2011: Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2011: Výroční zpráva"

Transkript

1 2011: Výroční zpráva

2

3 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní závěrce 14 Kontakt 32 1

4 Profil společnosti CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. (dále jen CCP), stoprocentní dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., je významnou součástí systému obchodování na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen PXE). CCP je od 18. května 2007 držitelem licence Energetického regulačního úřadu k obchodu s elektřinou. Počínaje rokem 2007 je tedy hlavní činností CCP plnění funkce centrální protistrany všech účastníků obchodování na PXE v průběhu zúčtování a fyzické dodávky elektrické energie. Přínosy centrální protistrany jsou: n eliminace rizika účastníků obchodování, n zajištění anonymity obchodování a zúčtování, n standardizovaný a transparentní evropský model, n přímá kontrola průběhu celého procesu ze strany PXE. 2

5 Smluvní vztahy CCP jako centrální protistrany s účastníky obchodování na PXE 3

6 Činnost Společnost CCP velmi úspěšně pokračovala ve své hlavní činnosti centrální protistrany, kterou započala během roku Svědčí o tom i výsledky a vývoj sledovaných ukazatelů. Informace o předpokládaném budoucím vývoji Společnost CCP i do budoucna plánuje pokračovat ve své hlavní činnosti centrální protistrany pro fyzické dodávky elektřiny v obchodech uzavřených na PXE. Informace o cílech a metodách řízení měnových rizik souvisejících s tokem finančních prostředků Vzhledem k tomu, že fyzické dodávky elektřiny jsou smluvně uzavírány v cizí měně EUR a účetnictví je vedeno v měně CZK, vzniklé kurzové rozdíly při zúčtování vzájemných dodávek / odběrů elektřiny způsobují významné finanční zisky / ztráty ovlivněné: n posilováním / oslabováním kurzu CZK / EUR, n objemem fyzických dodávek / odběrů v MWh, n jednotkovou cenou realizované fyzické dodávky / odběru elektřiny na PXE. Společnost CCP používá měnové deriváty pro eliminaci vlivu kurzového pohybu mezi měnami EUR a CZK, způsobovaného časovým nesouladem úhrad pohledávek a závazků. 4

7 Výsledky hospodaření Výkaz o výsledku z podnikatelské činnosti (v tis. Kč) Tržby z podnikatelské činnosti Náklady na provoz Zisk z provozní činnosti Finanční zisk (+) / ztráta (-) Zisk / ztráta (-) před zdaněním Daň z příjmů / odložená daň Čistý zisk / ztráta (-) Výkaz změn vlastního kapitálu a finanční pozice (v tis. Kč) Základní kapitál Vlastní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk

8 CCP - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2011 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2011 Představenstvo společnosti CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. vyhotovuje v souladu s požadavkem 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ObZ ), tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, společností Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773 (dále též ovládající osoba nebo BCPP ) a ovládanou osobou, společností CENTRAL COUNTERPARTY, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9145 (dále též ovládaná osoba nebo CCP ) za účetní období Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami jsou: - společnost Energy Clearing Counterparty, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen EnCC ); - společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále též PXE ); - společnost Central Clearing Counterparty, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále též CCC ); - společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308 (dále též CDCP ). Výše obchodního podílu ovládající osoby v ovládané osobě a ve společnostech EnCC, CCC a CDCP činí 100 %. Výše obchodního podílu ovládající osoby, ovládané osoby a společnosti CDCP ve společnosti PXE činí 33 % pro každou společnost. Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami v účetním období roku 2011, jaké jiné právní úkony byly učiněny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu

