SKUTKY A LISTY APOŠTOLSKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKUTKY A LISTY APOŠTOLSKÉ"

Transkript

1

2

3 C t ě n í z p í s m a s v á t é h o n o v é h o z á k o n a SKUTKY A LISTY APOŠTOLSKÉ

4

5

6

7 Ct ě n í z p ís m a s v á t é h o n o v é h o z á k o n a : SKUTKY A LISTY APOŠTOLSKÉ III. DÍL TEXTY SKUTKŮ A LISTŮ APOŠTOLSKÝCH S ÚVAHAMI A VÝKLADEM. TEXTY PODLE PŘEKLADU DR. L. SÝKORY A DR. J. HEJČLA 1947 VŠE PRO KATOLICKOU AKCI"

8 NIHIL OBSTAT Censor ex officio: Dr. Rudolf Col. Nr IMPRIMATUR Olomucii, die 27. Novembris Dr. Udalricus Karlík, Vicarius generalis.

9 P R I Č E T B Ě T Ř E T ÍH O D ÍL U....»S k u tk y A poštolské«u k áží n ám svět ja k o veliké bojiště, n a n ěm ž se p o N an ebev sto u p ení Páně sešikovala dvě v o j ska: jedno, s p o č á tk u n ep atrn é, p o d k o ro u h v í K říže, druhé, o h ro m n é, ze všech n áro d ů, p o d znakem p o h an stv í a b ezb o ž nosti, za vedení satanova. N a posledních strán k ách Evangelia jsm e četli, jak se Ježíš K ristus p ři svém N an eb ev sto u p ení prohlašuje za K rále nebe i zem ě:»d ána jest m i všecka m o c n a n ebi i n a zem i,«a ja k u d ě luje apoštolům ro zk az k d o b y tí světa:»jd ěte do veškerého světa...«, M ar. 16, 15., k p o d m aněn í všech n á ro d ů P ravdě Evangelia:»... u čte všecky n á r o d y...«m at. 28, 19., k p ře vedení všech n á ro d ů do Jeh o tá b o ra zn am ením k ř tu svátého:» K řtěte je ve jm én u O tce i Syna i D u ch a svatého«, a k p o d ro b ení všech lidí Jeho královské V ůli:»u čte je zachováv ati všecko, co jsem V ám p řik ázal.«m at. 28, 19. M aličké vojsko K rista K rále p o N an eb ev sto u p en í čítá 120 učedníků. Jediná říše řím ská čítá p ráv ě to lik m ilio n ů p o h an ů. Sto dvacet m ilio n ů p o h an ů, tv rd ý c h a p ři to m zapadlých až na d no všech neřestí, jenom v jedné říši! A k p o h a n ů m se p řidává ve své většině n á ro d židovský. Pohané i židé, k d y ž v n i čem jiném, b u d o u svorni alespoň v nenávisti k Ježíši K ristu a k Jeho C írkvi. Jedni b u d o u b o jo v n ík y K risto v y k am en o v at, d ru zí je b u d o u k řiž o v a t a stínat. V álečný plam en ro z h o ří se n a světě. N a jedné stran ě p lam en pekelné nenávisti, na d ru h é straně O h eň a Plam en D u ch a svátého. A nnáši, Kaifáši, H erodesové s N e ro n y, D om iciány, D iokleciány a Juliány O dpad lík y na jedné straně, b u d o u p o d - palo v at plam en y šílené zloby a u k ru tn o sti, na d ru h é stran ě b u d o u Štěpánové, P etrové, Pavlové, A nežky, B arbory, K ateřin y zaněcovat o h eň bezm ezné lásky k Ježíši K ristu. G enerálním štábem vojska K ristova jsou apoštolé. P e tr je generalissim em. A čkoliv apoštolé nem ěli v sobě veliké stateč- 5

10 nosti, jak vím e z Evangelia, přece m ají vésti nejm enší vojsko, jaké k d y bylo, p ro ti největším u a nem ocnějším u n epříteli v p o době světového p o h an stv a a židovstva, m ají jiti beze zbraně p ro ti všem zbraním, a m ají u č in it v ítězn ý p rů lo m do říše sata n o v y v době nejkratší. G eneralissim us P e tr nem ěl za sebou žádná vítězství. N a opak! M ěl za sebou p o rá ž k u na dvoře K aifášově, kde couvl p ře d služebníky a děvečkam i, k d y ž m ěl v y zn at svého M istra a Pána. A poštolé nem ěli za sebou žád n ý ch d o b y tý c h p rap o rů. O p u stili neslavně bojiště v G etsem anské zahradě a n a K alvarii. A p ráv ě tito byli p o staveni v čelo C írkve, aby b y lo zřejm o, že oni jsou jenom v iditelným i zástupci Ježíše K rista, k te rý n e viditelně, ale účinně vede boje a dává slabým a b ezb raným v í tězství. B udem e p o z o ro v a t s úžasem p rv n í výboj apoštolů p ři Seslání D u ch a svátého. P e tr zajím á n aráz n ep řátel říše Boží, o d zb ro ju je je slovem D u ch a svátého, ale ještě m n o h e m více, o zbrojuje je znam ením k ř tu svátého p ro Ježíše K rista a činí z n ich Jeh o b o jo v n ík y a posílá je jako p rv n í h líd k y do P arth y e, M edie, Elam ska, M esopotam ie, Judska, K apadocie, P o n tu, do Frygie, Pam fylie, E gypta, do k o n čin Libye, ležící p ři C yreně, posílá je do Ř ím a, na K ré tu i d o A rabie. T o jsou p rv n í avan tg ard y s poselstvím o velikých sk u tcích B ožích. A za n im i p řijd o u b rz y další bojovníci s n o v ý m i výboji. S p o č á tk u je o p ěrn ý m bodem p rv n íc h b o jo v n ík ů Jerusalem, k te rý je záro v eň m o cným střediskem židovských nepřátel. Ale boj se rozv íjí na větší a širší p ro sto r. Ž idovský n ep řítel m á ta k é svého generalissim a, k te rý soptí nenávistí v ůči učed n ík ů m K ristovým. Je to Šavel. Ú častní se k am en o v án í Š těpánova s ta k o v o u vášnivostí, že židovská velerada nem á n ik o h o schopnějšího, n ik o h o slídivějšího, n ik o h o v y trvalejšího do boje p ro ti C írk v i než ho. A Šavel dělá divy. R ad y křesťanů sténají v žaláři, Jerusalem se o d křesťanů p rázd n í, ale žaláře se plní. A nestačí m u Judsko. Půjde za křesťany všude, k am p ů jd o u oni, a bude je p o u ta t, v ězn it a k am en o v at ta k dlouho, až je v y h u b í a v y hladí jm éno Ježíš ze srdcí lidských. A o p ět s úžasem uvidím e na strán k ách Skutk ů apoštolských, jak te n to náčelník židovstva je o d zb ro jen p ře d b ran am i D a m ašku. Ježíš K ristus staví se m u do cesty, sráží h o s koně bleskem, a slovem m ilosti jím á d rav éh o vlka, p ro m ěň u je duši Šavlovu, k te rá se neznala nenávistí k Jm én u Ježíš, v duši, k te rá se 6

