METODY OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIV V ÚČETNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIV V ÚČETNICTVÍ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku METODY OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIV V ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Renáta Tomsová Vedoucí bakalářské práce: Bc. Ing. Alois Konečný Znojmo, říjen duben 2009

2 Abstrakt Bakalářská práce Metody oceňování aktiv a pasiv se zabývá oceňovacími základnami aktiv a pasiv v účetnictví. Úvodní část pojednává o koncepčním rámci oceňování, základních principech a způsobech. Druhá část se věnuje příslušným právním předpisům upravujícím oblast oceňování. Třetí a čtvrtá část práce je zaměřena na charakteristiku aktiv a pasiv a jejich ocenění podle české legislativy. Poslední část se zabývá oceněním aktiv a pasiv podle IFRS a podle směrnice EU. Abstrakt Die Bakkalarabeit Die Methoden der Aktiv- und Passivbewertung befasst sich mit den Bewertungsbasen von Aktiven und Passiven in der Buchhaltung. Im Prolog schreibe ich über den Konzeptionsrahmen der Bewertung, den Grundprinzipien und Methoden. In dem zweiten Teil beschäftige ich mich mit den geltenden Rechtsvorschriften, die den Bewertungsraum einjustieren. Der dritte und vierte Teil der Arbeit sind an die Charakteristik der Aktiven und Passiven und ihrer Bewertung laut der Tschechischen Legislative konzentriert. Der letzte Teil befasst sich mit der Aktiv- und Passivbewertung gemäß IFRS und laut Regulativen der EU.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Metody oceňování aktiv a pasiv v účetnictví vypracovala samostatně pod vedením Bc. Ing. Aloise Konečného a že jsem všechny použité literární a odborné zdroje uvedla v seznamu literatury. Ve Znojmě dne 10. dubna

4 Renáta Tomsová Poděkování

5 Na tom to místě bych ráda poděkovala Bc. Ing. A. Konečnému za odbornou pomoc a vedení při tvorbě této Bakalářské práce.

6 Obsah OBSAH... 5 ÚVOD... 6 CÍL A METODIKA KONCEPČNÍ RÁMEC OCEŇOVÁNÍ PRVOTNÍ OCENĚNÍ AKTIV A PASIV PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIV OCEŇOVACÍ ZÁKLADNY OCEŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK AKTIV A PASIV V ČESKÉM ÚČETNICTVÍ PŘEHLED AKTIV A PASIV STÁLÁ AKTIVA PASIVA PASIVA ZNÁZORŇUJÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV. DĚLÍME JE NA VLASTNÍ A CIZÍ DLOUHODOBÝ MAJETEK OCENĚNÍ PŘI POŘÍZENÍ (NABYTÍ) OCENĚNÍ K ROZVAHOVÉMU DNI OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU OBĚŽNÁ (KRÁTKODOBÁ) AKTIVA ZÁSOBY POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK OCEŇOVÁNÍ PRVKU ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PODLE IFRS OCEŇOVÁNÍ PODLE SMĚRNICE EU ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍKLADŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM ZKRATEK SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHA... 51

