Účetní zpravodaj. září Deloitte Česká republika. České účetnictví Dotace a jejich zobrazení v účetní závěrce Pozvánka na seminář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. září 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Dotace a jejich zobrazení v účetní závěrce Pozvánka na seminář"

Transkript

1 standardu CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015

2 standardu 15 Dotace a jejich zobrazení V současné době jsou v podnikatelské sféře intenzivně diskutovaným tématem dotace a jejich využití k ušetření nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti v různých sektorech české ekonomiky. V tomto článku se budeme věnovat účetnímu zachycení dotací dle českých účetních předpisů, zmíníme daňový pohled a přístup Mezinárodních standardů finančního výkaznictví () a k problematice dotací. Vymezení dotace Dotace bývá v ekonomické literatuře definována jako forma státní finanční podpory, která je poskytována za přesně určených podmínek na přesně specifikovaný účel. Účetní jednotka v České republice může být příjemcem různých druhů dotací poskytovaných z různých zdrojů, a to na základě různých právních předpisů. Těmito předpisy jsou například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 252/1997, o zemědělství, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další. Kromě právních předpisů mohou být poskytovány dotace i podle jiných pravidel, například z evropských programů. Do konce roku 2014 byla ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele uvedena v 47 odst. 5 definice dotace, která byla ale od vypuštěna a zůstává pouze ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. pro nepodnikatelské subjekty: Za dotaci se považují bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů: ze státního rozpočtu, ze státních finančních aktiv, z národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků, a to na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a odpovědný státní orgán určil prominutou část poplatku za dotaci. Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele zůstala pouze v odst zmínka, že bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou. Zobrazení dotací v českém účetnictví Pro účtování o dotacích jsou důležité především dvě účetní zásady - akruální princip (jednotlivé účetní transakce se zobrazují v tom účetním období, ke kterému věcně přísluší, bez ohledu na to, kdy nastanou peněžní toky) a tzv. matching princip (pravidlo přiřaditelnosti nákladů k souvisejícím výnosům). Oblast účtování o dotacích je upravena v české účetní legislativě zejména v: 1. Českém účetní standardu pro podnikatele č. 017 Zúčtovací vztahy, bod Českém účetní standardu pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, bod Vyhlášce č. 500/2002 Sb. v 27 a 39 odst. 6. Podle účelu dotací můžeme dotace rozdělit do 2 skupin: a) provozní dotace Dotace k úhradě provozních nákladů se účtuje do ostatních provozních výnosů. Musí však platit věcná a časová souvislost tak, aby výnosy vznikaly ve stejném období jako související náklady a náklady byly vynaloženy na stanovený účel. Dotace určená na snížení finančních nákladů, jimiž jsou například dotace na úhradu úroků z úvěrů a půjček, nezahrnovaných do ocenění majetku, se účtují do ostatních finančních výnosů, přičemž opět musí být splněna podmínka věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. 2

3 standardu 15 b) investiční dotace Jako investiční dotace jsou označovány dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a technického zhodnocení, kde použití dotace snižuje ocenění majetku. Tímto způsobem se snižuje odpisová základna majetku. Do této kategorie se zahrnují i dotace na úhradu úroků, které jsou zahrnuty do ocenění majetku a technického zhodnocení. Majetek a technické zhodnocení snížené o dotace se účtují na stejných účtech, jako kdyby se účtovaly bez dotace, avšak při poskytnutí dotace, která kryje 100 % pořizovací ceny nebo vlastních nákladů, se majetek a technické zhodnocení účtují na podrozvahových účtech. Okamžik účtování o dotacích Podle ČÚS pro podnikatele č Zúčtovací vztahy, bod 3.7, se o dotacích účtuje ve třech krocích: 1. Nárok na dotaci: O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací. Na úrovni syntetických účtů se rozlišují státní dotace (účet 346) a ostatní dotace (účet 347). 2. Použití dotace: a. použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. b. použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. c. použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek. 3. Přijetí dotace: O přijetí dotace se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a na vrub příslušného účtu účtové skupiny 22 - Účty v bankách, pokud je dotace vyplácena přímo na účet žadatele, případně na vrub příslušného závazkového účtu, zpravidla z účtové skupiny 32 - Závazky, jestliže poskytovatel dotaci poukázal přímo na úhradu závazku žadatele (např. jeho dodavateli). 3

