Závěrečný účet obce Topolany za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Topolany za rok 2013"

Transkript

1 OBEC TOPOLANY IČO: Závěrečný účet obce Topolany za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Topolany závěrečný účet obce za rok 2013 Údaje o obci: Název Obec Topolany IČO Adresa Topolany 51, Vyškov Telefon, fax Mobil starosta Číslo běžného účtu /0800 ČS pobočka Vyškov starosta: Webové stránky: Datová schránka: wkubj2k Počet obyvatel k Počet obyvatel k Rozloha katastru obce 451 ha Základní územní jednotka Číslo katastrálního území

2 Pro volební období 11/ , 7 členné neuvolněné zastupitelstvo: Starosta: Místostarosta: Členové: Vladimír Kudlička Jitka Valová Vladimír Hudeček David Hýzl Jaroslava Sedláčková David Ševčík Jan Zapletal Veřejná zasedání zastupitelstva obce za rok 2013: Datum zasedání: Účast zastupitelů: Účast obyvatel: Finanční výbor: Předseda Vladimír Hudeček Členové: Ing. Robert Böhm David Hýzl Věra Hanáková Květoslav Vítek Kontrolní výbor: Předseda: David Ševčík Libor Hasala Renata Pavlincová Jar. Sedláčková Jan Zapletal Obecní kronika JSDH Topolany Obecní knihovna Mgr. Marie Kudličková kronikářka Vladimír Hudeček velitel Jaroslava Sedláčková knihovnice Obecně závazné vyhlášky platné v roce 2013: 13/2000 O službách poskytovaných obcí Topolany za úhradu 1/2002 Řád veřejného pohřebiště 2/2003 Požární řád obce 1/2006 O závazných částech územního plánu obce Topolany 3/2007 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Topolany 2/2011 O místních poplatcích 1/2012 Kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2011, o místních poplatcích 1/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3 Pracovníci obce v roce 2013: 3 pracovní smlouvy 3 dohody o pracovní činnosti 21 dohod o provedení práce Pojištění majetku obce: Majetek obce je pojištěn u České pojišťovny Obec Topolany je členem: Svazku obcí Ivanovická brána Místní akční skupina Společná cesta Spolku pro obnovu venkova Svazu měst a obcí Svazu měst a samospráv ČR Zpracování agendy úřadu: Agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS, dodavatel TRIADA Spisová služba zpracovávána programem GINIS, dodavatel GORDIC Majetek obce pronájmy: Pronájem nebytových prostor: Budova bývalé školy č.p. 88, 1 smlouva na dobu neurčitou. Nádvoří obecního úřadu parkování vozidel 1 smlouva na dobu neurčitou. 2 smlouvy na pronájem zemědělských pozemků smlouva na dobu určitou 5 smluv na pronájem pozemků smlouvy na dobu neurčitou Nájemné placené obcí: Pozemky p.č a 2641 (hřiště ročně 600,- Kč ) majitel p. Slezák Jaromír, Topolany, smlouva na dobu neurčitou. Hospodářská činnost: Obec nevede hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Daň z přidané hodnoty: Obec není plátcem DPH Účelové fondy: Obec nemá účelové fondy Příspěvkové organizace: V roce 2013 obec nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci Rozpočet obce: Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Byl vyvěšen od do a schválený Zastupitelstvem obce dne Do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2013 bylo postupováno při hospodaření obce dle rozpočtového provizoria, schváleného Zastupitelstvem obce dne

