TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH"

Transkript

1 TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) časový rozsah výučby: 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín (3 slovenský jazyk a sloh; 2 literatúra) ročník: piaty časová dotácia slovenského jazyka a slohu: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne časová dotácia literatúry: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Počet a zameranie kontrolných diktátov : 4 1. ISCED 1 2. Podstatné mená 3. Prídavné mená 4. Ročníkové opakovanie Rozsah kontrolných diktátov: slov Počet a zameranie kontrolných slohových prác: 1 1. Rozprávanie s prvkami opisu Tematické celky: Zhovárame sa a diskutujeme Podstatné mená Chceme byť informovaní Píšeme si so známymi Informujeme včas a správne Opisujeme svet vôkol nás Tvoríme jednoduché príbehy Opis pracovnej činnosti

2 IX. (11h) 1. Úvodná motivačná hodina Vedomosti ISCED1 2. I. opakovanie učiva zo 4. ročníka (11 h) Opakovanie - hláskoslovie 3. Opakovanie- vybrané slová 4. Opakovanie morfológia- podstatné mená 5. Opakovanie- morfológia prídavné mená 6. Opakovanie- morfológia -slovesá 7. Ako sa učiť. Vieme počúvať? Nácvičný diktát 8. Vstupná kontrolná práca ISCED 1 9. Kontrolný diktát č. 1 - vstupný (ISCED1) Rozdelenie hlások - tvrdé, mäkké, obojaké - znelé, neznelé - samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky Vybrané slová Interpunkčné znamienka Slovné druhy Ohýbanie Spodobovanie Korektorské značky - uplatniť a ovláda vedomosti z predchádzajúcich ročníkov - v komunikačnej situácii sa primerane vyjadrovať - používať gestikuláciu, mimiku, postoj - ovláda pravopis a výslovnosť diakritických znamienok - pozná všetky písmená abecedy - rozlíšiť malé, veľké, písané, tlačené písmená - v komunikácii správne použiť ohybné slovné druhy podstatné mená - v komunikačnej situácii správne vyjadrovať - správne rozdeliť slová na konci riadka - aplikovať nadobudnuté vedomosti z ortografie - posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti, napísať čistopis s opravenými chybami - správne dodržiavať pravidlá spodobovania na základe osvojeného učiva o znelosti spoluhlások - správne vyslovovať slová, v ktorých nastáva spodobovanie - dodržiava pravidlá splývavej výslovnosti - ovláda pravidlá aktívneho počúvania, zásady učenia sa, pravidlá správneho čítania a vie o pravidlách na zlepšovanie pamäti MAT DEJ INF BIO DADA Slávnostné otvorenie školského roka Účelové cvičenia- teória 10. Oprava kontrolného diktátu č Analýza a oprava vstupnej KP, precvičenie problematických javov

