SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ"

Transkript

1 SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1

2 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme II. 2

3 I. Sociální dialog v ČR 1. Rada hospodářské a sociální dohody ČR 1.1 Funkce a cíle RHSD ČR 2. Rozdělení RHSD ČR 2.1 Vládní delegace 2.2 Sociální partneři 2.3 Zaměstnavatelé 2.4 Odbory 3. Plenární schůze RHSD ČR 4. Předsednictvo RHSD ČR 5. Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR 5.1 Seznam pracovních týmů RHSD ČR 5.2 Seznam pracovních skupin RHSD ČR 6. Sekretariát RHSD ČR 7. Výtah ze Statutu RHSD ČR 8. Kritéria reprezentativnosti 8.1 Kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů 8.2 Kritéria reprezentativnosti odborů 9. personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR 9.1 Plenární schůze RHSD ČR 9.2 Předsednictvo RHSD ČR 10. Výtah z Jednacího řádu RHSD ČR 10.1 Účel Jednacího řádu RHSD ČR 10.2 Jednání Plenární schůze RHSD ČR 10.3 Jednání Předsednictva RHSD ČR 10.4 Postup při projednávání předkládaných materiálů RHSD ČR 10.5 Posouzení materiálů v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR 10.6 Předkládání materiálů do orgánů RHSD ČR 10.7 Závěrečná ustanovení 11. Jmenný seznam Předsednictva RHSD ČR 11.1 Delegace vlády 11.2 Delegace odborů 11.3 Delegace zaměstnavatelů 11.4 Sekretariát RHSD ČR 11.5 Sekretáři sociálních partnerů 12. Jmenný seznam Plenární schůze RHSD ČR 12.1 Delegace vlády 12.2 Delegace odborů 12.3 Delegace zaměstnavatelů 12.4 Sekretariát RHSD ČR 12.5 Sekretáři sociálních partnerů 13. Seznam pracovních týmů RHSD ČR II. Rozvoj sociálního dialogu v ČR Úvod A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje B. Sociální dialog na národní úrovni 1. Vznik a vývoj tripartity 1.1 Vznik tripartity 1.2 Charakteristika partnerů v tripartitě 1.3 Vztah státu, resp. vlády k sociálnímu dialogu 2. Vývoj organizačních struktur a vzájemných vztahů 2.1 Proměny tripartitního orgánu a jeho organizačních struktur 3

4 2.2 Sociální partneři a politické strany 2.3 Generální dohoda, její obsah, proměny a osudy 3. Vývoj aktivit, formy sociálního dialogu 3.1 Změna tematického záběru, úrovně obecnosti 3.2 Nové formy sociálního dialogu (činnost zvláštních parlamentních komisí) C. Sociální partneři a jejich organizace 1. Legislativní podmínky sdružování 2. Odbory 2.1 Odborová organizovanost 2.2 Charakteristika odborových organizací a jejich sdružení 3. Organizace zaměstnavatelů 4. Organizační struktury odborových a zaměstnavatelských svazů a asociací D. Sociální dialog na odvětvové úrovni 1. Legislativní rámec a jeho vývoj 1.1 Ústavní garance sociálních práv a svobod 1.2 Zákoník práce 1.3 Zákon o kolektivním vyjednávání 2. Kolektivní smlouvy vyššího stupně 3. Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně E. Zastupování zaměstnaneckých zájmů a kolektivní vyjednávání na úrovni podniku 1. Právní úprava zastupování zájmů zaměstnanců na podnicích 1.1 Právní úprava odborového pluralismu 1.2 Rada zaměstnanců a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2. Postavení odborů v pracovněprávních vztazích a proměny odborových oprávnění v 90. letech 3. Hodnocení odborů zaměstnaneckou veřejností 4. Podnikové kolektivní smlouvy F. Sociální dialog v regionech 1. Postavení ČMKOS a odborových svazů v sociálním dialogu v regionech v období let 1992 až Současné organizační podmínky sociálního dialogu a jeho rozvoj v regionech 3. Obsahové zaměření aktivit regionálních odborových orgánů 4. Předpoklady dalšího vývoje regionálního sociálního dialogu G. Závěr III. Evropský sociální dialog A. Co je Evropský sociální dialog 1. Pozadí evropského sociálního dialogu 2. Typologie výsledků evropského sociálního dialogu 3. Návrh bodů, které by měly obsahovat texty nové generace přijaté sociálními partnery B. Evropští sociální partneři na nadodvětvové úrovni C. Formy sociálního dialogu D. Hlavní úkoly sociálních partnerů z EU na národní úrovni, jak vyplývají ze strategií a programů EU E. Návrhy pro budoucnost sociálního dialogu v EU F. Acquis Společenství a legislativní proces G. Odvětvové výbory, sociální partneři IV. Sociální dialog na evropské úrovni praktické způsoby a postupy 1. Dohody 1.1 dvoustupňové konzultace 1.2 první odpověď 1.3 druhá odpověď 1.4 vyjednávání 1.5 schvalování výsledků 1.6 následné kroky k dohodám 4