11 nebude z n á t láskou k tém u ž Ježíši, p ro m ěň u je biřice, k te rý n e znal únavy, k d y ž pronásledoval křesťany v zem i židovské od jih u až k severu, od v ý chodu až n a západ, v apoštola, k te rý n ebude z n á t oddechu, k d y ž bude zvěstovat E vangelium celém u tehdejším u světu, o d jih u k severu, od v ý ch o d u až n a nejzazší západ. M ilost K ristova p ro m ěň u je věznitele a m učitele m n o h ý c h v m n o h o n áso b n éh o vězně a m učedníka p ro K rista. N evýslovná láska k pronásledovaném u Ježíši zapaluje srdce P avlovo a skrze něho zapálí se nesčíslné duše v Asii i v E v ro p ě, a to, co m ělo b ý t skrze Šavla výbojem satanovým, stalo se skrze Pavla v ýbojem K ristovým. P ří další četbě S k u tk ů apoštolských nebudem e u ž m ocí p o č íta t ro sto u cí arm ádu K ristovu, ja k to m u bylo p ří Seslání D u cha svátého. B udem e jenom tu šit, že tisíce jd o u do desetitisíců, d esetitisíce d o statisíců. Svatý L ukáš velice m álo píše o ostatn ích apoštolech. S trán k y S k u tk ů apoštolských v y p lň u jí hlavně P e tr a Pavel. V p a t n ácté hlavě m izí n ám s očí i svatý P e tr a zůstává jen třin á c tý apoštol svatý Pavel. Z výkladu se dovídám e, že apoštol P e tr z Jerusalem a odešel d o R im a. V Ř ím ě b u duje p ak hlavní stan a sídlo své a svých n ástu p ců v m ěstě, k te ré se u k ázalo jako n eju rp u tn ější n e p říte l C írkve. A do Ř ím a p řich ází i Pavel. K dyž n a tře c h m i sijních cestách v M alé Asii, v M acedonií a v Ř eck u získal K ristu nespočetné duše, k d y ž si v ychoval v ěrn é a oddané spolup raco v n ík y T im o th e a a T ita, k d y ž m ěsta i vesnice, vzdělané i zapadlé k raje naplnil ohlasem Evangelia, zato u žil Pavel do Ř ím a. Ježíš K ristus plní P avlovo p řán í. Sam a velm oc řím ská o d váží apoštola do Ř ím a. V ojáci řím ští p řiv ád í Pavla do Ř ím a jako vězně. A le i jako vězeň je Pavel víc než byl nejslavnejší císař R im a A ugustus. Sláva A ugustova skončila jeho sm rtí. R ím pohanský, k te rý A ugustus budoval, leží dávno v tro s k ách, paláce a ch rám y, k te ré o n stavěl, dáv n o zm izely. Ale vězeň Pavel s ry b ářem P etrem dobyli Ř ím a. N a d jejich h ro b y v Ř ím ě sto jí n ejv ětší a nejslavnější c h rá m y světa. Sláva apošto lů roste den ode dne. N ástu p ci P etro v i říd í od h ro b u svátého P etra nezadržitelně nové a nové v ý boje C írk v e a Evangelia k e všem náro d ů m. 7

12 Sbírka apoštolských listů. K ro m ě S k u tk ů apoštolských, sepsaných o d svátého L u k á še, obsahuje ta to k n ih a ještě listy apoštolů: č trn á c t listů sváté h o Pavla; list Ř ím an ů m, dva listy K o rin tsk ý m, G alatů m, E feským, Filipským, K olosským, dva listy T hesalonickým, dva T im o th eovi, list T ito v i, Filem onovi, 2 idům. T y to listy sváté h o Pavla jsou p lné ohně lásky k Ježíši K ristu a dávají n ám m o žnost v n ik n o u t do všech záh y b ů p o k o rn é a přece ta k statečné duše apoštolovy. L isty svátého Pavla m o ž n o n azv ati p á tý m Evangeliem, neboť, co je v n ic h obsaženo z v ěro u k y a z m rav o u k y, pochází z p řím éh o Z jevení B ožského Spasitele apoštolovi za jeho tříletéh o p o b y tu v A rabii. L isty o statn ích apoštolů: jeden list o d Jakuba ML, z listy svátého P etra, 3 svátého Jana, 1 svátého Ju d y jsou p ro tějšk em k listům svátého Pavla a jsou důkazem, že všichni apoštolé jsou vedeni D u ch em svatým a učí to též, co K ristus P án učí v E v an geliu. A b y se čten ář listů svátého Pavla a p rů v o d ce p o jeho apoštolsk ý ch cestách co nejdůkladněji seznám il s křesťanským i obcem i, k te ré svatý apoštol založil a jim ž později napsal jeden nebo dva listy, jsou v té to knize zařazeny listy P av lo v y do v y p rav o v án í S k u tk ů apoštolských. K dyž n a p řík lad si čten ář p ře čte ve Skutcích apoštolských k ap ito lu o p o b y tu a působení svátého Pavla v Efesu, m ůže si h n ed d o p ln it p řed stav u o Efeských a seznám it se s n im i blíže z listu, k te rý apoštol později E feským psal a z něh o ž vysvítá povaha, p o m ě ry i v ěrn o st efeských křesťanů. Listy, k te ré nebylo m o žno ta k o v ý m způsobem u m ístit, zůstávají až na konec. Jediná p ro ro c k á k n ih a N o v éh o Z ákona. Sbírka k n ih N o v é h o Z ákona n ek o n čí S k u tk y a L isty apošto lů, neu zavírá se v y p rav o v án ím o začátk u dějin C írk v e K risto v y. D u c h svatý ú sty a perem svátého Jana, apoštola a E v an gelisty, podává v poslední knize n o v o zák o n n í sbírky, nadepsané»zjevení svátého Jana«, řeck ý»a pokalypse«, b u d o u cí nejdůležitější události dějin círk evních až do konce světa. V sedm i skupinách sym bolických (náznačných) o b razů představuje svatý Jan v h lavních rysech v n itřn í i zevnější p o

