SKUTKY A LISTY APOŠTOLSKÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKUTKY A LISTY APOŠTOLSKÉ"

Transkript

1

2

3 C t ě n í z p í s m a s v á t é h o n o v é h o z á k o n a SKUTKY A LISTY APOŠTOLSKÉ

4

5

6

7 Ct ě n í z p ís m a s v á t é h o n o v é h o z á k o n a : SKUTKY A LISTY APOŠTOLSKÉ III. DÍL TEXTY SKUTKŮ A LISTŮ APOŠTOLSKÝCH S ÚVAHAMI A VÝKLADEM. TEXTY PODLE PŘEKLADU DR. L. SÝKORY A DR. J. HEJČLA 1947 VŠE PRO KATOLICKOU AKCI"

8 NIHIL OBSTAT Censor ex officio: Dr. Rudolf Col. Nr IMPRIMATUR Olomucii, die 27. Novembris Dr. Udalricus Karlík, Vicarius generalis.

9 P R I Č E T B Ě T Ř E T ÍH O D ÍL U....»S k u tk y A poštolské«u k áží n ám svět ja k o veliké bojiště, n a n ěm ž se p o N an ebev sto u p ení Páně sešikovala dvě v o j ska: jedno, s p o č á tk u n ep atrn é, p o d k o ro u h v í K říže, druhé, o h ro m n é, ze všech n áro d ů, p o d znakem p o h an stv í a b ezb o ž nosti, za vedení satanova. N a posledních strán k ách Evangelia jsm e četli, jak se Ježíš K ristus p ři svém N an eb ev sto u p ení prohlašuje za K rále nebe i zem ě:»d ána jest m i všecka m o c n a n ebi i n a zem i,«a ja k u d ě luje apoštolům ro zk az k d o b y tí světa:»jd ěte do veškerého světa...«, M ar. 16, 15., k p o d m aněn í všech n á ro d ů P ravdě Evangelia:»... u čte všecky n á r o d y...«m at. 28, 19., k p ře vedení všech n á ro d ů do Jeh o tá b o ra zn am ením k ř tu svátého:» K řtěte je ve jm én u O tce i Syna i D u ch a svatého«, a k p o d ro b ení všech lidí Jeho královské V ůli:»u čte je zachováv ati všecko, co jsem V ám p řik ázal.«m at. 28, 19. M aličké vojsko K rista K rále p o N an eb ev sto u p en í čítá 120 učedníků. Jediná říše řím ská čítá p ráv ě to lik m ilio n ů p o h an ů. Sto dvacet m ilio n ů p o h an ů, tv rd ý c h a p ři to m zapadlých až na d no všech neřestí, jenom v jedné říši! A k p o h a n ů m se p řidává ve své většině n á ro d židovský. Pohané i židé, k d y ž v n i čem jiném, b u d o u svorni alespoň v nenávisti k Ježíši K ristu a k Jeho C írkvi. Jedni b u d o u b o jo v n ík y K risto v y k am en o v at, d ru zí je b u d o u k řiž o v a t a stínat. V álečný plam en ro z h o ří se n a světě. N a jedné stran ě p lam en pekelné nenávisti, na d ru h é straně O h eň a Plam en D u ch a svátého. A nnáši, Kaifáši, H erodesové s N e ro n y, D om iciány, D iokleciány a Juliány O dpad lík y na jedné straně, b u d o u p o d - palo v at plam en y šílené zloby a u k ru tn o sti, na d ru h é stran ě b u d o u Štěpánové, P etrové, Pavlové, A nežky, B arbory, K ateřin y zaněcovat o h eň bezm ezné lásky k Ježíši K ristu. G enerálním štábem vojska K ristova jsou apoštolé. P e tr je generalissim em. A čkoliv apoštolé nem ěli v sobě veliké stateč- 5