4 standardu 15 Otázkou, zda a kdy se má vykazovat pohledávka z titulu nároku na přijetí dotace, se zabývá Interpretace Národní účetní rady č. 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace, která byla vydána v roce Z textu interpretace vybíráme její hlavní závěry: Pro vykázání dotace je rozhodující okamžik, v kterém se proces jejího schvalování dostane do takové fáze, kdy je její poskytnutí nepochybné. Vzhledem k různorodosti poskytovatelů dotací, jejich druhů a účelu a složitosti schvalovacích procesů při poskytování dotací nelze dát jednoduchý a jednotný návod na okamžik vykázání pohledávky z titulu nároku na přijetí dotace ani určit dokument, na základě něhož je možné takovou pohledávku vykázat. Správné vykázání dotace vyžaduje vždy individuální posouzení konkrétního případu účetní jednotkou. Pokud by se následně po vykázání pohledávky z titulu nároku na přijetí dotace ukázalo, že původní předpoklad nebyl, z důvodů v době účtování nároku na dotaci nepředvídatelných, naplněn, a dotace nebyla a nebude finančně vypořádána, případně byla vypořádána v nižší než původně předpokládané výši, pak účetní jednotka upraví účtování o dotaci v období, ve kterém se tato skutečnost stala jistou. Taková operace se považuje za nový účetní případ a neprojevuje se retrospektivně; její dopad je vykázán ve výsledku hospodaření toho období, kdy ke zjištění takové skutečnosti došlo. Pokud účetní jednotka nesplní nebo poruší podmínky poskytnutí dotace takovým způsobem, že jí vznikne povinnost zcela nebo částečně dotaci vrátit, pak vykáže k datu, kdy vznik této povinnosti zjistila, závazek z titulu povinnosti dotaci vrátit. Taková operace se považuje za nový účetní případ a neprojevuje se retrospektivně, její dopad je vykázán ve výsledku hospodaření toho období, kdy ke zjištění takové skutečnosti došlo. Pokud byla dotace zaúčtována jako položka snižující pořizovací cenu dlouhodobých aktiv, pak se změna původní výše dotace projeví také úpravou výše pořizovací ceny aktiva pořízeného s přispěním této dotace a to v účetním období, v kterém ke změně původní výše došlo. Pokud byla dotace zaúčtována jako ostatní provozní výnos pokrývající náklady, na které byla dotace poskytnuta, pak se změna původní výše dotace (ať již v důsledku změny odhadu výše dotace nebo v důsledku povinnosti dotaci částečně nebo zcela vrátit) zjištěná v období zúčtování dotace do výnosů projeví také úpravou výnosů, a to ve výši, o kterou se částka změny výše dotace (resp. částka, kterou je nutno vrátit) liší od dosud nespotřebované částky dotace. Pokud ke zjištění dojde v některém z následujících období, bude povinnost snížení dotace zúčtována jako ostatní provozní náklad. Jestliže mezi okamžikem vykázání pohledávky z titulu nároku na přijetí dotace a okamžikem jejího skutečného finančního vypořádání nastane rozvahový den, pak účetní jednotka popíše tuto skutečnost v samostatné kapitole přílohy k účetní závěrce. 4

5 Účtování o dotacích na konkrétních účtech Pořízení stroje s dotací Částka MD Dal standardu 15 Nezpochybnitelný nárok na státní dotaci Účet MD Účet Dal Přijetí dotace na bankovní účet Použití dotace: a. na pokrytí provozních nákladů b. na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku c. na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku X V případě nepříjemné situace, kdy dojde k povinnosti vrátit celou nebo část dotace (např. pokud byla dotace použita v rozporu s dotačními podmínkami) se účtuje na opačné strany těch účtů, na které bylo použití dotace zaúčtováno. V případě povinnosti vrátit provozní dotaci až v následujících účetních obdobích bude povinnost snížení dotace zúčtována jako ostatní provozní náklad. Příklad účtování dotace na pořízení majetku Společnost pořizuje výrobní stroj a současně žádá o dotaci ve výši 10 % pořizovací ceny: Hranici pro dlouhodobý hmotný majetek společnost určila pro veškerý majetek s pořizovací cenou vyšší než Kč. 1. Pořízení stroje Příslib dotace ze státního rozpočtu na pořízení stroje ve výši Kč 3. Nezpochybnitelný nárok na dotaci 4. Snížení pořizovací ceny o dotaci Příjem dotace Zařazení stroje Odepisování první měsíc /48 = Použité účty: 042 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 022 samostatné movité věci 082 oprávky 221 běžný účet 346 závazek z přijaté dotace 378 jiné pohledávky 551 odpisy 548 ostatní provozní náklady 568 ostatní finanční náklady Stroje a výrobní zařízení se odepisují účetně 48 měsíců, začátek odepisování měsíc po zařazení majetku.