7 Úvod Základní funkcí účetnictví je zobrazení pravdivých informací o tom, jak je daný podnik (obchodní společnost) ekonomicky zdatný. Od účetnictví se požaduje, aby poskytovalo informace o finanční situaci podniku a jeho hospodaření. Účetní informace jsou určeny jak manažerům, tak i externím uživatelům. Správné oceňování aktiv a pasiv je jedním ze základních předpokladů věrného a pravdivého zobrazení skutečnosti. Proto je nezbytně nutné, aby za existence zdravého tržního prostředí fungoval i právní rámec, který udržuje aktivity účastníků trhu v žádoucích mezích. Z historie vyplývá, jak je důležité, aby účetní výkazy umožňovaly investorovi učinit si správný názor na finanční pozici a výkonnost podniku, na jeho budoucí vývoj. Pokud tomu tak není, může nastat situace jako např. v USA na přelomu 20. a 30. let minulého století, kdy došlo k pádu newyorkské burzy a k následné depresi. Jaké důsledky mají úmyslně upravované a zavádějící účetní závěrky se ukázalo u amerického gigantu Enronu, který naprosto neočekávaně zkrachoval. Posléze vyšly najevo machinace právě s výše jmenovanými uzávěrkami. Význam správného ocenění aktiv a pasiv se projevil v době zcela nedávné, a to v roce 2008, kdy došlo opět na americkém kontinentě k rozsáhlé krizi hypotečního trhu, jejíž příčinou byla nadhodnocená aktiva a z nich vytvořené fiktivní zisky. Majetek a závazky oceňují účetní jednotky, které byly založeny za účelem podnikání (jako jsou výrobní podniky, podniky poskytující služby, banky, pojišťovny), ale i účetní jednotky, které za účelem podnikání zřízeny nebyly (příspěvkové organizace, neziskové organizace, organizační složky státu, územně samosprávní celky). Téma oceňování aktiv a pasiv je velice zajímavou částí účetnictví. Česká legislativa řeší oblast oceňování v zákoně č.500/2002sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele. Z daňového hlediska se touto problematikou zabývá zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Z těchto předpisů, spolu s publikacemi BŘEZINOVÁ H., MUNZAR V. Účetnictví I a BŘEZINOVÁ H., ŠTOHL P. Účetní závěrka, vychází informační pramen bakalářské práce. Bakalářská práce Metody oceňování aktiv a pasiv se zabývá oceňovacími základnami aktiv a pasiv v účetnictví středně velkých podniků. 7

8 Cíl a metodika Cíl Hlavním cílem je analyzovat a popsat základní metody oceňování aktiv a pasiv a i jednotlivých oceňovacích bází. Dále na základě prostudované literatury a získaných praktických poznatků znázornit použití jednotlivých metod oceňování a jejich důsledků pro stanovení hospodářského výsledku, využití při oceňování majetku a závazků účetních standardů. Ke splnění vedlejších cílů je nápomocno vymezení problematiky oceňování, analýza oceňovacích metod, majetků a závazků. Metodika Práce je rozdělena do pěti částí. V úvodní části se zabývá koncepčním rámcem a stanovením dvou základních momentů důležitých pro oceňování majetků a závazků prostřednictvím analýzy. Druhá část je zaměřena na legislativu a s ní spojenou právní úpravu oceňování společně s analýzou a syntézou jednotlivých způsobů prvotního oceňování aktiv a pasiv. Třetí část práce pojednává o základních oceňovacích technikách. Čtvrtá část rozděluje aktiva a pasiva do jednotlivých skupin. Podrobně se zabývá jednotlivými typy oceňování včetně komparace a oceňování ke konci rozvahového dne. V poslední části je čtenář seznámen s Oceňováním aktiv a pasiv podle IFRS, s rozdíly v oceňování v komparaci s Českými účetními standardy. Protože oceňování podle IFRS je velice obsáhlé, práce se jím zabývá okrajově. V této kapitole se bakalářská práce zabývá také oceňováním podle směrnice Evropské unie. Problematika oceňování aktiv a pasiv má rozsáhlý charakter, proto je práce zaměřena na příklady, se kterými jsem se za dobu své praxe setkala. Pro lepší orientaci v uvedených číslech účtů jsem do přílohy bakalářské práce vložila platnou účtovou osnovu, ze které vycházím při účtování jednotlivých příkladů. Součástí přílohy je mimo jiné seznam použitých zkratek. 8