9 CCP - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2011 Uzavřené smlouvy a dohody Obchodní vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou byly v účetním období roku 2011 určeny následujícími smlouvami a na základě starších smluv byla poskytnuta ovládající osobě následující plnění: Datum uzavření smlouvy Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění (včetně DPH) 10. dubna 2008 Dohoda o spolupráci v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb uzavřenou s T- SOFT, spol. s.r.o., ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. června prosince 2008 Smlouva o podnájmu nebytových prostor, ve znění dodatků č. 1 a 2 Podíl na nákladech vynaložených BCPP v souvislosti s vybudováním systému managementu bezpečnosti informací ISMS podle normy ČSN ISO/IEC a 10% podíl na společném vlastnictví softwaru EMOFF. Podnájem nebytových prostor, které BCPP pronajímá od společnosti Burzovní Palác Investment s.r.o., včetně služeb k nájmu a vyúčtování doplatku - skutečné vynaložené náklady byly ve výši 0 tis. Kč - odpisy nehmotného majetku software EMOFF ve výši 8 tis. Kč - celkové plnění je ve výši 127 tis. Kč 10. února 2009 Úvěrová smlouva Poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru za účelem úhrady DPH dodavatelům elektrické energie na PXE do výše 300 mil. Kč, při solidaritě věřitelů CDCP, PXE a PSE. - nákladové úroky jsou ve výši 3 tis. Kč Podíl BCPP: úvěrový rámec 240 mil. Kč Dále mezi oběma subjekty proběhlo přeúčtování nákladů na poradenské služby, pojištění statutárních orgánů a odpovědnosti z činnosti, konzultace a úpravy pro účetní software, školení a užití časového razítka, které zajišťovala BCPP. Přeúčtované náklady představovaly částku 17 tis. Kč včetně DPH. Obchodní vztahy mezi PXE a ovládanou osobou byly v účetním období roku 2011 určeny následujícími smlouvami a na základě starších smluv byla poskytnuta následující plnění: Datum uzavření smlouvy Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění (včetně DPH) 1. září 2007 Smlouva o zabezpečení služeb centrální protistrany v souvislosti s uzavíráním obchodů na Energetické burze Praha, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. října 2008 Zabezpečení služeb centrální protistrany CCP náleží podíl na některých poplatcích vybraných PXE za registraci denních diagramů u TSO ve výši 50 % - celkové plnění je ve výši tis. Kč 10. února 2009 Úvěrová smlouva Poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru za účelem úhrady DPH dodavatelům - nákladové úroky jsou ve výši - 2-7

10 CCP - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2011 elektrické energie na PXE do výše 300 mil. Kč, při solidaritě věřitelů CDCP, PXE a PSE. 1 tis. Kč Podíl PXE úvěrový rámec 30 mil. Kč Obchodní vztahy mezi CDCP a ovládanou osobou byly v účetním období roku 2011 určeny následující smlouvou: Datum uzavření smlouvy Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění (včetně DPH) 10. února 2009 Úvěrová smlouva Poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru za účelem úhrady DPH dodavatelům elektrické energie na PXE do výše 300 mil. Kč, při solidaritě věřitelů CDCP, PXE a PSE. - nákladové úroky jsou ve výši 0 Kč. Podíl CDCP úvěrový rámec 30 mil. Kč Mezi ovládanou osobou a žádnou ze společností EnCC a CCC nebyla za účetní období roku 2011 uzavřena žádná smlouva. CCP má pohledávku za společností CDCP v celkové výši tis. Kč (175 tis. EUR). Společnost CDCP zajišťuje finanční vypořádání fyzických dodávek elektrické energie. Závazek odpovídá zůstatku úroků z bankovního účtu, na kterém jsou finanční prostředky vedeny. Právní úkony a ostatní opatření Dne 26. dubna 2011 schválila ovládající osoba formou rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady uskutečněné ve smyslu 190 odst. 1 ObZ účetní závěrku společnosti za rok 2010 a návrh na způsob úhrady ztráty za rok Účetní závěrka za rok 2010 byla v souladu se stanovami přezkoumána dozorčí radou. Členka představenstva CCP s pravomocí představenstva prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma. V Praze dne 30. března Ing. Helena Čacká členka představenstva - 3-8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 Finanční část 13

16 14

17 15

18 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci prosince prosince 2010 AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem C. Oběžná aktivita II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená daňová pohledávka III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení (v tisících Kč) Stát daňové pohledávky Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období AKTIVA CELKEM

19 (v tisících Kč) PASIVA 31. prosince prosince 2010 A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje II. Dlouhodobé závazky 0 0 III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky 4 4 IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 C. I. Časové rozlišení 0 0 PASIVA CELKEM

20 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění za období končící 31. prosince 2011 (v tisících Kč) Období do Období do 31. prosince prosince 2010 II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění D. Daně a poplatky 0 2 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8 6 IV. Ostatní provozní výnosy 5 0 H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

21 Přehled o změnách vlastního kapitálu za období končící 31. prosince 2011 Základní kapitál Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tisících Kč) Vlastní kapitál celkem Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Úhrada ztráty minulých let Vyplacené dividendy Zápis snížení základního kapitálu Návrh na snížení základního kapitálu Odložená daň účtování v 1. roce Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Úhrada ztráty minulých let Výplata dividend Výplata kapitálových fondů Zápis snížení základního kapitálu Návrh na snížení základního kapitálu Odložená daň účtování v 1. roce Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

