Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE"

Transkript

1 Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY Filozofie a etika Sociologické teorie Metody sociálního výzkumu Základy ekonomiky Ekonomika neziskových organizací Tělesná výchova I Zdravotní tělesná výchova Odborná korespondence Hlavní cizí jazyk anglický Hlavní cizí jazyk německý Kultura osobního projevu Informační a komunikační technologie Základy speciální pedagogiky Teorie a metody sociální práce Sociální politika Úvod do právní teorie a praxe Právní teorie a praxe Psychologické teorie Psychosociální výcvik Zdraví a nemoc Sociální patologie Problematika etnických a menšinových skupin Supervize odborné praxe Orientace v sociální síti Odborný seminář Odborná praxe průběžná Odborná praxe souvislá Kurz ochrany člověka za mimořádných situací POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY Sociální práce s rodinou a dětmi Sociální práce se seniory Management v sociální práci Sociální práce s delikventy Sociální práce s jedinci se zdravotním postižením VOLITELNÉ MODULY Arteterapie Umění pomáhat Tělesná výchova II Další cizí jazyk anglický Další cizí jazyk německý Další cizí jazyk ruský Konverzace v hlavním cizím jazyce - anglický jazyk Konverzace v hlavním cizím jazyce - německý jazyk Muzikoterapie Tvorba odborného textu... 29

2 1 POVINNÉ MODULY 1.1 Filozofie a etika NÁZEV MODULU: Filozofie a etika KÓD MODULU: FET-A-1Z1L 56 hodin Modul filozofie a etika se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek a cvičení. Studentům je skrze základy filozofického myšlení zprostředkován hlubší základ sociální práce ve smyslu vztahu člověka ke světu a druhým lidem. Studenti jsou seznámeni s filozofickými tématy, které se vztahují k teorii a výkonu povolání pomáhajících profesí. Jedním ze stěžejních cílů výuky je přivést studenta k hlubší reflexi vlastních životních postojů na základě osvojených poznatků. Etika, je úvodem do etiky jako filozofické disciplíny a zároveň je rozšířena o profesní rozměr. Student získá kritický náhled na specifika etiky v sociální práci se zaměřením na klienta, prostředí sociální práce a sociální pracovníky samotné. Cílem výuky je vést studenta k rozeznání etických dilemat v sociální praxi a hledat dostatečně odůvodněné cesty k jejich řešení. Předmět filozofie hlavní směry filozofického tázání; Postavení filozofie v systému věd; Filozofie a náboženství; Filozofie a ideologie; Filozofie bytí - metafyzika: Celek a přesah; Bytí a jsoucno; Postavení člověka vůči jsoucnu, prožitek jsoucího; Filozofie Já: Filozofický problém poznání; Empirismus, racionalismus, I. Kant; Fenomenologie E. Husserla, existencialismus; Filozofie jazyka jako nástroje popisu skutečnosti; Logika a teorie vědy: Základní logické pojmy; Výroková logika; Definice vědy, vědecká teorie; Indukce, dedukce, hypotéza, verifikace; Filozofická antropologie: Vztah člověka ke světu; Podstata člověka problém těla a duše, pojem osoby; Člověk a dějinnost, čas a konečnost lidské existence; Jednání a svoboda; Transcendence a náboženství; Politická filozofie: Autorita a legitimita státní moci; Demokracie a totalitarismus; Rovnost a diskriminace; Lidská práva a sociální spravedlnost; Úvod do etiky: Základní pojmy související s etikou; Hlavní etické teorie; Sociální etika; Profesní etika: Profesní etické kodexy, Etický kodex sociálních pracovníků České republiky; Lidská práva jako východisko a kritérium pro eticky správné jednání; Osobnostní předpoklady pro výkon pomáhajících profesí; Zkušenost základ etické kompetence; Role hodnot v etice sociální práce; Pomáhající profese a náboženství: Pojem víry; Církve, náboženské společnosti, ekumenismus; Vztah kultury a náboženství; Náboženství a sociální práce. 1.2 Sociologické teorie NÁZEV MODULU: Sociologické teorie KÓD MODULU: SOT-A-1Z1L 56 hodin Modul sociologické teorie se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek. Studentům je zprostředkován přehled sociologického myšlení, orientace v základních sociologických kategoriích a vztazích mezi nimi. Cílem je naučit studenty reflektovat důležité a závažné společenské jevy a problémy a získané poznatky využít při řešení problémů sociální praxe. Úvod do sociologie: Předmět sociologie, postavení sociologie v rámci věd; Vývoj oboru zakládající osobnosti, hlavní sociologické školy; Vývoj společnosti a vlivy prostředí; Demografické a ekologické problémy současného světa; Společnost a člověk: Kultura, její typy a vzorce; Hodnotové normativní systémy společnosti; Subkultury; Masová kultura; Socializace z pohledu 2

