Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území"

Transkript

1 Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a zamûfiuje se pfiedev ím na srovnání star ího v voje s dobou po roce Pfiiná í také dílãí poznatky o souãasném smûfiování PraÏské památkové rezervace. PraÏská památková rezervace byla prohlá ena nafiízením vlády ã. 66/1971 na území v ech historick ch praïsk ch mûst a na ãástech pfiilehl ch katastrálních území (obr. 2). V roce 1992 byla PraÏská památková rezervace v tomto rozsahu jako Historické centrum Prahy zapsána na Seznam svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Souãasnû ale v 90. letech zapoãaly velké ekonomické tlaky zamûfiené na historické centrum, jeï s sebou neustále pfiiná ejí jeho stavební transformaci. Pro sledování této pfiemûny byla vybrána ãást Malé Strany vymezená na v chodû a jihu katastrální hranicí. Na západní stranû je tato oblast ohraniãena zástavbou pod v chodními svahy Petfiína, od ulice Ro ick ch aï po ulici Hellichovou. Od Hellichovy ulice vedou hranice sledované oblasti po severní hranici parcel ã. 307, 780, 782, které ohraniãují b valou Chotkovskou a Michnovskou zahradu (obr. 3). Jedná se o okrajové území Malé Strany, jeï pro lo v 19. století zcela zásadní promûnou. Vyznaãuje se vysok m podílem asanaãní zástavby a navíc je ráz jiïní poloviny území témûfi zcela urãen jednotnou zástavbou z poslední ãtvrtiny 19. a zaãátku 20. století, která zde vznikla po zániku barokního opevnûní (obr. 4, tmavû Ïlutû). Právû z toho dûvodu procházely názory na památkové hodnoty tohoto území jiï od konce 19. století sloïit m v vojem. 1 Oznaãení Újezd, jeï se dosud uchovalo v názvu ulice, ve stfiedovûku patfiilo celému pfiedmûstskému osídlení mezi Petfiínem a Vltavou od Újezdské brány Men ího Mûsta praïského aï ke kostelu sv. Jakuba (dnes na Smíchovû). 2 Ani dnes neoznaãuje pfiesnû vymezené území. Budu jím nadále oznaãovat sledovanou oblast pouze pro zjednodu ení. Regulace území pokraãovala i v období první republiky. PostiÏena byla hlavnû pûvodní zástavba kolem ulice Újezd (obr. 4, novostavby Ïlutû). Dokonãení dal ích urbanistick ch zásahû, které mûly b t spojeny hlavnû s v stavbou Petfiínské komunikace, byl nakonec Újezd u etfien (obr. 1). 3 Na papífie zûstaly také projekty, jeï plánovaly vybudování seve- 1 1 Jde napfiíklad o názory na stavbu monumentální vefiejné budovy na Kampû nebo na hodnoty klasicistní architektury, napfi. Chotkova paláce ãp. 458, které se v prûbûhu ãasu radikálnû promûnily. Srovnej JE ÁBEK, Lubo. Pamûtní spis uï ího v boru Soupisné komisse královského hlavního mûsta Prahy o návrzích v konkursu na upravení Malé Strany cenou poctûn ch. In Zprávy komise pro soupis stavebních, umûleck ch a historick ch památek královského hlavního mûsta Prahy I. Praha, 1904, s Viz také Seznam ulic, vefiejn ch prostranství, domû a památek na Malé Stranû, které dle návrhu Soupisné komise v nynûj ím rázu i pûdorysu zachovány b ti mají. TamtéÏ, s Uvedenou promûnu po roce 1837 zachytila pfiehlednû na mapách BEâKOVÁ, Katefiina. Svûdectví Langweilova modelu Prahy. Praha : Muzeum hl. m. Prahy, 1996, s ISBN X; K urbanistickému v voji HLAVSA, Václav; VANâURA, Jifií. Pokud není uvedeno jinak, je autorem podkladû a fotografií Robert Gája, Obr. 1. Návrh pfiehledného regulaãního a zastavovacího plánu pro území Prahy III (Malá Strana) a Prahy IV (Hradãany) s pfiilehl mi ãástmi území Prahy XVIII (Stfie ovice) a Prahy XIX (Dejvice a Bubeneã), v fiez, pûvodní mûfiítko 1:2880 (Státní regulaãní komise pro Prahu a okolí 1928, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, ã. SRK000167) Malá Strana, Men í Mûsto praïské. Praha : SNTL, 1983, s , 48 51, 64 67, 83 86, 100, ; VLâEK, Pavel et al. Umûlecké památky Prahy, Malá Strana. Praha : Academia, 1999, s ISBN ; BEâKOVÁ, Katefiina. Hradãany a Malá Strana, Zmizelá Praha. Praha : Schola ludus Pragensia, 2000, s ISBN

