Účetní zpravodaj. září Deloitte Česká republika. České účetnictví Dotace a jejich zobrazení v účetní závěrce Pozvánka na seminář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. září 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Dotace a jejich zobrazení v účetní závěrce Pozvánka na seminář"

Transkript

1 standardu CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015

2 standardu 15 Dotace a jejich zobrazení V současné době jsou v podnikatelské sféře intenzivně diskutovaným tématem dotace a jejich využití k ušetření nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti v různých sektorech české ekonomiky. V tomto článku se budeme věnovat účetnímu zachycení dotací dle českých účetních předpisů, zmíníme daňový pohled a přístup Mezinárodních standardů finančního výkaznictví () a k problematice dotací. Vymezení dotace Dotace bývá v ekonomické literatuře definována jako forma státní finanční podpory, která je poskytována za přesně určených podmínek na přesně specifikovaný účel. Účetní jednotka v České republice může být příjemcem různých druhů dotací poskytovaných z různých zdrojů, a to na základě různých právních předpisů. Těmito předpisy jsou například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 252/1997, o zemědělství, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další. Kromě právních předpisů mohou být poskytovány dotace i podle jiných pravidel, například z evropských programů. Do konce roku 2014 byla ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele uvedena v 47 odst. 5 definice dotace, která byla ale od vypuštěna a zůstává pouze ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. pro nepodnikatelské subjekty: Za dotaci se považují bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů: ze státního rozpočtu, ze státních finančních aktiv, z národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků, a to na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a odpovědný státní orgán určil prominutou část poplatku za dotaci. Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele zůstala pouze v odst zmínka, že bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou. Zobrazení dotací v českém účetnictví Pro účtování o dotacích jsou důležité především dvě účetní zásady - akruální princip (jednotlivé účetní transakce se zobrazují v tom účetním období, ke kterému věcně přísluší, bez ohledu na to, kdy nastanou peněžní toky) a tzv. matching princip (pravidlo přiřaditelnosti nákladů k souvisejícím výnosům). Oblast účtování o dotacích je upravena v české účetní legislativě zejména v: 1. Českém účetní standardu pro podnikatele č. 017 Zúčtovací vztahy, bod Českém účetní standardu pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, bod Vyhlášce č. 500/2002 Sb. v 27 a 39 odst. 6. Podle účelu dotací můžeme dotace rozdělit do 2 skupin: a) provozní dotace Dotace k úhradě provozních nákladů se účtuje do ostatních provozních výnosů. Musí však platit věcná a časová souvislost tak, aby výnosy vznikaly ve stejném období jako související náklady a náklady byly vynaloženy na stanovený účel. Dotace určená na snížení finančních nákladů, jimiž jsou například dotace na úhradu úroků z úvěrů a půjček, nezahrnovaných do ocenění majetku, se účtují do ostatních finančních výnosů, přičemž opět musí být splněna podmínka věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. 2

3 standardu 15 b) investiční dotace Jako investiční dotace jsou označovány dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a technického zhodnocení, kde použití dotace snižuje ocenění majetku. Tímto způsobem se snižuje odpisová základna majetku. Do této kategorie se zahrnují i dotace na úhradu úroků, které jsou zahrnuty do ocenění majetku a technického zhodnocení. Majetek a technické zhodnocení snížené o dotace se účtují na stejných účtech, jako kdyby se účtovaly bez dotace, avšak při poskytnutí dotace, která kryje 100 % pořizovací ceny nebo vlastních nákladů, se majetek a technické zhodnocení účtují na podrozvahových účtech. Okamžik účtování o dotacích Podle ČÚS pro podnikatele č Zúčtovací vztahy, bod 3.7, se o dotacích účtuje ve třech krocích: 1. Nárok na dotaci: O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací. Na úrovni syntetických účtů se rozlišují státní dotace (účet 346) a ostatní dotace (účet 347). 2. Použití dotace: a. použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. b. použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. c. použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek. 3. Přijetí dotace: O přijetí dotace se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a na vrub příslušného účtu účtové skupiny 22 - Účty v bankách, pokud je dotace vyplácena přímo na účet žadatele, případně na vrub příslušného závazkového účtu, zpravidla z účtové skupiny 32 - Závazky, jestliže poskytovatel dotaci poukázal přímo na úhradu závazku žadatele (např. jeho dodavateli). 3

