Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území"

Transkript

1 Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a zamûfiuje se pfiedev ím na srovnání star ího v voje s dobou po roce Pfiiná í také dílãí poznatky o souãasném smûfiování PraÏské památkové rezervace. PraÏská památková rezervace byla prohlá ena nafiízením vlády ã. 66/1971 na území v ech historick ch praïsk ch mûst a na ãástech pfiilehl ch katastrálních území (obr. 2). V roce 1992 byla PraÏská památková rezervace v tomto rozsahu jako Historické centrum Prahy zapsána na Seznam svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Souãasnû ale v 90. letech zapoãaly velké ekonomické tlaky zamûfiené na historické centrum, jeï s sebou neustále pfiiná ejí jeho stavební transformaci. Pro sledování této pfiemûny byla vybrána ãást Malé Strany vymezená na v chodû a jihu katastrální hranicí. Na západní stranû je tato oblast ohraniãena zástavbou pod v chodními svahy Petfiína, od ulice Ro ick ch aï po ulici Hellichovou. Od Hellichovy ulice vedou hranice sledované oblasti po severní hranici parcel ã. 307, 780, 782, které ohraniãují b valou Chotkovskou a Michnovskou zahradu (obr. 3). Jedná se o okrajové území Malé Strany, jeï pro lo v 19. století zcela zásadní promûnou. Vyznaãuje se vysok m podílem asanaãní zástavby a navíc je ráz jiïní poloviny území témûfi zcela urãen jednotnou zástavbou z poslední ãtvrtiny 19. a zaãátku 20. století, která zde vznikla po zániku barokního opevnûní (obr. 4, tmavû Ïlutû). Právû z toho dûvodu procházely názory na památkové hodnoty tohoto území jiï od konce 19. století sloïit m v vojem. 1 Oznaãení Újezd, jeï se dosud uchovalo v názvu ulice, ve stfiedovûku patfiilo celému pfiedmûstskému osídlení mezi Petfiínem a Vltavou od Újezdské brány Men ího Mûsta praïského aï ke kostelu sv. Jakuba (dnes na Smíchovû). 2 Ani dnes neoznaãuje pfiesnû vymezené území. Budu jím nadále oznaãovat sledovanou oblast pouze pro zjednodu ení. Regulace území pokraãovala i v období první republiky. PostiÏena byla hlavnû pûvodní zástavba kolem ulice Újezd (obr. 4, novostavby Ïlutû). Dokonãení dal ích urbanistick ch zásahû, které mûly b t spojeny hlavnû s v stavbou Petfiínské komunikace, byl nakonec Újezd u etfien (obr. 1). 3 Na papífie zûstaly také projekty, jeï plánovaly vybudování seve- 1 1 Jde napfiíklad o názory na stavbu monumentální vefiejné budovy na Kampû nebo na hodnoty klasicistní architektury, napfi. Chotkova paláce ãp. 458, které se v prûbûhu ãasu radikálnû promûnily. Srovnej JE ÁBEK, Lubo. Pamûtní spis uï ího v boru Soupisné komisse královského hlavního mûsta Prahy o návrzích v konkursu na upravení Malé Strany cenou poctûn ch. In Zprávy komise pro soupis stavebních, umûleck ch a historick ch památek královského hlavního mûsta Prahy I. Praha, 1904, s Viz také Seznam ulic, vefiejn ch prostranství, domû a památek na Malé Stranû, které dle návrhu Soupisné komise v nynûj ím rázu i pûdorysu zachovány b ti mají. TamtéÏ, s Uvedenou promûnu po roce 1837 zachytila pfiehlednû na mapách BEâKOVÁ, Katefiina. Svûdectví Langweilova modelu Prahy. Praha : Muzeum hl. m. Prahy, 1996, s ISBN X; K urbanistickému v voji HLAVSA, Václav; VANâURA, Jifií. Pokud není uvedeno jinak, je autorem podkladû a fotografií Robert Gája, Obr. 1. Návrh pfiehledného regulaãního a zastavovacího plánu pro území Prahy III (Malá Strana) a Prahy IV (Hradãany) s pfiilehl mi ãástmi území Prahy XVIII (Stfie ovice) a Prahy XIX (Dejvice a Bubeneã), v fiez, pûvodní mûfiítko 1:2880 (Státní regulaãní komise pro Prahu a okolí 1928, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, ã. SRK000167) Malá Strana, Men í Mûsto praïské. Praha : SNTL, 1983, s , 48 51, 64 67, 83 86, 100, ; VLâEK, Pavel et al. Umûlecké památky Prahy, Malá Strana. Praha : Academia, 1999, s ISBN ; BEâKOVÁ, Katefiina. Hradãany a Malá Strana, Zmizelá Praha. Praha : Schola ludus Pragensia, 2000, s ISBN