22 Přehled o peněžních tocích za období končící 31. prosince 2011 (v tisících Kč) Období do Období do 31. prosince prosince 2010 P. Počáteční stav peněžních prostředků Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv 8 6 A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.* * Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost / změna stavu odložené daně 0 0 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 A.* ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1-9 B.* ** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -1-9 Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování 0 0 C.* ** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 0 F. Čistá změna peněžních prostředků R. Konečný stav peněžních prostředků

23 Příloha účetní závěrky za období končící 31. prosince OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Společnost Centrální depozitář, a.s. se sídlem v Praze 1, Rybná 14, byla založena zakladatelskou listinou ze dne 21. listopadu Jediným zakladatelem je Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále BCPP ), která je vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Společnost Centrální depozitář, a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem pro Prahu 1 dne 3. března 2004 a je vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka Ke dni 20. června 2007 byla v obchodním rejstříku zapsána změna názvu společnosti Centrální depozitář, a.s. na CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. (dále Společnost ). Předmětem podnikání Společnosti je obchod s elektřinou a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Majoritním akcionářem skupiny Burzy cenných papírů Praha, a.s. je vídeňská burza cenných papírů CEESEG AG. Složení představenstva k 31. prosinci 2011 bylo následující: Ing. Helena Čacká Funkce jediný člen představenstva s pravomocí představenstva Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2011 bylo následující: Ing. Petr Koblic Mgr. Radan Marek Ing. Petr Horáček Funkce předseda člen člen V roce 2011 nedošlo k žádným změnám na pozicích statutárních zástupců Organizační struktura Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. 2. ÚČETNÍ POSTUPY Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. Deriváty a cenné papíry (mimo podílů v ovládaných a řízených osobách nebo v účetních jednotkách pod podstatným vlivem) jsou vykázány v reálné hodnotě. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), pokud není uvedeno jinak Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují podniky, v nichž Společnost vykonává podstatný vliv, ale nemá možnost tuto společnost ovládat nebo řídit (dále též přidružená společnost ). Podíly v přidružených společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty. 21

24 2.2. Ostatní cenné papíry a podíly Společnost klasifikuje všechny dluhové cenné papíry jako cenné papíry držené do splatnosti. Dluhové cenné papíry, které Společnost zamýšlí a je schopna držet do splatnosti, jsou klasifikovány jako cenné papíry držené do splatnosti a zahrnuty do dlouhodobého majetku, pokud jejich splatnost nenastane během 12 měsíců od data účetní závěrky. Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně transakčních nákladů. Cenné papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány naběhlou hodnotou Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků Peníze a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Pro obchod s elektřinou, jehož finanční vypořádání probíhá v EUR, je pro přepočet stanoven denní kurz vyhlášený Českou národní bankou ve 14:30 hod. v příslušný den fyzické dodávky elektrické energie. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty Finanční deriváty Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, měnových swapů a ostatních finančních derivátů, jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen, z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce Jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce Jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná. Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí ostatních finančních výnosů a nákladů Výnosy Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty Úrokové náklady Veškeré úrokové náklady jsou časově rozlišeny. 22

25 2.9. Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jeho daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: akcionář, který může přímo nebo nepřímo uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde má tento akcionář rozhodující vliv; členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv; dceřiné a přidružené společnosti. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v Poznámce Přehled o peněžních tocích Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetní závěrce v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale není o nich k rozvahovému dni účtováno Změna účetních metod a postupů Společnost v roce 2011 ani 2010 nezměnila žádné účetní metody a postupy Použité zkratky BCPP PXE CDCP Burza cenných papírů Praha, a.s. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 3.1. Dlouhodobý majetek Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem Společnost vlastní 33% podíl v POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále PXE ) se sídlem Rybná 682/14, Praha 1. Základní kapitál PXE je ve výši tis. Kč, zisk za rok 2011 ve výši tis. Kč (zisk za rok 2010 ve výši 845 tis. Kč). Dlouhodobý nehmotný majetek software Společnost vlastní 10% podíl na spoluvlastnictví softwaru EMOFF ve výši 23 tis. Kč. V dubnu 2011 byl pořízen podíl na softwaru datových schránek majetek užívaný ve spoluvlastnictví ve výši 1 tis. Kč. Celková hodnota zařazeného majetku k 31. prosinci 2011 je 24 tis. Kč, oprávky činí 15 tis. Kč. Zůstatková hodnota je ve výši 9 tis. Kč. 23