5 2. Další společné texty 2.1 určené EU 2.2 určené členům organizací MSP a odborových organizací 3. Otázky národním sociálním partnerům 3.1 Před vyjednáváním 3.2 Během vyjednávání 3.3 Po vyjednávání Seznam zkratek Informační zdroje a seznam literatury 5

6 I. Sociální dialog v České republice 1. Rada hospodářské a sociální dohody ČR Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana Telefon: , Fax: , Funkce a cíle Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Rada hospodářské a sociální dohody České republiky vznikla jako institucionalizovaná platforma pro sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli (tripartita). Původní název Rada sociální dohody z roku 1990 několikrát změnila úměrně vytvářeným předpokladům pro uplatňování vážného a systematického sociálního dialogu ve společnosti. Jako taková dnes představuje společný dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán vlády, odborů a zaměstnavatelů k dosahování shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Podmínky pro obnovení plnohodnotného sociálního dialogu byly vymezeny přijetím nového Statutu a Jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 13. listopadu 1997 na 1. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. Z podnětu odborů a zaměstnavatelů jako sociálních partnerů vlády tak došlo zejména k opětovnému zařazení hospodářské problematiky do oblasti společného zájmu v dohadovacím a iniciativním procesu. Rada hospodářské a sociální dohody České republiky ve své současné podobě umožňuje v prostředí vzájemné věcné důvěry a vzájemně respektovanou bezprostřední funkční formou udržet a stabilizovat sociální smír v náročném období transformace ekonomiky, reformy veřejné správy a postupného přibližování České republiky Evropské unii. Sociální partneři se spolu se zástupci vlády aktivně podílejí na formulování řady právních norem a posílení sociálního dialogu je jednou z priorit Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody České republiky jako nejvyšší orgán této tripartity tvoří předseda vlády ČR a 7 zástupců vlády, 7 zástupců odborů a 7 zástupců zaměstnavatelů. V současné době jsou sociálními partnery vlády za odbory Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, za zaměstnavatele Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. Změny a doplňky Statutu a Jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, které schválila 16. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 12. září 2000, znamenají další zvýšení účinnosti sociálního dialogu v politickém systému. Jejich hlavním účelem je obecná snaha o zkvalitnění reprezentativnosti sociálního dialogu včleňováním dalších vlivných skupin zaměstnanců a zaměstnavatelů do sociálního dialogu na nejvyšší úrovni a tím soustavně zabezpečovat soulad pravidel jednání orgánů této tripartity s praxí. S ohledem na aktualizované rozšířené obsahové zaměření Rady hospodářské a sociální dohody České republiky také výrazně stoupá význam pracovních týmů a skupin jako jejích expertních orgánů. Za přínos k vytváření zdravých a odpovědných vztahů sociálního partnerství lze rovněž považovat zřizování tripartitních struktur v nejvíce postižených regionech a odvětvích a působení sociálních partnerů k rozšiřování vyšších kolektivních smluv. V kontextu s tím zástupci vlády a jejích sociálních partnerů vyjadřují svůj zájem stabilizovat hlavní vzájemné závazky a zabývají se myšlenkou pokračování diskuse o podobě dlouhodobého sociálního paktu, uzavíraného mezi exekutivou, odbory a zaměstnavateli po vzoru některých členských států Evropské unie na delší dobu bez ohledu na politické klima a potvrzujícího shodu ve strategických záměrech vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů. 6

