Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA METOD SOCIÁLNÍ PRÁCE Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Michal Raška Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Šobáň 2011

2 UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF SOCIAL STUDIES DEPARTMENT OF SOCIAL WORK METHODS Group Social Work with the Homeless BACHELOR THESIS Author: Supervisor: Michal Raška Mgr. Tomáš Šobáň 2011

3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný student tímto čestně prohlašuji, že text mnou odevzdané závěrečné práce v písemné podobě, nebo na CD nosiči, je totožný s textem závěrečné práce vloženým v databázi DIPL2. V Ostravě dne podpis studenta

4

5

6 ABSTRAKT Skupinová sociální práce patří k tradičním metodám sociální práce. Osvědčuje se mnoha odborníkům pomáhajících profesí při jejich působení směrem k širokému spektru cílových skupin. Text pojednává o využitelnosti skupinové sociální práce s lidmi bez přístřeší. Jeho součástí je praktická část, ve které jsou popisovány zkušenosti z více než ročního praktikování této metody. Závěr pak tvoří výzkum, který mapuje její využívání v sociálních službách určených lidem bez přístřeší. Klíčová slova: (Skupina, Bezdomovectví, Skupinová sociální práce, Nízkoprahové denní centrum, Skupinová dynamika) ABSTRACT A group social work is a tradicional method of the social work. It is effectively used by experts in charitable professions who can use it in the direct of a wide spectrum of target groups of clients. This text deals with the possibility of the group social work with homeless people. It includes among a practical part, where I describe background of experience from more than one year long practising of this method. In the end, there is a research work detailing practical using of group social work in social services for homeless. Keywords: (Group, Homelessness, Group social work, Drop-in Centrum, Group dynamism)

7 Poděkování Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce Mgr. Tomáši Šobáňovi za trpělivost a cenné rady. Děkuji také všem respondentům, kteří mi věnovali svůj čas. Dále pak děkuji své ženě Věrce za podporu. Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal/a, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Ostravě dne (podpis)

8 OBSAH ÚVOD SKUPINA, SPOLEČNOST, KOMUNITA Bezdomovectví SKUPINOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE Skupinový proces Vedení skupiny Rozdělení skupin SKUPINOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE V NIZKOPRAHOVÉM DENNÍM CENTRU RACEK (NDC) - PRAKTICKÁ ČÁST Nízkoprahové denní centrum Racek v Kopřivnici Struktura skupinových Posezení Cíle skupinových aktivit Cíle z hlediska účelu Cíle z hlediska svépomoci Cíl vzdělávací Rituál na konci Posezení inspirační karty Pravidla Role pracovníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Definování problému a cíle Orientační analýza situace Výzkumná otázka Metoda Plán výzkumného projektu Strategie sběru dat Výběrový soubor Strategie analýzy dat Diskuse ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ... 47

9 SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH Druhá Strana Třetí Strana Čtvrtá Strana Pátá Strana Šestá Strana Sedmá Strana Osmá Strana... 57

10 ÚVOD Je fascinující, že funguje. Tuto větu pronesl Stanislav Kratochvíl (in Rieger, 2007) na sympoziu o skupinové psychoterapii na adresu právě této metody práce s klienty a asi takto krátce by se daly také shrnout závěry odborných textů, zabývajících se skupinovými psychoterapiemi, či sociální prací. Většinou se v nich píše o léčivé síle skupiny, která vyvěrá z podpory od ostatních účastníků. Jsou to převážně klienti z pobytového, či ambulantního zařízení, nebo děti a mládež z různých organizací. Málokdy se setkáme s tím, že by někdo popsal skupinovou práci realizovanou s lidmi, jejichž problém spočívá v tom, že nemají dlouhodobě a uspokojivě nasyceny základní lidské potřeby a žijí na ulici v extrémním sociálním vyloučení. Jedním z mála je článek v časopisu Psychologie dnes. Eva Kubová v něm popsala své zkušenosti z ročního praktikování skupinové terapie s lidmi bez přístřeší. Realizovala ji pravidelně po dobu jednoho roku s klienty nízkoprahového denního centra, provozovaného obecně prospěšnou společností - Naděje. Závěry shrnuje takto: Tito lidé nejsou nejvhodnějšími kandidáty. Úspěšnost terapie do značné míry závisí na silné motivaci a touze po změně. Něco takového bylo nutné u většiny teprve vyvolat. (Kubová, 2009, s. 32) Je vůbec reálné uskutečňovat skupinovou sociální práci s touto cílovou skupinou a navíc s pozitivním výsledkem? Máme se spokojit s konstatováním, že pracovat na pozitivní změně se skupinou klientů - lidí bez přístřeší je neproveditelné a nevede k žádnému cíli? Autor tohoto textu má názor právě opačný. Pracuje v nízkoprahovém denním centru a skupinovou intervenci provádí se svým týmem od jeho otevření. Ačkoliv zařízení funguje teprve rok a půl, troufá si tvrdit, že: Skupinová sociální práce je životně důležitá pro kvalitní poskytování sociální služby pro lidi bez přístřeší, neboť pomáhá zajistit bezpečný prostor všem, kteří se setkávají na jeho půdě. V neposlední řadě pak přispívá k prohloubení důvěry mezi pracovníky a uživateli sociální služby. Tento text je o skupinové sociální práci s lidmi bez přístřeší. Je určen odborným týmům zabezpečujícím provoz nízkoprahových denních center, azylových domů a podobných zařízení. Má ambice podnítit odbornou diskusi a nabídnout odpověď na otázku, zda se investice do skupinové práce se zmíněnou klientelou vyplatí. 10