3 X. (11h) XI. (11h) 12. II. Zhovárame sa diskutujeme (11 h) Komunikácia interview 13. Vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho) 14. Želacie vety, zvolacie vety 15. Melódia viet, slovosled 16. Spodobovanie spoluhlások na konci slova pred prestávkou 17. Spodobovanie spoluhlások vnútri slova a na hranici slov Interview cielený rozhovor Veta - oznamovacia - opytovacia - rozkazovacie - zvolacia - želacia Otázka - zatvorená - otvorená Interpunkčné znamienka na konce vety Melódia vety -stúpavá -klesavá (oznamovacie, rozkazovacie, zvolacie vety, dopĺňacia otázka)) -stúpavá (zisťovacia otázka) Slovosled Spodobovanie Rozdelenie hlások podľa znelosti - párové znelé - párové neznelé - nepárové zvučné pravidlá spodobovania 18. Diskusia, debata Diskusia Debata Argument 19. Prozodické vlastnosti reči Prestávka prirodzená a významová Sila hlasu 20. Opakovanie a upevňovanie učiva 2. TC Dôraz v pokojnej reči na poslednom slove vo vete Prízvuk - na prvej slabike slova Melódia Tempo 21. Previerka vedomostí 2. TC 22. Analýza a oprava previerky, precvičenie problematických javov 23. III. Píšeme si so známymi (5 h) Osobné základné a osobné privlastňovacie zámená 24. Osobné základné a osobné privlastňovacie zámená Zámená - definícia -osobné základné -osobné privlastňovacie -zo súboru slohových útvarov vybrať žáner zodpovedajúci téme: interview -na základe analýzy stanovenej komunikácie napísať cielený rozhovor - uskutočniť interview na zadanú alebo voľnú tému -vytvoriť písomnú verziu interview - aplikovať teoretické vedomosti o formálnej úprave - zvoliť vhodný spoločenský tón - začať a ukončiť komunikáciu so známymi ľuďmi - pozná teoreticky typy interview -interpunkciu a pravopis v jednoduchej vete - rozlíšiť typy viet - správne intonovať všetky druhy viet - samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité vety, pričom dodržiava správny slovosled a správne používa interpunkčné znamienka - správne dodržiavať pravidlá spodobovania na základe osvojeného učiva o znelosti spoluhlások - správne vyslovovať slová, v ktorých nastáva spodobovanie - ovláda rozdelenie hlások podľa znelosti: znelé, neznelé, zvučné - ovláda definíciu spodobovania, pravidlá, výnimky - vecne argumentovať - vytvoriť z textu na základe čiastkových informácií hypotézu o jeho závere a svoju hypotézu overiť v diskusii - zhodnotiť obsahovú stránku prijatého prehovoru a vysloviť protiargumenty - opraviť slovné hodnotenie alebo preformulovať svoju výpoveď - používať interpunkčné znamienka ako grafické signály - správne intonovať všetky druhy viet a uplatňovať pravidlo o rytmickom krátení - chápe formálnu stránku textu a dokáže ju vyjadriť hlasovými prostriedkami: prestávkou, silou hlasu a dôrazom - je schopný plynule čítať daný text - aplikovať nadobudnuté vedomosti v praxi - vyhľadať a pomenovať zámená vo vlastnom texte - utvoriť osobné privlastňovacie zámeno od základného - argumentovať a aplikovať svoje znalosti o zámenách Mesiac úcty k straším Účelové cvičenie- prax Testovanie žiakov 5.roč.

4 25. Základné a radové číslovky Číslovky - definícia - základné - radové 26. Pozdrav, pohľadnica, adresa Súkromný list 27. Pozdrav, pohľadnica, adresa Súkromný list 28. IV. Chceme byť informovaní (22 h) SMS, 29. Podstatné mená Charakteristika 30. Podstatné mená Skloňovanie, gramatické kategórie Odosielateľ Adresát - príjemca Pravopis zámen Ty, Tvoj v korešpondencii Súkromný list Oslovenie na obálke, v liste Pozdrav Podpis Spojovník rozdeľuje slová na konci riadku Textová správa ová adresa ová príloha Internet Spam Vírus Čitateľská gramotnosť Podstatné mená definícia -plnovýznamové ohybné slová Ohýbanie skloňovanie Gramatické kategórie -rod mužský, ženský, stredný -číslo jednotné, množné -pád N, G, D, A, L, I, vokatív Vzory podst. mien Základ slova Pádová prípona Predložky ako SD pomáhajúci vyjadrovať pády PM PM MR vzor chlap, hrdina PM MR vzor dub, stroj Mužský rod Skloňovanie - ohýbanie Životné podstatné mená 33. Opakovanie PM MR - živá osoba - ten tí Vzory chlap, hrdina Neživotné podstatné mená - neživá vec - ten tie Vzory dub, stroj - rozdiel medzi používaním základných a radových čísloviek - rozoznať základné a radové číslovky v texte - aplikovať vedomosti o ich skloňovaní a dodržiava ich pravopis - štruktúru listov - úvodné a záverečné formulky - vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému súkromný list - písanie zámen s veľkými písmenami v korešpondencii - samostatne napísať pozdrav, pohľadnicu - chápe význam adresy v korešpondencii - rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy pohľadnica a súkromný list - vytvoriť text pohľadnice v súlade s cieľom komunikácie - použiť správne tvar tykania a vykania - zostaviť a ovláda pravidlá posielania správneho u, SMS - ovláda bezpečnostné pravidlá používania internetu - napísať a odoslať i s prílohou - definovať PM ako ohybný plnovýznamový SD - uviesť príklady na jednotlivé pomenovania - správne určiť GK, najmä pádovú väzbu - vymedziť vzory - uplatniť vzory pri písaní - pravopise - rozlíšiť PM podľa rodu - ovláda spisovné skloňovanie - určiť GK PM MR - ovláda neživotné PM MR INF HUV,TSV

