Poptávka po nehomogenních penězích základní model

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poptávka po nehomogenních penězích základní model"

Transkript

1 Poptávka po nehomogenních penězích základní model Michal Kvasnička Astakt: Příspěvek se zaývá poptávkou po penězích ve světě, kde klesající egulace finančních thů a klesající tansakční náklady vedou k ůstu nehomogenity peněz. Přestavuje základní matematický model, na jehož základě hodlá auto později ozpacovat komplexnější popis poptávky po nehomogenních penězích.. Peníze Peníze jsou v ekonomické teoii ovykle definovány jako všeoecně přijímaný tansakční postředek. Peníze v tomto smyslu jsou tedy velmi lízko úzkým empiickým agegátům jako je měnový agegát M. Aktiva zahnutá do šiších agegátů svojí povahou odpovídají spíše finančním investicím než postředku směny a nejsou podle této definice penězi. V tomto textu udu nadále, v duchu výše uvedené definice, ozumět penězi pávě peníze v onom užším slova smyslu. Ekonomická teoie (ez ohledu na to, zda peníze definuje jako oěživo, M, M neo jakýkoli jiný agegát) si ovykle peníze představuje jako jedno homogenní aktivum. K popisu peněžní zásoy tedy ovykle používá pouze jediný syntetický údaj: jejich ojem v dané ekonomice. V klasických modelech jsou pak peníze zahnuty jako jediná poměnná. Tento přístup yl patně doře odůvodněný v doách, kdy se za zůstatek šekovatelných účtů nevyplácel úok. Tato paxe sice začala patně ve Skotsku už na přelomu 8. a 9. století, ale ekonomická teoie tento fakt ovykle ignoovala. Toto opomenutí mohlo ýt také způsoeno skutečností, že v hlavních ekonomických velmocích ylo vyplácení úoku na šekovatelné účty po větší část 0. století zákonem zakázáno. Deegulace finančního a kapitálového thu a technologický pokok ve zpostředkování plate ovšem tuto situaci damaticky změnily. Nejenže se šekovatelné účty dnes ěžně úočí, ale vznikají také další aktiva, kteá slouží neo v lízké udoucnosti mohou sloužit jako postředek směny. Typickým příkladem z této olasti jsou tzv. elektonické peníze. Záoveň je také možné, že snižující se konvezní náklady umožní agentům v jedné zemi džet ěžné účty a další aktiva denominovaná v cizí měně a ěžně s nimi přímo platit. Cizí měna se tak de facto stane na území daného státu penězi. To vše snižuje homogenitu peněz. Stále více začíná ýt sponé, zda ekonomická teoie vystačí s představou jediného homogenního aktiva, nazývaného peníze. Aychom mohli tuto nově vznikající situaci popsat, vytvoříme nejdříve několik nových vzájemně popojených definic, kteé nám umožní pojmenovat ůzné typy nehomogenity peněz. Nejdříve ze všeho definujme pojem měna. Měnou ozumím symolické jméno neo ochannou známku, kteá definuje společnou peněžní jednotku. Všechna aktiva denominovaná v dané měně musejí ýt při splnění dohodnutých podmínek konvetiilní v pau (tj. v předem dohodnutém poměu) do základních peněz dané měny. Každá měna má při tom pávě jedny základní peníze aktivum, do kteého je možné všechna ostatní aktiva denominovaná v dané měně převést v pau. Zákonná neo smluvní definice každé měny je tedy nutně spojena s definicí jejích základních peněz. Příkladem měny je např. česká kouna neo ameický dola. Na zlatém standadu jsou základními penězi zlaté mince o učité yzosti a váze. Každá