11 V první části se budeme zabývat skupinou, společností a komunitou. Podíváme se na to, co mají tyto tři pojmy společného. Pak se zaměříme na popis bezdomovectví, které je viditelným symbolem vyčleňování z těchto společenských celků. Poté bude následovat teoretická část, zaměřená na skupinovou sociální práci. Zde se budeme nejvíce zabývat skupinovým procesem. Třetí kapitola se bude věnovat praktické části. Na příkladech si ukážeme, v čem skupinová sociální práce pomáhá zvyšovat kvalitu poskytování sociální pomoci lidem bez přístřeší v nízkpoprahovém denním centru. Následovat bude výzkum, který přinese informace o tom, do jaké míry se využívá tato metoda práce s těmito klienty. 11

12 1 SKUPINA, SPOLEČNOST, KOMUNITA V této kapitole si řekneme co je to skupina, společnost a komunita a jaké mají tyto pojmy společné rysy. Dále se zamyslíme nad tím, v čem je pro člověka důležité být členem širšího společenství a připomeneme si pojem bezdomovectví. Hartl, Hartlová (2000, s. 541) definují skupinu takto: Seskupení osob, které spojuje určitý znak (pohlaví, příbuzenský vztah). Lze ji dělit podle velikosti, od dvou či tří členů, přes skupiny malé, až po národ, či v krajním případě celé lidstvo. Autoři dodávají, že zkoumané znaky skupin jsou: Vzájemná interakce členů, spolupráce, identifikace se skupinou, skupinové role a komunikace ve skupině. Podívejme se na to, co o společnosti píše Keller (2004, s. 11). Společnost je souhrn individuí, jednajících s ohledem na jednání druhých, a to v určitém historickém, prostorovém, kulturním a sociálním kontextu. V obou výrocích můžeme nalézt podobnosti. Vždy je důležitý vztah jednotlivých členů, jejich role a vědomí příslušnosti. Můžeme tedy konstatovat, že společnost je zároveň skupina, neboť její jednotlivé členy spojují podobné vazby. Připomeňme si ještě jeden výraz, který používáme ve spojitosti se skupinou lidí a tím je komunita. Její definice zároveň dokresluje, jak je důležité pro člověka někam patřit, být součástí většího celku: Komunita je místo, kde člověk může získávat emocionální podporu, ocenění a praktickou pomoc v každodenním životě. (Hartl in Matoušek, 2003, s. 253) Žít ve skupinách je pro člověka přirozeností. Kvalitně jsme schopni existovat, jen pokud jsme členy větší skupiny, píše Havránková (in Matoušek, 2003, s. 153) a dodává, že: V průběhu celého života procházíme různými skupinami, které mohou být uzavřené a výlučné, nebo otevřené a vzájemně se prolínající. Život ve skupině vyjadřuje základní lidskou potřebu sdílet, spoluvytvářet, dávat a brát, uskutečňovat se ve vztazích. Jen ve výjimečných případech člověk dobrovolně opouští lidské společenství, aby se ponořil do samoty jako světec, nebo jako šílenec. Samota však může mít podobu různou. Nemusí jít vždy o stav člověkem vytoužený za účelem duchovní očisty a askeze. Dnešní, moderní život vyprodukoval mnoho osamocených lidí, jejichž realitou je sociální vyloučení. Sociální vyloučení je chápáno jako nerovnost v participaci na životě společnosti, která je výsledkem nedostatku příležitostí k této participaci. ( ) Na sociální vyloučení je nahlíženo jako na odraz nerovného přístupu k pěti základním zdrojům společnosti: k zaměstnání, zdravotní péči, vzdělání, bydlení a k sociální ochraně. (Kotýnková in Matoušek, 2005, s. 315) 12