2 mastr_02_12.qxd :16 Stránka rojiïního spojení Malé Strany pfies Kampu. Je tû na pûdorys plánované galerie na Kampû. Ta v ak spolu s v - konci 60. let se uvaïovalo o umístûní této trasy do chodní ãástí plánu aï k Mánesovu mostu schválena neby- tunelu, kter by vedl pod Sovov mi ml ny a pod la, protoïe bylo uloïeno rozpracovat cestu pfies Kampu. Karlov m mostem. V roz ífieném pfiedpolí mostu KREJâÍ, L. Marek. Malá Strana , mûsto mezi (tehdy 1. Máje) mûlo b t jeho vyústûní a obrati tû asanací a regenerací. In BEâKOVÁ, Katefiina (ed.). autobusû, kterému by padly za obûè bloky domû : Sto let Klubu Za starou Prahu. Praha 2000, 4 podél Janáãkova i Malostranského nábfieïí. 2 Obr. 2. PraÏská památková rezervace, mapov podklad (Vratislav Nov, 2012). Legenda: modrá hranice PraÏ- s ISBN Podrobnû k soutûïi na Alternativní fie ení k petfiínské komunikaci podobu Petfiínské komunikace, která probûhla v roce pfiedstavoval Petfiínsk tunel. Pfied definitivním 1926, FEDROVÁ, Stanislava. Petfiínská komunikace : Ka- prosazením varianty Strahovského tunelu poãítal pitola z dûjin Státní regulaãní komise. PrÛzkumy návrh smûrného územního plánu z roku 1964 ta- památek XV. 2008, ã. 2, s ISSN ké se zaústûním nábfieïní komunikace v oblasti Pro odpor vefiejnosti byla nakonec v roce 1937 vypsána no- dolní stanice lanové dráhy. Parkov m úpravám vá soutûï na spojení se severozápadním sektorem Prahy. kolem kfiiïovatky by v takovém pfiípadû padla za 4 Revize smûrného územního plánu z roku 1969 a smûr- obûè opût témûfi celá zástavba, která vznikla n územní plán z roku 1971, Dostupn z WWW: v okolí Vítûzné ulice po roce <http://mpp.praha.eu/vykresyuparchiv/>. Variantu bez ské památkové rezervace a Historického centra Prahy V roce 1959 byly zbofieny navzdory protestûm v roce 2012, ãervená katastrální hranice, zelená hra- dva domy naproti Tyr ovu domu ãp. 405 a 406 nice sledované oblasti. (dnes ãp. 405). K dal ím demolicím, kter mi Komunikace navazující na Zborovskou ulici zde vedla pod Obr. 3. PraÏská památková rezervace, památková ochra- mûla b t dokonãena regulace také v chodní stra- Vítûznou ulicí v tunelu, viz také KRISE, Martin. Malostran- na, oblast Újezda. Zvlá È jsou vyznaãeny objekty, které ny ulice Újezd pfii kfiiïovatce s íãní, jiï nedo lo. ské nábfieïí a splavnûní Vltavy. In BEâKOVÁ, K. (ed.), cit. 6 nutnosti zbourání zástavby Malostranského nábfieïí publikoval BEN, Adolf. Ochrana památek. 1961, s byly navrïeny k ochranû Soupisnou komisí v roce 1901 v pozn. 3, s ISBN ; BEâKOVÁ, (modré rafy), a také objekty, které byly vyznaãeny na Plá- Katefiina. Sto let Klubu Za starou Prahu v sedmi kapito- nu chránûn ch domû v Praze III. a IV., kter tvofiil pfiílo- lách. In tamtéï, s. 38, hu návrhu Státní regulaãní komise z roku 1928 (oranïov 2 TOMEK, Wáclav Wladivoj. Dûjepis mûsta Prahy II. Pra- 5 Návrh smûrného územního plánu z roku Dostup- rám). (Vratislav Nov, Robert Gája, 2012) ha. 1871, s Bez ISBN. BOHÁâ, Zdenûk. Topo- n z WWW: <http:// mpp.praha.eu/vykresyuparchiv/>. Obr. 4. Praha 1-Malá Strana, Újezd, historicko-urbanis- grafick slovník k církevním dûjinám pfiedhusitsk ch 6 JANOU EK, Adolf. Regulaãní a zastavovací zámûr y tická anal za stavu v roce Pro srovnání jsou zazna- âech, PraÏsk archidiakonát. Praha : Historick ústav AV. v Praze na Újezdû. Ochrana Památek. 1958, ã. II, s. 8 12, menány pûdní vestavby pfied rokem , s , 58. ISBN obr. ã. 7 a 8; T Ï. Projekt na úpravu domû ãp. 405 a Schválen regulaãní plán z roku 1928 obsahuje je tû na Újezdû. Ochrana památek. 1959, s IN MEDIAS RES Rober t GÁJA / Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezer vace na pfiíkladu men ího území 89