3 sociologie: Rodina, škola, média jako socializační činitelé; Specifika socializace u jednotlivých věkových skupin (děti, mládež, dospělí, senioři); Socializace a sociální kontrola; Resocializace; Sociální stratifikace: Stratifikační systémy; Sociální mobilita; Rasy a etnika; Gender problematika: Gender, pohlaví a sexualita; Ženy a sociální stratifikace; Ženy na trhu práce; Zaměstnaná žena a rodina; Politická participace žen; Ženy ve vzdělávacím systému; Sociologie rodiny: Proměny rodiny od tradičních k postmoderní společnosti; Faktory založení rodiny; Rodičovství; Rozvod, rozvodovost a opakovaná manželství; Specifika české rodiny; Funkční a dysfunkční rodina; Moderní organizace: Teorie organizací; Byrokracie; Svět práce, nezaměstnanost; Moc politická a ekonomická: Moc a autorita; Postoje k výkonu moci; Politický systém, politické strany a vůdcové; Veřejné mínění; Politické konflikty, válka; Normální a patologické jevy ve společnosti: Deviace a sociální kontrola; Funkce sociálních deviací; Teorie sociálních deviací; Prevence sociálních deviací. 1.3 Metody sociálního výzkumu NÁZEV MODULU: Metody sociálního výzkumu KÓD MODULU: MSV-A-2Z2L 56 hodin Modul metody sociálního výzkumu se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Studenti jsou seznámeni s principy a účely kvantitativního a kvalitativního výzkumu a jejich výzkumnými technikami. Cílem výuky je, aby studenti získali schopnost samostatně zpracovávat vyhledaná nebo získaná sociální data s použitím statistických i nestatistických metod, a takto získané výsledky následně interpretovali. Sociální a sociálně psychologické jevy a jejich zvláštnosti ve výzkumu; Typy sociálních a sociálně psychologických výzkumů; Východiska metodologie sociálních věd; Kvantitativní výzkum: Základní znaky kvantitativního výzkumu; Typy proměnných v kvantitativním výzkumu; Typy výzkumných projektů; Metody získávání dat v kvantitativním výzkumu: Dotazování; Pozorování; Obsahová analýza; Měření a kvantifikace v sociálním výzkumu: Podstata a úrovně měření; Statistické metody v sociálním výzkumu; Grafická prezentace dat; Kvalitativní výzkum: Základní přístupy; Kritéria validity v kvalitativním výzkumu; Metody výběru výzkumného souboru v kvalitativním výzkumu; Metody získávání dat v kvalitativním výzkumu: Kvalitativní dotazování; Pozorování; Dokumenty a fyzická data; Metody vyhodnocování a interpretace kvalitativních dat: Analýza dat případové studie; Zakotvená teorie; Fenomenologická interpretace; Výzkumná zpráva; Etika výzkumu v sociálních vědách. 1.4 Základy ekonomiky NÁZEV MODULU: Základy ekonomiky KÓD MODULU: ZAE-A-1Z 32 hodin 2 Modul základy ekonomiky se vyučuje v jednom období formou přednášek. Cílem je vytváření základů pro pochopení ekonomických jevů a souvislostí v rámci národní a světové ekonomiky. Absolventi tohoto modulu získají základní přehled o tržním systému, subjektech působících v tržním mechanismu, jsou vedeni k porozumění obsahu základních ukazatelů úrovně ekonomiky a úlohy státu v tržní ekonomice. Modul základy ekonomiky věnuje značnou pozornost využití metody výukových příkladů, které činí ekonomiku méně abstraktní a snáze přístupnou i pro začátečníky. 3

4 Základní pojmy: Ekonomie, ekonomika, potřeby, statky, služby; Trh, tržní mechanismus, konkurence; Výrobní faktory; Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty: Fyzické a právnické osoby, podnikatel, zaměstnanec; Systémový přístup; Majetek; Právní formy podnikání; Podnik, znaky, druhy; Obchodní rejstřík; Založení a vznik podniku; Zrušení a zánik podniku; Hospodaření: Náklady; Výnosy; Hospodářský výsledek; Národní hospodářství: Vývoj, ukazatelé, vliv EU; Státní rozpočet; Hospodářská politika; Daňová soustava. 1.5 Ekonomika neziskových organizací NÁZEV MODULU: Ekonomika neziskových organizací KÓD MODULU: ENO-A-1L 24 hodin 2 ZAE-A-1Z Modul se vyučuje v jednom období formou přednášek. Jeho posláním je v návaznosti na modul základy ekonomiky seznámit studenty s rozdělením národního hospodářství, naučit je chápat postavení a význam neziskového sektoru a zhodnotit postavení neziskové organizace v tomto prostředí. Prostor pro působení neziskových organizací: Členění národního hospodářství; Úloha neziskových organizací ve společnosti; Oblasti působení neziskových organizací; Základy teorie a typologie neziskových organizací: Opodstatnění existence; Historie neziskového sektoru; Charakteristické znaky; Typické právní formy neziskových organizací v ČR; Financování neziskových organizací: Zdroje financování; Fundraising, zásady, techniky; Hospodaření; Projekty v neziskové organizaci: Projektové řízení. 1.6 Tělesná výchova I NÁZEV MODULU: Tělesná výchova I KÓD MODULU: TEV-A-1Z1L 28 hodin 1+1 Modul tělesná výchova se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Tělesná výchova navazuje na středoškolskou tělesnou výchovu volitelnými sporty a současně se zabývá první pomocí při poranění. Studenti jsou vedeni k pravidelnému a celoživotnímu provádění pohybových aktivit. Zásady bezpečného cvičení; Hygienické návyky, sportovní oblečení a obuv; Pohybová aktivita - druhy, objem, měření; Zásady zdravého životního stylu; Energetická hodnota chůze a vytrvalostního běhu; Sportovní hry: Fotbal; Freesbee; Softbal; Basketbal; Volejbal; Stolní tenis; Badminton; Soft tenis; Flórbal; Lanové hry - přeskoky, přetahování; Netradiční pohybové aktivity: Lanový park; Plavání; Bruslení; Kondiční kulturistika; Aerobic; Step aerobic; Základy první pomoci: Neodkladná resuscitace umělé dýchání; Nepřímá srdeční masáž; Trojitý manévr, stabilizovaná poloha; Šok, protišoková opatření; Krvácení; První pomoc při zlomeninách; První pomoc při tepelných poraněních; První pomoc při hromadném poranění. 4