6 standardu 15 Může nastat situace, kdy účetní jednotka obdrží dotaci v cizí měně, a to například z fondů EU. V tomto případě vzniká otázka, zda a kdy účtovat o kurzovém rozdílu, jak účtovat v situaci, kdy byla dotace přijata v jiné než nárokované výši, a jak účtovat při případném vrácení dotace. Řešení na tyto otázky dává Interpretace I 22 Dotace v cizí měně, kterou schválila Národní účetní rada v září Nezpochybnitelný nárok na dotaci se dle interpretace zaúčtuje stejně, jako by se jednalo o dotaci v české měně s tím, že pro přepočet se použije aktuální nebo pevný kurz podle okamžiku uskutečnění účetního případu. Korunová hodnota zachycená na účtu Dotace ze státního rozpočtu nebo 347 Ostatní dotace je konečná a nadále se nijak neupravuje o změny kurzu. Korunové vyjádření devizové pohledávky nároku na dotaci zaúčtované na účtu 378 se však již upravuje s ohledem na vývoj cizoměnového kurzu, kdy vzniká kurzový rozdíl, a to jak k rozvahovému dni (v případě, že dotace dosud nebyla přijata), tak při přijetí dotace. V případě, že obdržená částka cizí měny se liší od zaúčtovaného nároku vyjádřeného v cizí měně, je třeba tento nárok nejprve opravit (snížit nebo zvýšit), a to za použití původního kurzu, kterým byl nárok zaúčtován. Kurzový zisk/ztráta pak vzniká pouze mezi korunovou hodnotou upraveného nároku a skutečně přijatou korunovou hodnotou. Interpretace dále řeší způsob účtování při případném vrácení dotace a obsahuje také řadu konkrétních příkladů. Vzhledem k tomu, že problematika dotací není v české účetní legislativě podrobně upravena a v praxi se objevovalo hodně problémů, zejména v případě účtování dotací na pořízení dlouhodobého majetku, Národní účetní rada se tématu dotací věnovala i v dalších dvou interpretacích vydaných v roce 2013 interpretaci I 27 a I 28. Interpretace I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek se zabývá otázkou, jak správně postupovat v případech, kdy účetní jednotka pořídí dlouhodobý majetek se záměrem financovat jej prostřednictvím dotace, tento majetek ve sledovaném účetním období zařadí do používání ve skutečné pořizovací ceně, z této ceny ho odepisuje, avšak neúčtuje o nezpochybnitelném nároku na dotaci a nesníží pořizovací cenu dlouhodobého majetku zařazeného do užívání. V následujícím účetním období (po sestavení účetní závěrky) účetní jednotka pak tuto dotaci obdrží. Podle interpretace je při posuzování konkrétního případu třeba rozlišit, zda je účetní jednotka schopna prokázat, že nezaúčtování nároku na dotaci na základě nezpochybnitelného nároku na ni v roce pořízení a zařazení majetku do používání bylo správné: Pokud toto je schopna prokázat, nejedná se o účetní chybu. Následné získání dotace se proto vykáže jako změna odhadu prospektivně do výsledku hospodaření běžného období. Pokud toto není schopna prokázat, jedná o účetní chybu. Oprava se účtuje retrospektivně, tedy v následujícím období, jako snížení pořizovací ceny dlouhodobého majetku (o částku dotace) a adekvátní snížení oprávek proti Jinému výsledku hospodaření. Interpretace I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek se zabývá otázkou, jak správně postupovat v případech, kdy účetní jednotka pořídí dlouhodobý majetek, zařadí jej do používání v pořizovací ceně snížené o dotaci, odepisuje jej, avšak v důsledku porušení podmínek pro získání dotace musí v některém následujícím období po pořízení majetku dotaci vrátit. 6

