SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ"

Transkript

1 SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1

2 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme II. 2

3 I. Sociální dialog v ČR 1. Rada hospodářské a sociální dohody ČR 1.1 Funkce a cíle RHSD ČR 2. Rozdělení RHSD ČR 2.1 Vládní delegace 2.2 Sociální partneři 2.3 Zaměstnavatelé 2.4 Odbory 3. Plenární schůze RHSD ČR 4. Předsednictvo RHSD ČR 5. Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR 5.1 Seznam pracovních týmů RHSD ČR 5.2 Seznam pracovních skupin RHSD ČR 6. Sekretariát RHSD ČR 7. Výtah ze Statutu RHSD ČR 8. Kritéria reprezentativnosti 8.1 Kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů 8.2 Kritéria reprezentativnosti odborů 9. personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR 9.1 Plenární schůze RHSD ČR 9.2 Předsednictvo RHSD ČR 10. Výtah z Jednacího řádu RHSD ČR 10.1 Účel Jednacího řádu RHSD ČR 10.2 Jednání Plenární schůze RHSD ČR 10.3 Jednání Předsednictva RHSD ČR 10.4 Postup při projednávání předkládaných materiálů RHSD ČR 10.5 Posouzení materiálů v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR 10.6 Předkládání materiálů do orgánů RHSD ČR 10.7 Závěrečná ustanovení 11. Jmenný seznam Předsednictva RHSD ČR 11.1 Delegace vlády 11.2 Delegace odborů 11.3 Delegace zaměstnavatelů 11.4 Sekretariát RHSD ČR 11.5 Sekretáři sociálních partnerů 12. Jmenný seznam Plenární schůze RHSD ČR 12.1 Delegace vlády 12.2 Delegace odborů 12.3 Delegace zaměstnavatelů 12.4 Sekretariát RHSD ČR 12.5 Sekretáři sociálních partnerů 13. Seznam pracovních týmů RHSD ČR II. Rozvoj sociálního dialogu v ČR Úvod A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje B. Sociální dialog na národní úrovni 1. Vznik a vývoj tripartity 1.1 Vznik tripartity 1.2 Charakteristika partnerů v tripartitě 1.3 Vztah státu, resp. vlády k sociálnímu dialogu 2. Vývoj organizačních struktur a vzájemných vztahů 2.1 Proměny tripartitního orgánu a jeho organizačních struktur 3

4 2.2 Sociální partneři a politické strany 2.3 Generální dohoda, její obsah, proměny a osudy 3. Vývoj aktivit, formy sociálního dialogu 3.1 Změna tematického záběru, úrovně obecnosti 3.2 Nové formy sociálního dialogu (činnost zvláštních parlamentních komisí) C. Sociální partneři a jejich organizace 1. Legislativní podmínky sdružování 2. Odbory 2.1 Odborová organizovanost 2.2 Charakteristika odborových organizací a jejich sdružení 3. Organizace zaměstnavatelů 4. Organizační struktury odborových a zaměstnavatelských svazů a asociací D. Sociální dialog na odvětvové úrovni 1. Legislativní rámec a jeho vývoj 1.1 Ústavní garance sociálních práv a svobod 1.2 Zákoník práce 1.3 Zákon o kolektivním vyjednávání 2. Kolektivní smlouvy vyššího stupně 3. Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně E. Zastupování zaměstnaneckých zájmů a kolektivní vyjednávání na úrovni podniku 1. Právní úprava zastupování zájmů zaměstnanců na podnicích 1.1 Právní úprava odborového pluralismu 1.2 Rada zaměstnanců a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2. Postavení odborů v pracovněprávních vztazích a proměny odborových oprávnění v 90. letech 3. Hodnocení odborů zaměstnaneckou veřejností 4. Podnikové kolektivní smlouvy F. Sociální dialog v regionech 1. Postavení ČMKOS a odborových svazů v sociálním dialogu v regionech v období let 1992 až Současné organizační podmínky sociálního dialogu a jeho rozvoj v regionech 3. Obsahové zaměření aktivit regionálních odborových orgánů 4. Předpoklady dalšího vývoje regionálního sociálního dialogu G. Závěr III. Evropský sociální dialog A. Co je Evropský sociální dialog 1. Pozadí evropského sociálního dialogu 2. Typologie výsledků evropského sociálního dialogu 3. Návrh bodů, které by měly obsahovat texty nové generace přijaté sociálními partnery B. Evropští sociální partneři na nadodvětvové úrovni C. Formy sociálního dialogu D. Hlavní úkoly sociálních partnerů z EU na národní úrovni, jak vyplývají ze strategií a programů EU E. Návrhy pro budoucnost sociálního dialogu v EU F. Acquis Společenství a legislativní proces G. Odvětvové výbory, sociální partneři IV. Sociální dialog na evropské úrovni praktické způsoby a postupy 1. Dohody 1.1 dvoustupňové konzultace 1.2 první odpověď 1.3 druhá odpověď 1.4 vyjednávání 1.5 schvalování výsledků 1.6 následné kroky k dohodám 4