3 Obr. 5. Praha 1-Malá Strana, Újezd, stavební ãinnost po roce Legenda: mezipodesty vznikly napfiíklad v ãp. 585 a 577 v Mûlnické ulici. Na tûstí nebyl realizován návrh pûdní nástavby v podobû pásového vik fie podél celého prûãelí, kter mûl vzniknout pro potfieby ústfiedí Státního ústavu památkové péãe a ochrany pfiírody v Jechenthalov ch domech ãp. 558 a 563 na Malostranském nábfieïí. Útvar hlavního architekta stejnû jako PraÏské stfiedisko státní památkové péãe pûdní vestavbu v roce 1986 shodnû zamítly, mimo jiné i s poukazem na tehdy platnou Vyhlá ku hlavního mûsta Prahy o zásadách usmûràování rozvoje PraÏské památkové rezervace MajitelÛm domu ãp. 425 stát omezil moïnost do nemovitosti investovat právû z dûvodu plánované demolice. K jejímu nafiízení pak skuteãnû v roce 1965 do lo a nájemníci byli vystûhováni. KdyÏ bylo jasné, Ïe dûm zûstane zachován, nechal Odbor kultury Národního v boru hlavního mûsta Prahy léta neudrïovan dûm majitelûm z dûvodu zanedbání údrïby památky v roce 1974 vyvlastnit podle zákona o kulturních památkách. V roce 1977 dal nov uïivatel Svazarm zbofiit severní dvorní kfiídlo a na jeho místû zaãal budovat ubytovnu i s podzemními garáïemi. V roce 1991 Státní památkov ústav neúspû nû Ïádal o zru- ení stavebního povolení. Nov projekt komerãního centra z poloviny 90. let jiï plánoval novostavbu zv it na sedm podlaïí. Tento zámûr nebyl na tûstí realizován. Nicménû v sledná podoba adaptace na hotel s pfiístavbou, zastfie en m dvorem a podzemními garáïemi je ke kulturní památce velice necitlivá. V roce 2002 byl v rozporu se závazn m stanoviskem odboru kultury a památkové péãe magistrátu odstranûn krov a historické stropní konstrukce z kfiídla do ulice Újezd. Pokuta uloïená vlastníku ve správním fiízení ãinila 70 tisíc Kã. 7 Období Pfied rokem 1989 se dostaly ãasto do ohroïení v dûsledku zanedbané údrïby objekty, které patfiily z památkového hlediska k nejv znamnûj- ím. Kromû jiï zmínûného ãp. 425 jde napfiíklad o mal barokní palác ãp. 437 ve V ehrdovû ulici nebo Sovovy ml ny. Na poslední chvíli se doãkala záchrany dvorní ãást objektu ãp. 539, kter mûl je tû do poãátku 70. let spolu se sousedním domem ãp. 447 ve V ehrdovû ulici padnout za obûè Malostranskému tunelu. Na zaãátku 90. let byl dûm dostavûn a v raznû transformován díky vysoké nástavbû pultové stfiechy se zapu tûn mi lodïiemi a pultov mi vik fii. 8 Nejnároãnûj í stavební akcí tohoto období byla obnova celého areálu Tyr ova domu, která probíhala za provozu od poloviny 70. aï do zaãátku 90. let. 9 V období po roce 1971 nevznikla v této oblasti jiï Ïádná dûle- Ïitûj í novostavba kromû nové dolní stanice lanovky. Stavební zásahy se omezily pfiedev ím na zlep ení bytového komfortu. PÛdní vestavby byly budovány vût inou individuálnû a v porovnání s dne ní situací patfií tyto zásahy do stfie ní krajiny spí e k mírnûj ím. PÛdní vestavby i s typov mi sídli tními v tahy s kovov mi dvefimi ústícími na 7 Hotel byl dokonãen v roce Spisovna NPÚ HMP, ãp. 425; JANDUSOVÁ et al. Praha 2002 : Zpráva o prûbûïném sledování památky zapsané na Seznam svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Praha : SPÚ HMP, Rkp. viz tabulka s pfiehledem postihû; VLâEK, Pavel et al. Umûlecké památky Prahy, Malá Strana. Praha : Academia, 1999, s ISBN VLâEK Pavel et al., cit. v pozn. 7, s Jednalo se o plochu ãp. 450, 458, 464. âeská obec sokolská jej po první svûtové válce získala od praïské obce. Následnû zapoãala s restaurováním Michnovského paláce a v stavbou tûlocviãny s bazénem na místû zbrojnice z let , která byla zbofiena v roce Z tohoto období pochází analytické odhalení sgrafit na prûãelí paláce do ulice Újezd. Velice necitlivû byla upravena ve 20. letech barokní jízdárna, takzvaná Stará zbrojnice, nástavbou jednoho patra a dvoupodlaïní pûdní vestavbou pfii pfiestavbû na hotel. VLâEK, P. et al., cit. v pozn. 7, s BIRNBAUMOVÁ, AneÏka; KRÁSN, Franti ek. Tyr Ûv dûm, jeho dûjiny a stavba. Praha : âeskoslovenská obec sokolská, Bez ISBN. LÍBAL, D. et al. Praha, stavebnû historick prûzkum, Malá Strana ãp Praha : SÚRPMO, 1965, rkp. passim. Bez ISBN. 10 Viz VLâEK, P. et al., cit. v pozn. 7, s ; Spisovna NPÚ HMP, ãp Z této vyhlá ky se muselo aï do jejího zru ení Ïádat o v jimku. Jeden z ãlánkû se t kal také nástaveb a vestaveb upohledovû exponovan ch objektû, zvlá È se zde uvádûlo: na hodnotn ch architekturách 19. století Sbírka nafiízení, vyhlá ek a instrukcí národního v boru HMP, , s , cit. s