7 standardu 15 Při posouzení konkrétního případu je opět třeba rozlišit, zda je účetní jednotka schopna prokázat, kdy se o takové povinnosti dozvěděla, bez ohledu na to, kdy k vrácení dotace skutečně došlo. Zveřejnění v příloze k účetní závěrce V 39 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou mezi informacemi, které má účetní jednotka uvést zvlášť v příloze, zmíněny i přijaté dotace na investiční a provozní účely. Dotace a daně Daň z příjmů právnických osob Dotace, které jsou účtovány do výnosů, mají vliv na hospodářský výsledek, čímž ovlivňují i základ pro výpočet daně z příjmů. Některé dotace jsou od daně z příjmů osvobozeny podle 19 odst. 1 písm. za) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou v roce 2015 od daně osvobozeny příjmy z podpory od Vinařského fondu. Podle 25 odst. 1 písm. i) ZDP pak nejsou daňově účinné výdaje (náklady) vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně. V případě přijaté dotace na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku se o přijatou dotaci snižuje vstupní cena tohoto majetku dochází tedy ke snížení účetní i daňové základny pro výpočet účetních i daňových odpisů. Účetní jednotka tak uplatňuje účetní i daňové odpisy pouze z té části hodnoty majetku, kterou sama financuje. Daň z přidané hodnoty Přijetí dotace je pouze převodem finančních prostředků, při kterém nedochází k dodání zboží nebo poskytnutí služby, a není tedy předmětem daně z přidané hodnoty. Jelikož investiční ani provozní dotace nejsou z pohledu zákona o DPH považovány za výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění, nezapočítávají se ani do obratu, který slouží pro účely registrace k DPH. Výjimku tvoří pouze dotace k ceně, upravené v 4 odst. 1 písm. l) zákona o DPH. Prostředky, které jsou získány touto dotací, jsou součástí základu daně, a proto se z nich DPH odvádí, jak je uvedeno v 36 odst. 3 písm. d) tohoto zákona. Dotace v Standard IAS 20 Vykazovaní státních dotací a zveřejňování statní podpory definuje státní dotace jako podporu státu ve formě převodu prostředků ve prospěch účetní jednotky výměnou za minulé nebo budoucí splnění určitých podmínek týkajících se provozních činností účetní jednotky. Na rozdíl od české účetní legislativy poskytuje IAS 20 účetní jednotce větší volnost a možnost volby při účtování dotací. Dotace na úhradu nákladů se vykazují samostatně jako výnos nebo jako snížení příslušných nákladů. Dotace vztahující se k aktivům se vykazují buď jako výnosy příštích období, nebo odečtením dotace při stanovení účetní hodnoty aktiva. IAS 20 upravuje i další případy, které v české účetní legislativě nejsou řešeny např. nepeněžní dotace či dotace ve formě poskytnutí státního úvěru s úrokovou sazbou pod tržní úrovní. 7

8 Dotace v V USA jsou vládní dotace (pokud se jedná o ziskové organizace) výjimečné, takže žádnou speciální úpravu dotací neobsahuje. Obecně se dotace promítnou do zisku (gain) až v okamžiku splnění podmínek s nimi spojenými. Na rozdíl od není připuštěna možnost jejich odečtu od pořizovací hodnoty majetku. Kde získat dotaci Aktuálně otevřené příležitosti (programy) v oblasti dotací a grantů naleznete v sekci Dotace a investiční pobídky v tomto čísle dreportu. standardu 15 8

9 Pozvánka na seminář standardu 15 Aktuality v českém účetnictví Praha, Brno, Ostrava a Plzeň Rádi bychom Vás pozvali na letošní seminář zaměřený na možná úskalí při sestavování účetní závěrky, který bude veden formou praktických příkladů a tipů v oblastech, kde jakožto poradci a auditoři míváme nejvíce zjištění. Dále vzhledem k chystané novele vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele probereme i významné změny v tomto předpisu spolu s již platnými změnami v zákoně o účetnictví, které budou účinné od 1. ledna Již tradičně nebudou chybět ani daňové novinky s dopadem na účetní závěrku společností. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů či jsou jinak s její přípravou spojeni, ale také všem, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových a právních novinkách dozvědět víc. Program Praktické potíže při sestavování účetní závěrky Novela zákona o účetnictví platná od 1. ledna 2016 vyvolaná zejména transpozicí směrnice Evropského parlamentu přijaté v roce 2013 Novely souvisejících předpisů platné od 1. ledna 2016 Daňový pohled na účetní závěrku (daň z příjmů, DPH) Termíny Praha: 10. listopadu 2015 a 9. prosince 2015 Brno: 26. listopadu 2015 Ostrava: 10. prosince 2015 Plzeň: 2. prosince 2015 Pro více informací a registraci prosím navštivte: events.deloitte.cz 9 Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství. Společnost Deloitte si vyhrazuje právo oznámit odmítnutí registrace. Půldenní přednášky proběhnou v listopadu a prosinci v Praze, Brně, Ostravě a Plzni v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti.