5 2. Další společné texty 2.1 určené EU 2.2 určené členům organizací MSP a odborových organizací 3. Otázky národním sociálním partnerům 3.1 Před vyjednáváním 3.2 Během vyjednávání 3.3 Po vyjednávání Seznam zkratek Informační zdroje a seznam literatury 5

6 I. Sociální dialog v České republice 1. Rada hospodářské a sociální dohody ČR Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana Telefon: , Fax: , Funkce a cíle Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Rada hospodářské a sociální dohody České republiky vznikla jako institucionalizovaná platforma pro sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli (tripartita). Původní název Rada sociální dohody z roku 1990 několikrát změnila úměrně vytvářeným předpokladům pro uplatňování vážného a systematického sociálního dialogu ve společnosti. Jako taková dnes představuje společný dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán vlády, odborů a zaměstnavatelů k dosahování shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Podmínky pro obnovení plnohodnotného sociálního dialogu byly vymezeny přijetím nového Statutu a Jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 13. listopadu 1997 na 1. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. Z podnětu odborů a zaměstnavatelů jako sociálních partnerů vlády tak došlo zejména k opětovnému zařazení hospodářské problematiky do oblasti společného zájmu v dohadovacím a iniciativním procesu. Rada hospodářské a sociální dohody České republiky ve své současné podobě umožňuje v prostředí vzájemné věcné důvěry a vzájemně respektovanou bezprostřední funkční formou udržet a stabilizovat sociální smír v náročném období transformace ekonomiky, reformy veřejné správy a postupného přibližování České republiky Evropské unii. Sociální partneři se spolu se zástupci vlády aktivně podílejí na formulování řady právních norem a posílení sociálního dialogu je jednou z priorit Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody České republiky jako nejvyšší orgán této tripartity tvoří předseda vlády ČR a 7 zástupců vlády, 7 zástupců odborů a 7 zástupců zaměstnavatelů. V současné době jsou sociálními partnery vlády za odbory Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, za zaměstnavatele Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. Změny a doplňky Statutu a Jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, které schválila 16. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 12. září 2000, znamenají další zvýšení účinnosti sociálního dialogu v politickém systému. Jejich hlavním účelem je obecná snaha o zkvalitnění reprezentativnosti sociálního dialogu včleňováním dalších vlivných skupin zaměstnanců a zaměstnavatelů do sociálního dialogu na nejvyšší úrovni a tím soustavně zabezpečovat soulad pravidel jednání orgánů této tripartity s praxí. S ohledem na aktualizované rozšířené obsahové zaměření Rady hospodářské a sociální dohody České republiky také výrazně stoupá význam pracovních týmů a skupin jako jejích expertních orgánů. Za přínos k vytváření zdravých a odpovědných vztahů sociálního partnerství lze rovněž považovat zřizování tripartitních struktur v nejvíce postižených regionech a odvětvích a působení sociálních partnerů k rozšiřování vyšších kolektivních smluv. V kontextu s tím zástupci vlády a jejích sociálních partnerů vyjadřují svůj zájem stabilizovat hlavní vzájemné závazky a zabývají se myšlenkou pokračování diskuse o podobě dlouhodobého sociálního paktu, uzavíraného mezi exekutivou, odbory a zaměstnavateli po vzoru některých členských států Evropské unie na delší dobu bez ohledu na politické klima a potvrzujícího shodu ve strategických záměrech vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů. 6