13 Následující text bude o bezdomovectví, jež je považováno za krajní podobu sociálního vyloučení. Hradecký a Hradecká (1996) pak mluví o Bezdomovectví jako o extrémním vyloučení ze společnosti. 1.1 Bezdomovectví Bezdomovectví je realitou současnosti. Je to viditelný stav chudoby, který je dokladem toho, kam až naše konzumní společnost vytěsnila některé její členy. Zanedbané osoby, potulující se po ulicích, prohledávající odpadní nádoby, polehávající na lavičkách v parcích, či postávající před vchody velkých supermarketů a žebrající peníze. Obraz, na který jsme si už tak nějak zvykli. Každodenní realita osob bez přístřeší je život ve stálém nebezpečí a stresu. Když nejsou uspokojivě naplněny základní lidské potřeby po delší dobu, spolehlivě se dostaví pocit beznaděje, prázdnoty a skepse. Nedostatečný přístup k prostředkům, umožňujícím osobní hygienu je navíc nebezpečím pro majoritní část obyvatel měst, z důvodu šíření infekcí. Hlad, omezený přístup k pitné vodě, nedostatek odpočinku, nedostatek spánku, sebezničující životospráva, omezený přístup ke zdravotní péči, omezený přístup k zaměstnání a k výdělku, drobná neorganizovaná kriminalita z nouze, odpor veřejnosti, znepokojování ve spánku ze strany bezpečnostních agentur, strážníků a policistů, verbální a fyzická agrese okolí, kriminalita, i závažná, jejíž obětí se osoby spící venku stávají. (ČERNÁ, Dominika, et al., 2008, s. 367) To jsou faktory, které podlamují zdraví jedinců, kteří se ocitli na ulici. Krok po kroku se člověk přizpůsobuje nastalé situaci, den ode dne je jeho návrat nereálný. Jako adaptace na podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž patří například důraz na přítomnost, neschopnost plánovat do budoucna, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk nemůže ovlivnit vlastní sociální situaci. (Epolis, 2005) Pokud se zeptáme členů majority, jaký mají názor na lidi bez přístřeší, většinou se setkáme s negativními reakcemi. Vyplývá to ze dvou anket, které v letech 1993 a 1996 realizovalo občanské sdružení Naděje. Lidé bez přístřeší jsou označováni za představitele protispolečenských proudů, je jim přisuzována asociálnost a antisociálnost. (Hradecký, Hradecká, 1996, s. 10) Monitorováním bezdomovectví se v evropském měřítku zabývá mezinárodní organizace FEANTSA. V roce 2005 provedla výzkumnou studii ETHOS se záměrem nalézt společné pojmosloví pro oblast bezdomovectví. Vychází z principu, že pojetí domova lze 13

14 chápat ve třech oblastech, jejichž absence může vést k bezdomovství. Mít přiměřené bydlení, které může osoba a její rodina výlučně užívat (fyzická oblast); mít prostor pro vlastní soukromí s možností sociálních vztahů (sociální oblast); mít právní důvod k užívání (právní oblast). Na základě výzkumu byly určeny tyto kategorie bezdomovectví: Bez střechy, roofless - spaní venku nebo v noclehárně. Příslušníci této kategorie zároveň spadají do skupiny zjevného bezdomovství. Bez bytu, houseless - ubytování s podporou. Převážná část tato bydlících lidí patří ke skryté populaci lidí bez přístřeší. Nejisté bydlení - bydlení v provizoriu, dočasné, pod násilím. Nevyhovující bydlení - nestandardní, nevhodné, neobyvatelné, přelidněné. (Hradecký, 2007, s. 23) V této kapitole jsme se zaměřili na problém skupiny, společnosti a komunity. Ozřejmili si jejich společné znaky a připomenuli, že pro člověka je nezbytné, aby prožíval pospolitost s ostatními. Poté jsme si definovali stav, který je důsledkem extrémního sociálního vyloučení a vede k bezdomovectví. O skupinové sociální práci s příslušníky této subkultury bude kapitola 3 a 4. 14

