SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ"

Transkript

1 SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1

2 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme II. 2

3 I. Sociální dialog v ČR 1. Rada hospodářské a sociální dohody ČR 1.1 Funkce a cíle RHSD ČR 2. Rozdělení RHSD ČR 2.1 Vládní delegace 2.2 Sociální partneři 2.3 Zaměstnavatelé 2.4 Odbory 3. Plenární schůze RHSD ČR 4. Předsednictvo RHSD ČR 5. Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR 5.1 Seznam pracovních týmů RHSD ČR 5.2 Seznam pracovních skupin RHSD ČR 6. Sekretariát RHSD ČR 7. Výtah ze Statutu RHSD ČR 8. Kritéria reprezentativnosti 8.1 Kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů 8.2 Kritéria reprezentativnosti odborů 9. personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR 9.1 Plenární schůze RHSD ČR 9.2 Předsednictvo RHSD ČR 10. Výtah z Jednacího řádu RHSD ČR 10.1 Účel Jednacího řádu RHSD ČR 10.2 Jednání Plenární schůze RHSD ČR 10.3 Jednání Předsednictva RHSD ČR 10.4 Postup při projednávání předkládaných materiálů RHSD ČR 10.5 Posouzení materiálů v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR 10.6 Předkládání materiálů do orgánů RHSD ČR 10.7 Závěrečná ustanovení 11. Jmenný seznam Předsednictva RHSD ČR 11.1 Delegace vlády 11.2 Delegace odborů 11.3 Delegace zaměstnavatelů 11.4 Sekretariát RHSD ČR 11.5 Sekretáři sociálních partnerů 12. Jmenný seznam Plenární schůze RHSD ČR 12.1 Delegace vlády 12.2 Delegace odborů 12.3 Delegace zaměstnavatelů 12.4 Sekretariát RHSD ČR 12.5 Sekretáři sociálních partnerů 13. Seznam pracovních týmů RHSD ČR II. Rozvoj sociálního dialogu v ČR Úvod A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje B. Sociální dialog na národní úrovni 1. Vznik a vývoj tripartity 1.1 Vznik tripartity 1.2 Charakteristika partnerů v tripartitě 1.3 Vztah státu, resp. vlády k sociálnímu dialogu 2. Vývoj organizačních struktur a vzájemných vztahů 2.1 Proměny tripartitního orgánu a jeho organizačních struktur 3

4 2.2 Sociální partneři a politické strany 2.3 Generální dohoda, její obsah, proměny a osudy 3. Vývoj aktivit, formy sociálního dialogu 3.1 Změna tematického záběru, úrovně obecnosti 3.2 Nové formy sociálního dialogu (činnost zvláštních parlamentních komisí) C. Sociální partneři a jejich organizace 1. Legislativní podmínky sdružování 2. Odbory 2.1 Odborová organizovanost 2.2 Charakteristika odborových organizací a jejich sdružení 3. Organizace zaměstnavatelů 4. Organizační struktury odborových a zaměstnavatelských svazů a asociací D. Sociální dialog na odvětvové úrovni 1. Legislativní rámec a jeho vývoj 1.1 Ústavní garance sociálních práv a svobod 1.2 Zákoník práce 1.3 Zákon o kolektivním vyjednávání 2. Kolektivní smlouvy vyššího stupně 3. Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně E. Zastupování zaměstnaneckých zájmů a kolektivní vyjednávání na úrovni podniku 1. Právní úprava zastupování zájmů zaměstnanců na podnicích 1.1 Právní úprava odborového pluralismu 1.2 Rada zaměstnanců a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2. Postavení odborů v pracovněprávních vztazích a proměny odborových oprávnění v 90. letech 3. Hodnocení odborů zaměstnaneckou veřejností 4. Podnikové kolektivní smlouvy F. Sociální dialog v regionech 1. Postavení ČMKOS a odborových svazů v sociálním dialogu v regionech v období let 1992 až Současné organizační podmínky sociálního dialogu a jeho rozvoj v regionech 3. Obsahové zaměření aktivit regionálních odborových orgánů 4. Předpoklady dalšího vývoje regionálního sociálního dialogu G. Závěr III. Evropský sociální dialog A. Co je Evropský sociální dialog 1. Pozadí evropského sociálního dialogu 2. Typologie výsledků evropského sociálního dialogu 3. Návrh bodů, které by měly obsahovat texty nové generace přijaté sociálními partnery B. Evropští sociální partneři na nadodvětvové úrovni C. Formy sociálního dialogu D. Hlavní úkoly sociálních partnerů z EU na národní úrovni, jak vyplývají ze strategií a programů EU E. Návrhy pro budoucnost sociálního dialogu v EU F. Acquis Společenství a legislativní proces G. Odvětvové výbory, sociální partneři IV. Sociální dialog na evropské úrovni praktické způsoby a postupy 1. Dohody 1.1 dvoustupňové konzultace 1.2 první odpověď 1.3 druhá odpověď 1.4 vyjednávání 1.5 schvalování výsledků 1.6 následné kroky k dohodám 4