7 2. Rozdělení RHSD ČR 2.1 Vládní delegace USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. září 2002 č. 896 o změně delegace vlády pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky vláda jmenovala 1. vedoucím delegace vlády a předsedou Rady hospodářské a sociální dohody České republiky předsedu vlády, 2. zástupcem vedoucího delegace vlády a místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody České republiky ministra práce a sociálních věcí, 3. členem delegace vlády v Radě hospodářské a sociální dohody České republiky a) místopředsedu vlády, ministra spravedlnosti a předsedu Legislativní rady vlády, b) ministra financí, c) ministra průmyslu a obchodu, d) ministra dopravy a spojů, e) ministra pro místní rozvoj, f) náměstka ministra zdravotnictví s tím, že tento náměstek bude jmenovitě určen ministrem zdravotnictví 2.2 Sociální partneři Kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR dle Přílohy č.1 Statutu RHSD ČR: 1. Představitelé velkého, středního a drobného podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, zemědělství, obchodu a službách, v němž je zaměstnána či sdružena rozhodující část zaměstnanců a členů družstev těchto odvětví. 2. Organizace, jejichž představitelé působí v RHSD ČR, mají celostátní působnost, sdružují zaměstnavatelské organizace v regionech a v různých oborech. 3. Organizace jsou zřízeny a evidovány podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování, v platném znění. 4. Organizace nevyvíjí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 5. Každý zaměstnavatelský subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně zaměstnanců. Kritéria reprezentativnosti odborů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR dle Přílohy č.1 Statutu RHSD ČR : 1. Organizace jsou zřízeny a evidovány dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a nevyvíjejí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 2. Organizace vyvíjejí odbornou činnost spočívající v prosazování ekonomických a sociálních zájmů svých členů, zejména vedou kolektivní vyjednávání na úrovni podniků a odvětví. 3. Organizace jsou nezávislé na vládě a zaměstnavatelích. 4. Organizace mají konfederační strukturu, tj. sdružují nejméně tři odborné svazy reprezentující různá odvětví. 5. Organizace mají celostátní působnost. 6. Každý odborový subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně odborově organizovaných členů. 7

8 2.3 Strana zaměstnavatelů Svaz průmyslu a dopravy ČR je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech je veden v evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podle 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. informace na adrese: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR je otevřené nezávislé zájmové sdružení, založené podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. Členství v Konfederaci je dobrovolné. Členskými organizacemi Konfederace jsou zaměstnavatelské svazy a sdružení, které byly na základě členské přihlášky přijaty usnesením Koordinační rady Konfederace za členy Konfederace Informace na adrese: 2.4 Strana odborů Českomoravská konfederace odborových svazů ČR jako odborová centrála vznikla na základě dobrovolného rozhodnutí nezávislých odborových svazů je vedena v evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. v rámci ČMKOS je sdruženo 34 nezávislých odborových svazů Informace na adrese: Asociace samostatných odborů ČR asociace je dobrovolným a nezávislým odborovým sdružením je vedena v evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. v rámci ASO je sdruženo 14 nezávislých odborových svazů Informace na adrese: 8

9 Grafické znázornění organizační struktury RHSD ČR 3. Plenární schůze Plenární schůze je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR, který: z hlediska obsahu jednání: projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery, řeší závažné, konkrétní problémy vyplývající z článku 2 Statutu, (týkající se hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, integrace ČR do Evropské unie), řeší situace ohrožující sociální smír, z hlediska formy jednání: stanoví program jednání, který je navržen Předsednictvem RHSD ČR, na návrh Předsednictva RHSD ČR jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů a skupin RHSD ČR, zasedá zpravidla 1x za dva měsíce, na žádost jedné z delegací předseda RHSD ČR svolá mimořádnou Plenární schůzi, zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté (každá delegace si může přizvat na zasedání Plenární schůze RHSD ČR ke každému bodu maximálně dva experty). Plenární schůzi RHSD ČR tvoří: předseda vlády ČR, delegace vlády ve složení šesti ministrů a jednoho náměstka ministra, sedm představitelů zaměstnavatelských svazů, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 1 Statutu (4 SPD ČR, 3 KZPS ČR), sedm představitelů odborových konfederací, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 2 Statutu (6 ČMKOS ČR, 1 ASO ČR). 9