15 2 SKUPINOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE V následující kapitole si představíme metodu skupinové sociální práce a připomeneme si zásadní pojmy, které nás budou textem dále provázet. co je to skupinový proces, řekneme si o vedení skupiny a také o tom, jaké známe členění skupin dle zaměření a formy. Skupinová práce je sociální práce s malými skupinami, jejímž cílem je zlepšení kvality života celé skupiny, nebo podpora individuálních potřeb členů skupiny (navození změny v chování rozvoj sociálních dovedností posílení sebevědomí apod.) K očekávané změně má dojít v sociálním fungování skupiny, nebo v běžném životě každého účastníka.( ) (Hartl, Hartlová, 2000, s. 190) Schimerlingová a Novotná (in Mahrová, Venglářová, 2008, s. 22) dále definici doplňují takto: Ve skupině si můžeme uvědomit, že nejsme osamoceni, že stejné problémy a potíže prožívají druzí, a že společně mohou hledat a nalézat cesty vedoucí k řešení těchto problémů. Brown (in Mahrová, Venglářová, 2008, s. 22) říká, že za pozitivními změnami jednotlivců i celé skupiny stojí skupinový proces. 2.1 Skupinový proces Je hybná síla změny. Vede ke změně a růstu jednotlivců, skupin a skrze sociální akci i ke změně širšího prostředí. (Middlemann a Golberg in Mahrová, Venglářová, 2008, s. 24) Tuto hybnou sílu označujeme pojmem skupinová dynamika. Ta se skládá ze čtyř částí: skupinové koheze, komunikačních a interakčních vzorců, sociální kontroly a skupinové kultury. Skupinová dynamika Svoboda píše, že pojmem skupinová dynamika označujeme stav ve skupině, který popisuje kvalitu komunikace uvnitř skupiny, vztahů a interakcí. Ty totiž podléhají dynamickým změnám a výrazně ovlivňují členy skupiny. (Svoboda in Klíma, 2007, s. 61) Yalom (1999, s. 63) ke skupinové dynamice dodává, že Když je skupina vedena tak, že se její členové nemusí příliš kontrolovat, její patologie se ve skupině znovu vytvoří a projeví. V in vivo dramatu skupiny má navíc trénovaný pozorovatel jedinečnou příležitost porozumět dynamice chování každého pacienta. 15

16 Kratochvíl (in Matoušek, 2003, s. 159) říká, že skupinová dynamika není jen to co se děje ve skupině mezi jejími členy, ale určitý vliv připisuje i tomu, co přichází zvenčí. Pohled pak doplňuje o další pojmy: Do skupinové dynamiky jsou zahrnovány cíle a normy skupiny, koheze a tenze, vůdcovství, projekce minulých zkušeností a vztahů do aktuálních interakcí, tvorba podskupin, vztahy jedinců a skupiny a vývoj skupiny v čase. Nejdůležitější složky skupinové dynamiky jsou: Skupinová koheze soudržnost, Komunikační a interakční vzorce, Sociální kontrola, Skupinová kultura. Skupinová koheze Tento pojem nejlépe vyjádřil Kratochvíl: Takové to skupinové My patříme k sobě (Kratochvíl, 1978, s. 53) Hartl (1993, s. 88) nám nabízí tuto formulaci: Koheze je vlastnost skupiny definovaná jako síla, působící na členy, aby zůstaly ve skupině. Černá (2008) se domnívá, že pro vytvoření soudržnosti skupiny je nutná její atraktivita. Vysoká míra otevřenosti komunikace formuje pevnější vazby mezi členy. Na vytvoření koheze má také vliv počet členů. Při rozhovorech je nutné, aby každý dostal slovo, aby měl prostor ke svému vyjádření. Psychologie tuto dostředivou energii vysvětluje takto: Vědomí, že patříme do určitého společenství, se vytváří na základě dvou perspektiv. Perspektivy Já a perspektivy My. Člověk se rodí do světa. Od okamžiku početí vyrůstá v pospolitosti. V ní je za-počat jeho pra-dialog s prostředím a postupně se prohlubující akce-reakce a inter-akce. ( ) Tvoří se tak prvotní vztah, vztah, bez něhož není existence člověka možná. Je to vztah Já k Já. Bez tohoto vztahu, bez Já-perspektivy ( Jáství ), nemůže vzniknout vztah Já k Ty, na jehož základě se utváří Myperspektiva. Tak se formuje budoucí život ve vzájemnosti, sdílení, odkázanosti na druhého a zároveň na odlišnosti od druhého. Konstituuje se intersubjektivita. Jáství se naplňuje Mystvím.(Mrkvička in Rieger, 2007, s. 32) Komunikační a interakční vzorce Jakýkoliv kontakt ve skupině znamená komunikaci a vzájemné ovlivňování, i když členové právě mlčí. (Černá in Janoušková, Nedělníková, 2008, s. 214) Dříve zmíněná otevřenost je právě kvalita, která je nevyhnutelná, chceme-li uvažovat o prospěchu pro členy skupiny. Teoretický základ profesionálům pro takovýto postoj přináší Carl R. Rogers (1998) - jeho teorie popisuje Způsob bytí v týmu. Ten zahrnuje co možná největší míru autenticity v prožívání tady a teď. Největším úkolem účastníků skupiny je být sebou samými. Psychoterapie nedirektivní/rogeriánská: Chce aktivovat předpokládané 16