2 ankovka neo vklad na ěžném účtu je na požádání směnitelný za tyto mince v poměu :. Podoně v systému peněz s nuceným oěhem jsou základními penězi ankovky centální anky. Ostatní peněžní aktiva (viz dále) denominovaná v dané měně jsou směnitelná za tyto ankovky z definice v poměu :. Dále definujme pojem peněžního aktiva. Peněžní aktivum je jakékoli aktivum, kteé je oecně přijímané jako kompenzace ve směně. Výaz oecně přijímané přitom nemusí znamenat, že je každý agent ochotný toto aktivum ve směně přijmout (natož že je ochotný je džet delší dou), ale že dané aktivum je akceptováno dostatečným počtem agentů. Dostatečný počet je přitom závislý na povaze daných agentů: např. stačí, ay aktivum yl ochoten přijmout malý počet směnáníků. Jak ylo řečeno výše, každé peněžní aktivum je definováno v učité měně a je tedy v pau směnitelné za učité základní peníze. Příkladem peněžního aktiva je např. ankovka, mince, tavelle's check, ěžný účet apod. Poslední pojem, kteý musíme definovat, je pojem tansakční nástoj. Tansakčním nástojem ozumím jakýkoli nástoj, kteý se přímo používá k uskutečnění směny neo snížení nákladů s ní spojených. Tansakčním nástojem je např. ankovka, šeková knížka, keditní a deitní kata, elektonická peněženka apod. Je zřejmé, že všechny tři kategoie se mohou vzájemně překývat, ale ozhodně je není možné ztotožnit. Např. ankovka České náodní anky je záoveň základními penězi, peněžním aktivem i tansakčním nástojem. Elektonická peněženka neo tavelle's check je pouze peněžním aktivem a tansakčním nástojem, ale není základními penězi. Běžný účet je pouze peněžním aktivem, zatímco keditní kata je pouze tansakčním nástojem. Z axiomu acionality plyne, že každý agent ude džet takové potfolio měn, peněžních aktiv a tansakčních nástojů (dále jen peněžní potfolio), ay minimalizoval očekávané náklady spojené s povedením všech svých žádoucích tansakcí. Slovo očekávané je nesmíně důležité, potože žádný agent dopředu nezná přesný ojem svých tansakcí. Stuktua potfolia záleží na tom, jak jednotlivé měny, peněžní aktiva a tansakční nástoje snižují agentovy náklady plynoucí z povádění tansakcí. Každý agent přitom může džet ankovky denominované v ůzných měnách a ůzná další aktiva s vysokým stupněm peněžnosti (moneyness), také denominovaná v ůzných měnách. Stuktua potfolií samozřejmě není podmíněna pouze ůznými náklady spojenými s jeho ůznými složkami, ale záleží také na celé řadě dalších omezujících podmínek, z nichž nejdůležitější jsou zřejmě nejůznější zákonná egulační opatření, v pvní řadě tzv. zákon o zákonném platidle (legal tende act). Tento zákon uď zvyšuje náklady na použití altenativních měn, neo mu dokonce úplně ání. Pokud ude nadále pokačovat dosavadní tend snižování egulace finančních a kapitálových thů a záoveň ude pokačovat tend ve snižování konvezních poplatků daný technologickým pokokem v kyenetice, můžeme očekávat, že se peněžní potfolio ude více a více divezifikovat. Někteé důsledky této divezifikace jsem popsal dříve v jiném příspěvku (Kvasnička, 000). V tomto příspěvku chci nastínit základní model poptávky po nehomogenních penězích, kteý uvažuje pouze peníze denominované v jedné místní měně. Jde vlastně o ozšíření Baumol Toinova modelu tansakční poptávky po penězích (viz Baumol, 95, Toin, 956). Model y se měl stát základem po komplexnější modely poptávky po nehomogenních penězích, kteé uvažují jak možnost složení peněžního potfolia z několika ůzných měn, ale Více k těmto nákladům viz jiný můj příspěvek (Kvasnička, 000).