13 m ěry a osudy C írk v e tak, aby b y lo zřejm o, že vševědoucí B ů h je p ů v o d cem jak C írkve, ta k i Písm a svátého. D u c h sv atý ustanovil p ro ty to n o v o zák o n n í p ředpověd i fo r m u náznaků-sym bolů. Sym bol je o b raz v zatý z ch rám u, z p říro d y, z čísel a p o dobně. Sym bolické rčení naznačuje p říro d n ím n eb o číselným o brazem skutečnost n e p řím o, ale ja k o v tajence. V šecko, co svatý Jan vidí a co líčí, n ení skutečnost, n ý b rž jen sym boly (náznačné obrazy) a p o d sym boly se sk rý vá dějinná skutečnost. Sym bol je D u ch em svatým ta k volen, že vystihuje skutečnost velice p říp ad n ě a osvětluje i v n itřn í p o d sta tu a obsah věcí, osob a událostí p řed p o v íd aných, je-li správně vyložen. N en í-li správně vyložen, zatem ň u je se, nedá s o statn ím i sym boly souvislý a jasný celkový obraz. S p om ocí Boží vysto u p ím e p ři čtení A pokalypsy ja k o na ro zh lednu, s níž bude naše slabé o k o m oci zalé tn o u t k e h ra n icím času a věčnosti. A o p ět budem e v id ět svět jako veliké bojiště a n a n ěm dvě vojska a dva tá b o ry : C írk e v K risto v u a p ro ti n í b rá n y pekelné. O čim a svátého Jana budem e v id ě t nad bojujícím i n ebe o tevřené a v nebi Ježíše K rista, jak ani o k am žik nep o u ští z ru k o u vládu n ad světem a jak ani o k a m žik nepřestává p ln it svůj slib:»a ejhle, já jsem s vám i p o všecky dni až do konce světa.«v šichni archandělé a všichni andělé jsou Jem u k službám. Boj je nesm írný. Ježíš K ristus co dopouští, d o p o u ští p ro to, aby Jeho N ev ěsta-c írk ev získala si v to m to boji co nejvíce zásluh, aby si zjednala co největší krásu, aby byla h o d n a svého nebeského Ž enicha a C hotě. K n ih o u Z jevení svátého Jana se u k o n ču je psané Z jevení Boží, započaté p rv n í k n ih o u M ojžíšovou z p ráv o u o stv o řen í světa a zakončené výhledem do živ o ta C írk v e bojující n a zem i a do živ o ta C írk v e oslavené ve spojení s B ohem O tcem, B ohem Synem a D u ch em svatým. P o d o ch ran o u M atk y a V elitelky. V p rv n í k apitole S k u tk ů apoštolských svatý L ukáš m ezi apoštoly očekávajícím i D u ch a svátého jm enuje P an n u M arii. N azý v á Ji M atk o u Ježíšovou. M atk a Ježíše K rista, B ožského Zakladatele C írkve, jest u p ro stře d C írk v e te h d y ještě n ep a trn é, shrom ážděné ve V ečeřadle, u p ro stře d apoštolů, generál 9