10 nosti, jak vím e z Evangelia, přece m ají vésti nejm enší vojsko, jaké k d y bylo, p ro ti největším u a nem ocnějším u n epříteli v p o době světového p o h an stv a a židovstva, m ají jiti beze zbraně p ro ti všem zbraním, a m ají u č in it v ítězn ý p rů lo m do říše sata n o v y v době nejkratší. G eneralissim us P e tr nem ěl za sebou žádná vítězství. N a opak! M ěl za sebou p o rá ž k u na dvoře K aifášově, kde couvl p ře d služebníky a děvečkam i, k d y ž m ěl v y zn at svého M istra a Pána. A poštolé nem ěli za sebou žád n ý ch d o b y tý c h p rap o rů. O p u stili neslavně bojiště v G etsem anské zahradě a n a K alvarii. A p ráv ě tito byli p o staveni v čelo C írkve, aby b y lo zřejm o, že oni jsou jenom v iditelným i zástupci Ježíše K rista, k te rý n e viditelně, ale účinně vede boje a dává slabým a b ezb raným v í tězství. B udem e p o z o ro v a t s úžasem p rv n í výboj apoštolů p ři Seslání D u ch a svátého. P e tr zajím á n aráz n ep řátel říše Boží, o d zb ro ju je je slovem D u ch a svátého, ale ještě m n o h e m více, o zbrojuje je znam ením k ř tu svátého p ro Ježíše K rista a činí z n ich Jeh o b o jo v n ík y a posílá je jako p rv n í h líd k y do P arth y e, M edie, Elam ska, M esopotam ie, Judska, K apadocie, P o n tu, do Frygie, Pam fylie, E gypta, do k o n čin Libye, ležící p ři C yreně, posílá je do Ř ím a, na K ré tu i d o A rabie. T o jsou p rv n í avan tg ard y s poselstvím o velikých sk u tcích B ožích. A za n im i p řijd o u b rz y další bojovníci s n o v ý m i výboji. S p o č á tk u je o p ěrn ý m bodem p rv n íc h b o jo v n ík ů Jerusalem, k te rý je záro v eň m o cným střediskem židovských nepřátel. Ale boj se rozv íjí na větší a širší p ro sto r. Ž idovský n ep řítel m á ta k é svého generalissim a, k te rý soptí nenávistí v ůči učed n ík ů m K ristovým. Je to Šavel. Ú častní se k am en o v án í Š těpánova s ta k o v o u vášnivostí, že židovská velerada nem á n ik o h o schopnějšího, n ik o h o slídivějšího, n ik o h o v y trvalejšího do boje p ro ti C írk v i než ho. A Šavel dělá divy. R ad y křesťanů sténají v žaláři, Jerusalem se o d křesťanů p rázd n í, ale žaláře se plní. A nestačí m u Judsko. Půjde za křesťany všude, k am p ů jd o u oni, a bude je p o u ta t, v ězn it a k am en o v at ta k dlouho, až je v y h u b í a v y hladí jm éno Ježíš ze srdcí lidských. A o p ět s úžasem uvidím e na strán k ách Skutk ů apoštolských, jak te n to náčelník židovstva je o d zb ro jen p ře d b ran am i D a m ašku. Ježíš K ristus staví se m u do cesty, sráží h o s koně bleskem, a slovem m ilosti jím á d rav éh o vlka, p ro m ěň u je duši Šavlovu, k te rá se neznala nenávistí k Jm én u Ježíš, v duši, k te rá se 6

11 nebude z n á t láskou k tém u ž Ježíši, p ro m ěň u je biřice, k te rý n e znal únavy, k d y ž pronásledoval křesťany v zem i židovské od jih u až k severu, od v ý chodu až n a západ, v apoštola, k te rý n ebude z n á t oddechu, k d y ž bude zvěstovat E vangelium celém u tehdejším u světu, o d jih u k severu, od v ý ch o d u až n a nejzazší západ. M ilost K ristova p ro m ěň u je věznitele a m učitele m n o h ý c h v m n o h o n áso b n éh o vězně a m učedníka p ro K rista. N evýslovná láska k pronásledovaném u Ježíši zapaluje srdce P avlovo a skrze něho zapálí se nesčíslné duše v Asii i v E v ro p ě, a to, co m ělo b ý t skrze Šavla výbojem satanovým, stalo se skrze Pavla v ýbojem K ristovým. P ří další četbě S k u tk ů apoštolských nebudem e u ž m ocí p o č íta t ro sto u cí arm ádu K ristovu, ja k to m u bylo p ří Seslání D u cha svátého. B udem e jenom tu šit, že tisíce jd o u do desetitisíců, d esetitisíce d o statisíců. Svatý L ukáš velice m álo píše o ostatn ích apoštolech. S trán k y S k u tk ů apoštolských v y p lň u jí hlavně P e tr a Pavel. V p a t n ácté hlavě m izí n ám s očí i svatý P e tr a zůstává jen třin á c tý apoštol svatý Pavel. Z výkladu se dovídám e, že apoštol P e tr z Jerusalem a odešel d o R im a. V Ř ím ě b u duje p ak hlavní stan a sídlo své a svých n ástu p ců v m ěstě, k te ré se u k ázalo jako n eju rp u tn ější n e p říte l C írkve. A do Ř ím a p řich ází i Pavel. K dyž n a tře c h m i sijních cestách v M alé Asii, v M acedonií a v Ř eck u získal K ristu nespočetné duše, k d y ž si v ychoval v ěrn é a oddané spolup raco v n ík y T im o th e a a T ita, k d y ž m ěsta i vesnice, vzdělané i zapadlé k raje naplnil ohlasem Evangelia, zato u žil Pavel do Ř ím a. Ježíš K ristus plní P avlovo p řán í. Sam a velm oc řím ská o d váží apoštola do Ř ím a. V ojáci řím ští p řiv ád í Pavla do Ř ím a jako vězně. A le i jako vězeň je Pavel víc než byl nejslavnejší císař R im a A ugustus. Sláva A ugustova skončila jeho sm rtí. R ím pohanský, k te rý A ugustus budoval, leží dávno v tro s k ách, paláce a ch rám y, k te ré o n stavěl, dáv n o zm izely. Ale vězeň Pavel s ry b ářem P etrem dobyli Ř ím a. N a d jejich h ro b y v Ř ím ě sto jí n ejv ětší a nejslavnější c h rá m y světa. Sláva apošto lů roste den ode dne. N ástu p ci P etro v i říd í od h ro b u svátého P etra nezadržitelně nové a nové v ý boje C írk v e a Evangelia k e všem náro d ů m. 7