10 4. Předsednictvo Předsednictvo RHSD ČR je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR a z hlediska obsahu jednání: projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených v článku 2 Statutu, (týkající se hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, integrace ČR do Evropské unie), jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR, posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství, řeší situace ohrožující sociální smír, informuje Plenární schůzi RHSD ČR o výsledcích svých jednání, podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny, z hlediska formy jednání: na základě doporučení Pracovního týmu RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky navrhuje program jednání Plenární schůze a určuje termín jejího konání, Plenární schůzi RHSD ČR navrhuje jmenování vedoucích jednotlivých pracovních týmů a skupin, podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny, zasedá zpravidla 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR, při situaci ohrožující sociální smír svolá předseda RHSD ČR po konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání, zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté. Předsednictvo RHSD ČR tvoří: předseda (PhDr. Vladimír Špidla, předseda vlády), tři místopředsedové, kteří jsou jmenováni svými delegacemi, (Ing. Zdeněk Škromach, ministr páce a sociálních věcí - výkonný místopředseda, Ing. Stanislav Kázecký,CSc., prezident SPD ČR, Milan Štěch, předseda ČMKOS ČR), Po vzájemné dohodě všech tří stran se zasedání Předsednictva RHSD ČR mohou zúčastnit další účastníci. 5. Pracovní týmy a skupiny Pracovní týmy RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány k řešení záležitostí věcně vymezených článkem 2 Statutu. Pracovní skupiny RHSD ČR jsou jejími expertními orgány k mimořádnému a dočasnému řešení aktuálních záležitostí společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 2 Statutu. Pracovní týmy pro řešení následujících okruhů problémů zakotveny ve Statutu: pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost hospodářskou politiku 10

11 mzdy, platy a související otázky sociální otázky veřejné služby a veřejnou správu bezpečnost práce rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání integraci ČR do Evropské unie tripartitu a organizační otázky Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR předjednávají předložené materiály zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim zabezpečují a připravují další podklady pro orgány RHSD ČR spolupracují na tvorbě právních předpisů Pracovní skupiny zřizuje podle potřeby Předsednictvo RHSD ČR maximálně devět členů delegace zastoupeny jedním až třemi svými členy zasedají a jednají podle potřeby jednání svolávají jejich vedoucí po dohodě se Sekretariátem RHSD ČR zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté pracovní tým RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky tvoří výkonný sekretář RHSD ČR, vedoucí pracovních týmů pracovních skupin 5.1 Seznam Pracovních týmů Pracovní tým RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky Vedoucí pracovního týmu: Zdeněk Kadlec - výkonný sekretá ř RHSD ČR Pracovní tým RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost Vedoucí pracovního týmu: Ing. Zdeněk LIŠKA - generální ř editel Svazu průmyslu a dopravy ČR Pracovní tým RHSD ČR pro hospodářskou politiku Vedoucí pracovního týmu: Ing. Martin Pecina, MBA - náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky Vedoucí pracovního týmu: Ing. Ludmila MÜLLEROVÁ - náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní tým RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu Vedoucí pracovního týmu: RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ - náměstek ministra vnitra ČR Pracovní tým RHSD ČR pro integraci České republiky do Evropské unie Vedoucí pracovního týmu: PhDr. Jan KOHOUT - náměstek ministra zahraničních věcí ČR 11

12 Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost práce Vedoucí pracovního týmu: PaedDr. Pavel SKÁCELÍK - místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Pracovní tým RHSD ČR pro mzdy, platy a související otázky Vedoucí pracovního týmu: JUDr. Petr ŠIMERKA - první náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje Vedoucí pracovního týmu: Mgr. Václav PÍCL - první náměstek ministryně školství, mládeže a t ělovýchovy ČR Dopravní komise RHSD ČR Vedoucí dopravní komise RHSD ČR: Ing. Antonín TESAŘÍK - náměstek ministra dopravy ČR 5.2 Seznam Pracovních skupin Pracovní skupina RHSD ČR pro daně a pojištění Vedoucí pracovní skupiny: Ing. Yvona LEGIERSKÁ - náměstkyně ministra financí ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro místní rozvoj Vedoucí pracovní skupiny: PhDr. Jaroslav GACKA - náměstek ministra pro místní rozvoj ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro řešení regionální průmyslové restrukturalizace Vedoucí pracovní skupiny: Jan WIESNER - místopředseda KZPS ČR a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Pracovní skupina RHSD ČR pro zdravotnictví Vedoucí pracovní skupiny: MUDr. Marie SOUČKOVÁ - exministryně zdravotnictví ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro koncepci důchodové reformy Vedoucí pracovní skupiny: Jiří HOFMAN - náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro kulturní otázky Vedoucí pracovní skupiny: JUDr. Jiří RICHTER - náměstek ministra kultury ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro spolupráci s Mezinárodní organizací práce Vedoucí pracovní skupiny: JUDr. Čestmír Sajda, MBA - náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro ochranu vnitřního trhu Vedoucí pracovní skupiny: Ing Helena Pískovská - prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 12