3 také možnost snižování inflačního izika spojeného s jednotlivými měnami pomocí divezifikace tohoto izika standadními postupy teoie potfolia.. Základní model nehomogenních peněz V základním modelu nehomogenních peněz předpokládám, že v ekonomice existují dva typy peněz: ěžné účty a hotovost. Běžné účty jsou úočeny dopředu dokonale známou a neměnnou nominální sazou ; hotovost nenese žádný úok. Dále předpokládám, že existují oligace, úočené dopředu dokonale známou a neměnnou nominální sazou +, kde je pémie za iziko a nižší likviditu oligací. Inflace je v modelu řešena ěžným, i když ne zcela přesným způsoem: je zahnuta do nominální úokové sazy. Inflační náklady spojené se ztátou hodnoty hotovosti jsou řešeny jako náklady ztacené příležitosti ve smyslu ušlého úoku. Z důvodu výpočetní jednoduchosti předpokládám (stejně jako Baumol a Toin), že úok je připočítáván až na konci odoí. V půěhu odoí se pak pacuje s kompenzovanými penězi, tj. penězi ošetřenými o inflaci. Předpokládám, že zkoumaný ekonomický agent má na ěžné odoí o délce k dispozici ozpočet M kompenzovaných peněžních jednotek, uložený ve fomě oligací. Za odoí utatí tento ozpočet v ovnoměném výdajovém toku (výdaje jsou přesně známy dopředu, takže model nepočítá s žádnou náhodou). Předpokládám dále, že vlastní platy je nutné povádět v hotovosti. Agent může džet svá aktiva ve třech ůzných fomách: jako oligace, jako zůstatky na ěžném účtu a jako hotovost. Oligace a ěžný účet jsou úočeny, hotovost nikoli. Předpokládám dále, že agent pavidelně převádí učitou stejnou část svých aktiv z oligací na ěžný účet a stejně tak pavidelně převádí (oecně v jiných temínech a v jiném ojemu) z ěžného účtu do hotovosti. Při tom platí dopředu známé, neměnné a o inflaci očištěné konvezní poplatky p a o p espektive (poplatek nezávisí na velikosti tansakce). Hotovost se snižuje platami za nákup statků. Označme počet konvezí z oligací na ěžný účet n a počet konvezí z ěžného účtu do oligací n (z důvodu výpočetní jednoduchosti mohou n a n ýt stejně jako u Baumola acionální čísla). Předpokládám, že agent může dočasně přečepat svůj ěžný účet (dosáhnout záponého zůstatku), za což zaplatí úok. Celkový zisk Z z džy aktiv je pak oven vyplaceným úokům minus nákladům na konvezi. Vyplacené úoky jsou dány jako úok z půměného zůstatku na účtě za dané odoí, konvezní náklady pak jako poplatek za konvezi kát počet konvezí. Zisk neo ztáta je vyplacena až na konci odoí a neovlivňuje tedy agentovy ěžné tansakce. Racionální agent se snaží zisk Z maximalizovat. Půměný zůstatek hotovosti lze vypočítat snadno. V čase t = ( 0,/ n,/ n, K,( n ) / n) je na ěžný účet převáděna částka M / n, kteá je postupně ovnoměně spotřeována tak, že v okamžiku dalšího výěu (a času t = ) je stav hotovosti nulový. Půměný stav hotovosti je pak (jak ukazuje oázek ) M P h = n, () úokový výnos z ěžného účtu je samozřejmě 0. 3

4 Půměný zůstatek oligací lze spočítat odoně. V čase t = ( 0,/ n, / n, K,( n ) / n) jsou podány oligace v hodnotě M / n a výtěžek převeden na ěžný účet (viz oázek ). V čase t = je celková hodnota oligací ovna nule. Půměný zůstatek oligací je tedy M ( n ) P o =, () n úokový výnos oligací je očně M ( n )( + ) Vo =, (3) n náklady na konveze z oligací do ěžného účtu jsou N = o pon. (4) Poněkud komplikovanější je vyjádření půměného zůstatku ěžného účtu. Okamžitý stav ěžného účtu je ozdíl mezi kumulovanými přítoky a odtoky z účtu v daném okamžiku. To lze gaficky snadno znázonit (viz oázek 3). Půměný stav ěžného účtu pak lze vyjádřit jako M ( n n) P =. (5) nn Výnos z ěžného účtu lze vyjádřit jako M ( n n) V =, (6) nn náklady na konvezi z ěžného účtu do hotovosti jsou N = pn. (7) Nyní můžeme snadno vyjádřit i agentovu kiteiální funkci Z. Ta má po úpavě tva M [ nn ( + ) n n pon n pnn ] Z =. (8) nn Racionální agent sestaví své peněžně-oligační potfolio tak, ay maximalizoval zisk Z. Lze snadno ukázat, že funkce Z naývá svého maxima po 3 n n M * = p, (9) o M * = p. (0) Půměné zůstatky oligací, ěžného účtu a hotovosti espektive lze při optimální stuktuře potfolia vyjádřit jako (po limitní úpavě) * Mp o P = o M, () * M ( po p p ) P =, () p Na toto gafické řešení mne upozonil Ing. Tomáš Vláčil z VUT. 3Pokud y někteý půměný zůstatek vycházel v optimu záponý, lze dokázat, že dojde ke zlepšení přímou konvezí mezi oligacemi a hotovostí neo pouhým džením hotovosti. Tento extémní případ však neuvažuji. 4