9 1 Koncepční rámec oceňování Koncepční rámec finančního účetnictví není v tomto okamžiku v České republice dotvořen a výslovně napsán, avšak platné účetnictví váže na dosavadní právní úpravu a konverguje k mezinárodním pravidlům. Vytváří se tak poněkud nestabilní situace, která vyvolává změny metod mezi účetními obdobími ve vazbě na časté aktualizace právních předpisů (Březinová, Munzar 2006, strana 147) Charakteristickou vlastností veškerých účetních položek je jejich vyjádření v peněžních jednotkách, tedy jejich ocenění, ke kterému jsou využívány různé typy cen. Způsob ocenění majetků a závazků přímo ovlivňuje výši vykazovaných aktiv a pasiv, má vliv na výši nákladů podniku i na velikost vykazovaného výsledku hospodaření. Oceňování je tedy klíčovým problémem účetnictví. Účetním jednotkám je uložena povinnost oceňovat majetek a závazky způsoby, které stanoví zákon. Obecně existují dva okamžiky, kdy dochází k oceňování aktiv a pasiv: Okamžik uskutečnění účetního případu Tímto okamžikem se stává den, ve kterém dojde například: k platbě závazku k postoupení pohledávky k inkasu pohledávky ke splnění dodávky k převzetí dluhu k zjištění manka, přebytku, škody k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky k postoupení pohledávky k poskytnutí či přijetí zálohy k ostatním skutečnostem, které nastanou v účetní jednotce 9

10 Konec rozvahového dne, nebo okamžik sestavování účetní závěrky Ke konci rozvahového dne musí brát účetní jednotka v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a které jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. Dále musí brát v úvahu snížení hodnoty majetku, bez ohledu na výsledek hospodaření účetního období (nezáleží na tom, zda bude účetní jednotka vykazovat zisk, nebo ztrátu). U majetku vytvoříme snížení hodnoty opravnou položkou. Ve chvíli kdy pomine snížení hodnoty, tuto opravnou položku zrušíme. U závazků zvýšíme hodnotu v účetnictví, zjistíme-li při provedené inventuře, že je skutečná hodnota vyšší, než je jejich evidence v účetnictví. Majetek a závazky evidované v cizích měnách přeceníme k rozvahovému dni platným kurzem České národní banky. V případě nákupu a prodeje cizí měny za českou měnu může účetní jednotka použít kurz, za který cizí měnu nakoupila nebo prodala. K okamžiku uskutečnění účetního případu může použít kurz ČNB vyhlášený k tomuto dni, resp. k předchozímu dni (výjimkou je rozvahový den), nebo pevný kurze, který si účetní jednotka stanoví sama (např. měsíční, roční). Účetní jednotka si nemůže oceňovací základnu vybírat a měnit libovolně, neboť na oceňování závisí velikost aktiv a pasiv, a tím i velikost výnosů, nákladů a výsledku hospodaření. V rámci finančního účetnictví musí účetní jednotka oceňovat svá aktiva a pasiva podle zákona. Koncepční rámec stanoví, k jakému okamžiku se ocenění provádí a zda jde o nabytí nebo o ocenění k rozvahovému dni. 10

11 2 Prvotní ocenění aktiv a pasiv Největší množství aktiv a pasiv je oceněno historickými náklady. Aktiva pořízena koupí, stejně jako převzaté závazky, se oceňují pořizovací cenou. Aktiva, nabytá vlastní činností, se ocení vlastními náklady. Krátkodobé pohledávky a závazky se ocení jmenovitou hodnotou. Jmenovitá hodnota je částka, kterou má účetní jednotka obdržet jako protihodnotu toho, co poskytla. U závazků vyjadřuje hodnotu nutnou k vynaložení na úhradu dluhu účetní jednotky. Aktiva bezúplatně nabytá nebo nalezená při inventarizaci by měla být oceněna reprodukční cenou. Na konci účetního období nebo ke dni uzavírání účetních knih používá účetní jednotka ocenění k rozvahovému dni. Zde lze vysledovat několik obecných zásad a vývojových tendencí, což ale neznamená, že se s nimi nutně setkáme v národní úpravě účetnictví každé země či že jsou přijímány vždy v plném rozsahu (Kovanicová 2008 strana 55) Zásady oceňování k rozvahovému dni zahrnují: zohlednění již nastalých případů trvalého snížení hodnoty aktiv a případů zvýšení hodnoty závazků nahrazení původního ocenění vybraných aktiv jejich reálnou hodnotou a jejich následné přeceňování na tuto hodnotu aplikace zásady opatrnosti při ocenění aktiv Při hospodářské činnosti účetní jednotky může dojít vlivem různých jevů k dočasnému nebo trvalému snížení hodnoty aktiv. Trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku vyjádříme prostřednictvím odpisů, a to postupným každoročním snižováním hodnoty podle doby životnosti. U nedobytných pohledávek odpisem poměrné části dle zákona. U zásob snížením stavu na skladě, z důvodu poškození nebo ztráty. K tomuto účelu slouží test na snížení hodnoty aktiv. Vychází z toho, že účetní jednotka musí oceňovat a vykazovat veškerá aktiva opatrně, tzn. vždy prověřit, zda účetní ocenění určitého aktiva je vyšší než očekávaný prospěch- získatelný výnos z tohoto aktiva. Pokud tomu tak je, účetní hodnota se sníží na zpětně získatelnou částku. Pokud je účetní ocenění určitého aktiva vyšší než jeho zpětně získatelná částka, sníží se účetní ocenění aktiva na úroveň zpětně získatelné částky. Tím se očekávané 11