4 Rozpočet obce Topolany na rok 2013 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č.25/2013 dne jako schodkový při porovnání příjmů a výdajů ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v absolutní výši ,00 Kč, z toho ve výdajové části: běžné výdaje v objemu ,00 Kč kapitálové výdaje v objemu ,00 Kč Do rozpočtu obce Topolany na rok 2013 byly zahrnuty transfery v celkové výši: ,00 Kč - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy ve výši: ,00 Kč - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu volba prezidenta ČR ve výši: ,00 Kč -neinvestiční přijaté transfery z Úřadu práce veřejně prospěšné práce ve výši: ,00 Kč Další část rozpočtu a to v objemu ,00 Kč tvořily prostředky v rámci podílu obce na sdílených daních a vlastní nedaňové příjmy: - příjmy daňové ve výši ,00 Kč - příjmy nedaňové ve výši ,00 Kč - financování bylo rozpočtováno ve výši ,00 Kč Schválený rozpočet na rok 2013 byl upravován 8 rozpočtovými opatřeními. V rámci upraveného rozpočtu došlo k navýšení příjmů o částku ,00 Kč. Celkové skutečné příjmy obce za rok 2013 činily Celkové skutečné výdaje obce za rok 2013 činily ,80 Kč ,57 Kč Struktura příjmů a výdajů rozpočtu, úpravy a skutečné plnění k Druhové třídění Schválený rozpočet r Upravený rozpočet k Skutečnost k třída 1 daňové příjmy , , ,66 třída 2 nedaňové příjmy , , ,14 třída 3 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 třída 4 přijaté dotace , , ,00 Příjmy celkem , , ,80 Konsolidace příjmů 0,00 0, ,00 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,80

5 Druhové třídění Schválený rozpočet r Upravený rozpočet k Skutečnost k třída 5 běžné výdaje , , ,81 třída 6 kapitálové výdaje , , ,76 Výdaje celkem , , ,57 Konsolidace výdajů ,00 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,57 třída 8 financování , , ,23 Konsolidace financování 0,00 0,00 0,00 Financování celkem po konsolidaci , , ,23 Členění celkových výdajů dle odvětvového členění paragraf text Rozpočet schválený Rozpočet upravený k Skutečnost k Deratizace 8000, , Silnice 80000, , , Ost. záležitosti pozemních komunik , , , Provoz veřejné silniční dopravy 15900, , , Pitná voda , , , Odvádění a čišt. Odpadních vod 29000, , , Úpravy drobných vodních toků 25000, , , Činnost knihovnická 54300, , , Ost. záležitosti kultury kronika 4800, , , Poř.,zach. a obn.hodnot míst.kult 55000, ,00 0, Rozhlas a televize 7000, , , Zpracování zpravodaje obce 2900, , , Kultura 53300, , , Sportovní zařízení v majetku obce 6400, , , Tělovýchova 29000, , , Zájmová činnost. 1500, , , Veřejné osvětlení , , , Pohřebnictví 18000, , , Výstavba a údržba míst. inženýr. sítí 0, , , Komunální služby , , , Sběr a odvoz nebezpeč. Odpadu 8000, , , Sběr a odvoz komunál. Odpadu , , , Péče o veřejnou zeleń 73300, , , Ost.činn.související se služ. pro obyv. 0, , , Odborné sociální poradenství 3000, , , Ost. sociální péče 2200, , , Soc. péče a pomoc 24000, , , Ochrana obyvatelstva 50000, ,00 0, Požární ochrana , , , Zastupitelstvo obce , , , Volby do parlamentu ČR 0, , , Volba prezidenta republiky 23000, , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů 10000, , , Převody vlast.fondům v rozp.úz.úr 0,00 0, , Ost.finanční operace 37500, , , Finanční vypořádání minulých let 8700, , ,00 C E L K E M , , ,57

6 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2 12) je k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní úřadu, na úřední tabuli a na Informace o stavu na účtech Obec Topolany disponovala k s těmito bankovními účty: 1) Běžný účet u ČS Vyškov č.ú / ,66 Kč 2) Depozitní účet u ČS Vyškov č.ú /0800 0,00 Kč 3) Běžný účet u ČNB Brno č.ú / ,21 Kč Stav na účtech celkem: ,87 Kč Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2013 rozpočtový výhled na období Text rok 2014 rok 2015 Kč Kč Počáteční stav peněžních prostředků k , ,00 Třída 1 Daňové příjmy , ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy , ,00 Třída 3 Kapitálové příjmy ,00 - Třída 4 Přijaté dotace - - Příjmy celkem po konsolidaci , ,00 Konsolidované příjmy celkem , ,00 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje , ,00 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje ,00 - Výdaje celkem po konsolidaci , ,00 Konsolidované výdaje celkem , ,00 Hotovost na konci roku , ,00 Finanční vypořádání dotací s Krajským úřadem Jihomoravského kraje Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem ,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotací: -na volbu prezidenta ČR v roce 2013 ve výši 11594,00 Kč byly vráceny na účet Jihomoravského kraje dne na volby do Parlamentu ČR v roce 2013 ve výši 9 961,00 Kč byly vráceny na účet Jihomoravského kraje dne