4 6 7 Období Fasády vût iny domû se doãkaly opravy. Nesporn m pozitivem je také nahrazení Ïiviãného povrchu chodníkû mozaikovou dlaïbou. Partery domû nebyly vystaveny takov m komerãním tlakûm jako na hlavních turistick ch trasách, takïe se nesetkáváme v takové mífie s pfiedimenzovan mi reklamními poutaãi nebo nevhodn mi stavebními úpravami (ãp. 425). V nûkter ch pfiípadech byly zfiízeny dokonce velice zdafiilé historizující v kladce (ãp. 623 a 401). Právû unikátnû dochovan soubor historick ch v kladcû z pfielomu 19. a 20. století a také z období první republiky dotváfií charakter této ãásti Malé Strany. Z pokraãujících úprav areálu Tyr ova domu je nutné zmínit pfiedev ím restaurování fasády v chodního prûãelí Michnova paláce v roce 1992, které napravilo nûkteré kody napáchané neodborn mi postupy v 70. letech. V této dobû byla zfiízena také ubytovna v podkroví tûlocviãny. K plánované obnovû venkovního sportovi tû nakonec nedo lo. âeská obec sokolská nesouhlasila pfiedev ím s poïadavky památkové péãe na vy í podíl zelenû a prûchodnost areálu. Dnes je zde parkovi tû, na nûï se pfiijíïdí prûrazem ve zdi, kter slouïil pûvodnû jen provizornû po dobu trvání rekonstrukce areálu. Na zaãátku 90. let vznikly rovnûï plány na vybudování hotelu v prostoru podél âertovky. Tomuto zámûru mûl padnout za obûè jezuitsk letohrádek (takzvané Nosticovo nebo také Chotkovo divadlo, ãp. 634). Plány na jeho zbofiení podporovala âeská obec sokolská jiï od zaãátku 50. let. Nakonec byl rekonstruován pro potfieby Fakulty tûlesné v chovy a sportu UK v 80. letech. Paradoxnû jedním z argumentû pro jeho odstranûní v roce 1991 byl necitliv zpûsob pfiedchozí opravy. 11 PÛvodnû patfiil do sokolského areálu také dûm ãp. 464 v b valé Chotkovské zahradû. V letech zde vznikl novotvar mansardové stfiechy s pûdní vestavbou. Na v chodû byl pfiistavûn nov rizalit a cel areál byl novû ohraniãen zdí. 12 Z novostaveb je nutné zmínit kromû dostavby hotelu ãp. 425 z let také obytn dûm ãp. 632 v Hellichovû ulici z let , kter se obrací hlavní frontou do Petfiínsk ch sadû. Pfii rekonstrukci pozdnû barokního domu ve V ehrdovû ulici ãp. 437, kter byl jiï od roku 1961 opu tûn, prosadil v roce 2002 investor pûtipatrovou novostavbu na místû b valé barokní zahrady. 13 Jedním z neuskuteãnûn ch megalomansk ch plánû z poãátku 90. let bylo podzemní parkovi tû na Újezdû pro 700 vozû. 14 V razné stavební zásahy byly zaznamenány pfiedev ím ve v stavném bloku domû pfii Janáãkovû nábfieïí. NároÏní dûm ãp. 126 byl pfiestavûn pro potfieby Dresdner Bank jiï na zaãátku 90. let. Radikálnû byl pfiestavûn dûm ãp. 138, prohlá en za kulturní památku. Kromû vybudování parkovi tû na plo e dvora byla v dûsledku tfií pfiístaveb zcela zmûnûna dvorní fasáda. Nástavba v podobû zimní zahrady jako jediná na sledovaném území pfievy uje Obr. 6. Praha 1-Malá Strana, Újezd, vyuïití nemovitostí pfied rokem (Vratislav Nov, Robert Gája, 2012) Obr. 7. Praha 1-Malá Strana, Újezd, vyuïití nemovitostí stav v roce (Vratislav Nov, Robert Gája, 2012) 11 Údajnû nebyl projekt bez zabrání plochy divadla rentabilní. Spisovna NPÚ HMP, ãp. 464 (dnes samostatné ãp. 634); k areálu Tyr ova domu: Spisovna NPÚ HMP, ãp Tato kulturní památka mûla b t jiï na konci 40. let zdemolována. V roce 1951 byl objekt na návrh reservaãní komise ONV zahrnut do Akce památkové údrïby mûstské rezervace. Po rekonstrukci, která jiï tehdy ãásteãnû zmûnila jeho vzhled, byl kolaudován v roce Spisovna NPÚ HMP, ãp VLâEK, P. et al., cit. v pozn. 7, s JANDUSOVÁ, Z. et al., cit. v pozn. 7, s. 67. VLâEK, P. et al., cit. tamtéï, s BA E, Miroslav et al. Urbanistická studie : PraÏská památková rezervace. Praha : ÚRM, , s mapa. 91