12 budoucí snížení ekonomického prospěchu promítne do výsledku hospodaření ihned a nikoliv až v době, kdy dojde k jeho reálnému naplnění. Je-li účetní ocenění aktiva nižší než jeho zpětně získatelná částka, ponechá se účetní ocenění. To z důvodu, že se v budoucnu mohou změnit podmínky a nemusí být očekávaného prospěchu dosaženo. Pro příklad uvádím případ, kdy účetní ocenění nakoupeného zboží činí na konci období 2 000,- Kč. Čistá realizovaná hodnota se odhaduje na 2 300,- Kč. Účetní jednotka ponechá účetní ocenění beze změny. Aktiva ani zisk vykázaný za toto období se nezvýší. Prodá-li účetní jednotka v lednu za 2 200,- Kč, vykáže rozdíl mezi účetní hodnotou a prodejní cenou v zisku ledna, tzn. při realizaci. 2.1 Právní úprava oceňování aktiv a pasiv Legislativa České republiky řeší oceňování aktiv a pasiv a jejich závaznost v těchto normách: Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví, včetně novelizací, zejména ve čtvrté části Způsoby oceňování, Prováděcí vyhláška č.500/2002 Sb., včetně novelizací, pro účetní jednotky podnikatelů, zejména část čtvrtá- Účetní metody, Specifické případy řeší zákon č.151/1997 o oceňování majetku, Daňové aspekty oceňování jsou dány v ZDP ve znění pozdějších předpisů. Pomůckou pro podnikatele je opatření ministerstva financí č.63/2001, kterým se stanovují postupy účtování pro podnikatele. 12

13 3 Oceňovací základny Pro ocenění podnikových aktiv a pasiv existuje několik oceňovacích základen. Historická cena... Od samého počátku rozvoje bylo účetnictví zaměřeno na spolehlivé a věrohodné poskytování informací o finanční a majetkové situaci podniku. Splnění tohoto cíle tehdy nejlépe vyhovoval princip historické ceny (Kovanicová, 2008, strana 48) Tato forma ocenění požaduje oceňovat aktiva a pasiva na bázi těch nákladů (cen), které byly na jejich pořízení vynaloženy. Protože ceny vychází z doby, kdy byl majetek pořizován (nakupován nebo vyroben), konzervují minulé podmínky a jsou proto označovány jako náklady (ceny) historické. Nejčastěji se projevují ve formě skutečných pořizovacích cen (v případě nákupu majetku) nebo skutečných vlastních nákladů (byl-li vytvořen vlastní činností) Oceňovací techniky na bázi historické ceny Pro příklad si uveďme oceňovací techniky u zásob, které oceňování na bázi historické ceny usnadňují. Pokud ubývá tentýž druh zásob, který byl pořízen několika různými dodávkami za různé pořizovací ceny. Dávají odpověď na tyto otázky: jak se ocení úbytek druhu zásob, jak se ocení stav tohoto druhou zásob, který zůstal na skladě? Čtyři základní oceňovací techniky jsou FIFO (z anglického first in, first out) technika první do skladu, první ze skladu: Předpokládá, že se nejdříve spotřebovávají nejstarší dodávky, i když tomu tak ve skutečnosti nemusí být. LIFO 1 (z anglického last in, first out) technika poslední do skladu, první ze skladu: Předpokládá, že se nejdříve spotřebovávají poslední dodávky, i když ve skutečnosti tomu může být jinak. Tato technika je výhodná při rostoucích cenách, protože dražší dodávky se dostanou do nákladů dříve a účetní jednotka si zajistí prostředky ve výši pro jejich obnovu Oceňování touto metodou není v České republice dovoleno 13