5 1.7 Zdravotní tělesná výchova NÁZEV MODULU: Zdravotní tělesná výchova KÓD MODULU: ZTV-A-1Z1L Modul zdravotní tělesná výchova se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Zaměřuje se na informace vedoucí k pochopení významu manipulace s pohybovým zatížením na rozvoj zdravotně orientované zdatnosti populace. Cílem modulu je základní vzdělání v oblasti odstraňování svalových disbalancí a korekcí zdravotních oslabení pohybem s využitím vyrovnávacích, relaxačních a kondičních cvičení. Bezpečnost, hygiena; Zásady bezpečného cvičení; Správné držení těla; Zdravotní tělesná výchova se zaměřením na oslabení pohybového aparátu: Strečink a kompenzační cvičení; Zvětšená hrudní kyfóza; Plochá záda a zvětšená bederní lordóza; Doplňkové pohybové aktivity: Plavání; Kalanetika; Zdravotní tělesná výchova: Skolióza; Vybočené kolenní klouby; Ploché nohy; Relaxační a dýchací cvičení: Jóga, tai-tchi; Posilování pohybového aparátu pomocí náčiní a posilovacích přístrojů (fit-ball, švihadla, atd.); Doplňkové pohybové aktivity: Kalanetika; Plavání. 1.8 Odborná korespondence NÁZEV MODULU: Odborná korespondence KÓD MODULU: OKO-A-1Z1L 56 hodin 2+1 Modul odborná korespondence se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášky a cvičení. Učební náplň předpokládá nezbytnost práce s různými druhy písemností. Cílem je znalost normy psaní písemností na PC, aplikace znalostí a dovedností v konkrétní pracovní situaci do korespondenční podoby. Modul čerpá ze znalostí českého jazyka a komunikačních dovedností v rozsahu vymezeném RVP středních škol, ale opírá se i o vědomosti získané v jiných modulech. Vede k navazování kontaktů s profesní sférou a širokou veřejností, ke kultivovanému písemnému projevu. Osvojené znalosti a dovednosti student průběžně procvičuje a snaží se sestavit písemnost bezchybnou po stránce obsahové, formální, jazykové i stylistické. Praktická výuka směřuje k pohotovému, samostatnému, tvořivému a profesionálnímu vyřešení komunikační situace. Norma ČSN : Grafická úprava textu; Druhy písemností, obálky, psaní adres; Tvorba úředního (obchodního) dopisu; Vybrané písemnosti v hospodářském styku; Úřední dopisy osobního charakteru: Dopisy fyzických osob právnickým osobám; Dopisy soukromého charakteru (žádost, stížnost); Osobní dopisy vedoucích pracovníků; Personální písemnosti: Písemnosti při vzniku pracovního poměru; Personální písemnosti; Písemnosti při ukončení pracovního poměru; Interní písemnosti; Právní písemnosti; Písemnosti sociálně právního charakteru. 1.9 Hlavní cizí jazyk anglický NÁZEV MODULU: Anglický jazyk KÓD MODULU: ANJ-A-1Z3L 246 hodin

6 znalost anglického jazyka v rozsahu vymezeném RVP středních škol (úroveň B1) Modul anglický jazyk se vyučuje v šesti obdobích formou cvičení. Pojetí modulu vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a je zaměřeno na osvojení potřebných komunikativních jazykových kompetencí, které odpovídají úrovni B2. Modul je zaměřen na systematické rozvíjení komunikativních dovedností zahrnujících dovednosti perceptivní (porozumění čtenému textu i vyslechnutému projevu) i dovednosti produktivní (samostatné ústní a písemné vyjadřování). Ve spirále rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti získané během předchozího studia anglického jazyka. Důraz je rovněž kladen na osvojování jazykových prostředků odborného stylu a odborné slovní zásoby, a dále na nácvik a upevňování dovedností potřebných pro efektivní samostatné studium anglického jazyka. Je požadován tvořivý přístup k řešení problémových úkolů, uplatňují se moderní postupy a metody výuky včetně využití IT. Tematické okruhy jsou zaměřeny na potřeby absolventů v různých oblastech sociální práce a využívají odborných znalostí studentů získaných v rámci odborných modulů. Gramatika Přítomný čas, prosté a průběhové tvary, tvoření otázky; Minulý čas, prosté a průběhové tvary v minulém čase, tvoření otázky; Předpřítomný čas, prosté a průběhové tvary, minulý č. x předpřítomný čas; Trpný rod; Vyjádření budoucnosti; I used to; Modální slovesa I; There is/there are (tvary přítomného, budoucího, minulého a předpřítomného č.); Otázky zjišťovací a doplňovací, otázka na podmět a na předmět; Nepřímá řeč; Vyjádření účelu; Zájmena, přivlastňovací pád; Člen určitý a neurčitý, použití členu; Počitatelnost, nepočitatelnost; Přehled zájmen; Přídavná jména a jejich stupňování; Příslovce (odvozená příslovce, stupňování); Pořádek slov v anglické větě; Předložky; Frázová slovesa; Typy vedlejších vět, spojky; Vedlejší věty časové; Vedlejší věty podmínkové; Vedlejší věty vztažné; Modální slovesa II (s minulým infinitivem); Infinitivní vazby (vazba předmětu s infinitivem, vazba podmětu s infinitivem); Gerundium; Have st. done; I d rather, I d better; Be/get used to something; Tázací dovětky. So do I/Neither do I; Souhrnné opakování gramatických jevů. Tematické okruhy Prezentace v anglickém jazyce (teoretická příprava, video kurz); Rodina a společnost; Problematika současného světa (sociální problémy, životní prostředí); Systém zdravotní péče, zdravý životní styl; Zneužívání návykových látek; Syndrom týraného a zneužívaného dítěte; Náhradní