14 n íh o štábu b o jo v n ík ů K ristových, o b k lo p ených p rv n ím i učedn ík y a ženam i. K e všem d ů stojnostem M atk y Boží p řistu p u jí n y n í důsto jn o sti nové. Jest P ro střed n icí všech M ilostí D uch a svátého p ro C írkev a jest nejvyšší V elitelkou C írk v e bojující, k te ro u povede M ocí D u ch a svátého k slavném u vítězstv í n ad b ran am i pekelným i. P o d ro b n ý obraz Slávy a M oci M atk y skutečného i m ystického T ěla K ristova je vložen do 12. hlavy Z jevení sv. Jana:»1 ukázalo se veliké znam ení v nebi: Zena oděná sluncem a měsíc p o d noham a jejím a, a na hlavě její k o ru n a z d v anácti hvězd... I p o ro d ila Syna, jenž m ěl spravovati všec k y n áro d y berlo u železnou, a to d ítk o její bylo v zato k B ohu a k trů n u jeho.«p ro ti to m u to velikém u znam ení Z eny-p ann y M arie u k ázalo se svatém u Jan o v i znam ení draka-satana, o p a tře n é h o m ocí a leskem :»A na hlavách jeho sedm k o ru n.«z nam ení»ž eny«-p anny M arie je p ro celý svět,»znam ením v elik ý m,«p ro to ž e je znam ením spásy. K aždé duši, k te rá se u tík á k P anně M arii, D u c h sv atý dává p o d íl n a Jejím V ítězstv í n ad h řích em a nad peklem. Z to h o to Z nam ení vyobrazeného sv atý m Janem poznávám e, že jenom skrze P an n u M arii stávám e se b ra třím i Ježíše K rista, ta k jako O n skrze N i se stal b ra tre m naším :»A jsouc tě h o tn á křičela v bolestech a m u k ách poro d n ích.«t ěm ito slovy je sym bolicky naznačeno d u ch o v n í bolestné M ateřstv í P an n y M arie, k te ré Jí bylo uděleno p o d K řížem. M atk a B olestná ze svých Bolestí dává v O b ěto v án í Syna věčný živ o t d ítk ám B ožím -všem vyvoleným. P anna M aria p o celý svůj živ o t obětovala Syna svého za nás. O d o k am žik u O b ěto v án í ve chrám ě jerusalem ském, k d y Jí Sim eon oznám il:»d uši tv o ji p ro n ik n e m eč,«stála duší svojí p o d o b ětn ím K řížem S ynovým p o celých třia třic e t let Jeho Ž iv o ta na zem i. I v radostech Jeho D ětstv í, i v blaženosti Jeho sk ry téh o živ o ta v dom ečku nazaretském, i později p o dobu Jeho veřejn éh o živ o ta stála M atk a Boží p o d b u d o u cím K řížem svého Syna a našeho Spasitele. A le i tehdy, k d y ž Syn Její p ro m ěn il své P onížení ve Slávu V zkříšení a N enebevstoupení, stávala duch o v n ě p o d K řížem a zn o v a a zn o v a obětovala zásluhy Syna svého za nás, abych o m se stali d ítk am i B ožím i a Jejím i. M atk a Boží žádá, abychom spolupracovali s N í. T o znam e ná: V nejužším spojení s Jejím N ejčistším Srdcem (Zasvěcení) m á m e o b ěto v at B ohu O tci všecky zásluhy Ž ivota, U m u čen í a S m rti Jejího Syna a našeho Spasitele Ježíše K rista. N ejd o 10

15 konaleji to činím e účastí p ři M ši svaté. P ři M ši svaté obětuje Spasitel sám všecky své zásluhy za nás. N em ůžem e, p ři Mši svaté nic lepšího učinit, než že p oprosím e R o d ič k u Boží, abych o m m o h li pokaždé p o d áv at B ohu O tci O b ě t M še svaté na Jejím Srdci jako na oltáři. T ím Jí p ro k ážem e největší čest a způsobím e největší radost. Z ařadí nás m ezi své nejm ilejší d ítk y a zah rn e nás svojí Láskou. K rom ě Mše svaté je ještě jeden způsob jak p o k ra č o v a t na světě v oběto v án í zásluh Ježíše K rista n a o ltáři Srdce P an n y M a rie. A to je: ro zjím at svatý R ůženec. P rv n ím h o rliv ý m šiřitelem m o d litb y svátého R ůžence byl svatý D o m in ik, p říte l a současník svátého F rantiška z Asisi. V dějinách řá d u svátého D o m in ik a se vypravuje:»svatý D o m in ik d louho kázal p ro ti blu d u fran co u zsk ý ch A lbigenců. Ale zdálo se, že všechny snahy, všechna kázání, p o sty, kajícnosti, zázrak y m álo pom áhají. S největší d ů v ěro u se o b rátil konečně k Panně M arii s úm yslem, že neustane d řív e p ro sit, až h o vyslyší. O dešel do hlu b o k ého lesa u m ěsta T u lu z ve Francii. P o tři d n y se v ro u cn ě m odlil. P anna M aria n ezklam ala d ů v ěru svátého D om inika. Zjevila se m u s m ilý m úsm ě v em a řekla:»n eztrácej m ysli, D om iniku! Víš dobře, za jakou cen u v y k o u p il m ůj Syn lidstvo. N ed o p u stí, aby dílo v y k o u p e n í zahynulo. N eztrácej m ysli a doufej! U žitek tv é n ám ah y b u de veliký. P ro střed ek p ro ti ta k velikém u zlu jest rozjím án í o tajem stvích života, u trp en í, sm rti a oslavy m ého Syna ve spojení s andělským p o zdravem, jím ž b y lo veliké dílo v y k o u p ení zv ěsto v áno.«p o to m naučila R odička Boží svátého D o m i n ika p o b o žn o sti svátého růžence a pokračovala:» T o to jest p o b o žn o st, o k te ré budeš k ázat n áro d ů m, p o b o žn o st, k te rá jest m ém u Synu nejm ilejší a k te rá jest také nejm ocnějším p ro stře d k em k p o tře n í bludů, k v y h u b en í neřestí, k rozšíření ctn o stí, k vyprošení B ožího m ilosrdenství a m é zvláštní och ran y. C hci, abys p o b o žn o st tu to n eto lik o ty, n ý b rž všichni, k te ří do tv é h o řá d u v stoupí, ustavičně rozšiřovali. V ěřící dosáhnou skrze ni m n o h o m ilostí a m ne m o d litb o u to u nakloní, b y ch jim ve všech p o tře b á c h pom áhala. T en to ť jest d rah o cenný dar, jejž dávám to b ě a tv ý m sy n ů m.«s vatý růženec m á p ro to ta k velikou cenu, že p ři ro zjím án í T ajem stv í Ž ivota, U m u čen í a Slávy Ježíše K rista podávám e B ohu O tc i p o k lad nevýslovných Z ásluh S ynových na O ltá ři N ejčistšího Srdce P an n y M arie. N aším sp o luobětováním v 11

16 m odlitbě svátého růžence ničí R odička Boží dílo satanovo na. zem i, sm ěřující k záh u b ě duší. P ro to i svatý růženec je velik ý m znam ením. Je znam ením d ítek M ariiných, je zn am ením v y volených b o jo v n ík ů Božích. V ro u cí m o d litb a svátého růžence pom áhá uspíšit a u ry c h lit v ítězstv í K rálovství B ožího n ad říší' satanovou. 12