26 Dlouhodobý majetek lze rozčlenit takto: (v tisících Kč) k 31. prosinci 2011 k 31. prosinci 2010 Dlouhodobý majetek Software 9 16 Podíl v jednotkách pod podstatným vlivem Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky lze rozčlenit takto: (v tisících Kč) k 31. prosinci 2011 k 31. prosinci 2010 Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená daňová pohledávka Na základě Dodatku ke Smlouvě o zúčtování odchylek a dle obchodních podmínek Operátora trhu s elektřinou (dále OTE ) byla OTE dlouhodobá záloha překlasifikována na běžné finanční zajištění. K 31. Prosinci 2011 společnost vykázala odloženou daňovou pohledávku ve výši 204 tis. Kč ( tis. Kč) z titulu kumulovaných daňových ztrát. Jiné přechodné rozdíly zakládající vznik odložené daně Společnost neeviduje Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky lze rozčlenit takto: (v tisících Kč) k 31. prosinci 2011 k 31. prosinci 2010 Pohledávky z obchodního styku Stát daňové pohledávky Pohledávky za skupinou DPH Ostatní pohledávky Pohledávky z pevných termínových obchodů (měnový swap, měnový forward) Pohledávky za spřízněnými stranami (CDCP, a.s.) Disponibilní finanční zajištění v OTE Krátkodobé pohledávky celkem Všechny pohledávky z obchodního styku jsou ve splatnosti, a tedy Společnost neeviduje žádné pohledávky 5 a více let po lhůtě splatnosti. Pohledávky nejsou zajištěny. V položce Stát daňové pohledávky je částka DPH z přijatých plnění, které budou zúčtovány v DPH přiznání za leden Jedná se o doklady přijaté po 1. lednu Společnost je od 1. ledna 2011 členem skupiny DPH. Pohledávky za skupinou jsou tvořeny nadměrným odpočtem DPH za měsíc listopad ve výši tis. Kč a prosinec ve výši tis. Kč. Zastupujícím členem skupiny je BCPP. V souvislosti se překlasifikováním dlouhodobé zálohy v OTE na finanční zajištění došlo k přesunu částky tis. Kč do Disponibilního finančního zajištění v OTE. Zároveň byla podána žádost o snížení zajištění o tis. Kč. K tomu došlo v listopadu 2011, výsledná částka finančního zajištění v OTE je ve výši tis. Kč. 24

27 3.4. Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek lze rozčlenit takto: (v tisících Kč) k 31. prosinci 2011 k 31. prosinci 2010 Pokladní hotovost a peníze na cestě 1 1 Účty v bankách z toho: běžný účet v CZK běžný účet v EUR 7 16 Peněžní prostředky celkem Časové rozlišení (v tisících Kč) k 31. prosinci 2011 k 31. prosinci 2010 Náklady příštích období Pojištění Ostatní náklady 34 0 Příjmy příštích období 4 0 Časové rozlišení celkem Vlastní kapitál Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku je ve výši tis. Kč a je rozdělen na ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč. Jediným akcionářem je Burza cenných papírů Praha, a.s. Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. Rezervní fond je ve výši 300 tis. Kč. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti bylo rozhodnuto uhradit ztrátu roku 2010 ve výši 72 tis. Kč z nerozděleného zisku minulých let. Zůstatek zisku minulých let je po zaúčtování ztráty roku 2010 v úhrnné výši tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období roku 2011 je ztráta 780 tis. Kč Dlouhodobé závazky Společnost nemá žádné dlouhodobé závazky. 25

28 3.8. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky lze rozčlenit takto: (v tisících Kč) k 31. prosinci 2011 k 31. prosinci 2010 Kategorie Závazky z obchodního styku Závazky ovládající a řídící osoba (BCPP) Závazky k zaměstnancům 6 6 Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 3 3 Daňové závazky Dohadné účty pasivní Ostatní závazky 4 4 Krátkodobé závazky celkem Závazky z obchodního styku jsou tvořeny zejména závazky vůči dodavatelům elektrické energie (v souvislosti s fyzickou dodávkou elektrické energie zobchodované na PXE). Společnost má dále uzavřenou Rámcovou úvěrovou smlouvu se společnostmi BCPP, CDCP a PXE. K 31. prosinci 2011 Společnost načerpala úvěr vůči BCPP ve výši tis. Kč včetně naběhlého příslušenství (2010: 0 tis. Kč). Všechny závazky jsou ve splatnosti Daň z příjmů V letech 2010 a 2009 realizovala Společnost ztrátu, a z toho důvodu nebyly v průběhu roku 2011 hrazeny žádné zálohy na daň z příjmů. Společnost realizovala i v roce 2011 daňovou ztrátu Bankovní úvěry Společnost má s Komerční bankou, a.s. uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování finančních služeb, jejíž součástí je úvěrový příslib s limitem ve výši tis. Kč. Ke konci roku 2011 společnost úvěr nečerpala. 26