12 Sbírka apoštolských listů. K ro m ě S k u tk ů apoštolských, sepsaných o d svátého L u k á še, obsahuje ta to k n ih a ještě listy apoštolů: č trn á c t listů sváté h o Pavla; list Ř ím an ů m, dva listy K o rin tsk ý m, G alatů m, E feským, Filipským, K olosským, dva listy T hesalonickým, dva T im o th eovi, list T ito v i, Filem onovi, 2 idům. T y to listy sváté h o Pavla jsou p lné ohně lásky k Ježíši K ristu a dávají n ám m o žnost v n ik n o u t do všech záh y b ů p o k o rn é a přece ta k statečné duše apoštolovy. L isty svátého Pavla m o ž n o n azv ati p á tý m Evangeliem, neboť, co je v n ic h obsaženo z v ěro u k y a z m rav o u k y, pochází z p řím éh o Z jevení B ožského Spasitele apoštolovi za jeho tříletéh o p o b y tu v A rabii. L isty o statn ích apoštolů: jeden list o d Jakuba ML, z listy svátého P etra, 3 svátého Jana, 1 svátého Ju d y jsou p ro tějšk em k listům svátého Pavla a jsou důkazem, že všichni apoštolé jsou vedeni D u ch em svatým a učí to též, co K ristus P án učí v E v an geliu. A b y se čten ář listů svátého Pavla a p rů v o d ce p o jeho apoštolsk ý ch cestách co nejdůkladněji seznám il s křesťanským i obcem i, k te ré svatý apoštol založil a jim ž později napsal jeden nebo dva listy, jsou v té to knize zařazeny listy P av lo v y do v y p rav o v án í S k u tk ů apoštolských. K dyž n a p řík lad si čten ář p ře čte ve Skutcích apoštolských k ap ito lu o p o b y tu a působení svátého Pavla v Efesu, m ůže si h n ed d o p ln it p řed stav u o Efeských a seznám it se s n im i blíže z listu, k te rý apoštol později E feským psal a z něh o ž vysvítá povaha, p o m ě ry i v ěrn o st efeských křesťanů. Listy, k te ré nebylo m o žno ta k o v ý m způsobem u m ístit, zůstávají až na konec. Jediná p ro ro c k á k n ih a N o v éh o Z ákona. Sbírka k n ih N o v é h o Z ákona n ek o n čí S k u tk y a L isty apošto lů, neu zavírá se v y p rav o v án ím o začátk u dějin C írk v e K risto v y. D u c h svatý ú sty a perem svátého Jana, apoštola a E v an gelisty, podává v poslední knize n o v o zák o n n í sbírky, nadepsané»zjevení svátého Jana«, řeck ý»a pokalypse«, b u d o u cí nejdůležitější události dějin círk evních až do konce světa. V sedm i skupinách sym bolických (náznačných) o b razů představuje svatý Jan v h lavních rysech v n itřn í i zevnější p o

13 m ěry a osudy C írk v e tak, aby b y lo zřejm o, že vševědoucí B ů h je p ů v o d cem jak C írkve, ta k i Písm a svátého. D u c h sv atý ustanovil p ro ty to n o v o zák o n n í p ředpověd i fo r m u náznaků-sym bolů. Sym bol je o b raz v zatý z ch rám u, z p říro d y, z čísel a p o dobně. Sym bolické rčení naznačuje p říro d n ím n eb o číselným o brazem skutečnost n e p řím o, ale ja k o v tajence. V šecko, co svatý Jan vidí a co líčí, n ení skutečnost, n ý b rž jen sym boly (náznačné obrazy) a p o d sym boly se sk rý vá dějinná skutečnost. Sym bol je D u ch em svatým ta k volen, že vystihuje skutečnost velice p říp ad n ě a osvětluje i v n itřn í p o d sta tu a obsah věcí, osob a událostí p řed p o v íd aných, je-li správně vyložen. N en í-li správně vyložen, zatem ň u je se, nedá s o statn ím i sym boly souvislý a jasný celkový obraz. S p om ocí Boží vysto u p ím e p ři čtení A pokalypsy ja k o na ro zh lednu, s níž bude naše slabé o k o m oci zalé tn o u t k e h ra n icím času a věčnosti. A o p ět budem e v id ět svět jako veliké bojiště a n a n ěm dvě vojska a dva tá b o ry : C írk e v K risto v u a p ro ti n í b rá n y pekelné. O čim a svátého Jana budem e v id ě t nad bojujícím i n ebe o tevřené a v nebi Ježíše K rista, jak ani o k am žik nep o u ští z ru k o u vládu n ad světem a jak ani o k a m žik nepřestává p ln it svůj slib:»a ejhle, já jsem s vám i p o všecky dni až do konce světa.«v šichni archandělé a všichni andělé jsou Jem u k službám. Boj je nesm írný. Ježíš K ristus co dopouští, d o p o u ští p ro to, aby Jeho N ev ěsta-c írk ev získala si v to m to boji co nejvíce zásluh, aby si zjednala co největší krásu, aby byla h o d n a svého nebeského Ž enicha a C hotě. K n ih o u Z jevení svátého Jana se u k o n ču je psané Z jevení Boží, započaté p rv n í k n ih o u M ojžíšovou z p ráv o u o stv o řen í světa a zakončené výhledem do živ o ta C írk v e bojující n a zem i a do živ o ta C írk v e oslavené ve spojení s B ohem O tcem, B ohem Synem a D u ch em svatým. P o d o ch ran o u M atk y a V elitelky. V p rv n í k apitole S k u tk ů apoštolských svatý L ukáš m ezi apoštoly očekávajícím i D u ch a svátého jm enuje P an n u M arii. N azý v á Ji M atk o u Ježíšovou. M atk a Ježíše K rista, B ožského Zakladatele C írkve, jest u p ro stře d C írk v e te h d y ještě n ep a trn é, shrom ážděné ve V ečeřadle, u p ro stře d apoštolů, generál 9