2 mastr_02_12.qxd :16 Stránka rojiïního spojení Malé Strany pfies Kampu. Je tû na pûdorys plánované galerie na Kampû. Ta v ak spolu s v - konci 60. let se uvaïovalo o umístûní této trasy do chodní ãástí plánu aï k Mánesovu mostu schválena neby- tunelu, kter by vedl pod Sovov mi ml ny a pod la, protoïe bylo uloïeno rozpracovat cestu pfies Kampu. Karlov m mostem. V roz ífieném pfiedpolí mostu KREJâÍ, L. Marek. Malá Strana , mûsto mezi (tehdy 1. Máje) mûlo b t jeho vyústûní a obrati tû asanací a regenerací. In BEâKOVÁ, Katefiina (ed.). autobusû, kterému by padly za obûè bloky domû : Sto let Klubu Za starou Prahu. Praha 2000, 4 podél Janáãkova i Malostranského nábfieïí. 2 Obr. 2. PraÏská památková rezervace, mapov podklad (Vratislav Nov, 2012). Legenda: modrá hranice PraÏ- s ISBN Podrobnû k soutûïi na Alternativní fie ení k petfiínské komunikaci podobu Petfiínské komunikace, která probûhla v roce pfiedstavoval Petfiínsk tunel. Pfied definitivním 1926, FEDROVÁ, Stanislava. Petfiínská komunikace : Ka- prosazením varianty Strahovského tunelu poãítal pitola z dûjin Státní regulaãní komise. PrÛzkumy návrh smûrného územního plánu z roku 1964 ta- památek XV. 2008, ã. 2, s ISSN ké se zaústûním nábfieïní komunikace v oblasti Pro odpor vefiejnosti byla nakonec v roce 1937 vypsána no- dolní stanice lanové dráhy. Parkov m úpravám vá soutûï na spojení se severozápadním sektorem Prahy. kolem kfiiïovatky by v takovém pfiípadû padla za 4 Revize smûrného územního plánu z roku 1969 a smûr- obûè opût témûfi celá zástavba, která vznikla n územní plán z roku 1971, Dostupn z WWW: v okolí Vítûzné ulice po roce <http://mpp.praha.eu/vykresyuparchiv/>. Variantu bez ské památkové rezervace a Historického centra Prahy V roce 1959 byly zbofieny navzdory protestûm v roce 2012, ãervená katastrální hranice, zelená hra- dva domy naproti Tyr ovu domu ãp. 405 a 406 nice sledované oblasti. (dnes ãp. 405). K dal ím demolicím, kter mi Komunikace navazující na Zborovskou ulici zde vedla pod Obr. 3. PraÏská památková rezervace, památková ochra- mûla b t dokonãena regulace také v chodní stra- Vítûznou ulicí v tunelu, viz také KRISE, Martin. Malostran- na, oblast Újezda. Zvlá È jsou vyznaãeny objekty, které ny ulice Újezd pfii kfiiïovatce s íãní, jiï nedo lo. ské nábfieïí a splavnûní Vltavy. In BEâKOVÁ, K. (ed.), cit. 6 nutnosti zbourání zástavby Malostranského nábfieïí publikoval BEN, Adolf. Ochrana památek. 1961, s byly navrïeny k ochranû Soupisnou komisí v roce 1901 v pozn. 3, s ISBN ; BEâKOVÁ, (modré rafy), a také objekty, které byly vyznaãeny na Plá- Katefiina. Sto let Klubu Za starou Prahu v sedmi kapito- nu chránûn ch domû v Praze III. a IV., kter tvofiil pfiílo- lách. In tamtéï, s. 38, hu návrhu Státní regulaãní komise z roku 1928 (oranïov 2 TOMEK, Wáclav Wladivoj. Dûjepis mûsta Prahy II. Pra- 5 Návrh smûrného územního plánu z roku Dostup- rám). (Vratislav Nov, Robert Gája, 2012) ha. 1871, s Bez ISBN. BOHÁâ, Zdenûk. Topo- n z WWW: <http:// mpp.praha.eu/vykresyuparchiv/>. Obr. 4. Praha 1-Malá Strana, Újezd, historicko-urbanis- grafick slovník k církevním dûjinám pfiedhusitsk ch 6 JANOU EK, Adolf. Regulaãní a zastavovací zámûr y tická anal za stavu v roce Pro srovnání jsou zazna- âech, PraÏsk archidiakonát. Praha : Historick ústav AV. v Praze na Újezdû. Ochrana Památek. 1958, ã. II, s. 8 12, menány pûdní vestavby pfied rokem , s , 58. ISBN obr. ã. 7 a 8; T Ï. Projekt na úpravu domû ãp. 405 a Schválen regulaãní plán z roku 1928 obsahuje je tû na Újezdû. Ochrana památek. 1959, s IN MEDIAS RES Rober t GÁJA / Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezer vace na pfiíkladu men ího území 89