10 standardu 15 IASB odložila datum účinnosti standardu 15 Dne 22. července 2015 rada IASB jednomyslně potvrdila svůj návrh odložit datum účinnosti standardu 15 Výnosy ze smluv se zákazníky na 1. ledna Dřívější použití standardu 15 je i nadále povoleno. Rada IASB navrhla tento odklad, poněvadž se předběžně rozhodla navrhnout určité cílené úpravy standardu 15, které budou zřejmě některé účetní jednotky chtít použít současně s první aplikací 15. Rada IASB také uznává, že standard 15 byl vydán později, než bylo plánováno, a tudíž doba pro implementaci byla kratší, než se předpokládalo. V červenci 2015 rovněž americká Rada pro standardy finančního účetnictví (rada FASB) potvrdila svůj návrh odložit o jeden rok datum účinnosti svého nového standardu pro vykazování výnosů ASU Výnosy ze smluv se zákazníky. Dne 29. července 2015 Evropská poradenská skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) oznámila, že jako datum účinnosti pro použití standardu v Evropě doporučuje 1. ledna 2018, tj. stejné datum, které bylo stanoveno radou IASB. Očekává se, že 15 bude schválen pro použití v prvním čtvrtletí roku

11 standardu 15 Nové výňatky z databáze V červenci 2015 evropský úřad ESMA zveřejnil další výňatky ze své interní databáze rozhodnutí o prosazování standardů, která byla učiněna evropskými dohledovými orgány odpovědnými za prosazování standardů. Evropský úřad ESMA je nezávislým orgánem Evropské unie, jenž byl založen dne 1. ledna Posláním úřadu ESMA je zlepšovat ochranu investorů a prosazovat stabilní, dobře fungující finanční trhy. V rámci ESMA evropské dohledové orgány odpovědné za prosazování standardů (dále jen Dohledový orgán ) sledují a kontrolují účetní závěrky emitentů, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na regulovaném trhu, a kteří sestavují účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví () a posuzují, zda jsou jejich závěrky v souladu se standardy, jakož i s dalšími relevantními požadavky v oblasti výkaznictví, včetně příslušné národní legislativy. ESMA pravidelně publikuje výňatky ze své interní databáze rozhodnutí o používání standardů při sestavování účetních závěrek, aby subjektům sestavujícím i používajícím účetní závěrky poskytla relevantní informace o řádném použití standardů. Publikování rozhodnutí spolu s jejich zdůvodněním přispívá k důslednému uplatňování standardů v Evropské unii. Výňatky z databáze rozhodnutí o používání standardů je možné v anglickém jazyce stáhnout zde. Témata obsažená v posledním souboru výňatků z období od února 2012 do listopadu 2014: Standard IAS 27 Individuální účetní závěrka IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 10 Konsolidovaná účetní závěrka IFRIC 19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 13 Ocenění reálnou hodnotou 3 Podnikové kombinace 13 Ocenění reálnou hodnotou IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků IAS 11 Smlouvy o zhotovení IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 6 Průzkum a vyhodnocení nerostných zdrojů Téma Vypořádání dluhů Ztráta ze snížení hodnoty v případě poklesu reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv Ocenění finančních nástrojů reálnou hodnotou Ocenění reálnou hodnotou v podnikové kombinaci Prezentace účetní závěrky Účtování pohledávek ve smlouvách o zhotovení Test snížení hodnoty 11