4 standardu 15 Otázkou, zda a kdy se má vykazovat pohledávka z titulu nároku na přijetí dotace, se zabývá Interpretace Národní účetní rady č. 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace, která byla vydána v roce Z textu interpretace vybíráme její hlavní závěry: Pro vykázání dotace je rozhodující okamžik, v kterém se proces jejího schvalování dostane do takové fáze, kdy je její poskytnutí nepochybné. Vzhledem k různorodosti poskytovatelů dotací, jejich druhů a účelu a složitosti schvalovacích procesů při poskytování dotací nelze dát jednoduchý a jednotný návod na okamžik vykázání pohledávky z titulu nároku na přijetí dotace ani určit dokument, na základě něhož je možné takovou pohledávku vykázat. Správné vykázání dotace vyžaduje vždy individuální posouzení konkrétního případu účetní jednotkou. Pokud by se následně po vykázání pohledávky z titulu nároku na přijetí dotace ukázalo, že původní předpoklad nebyl, z důvodů v době účtování nároku na dotaci nepředvídatelných, naplněn, a dotace nebyla a nebude finančně vypořádána, případně byla vypořádána v nižší než původně předpokládané výši, pak účetní jednotka upraví účtování o dotaci v období, ve kterém se tato skutečnost stala jistou. Taková operace se považuje za nový účetní případ a neprojevuje se retrospektivně; její dopad je vykázán ve výsledku hospodaření toho období, kdy ke zjištění takové skutečnosti došlo. Pokud účetní jednotka nesplní nebo poruší podmínky poskytnutí dotace takovým způsobem, že jí vznikne povinnost zcela nebo částečně dotaci vrátit, pak vykáže k datu, kdy vznik této povinnosti zjistila, závazek z titulu povinnosti dotaci vrátit. Taková operace se považuje za nový účetní případ a neprojevuje se retrospektivně, její dopad je vykázán ve výsledku hospodaření toho období, kdy ke zjištění takové skutečnosti došlo. Pokud byla dotace zaúčtována jako položka snižující pořizovací cenu dlouhodobých aktiv, pak se změna původní výše dotace projeví také úpravou výše pořizovací ceny aktiva pořízeného s přispěním této dotace a to v účetním období, v kterém ke změně původní výše došlo. Pokud byla dotace zaúčtována jako ostatní provozní výnos pokrývající náklady, na které byla dotace poskytnuta, pak se změna původní výše dotace (ať již v důsledku změny odhadu výše dotace nebo v důsledku povinnosti dotaci částečně nebo zcela vrátit) zjištěná v období zúčtování dotace do výnosů projeví také úpravou výnosů, a to ve výši, o kterou se částka změny výše dotace (resp. částka, kterou je nutno vrátit) liší od dosud nespotřebované částky dotace. Pokud ke zjištění dojde v některém z následujících období, bude povinnost snížení dotace zúčtována jako ostatní provozní náklad. Jestliže mezi okamžikem vykázání pohledávky z titulu nároku na přijetí dotace a okamžikem jejího skutečného finančního vypořádání nastane rozvahový den, pak účetní jednotka popíše tuto skutečnost v samostatné kapitole přílohy k účetní závěrce. 4

5 Účtování o dotacích na konkrétních účtech Pořízení stroje s dotací Částka MD Dal standardu 15 Nezpochybnitelný nárok na státní dotaci Účet MD Účet Dal Přijetí dotace na bankovní účet Použití dotace: a. na pokrytí provozních nákladů b. na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku c. na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku X V případě nepříjemné situace, kdy dojde k povinnosti vrátit celou nebo část dotace (např. pokud byla dotace použita v rozporu s dotačními podmínkami) se účtuje na opačné strany těch účtů, na které bylo použití dotace zaúčtováno. V případě povinnosti vrátit provozní dotaci až v následujících účetních obdobích bude povinnost snížení dotace zúčtována jako ostatní provozní náklad. Příklad účtování dotace na pořízení majetku Společnost pořizuje výrobní stroj a současně žádá o dotaci ve výši 10 % pořizovací ceny: Hranici pro dlouhodobý hmotný majetek společnost určila pro veškerý majetek s pořizovací cenou vyšší než Kč. 1. Pořízení stroje Příslib dotace ze státního rozpočtu na pořízení stroje ve výši Kč 3. Nezpochybnitelný nárok na dotaci 4. Snížení pořizovací ceny o dotaci Příjem dotace Zařazení stroje Odepisování první měsíc /48 = Použité účty: 042 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 022 samostatné movité věci 082 oprávky 221 běžný účet 346 závazek z přijaté dotace 378 jiné pohledávky 551 odpisy 548 ostatní provozní náklady 568 ostatní finanční náklady Stroje a výrobní zařízení se odepisují účetně 48 měsíců, začátek odepisování měsíc po zařazení majetku.