3 Obr. 5. Praha 1-Malá Strana, Újezd, stavební ãinnost po roce Legenda: mezipodesty vznikly napfiíklad v ãp. 585 a 577 v Mûlnické ulici. Na tûstí nebyl realizován návrh pûdní nástavby v podobû pásového vik fie podél celého prûãelí, kter mûl vzniknout pro potfieby ústfiedí Státního ústavu památkové péãe a ochrany pfiírody v Jechenthalov ch domech ãp. 558 a 563 na Malostranském nábfieïí. Útvar hlavního architekta stejnû jako PraÏské stfiedisko státní památkové péãe pûdní vestavbu v roce 1986 shodnû zamítly, mimo jiné i s poukazem na tehdy platnou Vyhlá ku hlavního mûsta Prahy o zásadách usmûràování rozvoje PraÏské památkové rezervace MajitelÛm domu ãp. 425 stát omezil moïnost do nemovitosti investovat právû z dûvodu plánované demolice. K jejímu nafiízení pak skuteãnû v roce 1965 do lo a nájemníci byli vystûhováni. KdyÏ bylo jasné, Ïe dûm zûstane zachován, nechal Odbor kultury Národního v boru hlavního mûsta Prahy léta neudrïovan dûm majitelûm z dûvodu zanedbání údrïby památky v roce 1974 vyvlastnit podle zákona o kulturních památkách. V roce 1977 dal nov uïivatel Svazarm zbofiit severní dvorní kfiídlo a na jeho místû zaãal budovat ubytovnu i s podzemními garáïemi. V roce 1991 Státní památkov ústav neúspû nû Ïádal o zru- ení stavebního povolení. Nov projekt komerãního centra z poloviny 90. let jiï plánoval novostavbu zv it na sedm podlaïí. Tento zámûr nebyl na tûstí realizován. Nicménû v sledná podoba adaptace na hotel s pfiístavbou, zastfie en m dvorem a podzemními garáïemi je ke kulturní památce velice necitlivá. V roce 2002 byl v rozporu se závazn m stanoviskem odboru kultury a památkové péãe magistrátu odstranûn krov a historické stropní konstrukce z kfiídla do ulice Újezd. Pokuta uloïená vlastníku ve správním fiízení ãinila 70 tisíc Kã. 7 Období Pfied rokem 1989 se dostaly ãasto do ohroïení v dûsledku zanedbané údrïby objekty, které patfiily z památkového hlediska k nejv znamnûj- ím. Kromû jiï zmínûného ãp. 425 jde napfiíklad o mal barokní palác ãp. 437 ve V ehrdovû ulici nebo Sovovy ml ny. Na poslední chvíli se doãkala záchrany dvorní ãást objektu ãp. 539, kter mûl je tû do poãátku 70. let spolu se sousedním domem ãp. 447 ve V ehrdovû ulici padnout za obûè Malostranskému tunelu. Na zaãátku 90. let byl dûm dostavûn a v raznû transformován díky vysoké nástavbû pultové stfiechy se zapu tûn mi lodïiemi a pultov mi vik fii. 8 Nejnároãnûj í stavební akcí tohoto období byla obnova celého areálu Tyr ova domu, která probíhala za provozu od poloviny 70. aï do zaãátku 90. let. 9 V období po roce 1971 nevznikla v této oblasti jiï Ïádná dûle- Ïitûj í novostavba kromû nové dolní stanice lanovky. Stavební zásahy se omezily pfiedev ím na zlep ení bytového komfortu. PÛdní vestavby byly budovány vût inou individuálnû a v porovnání s dne ní situací patfií tyto zásahy do stfie ní krajiny spí e k mírnûj ím. PÛdní vestavby i s typov mi sídli tními v tahy s kovov mi dvefimi ústícími na 7 Hotel byl dokonãen v roce Spisovna NPÚ HMP, ãp. 425; JANDUSOVÁ et al. Praha 2002 : Zpráva o prûbûïném sledování památky zapsané na Seznam svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Praha : SPÚ HMP, Rkp. viz tabulka s pfiehledem postihû; VLâEK, Pavel et al. Umûlecké památky Prahy, Malá Strana. Praha : Academia, 1999, s ISBN VLâEK Pavel et al., cit. v pozn. 7, s Jednalo se o plochu ãp. 450, 458, 464. âeská obec sokolská jej po první svûtové válce získala od praïské obce. Následnû zapoãala s restaurováním Michnovského paláce a v stavbou tûlocviãny s bazénem na místû zbrojnice z let , která byla zbofiena v roce Z tohoto období pochází analytické odhalení sgrafit na prûãelí paláce do ulice Újezd. Velice necitlivû byla upravena ve 20. letech barokní jízdárna, takzvaná Stará zbrojnice, nástavbou jednoho patra a dvoupodlaïní pûdní vestavbou pfii pfiestavbû na hotel. VLâEK, P. et al., cit. v pozn. 7, s BIRNBAUMOVÁ, AneÏka; KRÁSN, Franti ek. Tyr Ûv dûm, jeho dûjiny a stavba. Praha : âeskoslovenská obec sokolská, Bez ISBN. LÍBAL, D. et al. Praha, stavebnû historick prûzkum, Malá Strana ãp Praha : SÚRPMO, 1965, rkp. passim. Bez ISBN. 10 Viz VLâEK, P. et al., cit. v pozn. 7, s ; Spisovna NPÚ HMP, ãp Z této vyhlá ky se muselo aï do jejího zru ení Ïádat o v jimku. Jeden z ãlánkû se t kal také nástaveb a vestaveb upohledovû exponovan ch objektû, zvlá È se zde uvádûlo: na hodnotn ch architekturách 19. století Sbírka nafiízení, vyhlá ek a instrukcí národního v boru HMP, , s , cit. s