29 3.11. Finanční deriváty Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu zisku a ztráty. Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik Společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj. Z důvodu nesplnění některých kritérii pro uplatnění zajišťovacího účetnictví jsou tyto deriváty podle českých účetních předpisů klasifikovány jako deriváty k obchodování. Finanční deriváty lze rozčlenit takto: (v tisících Kč) k 31. prosinci 2011 k 31. prosinci 2010 Kladná reálná hodnota Záporná reálná hodnota Nominální hodnota Kladná reálná hodnota Záporná reálná hodnota Nominální hodnota Deriváty určené k obchodování Měnové forwardy Měnové swapy Celkem Výnosy z běžné činnosti Výnosy z běžné činnosti lze rozčlenit takto: (v tisících Kč) Služby centrální protistrany Tržby z prodeje služeb celkem Výnosy představují poplatky za služby centrální protistrany pro POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Všechny výnosy z běžné činnosti byly realizovány v České republice Finanční výnosy Finanční výnosy lze rozčlenit takto: (v tisících Kč) Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Výnosové úroky z bankovních účtů a z disponibilních prostř. v OTE Ostatní finanční výnosy kurzové zisky Finanční výnosy celkem Kurzové zisky souvisí s dodávkami elektrické energie, které se vypořádávají v EUR. 27

30 3.14. Náklady na služby Náklady na služby lze rozčlenit takto: (v tisících Kč) Nájemné nebytových prostor Služby spojené s nájmem nebytových prostor Poradenské služby 2 20 Auditorské služby Zpracování mzdové agendy Zúčtování odchylek v OTE Ostatní služby Náklady na služby celkem Odměně auditorské společnosti je věnována Poznámka Finanční náklady Finanční náklady lze rozčlenit takto: (v tisících Kč) Náklady z přecenění a realizace cenných papírů a derivátů Úrokové náklady úvěry od BCPP, PXE, CDCP Úrokové náklady k běžnému účtu 5 0 Ostatní finanční náklady kurzové ztráty Ostatní finanční náklady bankovní poplatky, popl. za bankovní záruku Finanční náklady celkem Kurzové ztráty souvisí s dodávkami elektrické energie, které se vypořádávají v EUR Analýza zaměstnanců Počet zaměstnanců za rok 2011 Počet zaměstnanců za rok 2010 Členové představenstva 1 1 Ostatní zaměstnanci 4 4 Celkem 5 5 Zaměstnanci pracují ve Společnosti na základě Dohod o pracovní činnosti. 28

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Organizační struktura společnosti 2 Významné události v roce 2011 3 Klíčové údaje 4 Úvodní slovo generálního sekretáře 5 Obchodování 6 Informační a obchodní

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Key Account CZ, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Key Account CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 RWE Key Account CZ, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 12 004 EBITDA (mil. Kč) 166 Provozní zisk (mil. Kč) 135 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 159 Zisk po

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního sekretáře 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2012 4 Klíčové údaje 5 Obchodování

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Jedním z cílů PXE je zajištění a udržování transparentnosti konkurenčního prostředí na velkoobchodním trhu s elektřinou prostřednictvím obchodní

Jedním z cílů PXE je zajištění a udržování transparentnosti konkurenčního prostředí na velkoobchodním trhu s elektřinou prostřednictvím obchodní Energetická burza Praha Výroční zpráva 2008 Jedním z cílů PXE je zajištění a udržování transparentnosti konkurenčního prostředí na velkoobchodním trhu s elektřinou prostřednictvím obchodní platformy, která

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 1 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2013 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2014 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2015 a v dalších letech 6 4. Zpráva dozorčí

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Supply & Trading CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Supply & Trading CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2014 Tržby celkem (mil. Kč) 146 075 EBITDA (mil. Kč) 1 309 Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 1 309 Výsledek hospodaření

Více

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI energie bez hranic 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 3. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 4. ZPRÁVA DOZORČÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

ŠMR, a.s. za rok 2013

ŠMR, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠMR, a.s. za rok 2013 ŠMR, a.s., se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00 společnost zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15914 IČ: 607 93 295 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více