6 standardu 15 Může nastat situace, kdy účetní jednotka obdrží dotaci v cizí měně, a to například z fondů EU. V tomto případě vzniká otázka, zda a kdy účtovat o kurzovém rozdílu, jak účtovat v situaci, kdy byla dotace přijata v jiné než nárokované výši, a jak účtovat při případném vrácení dotace. Řešení na tyto otázky dává Interpretace I 22 Dotace v cizí měně, kterou schválila Národní účetní rada v září Nezpochybnitelný nárok na dotaci se dle interpretace zaúčtuje stejně, jako by se jednalo o dotaci v české měně s tím, že pro přepočet se použije aktuální nebo pevný kurz podle okamžiku uskutečnění účetního případu. Korunová hodnota zachycená na účtu Dotace ze státního rozpočtu nebo 347 Ostatní dotace je konečná a nadále se nijak neupravuje o změny kurzu. Korunové vyjádření devizové pohledávky nároku na dotaci zaúčtované na účtu 378 se však již upravuje s ohledem na vývoj cizoměnového kurzu, kdy vzniká kurzový rozdíl, a to jak k rozvahovému dni (v případě, že dotace dosud nebyla přijata), tak při přijetí dotace. V případě, že obdržená částka cizí měny se liší od zaúčtovaného nároku vyjádřeného v cizí měně, je třeba tento nárok nejprve opravit (snížit nebo zvýšit), a to za použití původního kurzu, kterým byl nárok zaúčtován. Kurzový zisk/ztráta pak vzniká pouze mezi korunovou hodnotou upraveného nároku a skutečně přijatou korunovou hodnotou. Interpretace dále řeší způsob účtování při případném vrácení dotace a obsahuje také řadu konkrétních příkladů. Vzhledem k tomu, že problematika dotací není v české účetní legislativě podrobně upravena a v praxi se objevovalo hodně problémů, zejména v případě účtování dotací na pořízení dlouhodobého majetku, Národní účetní rada se tématu dotací věnovala i v dalších dvou interpretacích vydaných v roce 2013 interpretaci I 27 a I 28. Interpretace I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek se zabývá otázkou, jak správně postupovat v případech, kdy účetní jednotka pořídí dlouhodobý majetek se záměrem financovat jej prostřednictvím dotace, tento majetek ve sledovaném účetním období zařadí do používání ve skutečné pořizovací ceně, z této ceny ho odepisuje, avšak neúčtuje o nezpochybnitelném nároku na dotaci a nesníží pořizovací cenu dlouhodobého majetku zařazeného do užívání. V následujícím účetním období (po sestavení účetní závěrky) účetní jednotka pak tuto dotaci obdrží. Podle interpretace je při posuzování konkrétního případu třeba rozlišit, zda je účetní jednotka schopna prokázat, že nezaúčtování nároku na dotaci na základě nezpochybnitelného nároku na ni v roce pořízení a zařazení majetku do používání bylo správné: Pokud toto je schopna prokázat, nejedná se o účetní chybu. Následné získání dotace se proto vykáže jako změna odhadu prospektivně do výsledku hospodaření běžného období. Pokud toto není schopna prokázat, jedná o účetní chybu. Oprava se účtuje retrospektivně, tedy v následujícím období, jako snížení pořizovací ceny dlouhodobého majetku (o částku dotace) a adekvátní snížení oprávek proti Jinému výsledku hospodaření. Interpretace I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek se zabývá otázkou, jak správně postupovat v případech, kdy účetní jednotka pořídí dlouhodobý majetek, zařadí jej do používání v pořizovací ceně snížené o dotaci, odepisuje jej, avšak v důsledku porušení podmínek pro získání dotace musí v některém následujícím období po pořízení majetku dotaci vrátit. 6