5 Obr. 8. Praha 1-Malá Strana, Janáãkovo nábfieïí 59, dem na Kampu. 17 Souãasné celkové adaptace ãp. 138, terasa s bazénem se zasunovací stfiechou. vût inou nerespektují pûvodní dispozice bytû a vedou k v mûnû historick ch v plàov ch prvkû. V le- Obr. 9. Praha 1-Malá Strana, Mûlnická 4, ãp Obr. 10. Praha 1-Malá Strana, Zborovská 56 a 58, ãp. tech byly Sovovy ml ny zrekonstruovány pro Muzeum Kampa. S odstupem let lze tuto 79 a 81. Obr. 11. Praha 1-Malá Strana, Plaská 3, ãp. 623, terasa obnovu hodnotit kladnû, zvlá tû s ohledem na vyubez povolení vznikla v roce Ïití objektu. V 90. letech hledaly firmy pfiedev ím prostory pro kanceláfie 18 nebo pfiíleïitosti k pfiestavbám hfieben stfiechy o patro. Celkov rozsah nástavby domû na hotely, v posledních nûkolika letech investofii budují hlavnû luxusní rezidence. To ov em z roku 2002 jednoznaãnû pfiekroãil podmínky závazného stanoviska Magistrátu hlavního mûsta pfiiná í zajímav efekt. Zatímco podíl bytové plochy se poslední dobou opût zvût uje (i díky pûd- Prahy z roku 2000 (obr. 8 a 12). 15 Sousední dûm ãp. 140 byl spolu s domem ãp. 157 nejprve v polovinû 90. let pfiestavûn na kanceláfie, vznikla ná- sniïuje. Luxusní byty si kupuje nebo pronajímá ním vestavbám), podíl stál ch obyvatel se dále stavba smûrem do dvora a garáïe na místû dvora pfiedev ím zahraniãní klientela. Ub vá proto obyvatel se zájmem o vefiejnou kontrolu této oblasti. pokryté zeminou s vegetací. O deset let pozdûji následovaly úpravy, které navrátily tûmto domûm Na konci 19. století byla situace odli ná. Asanace obytn úãel. V raznou transformací pro ly také památkovû chránûné domy na opaãné stranû bloku ny v sociální struktufie obyvatelstva, nájemní do- tehdy s sebou sice také pfiiná ela pronikavé zmû- ãp. 117 a ãp. 115 s dvoupatrov mi nástavbami my v ak slouïily hlavnû bohat m mû Èansk m dvorních kfiídel, na nichï jsou je tû pochozí terasy. vrstvám. Setkáváme se zde ãasto s luxusními byty umístûn mi mnohdy jen po dvou nebo jednom K tomu lze pfiidat je tû neadekvátní dvoupatrové nástavby na domech ãp. 125 ve Vítûzné a ve Zborovské ãp. 81 a 79 (obr. 10). Bûhem dvaceti let se s dal í postupnou sociální zmûnou obyvatelstva na patfie. Po druhé svûtové válce dochází spolu tak naprosto rozpadla pûvodní historická koncepce, která se udrïela pfies jedno století. Jedná se Promûny ve vyuïívání nemovitostí pfied rokem k rozdûlování pûvodních dispozic bytû na men í. o nejvût í transformaci dvorû, stfie ní krajiny a také interiérû v uvedeném vzorku. 