5 půměné peněžní zůstatky jako P P Mp * h =, (3) Mp * o m =. (4) Tyto půměné zůstatky y acionální agenti v půměu poptávali za podmínek daných modelem, tj. při dané výši a stuktuře úokových mě a dané výši konvezních poplatků. Shňme ještě někteé chaakteistiky modelu, odvozené citlivostní analýzou výše popsaných veličin:. Poptávka po hotovosti i po zůstatku na ěžném účtu oste s ostoucím ojemem tansakcí, ovšem méně než popocionálně.. Růst úokové sazy ěžného účtu snižuje poptávku po hotovosti a zvyšuje poptávku po zůstatku na ěžném účtu, ovšem také méně než popocionálně. Úoková saza oligací nemá na poptávku po hotovosti žádný vliv. 3. Růst konvezních poplatků po konveze z ěžného účtu do hotovosti zvyšuje poptávku po hotovosti a snižuje poptávku po zůstatku na ěžném účtu. Konvezní poplatky po konveze z oligací do ěžného účtu nemají na poptávku po hotovosti vliv; jejich ůst však zvyšuje poptávku po zůstatcích na ěžném účtu. 4. Půměný zůstatek oligací, tj. tansakční poptávka po oligacích oste s ostoucím ojemem tansakcí, ovšem až po překočení učitých konvezních nákladů. Zvyšuje se s ůstem úokového difeenciálu a klesá s ůstem konvezních nákladů na konvezi z oligací na ěžný účet. 3. Někteé důsledky plynoucí z modelu Podívejme se na někteé důsledky plynoucí z výše popsaného modelu. Hlavní důsledky jsou dva: ) model vykazuje nižší úokovou elasticitu poptávky po penězích opoti standadnímu Baumol Toinovu modelu, ) model vykazuje měnící se stuktuu peněz v důsledku změn v inflaci a výši konvezních poplatků. Vedlejším výsledkem je odhalení inflací půsoených změn v poptávce po oligacích (tento výsledek je možné odvodit i ze standadního Baumol Toinova modelu). Ze standadního Baumol Toinova modelu vyplývá, že úoková elasticita poptávky po penězích je přiližně / (za úokovou míu je ána úoková saza oligací). Výše pezentovaný model vede k velmi podonému výsledku: úoková elasticita je opět /, ovšem poptávka po penězích zde nezávisí přímo na úokové míře oligací, ale pouze na úokovém difeenciálu. Změny očekávané inflace a změny eálné úokové sazy se tedy v poptávce po penězích nemusejí pojevit, potože půsoí pouze zpostředkovaně přes úokový difeenciál. V ideálním případě, kdy y úokový difeenciál odážel pouze ůzné iziko ěžného účtu opoti oligacím, y poptávka po penězích yla dokonale úokově neelastická. Tato situace ovšem z mnoha příčin nenastává: vysoké povinné minimální ezevy neumožňují ankám kompenzovat celou inflaci, vyšší poptávka po ěžném účtu v doě inflace (viz dále) umožňuje elativně snížit úokový difeenciál apod. Aychom mohli tuto otázku plně vyřešit, museli ychom namodelovat i chování stochasticky optimalizující anky. Nicméně, je zřejmé, 5