7 standardu 15 Při posouzení konkrétního případu je opět třeba rozlišit, zda je účetní jednotka schopna prokázat, kdy se o takové povinnosti dozvěděla, bez ohledu na to, kdy k vrácení dotace skutečně došlo. Zveřejnění v příloze k účetní závěrce V 39 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou mezi informacemi, které má účetní jednotka uvést zvlášť v příloze, zmíněny i přijaté dotace na investiční a provozní účely. Dotace a daně Daň z příjmů právnických osob Dotace, které jsou účtovány do výnosů, mají vliv na hospodářský výsledek, čímž ovlivňují i základ pro výpočet daně z příjmů. Některé dotace jsou od daně z příjmů osvobozeny podle 19 odst. 1 písm. za) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou v roce 2015 od daně osvobozeny příjmy z podpory od Vinařského fondu. Podle 25 odst. 1 písm. i) ZDP pak nejsou daňově účinné výdaje (náklady) vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně. V případě přijaté dotace na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku se o přijatou dotaci snižuje vstupní cena tohoto majetku dochází tedy ke snížení účetní i daňové základny pro výpočet účetních i daňových odpisů. Účetní jednotka tak uplatňuje účetní i daňové odpisy pouze z té části hodnoty majetku, kterou sama financuje. Daň z přidané hodnoty Přijetí dotace je pouze převodem finančních prostředků, při kterém nedochází k dodání zboží nebo poskytnutí služby, a není tedy předmětem daně z přidané hodnoty. Jelikož investiční ani provozní dotace nejsou z pohledu zákona o DPH považovány za výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění, nezapočítávají se ani do obratu, který slouží pro účely registrace k DPH. Výjimku tvoří pouze dotace k ceně, upravené v 4 odst. 1 písm. l) zákona o DPH. Prostředky, které jsou získány touto dotací, jsou součástí základu daně, a proto se z nich DPH odvádí, jak je uvedeno v 36 odst. 3 písm. d) tohoto zákona. Dotace v Standard IAS 20 Vykazovaní státních dotací a zveřejňování statní podpory definuje státní dotace jako podporu státu ve formě převodu prostředků ve prospěch účetní jednotky výměnou za minulé nebo budoucí splnění určitých podmínek týkajících se provozních činností účetní jednotky. Na rozdíl od české účetní legislativy poskytuje IAS 20 účetní jednotce větší volnost a možnost volby při účtování dotací. Dotace na úhradu nákladů se vykazují samostatně jako výnos nebo jako snížení příslušných nákladů. Dotace vztahující se k aktivům se vykazují buď jako výnosy příštích období, nebo odečtením dotace při stanovení účetní hodnoty aktiva. IAS 20 upravuje i další případy, které v české účetní legislativě nejsou řešeny např. nepeněžní dotace či dotace ve formě poskytnutí státního úvěru s úrokovou sazbou pod tržní úrovní. 7

8 Dotace v V USA jsou vládní dotace (pokud se jedná o ziskové organizace) výjimečné, takže žádnou speciální úpravu dotací neobsahuje. Obecně se dotace promítnou do zisku (gain) až v okamžiku splnění podmínek s nimi spojenými. Na rozdíl od není připuštěna možnost jejich odečtu od pořizovací hodnoty majetku. Kde získat dotaci Aktuálně otevřené příležitosti (programy) v oblasti dotací a grantů naleznete v sekci Dotace a investiční pobídky v tomto čísle dreportu. standardu 15 8

9 Pozvánka na seminář standardu 15 Aktuality v českém účetnictví Praha, Brno, Ostrava a Plzeň Rádi bychom Vás pozvali na letošní seminář zaměřený na možná úskalí při sestavování účetní závěrky, který bude veden formou praktických příkladů a tipů v oblastech, kde jakožto poradci a auditoři míváme nejvíce zjištění. Dále vzhledem k chystané novele vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele probereme i významné změny v tomto předpisu spolu s již platnými změnami v zákoně o účetnictví, které budou účinné od 1. ledna Již tradičně nebudou chybět ani daňové novinky s dopadem na účetní závěrku společností. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů či jsou jinak s její přípravou spojeni, ale také všem, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových a právních novinkách dozvědět víc. Program Praktické potíže při sestavování účetní závěrky Novela zákona o účetnictví platná od 1. ledna 2016 vyvolaná zejména transpozicí směrnice Evropského parlamentu přijaté v roce 2013 Novely souvisejících předpisů platné od 1. ledna 2016 Daňový pohled na účetní závěrku (daň z příjmů, DPH) Termíny Praha: 10. listopadu 2015 a 9. prosince 2015 Brno: 26. listopadu 2015 Ostrava: 10. prosince 2015 Plzeň: 2. prosince 2015 Pro více informací a registraci prosím navštivte: events.deloitte.cz 9 Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství. Společnost Deloitte si vyhrazuje právo oznámit odmítnutí registrace. Půldenní přednášky proběhnou v listopadu a prosinci v Praze, Brně, Ostravě a Plzni v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti.

