MISKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST PARÉ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST PARÉ 1"

Transkript

1 MISKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel:Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, Ing. D. Franke Ph.D. Pořizovatel: ÚÚP MěÚ Kutná Hora Datum zpracování: březen 2013 PARÉ 1

2 A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 B KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B.1 VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN B.1.1 Plochy změn (ZM) B.1.2 Plochy změn převzaté z platné ÚPD obce B.1.3 Plochy změn v nezastavěném území B.2 PLOCHY PŘESTAVBY B.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, OCHRANA A ROZVOJ URBANISTICKÝCH HODNOT B.3.1 Charakter obce B.3.2 Bydlení B.3.3 Rekreace B.3.4 Výroba B.3.5 Doprava B Silnice B Ostatní komunikace B.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY B.4.1 Občanské vybavení B.4.2 Technická infrastruktura B Vodní hospodářství B Hospodaření s dešťovými vodami B Zásobování plynem B Zásobování elektrickou energií B Spojové vedení B.5 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ C KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY C.1 OCHRANA A OBNOVA PŘÍRODNÍCH HODNOT C.2 KONCEPCE VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ C.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ C.4 KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY C.5 KONCEPCE OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A LESA C.6 KONCEPCE OCHRANY NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ A GEOLOGICKÝCH JEVŮ D STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH D.1 ÚČEL A ČLENĚNÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH D.1.1 Hlavní využití D.1.2 Přípustné využití území D.1.3 Podmínky prostorového uspořádání a ostatní PODMÍNKY D.1.4 Podmínky ostatní D.1.5 Definice pojmů: D.2 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY NÁVRH D.2.1 Plochy bydlení B1 Nízkopodlažní bydlení B2 Nízkopodlažní bydlení v historické zástavbě B3 Bydlení s limitem velikostí parcel min. 600m B4 Bydlení v bytových domech BZ Zahrady v obytné zóně BZ1 Zahrady v obytné zóně bez staveb D.2.2 Plochy smíšené obytné SO1 Smíšené venkovské území v historické zástavbě D.2.3 Plochy rekreace R1 Sportovní a rekreační plochy R2 Plochy pro rodinnou rekreaci R3 Sportovní a rekreační plochy sezónního charakteru R4 Zahrádková osada SO5 Sportovní a rekreační plochy - hiposport Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

3 D.2.4 Plochy občanského vybavení OV1 Občanské vybavení ve veřejném zájmu OV2 Občanské vybavení D.2.5 Plochy výroby a skladování SO2 Smíšené venkovské území SO3 Výrobní areál V Výroba D.2.6 Plochy veřejného prostranství VP Plochy veřejného prostoru VZ Plochy veřejné zeleně D.2.7 Plochy dopravní infrastruktury PMK Propojovací komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného a zastavitelného území MK Místní komunikace UK Účelová komunikace v sídle DV Plochy objektů dopravní vybavenosti D.2.8 Plochy technické infrastruktury TI Plochy pro technické zařízení TZ1 Technické zařízení vodárenské nádrže D.2.9 Plochy zemědělské DZA Plochy nelesní zeleně v sídle Z7 Zemědělská půda v sídle SO4 Areál mysliveckého sdružení D.2.10 Plochy lesní LZ Les - VKP ze zákona č.114/92 Sb D.2.11 Plochy přírodní ZPP Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí ÚSES D.3 ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉ NÁVRH D.3.1 Plochy dopravní infrastruktury S1 Silnice I. třídy S3 Silnice III. třídy mimo zastavěné území a zastavitelné plochy MKN Místní komunikace UKN Účelová komunikace D.3.2 Plochy smíšené nezastavěného území DRZ Doprovodná zeleň DZ Nelesní zeleň D.3.3 Plochy přírodní PP zeleň s dominantní přírodní funkcí ÚSES PPC zeleň s dominantní přírodní funkcí ÚSES- biocentrum NLI Nelesní zeleň s dominantní přírodní funkcí RV Plochy pro revitalizaci a renaturalizaci vodních toků D.3.4 Plochy vodohospodářské VV Vodní toky a plochy - VKP ze zákona č.114/92 Sb RO Plochy pro opatření ke zvýšení retence dešťových vod Z1 Zemědělská půda Z2 Sady a zahrady Z4 Zemědělská půda s protierozním opatřením Z5 Údolní společenstva Z6 Trvalé travní porosty s protierozním opatřením D.3.5 Plochy rekreace RS Sportovní a rekreační prostor D.3.6 Plochy lesní L Les VKP ze zákona č.114/92 Sb E ÚZEMNÍ REZERVY F VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ F.1 PLOCHY A KORIDORY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÁ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT DLE 170 ZÁK. Č. 350/2012 SB Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

4 F.1.1 Veřejně prospěšná opatření dle 2 odst. 1) písm. M zák. č. 183/2006 Sb F.1.2 Veřejně prospěšné stavby F.2 PLOCHY ASANACÍ G VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO H ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚP A POČTU VÝKRESŮ Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

5 A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ I. Zastavěné území je vymezeno dle 58 zákona č. 183/2006 Sb. k datu 04/2012 nad aktuální katastrální mapou (KM); k. ú. Miskovice (Přítoky, Mezholezy, Bylany, Hořany). Zastavěné území je vymezeno ve všech výkresech grafické části. II. Základ pro zastavěné území byl použitý intravilánu obcí z map v sáhovém měřítku z roku III. Do zastavěného území jsou zahrnuty stavební pozemky, které nejsou v aktuální km, a stavební pozemky, které jsou v km včetně proluk: NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BYLANY: plochy pro RD, zahrady a místní komunikace p. č. 84/4, 84/5, 84/6, 195/1, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 199/9, 199/10, 199/11, 199/12, 199/14, 199/15, 199/16, 199/18, 199/19, 199/20, 199/21, 199/22, 202, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 82/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 195/3, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5 a 870. Na této ploše jsou vydaná územní rozhodnutí (na některých pozemcích už stojí objekty), ale nejsou zapsaná v KN. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. plochy pro RD, zahrady a místní komunikace p. č. 772, 757, 759, 760, 761, 762, 763. Plocha smíšeného území p. č. 690, 692, 693, 694. Tyto plochy jsou aktuálně zastavěné, nebo jsou využívány stávajícími objekty jako zahrady. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

6 plochy pro zahrady a místní komunikaci p. č. 750, 752, 757. Tato plocha je současně využívána jako zahrada přilehlého zastavěného území. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. plochy pro chaty (rekreace) a místní komunikaci p. č. 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 81, 812, 813, 814, 815, 728, 758, 729, 730, 731, 733. Plochy smíšeného území p. č. 822, 823, 824. Na těchto plochách jsou vydaná stavební povolení, ale nejsou zapsaná v KN. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. plochy smíšeného území p. č. 703, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 566/1, 566/2, 567, 568, 569, 570, 571. Na těchto plochách jsou stávající objekty. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