14 n íh o štábu b o jo v n ík ů K ristových, o b k lo p ených p rv n ím i učedn ík y a ženam i. K e všem d ů stojnostem M atk y Boží p řistu p u jí n y n í důsto jn o sti nové. Jest P ro střed n icí všech M ilostí D uch a svátého p ro C írkev a jest nejvyšší V elitelkou C írk v e bojující, k te ro u povede M ocí D u ch a svátého k slavném u vítězstv í n ad b ran am i pekelným i. P o d ro b n ý obraz Slávy a M oci M atk y skutečného i m ystického T ěla K ristova je vložen do 12. hlavy Z jevení sv. Jana:»1 ukázalo se veliké znam ení v nebi: Zena oděná sluncem a měsíc p o d noham a jejím a, a na hlavě její k o ru n a z d v anácti hvězd... I p o ro d ila Syna, jenž m ěl spravovati všec k y n áro d y berlo u železnou, a to d ítk o její bylo v zato k B ohu a k trů n u jeho.«p ro ti to m u to velikém u znam ení Z eny-p ann y M arie u k ázalo se svatém u Jan o v i znam ení draka-satana, o p a tře n é h o m ocí a leskem :»A na hlavách jeho sedm k o ru n.«z nam ení»ž eny«-p anny M arie je p ro celý svět,»znam ením v elik ý m,«p ro to ž e je znam ením spásy. K aždé duši, k te rá se u tík á k P anně M arii, D u c h sv atý dává p o d íl n a Jejím V ítězstv í n ad h řích em a nad peklem. Z to h o to Z nam ení vyobrazeného sv atý m Janem poznávám e, že jenom skrze P an n u M arii stávám e se b ra třím i Ježíše K rista, ta k jako O n skrze N i se stal b ra tre m naším :»A jsouc tě h o tn á křičela v bolestech a m u k ách poro d n ích.«t ěm ito slovy je sym bolicky naznačeno d u ch o v n í bolestné M ateřstv í P an n y M arie, k te ré Jí bylo uděleno p o d K řížem. M atk a B olestná ze svých Bolestí dává v O b ěto v án í Syna věčný živ o t d ítk ám B ožím -všem vyvoleným. P anna M aria p o celý svůj živ o t obětovala Syna svého za nás. O d o k am žik u O b ěto v án í ve chrám ě jerusalem ském, k d y Jí Sim eon oznám il:»d uši tv o ji p ro n ik n e m eč,«stála duší svojí p o d o b ětn ím K řížem S ynovým p o celých třia třic e t let Jeho Ž iv o ta na zem i. I v radostech Jeho D ětstv í, i v blaženosti Jeho sk ry téh o živ o ta v dom ečku nazaretském, i později p o dobu Jeho veřejn éh o živ o ta stála M atk a Boží p o d b u d o u cím K řížem svého Syna a našeho Spasitele. A le i tehdy, k d y ž Syn Její p ro m ěn il své P onížení ve Slávu V zkříšení a N enebevstoupení, stávala duch o v n ě p o d K řížem a zn o v a a zn o v a obětovala zásluhy Syna svého za nás, abych o m se stali d ítk am i B ožím i a Jejím i. M atk a Boží žádá, abychom spolupracovali s N í. T o znam e ná: V nejužším spojení s Jejím N ejčistším Srdcem (Zasvěcení) m á m e o b ěto v at B ohu O tci všecky zásluhy Ž ivota, U m u čen í a S m rti Jejího Syna a našeho Spasitele Ježíše K rista. N ejd o 10