10 standardu 15 IASB odložila datum účinnosti standardu 15 Dne 22. července 2015 rada IASB jednomyslně potvrdila svůj návrh odložit datum účinnosti standardu 15 Výnosy ze smluv se zákazníky na 1. ledna Dřívější použití standardu 15 je i nadále povoleno. Rada IASB navrhla tento odklad, poněvadž se předběžně rozhodla navrhnout určité cílené úpravy standardu 15, které budou zřejmě některé účetní jednotky chtít použít současně s první aplikací 15. Rada IASB také uznává, že standard 15 byl vydán později, než bylo plánováno, a tudíž doba pro implementaci byla kratší, než se předpokládalo. V červenci 2015 rovněž americká Rada pro standardy finančního účetnictví (rada FASB) potvrdila svůj návrh odložit o jeden rok datum účinnosti svého nového standardu pro vykazování výnosů ASU Výnosy ze smluv se zákazníky. Dne 29. července 2015 Evropská poradenská skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) oznámila, že jako datum účinnosti pro použití standardu v Evropě doporučuje 1. ledna 2018, tj. stejné datum, které bylo stanoveno radou IASB. Očekává se, že 15 bude schválen pro použití v prvním čtvrtletí roku

11 standardu 15 Nové výňatky z databáze V červenci 2015 evropský úřad ESMA zveřejnil další výňatky ze své interní databáze rozhodnutí o prosazování standardů, která byla učiněna evropskými dohledovými orgány odpovědnými za prosazování standardů. Evropský úřad ESMA je nezávislým orgánem Evropské unie, jenž byl založen dne 1. ledna Posláním úřadu ESMA je zlepšovat ochranu investorů a prosazovat stabilní, dobře fungující finanční trhy. V rámci ESMA evropské dohledové orgány odpovědné za prosazování standardů (dále jen Dohledový orgán ) sledují a kontrolují účetní závěrky emitentů, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na regulovaném trhu, a kteří sestavují účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví () a posuzují, zda jsou jejich závěrky v souladu se standardy, jakož i s dalšími relevantními požadavky v oblasti výkaznictví, včetně příslušné národní legislativy. ESMA pravidelně publikuje výňatky ze své interní databáze rozhodnutí o používání standardů při sestavování účetních závěrek, aby subjektům sestavujícím i používajícím účetní závěrky poskytla relevantní informace o řádném použití standardů. Publikování rozhodnutí spolu s jejich zdůvodněním přispívá k důslednému uplatňování standardů v Evropské unii. Výňatky z databáze rozhodnutí o používání standardů je možné v anglickém jazyce stáhnout zde. Témata obsažená v posledním souboru výňatků z období od února 2012 do listopadu 2014: Standard IAS 27 Individuální účetní závěrka IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 10 Konsolidovaná účetní závěrka IFRIC 19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 13 Ocenění reálnou hodnotou 3 Podnikové kombinace 13 Ocenění reálnou hodnotou IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků IAS 11 Smlouvy o zhotovení IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 6 Průzkum a vyhodnocení nerostných zdrojů Téma Vypořádání dluhů Ztráta ze snížení hodnoty v případě poklesu reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv Ocenění finančních nástrojů reálnou hodnotou Ocenění reálnou hodnotou v podnikové kombinaci Prezentace účetní závěrky Účtování pohledávek ve smlouvách o zhotovení Test snížení hodnoty 11