5 2. Další společné texty 2.1 určené EU 2.2 určené členům organizací MSP a odborových organizací 3. Otázky národním sociálním partnerům 3.1 Před vyjednáváním 3.2 Během vyjednávání 3.3 Po vyjednávání Seznam zkratek Informační zdroje a seznam literatury 5

6 I. Sociální dialog v České republice 1. Rada hospodářské a sociální dohody ČR Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana Telefon: , Fax: , Funkce a cíle Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Rada hospodářské a sociální dohody České republiky vznikla jako institucionalizovaná platforma pro sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli (tripartita). Původní název Rada sociální dohody z roku 1990 několikrát změnila úměrně vytvářeným předpokladům pro uplatňování vážného a systematického sociálního dialogu ve společnosti. Jako taková dnes představuje společný dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán vlády, odborů a zaměstnavatelů k dosahování shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Podmínky pro obnovení plnohodnotného sociálního dialogu byly vymezeny přijetím nového Statutu a Jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 13. listopadu 1997 na 1. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. Z podnětu odborů a zaměstnavatelů jako sociálních partnerů vlády tak došlo zejména k opětovnému zařazení hospodářské problematiky do oblasti společného zájmu v dohadovacím a iniciativním procesu. Rada hospodářské a sociální dohody České republiky ve své současné podobě umožňuje v prostředí vzájemné věcné důvěry a vzájemně respektovanou bezprostřední funkční formou udržet a stabilizovat sociální smír v náročném období transformace ekonomiky, reformy veřejné správy a postupného přibližování České republiky Evropské unii. Sociální partneři se spolu se zástupci vlády aktivně podílejí na formulování řady právních norem a posílení sociálního dialogu je jednou z priorit Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody České republiky jako nejvyšší orgán této tripartity tvoří předseda vlády ČR a 7 zástupců vlády, 7 zástupců odborů a 7 zástupců zaměstnavatelů. V současné době jsou sociálními partnery vlády za odbory Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, za zaměstnavatele Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. Změny a doplňky Statutu a Jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, které schválila 16. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 12. září 2000, znamenají další zvýšení účinnosti sociálního dialogu v politickém systému. Jejich hlavním účelem je obecná snaha o zkvalitnění reprezentativnosti sociálního dialogu včleňováním dalších vlivných skupin zaměstnanců a zaměstnavatelů do sociálního dialogu na nejvyšší úrovni a tím soustavně zabezpečovat soulad pravidel jednání orgánů této tripartity s praxí. S ohledem na aktualizované rozšířené obsahové zaměření Rady hospodářské a sociální dohody České republiky také výrazně stoupá význam pracovních týmů a skupin jako jejích expertních orgánů. Za přínos k vytváření zdravých a odpovědných vztahů sociálního partnerství lze rovněž považovat zřizování tripartitních struktur v nejvíce postižených regionech a odvětvích a působení sociálních partnerů k rozšiřování vyšších kolektivních smluv. V kontextu s tím zástupci vlády a jejích sociálních partnerů vyjadřují svůj zájem stabilizovat hlavní vzájemné závazky a zabývají se myšlenkou pokračování diskuse o podobě dlouhodobého sociálního paktu, uzavíraného mezi exekutivou, odbory a zaměstnavateli po vzoru některých členských států Evropské unie na delší dobu bez ohledu na politické klima a potvrzujícího shodu ve strategických záměrech vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů. 6

7 2. Rozdělení RHSD ČR 2.1 Vládní delegace USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. září 2002 č. 896 o změně delegace vlády pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky vláda jmenovala 1. vedoucím delegace vlády a předsedou Rady hospodářské a sociální dohody České republiky předsedu vlády, 2. zástupcem vedoucího delegace vlády a místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody České republiky ministra práce a sociálních věcí, 3. členem delegace vlády v Radě hospodářské a sociální dohody České republiky a) místopředsedu vlády, ministra spravedlnosti a předsedu Legislativní rady vlády, b) ministra financí, c) ministra průmyslu a obchodu, d) ministra dopravy a spojů, e) ministra pro místní rozvoj, f) náměstka ministra zdravotnictví s tím, že tento náměstek bude jmenovitě určen ministrem zdravotnictví 2.2 Sociální partneři Kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR dle Přílohy č.1 Statutu RHSD ČR: 1. Představitelé velkého, středního a drobného podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, zemědělství, obchodu a službách, v němž je zaměstnána či sdružena rozhodující část zaměstnanců a členů družstev těchto odvětví. 2. Organizace, jejichž představitelé působí v RHSD ČR, mají celostátní působnost, sdružují zaměstnavatelské organizace v regionech a v různých oborech. 3. Organizace jsou zřízeny a evidovány podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování, v platném znění. 4. Organizace nevyvíjí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 5. Každý zaměstnavatelský subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně zaměstnanců. Kritéria reprezentativnosti odborů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR dle Přílohy č.1 Statutu RHSD ČR : 1. Organizace jsou zřízeny a evidovány dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a nevyvíjejí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 2. Organizace vyvíjejí odbornou činnost spočívající v prosazování ekonomických a sociálních zájmů svých členů, zejména vedou kolektivní vyjednávání na úrovni podniků a odvětví. 3. Organizace jsou nezávislé na vládě a zaměstnavatelích. 4. Organizace mají konfederační strukturu, tj. sdružují nejméně tři odborné svazy reprezentující různá odvětví. 5. Organizace mají celostátní působnost. 6. Každý odborový subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně odborově organizovaných členů. 7