5 XII. (9h) 34. Upevňovanie a preverovanie vedomostí PM MR 35. PM ŽR vzor žena, ulica Ženský rod Skloňovanie - ohýbanie Vzory žena, ulica Vzory dlaň, kosť 36. PM ŽR vzor dlaň, kosť 37. Opakovanie PM ŽR 38. Upevňovanie a preverovanie vedomostí PM ŽR PM SR vzor mesto, srdce PM SR vzor vysvedčenie, dievča Stredný rod Skloňovanie - ohýbanie Vzory mesto, srdce, vysvedčenie, 41. Opakovanie PM SR dievča Pravidlo o rytmickom krátení Dvojtvary (dievčatá dievčence) 42. Upevňovanie a preverovanie vedomostí PM SR I. (9h) 43. Opakovanie a upevňovanie učiva 1. polroku 44. Opakovanie a upevňovanie učiva 1. polrok 45. Polročná kontrolná práca 46. Analýza a oprava KP, precvičenie problematických javov Žiak: - vie základné vedomosti z učiva 1. polroka - vie uplatniť vedomosti, aplikovať ich pri úlohách 47. Kontrolný diktát č. 2 - podstatné mená, 48 Oprava kontrolného diktátu Korektorské značky. 49. Správa, oznámenie, pozvánka Správa Informácia Pozvánka Kto, čo, kde, kedy, ako, prečo Oznámenie -oznam, pozvánka, inzerát, reklama, jedálny lístok ako formy oznámenia - rozlíšiť a vysvetliť pojem správa - vytvoriť na zadanú alebo ľubovoľnú tému správu - rozlíšiť a vysvetliť pojem oznámenie - vytvoriť na zadanú alebo ľubovoľnú tému oznámenie - dokáže rozlíšiť správu a oznámeni - vytvoriť pozvánku na zadanú tému

6 II. (10h) 50. V. Informujeme včas a správne (4 h) Vizitka, plagát 51. Inzerát, reklama Vizitka navštívenka Plagát verejné oznámenie Inzerát platené tlačové oznámenie - ponuka - dopyt Reklama verejné odporúčanie niečoho 52. Konspekt, poznámky Konspekt krátky obsažný záznam textu Poznámky krátky zápis textu Pomlčka (pri vypočítavaní bodov) - rozlíšiť a vysvetliť pojem vizitka - vytvoriť vlastnú vizitku - rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojem plagát - vytvoriť na zadanú alebo ľubovoľnú tému plagát - ovláda termín, vie žáner identifikovať, vie napísať inzerát - pozná typológiu reklamy - s pomocou učiteľa zvládne vytvoriť reklamu - pozná aj negatívne vplyvy reklamy - v texte vyhľadať fakty a spojiť čiastkové informácie do komplexnej informácie - systematicky tvoriť poznámky, zaznamenáva si kľúčové slová - v rozličných informačných zdrojoch vyhľadať informácie 53. Vecný text a umelecký text Vecný text poučiť, vysvetliť Logická stavba Informácia Umelecký text umelecký zážitok Fantázia Nálada, pocity 54. VI. Opisujeme svet vôkol nás (19 h) Prídavné mená definícia Prídavné mená -plnovýznamové ohybné slová 55. Akostné a vzťahové prídavné mená Ohýbanie skloňovanie Gramatické kategórie 56. Stupňovanie prídavných mien -rod mužský, ženský, stredný -číslo jednotné, množné 57 Skloňovanie PRM vzor pekný -pád N, G, D, A, L, I, vokatív Vzor PRM 58. Skloňovanie PRM vzor pekný -pekný, cudzí Ohýbacia prípona 59. Skloňovanie PRM vzor cudzí Akostné PRM -pomenovanie vlastnosti 60. Skloňovanie PRM vzor cudzí -aký?, aká?, aké? Stupňovanie 61. Skloňovanie PRM upevňovanie učiva Pravidlo o rytmickom krátení Žiak dokáže: - rozlíšiť a identifikovať vecné a umelecké texty - definovať PRM ako ohybný plnovýznamový SD - rozlíšiť PRM v texte, ovláda GK - rozlíšiť akostné a vzťahové prídavné mená - uviesť príklady a rozlíšiť ich v texte - správne použiť akostné prídavné mená a vystupňovať ich - roztriediť prídavné mená podľa gramatického rodu - správne a spisovne skloňuje - ovláda pravopisné zásady