7 plochy pro rodinou rekreaci R2 (index v Hlavním výkrese) p. č. 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080/1, 1080/2, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1144, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200,1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, Na těchto parcelách jsou stavební pozemky, stávající objekty, účelové komunikace, veřejná zeleň a veřejná prostranství, nebo jsou na nich vydaná stavební povolení. NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MEZHOLEZY: plochy pro místní komunikaci, veřejnou zeleň a silnici III. třídy procházející obcí p. č. 445, 446, 451, 452, 454, st. 58, 456. Tyto plochy jsou připojeny k zastavěnému území jako komunikace obsluhující plochy zastavěného území a plocha veřejné zeleně, kde se nachází stavba kaplička. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

8 plochy pro smíšené území, zahradu a obslužnou komunikaci p. č. 387, st. 46, 403/3, 391/3. Na těchto plochách jsou stávající objekty, nebo jsou plochy využívány jako zahrady. Připojena k zastavěnému území je také obslužná komunikace. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. plochy pro RD, zahrady a účelová komunikace p. č. 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, st. 56, st. 57. Plocha smíšeného území p. č..101/3, st. 55, st. 43. Tyto plochy jsou proluka v zastavěném území obce Mezholezy a smíšené území je současně využíváno jako zahrady. plochy pro RD, zahrady a účelovou komunikaci komunikace p. č. 414, st. 41, st. 42, 436. Na těchto plochách jsou stávající objekty a jejich zahrady. Připojena je také obslužná komunikace. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PŘÍTOKY: plochy pro RD, zahrady a místní komunikace p. č. 267, 203/4, 203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/9, 203/10, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14, 203/15, 203/16, 203/17, 203/18, 203/19, 203/20, Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

9 203/21, 203/22, 203/23, 203/24, 203/25, 203/26, 203/27, 203/28, 203/29, 203/30, 203/31, 203/32, 203/33, 203/34, 203/35, 203/36, 203/37, 203/38, 203/39, 203/40, 203/41, 203/42, 203/43, 203/44, 203/46, 203/47, 203/48, 203/49, 203/50, 203/51, 159, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 143/8, 143/9, 143/10, 143/11, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/14, 312/15, 312/16, 312/17, 312/18, 312/19, 312/20, 312/21, 312/22, 312/23, 312/24, 312/26, 312/27, 312/28, 312/29, 312/30, 312/31, 312/32, 312/33, 312/34, 312/35, 312/36, 312/37, 312/40, 312/41, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9, 311/10, 311/12, 311/13, 311/14, 311/15, 311/16, 311/17, 311/19, 311/20, 311/21, 311/22, 311/23, 311/24, 311/25, 311/26, 311/28, 311/29, 311/30, 311/31, 311/32, 311/33, 311/35, 311/36, 311/37, 311/39, 311/40, 311/41, 311/42, 311/43, 311/44, 311/45, 311/46, 311/47, 311/48, 311/50, 648, 102, 104/2, 89, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 153/9, 153/10, 153/14, 153/15, 153/16, 153/17, 153/18. Na těchto plochách jsou stávající objekty, jejich zahrady a místní komunikace. Na území je vydáno územní rozhodnutí. plochy smíšeného území a účelové komunikace p. č. 93/5, 93/4, 93/3, 103/1, 105/1, 106/1. Na těchto plochách byla vydána změna ÚPNSÚ číslo 4. Plochy jsou využívány jako smíšené území a obslužná komunikace. Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

10 plochy využívané jako zahrady p. č. 244/2, 244/3, účelová komunikace p. č Plochy se stávajícím objektem a obslužnou komunikací 352/17, 352/18, 354/2. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HOŘANY: plochy pro RD, zahrady a místní komunikace p. č. 386/1, 386/2, 386/3, 381/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 382/13, 382/8, 382/7, 384, 385. Na těchto plochách jsou vydaná stavební povolení, nebo už zde stojí objekty. Ostatní plochy jsou zahrady v proluce zastavěného území. plochy pro RD, zahrady a místní komunikace p. č. 460, 23/3, 23/5, 23/4, 160/5, 160/1, 136/2, 136/6, 136/8, 136/9, 136/13, 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/15, 22/16, 22/17, 22/18, 162/2, 162/3, 454/11. Na těchto plochách jsou stávající objekty, jejich zahrady a místní komunikace. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

11 NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MISKOVICE: plochy pro RD, zahrady a místní komunikace p. č. 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 375/5, 522, 374, 375/7, 521. Na těchto plochách jsou vydaná stavební povolení, ale nejsou zapsaná v KN, nebo jde o proluku v zastavěném území. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. plochy pro RD a zahradu p. č. 607, 608, 609. Na těchto plochách jsou stávající objekty a zahrada je využívána. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. plochy pro obecní sportoviště a jeho zázemí p. č. 509, 510, 511. Plocha s p. č. 513 je využívána jako zahrada. Tyto plochy jsou současně využívány a stojí zde objekty. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

12 plochy pro bytovky a jejich zázemí, místní komunikace p. č. 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 496, 498, 501, 499. Plocha občanského vybavení p. č. 240/2, 93/2. Na těchto plochách jsou vydaná stavební povolení, plocha občanského vybavení je využívána jako plocha hřiště mateřské školky. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. plocha pro RD a zahradu p. č. 187/1, 187/2, 187/3. Na těchto plochách stojí stávající objekt zahrad. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. plochy pro RD, zahrady a místní komunikace p. č. 337/5, 337/6, 337/7, 552/1, 552/2, 550, 551, 548, 544/1, 542, 544/2, 543, 545, 547, 320/15, 320/25, 320/14, 320/13, 320/22, 320/18, 320/9, 320/10, 320/23, 325/2, 325/34, 325/33, 325/30, 325/31, 325/40, 325/41, 325/42, 325/47, 325/48, 325/44, 325/46, 325/45, 325/21, 325/43. Na těchto plochách stojí objekty a jsou využívány jejich zahrady, nebo jsou zde vydaná stavební povolení. Plocha smíšeného území SO4 p. č. 539, 540. Na této ploše stojí objekt mysliveckého sdružení. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