15 konaleji to činím e účastí p ři M ši svaté. P ři M ši svaté obětuje Spasitel sám všecky své zásluhy za nás. N em ůžem e, p ři Mši svaté nic lepšího učinit, než že p oprosím e R o d ič k u Boží, abych o m m o h li pokaždé p o d áv at B ohu O tci O b ě t M še svaté na Jejím Srdci jako na oltáři. T ím Jí p ro k ážem e největší čest a způsobím e největší radost. Z ařadí nás m ezi své nejm ilejší d ítk y a zah rn e nás svojí Láskou. K rom ě Mše svaté je ještě jeden způsob jak p o k ra č o v a t na světě v oběto v án í zásluh Ježíše K rista n a o ltáři Srdce P an n y M a rie. A to je: ro zjím at svatý R ůženec. P rv n ím h o rliv ý m šiřitelem m o d litb y svátého R ůžence byl svatý D o m in ik, p říte l a současník svátého F rantiška z Asisi. V dějinách řá d u svátého D o m in ik a se vypravuje:»svatý D o m in ik d louho kázal p ro ti blu d u fran co u zsk ý ch A lbigenců. Ale zdálo se, že všechny snahy, všechna kázání, p o sty, kajícnosti, zázrak y m álo pom áhají. S největší d ů v ěro u se o b rátil konečně k Panně M arii s úm yslem, že neustane d řív e p ro sit, až h o vyslyší. O dešel do hlu b o k ého lesa u m ěsta T u lu z ve Francii. P o tři d n y se v ro u cn ě m odlil. P anna M aria n ezklam ala d ů v ěru svátého D om inika. Zjevila se m u s m ilý m úsm ě v em a řekla:»n eztrácej m ysli, D om iniku! Víš dobře, za jakou cen u v y k o u p il m ůj Syn lidstvo. N ed o p u stí, aby dílo v y k o u p e n í zahynulo. N eztrácej m ysli a doufej! U žitek tv é n ám ah y b u de veliký. P ro střed ek p ro ti ta k velikém u zlu jest rozjím án í o tajem stvích života, u trp en í, sm rti a oslavy m ého Syna ve spojení s andělským p o zdravem, jím ž b y lo veliké dílo v y k o u p ení zv ěsto v áno.«p o to m naučila R odička Boží svátého D o m i n ika p o b o žn o sti svátého růžence a pokračovala:» T o to jest p o b o žn o st, o k te ré budeš k ázat n áro d ů m, p o b o žn o st, k te rá jest m ém u Synu nejm ilejší a k te rá jest také nejm ocnějším p ro stře d k em k p o tře n í bludů, k v y h u b en í neřestí, k rozšíření ctn o stí, k vyprošení B ožího m ilosrdenství a m é zvláštní och ran y. C hci, abys p o b o žn o st tu to n eto lik o ty, n ý b rž všichni, k te ří do tv é h o řá d u v stoupí, ustavičně rozšiřovali. V ěřící dosáhnou skrze ni m n o h o m ilostí a m ne m o d litb o u to u nakloní, b y ch jim ve všech p o tře b á c h pom áhala. T en to ť jest d rah o cenný dar, jejž dávám to b ě a tv ý m sy n ů m.«s vatý růženec m á p ro to ta k velikou cenu, že p ři ro zjím án í T ajem stv í Ž ivota, U m u čen í a Slávy Ježíše K rista podávám e B ohu O tc i p o k lad nevýslovných Z ásluh S ynových na O ltá ři N ejčistšího Srdce P an n y M arie. N aším sp o luobětováním v 11

16 m odlitbě svátého růžence ničí R odička Boží dílo satanovo na. zem i, sm ěřující k záh u b ě duší. P ro to i svatý růženec je velik ý m znam ením. Je znam ením d ítek M ariiných, je zn am ením v y volených b o jo v n ík ů Božích. V ro u cí m o d litb a svátého růžence pom áhá uspíšit a u ry c h lit v ítězstv í K rálovství B ožího n ad říší' satanovou. 12

17 SKUTKY A LISTY APOŠTOLSKÉ

18

19 ŠÍŘENÍ CÍRKVE JEŽÍŠE KRISTA V NÁRODĚ ŽIDOVSKÉM

20

21 S V A T Ý LU K Á Š V Y P R A V U JE O N A N E B E V S T O U P E N Í P Á N Ě A O V O L B É A P O Š T O L A M A T Ě JE. Svatý Lukáš věnuje svůj spis křesťanu Theofilovi v Římě»Skutky apoštolské» jsou pokračováním knihy Evangelia Poslední slova Pána Ježíše před Nanebevstoupením Po Nanebevstoupení Páně andělé vybízejí k návratu do Jerusalema Apoštolé trvají na modlitbách ve večeřadle Petr žádá, aby byl doplněn počet apoštolů na dvanáct Modlitba apoštolů za šťastnou volbu Losem zvolen Matěj. SK. 1, ,1. P rv n í k n ih u složil jsem, T heofile, o všech věcech, k te ré Ježíš činil a (k terý m ) učil od p o č á tk u 2. až do dne, ve k te rém byl v z a t do nebe, dav p řík azy skrze D u ch a svátého ap o štolům, jež vyvolil. 3. Jim se také živ ý m ukázal p o svém u - trp e n í m n o h a d ů k azy ; zjevuje se jim p o čty řicet dní m luvil o k rálo v stv í Božím. 4. A k d y ž s n im i jedl, p o ru čil jim, aby neodcházeli z Je ru salem a, n ý b rž aby očekávali zaslíbení O tco v o, k te ré (pravil)»slyšeli jste z úst m ý ch; 5. neboť Jan k řtil v o d o u, v y však b u dete p o k řtě n i D u ch em svatým p o n em n o h ý ch d n ech.«6. I tázali se h o ti, k te ří se shrom áždili:»pane, v to m to -li čase obnovíš k rálo v stv í p ro Israelity?«7. A le ion řek l jim :»N epřísluší vám znáti časy n eb chvíle, k te ré O tec ustanovil m ocí sobě vlastní, 8. avšak o b d ržíte sílu, k d y ž na vás sestoupí D u ch svatý, a b u dete m i svědky v Je ru salem ě a p o všem Ju d sk u i Sam ařsku, ano až do k o n čin zem ě.«9. A to pověděv, byl vyzdvižen p řed jejich zrak y, a oblak vzal jej s ocí jejich. 10. A jak hleděli u p řen ě d o nebe, k d y ž se ta m ubíral, hle, dva m u ži stáli u nich v rouše bílém 11. a řekli:»m uži galilejští, p ro č stojíte a hledíte do nebe? T e n Ježíš, k te rý v z a t jest o d vás do nebe, přijde tak, jak jste h o viděli d o nebe jiti.«12. T u se v rátili do Jerusalem a s h o ry, zvané»o livová«, k te rá jest blízko Jerusalem a vzdáli cestu sobotní.*) 13. K dyž (tam ) vešli, vystoupili do síně hořejší, kde se zdržovali: P e tr 17