8 2.3 Strana zaměstnavatelů Svaz průmyslu a dopravy ČR je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech je veden v evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podle 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. informace na adrese: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR je otevřené nezávislé zájmové sdružení, založené podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. Členství v Konfederaci je dobrovolné. Členskými organizacemi Konfederace jsou zaměstnavatelské svazy a sdružení, které byly na základě členské přihlášky přijaty usnesením Koordinační rady Konfederace za členy Konfederace Informace na adrese: 2.4 Strana odborů Českomoravská konfederace odborových svazů ČR jako odborová centrála vznikla na základě dobrovolného rozhodnutí nezávislých odborových svazů je vedena v evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. v rámci ČMKOS je sdruženo 34 nezávislých odborových svazů Informace na adrese: Asociace samostatných odborů ČR asociace je dobrovolným a nezávislým odborovým sdružením je vedena v evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. v rámci ASO je sdruženo 14 nezávislých odborových svazů Informace na adrese: 8

9 Grafické znázornění organizační struktury RHSD ČR 3. Plenární schůze Plenární schůze je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR, který: z hlediska obsahu jednání: projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery, řeší závažné, konkrétní problémy vyplývající z článku 2 Statutu, (týkající se hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, integrace ČR do Evropské unie), řeší situace ohrožující sociální smír, z hlediska formy jednání: stanoví program jednání, který je navržen Předsednictvem RHSD ČR, na návrh Předsednictva RHSD ČR jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů a skupin RHSD ČR, zasedá zpravidla 1x za dva měsíce, na žádost jedné z delegací předseda RHSD ČR svolá mimořádnou Plenární schůzi, zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté (každá delegace si může přizvat na zasedání Plenární schůze RHSD ČR ke každému bodu maximálně dva experty). Plenární schůzi RHSD ČR tvoří: předseda vlády ČR, delegace vlády ve složení šesti ministrů a jednoho náměstka ministra, sedm představitelů zaměstnavatelských svazů, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 1 Statutu (4 SPD ČR, 3 KZPS ČR), sedm představitelů odborových konfederací, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 2 Statutu (6 ČMKOS ČR, 1 ASO ČR). 9

10 4. Předsednictvo Předsednictvo RHSD ČR je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR a z hlediska obsahu jednání: projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených v článku 2 Statutu, (týkající se hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, integrace ČR do Evropské unie), jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR, posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství, řeší situace ohrožující sociální smír, informuje Plenární schůzi RHSD ČR o výsledcích svých jednání, podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny, z hlediska formy jednání: na základě doporučení Pracovního týmu RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky navrhuje program jednání Plenární schůze a určuje termín jejího konání, Plenární schůzi RHSD ČR navrhuje jmenování vedoucích jednotlivých pracovních týmů a skupin, podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny, zasedá zpravidla 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR, při situaci ohrožující sociální smír svolá předseda RHSD ČR po konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání, zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté. Předsednictvo RHSD ČR tvoří: předseda (PhDr. Vladimír Špidla, předseda vlády), tři místopředsedové, kteří jsou jmenováni svými delegacemi, (Ing. Zdeněk Škromach, ministr páce a sociálních věcí - výkonný místopředseda, Ing. Stanislav Kázecký,CSc., prezident SPD ČR, Milan Štěch, předseda ČMKOS ČR), Po vzájemné dohodě všech tří stran se zasedání Předsednictva RHSD ČR mohou zúčastnit další účastníci. 5. Pracovní týmy a skupiny Pracovní týmy RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány k řešení záležitostí věcně vymezených článkem 2 Statutu. Pracovní skupiny RHSD ČR jsou jejími expertními orgány k mimořádnému a dočasnému řešení aktuálních záležitostí společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 2 Statutu. Pracovní týmy pro řešení následujících okruhů problémů zakotveny ve Statutu: pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost hospodářskou politiku 10