6 že model předpovídá výazně nižší úokovou elasticitu poptávky po penězích než standadní Baumol Toinův model. Tato nižší elasticita je také empiicky pozoována, viz. např. (Fiedman, 987). Dále model předpovídá změny ve stuktuře peněz půsoené jednak změnami konvezních poplatků, jednak úokových saze. Poptávaný pomě mezi ankovními depozity a hotovostí model odhaduje jako * P po =. * (5) Ph p Zajímavé je, že tento pomě není závislý na distiuci důchodu, a je tedy po všechny agenty stejný. Podíl ankovních depozit na celkové zásoě peněz oste s úokovou sazou z ěžného účtu a naopak klesá s ůstem úokového difeenciálu. Vyšší konvezní poplatky po konvezi z oligací na ěžný účet zvyšují pomě ankovních depozit na celkové zásoě peněz, ůst konvezních poplatků po výě z ěžného účtu do hotovosti tento pomě snižuje. Ze vztahů () (5) můžeme odhadnout chování poptávky po penězích při ůstu očekávané inflace. Můžeme uvažovat několik scénářů (ve všech udu uvažovat, že se eálné konvezní poplatky nemění). Nejdříve předpokládejme, že ůst očekávané inflace zvyšuje stejným způsoem všechny úokové sazy, tj. že oste a se nemění. V takovém případě klesá poptávka po hotovosti a oste poptávka po zůstatcích ěžných účtů. Poptávka po penězích jako celku ani poptávka po oligacích se nezmění. Změní se však poptávaná stuktua peněz: pomě ankovních depozit ku hotovosti se zvýší. Dále uvažujme duhý extémní případ, kdy se nezmění úokové sazy ankovních ěžných účtů a inflace se plně pojeví v úokovém difeenciálu. V tomto případě zůstane půměný zůstatek hotovosti stejný jako ez inflace, poptávka po penězích jako celku však klesne na úko zůstatků ěžných účtů. Záoveň výazně stoupne poptávka po oligacích. Pomě ankovních depozit ku hotovosti klesne. V tomto případě agenti nepoužívají k odstínění následků inflace ěžné účty, ale přímo oligace. Třetí možnou (a nejpavděpodonější) vaiantou je kompomisní případ, kdy stoupne jak úoková saza z ěžných účtů, tak úokový difeenciál. V tomto případě poptávka po hotovosti klesne a poptávka po oligacích vzoste. Celkové množství poptávaných peněz ovněž klesne. Co se stane s poptávkou po zůstatcích ěžných účtů a poměem ankovních depozit na viděnou ku hotovosti záleží na změně poměu / (viz ovnice (5)). Jaké důsledky mají tyto změny ve stuktuře peněz? Jednak ovlivňují stailitu funkce poptávky po penězích, jednak ovlivňují naídku peněz. Co se týče staility poptávky po penězích, je zřejmé, že poptávka po penězích nezávisí pouze na nějaké vhodně zvolené úokové míře, ale také na její stuktuře. Ta pak závisí na chování finančního thu. Různé stuktuální změny, finanční inovace a změny v egulaci ankovního sektou mohou měnit chování finančního thu ve smysly odezvy poměu / na změnu očekávané inflace. Pak ovšem může ýt poptávka po penězích velmi nestailní. To mimo jiné vysvětluje zhoucení elativně stailní ychlosti oěhu peněz v USA po deegulaci finančního thu a zušení zákonných překážek na vyplácení úoku na šekovatelné účty. Duhý důsledek se týká naídky peněz. Pomě zůstatků ěžných účtů a hotovosti je jedním z deteminantů peněžního multiplikátou. Každá změna v tomto poměu pak přímo ovlivňuje množství peněz v oěhu. 6