7 III. (10h) 62. Opakovanie a upevňovanie učiva 6. TC 63. Previerka vedomostí 6. TC 64. Analýza a oprava previerky, precvičenie problematických javov 65. Opis obrázku, zvieraťa Opis Osnova opisu Postup pri opise 66. Miniprojekt Opis zvieraťa 67. Kontrolný diktát č. 3 - prídavné mená Korektorské značky Prídavné mená 68. Oprava kontrolného diktátu č Opis osoby Opis 70. Miniprojekt Opis osoby Osnova opisu Postup pri opise Prirovnanie v opise - napísať krátky jednoduchý statický opis. - má osvojené znaky a prostriedky OSP - dokáže rozlíšiť rozprávanie a opis - rozumie štruktúra textu U-J-Z - chápe význam prídavných mien v opise ilustrácie/obrázka a osoby - dokáže stručne opísať osobu podľa osnovy - aplikuje vedomosti o OSP, podstatných a prídavných menách v opise IV. (11h) Synonymá Antonymá Synonymá -rovnaký, podobný význam Antonymá opozitá -opačný význam - vysvetliť pojem synonymum a antonymum - overiť významy neznámych slov v jazykovedných príručkách 73. VII. Tvoríme jednoduché príbehy (12 h) Slovesá Slovesá definícia -činnosť, stav -plnovýznamové ohybné slová Ohýbanie časovanie Gramatické kategórie -osoba 1., 2., 3. -číslo jednotné, množné -čas minulý, prítomný, budúci -spôsob oznamovací, podmieňovací, rozkazovací Ohýbacie prípony i - definovať rozprávací slohový postup - dokáže porovnať opisný a rozprávací slohový postup - zaradiť ukážku k OSP a RSP - určiť slovesá vo vete - určiť GK osobu, číslo, čas - správne spisovne časuje - vie časovať sloveso byť - ovláda pravopis slovies v ohýbacích príponách - ovláda správne rozdeľovanie slov - určiť predponu v slove - vytvára nové slová - obohacuje si slovnú zásobu - pozná a vie použiť slovotvorné predpony