péče o dítě; Duševní zdraví a syndrom vyhoření; Kriminalita, příčiny a důsledky; Násilí a jeho formy; Evropská unie; Migrace, azylová politika; Systém sociálního zabezpečení; Obchodní korespondence; Příprava na práci sociálního pracovníka (praxe v institucích sociální pomoci); Charita, oblasti činnosti; Sociálně vyloučené skupiny obyvatel; Sociální práce s lidmi s postižením; Metody sociální práce; Sociální práce, morální kodex sociálního pracovníka; Souhrnné opakování jednotlivých témat; Shromáždění odborné slovní zásoby pro komunikaci v oboru; Příprava a předvedení prezentací na zadaná témata v programu Powerpoint Hlavní cizí jazyk německý NÁZEV MODULU: Německý jazyk KÓD MODULU: NEJ-A-1Z3L 246 hodin znalost německého jazyka v rozsahu vymezeném RVP středních škol (úroveň B1) Modul německý jazyk se vyučuje v šesti obdobích formou cvičení. Pojetí modulu vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a je zaměřeno na osvojení potřebných komunikativních jazykových kompetencí, které odpovídají úrovni B2. Modul je zaměřen na systematické rozvíjení komunikativních dovedností zahrnujících dovednosti perceptivní (porozumění čtenému textu i vyslechnutému projevu) i dovednosti produktivní (samostatné ústní 6

7 a písemné vyjadřování). Ve spirále rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti získané během předchozího studia německého jazyka. Důraz je rovněž kladen na osvojování jazykových prostředků odborného stylu a odborné slovní zásoby, a dále na nácvik a upevňování dovedností potřebných pro efektivní samostatné studium německého jazyka. Je požadován tvořivý přístup k řešení problémových úkolů, uplatňují se moderní postupy a metody výuky včetně využití IT. Tematické okruhy jsou zaměřeny na potřeby absolventů v různých oblastech sociální práce a využívají odborných znalostí studentů získaných v rámci odborných modulů. Gramatika Perfektum a préteritum silných sloves a sloves smíšenýchinfinitiv s zu; Trpný rod (všechny časy); Stupňování přídavných jmen a příslovcí; Zvratná slovesa; Časové věty; Vyjádření podmínky; Konjunktiv trpného rodu; Infinitivní věty; Přirovnávací věty; Větný rámec a jeho porušování; Příčestí minulé a přítomné; Význam způsobových sloves; Slovesa s předponami; Plusquamperfektum; Přívlastková vazba; Spojky souřadné a podřadné; Předložky; Přípustkové věty; Infinitiv s zu, infinitiv minulý; Účelové věty a možnost jejich zkracování; Rekce sloves, podstatných a přídavných jmen; Vztažné věty; Slovosled a větný rámec; Slovesné vazby; Trpný rod; Konjunktiv. Tematické okruhy Prezentace v německém jazyce (teoretická příprava, video kurz); Rodina a společnost; Problematika současného světa (sociální problémy, životní prostředí); Problematika seniorů; Postavení žen ve společnosti; Svět práce; Vývojové etapy života; Formování a struktura osobnosti; Systém zdravotní péče, zdravý životní styl; Zneužívání návykových látek; Syndrom týraného a zneužívaného dítěte; Náhradní péče o dítě; Duševní zdraví a syndrom vyhoření; Kriminalita, příčiny a důsledky; Násilí a jeho formy; Evropská unie; Migrace, azylová politika; Systém sociálního zabezpečení; Obchodní korespondence; Příprava na práci sociálního pracovníka (praxe v institucích sociální pomoci); Charita, oblasti činnosti; Sociálně vyloučené skupiny obyvatel; Sociální práce s lidmi s postižením; Metody sociální práce; Sociální práce, morální kodex sociálního pracovníka; Souhrnné opakování jednotlivých témat; Shromáždění odborné slovní zásoby pro komunikaci v oboru; Příprava a předvedení prezentací na zadaná témata v programu Powerpoint Kultura osobního projevu NÁZEV MODULU: Kultura osobního projevu KÓD MODULU: KOP-A-1Z1L 56 hodin Modul kultura osobního projevu se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Předpokládá komunikativní dovednosti v rozsahu vymezeném RVP středních škol a individuální estetické, kulturní a společenské zkušenosti. Využívá poznatků filozofie, etiky, psychologie aj. společenských věd. Vede k pochopení podstaty, norem a významu společenské kultury, usiluje o upevnění etických principů a rozvinutí estetického cítění. Praktická výuka kultivuje jazykový projev, dbá na odpovídající mimoslovní komunikaci, seznamuje s technikami aktivního naslouchání, vychovává ke kultuře společenského styku a k péči o životní prostředí. Modul cíleně vede ke kultivaci osobního projevu a dává prostor ověřit si umění jednat s lidmi. Funkce a obsah modulu: Kultura osobního projevu v praxi sociálního pracovníka; Kulturnost osobního projevu a úspěšnost člověka; Studijní literatura; Společenská kultura: Principy a normy kulturního chování; Společenské tradice; Společenská výchova; Kultura osobního projevu; Sociální komunikace: Základní vyjadřovací prostředky; Aspekty sociálního styku; Neverbální sociální komunikace; Druhy mimoslovního sdělení; Využití poznatků k objevování sebe sama; Kultura ústního vyjadřování: Jazyková kultura; Zvuková stránka mluveného projevu; Paraverbální signály; Řečová etiketa; Monologická forma; Dialogická forma; Umění naslouchat: Kvality dobrého posluchače; Komunikační bariéry; Člověk mezi lidmi: Kultura společenského styku; Pravidla 7