7 Třetí důsledek modelu poptávky po penězích se týká poptávky po oligacích. Výše jsem ukázal, že při zvýšení míy očekávané inflace můžeme očekávat ůst poptávky po oligacích. Oligace jsou poptávány poto, že jejich dža umožňuje snižovat náklady inflace. Je tedy sponé, zda empiicky pozoovaná vyšší poptávka po oligacích v doě monetání expanze ukazuje na existenci tansmisního kanálu (viz např. Mishkin, 996). Růst poptávky po oligacích může ýt stejně doře pojevem tansmise přeytečných peněžních zůstatků jako acionální přípavou optimalizujích agentů na očekávanou inflaci. Za zmínku stojí ještě jeden důsledek výše popsaného modelu. Pokud ude finanční pokok dále snižovat náklady na konvezi z ěžného účtu do hotovosti, tj. jestliže ude p postupně konvegovat k nule, může tansakční poptávka po hotovosti postupně klesat k nule, jak ukazuje ovnice (3). Potože se nedá předpokládat, že y ylo možné někdy v lízké udoucnosti povádět všechny platy postřednictvím kaet spojených on-line s ankovním účtem, zůstanou asi tyto konvezní ještě po učitou dou kladné, nicméně nízké a snižující se. Tendence k opouštění hotovosti je pak zřejmá. Je tedy možné, že za učitou dou ude tvořit hlavní část poptávky po hotovosti poptávka ankovních institucí po povinných minimálních ezevách. 4. Otázky po další řešení Výše popsaný model představuje pouze pvní kok ke komplexnímu modelu poptávky po nehomogenních penězích. Stále zůstává nevyřešeno mnoho otázek. Například:. Je koektní účtovat v kompenzovaných penězích, tj. zahnout inflaci pouze do úokové sazy úočených aktiv?. Model předpokládá, že veškeé peníze potečou z oligací na ěžný účet a odtud do hotovosti, kteá se použije na platy. Je však zřejmé, že ve skutečnosti je možné k placení použít i šekovatelný účet přímo (např. pomocí platení katy). Model tedy nadhodnocuje džu hotovosti. Jak tuto skutečnost modelovat? 3. Je důležité modelovat více peněžních aktiv? Pokud ano, kteá a jak? 4. Jak do modelu zahnout další měny? 7

8 Oazová příloha M/5 t=0 t= Oázek : Výpočet půměné zásoy hotovosti M t=0 t= Oázek : Výpočet půměné zásoy oligací M t=0 t= Oázek 3: Výpočet půměného stavu ěžného účtu 8

9 Liteatua William J. Baumol: The Tansactions Demand fo Cash: An Inventoy Theoetic Appoach in Quately Jounal of Economics, listopad 95, s James A. Don (ed.): The Futue of Money in the Infomation Age, The Cato Institute, ISBN Milton Fiedman: The Quantity Theoy of Money -A Restament in Studies in Quantity Theoy of Money, Univesity of Chicago Pess, 956, s. 3. Milton Fiedman: Quantity Theoy of Money in The New Palgave, A Dictionay of Economics, The MacMillan Pess Limited, 987, s. 3 0, ISBN Milton Fiedman Anna Jacoson Schwatz: A Monetay Histoy of the United States , NBER, 97, ISBN Jey L. Jodan: Změněná úloha centálních ank v XXI. století, Lieální institut, 999, ISBN Michal Kvasnička: Does Electonic Money Incease the Feedom of Choice? in MendelNet 000, Mendelova zemědělská a lesnická univezita v Bně, Povozně-ekonomická fakulta, 000, s , ISBN X. Fedeic S. Mishkin: The Channels of Monetay Tansmission: Lesson fo Monetay Policy, NBER Woking Pape 5464, úno 996. James Toin: The Inteest-elasticity of Tansactions Demand fo Cash in The Review of Economics and Statistics, 956, 3(38), s Lawence H. White: Fee Banking in Bitain (Theoy, Expeience, and Deate ), Camidge Univesity Pess, 984, ISBN Ing. Michal Kvasnička Kateda aplikované matematiky a infomatiky Ekonomicko-spávní fakulta MU Bno Lipová 4a, Bno tel. 05/