12 standardu 15 Z výše uvedených rozhodnutí týkajících se používání standardů, která evropský orgán ESMA v červenci 2015 vydal, jsme do dnešního čísla Účetního zpravodaje vybrali dvě, která mohou být aktuální pro řadu společností, které podle vykazují: Ztráta ze snížení hodnoty v případě poklesu reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv Konec účetního období: 31. prosince 2013 Druh problematiky: Snížení hodnoty finančních aktiv Související požadavky nebo standardy: IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování Popis účetního přístupu účetní jednotky Účetní jednotka investovala do akcií nekótovaných společností, vykázala je jako realizovatelná ( available-for-sale ) finanční aktiva a ocenila je reálnou hodnotou. Podle odstavce 89 standardu IAS 39 jsou poklesy reálné hodnoty vykázány jako ztráty ze snížení hodnoty v případě, že významný nebo dlouhotrvající pokles reálné hodnoty aktiva pod účetní hodnotu tohoto aktiva naznačuje, že dané aktivum bylo znehodnoceno. Účetní jednotka vypracovala účetní zásady, které definují významný pokles jako snížení reálné hodnoty investic, jenž bylo vyšší než relativní pokles hodnoty skupiny příslušných burzovních indexů. V důsledku toho účetní jednotka u různých příležitostí nevykázala ztráty ze snížení hodnoty, a to i v případě, kdy absolutní snížení reálné hodnoty některých investic dosahovalo % jejich ceny. Účetní jednotka se domnívala, že pokles během období tří až pěti let indikoval dlouhotrvající snížení reálné hodnoty. Avšak i v situacích, kdy byla hranice významného nebo dlouhotrvajícího poklesu dosažena, účetní jednotka zohlednila příslušné okolnosti a ne vždy vykázala ztrátu ze snížení hodnoty. Rozhodnutí dohledového orgánu Dohledový orgán s účetní jednotkou nesouhlasil a domníval se, že účetní jednotka použila neuvážený úsudek při definici termínu významný nebo dlouhotrvající. Účetní jednotka měla vykázat ztrátu ze snížení hodnoty ve výši odpovídající poklesu reálné hodnoty svých realizovatelných finančních aktiv. Zdůvodnění rozhodnutí Odstavec 67 standardu IAS 39 požaduje, aby snížení reálné hodnoty realizovatelného finančního aktiva bylo vykázáno do hospodářského výsledku, existují-li objektivní důkazy, že bylo toto finanční aktivum znehodnoceno. Poněvadž IAS 39 nedefinuje v souvislosti s termínem významný nebo dlouhotrvající žádný kvantitativní limit, dohledový orgán se domnívá, že účetní jednotky by měly stanovit vhodné limity, například při zohlednění ostatních dostupných pokynů nebo tržních postupů. Úsudek účetní jednotky byl mimo rozpětí limitů, s nímž se dohledový orgán dříve setkal a o němž se domníval, že se běžně používá. Účetní jednotka nebyla schopna objasnit, proč se její hodnoty od tohoto rozpětí tak výrazně liší. Dohledový orgán se především domníval, že nebylo rozumné, aby měla účetní jednotka zavedenou politiku, která povolovala snížení reálné hodnoty až do výše % původní hodnoty, aniž by byl absolutní pokles považován za významný. Názor dohledového orgánu byl podpořen poznatky dokumentu vydaného úřadem ESMA s názvem Přezkum účetních postupů srovnatelnost účetních závěrek sestavených podle u evropských finančních institucí, v němž úřad ESMA dospěl k závěru, že tyto instituce používají při posuzování snížení hodnoty široké rozpětí limitů. Finanční instituce se domnívaly, že pokles byl významný, pokud dosahoval % původní ceny, a že jej lze označit za dlouhotrvající, pokud trval šest měsíců až tři roky. Při posuzování finančních institucí používajících velmi vysoké limity úřad ESMA vyjádřil své pochyby, zda je používání takto vysokých limitů rozumné. 12