11 mzdy, platy a související otázky sociální otázky veřejné služby a veřejnou správu bezpečnost práce rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání integraci ČR do Evropské unie tripartitu a organizační otázky Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR předjednávají předložené materiály zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim zabezpečují a připravují další podklady pro orgány RHSD ČR spolupracují na tvorbě právních předpisů Pracovní skupiny zřizuje podle potřeby Předsednictvo RHSD ČR maximálně devět členů delegace zastoupeny jedním až třemi svými členy zasedají a jednají podle potřeby jednání svolávají jejich vedoucí po dohodě se Sekretariátem RHSD ČR zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté pracovní tým RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky tvoří výkonný sekretář RHSD ČR, vedoucí pracovních týmů pracovních skupin 5.1 Seznam Pracovních týmů Pracovní tým RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky Vedoucí pracovního týmu: Zdeněk Kadlec - výkonný sekretá ř RHSD ČR Pracovní tým RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost Vedoucí pracovního týmu: Ing. Zdeněk LIŠKA - generální ř editel Svazu průmyslu a dopravy ČR Pracovní tým RHSD ČR pro hospodářskou politiku Vedoucí pracovního týmu: Ing. Martin Pecina, MBA - náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky Vedoucí pracovního týmu: Ing. Ludmila MÜLLEROVÁ - náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní tým RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu Vedoucí pracovního týmu: RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ - náměstek ministra vnitra ČR Pracovní tým RHSD ČR pro integraci České republiky do Evropské unie Vedoucí pracovního týmu: PhDr. Jan KOHOUT - náměstek ministra zahraničních věcí ČR 11

12 Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost práce Vedoucí pracovního týmu: PaedDr. Pavel SKÁCELÍK - místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Pracovní tým RHSD ČR pro mzdy, platy a související otázky Vedoucí pracovního týmu: JUDr. Petr ŠIMERKA - první náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje Vedoucí pracovního týmu: Mgr. Václav PÍCL - první náměstek ministryně školství, mládeže a t ělovýchovy ČR Dopravní komise RHSD ČR Vedoucí dopravní komise RHSD ČR: Ing. Antonín TESAŘÍK - náměstek ministra dopravy ČR 5.2 Seznam Pracovních skupin Pracovní skupina RHSD ČR pro daně a pojištění Vedoucí pracovní skupiny: Ing. Yvona LEGIERSKÁ - náměstkyně ministra financí ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro místní rozvoj Vedoucí pracovní skupiny: PhDr. Jaroslav GACKA - náměstek ministra pro místní rozvoj ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro řešení regionální průmyslové restrukturalizace Vedoucí pracovní skupiny: Jan WIESNER - místopředseda KZPS ČR a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Pracovní skupina RHSD ČR pro zdravotnictví Vedoucí pracovní skupiny: MUDr. Marie SOUČKOVÁ - exministryně zdravotnictví ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro koncepci důchodové reformy Vedoucí pracovní skupiny: Jiří HOFMAN - náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro kulturní otázky Vedoucí pracovní skupiny: JUDr. Jiří RICHTER - náměstek ministra kultury ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro spolupráci s Mezinárodní organizací práce Vedoucí pracovní skupiny: JUDr. Čestmír Sajda, MBA - náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro ochranu vnitřního trhu Vedoucí pracovní skupiny: Ing Helena Pískovská - prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 12

13 Pracovní skupina pro změnu Statutu a Jednacího řádu RHSD ČR Vedoucí pracovní skupiny: Zdeněk Kadlec - výkonný sekretá ř RHSD ČR 6. Sekretariát RHSD ČR Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR), zajišťuje činnost podle "Statutu a Jednacího řádu RHSD ČR". Organizačně je začleněn do Sekce předsedy vlády ČR. Vlastní činnost je odvozena od "Statutu a Jednacího řádu RHSD ČR". Sekretariát: - zabezpečuje přípravu návrhu programu jednání orgánů RHSD ČR, - zajišťuje organizačně-technickou přípravu jednání RHSD ČR, - vyhotovuje záznamy ze zasedání Plenární schůze a Předsednictva RHSD ČR, - zprostředkovává informace z jednání orgánů RHSD ČR, vládě ČR a sdělovacím prostředkům. Sekretariát řídí výkonný sekretář RHSD ČR, který je na základě shody všech tří delegací je jmenován vládou ČR. Další pracovníci jsou zaměstnanci Úřadu vlády ČR. 7. Výtah ze Statutu RHSD ČR 1) Funkce a cíle RHSD ČR Rada hospodářské a sociální dohody České republiky (dále jen RHSD ČR) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD ČR umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů. 2) Obsahové zaměření RHSD ČR RHSD ČR projednává vybrané problémy, které jsou předmětem společného zájmu zejména v oblasti: hospodářské politiky pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti sociálních otázek mezd a platů veřejných služeb a veřejné správy bezpečnosti práce rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání postavení ČR v rámci EU 3) Orgány RHSD ČR Orgány RHSD ČR tvoří: 13