13 plochy smíšeného území SO5 p. č. 1002, 1001, 298/18, 298/20, 300/2, 300/4, 299/4, 300/3, 299/10, 298/21, 298/19, 299/12, 299/1, 299/10, 300/1, 287/13, 277/1, 1003, 299/9, 299/7, 299/15, 299/3, 299/2, 299/13, 299/14, 298/8, 298/5, 283/2, 282/1, 268/6, 268/4, 268/17, 268/7, 268/16, 268/3, 268/15, 268/14. Tyto plochy byly obsaženy ve změně ÚPNSÚ č. 4. Jedná se o rozsáhlý zemědělský areál, kde jsou stávající objekty a zázemí. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. plochy areálu vápenky p. č. 485, 484, 483, 486, 488, 482, 487. V tomto areálu jsou stávající objekty. Do zastavěného území nebyly zařazeny proluky v případě, že se jednalo o území nezastavěné a přírodě blízké. Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

14 B KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B.1 VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN I. Změny využití území jsou změny oproti platné ÚPD obce a současnému stavu v celém řešeném území. Využití je navrženo dle požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb. Návrh využití je patrný z výkresu hlavního. II. Podstatné změny využití území oproti platné ÚPD obce a současnému stavu jsou v následujícím tabelárním přehledu a ve výkrese č. 1 Základního členění (označení dle grafického popisu ve výkrese) B.1.1 PLOCHY ZMĚN (ZM) Označení lokality ZM1 ZM2 ZM3 ZM4 ZM5 ZM6 ZM7 ZM8 ZM9 ZM10 ZM11 ZM12 ZM13 ZM14 ZM15 ZM16 ZM17 ZM18 ZM19 ZM20 ZM21 ZM22 ZM23 ZM24 ZM25 Plochy změn (ZM) Účelová komunikace a plocha pro sportovní a rekreační využití Plocha pro výrobu Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha nízkopodlažního bydlení, zahrady a místní komunikace Plocha nízkopodlažního bydlení Plocha obchvatu silnice I. třídy okolo Miskovic Plocha nízkopodlažního bydlení Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady navazuje na zastavěné území obce Čertovka Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha pro ČOV Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha smíšeného území a zahrady Plocha smíšeného území Plocha nízkopodlažního bydlení a místní komunikace Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha pro sportovní a rekreační využití Plocha pro ČOV Plocha nízkopodlažního bydlení, zahrady a místní komunikace Účelová komunikace Účelová komunikace propojení pro pěší Bylany-Přítoky Dopravní plocha pro parkoviště B.1.2 PLOCHY ZMĚN PŘEVZATÉ Z PLATNÉ ÚPD OBCE Označení lokality Z1 Z2 Plochy změn převzaté z platné ÚPD obce s upravenými podmínkami pro využití území Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady, plocha pro sport a rekreaci Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

15 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Plocha smíšeného území Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha smíšeného území Plocha smíšeného území Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady, účelová komunikace Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady Plocha smíšeného území Plocha smíšeného území Plocha nízkopodlažního bydlení B.1.3 PLOCHY ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ Označení lokality VZ 1 Plochy změn v nezastavěném území Účelové komunikace B.2 PLOCHY PŘESTAVBY I. Plocha přestavby P8 označená ve výkrese Základního členění je plocha po bývalé těžbě vč. zařízení navržená pro smíšené území. I. Komunikace Bylany - Škvárovna - K. Hora je navržena k rozšíření formou přestavby P9 označená ve výkrese Základního členění II. V krajině jsou navrženy plochy přestavby z důvodu revitalizace krajiny jako prevence ochrany území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy mimo území obce, eroze) P1-P7 (ozn. ve výkresu Základního členění). Přestavba se týká většinou přestavby koryta vodoteče, nebo odtrubnění vodoteče a úprava plošné stavby meliorace. Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

16 B.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, OCHRANA A ROZVOJ URBANISTICKÝCH HODNOT B.3.1 CHARAKTER OBCE I. Obec Miskovice, včetně sídel Přítoky, Hořany, Bylany a Mezholezy se nachází v rozvojové ose Kutné Hory OS 5 (ZUR SK). Tato sídla jsou na Kutné Hoře závislá nejen v rámci dojíždění za prací, ale také v nabídce občanské vybavenosti a rekreace. Přítoky, Hořany a Bylany se stávají v podstatě rezidenční čtvrtí Kutné Hory, není zde dostatečná infrastruktura. II. Urbanistické hodnoty jsou chráněny podmínkami využití v historických centrech místních částí. III. Koncepce je založena na rozvoji ploch navazujících na zastavěné území obce. Dosud nezastavěné plochy v zastavěném území jsou regulovány podmínkami využití území tak, aby nedocházelo k zahušťování stávající zástavby, ale mohly být využity stávající volné parcely. IV. Rozvoj obce je vhodný pro komplexní rozvoj všech funkcí (pro bydlení, drobné plochy výroby a služeb, výrobu a skladování u silnice I. třídy). V. Ochrana hodnot vychází z koncepce ochrany a obnovy urbanistických hodnot v obci tj. zejména hodnot původní zemědělské zástavby, která dosud tvoří centrum sídel v Miskovicích, Bylanech Přítokách a Hořanech. VI. V zastavěném území sídel je maximální možná ochrana vodoteče s doprovodnou zelení, v Mezholezích také chráněn ÚSES procházející obcí. B.3.2 BYDLENÍ I. Koncepce v obcích je založena na rozvoji ploch navazujících na zastavěné území jednotlivých sídel. Dosud nezastavěné plochy v zastavěném území jsou regulovány podmínkami využití území tak, aby nedocházelo k zahušťování stávající zástavby, ale mohly být využity stávající volné parcely. II. V prostoru návsi v Miskovicích je ochrana historické zástavby místního centra zajištěna podmínkami využití a podmínkami prostorového uspořádání smíšeného území v historické zástavbě. III. Bydlení je děleno na 4 typy (B1, B2, B3, B4) B1 běžné bydlení v obci B2 bydlení v historické zástavbě B3 specifické bydlení v místní části Přítoky B4 bytové domy B.3.3 REKREACE I. Na území obce jsou navrženy plochy ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. Pokud bude zvoleno v následném projektu akumulační opatření, budou plochy rekreačně využitelné, zejména k rybolovu popř. vodním sportům. II. Prostupnost území mimo silnice pro turistiku: je navržen rozvoj účelových komunikací pro zvýšení prostupnosti krajiny a turistické atraktivity. Obec nepatří k rekreační oblasti a její území je využíváno pro procházky, turistiku a cykloturistiku obyvatel zejména z Kutné Hory. Proto ÚP navrhuje ucelenou síť v krajině ke stabilizaci a rozvoji jako hodnotu tohoto zemědělsky orientovaného území. III. Stávající chaty jsou navrženy s podmínkami index R2 na možnou dostavbu, modernizaci bez možnosti změny na trvalé bydlení nebo další dělení parcel. Nové plochy pro výstavbu chat nejsou navrženy IV. V blízkosti obchvatu obce Miskovice je navržena plocha pro sportovní využití. V. V sídle Přítoky je podmínka pro další rozvoj musí být nejprve realizována plocha pro sport v tomto sídle. Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