8 etikety; Kulturní odlišnosti; Uplatňování pravidel: Společenské a kulturní akce; Chování na ulici a v dopravních prostředcích; Chování na pracovišti; Kultura těla a oblékání: Pravidla osobní hygieny; Oblékání a péče o zevnějšek; Kultura stolování a stolničení: Národní tradice a zvyklosti; Pravidla stolování při různých příležitostech; Člověk a prostředí: Estetické, ekologické a jiné požadavky; Životní prostředí; Pracovní prostředí Informační a komunikační technologie NÁZEV MODULU: Informační a komunikační technologie KÓD MODULU: ICT-A-1Z1L 56 hodin Modul informační a komunikační technologie se vyučuje ve dvou obdobích ve formě praktických cvičení. Učební náplň modulu navazuje na znalosti a vědomosti informačních technologií vyučovaných na středních školách. Studenti si procvičí komunikaci uživatele s operačním systémem a sítí. Získají praktické dovednosti při práci s programovým balíkem Office. Cílem modulu je rozšířit základní vědomosti z informatiky tak, aby studenti byli schopni samostatně vytvořit prezentace, vícestránkový dokument se všemi náležitostmi a využívat tabulkový procesor ke zpracování hodnot průzkumů a statistických vyhodnocení. V jednotlivých cvičeních modul rozvíjí a prohlubuje znalosti ze střední školy tak, aby byly v souladu s požadavky aktuální verze sylabu ECDL. To studenti prokazují v každém studijním období formou zpracování seminárních prací. Na modul navazuje povinný modul odborná korespondence a volitelný modul tvorba odborného textu. Seznámení s obsluhou školní sítě: Specifika školní sítě a pravidla práce se školní sítí; Obsluha OS Windows a jejich základní nastavení uživatelem: Operace se soubory a složkami; Nadstavbové programy OS; Komprese dat; Prezentace: Zásady tvorby presentací; Úprava rastrové grafiky; Návrh a vhodná volba animací; Práce se zvukem a multimediálními soubory; Textový editor: Prověření znalostí a dovedností ze střední školy a jejich doplnění; Využití stylů; Práce se šablonami; Vkládání grafiky do textového souboru a tvorba schémat; Vysvětlení komplexnějších úloh (hromadná korespondence, automatické seznamy a rejstříky); Tabulkový procesor: Tvorba tabulek a jejich grafická úprava, formátování buněk; Vytváření vzorců, užití funkcí; Vytváření grafů; Provázání dat mezi presentací, tabulkovým a textovým procesorem: Řešení komplexních úloh s užitím všech jmenovaných aplikací; Vyhledávání a stahování informací na internetu: Posouzení relevance zdrojů, ověření informací; Zpracování získaných textových a obrazových informací pro tisk Základy speciální pedagogiky NÁZEV MODULU: Základy speciální pedagogiky KÓD MODULU: ZSP-A-2Z2L 56 hodin Modul základy speciální pedagogiky se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek a interaktivních cvičení. Modul seznamuje se základními termíny oboru, přibližuje problematiku osob s různými typy postižení. Cílem je poskytnout nové informace a zařadit je do ucelené struktury problematiky oboru sociální práce, rozšířit poznatky o příbuzném oboru, prohloubit orientaci ve specifické problematice přístupu k lidem se specifickými potřebami. Výstupem modulu je kompetence studenta přistupovat ke klientům s postižením efektivně a používat adekvátní prostředky komunikace. 8

9 Pedagogika a její disciplíny: Výchova, učení a edukační proces; Tendence, principy a zásady ve výchově a vzdělávání; Aktuální problémy pedagogiky; Speciální pedagogika: Dělení oboru-pedie, metody speciální pedagogiky; Historie péče o jedince s postižením; Defekt, defektivita; Příčiny vzniku defektů a jejich dělení; Psychopedie: Stupně mentální retardace; Downův syndrom; Autismus; Rettův a Angelmanův syndrom; Etopedie: Poruchy chování, citová deprivace; Agresivní poruchy chování; Etopedická prevence; Charakteristika etopedických zařízení; Somatopedie: Vrozená postižení; Získaná postižení; Kombinovaná postižení; Logopedie: Přehled řečových vad; Možnosti nápravy řečových vad; Surdopedie: Přehled sluchových vad; Neslyšící mezi námi; Hluchoslepota; Optopedie: Typy zrakových vad; Nevidomý mezi námi; Specifické poruchy učení: Specifické poruchy učení a specifické potřeby; Nadané děti a problematika jejich edukace; Aktuality oboru Teorie a metody sociální práce NÁZEV MODULU: Teorie a metody sociální práce KÓD MODULU: TMS-A-2Z3L 162 hodin Modul teorie a metody sociální práce se vyučuje ve čtyřech obdobích formou přednášek a cvičení. Teorie a metody sociální práce jsou jedním z hlavních pilířů vzdělávání sociální práce. Absolvent vzdělávání by měl dosáhnout teoretické i praktické průpravy v individuálních metodách a přístupech sociální práce. Teorie a metody sociální práce využívají praktické poznatky studentů získané na pracovištích při výkonu jejich odborné praxe a v přímém kontaktu s klienty především pak rozvoj komunikace, orientace v sociální situaci, plánování, intervence s klientem, krizová intervence, efektivní vedení dokumentace, apod. Současně tento modul vytváří vzájemné mezipředmětové vztahy s moduly, jako jsou např. sociální politika, právní teorie a praxe, základy speciální pedagogiky, psychologické teorie, umění pomáhat či orientace v sociální síti. V průběhu celého