8 IV. 74. Časovanie slovies Slovesá definícia -činnosť, stav -plnovýznamové ohybné slová Ohýbanie časovanie Gramatické kategórie -osoba 1., 2., 3. -číslo jednotné, množné -čas minulý, prítomný, budúci -spôsob oznamovací, podmieňovací, rozkazovací Ohýbacie prípony i Slabičné a neslabičné predpony Slabičné a neslabičné predpony Slovotvorná predpona Odvodzovanie slov Nové slovo Spodobovanie na hranici predpony a slova Predpona ne- 77. Jednovýznamové a viacvýznamové slová 78. Jednovýznamové a viacvýznamové slová Jednovýznamové slovo Viacvýznamové slovo -vonkajšia podobnosť -vnútorná súvislosť 79. Obsah, téma, hlavná myšlienka Obsah Téma Hlavná myšlienka 80. Jednoduché rozprávanie Osnova 81. Jednoduché rozprávanie Časová postupnosť 82. Príprava 1. písomnej práce zo slovenského jazyka Rozprávanie Časová postupnosť - úvod - pred udalosťou - jadro - rozvíjanie udalosti - záver - po udalosti Odsek Osnova Opis v rozprávaní - definovať rozprávací slohový postup - dokáže porovnať opisný a rozprávací slohový postup - zaradiť ukážku k OSP a RSP - určiť slovesá vo vete - určiť GK osobu, číslo, čas - správne spisovne časuje - vie časovať sloveso byť - ovláda pravopis slovies v ohýbacích príponách - ovláda správne rozdeľovanie slov - určiť predponu v slove - vytvára nové slová - obohacuje si slovnú zásobu - pozná a vie použiť slovotvorné predpony Žiak - ovláda pojem slovotvorná predpona, alovotvorný základ, nové slovo - rozpozná predponu v slove - ovláda pravidlá spodobovania na hranici predpony a slova Žiak: - ovláda pojmy jednovýznamové a viacvýznamové slová - termín homonymum - vie uviesť príklady - vie vyhľadať význam slov v slovníkoch a vie ich určiť v texte - zostaviť osnovu rozprávania - dokáže písomne zostaviť rozprávanie s prvkami opisu a ústne prezentovať svoje rozprávanie - rozlíšiť statický a dynamický opis Testovanie žiakov 9.ročníka Deň Zeme

9 V. (11h) písomná práca zo slovenského jazyka. Rozprávanie s prvkami opisu 84. Oprava 1. písomnej práce zo slovenského jazyka 85. VIII. Príbeh a opis patria k sebe (2 h) Prirovnanie a porekadlo 86. Príslovie a pranostika 87. IX. Zhotovujeme podľa návodu (2 h) Opis pracovnej činnosti 88. Spisovný jazyk a nárečie Slovná zásoba 89. X. Opakovanie učiva z 5. ročníka (11 h) Upevňujeme si pravopis Prirovnanie - ustálené - umelecké Zveličenie Umelecký účinok Porekadlo pomenovanie javu Príslovie obsahuje poučenie Pranostika Opis pracovnej činnosti - časová postupnosť - slovesá 1. os. prít. času alebo rozkazovací spôsob Spisovné slová Nespisovné slová Nárečie -východoslovenské -stredoslovenské -západoslovenské - vysvetliť malé útvary ľudovej slovesnosti - dokáže uviesť príklady - vysvetliť význam frekventovaných spojení vie nájsť význam v FS - rozlíšiť dynamický opis od statického, pozná prostriedky dynamického opisu - zostaviť opis pracovného postupu recept, výroba predmetu - vysvetliť pojmy spisovný jazyk a nárečie - uviesť konkrétne príklady - pomenovať svoje nárečie a vysvetliť jeho špecifikum - primerane veku používa spisovný jazyk v písomnej aj ústnej forme - sa orientovať v systéme jazyka BIO Stretnutie priateľov- medzinárodný detský folklórny festival 90. Kontrolný diktát č. 4 celoročné opakovanie 91. Analýza diktátu č Opakovanie učiva 5. ročníka - PM 93. Opakovanie učiva 5. ročníka - PRM Korektorské značky VYV VI. (6h) 94. Opakovanie učiva 5. ročníka - SLOV Ukončenie školského roka 95. Opakovanie učiva 5. ročníka - sloh 96. Koncoročná kontrolná práca 97. Analýza a oprava KP 98. Hodnotenie a klasifikácia v 2. polroku 99. Hodnotenie a klasifikácia v 2. polroku

10 Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj OSR Ochrana života a zdravia OŽZ Enviromentálna výchova ENV Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR Mediálna výchova MEDV Multikultúna výchova MULTV Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ je vypracovaný podľa: Štátneho vzdelávacieho programu pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie: Slovenský jazyk a literatúra. Štátneho vzdelávacieho programu pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie - Obsahový štandard a výkonový štandard pre 5. ročník základnej školy. KRAJČOVIČOVÁ, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN vyd..