7 2. Rozdělení RHSD ČR 2.1 Vládní delegace USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. září 2002 č. 896 o změně delegace vlády pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky vláda jmenovala 1. vedoucím delegace vlády a předsedou Rady hospodářské a sociální dohody České republiky předsedu vlády, 2. zástupcem vedoucího delegace vlády a místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody České republiky ministra práce a sociálních věcí, 3. členem delegace vlády v Radě hospodářské a sociální dohody České republiky a) místopředsedu vlády, ministra spravedlnosti a předsedu Legislativní rady vlády, b) ministra financí, c) ministra průmyslu a obchodu, d) ministra dopravy a spojů, e) ministra pro místní rozvoj, f) náměstka ministra zdravotnictví s tím, že tento náměstek bude jmenovitě určen ministrem zdravotnictví 2.2 Sociální partneři Kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR dle Přílohy č.1 Statutu RHSD ČR: 1. Představitelé velkého, středního a drobného podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, zemědělství, obchodu a službách, v němž je zaměstnána či sdružena rozhodující část zaměstnanců a členů družstev těchto odvětví. 2. Organizace, jejichž představitelé působí v RHSD ČR, mají celostátní působnost, sdružují zaměstnavatelské organizace v regionech a v různých oborech. 3. Organizace jsou zřízeny a evidovány podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování, v platném znění. 4. Organizace nevyvíjí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 5. Každý zaměstnavatelský subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně zaměstnanců. Kritéria reprezentativnosti odborů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR dle Přílohy č.1 Statutu RHSD ČR : 1. Organizace jsou zřízeny a evidovány dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a nevyvíjejí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 2. Organizace vyvíjejí odbornou činnost spočívající v prosazování ekonomických a sociálních zájmů svých členů, zejména vedou kolektivní vyjednávání na úrovni podniků a odvětví. 3. Organizace jsou nezávislé na vládě a zaměstnavatelích. 4. Organizace mají konfederační strukturu, tj. sdružují nejméně tři odborné svazy reprezentující různá odvětví. 5. Organizace mají celostátní působnost. 6. Každý odborový subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně odborově organizovaných členů. 7

8 2.3 Strana zaměstnavatelů Svaz průmyslu a dopravy ČR je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech je veden v evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podle 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. informace na adrese: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR je otevřené nezávislé zájmové sdružení, založené podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. Členství v Konfederaci je dobrovolné. Členskými organizacemi Konfederace jsou zaměstnavatelské svazy a sdružení, které byly na základě členské přihlášky přijaty usnesením Koordinační rady Konfederace za členy Konfederace Informace na adrese: 2.4 Strana odborů Českomoravská konfederace odborových svazů ČR jako odborová centrála vznikla na základě dobrovolného rozhodnutí nezávislých odborových svazů je vedena v evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. v rámci ČMKOS je sdruženo 34 nezávislých odborových svazů Informace na adrese: Asociace samostatných odborů ČR asociace je dobrovolným a nezávislým odborovým sdružením je vedena v evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. v rámci ASO je sdruženo 14 nezávislých odborových svazů Informace na adrese: 8

9 Grafické znázornění organizační struktury RHSD ČR 3. Plenární schůze Plenární schůze je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR, který: z hlediska obsahu jednání: projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery, řeší závažné, konkrétní problémy vyplývající z článku 2 Statutu, (týkající se hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, integrace ČR do Evropské unie), řeší situace ohrožující sociální smír, z hlediska formy jednání: stanoví program jednání, který je navržen Předsednictvem RHSD ČR, na návrh Předsednictva RHSD ČR jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů a skupin RHSD ČR, zasedá zpravidla 1x za dva měsíce, na žádost jedné z delegací předseda RHSD ČR svolá mimořádnou Plenární schůzi, zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté (každá delegace si může přizvat na zasedání Plenární schůze RHSD ČR ke každému bodu maximálně dva experty). Plenární schůzi RHSD ČR tvoří: předseda vlády ČR, delegace vlády ve složení šesti ministrů a jednoho náměstka ministra, sedm představitelů zaměstnavatelských svazů, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 1 Statutu (4 SPD ČR, 3 KZPS ČR), sedm představitelů odborových konfederací, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 2 Statutu (6 ČMKOS ČR, 1 ASO ČR). 9

10 4. Předsednictvo Předsednictvo RHSD ČR je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR a z hlediska obsahu jednání: projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených v článku 2 Statutu, (týkající se hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, integrace ČR do Evropské unie), jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR, posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství, řeší situace ohrožující sociální smír, informuje Plenární schůzi RHSD ČR o výsledcích svých jednání, podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny, z hlediska formy jednání: na základě doporučení Pracovního týmu RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky navrhuje program jednání Plenární schůze a určuje termín jejího konání, Plenární schůzi RHSD ČR navrhuje jmenování vedoucích jednotlivých pracovních týmů a skupin, podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny, zasedá zpravidla 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR, při situaci ohrožující sociální smír svolá předseda RHSD ČR po konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání, zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté. Předsednictvo RHSD ČR tvoří: předseda (PhDr. Vladimír Špidla, předseda vlády), tři místopředsedové, kteří jsou jmenováni svými delegacemi, (Ing. Zdeněk Škromach, ministr páce a sociálních věcí - výkonný místopředseda, Ing. Stanislav Kázecký,CSc., prezident SPD ČR, Milan Štěch, předseda ČMKOS ČR), Po vzájemné dohodě všech tří stran se zasedání Předsednictva RHSD ČR mohou zúčastnit další účastníci. 5. Pracovní týmy a skupiny Pracovní týmy RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány k řešení záležitostí věcně vymezených článkem 2 Statutu. Pracovní skupiny RHSD ČR jsou jejími expertními orgány k mimořádnému a dočasnému řešení aktuálních záležitostí společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 2 Statutu. Pracovní týmy pro řešení následujících okruhů problémů zakotveny ve Statutu: pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost hospodářskou politiku 10