14 Plenární schůze Předsednictvo pracovní týmy a skupiny Sekretariát 4) Plenární schůze RHSD ČR (a) Plenární schůze RHSD ČR je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR. Projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery, řeší závažné, konkrétní problémy vyplývající z článku 2 Statutu. Řeší situace ohrožující sociální smír. Stanoví program jednání, který je navržen Předsednictvem RHSD ČR. Na návrh Předsednictva RHSD ČR jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů a skupin RHSD ČR. (b) Plenární schůze RHSD ČR se účastní: předseda vlády ČR delegace vlády ve složení šesti ministrů a jednoho náměstka ministra sedm představitelů zaměstnavatelských svazů, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 1 Statutu sedm představitelů odborových konfederací, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 2 Statutu. (c) Členové jednotlivých delegací mohou mít alternáty podle projednávané problematiky, nicméně se předpokládá vždy účast nadpoloviční většiny stálých členů za každou delegaci. Personální zastoupení delegací sociálních partnerů vlády je upraveno v Příloze č. 3 Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR. (d) Pokud další zaměstnavatelské nebo odborové subjekty splní kritéria reprezentativnosti stanovená v Příloze 1 nebo 2 tohoto Statutu, projedná Plenární schůze RHSD ČR jejich účast v orgánech RHSD ČR. (e) Personální změny v řádném členství v každé ze tří delegací v RHSD ČR jsou v jejich kompetenci. Změny se písemně oznamují předsedovi a Sekretariátu RHSD ČR. 5) Předsednictvo RHSD ČR (a) Předsednictvo RHSD ČR je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR. Předsednictvo RHSD ČR projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených v článku 2 Statutu. Jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR. Posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství. Řeší situace ohrožující sociální smír. Informuje Plenární schůzi RHSD ČR o výsledcích svých jednání. (b) V naléhavých případech informuje příslušné státní, odborové a zaměstnavatelské orgány. (c) Na základě doporučení Pracovního týmu RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky navrhuje program jednání Plenární schůze a určuje termín jejího konání. Plenární schůzi RHSD ČR navrhuje jmenování vedoucích jednotlivých pracovních týmů a skupin. Podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny. (d) Předsednictvo RHSD ČR tvoří předseda a tři místopředsedové, kteří jsou jmenováni svými delegacemi. Členy Předsednictva RHSD ČR mohou být pouze členové delegací RHSD ČR a předseda 14

15 vlády. Po vzájemné dohodě všech tří stran se zasedání Předsednictva RHSD ČR mohou zúčastnit další členové delegací v RHSD ČR. (e) Personální zastoupení delegací v Předsednictvu RHSD ČR je upraveno v Příloze č. 3 Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR. 6) Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR (a) Pracovní týmy RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány za účelem řešení záležitostí věcně vymezených článkem 2 Statutu. Pracovní skupiny RHSD ČR jsou jejími expertními orgány, které za stejným účelem a se stejnou mírou odpovědnosti mimořádně a dočasně řeší aktuální záležitosti společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 2 Statutu. (b) Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR (maximálně devět členů) předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR. Spolupracují na tvorbě právních předpisů. (c) Delegace v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR jsou zastoupeny jedním až třemi svými členy, a to se zvláštním zřetelem pro pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost hospodářskou politiku mzdy, platy a související otázky sociální otázky veřejné služby a veřejnou správu bezpečnost práce rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání postavení ČR v rámci EU tripartitu a organizační otázky (d) Pracovní tým RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky tvoří výkonný sekretář RHSD ČR, vedoucí pracovních týmů a podle potřeby také vedoucí dočasně zřízených pracovních skupin. (e) Pracovní tým RHSD ČR pro Evropskou unii tvoří za vládní stranu zástupci zejména těchto resortů: MZV, MPSV, Mze, MF, MPO, MMR a MZ. Delegace sociálních partnerů mají po sedmi členech. 7) Sekretariát RHSD ČR (a) Sekretariát RHSD ČR zabezpečuje přípravu návrhu programu jednání orgánů RHSD ČR a zajišťuje organizačně-technickou přípravu jednání RHSD ČR. Vyhotovuje záznamy ze zasedání orgánů RHSD ČR, organizačně zajišťuje tiskové konference a zprostředkovává informace z jednání orgánů RHSD ČR, vládě ČR a sdělovacím prostředkům. Sekretariátům sociálních partnerů RHSD ČR doručuje konečné znění vládních návrhů předkládaných Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, včetně důvodové zprávy. Sekretariát RHSD ČR řídí výkonný sekretář RHSD ČR. Na základě shody všech tří delegací je jmenován vládou ČR. (b) Výkonný sekretář RHSD ČR a další pracovníci jsou zaměstnanci Úřadu vlády ČR. 8) Jednání orgánů RHSD ČR 15