22 a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tom áš, Bartoloměj a M atouš, Jakub (syn) A lfeův a Simon H orlivec a Juda (bratr) Jakubův. 14. T i všichni trvali jednom yslně na m odlitbě se ženam i a s Marií m atkou Ježíšovou, i s bratry jeho. 15. V těch dnech Petr povstal m ezi bratry bylo pak p o hrom adě počtem as stodvacet osob a řekl: 16.»M uži bratří, m usilo se naplniti Písm o, které D uch svatý předpověděl ústy D avidovým i o Jidášovi, jenž se stal vůdcem těch, kteří jali Ježíše, 17. neboť byl přičten k nám a obdržel účast v tom to úřadě (našem). 18. O n vyzískal pole ze m zdy nepravosti, avšak spadl střem hlav, rozpukl se v půli a vykydly se všecky vnitřnosti jeho. 19. A vešlo to ve znám ost všem obyvatelům jerusalem ským takže pole ono bylo nazváno v řeči jejich H a- keldama, to jest, pole krve. 20. Je totiž psáno v knize žalmů»ať zpustne příbytek jeho a nebudiž nikoho, jenž by v něm bydlil,«a:»úřad jeho_ať dostane jiný.«21. Musí tedy z těch m užů, kteří byli s nám i po všechen čas, ve kterém Pán Ježíš obcoval m ezi námi, 22. p o čav od křtu Janova až do dne, ve kterém byl vzat od nás, z těch jeden (musí) býti s nám i svědkem vzkříšení jeho.«23. I představili dva, Josefa zvaného»barsabáš,«jenž m ěl příjm í Justus, a Matěje, 24. a m odlíce se pravili:»t y, Pane, jenž znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou jsi vyvolil, 25. aby dostal m ísto v této službě, totiž v úřadě apoštolském, z něhož Jidáš vystoupil, aby odešel na m ísto svoje.«26. 1 odevzdali pro ně losy; los padl na M atěje, a b y l p řičten k jedenácti apoštolům. ) Cestu sobotní, t. j. cestu, kterou bylo dovoleno konati v sobotu, totiž loket, čili as 1 kilometr. P átá k n ih a N o v éh o Z ákona: S k u tk y apoštolské. Svatý L ukáš byl D u ch em svatým vyvolen, aby napsal p o k račo v ání k Evangeliu. V e čty ře ch k n ih ách Evangelia pérem svatého M atouše, svátého M arka, sv átého Lukáše a svátého Jana a za zvláštní p om oci D u ch a svatého je zachycen z části život, slova a sk u tk y Pána a Spasitele našeho Ježíše K rista. Po N aneb ev sto u p ení Páně a seslání D u ch a svatého započíná svoji 18

23 čin n o st ve svete m ezi židy i p o h a n y C írk ev na apoštolech K ristem P ánem založená. S k u tk y m ladičké C írk v e K risto v y v y p i suje p ro stý m, ale živým způsobem svatý Lukáš v k n ize n adepsané:»s kutky apoštolské.«r ám ec světských dějin. V té to k n ize d o tý k á se svatý L ukáš dějin tehdejšího světa, především dějin říše řím ské. Z vylíčených událostí je zřejm o, že k n ih u dokončil v roce 63. p o naro zení K rista Pána. U d á losti v y p rav o v an é ve S kutcích apoštolských staly se za p an o v ání řím sk ý ch císařů T ib eria (zem řel r. 37. p o K r.), císaře Kaliguly (r. 41.), K laudia (r. 54.), N e ro n a (r. 68.). V roce 67. byli um učeni svatý P e tr a svatý Pavel. O jejich sm rti svatý L ukáš se nezm iňuje. D opsal k n ih u, k d y ž ještě byli oba n a živu. Poslední v y p rav o v án í tý k á se dvouletéh o p o b y tu svátého Pavla ve vězení v Ř ím ě. T o byl ro k 63. p o n aro zení K rista Pána. H la v n í osoby. Svatý L ukáš nev y p rav u je o všech apoštolech. H la v n í osoby v jeho v y p rav o v án í jsou svatý P etr, svatý Štěpán, svatý Filip; jáhen, svatý Pavel. V p rv n íc h d v anácti k ap ito lách soustřeď uje se na svátého P etra, v o statn ích šestnácti na svátého Pavla. P o V y k o u p en í B ohem Synem Posvěcení D u ch em svatým. O b ětí Ježíše K rista na k říži bylo lidstvo v y k o u p en o. D o dneška se nalézají staré dlužní úpisy. Jsou-li p ře trž e n y svislou a p říčn o u čarou, znam ená to, že b yly vyplaceny a že d lu h je sm azán. I k říž byl znam ením n a d lužním úpisu celého lidstva, zatíženého dědičným hříchem. V íce než dostatečná h o d n o ta v ý k u p n á byla složena. C írk ev na apoštolech Spasitelem zb u d o vaná stala se strážk y n í to h o to nesm írn éh o p o kladu. A k d o bude rozdavačem? N ik d o jin ý než tře tí Božská O soba, D u c h svatý.»v y však b u dete p o k řtě n i D u ch em svatým p o n em n o h ý c h d n ech,«slibuje P án Ježíš, odcházející o d apoštolů k O tci. A poštolé byli u ž dříve p o k řtěn i. T a to slova B ožského Spasitele se v zta h u jí na seslání D u ch a svátého. D u c h svatý je nap ln í a bude skrze apoštoly ro zd áv at své d ary a svoje m ilosti. 19