14 Technika průměrování: v tomto případě se u každé dodávky zásob zjistí jejich pořizovací cena, ale na skladě se k ocenění jejich spotřeby použije průměrná pořizovací cena vypočtená váženým aritmetickým průměrem (vahami je množství každé dodávky). Aby takto zjištěný průměr neměl příliš velké směrodatné odchylky, je žádoucí počítat jej co nejčastěji (české předpisy požadují provést výpočet nejméně jednou měsíčně). Technika pevných cen a odchylek pevné ceny si stanoví účetní jednotka sama na určitou dobu, oceňovací odchylky jsou rozdíly v ocenění oproti skutečnosti. Pevná cena může být založena na: a) celkové pořizovací ceně zahrnující jak nákupní cenu (cenu pořízení), tak vedlejší náklady. Odděleně vykazované oceňovací odchylky vyjadřují v tomto případě rozdíl mezi oceněním dané zásoby v pevné a skutečné pořizovací ceně. b) pouze na nákupní ceně s odděleným vykázáním dvou složek i. odchylek mezi pevnou a skutečnou nákupní cenou ii. skutečných vedlejších pořizovacích nákladů Pokud se rozdíly oproti skutečné pořizovací ceně vykazují jako opravné účty k danému aktivu oceněnému pevnou cenou, zůstává princip oceňování v historické ceně zachován. I při tomto způsobu oceňování zásob na skladě a při jejich spotřebě se opouští individuální pořizovací náklady, používá se průměrování: k celkovému množství určitého druhu zásob na skladě v pevném ocenění se přiřazuje úhrnná částka oceňovacích odchylek, i když u jednotlivých dodávek byly vykázány odlišné oceňovací odchylky. Reprodukční hodnota Toto ocenění vyjadřuje částku peněz, kterou je nutné uhradit za určitý majetek, kdyby se tento nebo podobný majetek pořizoval v současnosti. České účetní předpisy tuto cenu označují jako reprodukční pořizovací cenu. Tato cena je simulovaná, vychází z existujících ekonomických podmínek. Promítá se do ní změna kupní síly měny i pohyb cen a vyjadřuje proto reálněji ocenění dříve pořízeného majetku než cena historická. Její význam roste zejména v podmínkách vysoké inflace. Realizovatelná hodnota Při použití této oceňovací základny se aktivum ocení v peněžní částce, kterou je možné získat jeho řádným prodejem. Pokud od realizovatelné hodnoty odečteme 14

15 odhadnutou výši přímých nákladů spojených s jeho prodejem, obdržíme čistou realizovatelnou hodnotu, kterou můžeme ocenit jako čistou prodejní cenu. Současná hodnota Česká koruna (ale i všechny měny), která má být přijata v budoucnu, nemá stejnou hodnotu jako dnes. Při použití současné hodnoty je aktivum oceněno v současné diskontované hodnotě budoucích čistých peněžních prostředků, které za normálních podmínek daná položka aktiv podle ocenění přinese. K odúročení se používá tržní úroková míra působící v době, kdy se aktivum oceňuje. Reálná hodnota Reálná hodnota aktiva nebo závazků je částka, za níž by mohlo být aktivum nakoupeno nebo závazek vyrovnán za obvyklých podmínek. Běžnými podmínkami se rozumí transakce, která není z přinucení ani není likvidačním prodejem. Obchoduje-li se s aktivem, které se má ocenit reálnou hodnotou na aktivním a likvidním trhu je jeho reálnou hodnotou jeho tržní cena (u cenných papírů kótovaná cena). Není-li tato cena k dispozici, je nutné odhadnout cenu na bázi tržní ceny podobného aktiva. 15