12 standardu 15 Z výše uvedených rozhodnutí týkajících se používání standardů, která evropský orgán ESMA v červenci 2015 vydal, jsme do dnešního čísla Účetního zpravodaje vybrali dvě, která mohou být aktuální pro řadu společností, které podle vykazují: Ztráta ze snížení hodnoty v případě poklesu reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv Konec účetního období: 31. prosince 2013 Druh problematiky: Snížení hodnoty finančních aktiv Související požadavky nebo standardy: IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování Popis účetního přístupu účetní jednotky Účetní jednotka investovala do akcií nekótovaných společností, vykázala je jako realizovatelná ( available-for-sale ) finanční aktiva a ocenila je reálnou hodnotou. Podle odstavce 89 standardu IAS 39 jsou poklesy reálné hodnoty vykázány jako ztráty ze snížení hodnoty v případě, že významný nebo dlouhotrvající pokles reálné hodnoty aktiva pod účetní hodnotu tohoto aktiva naznačuje, že dané aktivum bylo znehodnoceno. Účetní jednotka vypracovala účetní zásady, které definují významný pokles jako snížení reálné hodnoty investic, jenž bylo vyšší než relativní pokles hodnoty skupiny příslušných burzovních indexů. V důsledku toho účetní jednotka u různých příležitostí nevykázala ztráty ze snížení hodnoty, a to i v případě, kdy absolutní snížení reálné hodnoty některých investic dosahovalo % jejich ceny. Účetní jednotka se domnívala, že pokles během období tří až pěti let indikoval dlouhotrvající snížení reálné hodnoty. Avšak i v situacích, kdy byla hranice významného nebo dlouhotrvajícího poklesu dosažena, účetní jednotka zohlednila příslušné okolnosti a ne vždy vykázala ztrátu ze snížení hodnoty. Rozhodnutí dohledového orgánu Dohledový orgán s účetní jednotkou nesouhlasil a domníval se, že účetní jednotka použila neuvážený úsudek při definici termínu významný nebo dlouhotrvající. Účetní jednotka měla vykázat ztrátu ze snížení hodnoty ve výši odpovídající poklesu reálné hodnoty svých realizovatelných finančních aktiv. Zdůvodnění rozhodnutí Odstavec 67 standardu IAS 39 požaduje, aby snížení reálné hodnoty realizovatelného finančního aktiva bylo vykázáno do hospodářského výsledku, existují-li objektivní důkazy, že bylo toto finanční aktivum znehodnoceno. Poněvadž IAS 39 nedefinuje v souvislosti s termínem významný nebo dlouhotrvající žádný kvantitativní limit, dohledový orgán se domnívá, že účetní jednotky by měly stanovit vhodné limity, například při zohlednění ostatních dostupných pokynů nebo tržních postupů. Úsudek účetní jednotky byl mimo rozpětí limitů, s nímž se dohledový orgán dříve setkal a o němž se domníval, že se běžně používá. Účetní jednotka nebyla schopna objasnit, proč se její hodnoty od tohoto rozpětí tak výrazně liší. Dohledový orgán se především domníval, že nebylo rozumné, aby měla účetní jednotka zavedenou politiku, která povolovala snížení reálné hodnoty až do výše % původní hodnoty, aniž by byl absolutní pokles považován za významný. Názor dohledového orgánu byl podpořen poznatky dokumentu vydaného úřadem ESMA s názvem Přezkum účetních postupů srovnatelnost účetních závěrek sestavených podle u evropských finančních institucí, v němž úřad ESMA dospěl k závěru, že tyto instituce používají při posuzování snížení hodnoty široké rozpětí limitů. Finanční instituce se domnívaly, že pokles byl významný, pokud dosahoval % původní ceny, a že jej lze označit za dlouhotrvající, pokud trval šest měsíců až tři roky. Při posuzování finančních institucí používajících velmi vysoké limity úřad ESMA vyjádřil své pochyby, zda je používání takto vysokých limitů rozumné. 12

13 standardu 15 Ocenění finančních nástrojů reálnou hodnotou Konec účetního období: 31. prosince 2013 Druh problematiky: Finanční nástroje Související požadavky nebo standardy: 13 Ocenění reálnou hodnotou Popis účetního přístupu účetní jednotky Účetní jednotka investovala do akcií kótovaných i nekótovaných společností. Tyto akcie byly účtovány jako realizovatelná finanční aktiva a představovaly více než 50 % celkových aktiv. Účetní jednotka stanovila reálnou hodnotu kótovaných cenných papírů na základě burzovních cen, pokud byly akcie kótované na aktivním trhu, nebo na základě technik ocenění v případě absence aktivního trhu. Za účelem posouzení existence aktivního trhu účetní jednotka vypočítala několik ukazatelů a porovnala je na základě následujících benchmarků: Denní % průměrných hodnot obchodních transakcí / kapitalizace nižší než 0,05 %; Denní ekvivalentní hodnota obchodních transakcí nižší než EUR; Denní rozpětí nabídky a poptávky (tzv. bid-ask spread) ve výši 3 % nebo vyšší; Maximální počet po sobě následujících dní s neměnnými cenami je vyšší než 3; a % obchodních dní nižších než 100 %. Na základě této analýzy a omezeného obchodního objemu akcií účetní jednotka dospěla k závěru, že její investice v kótovaných společnostech A, B a C nebyly obchodovány na aktivních trzích a ocenila tyto investice reálnou hodnotou pomocí techniky ocenění na základě vstupů úrovně 3. Rozhodnutí dohledového orgánu Dohledový orgán nesouhlasil s posouzením účetní jednotky v oblasti aktivních trhů a domníval se, že k ocenění reálnou hodnotou měly být použity kótované ceny finančních aktiv, jak stanoví 13. Zdůvodnění rozhodnutí Příloha A standardu 13 definuje reálnou hodnotu jako cenu, která by byla obdržena v řádné transakci. Odstavec 72 standardu 13 zavádí koncept hierarchie reálné hodnoty a kategorizuje vstupní veličiny používané při ocenění reálnou hodnotou do tří úrovní, přičemž nevyšší prioritu mají neupravené kótované ceny na aktivních trzích a nejnižší prioritu mají nepozorovatelné vstupy. Odstavec 77 standardu 13 stanoví, že kótovaná cena na aktivním trhu je nejspolehlivějším důkazem reálné hodnoty a měla by být použita bez úprav ke stanovení reálné hodnoty, kdykoli je k dispozici. Odstavec 67 standardu 13 uvádí, že techniky ocenění používané ke stanovení reálné hodnoty maximalizují využití relevantních pozorovatelných vstupů a minimalizují využití vstupů nepozorovatelných. Příloha A standardu 13 definuje aktivní trh jako trh, na němž se uskutečňují transakce dostatečně často a v dostatečném objemu, aby průběžně poskytovaly informace o tvorbě cen. Odstavec B37 standardu 13 uvádí ukazatele, jejichž pomocí lze identifikovat významný pokles objemu či úrovně aktivity obchodovaných nástrojů. Dohledový orgán se domníval, že ukazatele používané účetní jednotkou nebyly dostatečné k vyvození závěru, že cena transakce nepředstavovala reálnou hodnotu nebo že se transakce nevyskytovaly s dostatečnou frekvencí či v dostatečném objemu. 13