4 6 7 Období Fasády vût iny domû se doãkaly opravy. Nesporn m pozitivem je také nahrazení Ïiviãného povrchu chodníkû mozaikovou dlaïbou. Partery domû nebyly vystaveny takov m komerãním tlakûm jako na hlavních turistick ch trasách, takïe se nesetkáváme v takové mífie s pfiedimenzovan mi reklamními poutaãi nebo nevhodn mi stavebními úpravami (ãp. 425). V nûkter ch pfiípadech byly zfiízeny dokonce velice zdafiilé historizující v kladce (ãp. 623 a 401). Právû unikátnû dochovan soubor historick ch v kladcû z pfielomu 19. a 20. století a také z období první republiky dotváfií charakter této ãásti Malé Strany. Z pokraãujících úprav areálu Tyr ova domu je nutné zmínit pfiedev ím restaurování fasády v chodního prûãelí Michnova paláce v roce 1992, které napravilo nûkteré kody napáchané neodborn mi postupy v 70. letech. V této dobû byla zfiízena také ubytovna v podkroví tûlocviãny. K plánované obnovû venkovního sportovi tû nakonec nedo lo. âeská obec sokolská nesouhlasila pfiedev ím s poïadavky památkové péãe na vy í podíl zelenû a prûchodnost areálu. Dnes je zde parkovi tû, na nûï se pfiijíïdí prûrazem ve zdi, kter slouïil pûvodnû jen provizornû po dobu trvání rekonstrukce areálu. Na zaãátku 90. let vznikly rovnûï plány na vybudování hotelu v prostoru podél âertovky. Tomuto zámûru mûl padnout za obûè jezuitsk letohrádek (takzvané Nosticovo nebo také Chotkovo divadlo, ãp. 634). Plány na jeho zbofiení podporovala âeská obec sokolská jiï od zaãátku 50. let. Nakonec byl rekonstruován pro potfieby Fakulty tûlesné v chovy a sportu UK v 80. letech. Paradoxnû jedním z argumentû pro jeho odstranûní v roce 1991 byl necitliv zpûsob pfiedchozí opravy. 11 PÛvodnû patfiil do sokolského areálu také dûm ãp. 464 v b valé Chotkovské zahradû. V letech zde vznikl novotvar mansardové stfiechy s pûdní vestavbou. Na v chodû byl pfiistavûn nov rizalit a cel areál byl novû ohraniãen zdí. 12 Z novostaveb je nutné zmínit kromû dostavby hotelu ãp. 425 z let také obytn dûm ãp. 632 v Hellichovû ulici z let , kter se obrací hlavní frontou do Petfiínsk ch sadû. Pfii rekonstrukci pozdnû barokního domu ve V ehrdovû ulici ãp. 437, kter byl jiï od roku 1961 opu tûn, prosadil v roce 2002 investor pûtipatrovou novostavbu na místû b valé barokní zahrady. 13 Jedním z neuskuteãnûn ch megalomansk ch plánû z poãátku 90. let bylo podzemní parkovi tû na Újezdû pro 700 vozû. 14 V razné stavební zásahy byly zaznamenány pfiedev ím ve v stavném bloku domû pfii Janáãkovû nábfieïí. NároÏní dûm ãp. 126 byl pfiestavûn pro potfieby Dresdner Bank jiï na zaãátku 90. let. Radikálnû byl pfiestavûn dûm ãp. 138, prohlá en za kulturní památku. Kromû vybudování parkovi tû na plo e dvora byla v dûsledku tfií pfiístaveb zcela zmûnûna dvorní fasáda. Nástavba v podobû zimní zahrady jako jediná na sledovaném území pfievy uje Obr. 6. Praha 1-Malá Strana, Újezd, vyuïití nemovitostí pfied rokem (Vratislav Nov, Robert Gája, 2012) Obr. 7. Praha 1-Malá Strana, Újezd, vyuïití nemovitostí stav v roce (Vratislav Nov, Robert Gája, 2012) 11 Údajnû nebyl projekt bez zabrání plochy divadla rentabilní. Spisovna NPÚ HMP, ãp. 464 (dnes samostatné ãp. 634); k areálu Tyr ova domu: Spisovna NPÚ HMP, ãp Tato kulturní památka mûla b t jiï na konci 40. let zdemolována. V roce 1951 byl objekt na návrh reservaãní komise ONV zahrnut do Akce památkové údrïby mûstské rezervace. Po rekonstrukci, která jiï tehdy ãásteãnû zmûnila jeho vzhled, byl kolaudován v roce Spisovna NPÚ HMP, ãp VLâEK, P. et al., cit. v pozn. 7, s JANDUSOVÁ, Z. et al., cit. v pozn. 7, s. 67. VLâEK, P. et al., cit. tamtéï, s BA E, Miroslav et al. Urbanistická studie : PraÏská památková rezervace. Praha : ÚRM, , s mapa. 91