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník B

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník B Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník B vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) ročník:

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. Počet hodín pre jednotlivé zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra na základnej škole:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. Počet hodín pre jednotlivé zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra na základnej škole: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Časová dotácia Slovenský jazyk a literatúra 5. ročník 6. ročník 2. stupeň ZŠ Štátny vzdelávací program 5 4 Školský vzdelávací program - 1 Spolu 5 5 Počet hodín pre jednotlivé

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 0.8.2012 Ročník:

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. ročník: variant A: 97 ročne 9 týždenne ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Tematický celok Prípravné 8 Téma - cieľ Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností

Více

Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry

Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry Písomné práce zo SJL pre 5. ročník Vstupný test - Opakovanie hlások podľa pravopisu - Opakovanie pravopisu i/y - Opakovanie vybraných slov vo

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III. Názov tematického celku vrátane tém Hodi na Medzipred metové vzťahy Vzdelávacie výstupy/ obsahový štandard Metódy a prostriedky hodnotenia Kritériá hodnotenia /Výkonový

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Predmetové kompetencie Vyjadriť myšlienky a informácie

Predmetové kompetencie Vyjadriť myšlienky a informácie Tematický celok 1.Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka 2.Zhovárame sa a diskutujeme Predmetové kompetencie Vyjadriť myšlienky a informácie Využívať gestikuláciu a mimiku. Rešpektovať jazykové

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník B

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník B Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník B vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Slovenský jazyk a literatúra

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti. Literatúra: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti. Literatúra: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Slovenský jazyk a literatúra ISCED 2- nižšie sekundárne piaty Jazyk: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok.

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA JAZYKOVĚ VYUČOVANIE štvrtý 4 hodiny/týţdeň 132hodín ročne 1. Charakteristika

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. 0. ročník: variant B: 330 hodín ročne 10 hodín týždenne

Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. 0. ročník: variant B: 330 hodín ročne 10 hodín týždenne Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK 0. ročník: variant B: 0 ročne týždenne Tematický celok Básne a vyčítanky Hra v role 7 Dramatizácia rozprávok 4 Téma - cieľ Červené jabĺčko 1 Každá rúčka... 1 Hrášok

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 9. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 9. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 9. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) časový

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) redmet: Slovenský jazyk

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť

Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť Charakteristika predmetu iučebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5.

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH STUPEŇ VZDELANIA: NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELANIE ISCED 2 NÁZOV PREDMETU: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom

Více

Tvorba časovo-tematického plánu z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom (jedna

Tvorba časovo-tematického plánu z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom (jedna Tvorba časovo-tematického plánu z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom (jedna z možností ukážka) II. UPOZORNENIE 1 Časovo-tematický

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma 1 Klimatické zmeny - slovná zásoba, 2 Klimatické zmeny - práca s textom, 3 Trpný rod - prítomný čas, 4 Trpný

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Tvorba časovo-tematického plánu z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 5.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom (jedna z

Tvorba časovo-tematického plánu z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 5.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom (jedna z Tvorba časovo-tematického plánu z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 5.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom (jedna z možností ukážka) I. UPOZORNENIE 1 Časovo-tematický

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

PREDMET : SEMINÁR SLOVENSKÉHO JAZYKA. 9.ročník: Časová dotácia: 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Jazyk a komunikácia

PREDMET : SEMINÁR SLOVENSKÉHO JAZYKA. 9.ročník: Časová dotácia: 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Jazyk a komunikácia Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk literatúra deviaty Škola ZŠ Dunajská Lužná Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma

Více

Jazyk a komunikácia. Slovenský jazyk. Mgr. Janka Kotláriková, Mgr. Zuzana Dudáková

Jazyk a komunikácia. Slovenský jazyk. Mgr. Janka Kotláriková, Mgr. Zuzana Dudáková Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2013 UO vypracoval Mgr. Janka Kotláriková, Mgr. Zuzana Dudáková 1. Časová