vzdělávání se student učí identifikovat se s profesí sociální práce, znát její etické principy hranice a specifika. Cílem modulu teorie a metody sociální je, aby student získal přehled o vývoji sociální práce, přijal hodnoty sociální práce, osvojil si základní etické principy sociální práce, orientoval se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce a osvojil si základní metody a techniky pro výkon sociální práce. Úvod do modulu: Teoretické vymezení sociální práce; Pojetí sociální práce a její zaměření, cíle a úrovně; Cílové skupiny sociální práce; Historie a vývoj sociální práce; Hodnoty v sociální práci: Hodnoty ve vztahu sociálního pracovníka a klienta; Osobnost a role sociálního pracovníka: Kvalifikační předpoklady pro výkon sociální práce; Kompetence sociálního pracovníka; Syndrom vyhoření: Supervize a její význam; Případová sociální práce; Charakteristika případové práce; Diagnostický přístup, jednotlivé etapy; Poradenství; Terénní sociální práce; Náročné životní situace a jejich řešení; Psychická deprivace: Subdeprivace; Stres; Krizová intervence: Pojem krize, příčiny, typy, průběh a řešení; Rodina vývoj rodiny jako instituce: Klinické rodiny, etnicky odlišné rodiny a formy pomoci; Sociální práce s ohroženou rodinou; Rodinná a systemická terapie; Sociální práce se skupinou; Sociální práce s komunitou; Psychodynamické směry; Behaviorální směry; Humanistický a existenciální směr; Sociálně psychologický přístup etiketizační teorie (labeling); Systémová teorie strategický, komunikační přístup; Realitní terapie; Interpersonální terapie Sociální politika NÁZEV MODULU: Sociální politika KÓD MODULU: SOP-A-2Z3L 162 hodin

10 ZDN-A-1Z1L, UPR-A-1Z1L Modul sociální politika se vyučuje ve čtyřech obdobích formou přednášek. Je stěžejním modulem vzdělávacího programu Sociální práce. Podává přehled o všech směrech a součástech sociální politiky. Seznamuje studenty s postavením sociální politiky ve vztahu k politice státu, mezinárodních i nevládních institucí. Vysvětluje význam sociální politiky v tržním hospodářství a význam sociálních opatření jako nástroje sociálního smíru. Student se seznamuje s pojmy sociální politiky, s historickým vývojem, vznikem a funkcí sociálního státu. Musí porozumět hodnotám, nástrojům a principům sociální politiky. Důraz je kladen na orientaci v dalších dílčích oblastech sociální politiky politika sociálního zabezpečení, politika zaměstnanosti, politika zdravotní, bytová, vzdělávací, rodinná, lokální a regionální (jejich struktura, funkce, principy, nástroje). Podrobně je seznámen se systémem sociální ochrany obyvatelstva ČR jeho strukturou, financováním, legislativou, dávkami a službami. Důraz je kladen na orientaci v právních předpisech tohoto systému. Studenti získají znalosti o sociálně-právní ochraně dětí, sociální pomoci občanům, kterým hrozí sociální vyloučení i o problematice azylantů. Znalosti systému sociálního zabezpečení a sociálního práva umožní studentům v praxi zvolit nejvhodnější řešení sociální situace a optimálně využít sociální instituce poskytující občanům poradenství, prevenci, dávky a služby. Nedílnou součástí modulu je i získání přehledu o strategii sociální politiky EU, o základních dokumentech a evropském sociálním zákonodárství. Studenti budou průběžně upozorňováni na realizované a připravované změny u konkrétních opatření sociální politiky. Modul sociální politika má mezipředmětové vazby s moduly právní teorie a praxe, sociologické teorie, základy ekonomiky, sociální patologie, problematika menšin, teorie a metody sociální práce, ale i s modulem odborná praxe. Úvod do sociální politiky: Základní pojmy, pojetí, typy, dílčí oblasti; Nástroje, principy, funkce a zdroje financování sociální politiky; Objekty a subjekty sociální politiky; Vztahy sociální politiky k ostatním vědám: Ekonomie, sociologie, demografie, právo, sociální práce; Sociální události, problematika chudoby a sociálního vyloučení: Typologie sociálních událostí; Koncepty chudoby, měření chudoby; Nástroje pro marginalizaci chudoby; Historický vývoj sociální politiky: Starověk až 19. století; 19. století až r. 1945; Významné osobnosti evropské a české sociální politiky; Cíle sociální politiky, programy a lidská práva; Sociální stát: Definice, historie, vývojové etapy, typologie sociálního státu; Jádro sociálního státu, aktivity; Krize sociálního státu, současnost a perspektiva, aktuální problémy; Sociální politika v České republice: Vývoj sociální politiky na území České republiky do r. 1989; Sociální reforma v České republice po r. 1989, její cíle a realizace; Sociální doktrína; Politika sociálního zabezpečení: Systémy sociální ochrany obyvatelstva a jejich charakteristika; Sociální zabezpečení v České republice: Současný systém sociální ochrany, struktura, financování; Právní předpisy, instituce; Životní minimum, minimální mzda: Právní předpisy, charakteristika; Státní sociální podpora: Zabezpečované životní situace, právní předpisy, instituce, financování; Druhy dávek a jejich charakteristika; Řízení o dávkách a jejich výplata; Sociální (péče) pomoc: Charakteristika systému, jeho obsah; Institucionální