5 Obr. 8. Praha 1-Malá Strana, Janáãkovo nábfieïí 59, dem na Kampu. 17 Souãasné celkové adaptace ãp. 138, terasa s bazénem se zasunovací stfiechou. vût inou nerespektují pûvodní dispozice bytû a vedou k v mûnû historick ch v plàov ch prvkû. V le- Obr. 9. Praha 1-Malá Strana, Mûlnická 4, ãp Obr. 10. Praha 1-Malá Strana, Zborovská 56 a 58, ãp. tech byly Sovovy ml ny zrekonstruovány pro Muzeum Kampa. S odstupem let lze tuto 79 a 81. Obr. 11. Praha 1-Malá Strana, Plaská 3, ãp. 623, terasa obnovu hodnotit kladnû, zvlá tû s ohledem na vyubez povolení vznikla v roce Ïití objektu. V 90. letech hledaly firmy pfiedev ím prostory pro kanceláfie 18 nebo pfiíleïitosti k pfiestavbám hfieben stfiechy o patro. Celkov rozsah nástavby domû na hotely, v posledních nûkolika letech investofii budují hlavnû luxusní rezidence. To ov em z roku 2002 jednoznaãnû pfiekroãil podmínky závazného stanoviska Magistrátu hlavního mûsta pfiiná í zajímav efekt. Zatímco podíl bytové plochy se poslední dobou opût zvût uje (i díky pûd- Prahy z roku 2000 (obr. 8 a 12). 15 Sousední dûm ãp. 140 byl spolu s domem ãp. 157 nejprve v polovinû 90. let pfiestavûn na kanceláfie, vznikla ná- sniïuje. Luxusní byty si kupuje nebo pronajímá ním vestavbám), podíl stál ch obyvatel se dále stavba smûrem do dvora a garáïe na místû dvora pfiedev ím zahraniãní klientela. Ub vá proto obyvatel se zájmem o vefiejnou kontrolu této oblasti. pokryté zeminou s vegetací. O deset let pozdûji následovaly úpravy, které navrátily tûmto domûm Na konci 19. století byla situace odli ná. Asanace obytn úãel. V raznou transformací pro ly také památkovû chránûné domy na opaãné stranû bloku ny v sociální struktufie obyvatelstva, nájemní do- tehdy s sebou sice také pfiiná ela pronikavé zmû- ãp. 117 a ãp. 115 s dvoupatrov mi nástavbami my v ak slouïily hlavnû bohat m mû Èansk m dvorních kfiídel, na nichï jsou je tû pochozí terasy. vrstvám. Setkáváme se zde ãasto s luxusními byty umístûn mi mnohdy jen po dvou nebo jednom K tomu lze pfiidat je tû neadekvátní dvoupatrové nástavby na domech ãp. 125 ve Vítûzné a ve Zborovské ãp. 81 a 79 (obr. 10). Bûhem dvaceti let se s dal í postupnou sociální zmûnou obyvatelstva na patfie. Po druhé svûtové válce dochází spolu tak naprosto rozpadla pûvodní historická koncepce, která se udrïela pfies jedno století. Jedná se Promûny ve vyuïívání nemovitostí pfied rokem k rozdûlování pûvodních dispozic bytû na men í. o nejvût í transformaci dvorû, stfie ní krajiny a také interiérû v uvedeném vzorku. 16 Nároãnou sta- Nejvût í ohroïení pro historickou autenticitu 1989 a po nûm názornû ukazují mapy (obr. 6 a 7). vební pfiemûnu pfii pfiestavbû na kanceláfie nebo sledovaného území pfiedstavují v posledních dvaceti letech pûdní vestavby a nástavby. Nástavby rezidenãní bydlení prodûlaly domy na severní stranû námûstí Kinsk ch a také v íãní ulici s v hle- celého patra byly postaveny pouze dvû, ãp. 584 (2009) a ãp. 582 (2003) v Mûlnické ulici. Zachování ikmého sklonu stfiechy smûrem do ulice se stfie ními nebo ateliérov mi okny se památkové péãi vût inou dafií prosadit. V fiadû pfiípadû se zvy- uje hfieben stfiechy (ãp. 623 nebo 81). Jako odstra ující pfiíklad neadekvátních vik fiû smûrem do ulice mûïe slouïit ãp. 423 na Újezdû nebo ãp. 81 a 79 ve Zborovské ulici. 19 Ve sledovaném souboru se objevují i lodïie umístûné smûrem do ulice (ãp. 600, 560 nebo 539). Pohledovû ukrytá ãást vestavby nad dvorním traktem domu má ãasto podobu nástavby o jednom ãi dvou podlaïích (obr. 5). PÛdní vestavby a nástavby samozfiejmû nepfiedstavují v historickém kontextu nûjakou anomálii. Obrázek 4 znázoràující pro pfiedstavu také vestavby meziváleãné a z doby pfied rokem 1989 rozhodnû není kompletní a spí e zachycuje, co se zachovalo po pfiede l ch letech pfiestaveb. Vût inou se tehdy jednalo o v stavbu individuální. V souãasnosti jsou pûdní vestavby v PraÏské památkové rezervaci pfiedmûtem zájmu velk ch investorû a rovnûï cílené podpory ze strany mûstsk ch ãástí Prahy 1 a Prahy 5. NarÛstající dynamika celého procesu v posledních letech tak pfiedstavuje zvlá tní fenomén. PostiÏeny jsou pfiedev ím domy z pfielomu 19. a 20. století, které pûvodnû s vestavbami aï na nûkolik v jimek (ãp. 445) nepoãítaly. 20 Kromû nebezpeãí zá- 15 MHMP ãj /99, Spisovna NPÚ HMP, ãp V roce 2011 bylo povoleno závazn m stanoviskem dokonce roz ífiení této nástavby: Vzhledem k tomu, Ïe bazén a dostavba mezi komínov mi tûlesy byly zkolaudovány a MHMP OPP pfii fiízení neuplatnil Ïádné námitky, nelze s odkazem na zásadu legitimního oãekávání posoudit úpravy v úrovni 6. NP jinak,, S-MHMP /2011, s. 4, tamtéï. 16 Nutno podotknout, Ïe úpravy dvorních fasád ãp. 157, 115 patfií k tûm konceptuálnûj ím, jeï se snaïily o sjednocení fasády s nástavbou. Nástavba na domû ãp. 125 vznikla postupnû ve dvou fázích, ve 20. a 90. letech 20. století. VLâEK, P. et al., cit. v pozn. 7, s Spisovna NPÚ HMP, ãp. 140, 157, âp. 563 a 562 v íãní ulici byly zrekonstruovány pro luxusní bydlení v letech 2010 aï V roce 2012 ãeká podobná rehabilitace sousední objekt ãp Napfiíklad v ãp. 39 na Janáãkovû nábfieïí byla vybudována v 90. letech v pûdní vestavbû kanceláfi typu open space. 19 Vik fie do ulice i nástavba do dvora na ãp. 79 ve Zborovské ulici byly povoleny v roce 2011 právû na základû upozornûní investora na jiï existující precedens na ãp Ateliér s v hledem na Kampu, kter byl zkolaudován spolu s domem v roce 1894, byl pfiestavûn 90. letech 92