17 vrozené pozitivní jádro lidské povahy a potlačit negativní sklony, jež jsou považovány za následky neuspokojených potřeb. Společným jmenovatelem psychických potíží je nedostatečné sebevědomí klienta. Sebevědomí může posílit terapeut, který se chová empaticky, autenticky, akceptuje klienta, zrcadlí jeho prožitky. Tím uvolňuje prostor pro jeho sebeaktualizační tendenci klienta, která mu umožňuje přiměřené společenské uplatnění. Je uplatnitelná u všech druhů klientů. (Hartl, Hartlová, 2000, s ) Bandura (in Yalom 1999) k tomu dodává, že jedince lze ovlivnit, aby zvolil adaptivnější způsob chování a to tak, že pozoruje chování terapeuta. To, co si má každý účastník ze skupin odnést je materiál k zamyšlení, ke změně postojů a k úpravě svého jednání i mimo skupinu. Vycházejme z prostého faktu, že: Skupina je mikrokosmem, závěry ve skupině udělané je možno převést na vztahy v širším prostředí. (Middlemann a Golberg in Mahrová, Venglářová, 2008, s. 24) Sociální kontrola s tímto pojmem se váží procesy, které mají za cíl zajistit soudržnost členů do té míry, aby skupina mohla náležitě fungovat. Této jednoty nelze dosáhnout bez konformity jejich členů. Konformní chování jedince je takové, které je v souladu s nepsanými společenskými pravidly a normami, které uznává většina. Je podporováno různými společenskými reakcemi vůči dodržování či porušování pravidel a norem. (Fischer, Škoda, 2009, s. 20) To, aby lidé mohli být k pravidlům konformní, potřebují jim rozumět. To platí jak při setkáváních v rámci skupin sociální práce, tak také mimo ni: Lidé mají potřebu vyznat se ve světě, ve kterém se zcela bez vlastního přičinění ocitli. Není-li tato jejich potřeba přijatelně uspokojena, vznikají těžkosti s přizpůsobením se prostředí, se zvládnutí měnících se situací. Jestliže se má člověk ve světě uspokojivě orientovat, musí mít dojem, že ví, co znamenají věci, které ho obklopují, jaký význam mají události, s nimiž se setkává a jaké místo v tom všem zaujímá on sám. ( ) Absence odpovědí na tyto otázky člověka znejišťují, vyvolávají u něho stres, podlamují sebedůvěru, snižují ochotu zapojovat se do realizace společných cílů. (Keller 2004 st. 34) Skupinová kultura Rozličné normy všech zúčastněných se projevují také při realizaci skupinových aktivit. Opět jsme zde konfrontováni s rozdílnými pohledy na to, co je správné a co je již za hranou. Projevy členů skupiny lze korigovat různými způsoby, záleží na vedoucím, jaký styl vedení zvolí. Při demokratickém bude tento problém patrnější, nežli u stylu direktivního. Yalom (1999) k tomu říká, že: Při zvolení volnějšího stylu může vedoucí odměňovat členy, kteří se obracejí na druhé tak, že přikývne, usměje se, osloví je. Stejný postup lze aplikovat na stovky dalších norem, které si přejeme posílit. 17