7 Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání Vratka KÚJMK Brno 551 zásahové přilby Kalisz Vulkán se zlatým štítem 12 ks , ,00 - MF ČR Volba prezidenta ČR , , ,00 MF ČR Volby do Parlamentu , , ,00 ÚP Vyškov VPP , ,00 - Celkem: , , ,00 Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky Poskytovatel: Jihomoravský kraj Název dotačního programu: Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Název projektu: na výstroj, výzbroj zásahové přilby Kalisz Vulkán se zlatým štítem 12 ks Číslo smlouvy: 20722/13/OKH Dotace ve výši: ,00 Kč Podíl obce: ,90 Kč Celkové náklady: ,90 Kč Volba prezidenta ČR v roce 2013 Poskytovatel: MF ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje Název dotačního programu: Volba prezidenta ČR Čj.: MF /2012/12/-121 Dotace ve výši: ,00 Kč Čerpání: ,00 Kč Nevyčerpáno: ,00 Kč Volby do Parlamentu ČR Poskytovatel: MF ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje Název dotačního programu: Volby do krajského zastupitelstva Čj.: MF-97772/2013/ Dotace ve výši: ,00 Kč Čerpání: ,00 Kč Nevyčerpáno: 9 961,00 Kč Poskytnuté finanční a věcné dary: Poskytovatel: Obec Topolany Věcné dary ve výši: 5 890,00 Kč Obec Topolany poskytla: Ostatní neinvestiční transfery 1. Ostatní neinvestiční transfer TJ Sokol Topolany ve výši ,- Kč 2. Ostatní neinvestiční transfer Spolku pro obnovu venkova ve výši 2 000,- Kč 3. Ostatní neinvestiční transfer DSO Ivanovická brána ve výši 8 900,- Kč 4. Ostatní neinvestiční transfer - Svazu měst a obcí ČR ve výši 2 770,60 Kč 5. Ostatní neinvestiční transfer - Svazu měst a samospráv ve výši 1 317,- Kč 6. Ostatní neinvestiční transfer Paprsku Vyškov ve výši 2 600,- Kč

8 7. Ostatní neinvestiční transfer Charitě Vyškov ve výši 600,- Kč 8. Ostatní neinvestiční transfer Piafa Vyškov ve výši 600,- Kč 9. Ostatní neinvestiční transfer Polid Trutnov ve výši 200,- Kč 10. Ostatní neinvestiční transfer TJ Zora Praha ve výši 200,- Kč 11. Ostatní neinvestiční transfer Český svaz včelařů Vyškov ve výši 1 500,- Kč 12. Ostatní neinvestiční transfer - SDH Topolany ve výši ,-Kč 13. Ostatní neinvestiční transfer - MAS společná cesta Rostěnice ve výši 3 170,-Kč 14. Ostatní neinvestiční transfer - Občanské sdružení Babybox Praha ve výši 1 000,-Kč Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady 1. Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady OSA Praha ve výši 1280,00 Kč Následná kontrola byla provedena u 2 příjemců, a to u: - TJ Sokol Topolany - poskytnutý neinvestiční transfer byl použit na stavební práce v interiéru a exteriéru budovy a stavební materiál - SDH Topolany - poskytnutý neinvestiční transfer byl požit na oslavy 120.výročí založení SDH Topolany ( oprava historického vozidla, pohoštění přim slavnostní schůzi, vyznamenání pro členy SDH ) - Další ostatní neinvestiční transfery malého objemu byly poskytnuty mimo území obce u těchto organizací nebyla kontrola provedena. Majetek obce: Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni Zahájena byla dne a ukončena , inventarizačními komisemi ve složení: pro OÚ Jitka Valová, Jan Zapletal, Věra Zahradníková, pro knihovnu David Ševčík, David Hýzl, Jaroslava Sedláčková, pro SDH Vladimír Hudeček, Jaromír Slezák, Aleš Hasala. Hlavní inventarizační komise ve složení Jitka Valová, David Ševčík, Věra Zahradníková, Vladimír Kudlička porovnala veškeré skutečnosti s účetní evidencí a doporučila zastupitelstvu obce ke schválení. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2013 byla projednána dne a schválena Zastupitelstvem obce, usnesením č. 11/2013. Údaje o hospodaření s majetkem obce k Účet Druh majetku Stav k Přírůstky Úbytky Stav k DDNM , , Dlouh.nehm.majetek , , Stavby , , , Samost.mov.věci , , DDHM , , , , Pozemky , , , Nedokončený DNM , , Nedokončený DHM , , , ,60