13 Pracovní skupina pro změnu Statutu a Jednacího řádu RHSD ČR Vedoucí pracovní skupiny: Zdeněk Kadlec - výkonný sekretá ř RHSD ČR 6. Sekretariát RHSD ČR Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR), zajišťuje činnost podle "Statutu a Jednacího řádu RHSD ČR". Organizačně je začleněn do Sekce předsedy vlády ČR. Vlastní činnost je odvozena od "Statutu a Jednacího řádu RHSD ČR". Sekretariát: - zabezpečuje přípravu návrhu programu jednání orgánů RHSD ČR, - zajišťuje organizačně-technickou přípravu jednání RHSD ČR, - vyhotovuje záznamy ze zasedání Plenární schůze a Předsednictva RHSD ČR, - zprostředkovává informace z jednání orgánů RHSD ČR, vládě ČR a sdělovacím prostředkům. Sekretariát řídí výkonný sekretář RHSD ČR, který je na základě shody všech tří delegací je jmenován vládou ČR. Další pracovníci jsou zaměstnanci Úřadu vlády ČR. 7. Výtah ze Statutu RHSD ČR 1) Funkce a cíle RHSD ČR Rada hospodářské a sociální dohody České republiky (dále jen RHSD ČR) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD ČR umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů. 2) Obsahové zaměření RHSD ČR RHSD ČR projednává vybrané problémy, které jsou předmětem společného zájmu zejména v oblasti: hospodářské politiky pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti sociálních otázek mezd a platů veřejných služeb a veřejné správy bezpečnosti práce rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání postavení ČR v rámci EU 3) Orgány RHSD ČR Orgány RHSD ČR tvoří: 13

14 Plenární schůze Předsednictvo pracovní týmy a skupiny Sekretariát 4) Plenární schůze RHSD ČR (a) Plenární schůze RHSD ČR je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR. Projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery, řeší závažné, konkrétní problémy vyplývající z článku 2 Statutu. Řeší situace ohrožující sociální smír. Stanoví program jednání, který je navržen Předsednictvem RHSD ČR. Na návrh Předsednictva RHSD ČR jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů a skupin RHSD ČR. (b) Plenární schůze RHSD ČR se účastní: předseda vlády ČR delegace vlády ve složení šesti ministrů a jednoho náměstka ministra sedm představitelů zaměstnavatelských svazů, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 1 Statutu sedm představitelů odborových konfederací, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 2 Statutu. (c) Členové jednotlivých delegací mohou mít alternáty podle projednávané problematiky, nicméně se předpokládá vždy účast nadpoloviční většiny stálých členů za každou delegaci. Personální zastoupení delegací sociálních partnerů vlády je upraveno v Příloze č. 3 Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR. (d) Pokud další zaměstnavatelské nebo odborové subjekty splní kritéria reprezentativnosti stanovená v Příloze 1 nebo 2 tohoto Statutu, projedná Plenární schůze RHSD ČR jejich účast v orgánech RHSD ČR. (e) Personální změny v řádném členství v každé ze tří delegací v RHSD ČR jsou v jejich kompetenci. Změny se písemně oznamují předsedovi a Sekretariátu RHSD ČR. 5) Předsednictvo RHSD ČR (a) Předsednictvo RHSD ČR je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR. Předsednictvo RHSD ČR projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených v článku 2 Statutu. Jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR. Posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství. Řeší situace ohrožující sociální smír. Informuje Plenární schůzi RHSD ČR o výsledcích svých jednání. (b) V naléhavých případech informuje příslušné státní, odborové a zaměstnavatelské orgány. (c) Na základě doporučení Pracovního týmu RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky navrhuje program jednání Plenární schůze a určuje termín jejího konání. Plenární schůzi RHSD ČR navrhuje jmenování vedoucích jednotlivých pracovních týmů a skupin. Podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny. (d) Předsednictvo RHSD ČR tvoří předseda a tři místopředsedové, kteří jsou jmenováni svými delegacemi. Členy Předsednictva RHSD ČR mohou být pouze členové delegací RHSD ČR a předseda 14