16 Nároãnou sta- Nejvût í ohroïení pro historickou autenticitu 1989 a po nûm názornû ukazují mapy (obr. 6 a 7). vební pfiemûnu pfii pfiestavbû na kanceláfie nebo sledovaného území pfiedstavují v posledních dvaceti letech pûdní vestavby a nástavby. Nástavby rezidenãní bydlení prodûlaly domy na severní stranû námûstí Kinsk ch a také v íãní ulici s v hle- celého patra byly postaveny pouze dvû, ãp. 584 (2009) a ãp. 582 (2003) v Mûlnické ulici. Zachování ikmého sklonu stfiechy smûrem do ulice se stfie ními nebo ateliérov mi okny se památkové péãi vût inou dafií prosadit. V fiadû pfiípadû se zvy- uje hfieben stfiechy (ãp. 623 nebo 81). Jako odstra ující pfiíklad neadekvátních vik fiû smûrem do ulice mûïe slouïit ãp. 423 na Újezdû nebo ãp. 81 a 79 ve Zborovské ulici. 19 Ve sledovaném souboru se objevují i lodïie umístûné smûrem do ulice (ãp. 600, 560 nebo 539). Pohledovû ukrytá ãást vestavby nad dvorním traktem domu má ãasto podobu nástavby o jednom ãi dvou podlaïích (obr. 5). PÛdní vestavby a nástavby samozfiejmû nepfiedstavují v historickém kontextu nûjakou anomálii. Obrázek 4 znázoràující pro pfiedstavu také vestavby meziváleãné a z doby pfied rokem 1989 rozhodnû není kompletní a spí e zachycuje, co se zachovalo po pfiede l ch letech pfiestaveb. Vût inou se tehdy jednalo o v stavbu individuální. V souãasnosti jsou pûdní vestavby v PraÏské památkové rezervaci pfiedmûtem zájmu velk ch investorû a rovnûï cílené podpory ze strany mûstsk ch ãástí Prahy 1 a Prahy 5. NarÛstající dynamika celého procesu v posledních letech tak pfiedstavuje zvlá tní fenomén. PostiÏeny jsou pfiedev ím domy z pfielomu 19. a 20. století, které pûvodnû s vestavbami aï na nûkolik v jimek (ãp. 445) nepoãítaly. 20 Kromû nebezpeãí zá- 15 MHMP ãj /99, Spisovna NPÚ HMP, ãp V roce 2011 bylo povoleno závazn m stanoviskem dokonce roz ífiení této nástavby: Vzhledem k tomu, Ïe bazén a dostavba mezi komínov mi tûlesy byly zkolaudovány a MHMP OPP pfii fiízení neuplatnil Ïádné námitky, nelze s odkazem na zásadu legitimního oãekávání posoudit úpravy v úrovni 6. NP jinak,, S-MHMP /2011, s. 4, tamtéï. 16 Nutno podotknout, Ïe úpravy dvorních fasád ãp. 157, 115 patfií k tûm konceptuálnûj ím, jeï se snaïily o sjednocení fasády s nástavbou. Nástavba na domû ãp. 125 vznikla postupnû ve dvou fázích, ve 20. a 90. letech 20. století. VLâEK, P. et al., cit. v pozn. 7, s Spisovna NPÚ HMP, ãp. 140, 157, âp. 563 a 562 v íãní ulici byly zrekonstruovány pro luxusní bydlení v letech 2010 aï V roce 2012 ãeká podobná rehabilitace sousední objekt ãp Napfiíklad v ãp. 39 na Janáãkovû nábfieïí byla vybudována v 90. letech v pûdní vestavbû kanceláfi typu open space. 19 Vik fie do ulice i nástavba do dvora na ãp. 79 ve Zborovské ulici byly povoleny v roce 2011 právû na základû upozornûní investora na jiï existující precedens na ãp Ateliér s v hledem na Kampu, kter byl zkolaudován spolu s domem v roce 1894, byl pfiestavûn 90. letech 92