17 SKUTKY A LISTY APOŠTOLSKÉ

18

19 ŠÍŘENÍ CÍRKVE JEŽÍŠE KRISTA V NÁRODĚ ŽIDOVSKÉM

20

21 S V A T Ý LU K Á Š V Y P R A V U JE O N A N E B E V S T O U P E N Í P Á N Ě A O V O L B É A P O Š T O L A M A T Ě JE. Svatý Lukáš věnuje svůj spis křesťanu Theofilovi v Římě»Skutky apoštolské» jsou pokračováním knihy Evangelia Poslední slova Pána Ježíše před Nanebevstoupením Po Nanebevstoupení Páně andělé vybízejí k návratu do Jerusalema Apoštolé trvají na modlitbách ve večeřadle Petr žádá, aby byl doplněn počet apoštolů na dvanáct Modlitba apoštolů za šťastnou volbu Losem zvolen Matěj. SK. 1, ,1. P rv n í k n ih u složil jsem, T heofile, o všech věcech, k te ré Ježíš činil a (k terý m ) učil od p o č á tk u 2. až do dne, ve k te rém byl v z a t do nebe, dav p řík azy skrze D u ch a svátého ap o štolům, jež vyvolil. 3. Jim se také živ ý m ukázal p o svém u - trp e n í m n o h a d ů k azy ; zjevuje se jim p o čty řicet dní m luvil o k rálo v stv í Božím. 4. A k d y ž s n im i jedl, p o ru čil jim, aby neodcházeli z Je ru salem a, n ý b rž aby očekávali zaslíbení O tco v o, k te ré (pravil)»slyšeli jste z úst m ý ch; 5. neboť Jan k řtil v o d o u, v y však b u dete p o k řtě n i D u ch em svatým p o n em n o h ý ch d n ech.«6. I tázali se h o ti, k te ří se shrom áždili:»pane, v to m to -li čase obnovíš k rálo v stv í p ro Israelity?«7. A le ion řek l jim :»N epřísluší vám znáti časy n eb chvíle, k te ré O tec ustanovil m ocí sobě vlastní, 8. avšak o b d ržíte sílu, k d y ž na vás sestoupí D u ch svatý, a b u dete m i svědky v Je ru salem ě a p o všem Ju d sk u i Sam ařsku, ano až do k o n čin zem ě.«9. A to pověděv, byl vyzdvižen p řed jejich zrak y, a oblak vzal jej s ocí jejich. 10. A jak hleděli u p řen ě d o nebe, k d y ž se ta m ubíral, hle, dva m u ži stáli u nich v rouše bílém 11. a řekli:»m uži galilejští, p ro č stojíte a hledíte do nebe? T e n Ježíš, k te rý v z a t jest o d vás do nebe, přijde tak, jak jste h o viděli d o nebe jiti.«12. T u se v rátili do Jerusalem a s h o ry, zvané»o livová«, k te rá jest blízko Jerusalem a vzdáli cestu sobotní.*) 13. K dyž (tam ) vešli, vystoupili do síně hořejší, kde se zdržovali: P e tr 17

22 a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tom áš, Bartoloměj a M atouš, Jakub (syn) A lfeův a Simon H orlivec a Juda (bratr) Jakubův. 14. T i všichni trvali jednom yslně na m odlitbě se ženam i a s Marií m atkou Ježíšovou, i s bratry jeho. 15. V těch dnech Petr povstal m ezi bratry bylo pak p o hrom adě počtem as stodvacet osob a řekl: 16.»M uži bratří, m usilo se naplniti Písm o, které D uch svatý předpověděl ústy D avidovým i o Jidášovi, jenž se stal vůdcem těch, kteří jali Ježíše, 17. neboť byl přičten k nám a obdržel účast v tom to úřadě (našem). 18. O n vyzískal pole ze m zdy nepravosti, avšak spadl střem hlav, rozpukl se v půli a vykydly se všecky vnitřnosti jeho. 19. A vešlo to ve znám ost všem obyvatelům jerusalem ským takže pole ono bylo nazváno v řeči jejich H a- keldama, to jest, pole krve. 20. Je totiž psáno v knize žalmů»ať zpustne příbytek jeho a nebudiž nikoho, jenž by v něm bydlil,«a:»úřad jeho_ať dostane jiný.«21. Musí tedy z těch m užů, kteří byli s nám i po všechen čas, ve kterém Pán Ježíš obcoval m ezi námi, 22. p o čav od křtu Janova až do dne, ve kterém byl vzat od nás, z těch jeden (musí) býti s nám i svědkem vzkříšení jeho.«23. I představili dva, Josefa zvaného»barsabáš,«jenž m ěl příjm í Justus, a Matěje, 24. a m odlíce se pravili:»t y, Pane, jenž znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou jsi vyvolil, 25. aby dostal m ísto v této službě, totiž v úřadě apoštolském, z něhož Jidáš vystoupil, aby odešel na m ísto svoje.«26. 1 odevzdali pro ně losy; los padl na M atěje, a b y l p řičten k jedenácti apoštolům. ) Cestu sobotní, t. j. cestu, kterou bylo dovoleno konati v sobotu, totiž loket, čili as 1 kilometr. P átá k n ih a N o v éh o Z ákona: S k u tk y apoštolské. Svatý L ukáš byl D u ch em svatým vyvolen, aby napsal p o k račo v ání k Evangeliu. V e čty ře ch k n ih ách Evangelia pérem svatého M atouše, svátého M arka, sv átého Lukáše a svátého Jana a za zvláštní p om oci D u ch a svatého je zachycen z části život, slova a sk u tk y Pána a Spasitele našeho Ježíše K rista. Po N aneb ev sto u p ení Páně a seslání D u ch a svatého započíná svoji 18