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Diferenciální operátory vektorové analýzy verze 1.1

Diferenciální operátory vektorové analýzy verze 1.1 Úvod Difeenciální opeátoy vektoové analýzy veze. Následující text popisuje difeenciální opeátoy vektoové analýzy. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na Univezitě Hadec Kálové k přípavě

Více

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby Úvod do gavitace Hlavní body Kepleovy zákony Newtonův gavitační zákon Gavitační pole v blízkosti Země Planetání pohyby Konzevativní pole Potenciál a potenciální enegie Vztah intenzity a potenciálu Úvod

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

5b.. N abíd í ka k p eněz a p opt p ávka k po penězích slide 0

5b.. N abíd í ka k p eněz a p opt p ávka k po penězích slide 0 5b. Nabídka peněz a poptávka po penězích slide 0 Obsahem přednášky je Jak bankovní systém vytváří peníze Tři metody, pomoci kterých může CB kontrolovat nabídku peněz, a proč jí CB není schopna kontrolovat

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Přebytek spotřebitele Jan Čadil VŠE FNH 2014

Přebytek spotřebitele Jan Čadil VŠE FNH 2014 Přebytek spotřebitele Jan Čadil VŠE FNH 2014 Footer Text 3/24/2014 1 Podstata problému Spotřebitel platí určitou cenu, kterou vyrovnává s mezním užitkem (optimalizace) Jaký je ale celkový výnos z obchodu

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY (PPP)

TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY (PPP) ZÁKLADNÍ PROBLÉMY Model chování dlouhodobého směnného kurzu není dokonalým popisem reality, ale je způsobem jak ukázat jak účastníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz a co ovlivňuje pohyby kurzu

Více

( + ) t NPV 10000 + + = NPV

( + ) t NPV 10000 + + = NPV Základní pojmy Finanční management Základní pojmy ozhodování a nejčastější omyly ovlivnitelné a neovlivnitelné položky elevantní náklad stálé a poměnné náklady půměné náklady maginální náklady Příklad

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

12 HRY S NEÚPLNOU INFORMACÍ

12 HRY S NEÚPLNOU INFORMACÍ 12 HRY S NEÚPLNOU INFORMACÍ 543 Ne v každé hře mají všichni hráči úplné informace o výplatních funkcích ostatních. Ve skutečnosti je většina situací s informací neúplnou. Například: V aukcích zpravidla

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

21. ročník, úloha II. 3... víno teče proudem (4 body; průměr 2,08; řešilo 38 studentů)

21. ročník, úloha II. 3... víno teče proudem (4 body; průměr 2,08; řešilo 38 studentů) 1 očník, úloha II 3 víno teče poudem (4 body; půmě,8; řešilo 38 studentů) Vinaři a řidiči kamionu dobře znají šikovné přelévání kapalin z těžkých nádob Vinař Ignác chce stočit víno z jednoho demižonu do

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 10. Metody stanovení ceny Metody určují konkrétní způsob výpočtu ceny a závisí na záměrech firmy nebo podnikatele Mezi základní metody patří: 1. Metoda nákladově orientovaná

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012 Peníze I. Rovnováha peněžního trhu 23.2.2012 Peníze jsou vše, co funguje jako všeobecně přijímatelný prostředek směny. Peněžní funkce: 1. Prostředek směny 2. Zúčtovací jednotka 3. Uchovatel hodnoty Drobeček

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY. Jitka Bartošová

ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY. Jitka Bartošová ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY Jitka Batošová Kateda managementu infomací, Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická Paha, Jaošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hadec batosov@fm.vse.cz Abstakt: Poces

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (dále jen Smlouva") pro zákazníky kategorie C

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (dále jen Smlouva) pro zákazníky kategorie C >on Zákaznické Číslo: 5100032965 Číslo Smlouvy: 70890749/VZ2014 Identiflkaíní kód Smlouvy: PCCOO10031912396000000001020130626090512 KUJIP01148LX Smlouva o sdužených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Matematika stavebního spoření