13 standardu 15 Ocenění finančních nástrojů reálnou hodnotou Konec účetního období: 31. prosince 2013 Druh problematiky: Finanční nástroje Související požadavky nebo standardy: 13 Ocenění reálnou hodnotou Popis účetního přístupu účetní jednotky Účetní jednotka investovala do akcií kótovaných i nekótovaných společností. Tyto akcie byly účtovány jako realizovatelná finanční aktiva a představovaly více než 50 % celkových aktiv. Účetní jednotka stanovila reálnou hodnotu kótovaných cenných papírů na základě burzovních cen, pokud byly akcie kótované na aktivním trhu, nebo na základě technik ocenění v případě absence aktivního trhu. Za účelem posouzení existence aktivního trhu účetní jednotka vypočítala několik ukazatelů a porovnala je na základě následujících benchmarků: Denní % průměrných hodnot obchodních transakcí / kapitalizace nižší než 0,05 %; Denní ekvivalentní hodnota obchodních transakcí nižší než EUR; Denní rozpětí nabídky a poptávky (tzv. bid-ask spread) ve výši 3 % nebo vyšší; Maximální počet po sobě následujících dní s neměnnými cenami je vyšší než 3; a % obchodních dní nižších než 100 %. Na základě této analýzy a omezeného obchodního objemu akcií účetní jednotka dospěla k závěru, že její investice v kótovaných společnostech A, B a C nebyly obchodovány na aktivních trzích a ocenila tyto investice reálnou hodnotou pomocí techniky ocenění na základě vstupů úrovně 3. Rozhodnutí dohledového orgánu Dohledový orgán nesouhlasil s posouzením účetní jednotky v oblasti aktivních trhů a domníval se, že k ocenění reálnou hodnotou měly být použity kótované ceny finančních aktiv, jak stanoví 13. Zdůvodnění rozhodnutí Příloha A standardu 13 definuje reálnou hodnotu jako cenu, která by byla obdržena v řádné transakci. Odstavec 72 standardu 13 zavádí koncept hierarchie reálné hodnoty a kategorizuje vstupní veličiny používané při ocenění reálnou hodnotou do tří úrovní, přičemž nevyšší prioritu mají neupravené kótované ceny na aktivních trzích a nejnižší prioritu mají nepozorovatelné vstupy. Odstavec 77 standardu 13 stanoví, že kótovaná cena na aktivním trhu je nejspolehlivějším důkazem reálné hodnoty a měla by být použita bez úprav ke stanovení reálné hodnoty, kdykoli je k dispozici. Odstavec 67 standardu 13 uvádí, že techniky ocenění používané ke stanovení reálné hodnoty maximalizují využití relevantních pozorovatelných vstupů a minimalizují využití vstupů nepozorovatelných. Příloha A standardu 13 definuje aktivní trh jako trh, na němž se uskutečňují transakce dostatečně často a v dostatečném objemu, aby průběžně poskytovaly informace o tvorbě cen. Odstavec B37 standardu 13 uvádí ukazatele, jejichž pomocí lze identifikovat významný pokles objemu či úrovně aktivity obchodovaných nástrojů. Dohledový orgán se domníval, že ukazatele používané účetní jednotkou nebyly dostatečné k vyvození závěru, že cena transakce nepředstavovala reálnou hodnotu nebo že se transakce nevyskytovaly s dostatečnou frekvencí či v dostatečném objemu. 13

14 standardu 15 Odstavec B34 standardu 13 uvádí výčet okolností, které mohou naznačovat, že transakce nejsou řádné, poněvadž významný pokles objemu nebo úrovně aktivity nejsou dostatečné k vyvození závěru, že všechny transakce nejsou řádné. Dohledový orgán se domníval, že účetní jednotka neshromáždila dostatek informací k určení toho, zda transakce byly řádné či zda probíhaly s dostatečnou frekvencí nebo v dostatečném objemu, aby poskytly informace pro stanovení cen. Na základě dostupných dat proto nebylo možné dospět k závěru, že trhy, na nichž byly investice kótovány, nejsou aktivní, a pro ocenění reálnou hodnotou by měla být provedena další analýza. V neposlední řadě ocenění používaná ke stanovení reálné hodnoty finančních aktiv vysoce převyšovala výše uvedené kótované ceny, což vzbudilo další obavy. Zdroj: 14

15 Stav schvalování standardu 15 Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy v červenci Nebyly schváleny k použití v EU žádné nové standardy či úpravy standardů. Na schválení Evropské komise k použití čekají k 22. srpnu 2015 následující dokumenty rady IASB: Standardy 9 Finanční nástroje (vydáno v červenci 2014) 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (vydáno v květnu 2014) Úpravy Úprava standardů 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014) Úprava standardů 10, 12 a IAS 28 Investiční účetní jednotky: Uplatňování konsolidační výjimky (vydáno v prosinci 2014) Úprava standardu 11 Účtování o nabytí účastí ve společné činnosti (vydáno v květnu 2014) Úprava standardu IAS 1 Iniciativa pro zveřejňování informací (vydáno v prosinci 2014) Úprava standardů IAS 16 a IAS 38 Objasnění přijatelných metod odepisování a amortizace (vydáno v květnu 2014) Úprava standardů IAS 16 a IAS 41 Plodící rostliny (vydáno v červnu 2014) 15 Úprava standardu IAS 27 Metoda ekvivalence v individuální účetní závěrce (vydáno v srpnu 2014) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v září 2014) Klikněte na Zprávu o schvalování v EU.