23 čin n o st ve svete m ezi židy i p o h a n y C írk ev na apoštolech K ristem P ánem založená. S k u tk y m ladičké C írk v e K risto v y v y p i suje p ro stý m, ale živým způsobem svatý Lukáš v k n ize n adepsané:»s kutky apoštolské.«r ám ec světských dějin. V té to k n ize d o tý k á se svatý L ukáš dějin tehdejšího světa, především dějin říše řím ské. Z vylíčených událostí je zřejm o, že k n ih u dokončil v roce 63. p o naro zení K rista Pána. U d á losti v y p rav o v an é ve S kutcích apoštolských staly se za p an o v ání řím sk ý ch císařů T ib eria (zem řel r. 37. p o K r.), císaře Kaliguly (r. 41.), K laudia (r. 54.), N e ro n a (r. 68.). V roce 67. byli um učeni svatý P e tr a svatý Pavel. O jejich sm rti svatý L ukáš se nezm iňuje. D opsal k n ih u, k d y ž ještě byli oba n a živu. Poslední v y p rav o v án í tý k á se dvouletéh o p o b y tu svátého Pavla ve vězení v Ř ím ě. T o byl ro k 63. p o n aro zení K rista Pána. H la v n í osoby. Svatý L ukáš nev y p rav u je o všech apoštolech. H la v n í osoby v jeho v y p rav o v án í jsou svatý P etr, svatý Štěpán, svatý Filip; jáhen, svatý Pavel. V p rv n íc h d v anácti k ap ito lách soustřeď uje se na svátého P etra, v o statn ích šestnácti na svátého Pavla. P o V y k o u p en í B ohem Synem Posvěcení D u ch em svatým. O b ětí Ježíše K rista na k říži bylo lidstvo v y k o u p en o. D o dneška se nalézají staré dlužní úpisy. Jsou-li p ře trž e n y svislou a p říčn o u čarou, znam ená to, že b yly vyplaceny a že d lu h je sm azán. I k říž byl znam ením n a d lužním úpisu celého lidstva, zatíženého dědičným hříchem. V íce než dostatečná h o d n o ta v ý k u p n á byla složena. C írk ev na apoštolech Spasitelem zb u d o vaná stala se strážk y n í to h o to nesm írn éh o p o kladu. A k d o bude rozdavačem? N ik d o jin ý než tře tí Božská O soba, D u c h svatý.»v y však b u dete p o k řtě n i D u ch em svatým p o n em n o h ý c h d n ech,«slibuje P án Ježíš, odcházející o d apoštolů k O tci. A poštolé byli u ž dříve p o k řtěn i. T a to slova B ožského Spasitele se v zta h u jí na seslání D u ch a svátého. D u c h svatý je nap ln í a bude skrze apoštoly ro zd áv at své d ary a svoje m ilosti. 19

24 N aposled se táží p o světské m oci. N á ro d židovský očekával o d V ykupitele světovládnou m oc a b o h atstv í a poklady celého světa. A poštolé také:»pane, v to m to -li čase obnovíš k rálo v stv í p ro Israelity?«N ech áp o u ještě, že všecka m oc a všecky p o k lady světa nejsou ničím. P řed B ohem nem ají ceny a duše nem á z n ich u žitk u. D u c h svatý přinese sílu a m oc n e k d o b y tí zem í, ale k d o b y tí nebe. D árce s nebe přinese poklady, z nichž nejm enší převáží cenou všecky p o k lady to h o to světa.»a však o b d ržíte sílu, k d y ž n a vás sestoupí D u c h svatý, a b u d ete m i svědky v Jerusalem ě, a po všem Ju d sk u i Sam ařsku, ano až do k o n čin zem ě.«a ž...! V d u ch u vidím e apoštoly, k d y ž B ožský Spasitel o d strk u je stran o u jejich sny o zlatém a stříb rem zdoben ý ch m in isterských u n ifo rm ách v pozem ském království. A p o što lů m v tu to chvíli n ebylo dobře. Scházelo jim světlo D u ch a svátého, aby si uvědom ili, jaké tre tk y a klam né h ra č k y jsou královské diadém y a k o ru n y. T y naše děti! Byli ja k o děti, k te ré se p řip ra v u jí k svatém u b iřm ování, v něm ž m ají p řija t D árce nejvzácnějších d arů s nebe - D u cha svátého. A zatím ubohé děti. Těší se na stříb rn é h o d in k y, na zlaté náušnice, na nové šaty. A n ed ovedou ocenit, co je D u ch svatý, a co jsou Jeh o dary. N ed o v ed o u si jasně uvěd o m it, že nejm enší m ilost D u cha svátého a nejm enší Jeho d ar m á větší cenu než všecky zlaté a stříb rn é náušnice, větší cenu než nejkrásnější šaty. T o všecko pom ine, ale D u c h svatý zůstává na věky. D u ch u svatý, to u ž ím p o T obě! A le přece apoštolové m ěli nejlepší úm ysl dobře se p řip ra v it na p řích o d D u cha svátého. P o odch o d u K rista P ána pociťovali p o tře b u U těšitele. V ěděli, že D u c h svatý m á jim b ý t U těšitelem v jejich apoštolském působení. P robudila se v n ich to u h a p o D u ch u svatém. P lni té to v ro u cí to u h y shrom áždili se s R o d ičkou Boží a učedníky ve večeřadle na Sionu. 20