6 niku krovu a zásahu do stfie ní krajiny provází stfie ní vestavby také neorganické pfiipojování v tahov ch tubusû k mezipatrûm schodi È, a tudíï likvidace cel ch okenních os, protoïe fiada star- ích domû jiné technické fie ení neumoïàuje. V neposlední fiadû je také nutné upozornit na statická nebezpeãí pfiedimenzovan ch nástaveb, jejichï architektura jde ãasto zcela proti historickému kontextu (obr. 8 12). Pokud schvalovacím procesem projde nevhodn projekt, znamená to pro budoucnost dal í posun mûfiítek podle zásady rovného pfiístupu. 21 Za posledních dvacet let bylo ve sledovaném území realizováno více neï 80 pûdních vestaveb a nástaveb. Existuje nejménû deset dal ích zámûrû s platn m rozhodnutím (obr. 5). Aktuální vyuïití pûd s ohledem na jiï existující vestavby pfied rokem 1989 pfiedstavuje asi 80 %. Tato alarmující ãísla byla jiï pfied deseti lety zaznamenána v nûkter ch ãástech Starého Mûsta a Josefova. Pracovníci monitoringu UNESCO pfii SÚPP (od roku 2001 pfii SPÚ HMP) vypracovali v letech podrobné studie stavební ãinnosti v nûkter ch ãástech historického centra Prahy od doby jeho zápisu na Seznam UNESCO v roce Z nich vypl vá, Ïe na Josefovû byly za pouhou dekádu vybudovány vestavby v 75 % objektû. Podobné údaje existují i pro oblast mezi Mal m a KfiiÏovnick m námûstím. 22 Na mapû (obr. 5) jsou zaznamenány domy, které nepro ly po roce 1989 na sledovaném území celkovou obnovou interiérû a fasád. Vût inou se shodují s tûmi, které pûdní vestavbu je tû nemají. Omezení investic do domovního fondu od 40. let 20. století neplánovanû zpûsobilo urãitou konzervaci centra v historické podobû první republiky. Pfiedev ím se to t ká fasád, oken a interiérov ch v plàov ch prvkû a dále jiï vzpomenut ch v kladcû (ãp. 420, 534, 442, 424, 426, 430, 124, 400, 401 a 588). Z této diskontinuity v voje bychom se mûli nauãit tûïit a pfiehodnotit ná vztah zejména k architektufie 19. století. Pfii obnovû interiérû, hlavnû vestibulû nebo schodi È, se vûbec nepoãítá s nálezy dekorativní v malby, která b vá vût inou skrytá pod bíl mi nátûry. Dnes ji mûïeme pozorovat pouze v nûkolika domech (napfiíklad ãp. 558, 563 nebo 550). V souãasné dobû stojí oblast Újezdu patrnû na dal ím rozcestí. Nûkteré pfiipravované projekty se sv m mûfiítkem z místního rázu naprosto vymykají. Jde jednak o projekt hotelu v ãp. 420 a 421 na rohu ulice Újezd a Vítûzné. Jeho souãástí je estipodlaïní novostavba pfiistavûná na spáru po celé ífii dvorní fasády ãp Pod plochou dvora vznikne parkovi tû. DÛm ãp. 420 patfií do urbanisticky velice cenného souboru pozdnû klasicistní zástavby Vítûzné ulice, kter je v jimeãn i z hlediska celé PraÏské památkové rezervace. V pfiípravû je také bytov a administrativní komplex tvofien ãp. 39 a 54. Oba domy mají b t propojeny podzemním parkovi tûm. Je témûfi neuvûfiitelné, Ïe se zdej í historická zástavba dochovala v takovém mûfiítku, i pfies nesãetné projekty, které by v minulosti její ráz jednoznaãnû po kodily. Je potfieba ochránit její urbanistickou hodnotu jako celek, jako hmotn pramen a doklad doby, v níï tento komplex vznikal. Rozhodnû je potfieba opustit my - lenky znevaïující hodnoty zástavby z pfielomu 19. a 20. století. VÏdyÈ tento typ zástavby tvofií vût í ãást domovního fondu PraÏské památkové rezervace. 23 Zabránit dal ímu sniïování vizuální integrity a autenticity Malé Strany, které pocièujeme pfiedev ím ve stfie ní krajinû, mûïe jedinû podrobn regulaãní plán PraÏské památkové rezervace 20. století na mezonetov byt. Pfiitom byla zfiejmû zlikvidována pûvodní nosná konstrukce z litinov ch sloupû. BERÁNEK, Jan. DÛm ãp. 445/III, Praha 1 Malá Strana, V ehrdova 5, zkrácen stavebnû historick prûzkum a inventarizace umûlecko-fiemesln ch prvkû. Praha, Rkp. s. 6 10, Také v ãp. 562 v ulici íãní existoval aï do roku 2011 ateliér, kter vznikl snad je tû pfied 1. svûtovou válkou. 21 Viz pozn BARE OVÁ, Jana; JANDUSOVÁ, Zdena; KRUTINOVÁ, Amálie et al. Praha 2000, Zpráva o prûbûïném sledování památky zapsané na Seznam svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Praha : SÚPP, Rkp., 12 Obr. 12. Praha 1-Malá Strana, Janáãkovo nábfieïí 59, prûhled Mûlnickou ulicí, ãp. 117, Zborovská 66, v pozadí ãp. 138, vpravo nav en hfieben ãp (Foto 2011) s , tab. + mapa. JANDUSOVÁ, Zdena et al. Praha 2001 : Zpráva o prûbûïném sledování památky zapsané na Seznam svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Praha : SPÚ HMP, Rkp., s. 56 a 72, tab. + mapy. JANDUSOVÁ, Zdena; et al. Praha 2002, Zpráva o prûbûïném sledování památky zapsané na Seznam svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Praha : SPÚ HMP, Rkp., s , 87, 113, tab. + mapy. Ve stejném období vznikly pûdní vestavby v oblasti Jánského Vr ku a Nerudovy ulice v prûmûru v 50 % domû. Viz Praha 2001, s. 79, tab. + mapa, a také Praha 2002, s. 121, tab. + mapa. Ve vybran ch obvodech Nového Mûsta se jednalo také v prûmûru o 50 %. TamtéÏ, s. 95, 101 a 107, tab. + mapy. Je ale tfieba znovu upozornit, Ïe skuteãné vyuïití podkrovních prostorû bylo historicky daleko vy í. 23 Navrhované úpravy zásadním zpûsobem zasahují do stfie ní krajiny památkové rezervace, neboè ru í tradiãní prvek sedlové stfiechy a ve dvorní ãásti navrhují terasu. Dotãen objekt není prohlá en za nemovitou kulturní památku a nachází se na samém okraji Malé Strany a zároveà památkové rezervace, kde je charakter zástavby více podobn navazující zástavbû Smíchova, která je prohlá- ena za památkovou zónu, neï je charakter zástavby v centru Malé Strany. Proto lze úpravy, které by v jin ch ãástech památkové rezervace byly nepfiípustné, v tomto konkrétním pfiípadû za stanoven ch podmínek akceptovat. Závazné stanovisko MHMP 32799/2008/Mor, s. 3, Spisovna NPÚ HMP, ãp