15 vlády. Po vzájemné dohodě všech tří stran se zasedání Předsednictva RHSD ČR mohou zúčastnit další členové delegací v RHSD ČR. (e) Personální zastoupení delegací v Předsednictvu RHSD ČR je upraveno v Příloze č. 3 Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR. 6) Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR (a) Pracovní týmy RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány za účelem řešení záležitostí věcně vymezených článkem 2 Statutu. Pracovní skupiny RHSD ČR jsou jejími expertními orgány, které za stejným účelem a se stejnou mírou odpovědnosti mimořádně a dočasně řeší aktuální záležitosti společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 2 Statutu. (b) Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR (maximálně devět členů) předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR. Spolupracují na tvorbě právních předpisů. (c) Delegace v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR jsou zastoupeny jedním až třemi svými členy, a to se zvláštním zřetelem pro pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost hospodářskou politiku mzdy, platy a související otázky sociální otázky veřejné služby a veřejnou správu bezpečnost práce rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání postavení ČR v rámci EU tripartitu a organizační otázky (d) Pracovní tým RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky tvoří výkonný sekretář RHSD ČR, vedoucí pracovních týmů a podle potřeby také vedoucí dočasně zřízených pracovních skupin. (e) Pracovní tým RHSD ČR pro Evropskou unii tvoří za vládní stranu zástupci zejména těchto resortů: MZV, MPSV, Mze, MF, MPO, MMR a MZ. Delegace sociálních partnerů mají po sedmi členech. 7) Sekretariát RHSD ČR (a) Sekretariát RHSD ČR zabezpečuje přípravu návrhu programu jednání orgánů RHSD ČR a zajišťuje organizačně-technickou přípravu jednání RHSD ČR. Vyhotovuje záznamy ze zasedání orgánů RHSD ČR, organizačně zajišťuje tiskové konference a zprostředkovává informace z jednání orgánů RHSD ČR, vládě ČR a sdělovacím prostředkům. Sekretariátům sociálních partnerů RHSD ČR doručuje konečné znění vládních návrhů předkládaných Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, včetně důvodové zprávy. Sekretariát RHSD ČR řídí výkonný sekretář RHSD ČR. Na základě shody všech tří delegací je jmenován vládou ČR. (b) Výkonný sekretář RHSD ČR a další pracovníci jsou zaměstnanci Úřadu vlády ČR. 8) Jednání orgánů RHSD ČR 15

16 (a) Plenární schůze RHSD ČR zasedá zpravidla 1x za dva měsíce, podle přijatého plánu práce. Na žádost jedné z delegací předseda RHSD ČR svolá mimořádnou Plenární schůzi RHSD ČR. (b) Předsednictvo RHSD ČR zasedá zpravidla 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR. Při situaci ohrožující sociální smír svolá předseda RHSD ČR po konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání. (c) Pracovní týmy a skupiny zasedají a jednají podle potřeby. Jejich setkání svolávají jejich vedoucí po dohodě se Sekretariátem RHSD ČR. (d) Zasedání orgánů RHSD ČR se mohou zúčastnit po dohodě delegací RHSD ČR přizvaní hosté. 9) Finanční zabezpečení Na organizačním a finančním zabezpečení činnosti RHSD ČR se podílejí jednotlivé delegace po vzájemné dohodě. 10) Statut RHSD ČR (a) Statut RHSD ČR byl dohodnut všemi třemi delegacemi v Předsednictvu Rady pro dialog sociálních partnerů ČR na zasedání dne 24. července 1997 a tento dokument byl schválen Plenární schůzí RHSD ČR dne 13. listopadu 1997 a tímto dnem nabývá účinnosti. (b) Změny a doplňky Statutu RHSD ČR, včetně příloh, schválilo Předsednictvo RHSD ČR na svém zasedání dne 22. srpna 2000 a jeho platnost potvrdila Plenární schůze RHSD ČR dne 12. září 2000 a Plenární schůze RHSD ČR dne 19. září (c) Bližší procedurální podmínky jednání orgánů RHSD ČR upravuje Jednací řád RHSD ČR, který je součástí Statutu. 8. Kritéria reprezentativnosti 8.1 Kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR 1) Představitelé velkého, středního a drobného podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, zemědělství, obchodu a službách, v němž je zaměstnána či sdružena rozhodující část zaměstnanců a členů družstev těchto odvětví. 2) Organizace, jejichž představitelé působí v RHSD ČR, mají celostátní působnost, sdružují zaměstnavatelské organizace v regionech a v různých oborech. 3) Organizace jsou zřízeny a evidovány podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování, v platném znění. 4) Organizace nevyvíjí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 5) Každý zaměstnavatelský subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně zaměstnanců. 16