16 4 Oceňování jednotlivých složek aktiv a pasiv v českém účetnictví Základní složkou účetnictví jsou aktiva a pasiva. Vedle nákladů a výnosů o nich účetní jednotka účtuje. Sledují se na rozvahových účtech, ze kterých se konečné zůstatky přenáší do rozvahy. Obrázek č. 1 - Bilanční rovnice ROZVAHA AKTIVA PASIVA Pramen: Vlastní konstrukce. Aktiva tvoří majetek společnosti. Pasiva oproti tomu tvoří zdroje krytí aktiv. Bilanční rovnice: AKTIVA = PASIVA 4.1 Přehled aktiv a pasiv Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek, který představuje ocenitelné právo: Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Jeho cena je pro účetní jednotku podstatná (často je snahou obecně určit limit pro to, která hodnota je pro účetní jednotku podstatná k jejímu povinnému zařazení do dlouhodobého majetku) 16

17 Dlouhodobý hmotný majetek: Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek je majetek, který účetní jednotka pořizuje se záměrem držet jej dobu delší než dvanáct po sobě jdoucích měsíců (déle než jeden rok), tzn., že předpokládá získávat z jeho držení určité užitky (např. úroky, dividendy, ale také práva na ovládání, řízení, podílení se na likvidačním zůstatku apod).: Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry- ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Oběžná (krátkodobá) aktiva Jsou charakteristická tím, že mění svoji formu a účel. Účetní jednotka je postupně spotřebovává. Doba použitelnosti je kratší než jeden rok. Dělí se: a. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky 17

18 Zvířata Zboží b. Pohledávky Krátkodobé se splatností do jednoho roku (odběratelé, stát, zaměstnanci, zálohy) Dlouhodobé se splatností delší než jeden rok Dohadné účty aktivní c. Krátkodobý finanční majetek Majetek, který má účetní jednotka záměr držet, obchodovat s ním, využívat ho po dobu jednoho roku nebo kratší než jeden rok. Využívá je ke krytí svých závazků. Peníze (v hotovosti) nebo na bankovních účtech. Různé druhy cenin (stravenky, poštovní známky). Ostatní krátkodobé cenné papíry. Cenné papíry k obchodování. Dluhové cenné papíry a podíly. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly. Vlastní dluhopisy. Obrázek č. 2 - Koloběh oběžných aktiv PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY POHLEDÁVKY MATERIÁL VÝROBKY NEDOKONČENÝ MATERIÁL Pramen: Vlastní konstrukce. 18

19 4.1.2 Pasiva Pasiva znázorňují zdroje krytí aktiv. Dělíme je na vlastní a cizí. Vlastní kapitál: a. Základní kapitál b. Kapitálové fondy: emisní ážio, ostatní kapitálové fondy c. Fondy ze zisku: zákonný rezervní fond, statutární a ostatní fondy d. Výsledek hospodaření: výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje (závazky): a. Dlouhodobé doba splatnosti delší než jeden rok, např. dlouhodobé úvěry b. Krátkodobé doba splatnosti do jednoho roku - vůči dodavatelům za materiál, zboží, služby a dlouhodobý majetek - vůči zaměstnancům- za odvedenou práci - vůči státu- daně - vůči institucím sociálního pojištění, zdravotního pojištění a pojištění rizik z podnikání (pojištění strojů, nemovitostí, automobilů, zaměstnanců proti úrazu) - vůči bankám - operativní úvěry splatné do jednoho roku - rezervy Ostatní pasiva: a. Přechodná pasiva - přechodné účty pasiv b. Dohadné položky pasiv 4.2 Dlouhodobý majetek Majetek, který má hmotnou nebo nehmotnou povahu a není jednorázově spotřebován. Dlouhodobý hmotný majetek jsou například sbírky drahých kovů, obrazy, nemovitosti bez ohledu na výši ocenění a soubory movitých věcí - stroje, přístroje a zařízení, které účetní jednotka používá dobu delší než jeden rok a určí si limit vnitřní 19