zabezpečení, financování; Sociální péče o těžce zdravotně postižené občany: Zabezpečené životní situace, právní předpisy, instituce; Mimořádné východy, druhy dávek a jejich charakteristika; Řízení o dávkách a jejich výplata. Modelové situace a jejich řešení; Pomoc v hmotné nouzi: Zabezpečené životní situace, právní předpisy, institucionální zabezpečení; Druhy dávek a jejich charakteristika; Řízení o dávkách a jejich výplata; Sociální služby: Zabezpečené životní situace, právní předpisy, institucionální zabezpečení; Příspěvek na péči a jeho charakteristika; Druhy a formy sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb; Pomoc občanům, kterým hrozí sociální vyloučení: Zákon o pomoci v hmotné nouzi, charakteristika pomoci; Modelové situace, způsoby jejich řešení; Sociální problémy občanů se zdravotním postižením a jejich řešení; Sociální problémy seniorů a jejich řešení; Sociálně-právní ochrana dětí: Základní zásady sociálně-právní ochrany dětí; Preventivní a poradenská činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí; Opatření na ochranu dětí; Náhradní rodinná výchova, její formy, proces zprostředkování; Ústavní a ochranná výchova; Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině; Zařízení sociálně-právní ochrany dětí; Připravované, navrhované a schválené změny v sociální politice v ČR; Problematika žadatelů o azyl na území ČR: Mezinárodní úmluvy, právní předpisy upravující problematiku; Organizace zabývající se pomocí azylantům; Správní řízení; Veřejné zdravotní pojištění: Právní předpisy, 10

11 rozsah zdravotní péče, plátci pojistného; Práva a povinnosti pojištěnců, pojistné; Nemocenské pojištění: Zabezpečované životní situace, právní předpisy, instituce; Druhy dávek a jejich charakteristika; Řízení a výplata dávek; Důchodové pojištění: Zabezpečované životní situace; Právní předpisy, instituce, financování, důchodové pojištění; Druhy dávek a jejich charakteristika; Řízení a výplata dávek; Připravované koncepce; Penzijní připojištění: Význam, právní předpisy; Druhy dávek a jejich charakteristika; Politika zaměstnanosti: Právní předpisy, státní politika zaměstnanosti, působnost orgánů; Zprostředkování zaměstnání, podpora v neměstnanosti; Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti; Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných; Zdravotní politika: Faktory ovlivňující zdraví, cíle zdravotní politiky, funkce a instituce; Systémy zdravotní péče ve světě, financování zdravotní péče; Zdravotní politika v ČR; Rodinná politika: Obsah rodinné politiky, typologie rodinných politik; Funkce a nástroje rodinné politiky; Proměny rodiny; Bytová politika: Cíle bytové politiky, cílové skupiny bytové politiky; Specifika bydlení, typy bytových politik, nástroje bytové politiky; Bytová politika v ČR, sociální bydlení; Vzdělávací politika: Obsah a cíle vzdělávací politiky; Principy a funkce vzdělávací politiky; Současná vzdělávací politika v ČR; Lokální a regionální politika: Postavení v systému státní sociální politiky; Subjekty; Sociální politika podniku: Systém péče o zaměstnance; Cíle vnitropodnikové sociální politiky; Mezinárodní instituce a úmluvy: Členění, hlavní úkoly; Stěžejní úmluvy a jejich charakteristika; Sociální politika Evropské unie: Vývoj a současné otázky sociální politiky EU; Harmonizace a integrace systémů sociálního zabezpečení; Připravované, navrhované a schválené změny v sociální politice v ČR Úvod do právní teorie a praxe NÁZEV MODULU: Úvod do právní teorie a praxe KÓD MODULU: UPR-A-1Z1L 56 hodin Modul úvod do právní teorie a praxe se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek. Cílem modulu je dosáhnout takových znalostí právního systému, které umožní následné studium jednotlivých právních odvětví a aplikaci získaných poznatků při řešení praktických úkolů a skutečných situací. Studenti získají základní vědomosti z vybraných kapitol práva veřejného a práva soukromého. Studenti aktivně pracují s právními prameny, vyhledávají informace z odborných publikací a informačních serverů a jsou jim představeny možnosti hledání novel právních předpisů. Teorie práva: Systém a funkce práva; Prameny práva, základní právní systémy; Právní normy, jejich struktura a členění; Platnost a účinnost právních norem; Struktura právního vztahu; Subjekty právního vztahu a jejich způsobilost; Právní skutečnosti a právní úkony; Promlčení a prekluze; Výklad a aplikace práva; Ústavní právo: Základní ustanovení Ústavy; Moc zákonodárná, legislativní proces; Moc výkonná a soudní; Územní samospráva, samostatná a přenesená působnost obcí a krajů; Listina základních práv a svobod; Úvod do správního práva: Prameny správního práva; Veřejná správa; Základy správního řízení; Úvod do občanského práva: Prameny a principy občanského práva; Vlastnické právo, spoluvlastnictví; Věcná práva k věci cizí; Základy závazkového práva; Principy civilního procesu; Úvod do rodinného práva: Manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi; Náhradní rodinná péče; Vyživovací povinnosti; Úvod do pracovního práva: Subjekty pracovněprávních vztahů; Vznik a ukončení pracovního poměru; Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; Přestávky v práci; Mzda, plat, odměna za práci, srážky z příjmů; Úvod do trestního práva: Skutková podstata trestného činu; Vývojová stádia trestné činnosti, účastenství a recidiva; Systém trestů a jejich ukládání; Základní principy trestního řízení; Subjekty trestního řízení Právní teorie a praxe NÁZEV MODULU: Právní teorie a praxe KÓD MODULU: PRV-A-2Z3L 108 hodin