6 niku krovu a zásahu do stfie ní krajiny provází stfie ní vestavby také neorganické pfiipojování v tahov ch tubusû k mezipatrûm schodi È, a tudíï likvidace cel ch okenních os, protoïe fiada star- ích domû jiné technické fie ení neumoïàuje. V neposlední fiadû je také nutné upozornit na statická nebezpeãí pfiedimenzovan ch nástaveb, jejichï architektura jde ãasto zcela proti historickému kontextu (obr. 8 12). Pokud schvalovacím procesem projde nevhodn projekt, znamená to pro budoucnost dal í posun mûfiítek podle zásady rovného pfiístupu. 21 Za posledních dvacet let bylo ve sledovaném území realizováno více neï 80 pûdních vestaveb a nástaveb. Existuje nejménû deset dal ích zámûrû s platn m rozhodnutím (obr. 5). Aktuální vyuïití pûd s ohledem na jiï existující vestavby pfied rokem 1989 pfiedstavuje asi 80 %. Tato alarmující ãísla byla jiï pfied deseti lety zaznamenána v nûkter ch ãástech Starého Mûsta a Josefova. Pracovníci monitoringu UNESCO pfii SÚPP (od roku 2001 pfii SPÚ HMP) vypracovali v letech podrobné studie stavební ãinnosti v nûkter ch ãástech historického centra Prahy od doby jeho zápisu na Seznam UNESCO v roce Z nich vypl vá, Ïe na Josefovû byly za pouhou dekádu vybudovány vestavby v 75 % objektû. Podobné údaje existují i pro oblast mezi Mal m a KfiiÏovnick m námûstím. 22 Na mapû (obr. 5) jsou zaznamenány domy, které nepro ly po roce 1989 na sledovaném území celkovou obnovou interiérû a fasád. Vût inou se shodují s tûmi, které pûdní vestavbu je tû nemají. Omezení investic do domovního fondu od 40. let 20. století neplánovanû zpûsobilo urãitou konzervaci centra v historické podobû první republiky. Pfiedev ím se to t ká fasád, oken a interiérov ch v plàov ch prvkû a dále jiï vzpomenut ch v kladcû (ãp. 420, 534, 442, 424, 426, 430, 124, 400, 401 a 588). Z této diskontinuity v voje bychom se mûli nauãit tûïit a pfiehodnotit ná vztah zejména k architektufie 19. století. Pfii obnovû interiérû, hlavnû vestibulû nebo schodi È, se vûbec nepoãítá s nálezy dekorativní v malby, která b vá vût inou skrytá pod bíl mi nátûry. Dnes ji mûïeme pozorovat pouze v nûkolika domech (napfiíklad ãp. 558, 563 nebo 550). V souãasné dobû stojí oblast Újezdu patrnû na dal ím rozcestí. Nûkteré pfiipravované projekty se sv m mûfiítkem z místního rázu naprosto vymykají. Jde jednak o projekt hotelu v ãp. 420 a 421 na rohu ulice Újezd a Vítûzné. Jeho souãástí je estipodlaïní novostavba pfiistavûná na spáru po celé ífii dvorní fasády ãp Pod plochou dvora vznikne parkovi tû. DÛm ãp. 420 patfií do urbanisticky velice cenného souboru pozdnû klasicistní zástavby Vítûzné ulice, kter je v jimeãn i z hlediska celé PraÏské památkové rezervace. V pfiípravû je také bytov a administrativní komplex tvofien ãp. 39 a 54. Oba domy mají b t propojeny podzemním parkovi tûm. Je témûfi neuvûfiitelné, Ïe se zdej í historická zástavba dochovala v takovém mûfiítku, i pfies nesãetné projekty, které by v minulosti její ráz jednoznaãnû po kodily. Je potfieba ochránit její urbanistickou hodnotu jako celek, jako hmotn pramen a doklad doby, v níï tento komplex vznikal. Rozhodnû je potfieba opustit my - lenky znevaïující hodnoty zástavby z pfielomu 19. a 20. století. VÏdyÈ tento typ zástavby tvofií vût í ãást domovního fondu PraÏské památkové rezervace. 