16 (a) Plenární schůze RHSD ČR zasedá zpravidla 1x za dva měsíce, podle přijatého plánu práce. Na žádost jedné z delegací předseda RHSD ČR svolá mimořádnou Plenární schůzi RHSD ČR. (b) Předsednictvo RHSD ČR zasedá zpravidla 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR. Při situaci ohrožující sociální smír svolá předseda RHSD ČR po konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání. (c) Pracovní týmy a skupiny zasedají a jednají podle potřeby. Jejich setkání svolávají jejich vedoucí po dohodě se Sekretariátem RHSD ČR. (d) Zasedání orgánů RHSD ČR se mohou zúčastnit po dohodě delegací RHSD ČR přizvaní hosté. 9) Finanční zabezpečení Na organizačním a finančním zabezpečení činnosti RHSD ČR se podílejí jednotlivé delegace po vzájemné dohodě. 10) Statut RHSD ČR (a) Statut RHSD ČR byl dohodnut všemi třemi delegacemi v Předsednictvu Rady pro dialog sociálních partnerů ČR na zasedání dne 24. července 1997 a tento dokument byl schválen Plenární schůzí RHSD ČR dne 13. listopadu 1997 a tímto dnem nabývá účinnosti. (b) Změny a doplňky Statutu RHSD ČR, včetně příloh, schválilo Předsednictvo RHSD ČR na svém zasedání dne 22. srpna 2000 a jeho platnost potvrdila Plenární schůze RHSD ČR dne 12. září 2000 a Plenární schůze RHSD ČR dne 19. září (c) Bližší procedurální podmínky jednání orgánů RHSD ČR upravuje Jednací řád RHSD ČR, který je součástí Statutu. 8. Kritéria reprezentativnosti 8.1 Kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR 1) Představitelé velkého, středního a drobného podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, zemědělství, obchodu a službách, v němž je zaměstnána či sdružena rozhodující část zaměstnanců a členů družstev těchto odvětví. 2) Organizace, jejichž představitelé působí v RHSD ČR, mají celostátní působnost, sdružují zaměstnavatelské organizace v regionech a v různých oborech. 3) Organizace jsou zřízeny a evidovány podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování, v platném znění. 4) Organizace nevyvíjí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 5) Každý zaměstnavatelský subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně zaměstnanců. 16

17 8.2 Kritéria reprezentativnosti odborů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR 1) Organizace jsou zřízeny a evidovány dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a nevyvíjejí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 2) Organizace vyvíjejí odbornou činnost spočívající v prosazování ekonomických a sociálních zájmů svých členů, zejména vedou kolektivní vyjednávání na úrovni podniků a odvětví. 3) Organizace jsou nezávislé na vládě a zaměstnavatelích. 4) Organizace mají konfederační strukturu, tj. sdružují nejméně tři odborné svazy reprezentující různá odvětví. 5) Organizace mají celostátní působnost. 6) Každý odborový subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně odborově organizovaných členů. 9. Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR 9.1 Plenární schůze RHSD ČR se účastní delegace ve složení: předseda vlády ČR sedm představitelů vlády, z toho šest ministrů a jeden náměstek ministra jako statutární zástupci členů vlády, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR. sedm představitelů konfederací z toho šest delegovaných Českomoravskou konfederací odborových svazů a jeden představitel delegovaný dalším subjektem, který splňuje kritéria ve smyslu Přílohy č. 2, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR. sedm představitelů zaměstnavatelských svazů delegovaných Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR. 9.2 Předsednictvo RHSD ČR tvoří: předseda vlády ČR, který je zároveň předsedou RHSD ČR místopředseda RHSD ČR za vládu místopředseda RHSD ČR za odbory místopředseda RHSD ČR za zaměstnavatele. 17

18 10. Výtah z jednacího řádu RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) 10.1 Účel Jednacího řádu RHSD ČR V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací řád: Plenární schůze, jednání Předsednictva, jednání pracovních týmů a skupin Jednání Plenární schůze RHSD ČR (a) Zasedání Plenární schůze RHSD ČR svolává Předsednictvo RHSD ČR a řídí předseda RHSD ČR. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Plenární schůze RHSD ČR jeden z místopředsedů. (b) Zasedání Plenární schůze RHSD ČR se konají zpravidla 1x za dva měsíce, podle přijatého plánu práce. Zasedání Plenární schůze RHSD ČR je svoláváno nejpozději týden předem. V mimořádných případech svolává předseda RHSD ČR zvláštní zasedání na návrh nejméně 4 členů každé delegace nejpozději do 10ti dnů. (c) Program a termín zasedání Plenární schůze RHSD ČR navrhuje Předsednictvo RHSD ČR. Podléhají konečnému schválení před vlastním zasedáním tohoto orgánu. Program zejména obsahuje: - informace z jednání Předsednictva RHSD ČR, - jednotlivé body programu zasedání, - stanoviska a doporučení pracovních týmů a skupin, - kontrolu záznamu z posledního zasedání, - návrh programu příštího zasedání. (d) Podklady pro jednání Plenární schůze RHSD ČR se zpravidla předkládají v písemné formě. 18