17 B.3.4 VÝROBA I. Plochy výroby jsou stabilizovány ve svých stávajících plochách. V území jsou stávající plochy výroby v bývalém zemědělském areálu. II. Územní plán navrhuje nové plochy smíšeného bydlení s možností využití stávajících hospodářských zázemí venkovské zástavby využití je regulováno podmínkami pro využití, prostorového uspořádání a dalšími podmínkami, zejména etapizace. III. Územní plán navrhuje nové plochy výroby a skladování (SO2, SO3) s možností využití stávajících hospodářských zázemí venkovské zástavby. ÚP navrhuje dále plochy smíšeného obytného území (SO1) pro bydlení a služby drobnějšího charakteru. Využití je regulováno podmínkami pro využití, prostorového uspořádání a dalšími podmínkami. IV. Nová plocha pro výrobu v blízkosti obchvatu obce Miskovice dobrá obslužnost, dostatečná vzdálenost od sídla kvůli negativním účinkům výroby (hluk, provoz ) B.3.5 DOPRAVA B SILNICE I. Nejvýznamnější komunikací, která prochází řešeným územím, je silnice I. třídy číslo 2 Praha Kutná Hora. Silnice I/2 je převádí jednak dálkovou tranzitní dopravu (západ východ; od Prahy přes Kutnou Horu na silnici I/38 směr Havlíčkův Brod), regionální dopravu (zejména z oblasti Sázavy, Uhlířských Janovic, Kostelce n. Č. l.) a dále místní a příměstskou dopravu (dojíždění do zaměstnání a do škol, za nákupy, za kulturou apod.). ÚP navrhuje obchvat silnice severně od Miskovic v kategorii S 9,5/70. II. III. ÚP navrhuje pokračování obchvatu Přítok v územní rezervě. Po prověření variant byla navržena trasa, která v severní části je vedena mimo koridor územní rezervy ZUR Středočeského kraje. Systém silnic v řešeném území zůstává stabilizovaný ve svých trasách. Silnice III. třídy jsou, v souladu s návrhem silnic III. třídy ve Středočeském kraji, navrhovány v návrhové kategorii S 7,5/60. Šířkové parametry lze dosáhnout v rámci pozemku silnice úpravou odvodnění IV. Ochranné pásmo silnice III. třídy je 15 m od osy krajního jízdního pásu na obě strany mimo zastavěné a zastavitelné území V. V zastavěném území sídel jsou silnice navrženy jako Propojovací místní komunikace vč. silnic uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch index PMK. Komunikace Bylany Škvárovna K. Hora, je navržena k rozšíření VI. Silnice III/33350 z Miskovic přes Mezholezy, směr Vidice silnice je navržena ke stabilizaci VII. Silnice III/33351 z Miskovic do Hořan návrhová kategorie znamená při rekonstrukci vozovky její rozšíření. V rámci územní rezervy bude část komunikace zrušena; provoz přejde na novou přeložku I/2 a část silnice III/ VIII. Silnice III/33352 z Přítok k silnici III/33351 (směr Hořany) - Po vybudování přeložky silnice I/2 vznikne nová křižovatka a část této silnice převezme dopravní zatížení ze zrušené silnice III/33351; v tomto úseku bude nutné provést rozšíření vozovky. IX. Silnice III/33353 z Přítok přes Bylany a dál směr Roztěž - silnice je navržena ke stabilizaci X. Silnice III/33354 Kutná Hora Dolany - silnice je navržena ke stabilizaci XI. Silnice III/12554 Hořany Červené Pečky -silnice je navržena ke stabilizaci XII. Silnice III/33349 Suchdol Vysoká Mezholezy napojení na sil.iii/ silnice je navržena ke stabilizaci B OSTATNÍ KOMUNIKACE I. Součástí rozvojových ploch pro bydlení jsou návrhy místních obslužných komunikací, které byly prověřeny zejména pro přesné umístění dotčených pozemků a navrženy jako veřejně prospěšné stavby. II. Komunikace k chatové oblasti Velký rybník - je navrženo zřízení výhyben Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

18 III. Síť účelových komunikací byla doplněna v souladu s požadavkem zadání ke zvýšení průchodnosti krajiny mimo silnice. Trasy byly odvozeny z historických stop území, potřeb v příměstské krajiny turisticky intenzívně využívané a z návrhu KPÚ. B.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY B.4.1 OBČANSKÉ VYBAVENÍ I. Územní plán stabilizuje plochy stávajícího občanského vybavení OV1 občanské vybavení ve veřejném zájmu a OV2 občanské vybavení. S ohledem na rozsah navrhovaného rozvoje a stávající kapacity ÚP nenavrhuje nové plochy pro školská zařízení a základní vybavení. II. Přípustné využití v plochách bydlení související s občanským vybavením: Služby a maloobchodní zařízení náležející do sféry základního občanského vybavení (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky provozem, hlukem, zápachem a zastíněním) Ve stavbách pro bydlení se v parteru povolují provozovny živností do 30 m² užitkové plochy. Případné parkování vozidel zákazníků pouze na vyhrazených plochách veřejného prostranství. III. V SO1 na celém území obce včetně místních částí, nejsou přípustné ubytovací služby, kromě území Mezholez B.4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA B VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ I. Navrhovaná obytná zástavba Hořany, Miskovice, Mezholezy a Přítoky koncepce zásobování pitnou vodou je stabilizovaná; místní části jsou napojeny na veřejný vodovod z Kutné Hory (Vrchlice - Maleč a.s.) II. Bylany jsou navrženy na rozvoj s podmínkou napojení na vodovod III. Chatová osada u Vrchlice a V. rybníka mají navržený způsob zásobování pitnou vodou z domovních studní IV. Vodní zdroje místní s nekvalitní vodou jsou nadále chráněny jako zdroj užitkové vody V. Koncepce likvidace odpadních vod je navržena pro Miskovice a místní části Přítoky, Hořany a Bylany do oddílné kanalizační sítě k ČOV. Pro místní část Přítoky a plochy s indexem B3 je navržena podmínka etapizace. Pro plochu B3 lze vydat územní rozhodnutí po realizaci napojení na čistírnu odpadních vod. VI. Umístění ČOV v Bylanech je převzato z podrobné dokumentace pro stavební povolení; podmínkou pro jeho vydání je vymezení ochranného pásma ČOV. VII. Místní části Mezholezy a chatová osada jsou navrženy na stabilizaci současného systému likvidace odpadních vod (bezodtokové jímky vyvážené na ČOV mimo obec, likvidace v domovních mikročistírnách, likvidace ve vícekomorových septicích) VIII.Koncepce vodního hospodářství se navrhuje v těchto možných podmínkách: Pro Miskovice, Bylany, Hořany, Mezholezy a Přítoky - Plochy zastavěného území a zastavitelné jsou navrženy na zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu Pro chatovou oblast - Plochy zastavěného území a zastavitelné jsou navrženy na zásobování pitnou vodou z domovních studní Pro Miskovice, Bylany, Hořany a Přítoky - Plochy zastavěného území a zastavitelné jsou navrženy na likvidaci odpadních vod těmito způsoby: bezodtokové jímky vyvážené na ČOV mimo obec likvidace v domovních mikročistírnách likvidace ve vícekomorových septicích Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