11 mzdy, platy a související otázky sociální otázky veřejné služby a veřejnou správu bezpečnost práce rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání integraci ČR do Evropské unie tripartitu a organizační otázky Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR předjednávají předložené materiály zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim zabezpečují a připravují další podklady pro orgány RHSD ČR spolupracují na tvorbě právních předpisů Pracovní skupiny zřizuje podle potřeby Předsednictvo RHSD ČR maximálně devět členů delegace zastoupeny jedním až třemi svými členy zasedají a jednají podle potřeby jednání svolávají jejich vedoucí po dohodě se Sekretariátem RHSD ČR zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté pracovní tým RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky tvoří výkonný sekretář RHSD ČR, vedoucí pracovních týmů pracovních skupin 5.1 Seznam Pracovních týmů Pracovní tým RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky Vedoucí pracovního týmu: Zdeněk Kadlec - výkonný sekretá ř RHSD ČR Pracovní tým RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost Vedoucí pracovního týmu: Ing. Zdeněk LIŠKA - generální ř editel Svazu průmyslu a dopravy ČR Pracovní tým RHSD ČR pro hospodářskou politiku Vedoucí pracovního týmu: Ing. Martin Pecina, MBA - náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky Vedoucí pracovního týmu: Ing. Ludmila MÜLLEROVÁ - náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní tým RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu Vedoucí pracovního týmu: RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ - náměstek ministra vnitra ČR Pracovní tým RHSD ČR pro integraci České republiky do Evropské unie Vedoucí pracovního týmu: PhDr. Jan KOHOUT - náměstek ministra zahraničních věcí ČR 11

12 Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost práce Vedoucí pracovního týmu: PaedDr. Pavel SKÁCELÍK - místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Pracovní tým RHSD ČR pro mzdy, platy a související otázky Vedoucí pracovního týmu: JUDr. Petr ŠIMERKA - první náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje Vedoucí pracovního týmu: Mgr. Václav PÍCL - první náměstek ministryně školství, mládeže a t ělovýchovy ČR Dopravní komise RHSD ČR Vedoucí dopravní komise RHSD ČR: Ing. Antonín TESAŘÍK - náměstek ministra dopravy ČR 5.2 Seznam Pracovních skupin Pracovní skupina RHSD ČR pro daně a pojištění Vedoucí pracovní skupiny: Ing. Yvona LEGIERSKÁ - náměstkyně ministra financí ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro místní rozvoj Vedoucí pracovní skupiny: PhDr. Jaroslav GACKA - náměstek ministra pro místní rozvoj ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro řešení regionální průmyslové restrukturalizace Vedoucí pracovní skupiny: Jan WIESNER - místopředseda KZPS ČR a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Pracovní skupina RHSD ČR pro zdravotnictví Vedoucí pracovní skupiny: MUDr. Marie SOUČKOVÁ - exministryně zdravotnictví ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro koncepci důchodové reformy Vedoucí pracovní skupiny: Jiří HOFMAN - náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro kulturní otázky Vedoucí pracovní skupiny: JUDr. Jiří RICHTER - náměstek ministra kultury ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro spolupráci s Mezinárodní organizací práce Vedoucí pracovní skupiny: JUDr. Čestmír Sajda, MBA - náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Pracovní skupina RHSD ČR pro ochranu vnitřního trhu Vedoucí pracovní skupiny: Ing Helena Pískovská - prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 12