9 069 Ost.dlouh.fin.majetek , , Nedokončený DNM ( v Kč ) Variantní studie areálu obecního úřadu , Nedokončený DHM ( v Kč ) Projektová dokumentace vodovodní a kanalizační přípojka budova SDH Společenský dům Projektová dokumentace - Prodloužení vodovodního řadu 4 k budově SDH Prodloužení vodovodu řad 5-1 Prodloužení plynovodu Prodloužení veřejného osvětlení a místního rozhlasu Vodovodní řad 4-2 Nedokončený DHM celkem: ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč Cenné papíry ks Tržní hodnota Zástavní právo akcie Vodovody a kanalizace Vyškov ,00 Kč NE akcie Respono Vyškov ,00 Kč NE Cenné papíry celkem ,00 Kč Podrozvahové účty Účet Druh majetku Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Jiný drobný hmotný majetek , , , , Odepsané pohledávky , ,00 Pohledávky JMP Net, s.r.o. Brno 100,- Kč za věcné břemeno Poskytnuté zálohy V celkové výši ,- Kč poskytnuto: JMP Brno záloha na plyn E.ON České Budějovice záloha elektřinu, Moraviapress Břeclav záloha na Sbírky zákonů ČR Závazky neuhrazené faktury Jedná se faktury došlé v roce 2014, ale vztahující se k roku 2013 ve výši ,69 Kč Oceňování majetku a závazků v cizí měně Není stanoveno, žádné platby nebyly pořizovány v cizí měně. Odpisy Účetní jednotka v roce 2012 poprvé použila odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u účtů 019, 021, 022 dle odpisového plánu. Odpisy se provádí rovnoměrným způsobem, k rozvahovému dni, tj. k (roční). V roce 2013 byly provedeny odpisy z majetku ve výši ,- Kč a odpisy majetku z dotací ,- Kč

10 Komentář k pohybům dlouhodobého majetku: - účet 021 Stavby bylo vybudováno veřejné osvětlení a místní rozhlas v části obce Hliník k novostavbě domu p. Trávníčka -účet 028 DDHM byla zakoupena pohonná jednotka PJGCV 190 k motorové jednotce Vari a vánoční hvězdy LED B SB 2 ks -účet 031 Pozemky nákup pozemků p.č. 1301/6 o výměře 13 m2 a p.č o výměře 1054 m2 v k.ú. Topolany -účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byly uhrazeny faktury za projektové dokumentace, správní poplatky, prodloužení vodovodu a plynovodu Výsledek hospodaření Je tvořen náklady a výnosy výkaz zisku a ztrát. Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření běžného účetního období ,09 Kč ,44 Kč ,35 Kč V roce 2013 obec: Neměla majetkovou účast na podnikání jiných subjektů Neposkytla žádné půjčky dalším subjektům Nemá zastavěný majetek Neměla úvěr Ukazatel dluhové služby je 0% Přezkoumání hospodaření obce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený KÚJMK Brno. Zvěr kontrolora : Při přezkoumání hospodaření obce Topolany za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

11 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu. Součástí závěrečného účtu obce Topolany jsou přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 FIN 2-12 za rok 2013 ( k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Topolany) Závěrečný účet Obce Topolany zpracovala: Zahradníková Věra, účetní Otisk razítka: Vladimír Kudlička, v.r. starosta Vyvěšeno: Sňato: Vyvěšeno na www: Sňato z www: Schváleno zastupitelstvem obce dne: , usnesením č. 5/2014.

12

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 OBEC TOPOLANY IČO: 00368784 Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Topolany závěrečný

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 % plnění Schválený

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více