18 2.2 Vedení skupiny To, jak se bude vyvíjet skupinový proces popsaný výše je do značné míry závislé na jejím složení. Již v této fázi má vedoucí hlavní roli, která spočívá v umění sestavit skupinu, ve které bude velká pravděpodobnost vzniku skupinové dynamiky. Navrátil (2001, s. 127) upřesňuje, že Skupina musí být natolik homogenní, aby se zde mohla vytvořit koheze a tolik heterogenní, aby jí to zajistilo vitalitu. Apel na stránku kvality vedoucího vyjadřuje (Yalom, 1999, s. 148) takto: Terapeut musí představovat odpovědnost a vhodnou zdrženlivost, stejně jako upřímnost. Bandura (in Yalom, 1999) uvádí, že chování terapeuta (popř. sociálního pracovníka) ovlivňuje účastníky skupinových sezení. Prokázal to v několika přísně kontrolovaných studiích. Pracovník tak napomáhá ke zvolení adaptivnějšího chování klientů (například změnou dílčího postoje k problému), nebo k uvolnění agresivity. Terapeut může zdravému vývoji skupiny napomáhat tím, že představuje toho, kdo bez předsudků přijímá to, co je na ostatních dobré, stejně jako jejich problematické oblasti. (Yalom, 1999, s. 147) 1 Z praktických doporučení lze zmínit: Dát příležitost každému, aby se mohl svobodně vyjádřit, aby dostal prostor vyřknout svá očekávání, sumarizovat, dbát na dodržování norem, moderovat (facilitovat), Verbalizovat to, co by lidé mohli říct, ale nejsou připraveni riskovat. Mít zájem o každého účastníka skupiny. 1 YALOM, Irvin D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha : Konfrontace, s. ISBN

19 2.1 Rozdělení skupin Podle zaměření můžeme skupiny rozdělit takto: Rekreační skupiny jejich cílem je zajistit zábavné a pohybové aktivity. Tyto skupiny často vznikají spontánně. Skupiny zaměřené na rekreační dovednosti - řemeslné a umělecké práce. Pracovník je zde v roli poradce, instruktora. Vzdělávací skupiny osvojení vědomostí a dovedností, výchova k rodičovství, apod. Vedoucí skupiny je obvykle profesionál, který je odborníkem na dané téma. Skupiny se mohou podobat školní třídě se značnou skupinovou interakcí, diskusí a podporou. Skupiny zaměřené na řešení problémů a rozhodování (či spolurozhodování) - zaměřené na poznání potřeb komunity a rozvoj nových sociálních programů. Sociální pracovník může fungovat jako povzbuzovatel a organizátor, stejně tak může být i účastníkem. Svépomocné skupiny - podpůrné skupiny. Typická je vzájemná pomoc a podpora zúčastněných, kteří mají podobný sociální, nebo psychologický problém. Nejznámější svépomocnou skupinou jsou Anonymní alkoholici. (Matoušek, 2001) Skupiny zaměřené na socializaci - cílem těchto skupin je rozvinout či změnit postoje a chování členů tak, aby byly co nejvíce sociálně akceptovatelné. Zaměřují se též na posílení sebevědomí a plány do budoucna. Terapeutické skupiny - jsou určeny především lidem se závažnými emocionálními či osobními problémy. Cílem je přimět členy, aby do hloubky prozkoumali své problémy a byly vytvořeny strategie řešení problémů. Vedení terapeutických skupin vyžaduje značné dovednosti v oblasti vnímání, znalosti lidského chování a skupinové dynamiky. Encounterové skupiny jsou zaměřené na to, aby byli členové, prostřednictvím poznání fungování mezilidských vztahů, schopni lépe zvládat své osobní problémy. Účelové skupiny - zmapování potřeb a problémů, vytvoření nabídky pomoci, vyzkoušení různých přístupů k řešení problémů. Členové těchto skupin jsou podporováni, aby přicházeli s vlastními návrhy, myšlenkami a pohledy. Úkolové skupiny jsou zakládány a formovány za účelem splnění určitých úkol či cílů. Obvykle se také po splnění zadaných úkolů rozpadnou. Příkladem takovýchto skupin mohou být správní rady nebo výbory organizací. (Zastrow in Sotorníková, 2007, s ) 19