13 Pracovní skupina pro změnu Statutu a Jednacího řádu RHSD ČR Vedoucí pracovní skupiny: Zdeněk Kadlec - výkonný sekretá ř RHSD ČR 6. Sekretariát RHSD ČR Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR), zajišťuje činnost podle "Statutu a Jednacího řádu RHSD ČR". Organizačně je začleněn do Sekce předsedy vlády ČR. Vlastní činnost je odvozena od "Statutu a Jednacího řádu RHSD ČR". Sekretariát: - zabezpečuje přípravu návrhu programu jednání orgánů RHSD ČR, - zajišťuje organizačně-technickou přípravu jednání RHSD ČR, - vyhotovuje záznamy ze zasedání Plenární schůze a Předsednictva RHSD ČR, - zprostředkovává informace z jednání orgánů RHSD ČR, vládě ČR a sdělovacím prostředkům. Sekretariát řídí výkonný sekretář RHSD ČR, který je na základě shody všech tří delegací je jmenován vládou ČR. Další pracovníci jsou zaměstnanci Úřadu vlády ČR. 7. Výtah ze Statutu RHSD ČR 1) Funkce a cíle RHSD ČR Rada hospodářské a sociální dohody České republiky (dále jen RHSD ČR) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD ČR umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů. 2) Obsahové zaměření RHSD ČR RHSD ČR projednává vybrané problémy, které jsou předmětem společného zájmu zejména v oblasti: hospodářské politiky pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti sociálních otázek mezd a platů veřejných služeb a veřejné správy bezpečnosti práce rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání postavení ČR v rámci EU 3) Orgány RHSD ČR Orgány RHSD ČR tvoří: 13

14 Plenární schůze Předsednictvo pracovní týmy a skupiny Sekretariát 4) Plenární schůze RHSD ČR (a) Plenární schůze RHSD ČR je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR. Projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery, řeší závažné, konkrétní problémy vyplývající z článku 2 Statutu. Řeší situace ohrožující sociální smír. Stanoví program jednání, který je navržen Předsednictvem RHSD ČR. Na návrh Předsednictva RHSD ČR jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů a skupin RHSD ČR. (b) Plenární schůze RHSD ČR se účastní: předseda vlády ČR delegace vlády ve složení šesti ministrů a jednoho náměstka ministra sedm představitelů zaměstnavatelských svazů, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 1 Statutu sedm představitelů odborových konfederací, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 2 Statutu. (c) Členové jednotlivých delegací mohou mít alternáty podle projednávané problematiky, nicméně se předpokládá vždy účast nadpoloviční většiny stálých členů za každou delegaci. Personální zastoupení delegací sociálních partnerů vlády je upraveno v Příloze č. 3 Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR. (d) Pokud další zaměstnavatelské nebo odborové subjekty splní kritéria reprezentativnosti stanovená v Příloze 1 nebo 2 tohoto Statutu, projedná Plenární schůze RHSD ČR jejich účast v orgánech RHSD ČR. (e) Personální změny v řádném členství v každé ze tří delegací v RHSD ČR jsou v jejich kompetenci. Změny se písemně oznamují předsedovi a Sekretariátu RHSD ČR. 5) Předsednictvo RHSD ČR (a) Předsednictvo RHSD ČR je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR. Předsednictvo RHSD ČR projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených v článku 2 Statutu. Jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR. Posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství. Řeší situace ohrožující sociální smír. Informuje Plenární schůzi RHSD ČR o výsledcích svých jednání. (b) V naléhavých případech informuje příslušné státní, odborové a zaměstnavatelské orgány. (c) Na základě doporučení Pracovního týmu RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky navrhuje program jednání Plenární schůze a určuje termín jejího konání. Plenární schůzi RHSD ČR navrhuje jmenování vedoucích jednotlivých pracovních týmů a skupin. Podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny. (d) Předsednictvo RHSD ČR tvoří předseda a tři místopředsedové, kteří jsou jmenováni svými delegacemi. Členy Předsednictva RHSD ČR mohou být pouze členové delegací RHSD ČR a předseda 14

15 vlády. Po vzájemné dohodě všech tří stran se zasedání Předsednictva RHSD ČR mohou zúčastnit další členové delegací v RHSD ČR. (e) Personální zastoupení delegací v Předsednictvu RHSD ČR je upraveno v Příloze č. 3 Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR. 6) Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR (a) Pracovní týmy RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány za účelem řešení záležitostí věcně vymezených článkem 2 Statutu. Pracovní skupiny RHSD ČR jsou jejími expertními orgány, které za stejným účelem a se stejnou mírou odpovědnosti mimořádně a dočasně řeší aktuální záležitosti společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 2 Statutu. (b) Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR (maximálně devět členů) předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR. Spolupracují na tvorbě právních předpisů. (c) Delegace v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR jsou zastoupeny jedním až třemi svými členy, a to se zvláštním zřetelem pro pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost hospodářskou politiku mzdy, platy a související otázky sociální otázky veřejné služby a veřejnou správu bezpečnost práce rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání postavení ČR v rámci EU tripartitu a organizační otázky (d) Pracovní tým RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky tvoří výkonný sekretář RHSD ČR, vedoucí pracovních týmů a podle potřeby také vedoucí dočasně zřízených pracovních skupin. (e) Pracovní tým RHSD ČR pro Evropskou unii tvoří za vládní stranu zástupci zejména těchto resortů: MZV, MPSV, Mze, MF, MPO, MMR a MZ. Delegace sociálních partnerů mají po sedmi členech. 7) Sekretariát RHSD ČR (a) Sekretariát RHSD ČR zabezpečuje přípravu návrhu programu jednání orgánů RHSD ČR a zajišťuje organizačně-technickou přípravu jednání RHSD ČR. Vyhotovuje záznamy ze zasedání orgánů RHSD ČR, organizačně zajišťuje tiskové konference a zprostředkovává informace z jednání orgánů RHSD ČR, vládě ČR a sdělovacím prostředkům. Sekretariátům sociálních partnerů RHSD ČR doručuje konečné znění vládních návrhů předkládaných Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, včetně důvodové zprávy. Sekretariát RHSD ČR řídí výkonný sekretář RHSD ČR. Na základě shody všech tří delegací je jmenován vládou ČR. (b) Výkonný sekretář RHSD ČR a další pracovníci jsou zaměstnanci Úřadu vlády ČR. 8) Jednání orgánů RHSD ČR 15