Více

Obsahový štandard Výkonový štandard Prostr. Téma Pojmy Spôsobilosti

Obsahový štandard Výkonový štandard Prostr. Téma Pojmy Spôsobilosti OBSAH VZDELÁVANIA 1.ročník (PRÍMA) 148,5 hod. ročne Slovenský jazyk 66 hod. Sloh 33 hod. Literatúra 49,5 hod. SLOVENSKÝ JAZYK (66 hod.) Tematický celok, počet hodín ZVUKOVÁ ROVINA JAZYKA a PRAVOPIS (18

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od.9.2008 a inovovaných od.9.200, 20 na základe

Více

Školský vzdelávací program pre SJL nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED ročník

Školský vzdelávací program pre SJL nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED ročník Školský vzdelávací program pre SJL nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 5. ročník Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov ŠVP Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 5 vyuč. hodiny týždenne/165h.ročne

Více

Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika vyučovacieho predmetu

Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika vyučovacieho predmetu Podstatou predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy

Více

GRAMATIKA. Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: Me sia c. Ho di na.

GRAMATIKA. Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: Me sia c. Ho di na. GRAMATIKA Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 2611013043 Me sia c Ho di na Tema tický celok Kľúčové kompeten Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Priere zová

Více

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 3., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 3., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Slovenský jazyk Ročník: 3., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 7 + 1 hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Literatúra 1.Staroveká literatúra rozdelenie na orientálnu a antickú literatúru, ich charakteristika, hlavní predstavitelia. Dráma v starovekej literatúre.

Více

Učebná osnova. slovenský jazyk a literatúra

Učebná osnova. slovenský jazyk a literatúra Učebná osnova slovenský jazyk a literatúra Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia SOŠ, Komenského

Více

Rámcové osnovy pre ruský jazyk

Rámcové osnovy pre ruský jazyk Rámcové osnovy pre ruský jazyk Základný kurz /A1/ Témy a situácie: 1. Ako sa voláš, zoznámenie - Predstavenie, meno, priezvisko, pozdrav pri stretnutí, lúčení, telefonický rozhovor 2. Hovoríte po rusky?

Více

3. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

3. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 3. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vypracovala: PaedDr: D. Elečková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 3

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 5. ročník

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 5. ročník Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 5. ročník Vypracoval: Mgr. Mária Papačová Obsah Charakteristika predmetu.... Chyba! Záložka nie je definovaná.

Více

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo slovenského jazyka

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo slovenského jazyka Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Učebné osnovy zo slovenského jazyka Charakteristika predmetu V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych schopností

Více

5 hodín týždenne, spolu 165 hodín. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie. ISCED 2-nižšie sekundárne vzdelávanie. Slovenský.

5 hodín týždenne, spolu 165 hodín. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie. ISCED 2-nižšie sekundárne vzdelávanie. Slovenský. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA-UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Vyučovací jazyk SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 1. Charakteristika predmetu. 2. Všeobecné ciele predmetu Zručnostné a postojové ciele

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 1. Charakteristika predmetu. 2. Všeobecné ciele predmetu Zručnostné a postojové ciele 1 Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 1. Charakteristika predmetu Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre

Více

ŠkVP - Slovenský jazyk pre 1. ročník ( časť - jazyk)

ŠkVP - Slovenský jazyk pre 1. ročník ( časť - jazyk) 1/ IX Schopnosť učiť sa učiť 2/ IX 3/ IX 4/ IX 5/ IX Vedieť aktívne počúvať 6/ IX 7/ IX Učenie sa ( 4 hodiny) Práca s informáciami ( 6 hodín) 8/ IX 4. Katalógy 9/ X Schopnosť cieľavedome riadiť vlastný

Více

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE JAZYK A KOMUNIKÁCIA 1 O B S A H Slovenský jazyk a literatúra šiesty ročník... 3