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v

Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v Praze Josef KYNCL, Tomá KYNCL, Petr ULIâN A NOTACE: âlánek prezentuje v sledky dendrochronologického prûzkumu krovû Vald tejnského paláce v Praze, které v znamnû

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Problematika historick ch zahrad a v PraÏské památkové rezervaci

Problematika historick ch zahrad a v PraÏské památkové rezervaci Problematika historick ch zahrad a v PraÏské památkové rezervaci parkû ZdeÀka MLADÁ A NOTACE: PraÏská památková rezervace má ve sv ch hranicích historicky vysok podíl zelenû. Témûfi v echny v znamné zahrady

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Romana ROSOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek seznamuje s historií a souãasn m stavem b valé Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû, která patfií k

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Nová architektura, historické prostfiedí a Ostrava 1

Nová architektura, historické prostfiedí a Ostrava 1 Nová architektura, historické prostfiedí a Ostrava 1 Martin STRAKO A NOTACE: Nová architektura a historické prostfiedí v Ostravû pfiedstavují pomûrnû nov problém, kter souvisí s transformací industriálního

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

K problematice novostaveb v historickém prostfiedí mûst

K problematice novostaveb v historickém prostfiedí mûst K problematice novostaveb v historickém prostfiedí mûst Karel Kibic 1 2 Novostavby v historickém prostfiedí mûst pfiedstavují problematiku starou témûfi jako mûsta sama. Od jejich poãátku byly stavbami

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû. SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE

NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû. SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE PRAHA 2005 NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV, ÚST EDNÍ PRACOVI Tù Odborné a metodické publikace,

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Jan HOLEâEK Autory fotografií jsou Jana Hanãlová, Jan Holeãek a Jifií Mrázek. Obr. 1. Veltrusy (okres Mûlník), zámeck areál, LaudonÛv pavilon, stav

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 437 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje

Více

Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015. OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání)

Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015. OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání) Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015 OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání) SRPEN 2015 1 PO IZOVATEL: M stsk ú ad Ho ovice M stsk ú ad Ho ovice - odbor

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Návrh koncepce ochrany mûstské památkové rezervace podle metodiky z roku 1963