14 standardu 15 Odstavec B34 standardu 13 uvádí výčet okolností, které mohou naznačovat, že transakce nejsou řádné, poněvadž významný pokles objemu nebo úrovně aktivity nejsou dostatečné k vyvození závěru, že všechny transakce nejsou řádné. Dohledový orgán se domníval, že účetní jednotka neshromáždila dostatek informací k určení toho, zda transakce byly řádné či zda probíhaly s dostatečnou frekvencí nebo v dostatečném objemu, aby poskytly informace pro stanovení cen. Na základě dostupných dat proto nebylo možné dospět k závěru, že trhy, na nichž byly investice kótovány, nejsou aktivní, a pro ocenění reálnou hodnotou by měla být provedena další analýza. V neposlední řadě ocenění používaná ke stanovení reálné hodnoty finančních aktiv vysoce převyšovala výše uvedené kótované ceny, což vzbudilo další obavy. Zdroj: 14

15 Stav schvalování standardu 15 Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy v červenci Nebyly schváleny k použití v EU žádné nové standardy či úpravy standardů. Na schválení Evropské komise k použití čekají k 22. srpnu 2015 následující dokumenty rady IASB: Standardy 9 Finanční nástroje (vydáno v červenci 2014) 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (vydáno v květnu 2014) Úpravy Úprava standardů 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014) Úprava standardů 10, 12 a IAS 28 Investiční účetní jednotky: Uplatňování konsolidační výjimky (vydáno v prosinci 2014) Úprava standardu 11 Účtování o nabytí účastí ve společné činnosti (vydáno v květnu 2014) Úprava standardu IAS 1 Iniciativa pro zveřejňování informací (vydáno v prosinci 2014) Úprava standardů IAS 16 a IAS 38 Objasnění přijatelných metod odepisování a amortizace (vydáno v květnu 2014) Úprava standardů IAS 16 a IAS 41 Plodící rostliny (vydáno v červnu 2014) 15 Úprava standardu IAS 27 Metoda ekvivalence v individuální účetní závěrce (vydáno v srpnu 2014) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v září 2014) Klikněte na Zprávu o schvalování v EU.

16 Pozvánka na podzimní semináře Novinky v 2015 Výnosy a finanční nástroje nově! Praha, Brno, Ostrava a Plzeň Nové standardy přinášejí nová pravidla, jejichž aplikace nemusí být úplně jednoduchá, proto je vhodné se na ně včas připravit. standardu 15 Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (). Dozvíte se o nových standardech, novelách a interpretacích, které bude potřeba zohlednit sestavené v souladu s za účetní období roku 2015 a později. U změn, které jsou účinné později než pro účetní období začínající 1. ledna 2015, je ve většině případů možná jejich dřívější aplikace, tj. i za rok Účetní jednotky jsou také v příloze své účetní závěrky dle povinny uvést, jaký dopad by měla na závěrku aplikace již schválených standardů a interpretací před datem jejich účinnosti. Letos budete mít příležitost se dozvědět více zejména o dvou nových standardech, které sice nevstupují v platnost v roce 2015, avšak dopad jejich přijetí budete muset okomentovat již ve své nejbližší účetní závěrce: 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (včetně praktického dopadu nového standardu na účetní závěrky) 9 Finanční nástroje (se zaměřením na klasifikaci finančních nástrojů a nový model znehodnocení) Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s, ale také všem, kteří se chtějí o dozvědět více. Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství. Společnost Deloitte si vyhrazuje právo oznámit odmítnutí registrace. Přednášky proběhnou v Praze, Brně, Ostravě a Plzni v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti. Termíny Praha: 22. října 2015 a 24. listopadu 2015 Brno: 11. listopadu 2015 Ostrava: 12. listopadu 2015 Plzeň: 19. listopadu 2015 Pro více informací a registraci prosím navštivte: events.deloitte.cz 16