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a slohu pre 6. ročník Počet hodín : 5 hodín týždenne ( 3 slovenský jazyk, 2 literatúra) Slovenský jazyk 3 hodiny týždenne Plán bol vypracovaný podľa:

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD Vzdelávací štandard predmetu slovenský jazyk a literatúra je platný pre 1. 8. ročník gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Chápeme ho predovšetkým ako program rôznych

Více

Prehľad učiva 9. ročníka PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŽADOVANÝ VÝSTUP

Prehľad učiva 9. ročníka PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŽADOVANÝ VÝSTUP Slovenský jazyk a literatúra Prehľad učiva 9. ročníka PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŽADOVANÝ VÝSTUP GRAMATICKÁ ČASŤ I.Zvuková stránka jazyka -správne vyslovovať a písať slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie)

Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie) Príloha č. 1 Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie) I. Všeobecné kritériá hodnotenia žiakov primárneho vzdelávania Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s platným

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Ročník: 3. Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A Vypracované podľa učebných

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 3. ročník variant A Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 3. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Charakteristika predmetu Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2.

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezová téma IX. 1 2 Introducition - Úvod Úvodná hodina Deti 12 Lekcia 1 Nový domov - slovná zásoba My life - Môj život

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z cvičení zo slovenského jazyka a práce s textom. pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z cvičení zo slovenského jazyka a práce s textom. pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z cvičení zo slovenského jazyka a práce s textom pre 5. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED II. Plán vypracoval/-a:

Více

MATURITA Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky

MATURITA Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky MATURITA 2015 Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra

Více

Učebné osnovy-anglický jazyk Ročník: siedmy - Septima

Učebné osnovy-anglický jazyk Ročník: siedmy - Septima Ročník: siedmy - Septima týždenne:4 Spolu za rok:132 Doma a mimo domova Domov Rodina Voľný čas Tradície Bývanie v zahraničí Obsahový Gramatika: Opakovanie prít. a min. časov Pasívne formy Vynechávanie

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu pre 9. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu pre 9. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a slohu pre 9. ročník Počet hodín : 5 hodín týždenne ( 3 slovenský jazyk, 2 literatúra) Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre ISCED 2 Plán vypracovala:

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

MATURITA Špecifikácia testu z cudzích jazykov pre úroveň A

MATURITA Špecifikácia testu z cudzích jazykov pre úroveň A MATURITA 2008 Špecifikácia testu z cudzích jazykov Január 2008 Obsah 1. Všeobecná charakteristika testu z cudzích jazykov...3 2. Špecifikácia časti Počúvanie s porozumením v teste...4 3. Špecifikácia časti

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z ruského jazyka pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z ruského jazyka pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z ruského jazyka pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOH štvrtý 1 hodina/týţdeň 33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Slovenský jazyk časovo-tematický plán 4. ročník

Slovenský jazyk časovo-tematický plán 4. ročník Vzdelávacia oblasť: Jazyk a jazyková komunikácia Slovenský jazyk časovo-tematický plán 4. ročník Vypracovala: Mgr. Zuzana Šlepecká Školský rok: 2009/2010 Časová dotácia: 5 ín týždenne/165 ín ročne Pramene:

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. šiesty

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. šiesty SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Časový rozsah výučby Z toho podľa ŠVP 5 počet voliteľných

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Anglický jazyk - VI.OA, 2.ŠA - 4 h týždenne h ročne. ŠTANDARD 5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

Anglický jazyk - VI.OA, 2.ŠA - 4 h týždenne h ročne. ŠTANDARD 5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) SEPTEMBER MODUL 9 KOMUKIKÁCIA Anglický jazyk - VI.OA, ŠA - 4 h týždenne - 132 h ročne VZDELÁVACÍ Úvodná hodina. Organizačné pokyny. Opakovanie Slovesá (komunikácia) TV programy 4. Gramatika Nultý a prvý

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta týždenne: 4 1. Svet v rozdieloch Kultúra Rodina spoločnosť Krajiny a miesta Obsahový Jednoduchý prítomný čas, minulý čas, predprítomný čas

Více