16 Pozvánka na podzimní semináře Novinky v 2015 Výnosy a finanční nástroje nově! Praha, Brno, Ostrava a Plzeň Nové standardy přinášejí nová pravidla, jejichž aplikace nemusí být úplně jednoduchá, proto je vhodné se na ně včas připravit. standardu 15 Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (). Dozvíte se o nových standardech, novelách a interpretacích, které bude potřeba zohlednit sestavené v souladu s za účetní období roku 2015 a později. U změn, které jsou účinné později než pro účetní období začínající 1. ledna 2015, je ve většině případů možná jejich dřívější aplikace, tj. i za rok Účetní jednotky jsou také v příloze své účetní závěrky dle povinny uvést, jaký dopad by měla na závěrku aplikace již schválených standardů a interpretací před datem jejich účinnosti. Letos budete mít příležitost se dozvědět více zejména o dvou nových standardech, které sice nevstupují v platnost v roce 2015, avšak dopad jejich přijetí budete muset okomentovat již ve své nejbližší účetní závěrce: 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (včetně praktického dopadu nového standardu na účetní závěrky) 9 Finanční nástroje (se zaměřením na klasifikaci finančních nástrojů a nový model znehodnocení) Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s, ale také všem, kteří se chtějí o dozvědět více. Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství. Společnost Deloitte si vyhrazuje právo oznámit odmítnutí registrace. Přednášky proběhnou v Praze, Brně, Ostravě a Plzni v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti. Termíny Praha: 22. října 2015 a 24. listopadu 2015 Brno: 11. listopadu 2015 Ostrava: 12. listopadu 2015 Plzeň: 19. listopadu 2015 Pro více informací a registraci prosím navštivte: events.deloitte.cz 16

17 standardu 15 Sbližování standardů V posledním vydání Zpravodaje najdeme zajímavý článek představující vize předsedy Rady FASB Russella G. Goldena ohledně budoucího sbližování účetních standardů. V uveřejněném článku Russell Gordon uvedl, že se během posledních několika měsíců ukázalo, že přijetí standardů (nebo mít možnost volby místo ) americkými veřejně obchodovanými společnostmi, které reportují Komisi pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission (SEC)), je nepravděpodobné. Podle Russella Goldena si investoři v USA uvědomují, že rozdíly mezi jurisdikcemi ve světě budou mít i nadále pravděpodobně za následek to, že budou existovat nějaké rozdíly v tom, jak jsou účetní standardy napsány, aplikovány v praxi a uplatňovány. Zkrátka se ukázalo, že jedna velikost nepadne všem. Rada FASB nadále sleduje svůj hlavní dlouhodobý cíl, kterým je vytvoření účetních standardů, které by měly co nejméně rozdílů. Ve svém projevu Russell Gordon oceňuje pokrok, kterého Rady FASB a IASB dosáhly při snaze o srovnatelnější celosvětové účetní standardy a při spolupráci při vývoji společných řešení pro účetní otázky, a dále shrnuje oblasti, ve kterých se oběma radám již podařilo přiblížit svůj pohled a v důsledku toho vytvořit nové standardy (nebo provést změny standardů), tj. konkrétně účtování o výnosech, podnikové kombinace, nekontrolní podíly, odměňování cennými papíry, oceňování reálnou hodnotou, výpůjční náklady, reportování podle segmentů, nepeněžní transakce, vykazování zásob, společné podniky a účetní změny. Russell Golden dále rozvádí, jakou strategii rada FASB zaujme s cílem zlepšit kvalitu účetních standardů a učinit je srovnatelnějšími. Rada FASB plánuje: Pokračovat ve vytváření vysoce kvalitních standardů. Aktivně se účastnit vytváření Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (). Posílit vztahy a komunikaci mezi ostatními organizacemi vytvářejícími národní standardy. Svůj článek zakončuje tím, že pro instituce vytvářející národní standardy je nesmírně důležité a zároveň nesmírně náročné nadále důsledně pokračovat v analyzování a vyhodnocování existujících rozdílů mezi US GAAP (a ostatními národními standardy) a a nalézat řešení, jak k sobě standardy přiblížit a zároveň zachovat či dokonce zvýšit kvalitu národních standardů ( či jiných národních standardů). Zdroj: FASB.org 17

18 standardu 15 Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Stanislav Staněk a Martin Tesař Soňa Plachá Gabriela Jindřišková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

říjen 2014 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

říjen 2014 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Doručování písemností a elektroodpadová novela Dotace a investiční pobídky

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC standardu 15 Stav schvalování Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 standardu 15 Stav schvalování Inventarizace zásob V tomto čísle

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003 skupiny Jihočeských papíren 1 Obsah 1. Vymezení konsolidačního celku... 2 1.1. i zahrnuté do konsolidačního celku... 2 1.2. Datum účetních závěrek společností

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s.

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti OE a.s. 1 1. Vymezení konsolidačního celku 1.1. Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Konsolidační celek tvoří mateřská společnost

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více