20 Cíle skupin se odvíjí od jejich zaměření. K dosažení cílů pracovník využívá rozličných technik. Jsou to např.: Hry, diskuse, experimentální cvičení a videotrénink. (Navrátil, 2001, s. 128) Rozdělení dle formy: Otevřená skupina udržuje stálou velikost tím, že nahrazuje vždy členy, kteří odcházejí ze skupiny, a může mít předem daný počet setkání. Uzavřená skupina jakmile začne, uzavře své brány a nepřijímá nové členy. (Yalom, 1999) Kombinovaná některé skupiny mívají 1-2 setkání otevřená, poté se pro nové členy uzavírají. (Nedělníková, 2004) V této kapitole jsme si představili teoretický základ skupinové sociální práce. Největší díl, jsme věnovali části, ve které je popisován skupinový proces, neboť ten je podstatou pro zrod uzdravujících sil skupiny. Další poznatky čtenář nalezne oddílu Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší. 20

21 3 SKUPINOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE V NIZKOPRAHOVÉM DENNÍM CENTRU RACEK (NDC) - PRAKTICKÁ ČÁST V této kapitole si nejprve představíme Nízkoprahové denní centrum Racek a jeho provozovatele. Poté bude následovat popis realizace skupinových sezení, v jehož textu se zaměříme na otázku, jak tento typ intervence zvyšuje úroveň poskytování sociální služby v NDC a nakolik pomáhá při naplňování standardů kvality. 3.1 Nízkoprahové denní centrum Racek v Kopřivnici Nízkoprahové denní centrum Racek je sociální služba, která funguje na základě zákona 108/2006, o sociálních službách. Vzniklo jako praktický krok k naplnění aktivit naplánovaných v komunitním plánování v Kopřivnici. Obyvatelé obce a pracovníci zdejšího městského úřadu vnímali situaci osob bez přístřeší jako velmi vážnou. Proto dne schválila Rada města Kopřivnice zřízení této sociální služby. Poskytovatelem je občanské sdružení Máš čas?. Je to malé sdružení, které bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne a čítá přibližně dvacítku členů. Původně se zaměřovalo na realizování volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, ale postupem času se členové zapojili i do řešení situace v oblasti bezdomovectví. Sdružení působí pouze v Kopřivnici. Nízkoprahové denní centrum Racek funguje od začátku roku 2010 a poskytuje ambulantní a terénní službu pro osoby bezpřístřeší. Svým klientům umožňuje vykonat osobní hygienu, je zde kuchyň, sociální šatník a počítač připojený na internetu. Samozřejmostí je sociální poradenství, které se zaměřuje na pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů služby a na obstarávání jejich osobních záležitostí. V zařízení pracují dva sociální a jeden kontaktní pracovník na plný úvazek. Do realizace jsou zapojeni také lidé vykonávající veřejnou službu. Dobrovolníci se na činnosti podíleli pouze v začátcích. Poslání Posláním služby je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životech osob bez přístřeší. 21

22 Cílová skupina Osoby bez - přístřeší, domova, dokladů, financí. Osoby v nouzi (nouze taková situace, kterou člověk vnímá jako obtížnou a naléhavou a není ji schopen řešit vlastními silami). Osoby starší 18ti let. Do zařízení dochází pestrá škála lidí bez přístřeší i těch, kteří jsou touto situací ohroženi. Někteří přespávají pod mosty, jiní v improvizovaných přístřešcích v nedalekém lesíku, další ve vchodech, výměnících, squatech, zahradních chatkách, kanálech, opuštěných stavbařských buňkách apod. Část využívá příležitosti přespat v noclehárně u azylového domu. Můžeme zde potkat skryté i zjevné členy této subkultury, toxikomany, lidi závislé na alkoholu, epileptiky, se zdravotním postižením, osoby po výkonu trestu atp. Najdou se však i takoví, kteří nemají závislost na žádných návykových látkách, ani zdravotní problém, ale z důvodu propuštění ze zaměstnání nemají z čeho zaplatit ubytování a tak využívají alespoň služeb centra. Za patnáct měsíců realizace, požádalo o službu celkem 163 klientů. Statistiky hovoří, že aktuální počet uživatelů je 93. Věkové rozpětí je od 18 do 70 let. Princip nízkoprahovosti Poskytovat tento druh sociální pomoci znamená sledovat, vyhodnocovat a následně odstraňovat technické, psychologické a sociální bariéry, které by bránily cílové skupině ve vstupu do prostoru zařízení, či využití nabídky poskytovaných služeb. (Klíma, 2007, s. 324) Zabýváme se profesionálním výkonem sociální pomoci lidem bez přístřeší, což je jedna z cílových skupin, pro kterou je nízkoprahovost nevyhnutelná. NDC Racek dbá na nastavení pravidel tak, aby byla klientům a jejich životnímu stylu co možná nejblíže a tvořila tak alternativu k pravidlům a normám společnosti, která tyto lidi vytláčí na svůj okraj. 22