20 účetní směrnicí. Většina podniků využívá hranici limitu ,- Kč, který je dán zákonem o dani z příjmu. Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje majetek duševní, výzkumné a obdobné činnosti. Limit pro ocenění je dán hranicí ,-Kč a dobou použitelnosti jeden rok Ocenění při pořízení (nabytí) V závislosti na formě pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se můžeme potkat se třemi typy jeho ocenění: Pořizovací cena - touto cenou oceníme majetek nakoupený, tato cena se skládá z ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů. Vedlejší pořizovací náklady specifikuje prováděcí vyhláška k účetnictví. Jedná se například o tyto náklady spojené s pořízením dlouhodobého majetku a s jeho uvedením do provozu: Příprava a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské a zprostředkovatelské služby, správní poplatky, předprojektové práce, úroky z úvěrů souvisejících s pořízením majetku, pokud se tak účetní jednotka rozhodne, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové stavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu, zkoušky před uvedením majetku do provozu, doprava, montáž, clo atd. Do pořizovací ceny se nezahrnuje například: zaškolení zaměstnanců, opravy a údržbu, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu, daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitostí, kurzové rozdíly, 20

21 smluvní pokuty a penále, nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba. Příklad č. 1 Pořízení dlouhodobého majetku koupí Firma Mitop s.r.o. plátce DPH, zakoupila od dodavatele stavební stroj na fakturu, kde cena pořízení = ,- Kč + DPH 19% = ,-Kč. Zprostředkovateli zaplatili v hotovosti 3 000,- Kč (zprostředkovatel není plátce DPH), autodopravní společnost dodala fakturu za dopravu stroje v částce ,- + DPH 19 % 1 900,- Kč. Dodavatel naučil zaměstnance manipulovat se strojem v rámci školení za úplatu 2 000,- + DPH 19% celkem 2 380,- Kč. Tabulka č. 1 plátce DPH případ doklad popis účetního částka MD D číslo případu 1. DF nákup stroje ZD DPH 19% DPH 19% VPD zprostředkování DF doprava stroje ZD DPH 19% DF školení ZD DPH 19% VÚD uvedení stroje do užívání Tabulka č. 2 Neplátce DPH Firma ABC s.r.o. případ doklad popis účetního částka MD D číslo případu 1. DF nákup stroje ZD DPH 19% DPH 19% VPD zprostředkování DF doprava stroje ZD DPH 19% DF školení ZD DPH 19% VÚD uvedení stroje do provozu Pramen:Vlastní konstrukce. 21

22 Na příkladech jsem demonstrovala rozdíl mezi pořizovací cenou u plátce DPH a u neplátce DPH. Za důležité považuji upozornit na náklady na zaškolení zaměstnanců, které nesmí být zahrnuty do vstupní (pořizovací ceny) dlouhodobého majetku. Vlastní náklady - ocenění aktiv vytvořených vlastní činností, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu (přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady) nebo jinou činnost, popřípadě - podle charakteru majetku i nepřímé náklady (výrobní režie, popř. podíl správní režie v případě dlouhodobé výstavby), které se vztahují k těmto činnostem. Jestliže účetní jednotka vlastní činností vytváří majetek, zvyšují se jí tím aktiva. Proto je tato činnost označována jako aktivace. Protože obecně přírůstek majetku v peněžním vyjádření lze označit jako výnos, zachycuje se tato aktivace jednak jako zvýšení příslušného vytvořeného majetku, jednak jako výnos dané účetní jednotky. Směrná účtová osnova má pro výnosy spojené s aktivací k dispozici účtovou skupinu 62 - Aktivace. Další její členění na konkrétní účty závisí na rozhodnutí účetní jednotky. Obrázek č. 3 - Pořízení majetku vlastními náklady 623-Aktivace DNM 624-Aktivace DHM 041-Pořízení DNM 042-Pořízení DHM Vytvoření dlouhodobého majetku vlastní činností (vlastní náklady) 321-Dodavatelé Externí náklady s pořízením související 622-Aktivace vnitropodnik. služeb Plátce DPH k dodávkám od externích partnerů 343-Daň z přidané hodnoty Pramen: Vlastní konstrukce. Vnitropodnikové služby s pořízením související 22