16 (a) Plenární schůze RHSD ČR zasedá zpravidla 1x za dva měsíce, podle přijatého plánu práce. Na žádost jedné z delegací předseda RHSD ČR svolá mimořádnou Plenární schůzi RHSD ČR. (b) Předsednictvo RHSD ČR zasedá zpravidla 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR. Při situaci ohrožující sociální smír svolá předseda RHSD ČR po konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání. (c) Pracovní týmy a skupiny zasedají a jednají podle potřeby. Jejich setkání svolávají jejich vedoucí po dohodě se Sekretariátem RHSD ČR. (d) Zasedání orgánů RHSD ČR se mohou zúčastnit po dohodě delegací RHSD ČR přizvaní hosté. 9) Finanční zabezpečení Na organizačním a finančním zabezpečení činnosti RHSD ČR se podílejí jednotlivé delegace po vzájemné dohodě. 10) Statut RHSD ČR (a) Statut RHSD ČR byl dohodnut všemi třemi delegacemi v Předsednictvu Rady pro dialog sociálních partnerů ČR na zasedání dne 24. července 1997 a tento dokument byl schválen Plenární schůzí RHSD ČR dne 13. listopadu 1997 a tímto dnem nabývá účinnosti. (b) Změny a doplňky Statutu RHSD ČR, včetně příloh, schválilo Předsednictvo RHSD ČR na svém zasedání dne 22. srpna 2000 a jeho platnost potvrdila Plenární schůze RHSD ČR dne 12. září 2000 a Plenární schůze RHSD ČR dne 19. září (c) Bližší procedurální podmínky jednání orgánů RHSD ČR upravuje Jednací řád RHSD ČR, který je součástí Statutu. 8. Kritéria reprezentativnosti 8.1 Kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR 1) Představitelé velkého, středního a drobného podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, zemědělství, obchodu a službách, v němž je zaměstnána či sdružena rozhodující část zaměstnanců a členů družstev těchto odvětví. 2) Organizace, jejichž představitelé působí v RHSD ČR, mají celostátní působnost, sdružují zaměstnavatelské organizace v regionech a v různých oborech. 3) Organizace jsou zřízeny a evidovány podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování, v platném znění. 4) Organizace nevyvíjí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 5) Každý zaměstnavatelský subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně zaměstnanců. 16

17 8.2 Kritéria reprezentativnosti odborů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR 1) Organizace jsou zřízeny a evidovány dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a nevyvíjejí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích. 2) Organizace vyvíjejí odbornou činnost spočívající v prosazování ekonomických a sociálních zájmů svých členů, zejména vedou kolektivní vyjednávání na úrovni podniků a odvětví. 3) Organizace jsou nezávislé na vládě a zaměstnavatelích. 4) Organizace mají konfederační strukturu, tj. sdružují nejméně tři odborné svazy reprezentující různá odvětví. 5) Organizace mají celostátní působnost. 6) Každý odborový subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně odborově organizovaných členů. 9. Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR 9.1 Plenární schůze RHSD ČR se účastní delegace ve složení: předseda vlády ČR sedm představitelů vlády, z toho šest ministrů a jeden náměstek ministra jako statutární zástupci členů vlády, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR. sedm představitelů konfederací z toho šest delegovaných Českomoravskou konfederací odborových svazů a jeden představitel delegovaný dalším subjektem, který splňuje kritéria ve smyslu Přílohy č. 2, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR. sedm představitelů zaměstnavatelských svazů delegovaných Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR. 9.2 Předsednictvo RHSD ČR tvoří: předseda vlády ČR, který je zároveň předsedou RHSD ČR místopředseda RHSD ČR za vládu místopředseda RHSD ČR za odbory místopředseda RHSD ČR za zaměstnavatele. 17