19 Nová výstavba v zastavitelných plochách je podmíněna napojením na oddílnou kanalizaci odpadních vod do společné ČOV s čerpacími stanicemi. Po realizaci kanalizační infrastruktury jsou plochy v zastavěném území a zastavitelných plochách povinny napojení na společnou kanalizační síť. (viz. též podmínka v Přítokách) Pro Mezholezy a chatovou oblast - Plochy zastavěného území a zastavitelné jsou navrženy na likvidaci odpadních vod těmito způsoby: bezodtokové jímky vyvážené na ČOV mimo obec likvidace v domovních mikročistírnách likvidace ve vícekomorových septicích B B HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI I. Dešťová kanalizace je vybudována ve všech místních částech kromě chatové osady v betonovém potrubí, stav je stabilizovaný. S ohledem na havarijní stav některých částí je v rizikových oblastech navržena obnova dešťové kanalizace. II. Koncepce likvidace dešťových vod v navrženém zastavitelném území a v zastavěném území: dešťové vody budou v max. míře vsakovány do terénu a likvidovány na pozemcích. Stavební povolení budou respektovat tuto podmínku návrhu pro ÚŘ řešením povrchů na pozemku s max. vsakovacím efektem a stanoveným % zastavěnosti plochy. Likvidace dešťových vod bude součástí následného projektu pro územní řízení. III. Návrh vymezuje plochu přestavby P1-P6 (ozn. ve výkresu základního členění) pro retenční opatření (např. formou akumulace dešťových vod nebo jiným retenčním opatřením) přestavbou melioračního opatření, odtrubnění a obnovou vodního toku v přírodě blízkém korytu. IV. Územní plán řeší vsakování max. množství srážek na pozemku (100%), popř. v nezastavěném území doplňkově zadržení v retenční (popř. akumulační, vsakovací či odpařovací) nádrži. ÚP navrhuje plochy pro zvýšení retenční schopnosti index RO V. Pro plochu B3 a navržené plochy bydlení v Mezholezích je navržena podmínka vybudování kapacitního otevřeného odtoku dešťových vod až do místní vodoteče VI. Maximální množství vody z nově navržených komunikací je navrženo vsakovat do podélných mělkých zatravněných příkopů, vyspádovaných, bez úprav zpevňující povrch betonovými nebo kamennými dlažbami, napojených na další systém příkopů. VII. Kromě retenčních opatření jsou v podmínkách využití navrženy plochy pro rozliv vodních toků zejména v údolních nivách, jako nezastavitelné území údolních společenstev VIII. Koncepce hospodaření s dešťovými vodami vychází z podkladů o současné vodní erozi a indikací údolních niv. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Koncepce zásobování plynem navrhuje pro Miskovice a místní části Bylany, Hořany a Přítoky plynofikaci. B ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ I. Koncepce zásobování el. energií se nemění, stávající trafostanice lze přestrojit na výkon požadovaný rozvojem ploch pro bydlení, služby a výrobu. V případě nedostačujícího výkonu se předpokládá nová trafostanice a její přesné umístění se upřesní v následném projektu DÚR dle etapy realizace. II. Nová rozvodná energetická vedení se při rekonstrukci vozovky v zastavěných částech obce budou umísťovat pod zem. III. Nová rozvodná energetická zařízení v zastavitelných plochách obce se budou umísťovat pod zem B SPOJOVÉ VEDENÍ Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

20 I. Zásobování v telefonním obvodu pro místní části obce vyhovuje a lze pokrýt i nárůst počtu uživatelů. II. Telekomunikační vedení se v zastavěných částech obce budou umísťovat pod zem B.5 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ C I. Charakter obce určuje její poloha v sídelní struktuře a sousedství s centrem osídlení Kutná Hora, kde jsou uspokojovány potřeby i základního vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby a kultura) II. Územní plán stabilizuje plochy mateřské školy na stávajících plochách a s ohledem na rozsah navrhovaného rozvoje a stávající kapacity nenavrhuje nové plochy pro školská zařízení a základní vybavení. Kapacitu mateřské školy lze v rámci plochy zvyšovat. III. V ÚP je navržena plocha pro rozvoj sportovních zařízení v Miskovicích a Bylanech. Sportovní vybavení v Přítokách je podmínkou pro rozvoj v rámci navrženého využití území v podmínkách ostatních. IV. ÚP prověřil a navrhnul plochu letiště pro letecké modely mimo sídlo dle požadavku obce. V. Občanské vybavení je navrženo v těchto plochách: Občanské vybavení Občanské vybavení ve veřejném zájmu V plochách bydlení přípustné využití služby a maloobchodní zařízení VI. Plochy veřejného prostoru jsou navrženy jako prostor s veřejnými komunikacemi, veřejnou zelení a plochami pro rekreační využití. Jedná se o stávající veřejné prostory. VII. Plochy veřejné zeleně jsou veřejné prostory s funkcí zeleně reprezentativní, rekreační a estetickou KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Koncepce uspořádání krajiny je dokumentována v samostatném výkrese č.5 v měř. 1: C.1 OCHRANA A OBNOVA PŘÍRODNÍCH HODNOT I. Koncepce aktualizovala systém ÚSES dle nových podkladů (KPÚ). Do systému byl zařazen i segment interakčních prvků index NLI. II. Koncepce uspořádání krajiny navrhuje 2 úseky potoků pro renaturalizaci v území provázaném s ochranou přírody a vodním režimem krajiny. III. Koncepce uspořádání krajiny navrhla systém doprovodné zeleně a systém ke zvýšení retenční schopnosti krajiny zejména v údolí potoků a terénních depresích. IV. Koncepce uspořádání krajiny navrhuje systém opatření proti vodní erozi zejména podmínkami využití zemědělské půdy V. Vzhledem k místu krajinného rázu, exponovanosti sídel v dominantní poloze navrhuje územní plán prostorové regulativy jednotlivých funkčních ploch v území, omezující především výšku zástavby v sídle. VI. Územní plán navrhuje podél vybraných účelových komunikací na horizontech nebo významných pohledových místech samostatnou plochu pro doprovodnou zeleň, která by měla dotvářet obraz sídla v krajině a celkovou koncepci uspořádání krajiny. VII. Ochrana krajinného rázu krajiny je navržena zejména podmínkami pro možné využití zemědělské půdy, a podmínkami pro umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v souladu s charakterem nezastavěného území. V zastavitelných plochách v souladu jsou navrženy podmínky pro využití a prostorové uspořádání velikost parcel, výšková hladina zástavby a v některých případech rozdělení využití plochy pro bydlení a plochy zahrad s možností pouze staveb doplňkových. Z důvodu ochrany a obnovy přírodních hodnot je zejména upraven rozvoj ve dvou lokalitách: Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