17 standardu 15 Sbližování standardů V posledním vydání Zpravodaje najdeme zajímavý článek představující vize předsedy Rady FASB Russella G. Goldena ohledně budoucího sbližování účetních standardů. V uveřejněném článku Russell Gordon uvedl, že se během posledních několika měsíců ukázalo, že přijetí standardů (nebo mít možnost volby místo ) americkými veřejně obchodovanými společnostmi, které reportují Komisi pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission (SEC)), je nepravděpodobné. Podle Russella Goldena si investoři v USA uvědomují, že rozdíly mezi jurisdikcemi ve světě budou mít i nadále pravděpodobně za následek to, že budou existovat nějaké rozdíly v tom, jak jsou účetní standardy napsány, aplikovány v praxi a uplatňovány. Zkrátka se ukázalo, že jedna velikost nepadne všem. Rada FASB nadále sleduje svůj hlavní dlouhodobý cíl, kterým je vytvoření účetních standardů, které by měly co nejméně rozdílů. Ve svém projevu Russell Gordon oceňuje pokrok, kterého Rady FASB a IASB dosáhly při snaze o srovnatelnější celosvětové účetní standardy a při spolupráci při vývoji společných řešení pro účetní otázky, a dále shrnuje oblasti, ve kterých se oběma radám již podařilo přiblížit svůj pohled a v důsledku toho vytvořit nové standardy (nebo provést změny standardů), tj. konkrétně účtování o výnosech, podnikové kombinace, nekontrolní podíly, odměňování cennými papíry, oceňování reálnou hodnotou, výpůjční náklady, reportování podle segmentů, nepeněžní transakce, vykazování zásob, společné podniky a účetní změny. Russell Golden dále rozvádí, jakou strategii rada FASB zaujme s cílem zlepšit kvalitu účetních standardů a učinit je srovnatelnějšími. Rada FASB plánuje: Pokračovat ve vytváření vysoce kvalitních standardů. Aktivně se účastnit vytváření Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (). Posílit vztahy a komunikaci mezi ostatními organizacemi vytvářejícími národní standardy. Svůj článek zakončuje tím, že pro instituce vytvářející národní standardy je nesmírně důležité a zároveň nesmírně náročné nadále důsledně pokračovat v analyzování a vyhodnocování existujících rozdílů mezi US GAAP (a ostatními národními standardy) a a nalézat řešení, jak k sobě standardy přiblížit a zároveň zachovat či dokonce zvýšit kvalitu národních standardů ( či jiných národních standardů). Zdroj: FASB.org 17

18 standardu 15 Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Stanislav Staněk a Martin Tesař Soňa Plachá Gabriela Jindřišková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně

Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně NI-39 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

září 2015 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

září 2015 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Strana 341 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Český účetní standard č. 703 Transfery

Český účetní standard č. 703 Transfery Český účetní standard č. 703 Transfery Obsah: I. Vymezení pojmů. 1 II. Obecné postupy účtování o transferech. 3 III. Některé postupy účtování...5 Zprostředkovatel.5 Poskytovatel 6 Příjemce.10 Transfery

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016) Vyhláška č. 410/2009

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Český účetní standard č Transfery

Český účetní standard č Transfery Český účetní standard č. 703 - Transfery I. Vymezeni pojmů: Pro účely tohoto standardu se rozumí a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A Č. Text MD D 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8.

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8. 477 VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PŘÍLOHA. Město Černošice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

PŘÍLOHA. Město Černošice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00241121 Název: Město Černošice NS: 00241121 MěÚ Černošice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Příloha ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ. IČ sestavená k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ. IČ sestavená k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala Ústeckému kraji ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč)

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč) A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Není informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona 1. Změna v účtování pořizování dlouhodobého

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 710 102.02 3 591 581.90 2 118 520.12 1 956 661.44 A. Stálá aktiva 3 867 681.40 3 591 581.90 276 099.50 328 836.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více