18 10. Výtah z jednacího řádu RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) 10.1 Účel Jednacího řádu RHSD ČR V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací řád: Plenární schůze, jednání Předsednictva, jednání pracovních týmů a skupin Jednání Plenární schůze RHSD ČR (a) Zasedání Plenární schůze RHSD ČR svolává Předsednictvo RHSD ČR a řídí předseda RHSD ČR. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Plenární schůze RHSD ČR jeden z místopředsedů. (b) Zasedání Plenární schůze RHSD ČR se konají zpravidla 1x za dva měsíce, podle přijatého plánu práce. Zasedání Plenární schůze RHSD ČR je svoláváno nejpozději týden předem. V mimořádných případech svolává předseda RHSD ČR zvláštní zasedání na návrh nejméně 4 členů každé delegace nejpozději do 10ti dnů. (c) Program a termín zasedání Plenární schůze RHSD ČR navrhuje Předsednictvo RHSD ČR. Podléhají konečnému schválení před vlastním zasedáním tohoto orgánu. Program zejména obsahuje: - informace z jednání Předsednictva RHSD ČR, - jednotlivé body programu zasedání, - stanoviska a doporučení pracovních týmů a skupin, - kontrolu záznamu z posledního zasedání, - návrh programu příštího zasedání. (d) Podklady pro jednání Plenární schůze RHSD ČR se zpravidla předkládají v písemné formě. 18

19 (e) Plenární schůze RHSD ČR jedná, je-li přítomno nejméně po čtyřech členech každé delegace. Člen RHSD ČR může být zastupován pouze výjimečně. Zastupující má stejné pravomoci jako řádný člen, jehož zastupuje a je na funkční úrovni zastoupeného. Pověření k zastupování předloží předsedajícímu příslušná delegace nejpozději před zahájením jednání. (f) Zasedání Plenární schůze RHSD ČR jsou neveřejná pokud Plenární schůze RHSD ČR nerozhodne jinak. Složení Plenární schůze RHSD ČR a zastoupení všech tří delegací upravuje příloha č. 3 Statutu RHSD ČR. Každá delegace si může přizvat na zasedání Plenární schůze RHSD ČR ke každému bodu maximálně dva experty. Zasedání Plenární schůze RHSD ČR se rovněž účastní výkonný sekretář RHSD ČR a jeden zástupce sekretariátu sociálních partnerů. Závěry z jednání jsou zveřejňovány společně, pověřenými zástupci všech tří delegací na tiskové konferenci po zasedání RHSD ČR, pokud se nedohodne jinak. (g) Z jednání Plenární schůze RHSD ČR se pořizuje záznam, který zejména obsahuje přijaté závěry, resp. odchylná stanoviska delegací k jednotlivým bodům programu. Před skončením zasedání účastníci jednání schválí závěry k jednotlivým bodům Jednání Předsednictva RHSD ČR (a) Jednání Předsednictva RHSD ČR svolává a řídí předseda RHSD ČR. V případě nepřítomnosti předsedy svolává a řídí jednání Předsednictva RHSD ČR jeden z místopředsedů. (b) Předsednictvo RHSD ČR zasedá 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR. Předseda též svolá Předsednictvo RHSD ČR, požadují-li jeho svolání oba místopředsedové. Vznikne-li situace ohrožující sociální smír, svolá předseda po předchozí konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání Předsednictva RHSD ČR. Zasedání Předsednictva RHSD ČR se rovněž účastní výkonný sekretář RHSD ČR a jeden zástupce sekretariátu sociálních partnerů. (c) Předsednictvo RHSD ČR jedná, jsou-li přítomni zástupci všech tří delegací. Člen Předsednictva RHSD ČR může být zastoupen pouze výjimečně. Zastupující má stejné pravomoci jako jím zastupovaný člen. Pověření k zastupování předloží předsedajícímu příslušná delegace nejpozději před zahájením jednání. (d) Zasedání Předsednictva RHSD ČR jsou neveřejná, pokud Předsednictvo nerozhodne jinak. Složení Předsednictva RHSD ČR a zastoupení sociálních partnerů upravuje příloha č. 3 Statutu RHSD ČR. Závěry z jednání jsou zveřejňovány společně pověřenými zástupci všech tří delegací zpravidla na tiskové konferenci. (e) Z jednání Předsednictva RHSD ČR se pořizuje záznam. Před skončením zasedání schválí účastníci závěry k jednotlivým bodům Postup při projednávání předkládaných materiálů RHSD ČR (a) Plenární schůze, Předsednictvo a pracovní týmy a skupiny RHSD ČR projednávají materiály, vyplývající z jejich schválených programů a další materiály zásadního významu na základě dohody všech tří delegací ve smyslu článku 2 a článku 4 Statutu RHSD ČR. (b) K materiálům vypracují vlastní písemná stanoviska delegace, resp. pracovní týmy a skupiny. Na jednání Plenární schůze RHSD ČR provedou stručné zhodnocení. (c) Jednotlivé delegace sdělují závěry z jednání příslušným státním, zaměstnavatelským a odborovým orgánům. 19