21 Miskovice západ navržené využití, které je v souladu s požadavky na ochranu VKP Vysoká a vodního režimu svahu Mezholezy střed průběh ÚSES obcí po částečně funkčních plochách vodoteče Bylany průběh ÚSES obcí po částečně funkčních plochách vodoteče VIII. Chatové lokality jsou navrženy pouze pro údržbu stávajících staveb, nikoli na rozvoj nebo výstavbu nových staveb v nových plochách nebo zahušťováním ploch chat, nelze přestavovat na trvalé bydlení IX. Areál v Miskovicích je navržen s doprovodnou zelení vzhledem k tomu, že leží v exponované poloze a zeleň je navržena pouze směrem k východní části obce. X. Koncepce navrhuje tuto strukturu uspořádání krajiny: Struktura uspořádání krajiny Zeleň v sídle - významné hodnoty urbanistické koncepce Podmínky využití území a limity VP, VZ, SO6, kulturní nemovité památky a areály, urbanisticky hodnotné areály BZ, BZ1, R1, R2, R3, R4, RS Zeleň významná pro zachování a obnovu místa krajinného rázu a dálkových pohledů Základní koncepce prostupnosti krajiny pro obyvatele a turisty mimo silnice Koncepce dominantní funkce ochrany a obnovy přírody - ÚSES Ochrana ZPF před vodní erozí Koncepce ochrany a obnovy přirozeného vodního režimu v krajině a před vodní erozí Ochrana zemědělského potenciálu krajiny Z7, DZA, DZ, DRZ, NLI UKN, UK ZPP, PPC, PP Z4, Z6 RO, RV, Z4, Z5, Z6 Z1, Z2 C.2 KONCEPCE VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ I. Územní plán řeší vsakování max. množství srážek na pozemku (100%), popř. v nezastavěném území retenční opatření (např. akumulační, vsakovací či odpařovací). ÚP navrhuje plochy pro zvýšení retenční schopnosti index RO II. Maximální množství vody z nově navržených komunikací je navrženo vsakovat do podélných mělkých zatravněných příkopů, vyspádovaných, bez úprav povrchu, napojených na další systém příkopů. III. Pro plochu B3 a navržené plochy bydlení v Mezholezích je navržena podmínka vybudování kapacitního otevřeného odtoku dešťových vod až do místní vodoteče IV. Kromě retenčních opatření jsou v podmínkách využití navrženy plochy pro rozliv vodních toků zejména v údolních nivách, jako nezastavitelné území údolních společenstev index Z5 V. Koncepce hospodaření s dešťovými vodami v krajině vychází z podkladů o současné vodní erozi a indikací údolních niv. VI. Koncepce vodního režimu je navržena podmínkami využití ploch: RO plochy pro opatření ke zvýšení retence dešťových vod RV plochy pro revitalizaci a renaturalizaci vodních toků Z4 zemědělská půda s protierozním opatřením Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

22 Z5 údolní společenstva Z6 trvalé travní porosty s protierozním opatřením VII. Jsou navrženy asanace 2 ploch meliorací v území pro revitalizaci nebo renaturalizaci vodního toku. Graficky návrh dokumentuje kromě výkresu koncepce uspořádání krajiny výkres základního členění, kde jsou zakresleny plochy změn v nezastavěném území a výkres veřejně prospěšných opatření (ozn. O1-O4, O6-O12, O27, O37, O43-O48) VIII. Vodní tok má stanovené manipulační pásmo vodního toku jednostranně od břehové čáry 6 m IX. Je navržena asanace plochy části meliorací v území pro zvýšení retenční schopnosti krajiny. C.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. Místní části obce jsou navrženy k odkanalizování do společné ČOV. Mezholezy a chatová osada jsou části navržené na vyvážení nepropustných jímek nebo zřízení malých domovních čistíren. II. V Přítokách je další rozvoj bydlení podmíněn vybudováním čistírny odpadních vod III. Komunální odpad je likvidován v souladu s právními předpisy mimo území obce. IV. Zatížení hlukem z navrhovaných obchvatů silnic bylo prověřeno ve vyhodnocení SEA. V případě územní rezervy severně od Přítok byla zvolena varianta nejdále od sídla. V. Z důvodů hlukového zatížení silnice I/2 je navržena v plochách bydlení a smíšeného území v Miskovicích navržena plocha BZ zahrady v obytné zóně; v plochách SO1 sousedících se silnicí I/6 v místní části Přítoky je stanovena podmínka pro realizaci bydlení až po dokončení obchvatu Přítok navrženým v ÚP Miskovice jako územní rezerva. C.4 KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY I. Koncepce navrhuje plochy regionálního a lokálního ÚSES vč. interakčních prvků s vazbou na území sousedních obcí. II. Údolní společenstva potoků údolní nivy jsou navrženy na ochranu jako nezastavitelná území s funkcí ochrannou, ekologickou a vodohospodářskou. Údolní niva-významný krajinný prvek byl vymezen na základě indikátorů v místech, která jsou vhodná pro obnovu nebo ochranu niv. III. Ochrana VKP Vysoká je navržena přizpůsobením rozvojových ploch sousedících s hranicí parku zejména návrhem využití. C.5 KONCEPCE OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A LESA I. Zemědělská krajina je chráněna jako stabilizovaná zemědělská půda. Zábory navržené v ÚP jsou popsány v odůvodnění. II. Lesy jsou stabilizované ve stávající ploše, pokud nejsou zařazeny do ÚSES; lesy v ÚSES jsou navrženy jako plochy přírodní C.6 KONCEPCE OCHRANY NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ A GEOLOGICKÝCH JEVŮ I. Na území obce se vyskytují limity CHLU. Ložisková území leží mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. II. Poddolovaná území obce jsou mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. D STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ D.1 ÚČEL A ČLENĚNÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH I. Časový horizont stanovených podmínek je návrh (plochy přestavby a plochy změn). Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