23 Tento typ ocenění využívá například podnikatelský subjekt zabývající se stavební činností při stavbě své provozovny. Reprodukční pořizovací cena - ocenění se použije v případě, kdy neznáme hodnotu pořizovaného majetku a to tak, že oceníme cenou, za kterou by byl pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Nejčastěji se používá při bezúplatném nabytí dlouhodobé majetku. Obrázek č. 4 - Bezúplatně nabytý majetek MD 04-Nedokončený DNM a DHM a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek D 413- Ostatní kapitálové fondy V případě poskytnuté dotace na pořízení dlouhodobého majetku se ocenění dlouhodobého majetku sníží o výši této dotace a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, k jeho účtování a odpisování je oprávněn vlastník dlouhodobého majetku. U cenných papírů a podílů vstupuje do pořizovací ceny (kromě emisního ážia) i provize makléřům, poradcům, burzám atd. Naopak do pořizovací ceny nesmí vstoupit úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů, ani náklady spojené s držbou aktiv tohoto typu. Obecně platí, že k problematice ocenění nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku je nutné uvést vztah k dani z přidané hodnoty k ocenění. U plátců daně z přidané hodnoty není daň součástí pořizovací (nebo jiné) ceny, naopak u neplátců je vždy daň z přidané hodnoty součástí pořizovací ceny, protože neplátce daně z přidané hodnoty nemá možnost vyúčtovanou daň nárokovat jako odpočet u příslušného finančního úřadu (na rozdíl u plátce) Ocenění k rozvahovému dni Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje na bázi historických nákladů, snížen o kumulovanou výši odpisů (pokud se majetek odepisuje) a vytvořených opravných položek. Za historický náklad se považuje pořizovací cena, 23

24 vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena, a to podle toho jakým způsobem byl majetek oceněn v době pořízení. Podstatnou složku dlouhodobého finančního majetku tvoří zejména dlouhodobé cenné papíry a podíly, proto se v následujícím textu zaměřím na ocenění tří základních skupin: 1. podíly s rozhodujícím a podstatným vlivem Do této skupiny patří podíly v ovládaných a řízených osobách, tzn. podíly s rozhodujícím vlivem větším než 50% vlastnictví (sledované na účtu 061), a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem větším než 20% a nižším než 50% vlastnictví (sledované na účtu 062), oceněné při nabytí pořizovací cenou. K rozvahovému dni tyto podíly vedeme nadále v pořizovacích cenách, s případným snížením pořizovací ceny o opravnou položku, nebo je oceníme ekvivalencí (protihodnotou). Podstata ocenění ekvivalencí spočívá v úpravě těchto aktiv (každoročně, vždy ke konci rozvahového dne) na hodnotu odpovídající míře účasti podniku na vlastním kapitálu ve společnosti, do níž podnik investoval. Příklad č. 2 - Podstata ocenění ekvivalencí V roce 2007 získala společnost Jipocar podíl na vlastním kapitálu společnosti ICOM ve výši 50% (tím získala společnost Jipocar podstatný vliv). V tomto roce činil kapitál společnosti ICOM 500. V roce 2008 vykázala společnost ICOM vlastní kapitál ve výši 400. Postup zaúčtování: 1. Nákup 50%podílu ve společnosti ICOM 2. Přecenění k , snížení hodnoty podílu o 50 podíly podst.vliv běžný účet oceňovací rozdíly oceňovací rozdíly- 414 Pramen: Vlastní konstrukce. Výše uvedený příklad znázorňuje možný postup při oceňování podílu v jiné společnosti pohybem hodnot. 24

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: Název 709758 Okamžik sestavení: 0..0 :5: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 87,70 59 989,00 5 98,70 06 67, 0 00,50 59 989,00 0,50 66 85,50 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 80 865,0 5 56,0 5 9,00 5 57,00 Nehmotné

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Rozvaha 264 000,00 216 637,00 47 363,00 71 046,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha 264 000,00 216 637,00 47 363,00 71 046,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 000,00 6 67,00 7 6,00 7 06,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 9 857 7,9 7 00,0 5 60 70,90 5 98 56,90 9 Uspořádací účet technického

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více