17 8.2 Kritéria reprezentativnosti odborů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR 1) Organizace jsou zřízeny a evidovány dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a nevyvíjejí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 2) Organizace vyvíjejí odbornou činnost spočívající v prosazování ekonomických a sociálních zájmů svých členů, zejména vedou kolektivní vyjednávání na úrovni podniků a odvětví. 3) Organizace jsou nezávislé na vládě a zaměstnavatelích. 4) Organizace mají konfederační strukturu, tj. sdružují nejméně tři odborné svazy reprezentující různá odvětví. 5) Organizace mají celostátní působnost. 6) Každý odborový subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně odborově organizovaných členů. 9. Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR 9.1 Plenární schůze RHSD ČR se účastní delegace ve složení: předseda vlády ČR sedm představitelů vlády, z toho šest ministrů a jeden náměstek ministra jako statutární zástupci členů vlády, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR. sedm představitelů konfederací z toho šest delegovaných Českomoravskou konfederací odborových svazů a jeden představitel delegovaný dalším subjektem, který splňuje kritéria ve smyslu Přílohy č. 2, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR. sedm představitelů zaměstnavatelských svazů delegovaných Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR. 9.2 Předsednictvo RHSD ČR tvoří: předseda vlády ČR, který je zároveň předsedou RHSD ČR místopředseda RHSD ČR za vládu místopředseda RHSD ČR za odbory místopředseda RHSD ČR za zaměstnavatele. 17

18 10. Výtah z jednacího řádu RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) 10.1 Účel Jednacího řádu RHSD ČR V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací řád: Plenární schůze, jednání Předsednictva, jednání pracovních týmů a skupin Jednání Plenární schůze RHSD ČR (a) Zasedání Plenární schůze RHSD ČR svolává Předsednictvo RHSD ČR a řídí předseda RHSD ČR. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Plenární schůze RHSD ČR jeden z místopředsedů. (b) Zasedání Plenární schůze RHSD ČR se konají zpravidla 1x za dva měsíce, podle přijatého plánu práce. Zasedání Plenární schůze RHSD ČR je svoláváno nejpozději týden předem. V mimořádných případech svolává předseda RHSD ČR zvláštní zasedání na návrh nejméně 4 členů každé delegace nejpozději do 10ti dnů. (c) Program a termín zasedání Plenární schůze RHSD ČR navrhuje Předsednictvo RHSD ČR. Podléhají konečnému schválení před vlastním zasedáním tohoto orgánu. Program zejména obsahuje: - informace z jednání Předsednictva RHSD ČR, - jednotlivé body programu zasedání, - stanoviska a doporučení pracovních týmů a skupin, - kontrolu záznamu z posledního zasedání, - návrh programu příštího zasedání. (d) Podklady pro jednání Plenární schůze RHSD ČR se zpravidla předkládají v písemné formě. 18