20 (d) Vládní delegace seznámí vládu ČR se stanovisky zaměstnavatelů a odborů, uplatněnými v orgánech RHSD ČR Posouzení materiálů v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR (a) Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR svolává jejich vedoucí. O termínu a obsahu jednání vždy informuje Sekretariát RHSD ČR. (b) Pracovní tým pro tripartitu a organizační otázky RHSD ČR doporučuje Předsednictvu RHSD ČR po projednání příslušných podkladových materiálů v pracovních týmech a skupinách program Plenární schůze RHSD ČR. (c) Vedoucí vypracovává záznam z jednání jím řízeného pracovního týmu nebo skupiny, který je zasílán účastníkům jednání a Předsednictvu RHSD ČR prostřednictvím Sekretariátu RHSD ČR. (d) Nezbytnými náležitostmi záznamu z jednání pracovního týmu nebo skupiny jsou: - název pracovního týmu a skupiny, - datum a místo jednání, - název posuzovaného materiálu, - seznam ostatních projednaných materiálů, - charakteristika rozhodujících problémů, - závěry jednání obsahující dohodnutá stanoviska všech delegací k jednotlivým bodům, resp. rozdílná stanoviska se stručným zdůvodněním - podpis vedoucího pracovního týmu nebo skupiny, - prezenční listina. Před ukončením zasedání účastníci schválí závěry z jednání Předkládání materiálů do orgánů RHSD ČR Za předložení materiálu v termínu dohodnutém mezi Sekretariátem RHSD ČR a předkladatelem v návaznosti na programy jednotlivých orgánů RHSD ČR v potřebném počtu odpovídá předkladatel. Materiály se předkládají Sekretariátu RHSD ČR takto: materiál k projednání materiál k informaci - je určen k projednání experty v pracovním týmu nebo skupině RHSD ČR a následně na Plenární schůzi RHSD ČR. Předkládá se ve 45ti výtiscích (z nichž 10 je určeno pro pracovní tým nebo skupinu), nejpozději 4 týdny před Plenární schůzí RHSD ČR. - je určen řádným členům RHSD ČR bez předchozího projednání experty v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR. Předkládá se ve 35ti výtiscích nejpozději jeden týden před Plenární schůzí RHSD ČR. 20

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Z á z n a m. Přítomni: podle prezenční listiny

Z á z n a m. Přítomni: podle prezenční listiny Z á z n a m ze zasedání 54. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 2. června 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: 2. Materiály

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 21205/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 Statut Komise pro cestovní ruch

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České republiky

Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České republiky Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České Stálým poradním orgánem vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu byla usnesením vlády zřízena Rada vlády pro energetickou a surovinovou

Více

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005 Z á z n a m ze zasedání 53. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: Program

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 Vinařský fond Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Obsah: Úvod... str. 2 Přehled činnosti Fondu... str. 2 Přehled o poskytnutých podporách... str. 2 Změny organizačního řádu Fondu...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 724 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro energetickou

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci JUDr. Petr Šimerka předseda Rady ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Tel.

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N odbor obrany a krizového řízení Ev. č. : REČ 96/11-OOKŘ Výtisk číslo : 2 Počet listů : 5 JEDNACÍ ŘÁD KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP KOLÍN 2011 Zpracoval: Tajemník bezpečnostní rady

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Statut činnosti komise Rady města Příbram

Statut činnosti komise Rady města Příbram Statut činnosti komise Rady města Příbram Rada města Příbram zřídila v souladu s ustanovením 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Komisi bezpečnostní a dopravní Čl. I Úvodní

Více

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven)

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) STANOVY České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) Úvod Oficiální zkrácený název mezinárodní nevládní organizace používaný v ČR: Mezinárodni sdružení hudebních knihoven. Úplný

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží A. ZÁKLAD Í USTA OVE Í 1. Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) je vnitřní směrnicí této ZO ve smyslu Stanov OSŽ. Dnem schválení

Více