Návrh koncepce ochrany mûstské památkové rezervace podle metodiky z roku 1963 Návrh koncepce ochrany mûstské památkové rezervace podle metodiky z roku 1963 Pavel KORâÁK Krize památkové rezervace v Kutné Hofie V roce 1961 Ministerstvo kolství a kultury prohlásilo (podle zákona o

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky Milan NESMùRÁK Prezentace antick ch monumentû je kromû primárního vûdeckého studia pfii provádûní vykopávek,

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Konstruktivistické památky ve Sverdlovsku (dne ním Jekatûrinburgu)

Konstruktivistické památky ve Sverdlovsku (dne ním Jekatûrinburgu) Konstruktivistické památky ve Sverdlovsku (dne ním Jekatûrinburgu) TaÈjana BUDANCEVA V historii Jekatûrinburgu pfiedstavoval konstruktivismus krátké, nicménû nesmírnû dûleïité období. Události, které se

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

K otázkám archeologické památkové péãe v Praze

K otázkám archeologické památkové péãe v Praze K otázkám archeologické památkové péãe v Praze Zdenûk DRAGOUN, Jan HAVRDA, Zdenûk LOCHMANN, Martin OMELKA, Michal TRYML Samostatné archeologické oddûlení tehdej ího PraÏského stfiediska státní památkové

Více

Katefiina SAMOJSKÁ. Zniãená archeologie rekapitulace pfiípadu V pfiípadû Císafiského ml na stavebník nerespektoval

Katefiina SAMOJSKÁ. Zniãená archeologie rekapitulace pfiípadu V pfiípadû Císafiského ml na stavebník nerespektoval Císafisk ml n a jeho rekonstrukce Katefiina SAMOJSKÁ 1 2 Zniãená archeologie rekapitulace pfiípadu V pfiípadû Císafiského ml na stavebník nerespektoval zákonnou povinnost, neohlásil a neumoïnil provedení

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Materiálov prûzkum povrchov ch úprav novogotického kfiíïe z Hlavního hfibitova v Jablonci nad Nisou

Materiálov prûzkum povrchov ch úprav novogotického kfiíïe z Hlavního hfibitova v Jablonci nad Nisou Materiálov prûzkum povrchov ch úprav novogotického kfiíïe Veronika BURIANOVÁ A NOTACE: âlánek se zab vá materiálov m prûzkumem povrchov ch úprav novogotického kfiíïe z Hlavního hfibitova v Jablonci nad

Více

Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû

Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû Daniel NEJD 1 SoubûÏnû s obnovou jiïního prûãelí Horního hradu zámku v âeském Krumlovû byl bûhem dvou let, kdy probíhaly konzervaãní

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH

ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH . ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH Pořizovatel: Město Uherský Brod Zpracovatel: Ing.arch.Jaroslav Meluzín Vypracovali: Ing.arch.Jaroslav Meluzin autor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 1 NA ÍZENÍ Olomouckého kraje ã. 1/2006 ze dne 29. 6. 2006, kter m se mûní nafiízení Olomouckého kraje ã. 4/2002, kter m se stanoví podmínky

Více

Změna č. 2. Územní plán sídelního útvaru Milovice. datum zpracování: listopad 2009. Záznam o účinnosti:

Změna č. 2. Územní plán sídelního útvaru Milovice. datum zpracování: listopad 2009. Záznam o účinnosti: Obsah dokumentace Územní plán sídelního útvaru Milovice Změna č. 2 datum zpracování: listopad 2009 Objednatel a pořizovatel: Město Milovice 5. května 71, 289 23 Milovice starosta: Milan Kraus Zhotovitel,

Více

Zápis ze 124. jednání Sboru expertů

Zápis ze 124. jednání Sboru expertů Zápis ze 124. jednání Sboru expertů 5. 4. 2012 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler Ing. arch. Otto Dvořák PhDr. Josef Holeček

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 4 Rozesláno dne 24. kvûtna 2011 O B S A H 3. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic Dne ní barokní fasáda kostela je v sledkem pfiestavby z poloviny 18. století. Uvnitfi je hlavní oltáfi namalovan na zdi od Josefa Hagera (1773) s obrazem sv. imona a Judy od Václava Vavfiince Reinera (1731).

Více

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990)

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Vojtûch LÁSKA A NOTACE: PÛlstoletí existence mûstské památkové rezervace Kutná Hora je pfiíleïitostí ke zhodnocení péãe o tento mimofiádn

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU Text: Oldřich Hozman Foto: Profimedia.cz Ilustrace: autor Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU POKUD SE CHCI PŘIBLÍŽIT K IDEÁLU OBYTNÉHO PROSTORU, PŘEDSTAVÍM SI DŮM S VNITŘNÍ ZAHRADOU. PODVĚDOMĚ VNÍMÁM ARCHETYPÁLNÍ

Více

Vesnické kostely na panství cisterciáckého klá tera v Sedlci u Kutné Hory

Vesnické kostely na panství cisterciáckého klá tera v Sedlci u Kutné Hory Vesnické kostely na panství cisterciáckého klá tera v Sedlci u Kutné Hory Karel KIBIC ml. A NOTACE: Ranû gotické venkovské kostely na b valém panství cisterciáckého klá tera v Sedlci u Kutné Hory se odli

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více