24 N aposled se táží p o světské m oci. N á ro d židovský očekával o d V ykupitele světovládnou m oc a b o h atstv í a poklady celého světa. A poštolé také:»pane, v to m to -li čase obnovíš k rálo v stv í p ro Israelity?«N ech áp o u ještě, že všecka m oc a všecky p o k lady světa nejsou ničím. P řed B ohem nem ají ceny a duše nem á z n ich u žitk u. D u c h svatý přinese sílu a m oc n e k d o b y tí zem í, ale k d o b y tí nebe. D árce s nebe přinese poklady, z nichž nejm enší převáží cenou všecky p o k lady to h o to světa.»a však o b d ržíte sílu, k d y ž n a vás sestoupí D u c h svatý, a b u d ete m i svědky v Jerusalem ě, a po všem Ju d sk u i Sam ařsku, ano až do k o n čin zem ě.«a ž...! V d u ch u vidím e apoštoly, k d y ž B ožský Spasitel o d strk u je stran o u jejich sny o zlatém a stříb rem zdoben ý ch m in isterských u n ifo rm ách v pozem ském království. A p o što lů m v tu to chvíli n ebylo dobře. Scházelo jim světlo D u ch a svátého, aby si uvědom ili, jaké tre tk y a klam né h ra č k y jsou královské diadém y a k o ru n y. T y naše děti! Byli ja k o děti, k te ré se p řip ra v u jí k svatém u b iřm ování, v něm ž m ají p řija t D árce nejvzácnějších d arů s nebe - D u cha svátého. A zatím ubohé děti. Těší se na stříb rn é h o d in k y, na zlaté náušnice, na nové šaty. A n ed ovedou ocenit, co je D u ch svatý, a co jsou Jeh o dary. N ed o v ed o u si jasně uvěd o m it, že nejm enší m ilost D u cha svátého a nejm enší Jeho d ar m á větší cenu než všecky zlaté a stříb rn é náušnice, větší cenu než nejkrásnější šaty. T o všecko pom ine, ale D u c h svatý zůstává na věky. D u ch u svatý, to u ž ím p o T obě! A le přece apoštolové m ěli nejlepší úm ysl dobře se p řip ra v it na p řích o d D u cha svátého. P o odch o d u K rista P ána pociťovali p o tře b u U těšitele. V ěděli, že D u c h svatý m á jim b ý t U těšitelem v jejich apoštolském působení. P robudila se v n ich to u h a p o D u ch u svatém. P lni té to v ro u cí to u h y shrom áždili se s R o d ičkou Boží a učedníky ve večeřadle na Sionu. 20

25 V ečeřadlo jerusalem ské - k o lébkou C írkve. M odlili se a prosili za b rz k ý p řích o d D u ch a svátého. S h ro m áždění ve večeřadle účastnilo se na 120 osob. T ak é zbožné žen y b y ly p říto m n y. M aria, M atka Ježíšova, byla n ejen o m účastnicí to h o to shrom áždění m aličké C írkve, ale byla d u chovní M atk o u všech. V šichni tv o řili jedinou ro d in u, spojenou láskou k Ježíši K ristu. V šichni stejně věřili a doufali. V šichni se navzájem m ilovali. Byli tu ap o štolé-c írkev učící. Byli zde i učedníci-c írkev věřící. T o to shrom áždění b y lo d o k o n alý m o brazem C írk v e K risto v y n a zem i. N escházelo ničeho, než aby D u c h svatý sestoupil a ujal se v ů d covstv í C írkve, aby Jí dal svoji svatost, svoji neom y ln o st a svoji n ep řem o žiteln o u sílu. D uše všech p říto m n ý c h ve večeřadle p o třeb o v aly o h n ě D u ch a svátého, aby v n ich strávil n ed o konalost staro zákonní, aby apoštolé i věřící byli n aplněni dokonalostí K ristovou. N y n í i vždycky! N a to m to m ístě v y p rav o v án í svátého L ukáše se děje n a posledy zm ínka o R odičce Boží. V nesm írné své p o k o ře zjevuje se p řed očim a C írkve naposled u p ro stře d apoštolů. P ak u sto u p í d o zátiší. A le zjevuje se p ráv ě n y n í v úloze, k te ro u n e přestane zastávat v C írk v i až do konce světa: jako nejm ocnější P řím lu v k y n ě a P rostřed n ice všech, k te ří se k N í b u d o u o b ra cet s apoštolskou d ů věrou. V e večeřadle vyprošuje apoštolům a u čedník ů m nejvzácnější m ilosti a d ary D u ch a svátého. O d největšího d aru D u ch a svátého až p o nejm enší v b u d o u cích staletích až do konce světa, všecko bude C írk ev a k ažd ý jednotlivec v ní, d o stáv at n a p řím lu v u P an n y M arie a z Jejích ru k o u. Bez N í a bez Jejího p ro střed n ic tv í nebude dána žádná m ilost a žád n ý dar. V šecky hlasy vyznívají stejně. T o h o to p řím lu v n éh o ú k o lu R o d ičky Boží je si C írk ev svátá od p o čátk u dobře vědom a. N ěk o lik hlasů slavných u čitelů církevních z rů z n ý c h dob církevních dějin: Svatý Jan D am ascenský:»ó, svátá M atk o Boží! Pevně doufám, že b u d u spasen, p ro to že n ezv ra tn á důvěra v T ebe je m o u zbraní. A no, b u d u m oci p ronásledovati nepřátele své spásy, k d y ž b u d u m ít štít 21