25 V ečeřadlo jerusalem ské - k o lébkou C írkve. M odlili se a prosili za b rz k ý p řích o d D u ch a svátého. S h ro m áždění ve večeřadle účastnilo se na 120 osob. T ak é zbožné žen y b y ly p říto m n y. M aria, M atka Ježíšova, byla n ejen o m účastnicí to h o to shrom áždění m aličké C írkve, ale byla d u chovní M atk o u všech. V šichni tv o řili jedinou ro d in u, spojenou láskou k Ježíši K ristu. V šichni stejně věřili a doufali. V šichni se navzájem m ilovali. Byli tu ap o štolé-c írkev učící. Byli zde i učedníci-c írkev věřící. T o to shrom áždění b y lo d o k o n alý m o brazem C írk v e K risto v y n a zem i. N escházelo ničeho, než aby D u c h svatý sestoupil a ujal se v ů d covstv í C írkve, aby Jí dal svoji svatost, svoji neom y ln o st a svoji n ep řem o žiteln o u sílu. D uše všech p říto m n ý c h ve večeřadle p o třeb o v aly o h n ě D u ch a svátého, aby v n ich strávil n ed o konalost staro zákonní, aby apoštolé i věřící byli n aplněni dokonalostí K ristovou. N y n í i vždycky! N a to m to m ístě v y p rav o v án í svátého L ukáše se děje n a posledy zm ínka o R odičce Boží. V nesm írné své p o k o ře zjevuje se p řed očim a C írkve naposled u p ro stře d apoštolů. P ak u sto u p í d o zátiší. A le zjevuje se p ráv ě n y n í v úloze, k te ro u n e přestane zastávat v C írk v i až do konce světa: jako nejm ocnější P řím lu v k y n ě a P rostřed n ice všech, k te ří se k N í b u d o u o b ra cet s apoštolskou d ů věrou. V e večeřadle vyprošuje apoštolům a u čedník ů m nejvzácnější m ilosti a d ary D u ch a svátého. O d největšího d aru D u ch a svátého až p o nejm enší v b u d o u cích staletích až do konce světa, všecko bude C írk ev a k ažd ý jednotlivec v ní, d o stáv at n a p řím lu v u P an n y M arie a z Jejích ru k o u. Bez N í a bez Jejího p ro střed n ic tv í nebude dána žádná m ilost a žád n ý dar. V šecky hlasy vyznívají stejně. T o h o to p řím lu v n éh o ú k o lu R o d ičky Boží je si C írk ev svátá od p o čátk u dobře vědom a. N ěk o lik hlasů slavných u čitelů církevních z rů z n ý c h dob církevních dějin: Svatý Jan D am ascenský:»ó, svátá M atk o Boží! Pevně doufám, že b u d u spasen, p ro to že n ezv ra tn á důvěra v T ebe je m o u zbraní. A no, b u d u m oci p ronásledovati nepřátele své spásy, k d y ž b u d u m ít štít 21

26 T v éh o přispění a T v é všem ohoucí p o m o c i!«----- S vatý A ugustin :»B ratři! S veškerou d ů v ěro u a oddaností odevzdávejm e se p řím lu v ám nejblahoslavenější P aňny M arie. V šichni co n ejsnažněji prosm e o Její p ro střed n ic tv í, aby nás ráčila o d p o ru - čiti v nebi. N eboť n ení p o ch y b y, ta, k te rá stala se h o d n o u zrod iti cenu našeho vykoupen í, Ježíše, tím spíše n ám m ůže věnov ati svoji o c h ra n u.«svatý B ernard:» K rálovská Matko...! Skrze T ebe nechť m ám e p řístu p k Synovi! Ó, blahoslavená H ledatelk o a P rositelko m ilosti, M atk o Ž ivota, M atk o Spásy, vypros, aby nás p řijal skrze T ebe, jenž n ám byl skrze T ebe d a ro v á n.... P aní naše, P rostřed n ice naše, P řím lu v k y n ě naše, se Synem svým rač nás sm ířiti, Synu svém u nás p oroučej, Synu svém u nás p ře d sta v!«c o zdědila C írk ev p o apoštolech. Podle ustanovení B ožského Spasitele b u d o v a ch rám u C írkve m ěla stát n a d v anácti apoštolech ja k o na dvan ácti pilířích. P o Jidášovi b y lo dvanácté m ísto uprázd n ěno. Svatý Lukáš v y p o čítává věrné apoštoly. P e tr jako v žd y ck y je jm en o v án na p rv n ím m ístě. Z n ám k a p o v ah y a ducha apoštola P etra je: n ap rav ená a p ro to u ž nezlom ná p ev n o st a stálost ve víře. I C írk ev bude m ít jako dědictví p o P etro v i tu to zn ám k u jeho ducha. P o to m svatý Jan. M á zase svoji zvláštní znám ku. I z jeho ducha vezm e C írk ev: ú c tu k panické čistotě ve službách nejdokonalejší lásk y k B ohu a bližním u. Svatý Jak u b Starší, b ra tr svatého Jana, d y ch til p o sm rti m učednické, jak byl slíbil K ristu P án u na Jeho o tá zk u :»M ůžete-li p iti kalich, k te rý já m ám píti?«m at. 20, 22. Svatý Jak u b i s b ra tre m p ln h o rliv o sti zvolal:»m ůžem e.«p rv n í z apoštolů u m řel sm rtí m učednickou. C írk v i odkázal svoji to u h u p o m učednictví. Svatý O n d řej p ro n ik l na svých apoštolských cestách až do n eznám ý ch k ra jů severně o d Č erného m oře. Svatý O n d řej odkázal C írk v i m isionářskou statečnost. S vatý Filip rad o stn o u o c h o tu ke každé apoštolské práci, svatý T om áš svoji d ů k ladnou zkoum av o st, svatý B arto lo m ěj ry zí u p řím n o st a bezelstnost, svatý M atouš obětavost a nezištnost, svatý Jak u b M ladší p řísn o u spravedlnost v plnění B ožího zákona, svatý Šim on H o rliv ec o b ezřetn o st ve všech věcech, aby jich bylo dobře p o u ž ito ke cti a slávě Boží a svatý Ju d a T adeáš nesm louvavou nesnášenlivost vůči jak ý m k o liv 22

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Obsah. Kurtoazní m ystika M arkéty P o rete (Martin Žemla) / 1 1 Úvod / 13

Obsah. Kurtoazní m ystika M arkéty P o rete (Martin Žemla) / 1 1 Úvod / 13 Obsah Kurtoazní m ystika M arkéty P o rete (Martin Žemla) / 1 1 Úvod / 13 Bekynč a ženské náb o žen sk é h n u tí ve 12. a 13. století / 15 Bekyně M arkéta Porete / 27 Jazyk a žánr / 33 Zrcadlo a kurtoazie

Více

Obsah. P ř e d m l u v a... I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1

Obsah. P ř e d m l u v a... I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1 P ř e d m l u v a... V I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1 I I. V l á d n í n á v r h t r e s t n í h o z á k o n í k u... 23 Č á s t p r v n í. O b e c n á č á s t...23 H la v a

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46 PŘED M LU VA... 18 STRUKTURA UČEBNICE... 20 POUŽITA LITERATURA... 23 SEZNAM ZKRATEK... 24 BOKMÁL, NYNORSK A NORSKÉ DIALEKTY... 25 ÚVOD DO NORSKÉ VÝSLOVNOSTI...28 N orská a b e c e d a... 32 Щ 1. LEKCE.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15 O b s a h O b s a h C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k... 13 P ř e d m l u v a...15 Č á s t 1 - O b e c n á č á s t o z á v a z c íc h 1. k a p ito la - P o je m z á v a z e k a t ř í d ě n í...