23 Skupinová sociální práce v NDC v kontextu naplňování standardů kvality poskytovaní sociální služby. Zákon 108/2006 a Standardy kvality poskytování sociálních služeb, kladou velký důraz na dodržování lidských práv klientů. Je to Lakmusový papírek ukazující poměry vládnoucí v zařízení sociálních služeb. Dalšími oblastmi, kterými je třeba se zabývat, jsou dle uvedených dokumentů otázky důstojnosti, vyjadřování stížností, odpovědnosti poskytovatele služby za ochranu práv uživatelů vůči třetím subjektům, dostupnosti služby a v neposlední řadě to je apel na odstraňování nedostatků při realizaci a chodu zařízení. To je série důvodů, proč NDC Racek realizuje skupinovou sociální práci. 3.2 Struktura skupinových Posezení Skupinová setkávání dostala jméno Posezení a jsou realizována vždy v úterý. Den začíná vařením polévky, na kterém se dobrovolně podílejí klienti. Přibližně v 11 hodin následuje skupinová sociální práce - Posezení. To trvá asi hodinu. Další hodina je věnována konzumaci jídla a poté je zařazeno skupinové hledání práce na internetu. Do žádné aktivity nejsou klienti nuceni. Pokud se některý z klientů nechce účastnit, užívá prostor v jiné části zařízení. Posezení Je pravidelné setkávání pracovníků a uživatelů nízkoprahopvého denního centra Racek. Je pořádáno od počátku, kdy se centrum otevřelo. V současnosti má na svém kontě více než 60 setkání. Prostor, kde se provádí je denní/kontaktní místnost v Nízkoprahovém denním centru Racek. Všichni účastníci sedí v kruhu na židlích, na křeslech a pohovkách. O těchto aktivitách se noví klienti dozvídá při prvokontaku. Nejcharakterističtějším popisem činnosti je dialog s cílovou skupinou. Každý má prostor vyjádřit svůj názor, klienti jsou podporováni k tomu, aby mluvili i o negativních pocitech vůči nastavení služby, či pracovníkům. Člen skupiny má možnost říci STOP, pokud by v dialogu před ostatními již nechtěl dále pokračovat. Klientům je opakovaně nabízena možnost dořešení problému v soukromí mimo skupinu. 23

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sociální práce se skupinami. Pomoc jednotlivci ve skupině

Sociální práce se skupinami. Pomoc jednotlivci ve skupině Sociální práce se skupinami Pomoc jednotlivci ve skupině Úvod Tradiční metoda sociální práce Poznatky o skupinovém chování byly významně ovlivněny sociálními psychology a sociology. Základní literatura

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Návrh modelu sociální služby NOCLEHÁRNY

Návrh modelu sociální služby NOCLEHÁRNY Návrh modelu sociální služby NOCLEHÁRNY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Vymezení typických nepříznivých

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 05 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku.

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Název poskytovatele: Druh služby: Forma služby: Název zařízení: Místo poskytování: Unie Kompas odborné sociální poradenství, 37 b ambulantní, terénní Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Specifika léčby klientek - matek

Specifika léčby klientek - matek Specifika léčby klientek - matek Mgr.Marcela Harbáčková Mgr.Jana Putnová Mgr.Jan Šíp Konference pracovníků terapeutických komunit ČR 4.4.2013 Historie léčby matek v TKK Rok 1999 přijetí první matky do

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ?

ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ? ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ? Pavlovská, A., Skořepová, H., Novotná, J., Audrlický, J., Kalina, K. AT konference, Seč, 4. května 2016 Lenka Do substituce přišla na přechodnou

Více