19 (e) Plenární schůze RHSD ČR jedná, je-li přítomno nejméně po čtyřech členech každé delegace. Člen RHSD ČR může být zastupován pouze výjimečně. Zastupující má stejné pravomoci jako řádný člen, jehož zastupuje a je na funkční úrovni zastoupeného. Pověření k zastupování předloží předsedajícímu příslušná delegace nejpozději před zahájením jednání. (f) Zasedání Plenární schůze RHSD ČR jsou neveřejná pokud Plenární schůze RHSD ČR nerozhodne jinak. Složení Plenární schůze RHSD ČR a zastoupení všech tří delegací upravuje příloha č. 3 Statutu RHSD ČR. Každá delegace si může přizvat na zasedání Plenární schůze RHSD ČR ke každému bodu maximálně dva experty. Zasedání Plenární schůze RHSD ČR se rovněž účastní výkonný sekretář RHSD ČR a jeden zástupce sekretariátu sociálních partnerů. Závěry z jednání jsou zveřejňovány společně, pověřenými zástupci všech tří delegací na tiskové konferenci po zasedání RHSD ČR, pokud se nedohodne jinak. (g) Z jednání Plenární schůze RHSD ČR se pořizuje záznam, který zejména obsahuje přijaté závěry, resp. odchylná stanoviska delegací k jednotlivým bodům programu. Před skončením zasedání účastníci jednání schválí závěry k jednotlivým bodům Jednání Předsednictva RHSD ČR (a) Jednání Předsednictva RHSD ČR svolává a řídí předseda RHSD ČR. V případě nepřítomnosti předsedy svolává a řídí jednání Předsednictva RHSD ČR jeden z místopředsedů. (b) Předsednictvo RHSD ČR zasedá 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR. Předseda též svolá Předsednictvo RHSD ČR, požadují-li jeho svolání oba místopředsedové. Vznikne-li situace ohrožující sociální smír, svolá předseda po předchozí konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání Předsednictva RHSD ČR. Zasedání Předsednictva RHSD ČR se rovněž účastní výkonný sekretář RHSD ČR a jeden zástupce sekretariátu sociálních partnerů. (c) Předsednictvo RHSD ČR jedná, jsou-li přítomni zástupci všech tří delegací. Člen Předsednictva RHSD ČR může být zastoupen pouze výjimečně. Zastupující má stejné pravomoci jako jím zastupovaný člen. Pověření k zastupování předloží předsedajícímu příslušná delegace nejpozději před zahájením jednání. (d) Zasedání Předsednictva RHSD ČR jsou neveřejná, pokud Předsednictvo nerozhodne jinak. Složení Předsednictva RHSD ČR a zastoupení sociálních partnerů upravuje příloha č. 3 Statutu RHSD ČR. Závěry z jednání jsou zveřejňovány společně pověřenými zástupci všech tří delegací zpravidla na tiskové konferenci. (e) Z jednání Předsednictva RHSD ČR se pořizuje záznam. Před skončením zasedání schválí účastníci závěry k jednotlivým bodům Postup při projednávání předkládaných materiálů RHSD ČR (a) Plenární schůze, Předsednictvo a pracovní týmy a skupiny RHSD ČR projednávají materiály, vyplývající z jejich schválených programů a další materiály zásadního významu na základě dohody všech tří delegací ve smyslu článku 2 a článku 4 Statutu RHSD ČR. (b) K materiálům vypracují vlastní písemná stanoviska delegace, resp. pracovní týmy a skupiny. Na jednání Plenární schůze RHSD ČR provedou stručné zhodnocení. (c) Jednotlivé delegace sdělují závěry z jednání příslušným státním, zaměstnavatelským a odborovým orgánům. 19