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

I. HLÁSKOSLOVÍ - SPISOVNÁ VÝSLOV NOST

I. HLÁSKOSLOVÍ - SPISOVNÁ VÝSLOV NOST OBSAH ÚVOD O b e c n é p o u č e n í o ja z y c e...5 1. Ř e č a ja zy k ; ja zy k n á ro d n í. 2. S p is o v n á če štin a, o b e c n á češtin a. 3. P rv k y ja z y k o v é h o v y jadřo vání: včta,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

D ÍL D R U H Ý : R O D IN N É P R Á V O HLAVA P R V N Í: Ú vod d o ro d in n é h o p r á v a...21

D ÍL D R U H Ý : R O D IN N É P R Á V O HLAVA P R V N Í: Ú vod d o ro d in n é h o p r á v a...21 Obsah Seznam použitých z k ra te k...14 Předmluva... 17 D ÍL D R U H Ý : R O D IN N É P R Á V O... 19 HLAVA P R V N Í: Ú vod d o ro d in n é h o p r á v a...21 1 R odina a ro d in n é p ráv o. P ojem a

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ 1 OBECNÁ Č Á S T...16 1.1 Ú v o d...16 1.2 P rin c ip y te r a to lo g ie...17 1.3 F a rm a k o k in

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í Obsah A u to ř i... 12 O a u to re c h... 13 List o f A u th o rs... 14 Úvodem... 15 (Jiří Jelínek) Č á st p r v n í Obecné pojetí trestn íh o práva Evropské unie 1. Pojem a systém trestního práva Evropské

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

P O D R O B N Ý O B S A H PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14

P O D R O B N Ý O B S A H PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14 P O D R O B N Ý O B S A H STRUČNÝ OBSAH 5 PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14 ÚVOD Cíle a obsah knihy Klasické a m im o řá d n é projekty 15 16 17 K rátký p ře h le d lite ra tu ry k té m a tu institu cio n

Více

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 Obsah Ú v o d... 11 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 1.1 C h arak te ristik a ch iru rg ic k éh o o š e tř o v a te ls tv í... 13 1.1.1 Č in n o sti

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Nem ovitosti - pojem, význam 1

Nem ovitosti - pojem, význam 1 Obsah ÚVOD Nem ovitosti - pojem, význam 1 Co jso u to p o zem k y 2 V ym ezení p o jm u stav b y 2 Co tv o ří so u části n em o v ito stí 3 Příslušenství n em o v ito sti 3 N em ovitosti a so u k ro m

Více

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii OBSAH Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii P ro fil a u to r ů... X VII Ú v o d... Г... XIX Z Á K O N O P O M O C I V H M O T N É N O U Z I Č á st p rv n í

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e Obsah Slovo úvodem T o m á š T y l i...11 O becné poznám ky V la d im ír B e n e š m l... 12 H istorick é rem in isce n c e V la d im ír B e n e š s t... 15 1 Vybrané k ap itoly z a n a to m ie a fy zio

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

O b s a h P ř e d m lu v a E v ro p a v p r a v ě k u ... 20 N e k r o m a n te io n, a n e b s e s tu p d o z á h r o b í

O b s a h P ř e d m lu v a E v ro p a v p r a v ě k u ... 20 N e k r o m a n te io n, a n e b s e s tu p d o z á h r o b í Obsah P řed m lu va...11 E vropa v p r a v ě k u... 20 N ekrom an teion, an eb s e s tu p do z á h ro b í...32 O sir eo n...41 N ekrom anteion v G ize...43 O čistec svátého P atrik a... 45 Jesk y n ě O

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Ú v o d K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a C o n a le z n e te v t é t o k n iz e T y p o g ra fic k é k o n v e n c e...

Ú v o d K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a C o n a le z n e te v t é t o k n iz e T y p o g ra fic k é k o n v e n c e... Ú v o d...1 1 K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a... 1 2 C o n a le z n e te v t é t o k n iz e... 1 2 T y p o g ra fic k é k o n v e n c e... 1 3 1. S e z n á m e n í s d a ta b á z e m i...1 5 1.1

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41 3. neděle velikonoční Farní minizpravodaj 18.4.2010 VSTUPNÍ MODLITBA Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ K U J C P 0 1 7 I P V 6 SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ uzavřená podle podle ust. 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: Jihočeským krajem jehož úřad sídlí v

Více

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů Ó í á ý č é ó á ý á ý í ý í ř í ší á ú í ě ř ů é ř áš ě é ó í ř á í í ó ě á ě ě á ě á ě ší ž ř íž á á é í ů á í š ř áž ě ě č Č á ě ý ší á ý ě ě čí ř ší ž á ří č é ž á í í ě é ó í č á é č á ř ý ř š éý é

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š Á Ď é á á ř š ú í á í í ě í é ě š žá é ě ý ý ů ý é í é í ě é á í é ý é áš é š ž í á ý ž á é á řá ý ý ž é í é ě ší š í ě í á á ý í á í ů ž éú é í í á á í ř á í ř á ý ú í á í ú í á á í á ý č í á á á ě ě

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu... 14 Ú V O D... 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu... 14 Ú V O D... 15 Seznam zkratek používaných v textu... 14 Ú V O D... 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE... 19 1.1. Krize trestu odnětí sv o b o d y... 19 1.2. Alternativy к u v ězn

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více