23 II. V návrhu ÚP je navržena územní rezerva R1 III. V území je vykonávána řada činností, které vyžadují jeho zvláštní vybavení, uspořádání nebo členění (např. terénu, infrastruktury, jednotlivých staveb, zeleně apod.). Tyto speciální vlastnosti území, vyhovující zvolené činnosti nebo účelu, jsou plochy s rozdílným způsobem využití a členění vyhl. č. 501/2006 Sb. SZ., dále specifikované dle místních podmínek rozvoje IV. S ohledem na specifické podmínky a charakter území jsou plochy s rozdílným způsobem využití podrobněji členěny. V. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou členěny na: hlavní využití přípustné využití území podmínky pro prostorového uspořádání a ostatní podmínky VI. Zastavěné území je vymezeno dle 58 zákona č. 350/2012 Sb. k datu 4/2012. VII. Zastavěné území je vymezeno ve výkrese č. 1 Základního členění a ve výkrese č. 2 Hlavním výkresu D.1.1 Určuje účel využití a hlavní funkci označené plochy D.1.2 Zde je v některých plochách uváděn výčet jednotlivých, konkrétních činností, využití území a jeho vybavení, které jsou přípustné nad rámec hlavní funkce. V maximální možné míře jsou voleny formulace a pojmy definované v právních předpisech, významné při rozhodování správních orgánů (stavebních úřadů, ochrany přírody apod.) ve správních řízeních. D.1.3 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OSTATNÍ PODMÍNKY Účelem těchto podmínek je jasné a srozumitelné vyjádření vlastností např. zástavby, jednotlivých staveb, uspořádání a využívání zeleně apod., požadovaných z důvodů zachování a ochrany kladně hodnocených vlastností řešeného území. Uvádí potřebné údaje např. o výškové hladině zástavby, intenzity využití pozemků v plochách vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu. D.1.4 PODMÍNKY OSTATNÍ V podmínkách jsou stanoveny podmínečné etapizace pro rozvoj nebo následné umístění staveb nebo stavební povolení nebo další podmínky pro využití jednotlivých lokalit, např. podmínky pro umístění stavby nebo dělení a pro scelování parcel. D.1.5 DEFINICE POJMŮ: I. zastavěnost pozemku = poměr zastavěné části stavby a zpevněných ploch k celkové výměře stavební parcely v %. Do zastavěné části se počítají i podzemní stavby II. III. IV. základní občanské vybavení je vybavení s velkou četností výskytu a používání a s velkou mírou závislosti na bydlení např. mateřské školy, prodejny základních potravin, hřiště pro děti, veřejná hřiště, občerstvení, které slouží ke každodennímu využívání obyvatel obce občanské vybavení ve veřejném zájmu je vybavení s velkou mírou závislosti na bydlení např. zařízení sociální péče, zdravotnické zařízení, hřiště pro děti, školství, kultura a zařízení pro hromadnou dopravu osob, které je podmínkou pro splnění základních potřeb obyvatel maloobchodní zařízení obchodní zařízení pro koncové uživatele občany obce a zájmového území V. podkroví = obytné nebo jinak využívané podlaží stavby umístěné pod konstrukcí sedlové nebo valbové nebo obdobné střechy s max. plochou 60% podlaží pod podkrovím Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

24 VI. VII. VIII. IX. NP = nadzemní podlaží doplňkové stavby drobné stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou stanovenou v podmínkách prostorového uspořádání přestavba změna dokončené stavby stavební čára - nepřekročitelná hranice zastavění do veřejného prostoru; zástavba nesmí nikde ustupovat X. uliční čára - hranice mezi soukromým pozemkem a veřejným prostranstvím nebo veřejnou komunikací XI. XII. služby občanské zařízení nadmístního charakteru pro maloobchod, stravování, ubytování, sport a občanské vybavení ve veřejném zájmu přechodné ubytovací služby služby, jejichž součástí je poskytování ubytování přechodného charakteru typu ubytovny, hotelu, penzionu apod. D.2 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY NÁVRH D.2.1 PLOCHY BYDLENÍ B1 NÍZKOPODLAŽNÍ BYDLENÍ Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech s limitovanou velikostí u nových parcel min. výměry 1000 m 2 vč. zahrad. Nepřípustné jsou přechodné ubytovací služby. I. Služby a maloobchodní zařízení náležející do sféry základního občanského vybavení 1 (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky provozem, hlukem, zápachem a zastíněním) II. Limitované doplňkové stavby 2 ke stavbě hlavní III. Samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky). IV. Bydlení v bytových domech do 2 NP s vlastní parcelou, kterou je nutné oplotit; max. množství bytů 4. Domy nebudou sloužit přechodnému ubytování. V. Komunikace určené pro obsluhu plochy VI. Umístění nezbytného technického zařízení PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení se soukromými zahradami. Parkovací a odstavná stání nového objektu pro bydlení a ostatní přípustné činnosti pouze mimo veřejné prostranství a místní komunikaci. Kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň. Nové domy mají nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví nebo 2 nadzemní podlaží s rovnou střechou. Nově vzniklé pozemky rodinných domů mají minimálně 1000 m 2 vč. zahrad. Zastavěnost pozemku vč. zpevněných ploch maximálně 30%. Provozovny živností max. 50% půdorysné plochy RD Nové doplňkové stavby do max. výměry 20 m² 1 viz kpt. Definice pojmů 2 Viz kpt. Definice pojmů Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