19 (e) Plenární schůze RHSD ČR jedná, je-li přítomno nejméně po čtyřech členech každé delegace. Člen RHSD ČR může být zastupován pouze výjimečně. Zastupující má stejné pravomoci jako řádný člen, jehož zastupuje a je na funkční úrovni zastoupeného. Pověření k zastupování předloží předsedajícímu příslušná delegace nejpozději před zahájením jednání. (f) Zasedání Plenární schůze RHSD ČR jsou neveřejná pokud Plenární schůze RHSD ČR nerozhodne jinak. Složení Plenární schůze RHSD ČR a zastoupení všech tří delegací upravuje příloha č. 3 Statutu RHSD ČR. Každá delegace si může přizvat na zasedání Plenární schůze RHSD ČR ke každému bodu maximálně dva experty. Zasedání Plenární schůze RHSD ČR se rovněž účastní výkonný sekretář RHSD ČR a jeden zástupce sekretariátu sociálních partnerů. Závěry z jednání jsou zveřejňovány společně, pověřenými zástupci všech tří delegací na tiskové konferenci po zasedání RHSD ČR, pokud se nedohodne jinak. (g) Z jednání Plenární schůze RHSD ČR se pořizuje záznam, který zejména obsahuje přijaté závěry, resp. odchylná stanoviska delegací k jednotlivým bodům programu. Před skončením zasedání účastníci jednání schválí závěry k jednotlivým bodům Jednání Předsednictva RHSD ČR (a) Jednání Předsednictva RHSD ČR svolává a řídí předseda RHSD ČR. V případě nepřítomnosti předsedy svolává a řídí jednání Předsednictva RHSD ČR jeden z místopředsedů. (b) Předsednictvo RHSD ČR zasedá 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR. Předseda též svolá Předsednictvo RHSD ČR, požadují-li jeho svolání oba místopředsedové. Vznikne-li situace ohrožující sociální smír, svolá předseda po předchozí konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání Předsednictva RHSD ČR. Zasedání Předsednictva RHSD ČR se rovněž účastní výkonný sekretář RHSD ČR a jeden zástupce sekretariátu sociálních partnerů. (c) Předsednictvo RHSD ČR jedná, jsou-li přítomni zástupci všech tří delegací. Člen Předsednictva RHSD ČR může být zastoupen pouze výjimečně. Zastupující má stejné pravomoci jako jím zastupovaný člen. Pověření k zastupování předloží předsedajícímu příslušná delegace nejpozději před zahájením jednání. (d) Zasedání Předsednictva RHSD ČR jsou neveřejná, pokud Předsednictvo nerozhodne jinak. Složení Předsednictva RHSD ČR a zastoupení sociálních partnerů upravuje příloha č. 3 Statutu RHSD ČR. Závěry z jednání jsou zveřejňovány společně pověřenými zástupci všech tří delegací zpravidla na tiskové konferenci. (e) Z jednání Předsednictva RHSD ČR se pořizuje záznam. Před skončením zasedání schválí účastníci závěry k jednotlivým bodům Postup při projednávání předkládaných materiálů RHSD ČR (a) Plenární schůze, Předsednictvo a pracovní týmy a skupiny RHSD ČR projednávají materiály, vyplývající z jejich schválených programů a další materiály zásadního významu na základě dohody všech tří delegací ve smyslu článku 2 a článku 4 Statutu RHSD ČR. (b) K materiálům vypracují vlastní písemná stanoviska delegace, resp. pracovní týmy a skupiny. Na jednání Plenární schůze RHSD ČR provedou stručné zhodnocení. (c) Jednotlivé delegace sdělují závěry z jednání příslušným státním, zaměstnavatelským a odborovým orgánům. 19

20 (d) Vládní delegace seznámí vládu ČR se stanovisky zaměstnavatelů a odborů, uplatněnými v orgánech RHSD ČR Posouzení materiálů v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR (a) Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR svolává jejich vedoucí. O termínu a obsahu jednání vždy informuje Sekretariát RHSD ČR. (b) Pracovní tým pro tripartitu a organizační otázky RHSD ČR doporučuje Předsednictvu RHSD ČR po projednání příslušných podkladových materiálů v pracovních týmech a skupinách program Plenární schůze RHSD ČR. (c) Vedoucí vypracovává záznam z jednání jím řízeného pracovního týmu nebo skupiny, který je zasílán účastníkům jednání a Předsednictvu RHSD ČR prostřednictvím Sekretariátu RHSD ČR. (d) Nezbytnými náležitostmi záznamu z jednání pracovního týmu nebo skupiny jsou: - název pracovního týmu a skupiny, - datum a místo jednání, - název posuzovaného materiálu, - seznam ostatních projednaných materiálů, - charakteristika rozhodujících problémů, - závěry jednání obsahující dohodnutá stanoviska všech delegací k jednotlivým bodům, resp. rozdílná stanoviska se stručným zdůvodněním - podpis vedoucího pracovního týmu nebo skupiny, - prezenční listina. Před ukončením zasedání účastníci schválí závěry z jednání Předkládání materiálů do orgánů RHSD ČR Za předložení materiálu v termínu dohodnutém mezi Sekretariátem RHSD ČR a předkladatelem v návaznosti na programy jednotlivých orgánů RHSD ČR v potřebném počtu odpovídá předkladatel. Materiály se předkládají Sekretariátu RHSD ČR takto: materiál k projednání materiál k informaci - je určen k projednání experty v pracovním týmu nebo skupině RHSD ČR a následně na Plenární schůzi RHSD ČR. Předkládá se ve 45ti výtiscích (z nichž 10 je určeno pro pracovní tým nebo skupinu), nejpozději 4 týdny před Plenární schůzí RHSD ČR. - je určen řádným členům RHSD ČR bez předchozího projednání experty v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR. Předkládá se ve 35ti výtiscích nejpozději jeden týden před Plenární schůzí RHSD ČR. 20

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více