23 Zabránit dal ímu sniïování vizuální integrity a autenticity Malé Strany, které pocièujeme pfiedev ím ve stfie ní krajinû, mûïe jedinû podrobn regulaãní plán PraÏské památkové rezervace 20. století na mezonetov byt. Pfiitom byla zfiejmû zlikvidována pûvodní nosná konstrukce z litinov ch sloupû. BERÁNEK, Jan. DÛm ãp. 445/III, Praha 1 Malá Strana, V ehrdova 5, zkrácen stavebnû historick prûzkum a inventarizace umûlecko-fiemesln ch prvkû. Praha, Rkp. s. 6 10, Také v ãp. 562 v ulici íãní existoval aï do roku 2011 ateliér, kter vznikl snad je tû pfied 1. svûtovou válkou. 21 Viz pozn BARE OVÁ, Jana; JANDUSOVÁ, Zdena; KRUTINOVÁ, Amálie et al. Praha 2000, Zpráva o prûbûïném sledování památky zapsané na Seznam svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Praha : SÚPP, Rkp., 12 Obr. 12. Praha 1-Malá Strana, Janáãkovo nábfieïí 59, prûhled Mûlnickou ulicí, ãp. 117, Zborovská 66, v pozadí ãp. 138, vpravo nav en hfieben ãp (Foto 2011) s , tab. + mapa. JANDUSOVÁ, Zdena et al. Praha 2001 : Zpráva o prûbûïném sledování památky zapsané na Seznam svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Praha : SPÚ HMP, Rkp., s. 56 a 72, tab. + mapy. JANDUSOVÁ, Zdena; et al. Praha 2002, Zpráva o prûbûïném sledování památky zapsané na Seznam svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Praha : SPÚ HMP, Rkp., s , 87, 113, tab. + mapy. Ve stejném období vznikly pûdní vestavby v oblasti Jánského Vr ku a Nerudovy ulice v prûmûru v 50 % domû. Viz Praha 2001, s. 79, tab. + mapa, a také Praha 2002, s. 121, tab. + mapa. Ve vybran ch obvodech Nového Mûsta se jednalo také v prûmûru o 50 %. TamtéÏ, s. 95, 101 a 107, tab. + mapy. Je ale tfieba znovu upozornit, Ïe skuteãné vyuïití podkrovních prostorû bylo historicky daleko vy í. 23 Navrhované úpravy zásadním zpûsobem zasahují do stfie ní krajiny památkové rezervace, neboè ru í tradiãní prvek sedlové stfiechy a ve dvorní ãásti navrhují terasu. Dotãen objekt není prohlá en za nemovitou kulturní památku a nachází se na samém okraji Malé Strany a zároveà památkové rezervace, kde je charakter zástavby více podobn navazující zástavbû Smíchova, která je prohlá- ena za památkovou zónu, neï je charakter zástavby v centru Malé Strany. Proto lze úpravy, které by v jin ch ãástech památkové rezervace byly nepfiípustné, v tomto konkrétním pfiípadû za stanoven ch podmínek akceptovat. Závazné stanovisko MHMP 32799/2008/Mor, s. 3, Spisovna NPÚ HMP, ãp

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech

Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech Vratislav RY AV 3 In memoriam PhDr. Franka Ferdinanda Boldta, zakladatele Comenia v Chebu. 3 Autorem v ech fotografií

Více

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr.

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. Marka La Èovky Nakladatelství Libri Praha 1998 Zpracoval kolektiv autorû pod vedením

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí-

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- ROâNÍK 18 V TISK ZDARMA II. âtvrtletí 2013 Petrovické muzeum V rámci oslav 220. v roãí vysvûcení expozice vztahující se k váleãn m událostem, které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- kostela svatého Mikulá e

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Tfiída: Savci (Mammalia)

Tfiída: Savci (Mammalia) Tfiída: Savci (Mammalia) Savci mají povrch tûla kryt srstí tvofienou chlupy, v kûïi jsou ãetné Ïlázy. Typické jsou mléãné Ïlázy. AÏ na v jimky jsou savci Ïivorodí. Potrava savcû je rûznorodá - nacházejí

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více