25 Umístění technické infrastruktury v pohledově málo exponované poloze zejména veřejných prostranství PODMÍNKY OSTATNÍ I. Stavby pro chovatelské účely mohou být dimenzovány pro kapacitu samozásobení obyvatel domu. Provoz chovatelství nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky. II. V RD se povolují provozovny živností, které nevyvolávají dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné zástavbě. III. Dešťové vody budou v max. míře vsakovány do terénu a likvidovány na pozemcích. Stavební povolení budou respektovat tuto podmínku návrhu pro ÚR řešením povrchů na pozemku s max. vsakovacím efektem a stanoveným % zastavěnosti plochy. Likvidace dešťových vod bude součástí následného projektu pro územní řízení. V Mezholezích bude součástí projektu pro stavební řízení navržen a realizován odvod dešťových vod až do místní vodoteče např. formou otevřeného příkopu podél komunikace. IV. Podmínkou pro následné povolení stavby je napojení na veřejný vodovod v místních částech Miskovice, Bylany, Hořany, Mezholezy a Přítoky V. Podmínkou pro následné povolení stavby v Miskovicích, Bylanech, Hořanech a Přítokách je napojení na oddílnou kanalizaci odpadních vod do společné ČOV sídla, pokud je kanalizace realizovaná. Do doby výstavby ČOV lze likvidovat odpadní vody těmito způsoby: bezodtokové jímky vyvážené na ČOV mimo obec likvidace v domovních mikročistírnách likvidace ve vícekomorových septicích VI. Podmínkou pro následné povolení stavby v Mezholezích je likvidace odpadních vod v bezodtokové jímce vyvážené na ČOV mimo obec nebo v domovní mikročistírně VII. Podmínkou pro následné povolení změny stavby v chatové lokalitě u Velkého rybníka je likvidace odpadních vod v bezodtokové jímce vyvážené na ČOV mimo obec VIII. Nová rozvodná energetická zařízení v zastavitelných plochách obce se budou umísťovat pod zem IX. Umístění nových staveb nebo zařízení, změny vlivu na využití území nebo ochranu zájmu v území lze v zastavěném území a zastavitelných plochách v k. ú. obce (kromě chatové oblasti) realizovat za podmínky napojení na stávající dopravní infrastrukturu systémem obousměrných místních komunikací v min. šířce 8 m. X. podmínka pořadí změn v území Plocha Z1 ( ozn. ve výkrese Základního členění) pro bydlení je podmíněna pro vydání územního rozhodnutí projektem dopadů na okolí-zejména dopravy po místních komunikacích a jejich úpravou, resp. realizací, na potřebné šířkové parametry. B2 NÍZKOPODLAŽNÍ BYDLENÍ V HISTORICKÉ ZÁSTAVBĚ Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech. Nepřípustné jsou přechodné ubytovací služby. I. Ve stavbách pro bydlení se v parteru povolují provozovny živností do 30 m² užitkové plochy. Případné parkování vozidel zákazníků pouze na vyhrazených plochách veřejného prostranství. II. Doplňkové stavby ke stavbě hlavní PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ I. Domy mají nejvýše 2 nadzemní podlaží a podkroví nebo 2 nadzemní podlaží s rovnou střechou. II. Doplňkové stavby ke stavbě hlavní celkové max. výměry 20 m² plochy PODMÍNKY OSTATNÍ I. Podmínkou pro následné povolení stavby je napojení na veřejný vodovod Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

26 II. Podmínkou pro následné povolení stavby je napojení na oddílnou kanalizaci odpadních vod do společné ČOV sídla, pokud je kanalizace realizovaná. Do doby výstavby ČOV lze likvidovat odpadní vody těmito způsoby: bezodtokové jímky vyvážené na ČOV mimo obec likvidace v domovních mikročistírnách likvidace ve vícekomorových septicích III. Dešťové vody budou v max. míře vsakovány do terénu a likvidovány na pozemcích. Stavební povolení budou respektovat tuto podmínku návrhu pro ÚŘ řešením povrchů na pozemku s max. vsakovacím efektem a stanoveným % zastavěnosti plochy. Likvidace dešťových vod bude součástí následného projektu pro územní řízení. B3 BYDLENÍ S LIMITEM VELIKOSTÍ PARCEL MIN. 600M 2 Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech s limitovanou velikostí pozemků. Nepřípustné jsou ubytovací služby. I. Služby a maloobchodní zařízení náležející do sféry základního občanského vybavení 3 (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky provozem, hlukem, zápachem a zastíněním) II. Limitované doplňkové stavby 4 ke stavbě hlavní III. Samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky). IV. Umístění nezbytného technického zařízení PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ I. Využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení se soukromými zahradami. II. Parkovací a odstavná stání nového objektu pro bydlení a ostatní přípustné činnosti pouze mimo veřejné prostranství a místní komunikaci. III. Kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň. IV. Nové domy mají nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví nebo 2 nadzemní podlaží s rovnou střechou. V. Nově vzniklé pozemky rodinných domů mají minimálně 600 m 2 vč. zahrad. Zastavěnost pozemku vč. zpevněných ploch maximálně 30%. VI. Provozovny živností max. 50% půdorysné plochy RD VII. Nové doplňkové stavby do max. výměry 20 m² VIII. Umístění technické infrastruktury v pohledově málo exponované poloze PODMÍNKY OSTATNÍ I. Stavby pro chovatelské účely mohou být dimenzovány pro kapacitu samozásobení obyvatel domu. Provoz chovatelství nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky. II. V RD se povolují provozovny živností, které nevyvolávají dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné zástavbě. III. Dešťové vody budou v max. míře vsakovány do terénu a likvidovány na pozemcích. Stavební povolení budou respektovat tuto podmínku návrhu pro ÚŘ řešením povrchů na pozemku s max. vsakovacím efektem a stanoveným % zastavěnosti plochy. Likvidace dešťových vod bude součástí následného projektu pro územní řízení. IV. Podmínkou pro následné povolení stavby je napojení na veřejný vodovod 3 viz kpt. Definice pojmů 4 Viz kpt. Definice pojmů Návrh ÚP Miskovice, textová část / počet listů 50

MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST PARÉ 1. Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Ing. arch. M. Tunková, Ing. D. Franke Ph.D.

MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST PARÉ 1. Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Ing. arch. M. Tunková, Ing. D. Franke Ph.D. MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, Ing. D. Franke Ph.D. Pořizovatel: ÚÚP MěÚ Kladno Datum zpracování:

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Turnov Datum zpracování: únor 2008 PARÉ 4 Návrh ÚP Kacanovy, textová část....1

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel.

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. 605 419 899 Výkonný porizovatel: ing.arch. Ivana Tichá Spolupracující zastupitel: starosta

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. ÚČEL REGULATIVŮ 2. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3. REGULATIVY PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ OBCE

1. ÚČEL REGULATIVŮ 2. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3. REGULATIVY PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ OBCE 1 1. ÚČEL REGULATIVŮ Cílem regulativů je definovat obecné základní požadavky na utváření fungujícího osídlení s esteticky kvalitním prostorovým řešením, dopravní a technickou infrastrukturou a požadavky

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města MĚSTO STŘÍBRO VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města Zastupitelstvo města Stříbra vydalo na svém 7. zasedání dne 19.4.2007 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH Datum: prosinec 2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚP Studnice právní stav po Změně č.1. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Únor 2015

ÚP Studnice právní stav po Změně č.1. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Únor 2015 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Zastupitelstvo obce Poustka se na svém zasedání dne 12.12.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více