20 (d) Vládní delegace seznámí vládu ČR se stanovisky zaměstnavatelů a odborů, uplatněnými v orgánech RHSD ČR Posouzení materiálů v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR (a) Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR svolává jejich vedoucí. O termínu a obsahu jednání vždy informuje Sekretariát RHSD ČR. (b) Pracovní tým pro tripartitu a organizační otázky RHSD ČR doporučuje Předsednictvu RHSD ČR po projednání příslušných podkladových materiálů v pracovních týmech a skupinách program Plenární schůze RHSD ČR. (c) Vedoucí vypracovává záznam z jednání jím řízeného pracovního týmu nebo skupiny, který je zasílán účastníkům jednání a Předsednictvu RHSD ČR prostřednictvím Sekretariátu RHSD ČR. (d) Nezbytnými náležitostmi záznamu z jednání pracovního týmu nebo skupiny jsou: - název pracovního týmu a skupiny, - datum a místo jednání, - název posuzovaného materiálu, - seznam ostatních projednaných materiálů, - charakteristika rozhodujících problémů, - závěry jednání obsahující dohodnutá stanoviska všech delegací k jednotlivým bodům, resp. rozdílná stanoviska se stručným zdůvodněním - podpis vedoucího pracovního týmu nebo skupiny, - prezenční listina. Před ukončením zasedání účastníci schválí závěry z jednání Předkládání materiálů do orgánů RHSD ČR Za předložení materiálu v termínu dohodnutém mezi Sekretariátem RHSD ČR a předkladatelem v návaznosti na programy jednotlivých orgánů RHSD ČR v potřebném počtu odpovídá předkladatel. Materiály se předkládají Sekretariátu RHSD ČR takto: materiál k projednání materiál k informaci - je určen k projednání experty v pracovním týmu nebo skupině RHSD ČR a následně na Plenární schůzi RHSD ČR. Předkládá se ve 45ti výtiscích (z nichž 10 je určeno pro pracovní tým nebo skupinu), nejpozději 4 týdny před Plenární schůzí RHSD ČR. - je určen řádným členům RHSD ČR bez předchozího projednání experty v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR. Předkládá se ve 35ti výtiscích nejpozději jeden týden před Plenární schůzí RHSD ČR. 20

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1 Účel Jednacího řádu RHSD V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje Příloha č. 2/OK-090306 J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje Článek 1 Účel Jednací řád, v návaznosti na Statut Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 2. června 2008 č. 671 Statut Výboru pro obranné plánování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výbor pro obranné plánování (dále jen Výbor ) je stálým

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (vládní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (vládní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (vládní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Krajská úroveň případová studie z Olomouckého kraje

Krajská úroveň případová studie z Olomouckého kraje Soubor textu 4 / 4.5PripStudie-Olomouc.rtf Krajská úroveň případová studie z Olomouckého kraje Ing. Vladimír Válek 1. Rozdělení kompetencí uvolněných radních Při prvních koaličních jednáních po volbách

Více

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 380 STATUT Meziresortní koordinační rady pro oblast kybernetické bezpečnosti Čl. 1 Úvodní ustanovení Mezirezortní koordinační rada

Více

Z á z n a m. Přítomni: podle prezenční listiny

Z á z n a m. Přítomni: podle prezenční listiny Z á z n a m ze zasedání 54. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 2. června 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: 2. Materiály

Více

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru MĚSTO Uničov Statut výborů Zastupitelstva města Uničova Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Uničova (dále jen "výborů") upravuje pravidla pro přípravu, jednání, způsob usnášení

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

III. P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn

III. P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn III. Statut Rady vlády pro národnostní menšiny schválený usnesením vlády

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Jednací řád Výboru pro obranné plánování

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Jednací řád Výboru pro obranné plánování B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a č. 3 k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 23. června 2014č 23 Jednací řád Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Jednací řád (dále jen Jednací řád )

Více

ZÁPIS ZE 7. JEDNÁNÍ RADY PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

ZÁPIS ZE 7. JEDNÁNÍ RADY PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ZÁPIS ZE 7. JEDNÁNÍ RADY PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Datum: 19. 1. 2006 Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1, místnost č. 215 Přítomni: Ing. Milan Urban ministr

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád I. Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2208/04 V Praze dne 28. ledna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2208/04 V Praze dne 28. ledna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2208/04 V Praze dne 28. ledna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 4. února 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice)

Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice) III. Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice) Hlava I Úvodní ustanovení 1. Dne 6. 3. 2008 byla mezi Ministerstvem financí

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961, ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2268/14 V Praze 29. srpna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 3. září 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

Valná hromada

Valná hromada Valná hromada 20.09.2005 Dne. 20. září 05 se uskutečnila výroční valná hromada Asociace samostatných odborů. Valná hromada se konala v době kdy ASO slaví 10. výročí svého vzniku. Valné hromady se zúčastnil

Více

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob S T A T U T zájmového sdružení právnických osob EUROREGION PRADĚD 1 NÁZEV, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA 1. Název sdružení: Euroregion Praděd 2. Sídlem Euroregionu Praděd je Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby 111,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Rady města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Rady města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení... 3 Článek 2 Pravomoci rady...

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Jednací řád rady města Kašperské Hory

Jednací řád rady města Kašperské Hory Jednací řád rady města Kašperské Hory Rada města Kašperské Hory (dále jen rada ) se usnesla podle 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), (dále jen zákon ) na tomto svém jednacím řádu,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH SMĚRNICE ZSMCH Platnost od: 29. 3. 2011 Aktualizace: 2. 6. 2014 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 005/03-11 Zastupitelstvo statutárního města Chomutova Anna Benešová Název dokumentu: STATUT A

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více