26 T v éh o přispění a T v é všem ohoucí p o m o c i!«----- S vatý A ugustin :»B ratři! S veškerou d ů v ěro u a oddaností odevzdávejm e se p řím lu v ám nejblahoslavenější P aňny M arie. V šichni co n ejsnažněji prosm e o Její p ro střed n ic tv í, aby nás ráčila o d p o ru - čiti v nebi. N eboť n ení p o ch y b y, ta, k te rá stala se h o d n o u zrod iti cenu našeho vykoupen í, Ježíše, tím spíše n ám m ůže věnov ati svoji o c h ra n u.«svatý B ernard:» K rálovská Matko...! Skrze T ebe nechť m ám e p řístu p k Synovi! Ó, blahoslavená H ledatelk o a P rositelko m ilosti, M atk o Ž ivota, M atk o Spásy, vypros, aby nás p řijal skrze T ebe, jenž n ám byl skrze T ebe d a ro v á n.... P aní naše, P rostřed n ice naše, P řím lu v k y n ě naše, se Synem svým rač nás sm ířiti, Synu svém u nás p oroučej, Synu svém u nás p ře d sta v!«c o zdědila C írk ev p o apoštolech. Podle ustanovení B ožského Spasitele b u d o v a ch rám u C írkve m ěla stát n a d v anácti apoštolech ja k o na dvan ácti pilířích. P o Jidášovi b y lo dvanácté m ísto uprázd n ěno. Svatý Lukáš v y p o čítává věrné apoštoly. P e tr jako v žd y ck y je jm en o v án na p rv n ím m ístě. Z n ám k a p o v ah y a ducha apoštola P etra je: n ap rav ená a p ro to u ž nezlom ná p ev n o st a stálost ve víře. I C írk ev bude m ít jako dědictví p o P etro v i tu to zn ám k u jeho ducha. P o to m svatý Jan. M á zase svoji zvláštní znám ku. I z jeho ducha vezm e C írk ev: ú c tu k panické čistotě ve službách nejdokonalejší lásk y k B ohu a bližním u. Svatý Jak u b Starší, b ra tr svatého Jana, d y ch til p o sm rti m učednické, jak byl slíbil K ristu P án u na Jeho o tá zk u :»M ůžete-li p iti kalich, k te rý já m ám píti?«m at. 20, 22. Svatý Jak u b i s b ra tre m p ln h o rliv o sti zvolal:»m ůžem e.«p rv n í z apoštolů u m řel sm rtí m učednickou. C írk v i odkázal svoji to u h u p o m učednictví. Svatý O n d řej p ro n ik l na svých apoštolských cestách až do n eznám ý ch k ra jů severně o d Č erného m oře. Svatý O n d řej odkázal C írk v i m isionářskou statečnost. S vatý Filip rad o stn o u o c h o tu ke každé apoštolské práci, svatý T om áš svoji d ů k ladnou zkoum av o st, svatý B arto lo m ěj ry zí u p řím n o st a bezelstnost, svatý M atouš obětavost a nezištnost, svatý Jak u b M ladší p řísn o u spravedlnost v plnění B ožího zákona, svatý Šim on H o rliv ec o b ezřetn o st ve všech věcech, aby jich bylo dobře p o u ž ito ke cti a slávě Boží a svatý Ju d a T adeáš nesm louvavou nesnášenlivost vůči jak ý m k o liv 22

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

O b s a h P ř e d m lu v a E v ro p a v p r a v ě k u ... 20 N e k r o m a n te io n, a n e b s e s tu p d o z á h r o b í

O b s a h P ř e d m lu v a E v ro p a v p r a v ě k u ... 20 N e k r o m a n te io n, a n e b s e s tu p d o z á h r o b í Obsah P řed m lu va...11 E vropa v p r a v ě k u... 20 N ekrom an teion, an eb s e s tu p do z á h ro b í...32 O sir eo n...41 N ekrom anteion v G ize...43 O čistec svátého P atrik a... 45 Jesk y n ě O

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H ŽIVOTOPISY SVATÝCH Všechna práva vyhrazena SVATÍ PATRONOVÉ ČEŠTÍ. ŽIVOTOPISY SVATÝCH V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH NAPSAL ISIDOR VONDRUŠKA 1 9 3 1 LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE Nro 3 622. E x C onsistorio A p o

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\l"gstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\.

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\lgstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\. R. M. DAC!K O. P. PRAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A MYSTICKÉ l!.o l;oné dňo: :z:načk : t\l"gstkově čislo G,1 O I:J 194 7 2.. (\ \\\. \99A DOMINIKAN SKA EDICE KRYSTAL, OLOMOUC úzkosti

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více