Matematika stavebního spoření Matematika stavebního spoření Výpočet salda ve stacionárním stavu a SKLV Petr Kielar Stavební spořitelny se od klasických bank odlišují tím, že úvěry ze stavebního spoření poskytují zásadně z primárních

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Peníze Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Bez peněz by byl život trudný, aneb dvojí náhoda směny Bez peněz by se lidé nespecializovali. Peníze vznikly spontánně jako prostředek směny.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Využití zobrazení v RGB prostoru: Barevné stupnice a jejich vlastnosti

Využití zobrazení v RGB prostoru: Barevné stupnice a jejich vlastnosti Polémy lomové mechaniky X. (), 5 3, ISBN 978-8-4-453-8 5 Využití zoazení v RGB postou: Baevné stupnice a jejich vlastnosti Pet Fantík a, a Ústav stavení mechaniky, Fakulta stavení, Vysoké učení technické

Více

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II.

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Ekonomie II Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Kategorie mladší. Řešení 3. kola VI. ročník. Úloha 3A

Kategorie mladší. Řešení 3. kola VI. ročník. Úloha 3A Kategoie mladší Úloha A Sůví table Když Anička přeloží papí na polovinu, jeho tloušťku t tím zdvojnásobí. Nová tloušťka t je pak ovna t. Po duhém přeložení bude nová tloušťka t ovna t = t, po třetím přeložení

Více

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky 1. Přednáška FINANCE I Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky PENÍZE, MĚNA Tři základní funkce peněz: zúčtovací jednotka, prostředek směny, uchovatel hodnoty (funkce

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Tržní výkonnost je vyjádřena ziskovou výnosností z tržní hodnoty podniku. kapitálového trhu, jde-li o akciovou společnost s akciemi nebo dluhopisy

Tržní výkonnost je vyjádřena ziskovou výnosností z tržní hodnoty podniku. kapitálového trhu, jde-li o akciovou společnost s akciemi nebo dluhopisy 7. přednáška Výkonnost podle tžních měřítek Tžní výkonnost je vyjádřena ziskovou výnosností z tžní hodnoty podniku. odnotí se podle údajů (ukazatelů) kapitálového thu, jde-li o akciovou společnost s akciemi

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO141

Více

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el.

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el. Aplikace Gaussova zákona ) Po sestavení základní ovnice elektostatiky Základní vlastnosti elektostatického pole, pobané v minulých hodinách, popisují dvě difeenciální ovnice : () ot E konzevativnost el.

Více

8 Zatížení mostů větrem

8 Zatížení mostů větrem 8 Zatížení mostů větrem 8.1 Všeoecně Tento Eurokód je určen pro mosty s konstantní šířkou a s průřezy podle or. 8.1, tvořenými jednou hlavní nosnou konstrukcí o jednom neo více polích. Stanovení zatížení

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč.

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. I N F L A C E Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. INFLACE 5 1 17:55 1 Výukový materiál je připraven pro 9. ročník s využitím Power

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Funkce peněz 1. prostředek směny 2. jednotka zúčtování 3. uchovatel hodnoty 2 Měnové systémy problém

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu KMA/MAB.5.00 Lenka Skalová A08N085P leninkaskalova@centrum.cz Obsah Obsah... Zadání... Zdroj dat... Peněžní trh.... Definice peněžního

Více

14. kapitola Krugman Obstfeld

14. kapitola Krugman Obstfeld 2. Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy 14. kapitola Krugman Obstfeld Základní problémy Faktory, které v zemi ovlivňují nabídku peněz nebo poptávku po nich, patří mezi nejsilnější determinanty směnného

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU LZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 5 5. CHOVÁNÍ SOTŘEBITELE A FORMOVÁ- NÍ OTÁVKY ŘÍKLAD Č. 1 V rámci kardinalistické teorie užitku definujte pojmy: užitek, celkový

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA IKT_(6_8)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 641 7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA Považujeme-li bohatství neboli souhrn veškerých aktiv investora v daném okamžiku za neměnné,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE KAPITÁLOVÝ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více