12 UPR-A-1Z1L Modul právní teorie a praxe se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek. Tento modul systematicky navazuje na znalosti získané při absolvování modulu úvod do právní teorie a praxe. Hlavní důraz modul právní teorie a praxe klade na prohloubení právního vědomí u studentů v oblasti práva veřejného a na získání praktických vědomostí v oblasti práva soukromého se zaměřením na právo občanské, rodinné a pracovní. Cílem modulu právní teorie a praxe je poskytnout studentům teoretické znalosti s cílem jejich využití v praxi. Přednášky umožní studentům získat základní orientaci v právním systému a v nejdůležitějších právních předpisech a zároveň formují jejich schopnost uplatnit tyto poznatky v běžném životě. Předpokládá se aktivní součinnost studentů, kteří budou zpracovávat jednotlivé právní akty a analyzovat právní případy. Při této činnosti studenti vyhledávají informace z odborných periodik, publikací a informačních serverů a zároveň je rozvíjena schopnost studentů pracovat v týmu. Občanské právo hmotné: Prameny a zásady občanského práva hmotného; Věc, dělení věcí; Vlastnické právo nabývání, pozbývání, práva a povinnosti vlastníků; Spoluvlastnictví; Věcná práva k věci cizí zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena; Závazkové právo subjekty, vznik, zánik; Změna a zajištění závazkových právních vztahů; Odpovědnost za vady; Pojmenované smlouvy kupní, nájemní, o dílo, směnná, darovací, o půjčce, o výpůjčce, příkazní, zprostředkovatelská; Ochrana osobnosti; Dědění; Rodinné právo: Manželství vznik, překážky, vady, zánik; Vztahy mezi rodiči a dětmi; Určení rodičovství, popření otcovství; Zásahy do rodičovské zodpovědnosti; Náhradní rodinná péče; Vyživovací povinnosti; Občanské právo procesní: Druhy a základní principy civilního procesu; Pravomoc a příslušnost soudů; Účastníci řízení a jejich způsobilost; Procesní úkony soudu; Žaloba, struktura, druhy; Předběžná řízení; Zahájení a průběh řízení; Dokazování a rozhodnutí; Opravné řízení řádné a mimořádné opravné prostředky; Pracovní právo: Prameny pracovního práva; Subjekty pracovněprávních vztahů; Pracovní poměr vznik, změna, zánik; Pracovní smlouva; Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; Pracovní doba, přestávky v práci, doba odpočinku; Práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; Mzda, plat, odměna za práci, srážky z příjmů; Trestní právo hmotné: Skutková podstata trestného činu; Okolnosti vylučující protiprávnost; Vývojová stádia trestné činnosti, účastenství, souběh; Druhy trestů a jejich ukládání, ochranná opatření; Zánik trestnosti; Trestní právo procesní: Základní zásady trestního řízení; Subjekty trestního řízení; Zatčení, zadržení, vazba; Domovní a osobní prohlídka; Zahájení trestního stíhání, prověřování, vyšetřování; Hlavní líčení, obžaloba; Dokazování, rozhodnutí; Opravné řízení řádné a mimořádné opravné prostředky; Správní právo: Veřejná správa a její dělení; Normativní a rozhodovací činnost veřejné správy; Správní akty; Veřejnoprávní smlouvy; Správní řízení; Přestupkové řízení; Obce a kraje; Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů; Živnostenské právo: Druhy živností; Podmínky a překážky provozování živnosti; Živnostenské oprávnění; Živnostenská správa; Evropské právo: Zakládací smlouvy EU; Institucionální rámec EU; Prameny práva EU; Soudní kontrola v EU; Volný pohyb osob a služeb Psychologické teorie NÁZEV MODULU: Psychologické teorie KÓD MODULU: PST-A-1Z2L 112 hodin + Modul psychologické teorie se vyučuje ve čtyřech obdobích formou přednášek a cvičení. Tento modul patří v rámci vzdělávání v sociální práci k profilovým disciplínám. Studentům je zprostředkována podstata prožívání a chování člověka v kontextu hlavních teorií osobnosti, seznamují se s vývojem lidské psychiky a jejími zákonitostmi, včetně vývoje kognitivních procesů. 12

13 Studenti jsou vedeni k pochopení významných faktorů lidské emocionality a motivace. Součástí přípravy studentů jsou také poznatky z oblasti duševní hygieny jako základu prevence syndromu vyhoření. Modul dále obsahuje nástin vlivu duševních poruch na jednotlivé složky osobnosti a celkové chování a jednání člověka. Velký důraz je kladen na sociální psychologii, která studentům poskytuje možnost pochopit vliv sociálních faktorů na lidskou psychiku a mít přehled o základních aspektech sociálních interakcí. Hlavním cílem modulu je tedy pochopení a zvládnutí základních poznatků z obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti a psychopatologie, se zřetelným přihlédnutím k sociální psychologii. Úvod do psychologie: Předmět psychologie, její obory; Cíle a metody výzkumu v psychologii; Biologický základ lidské psychiky; Základy obecné psychologie: Vědomí; Spánek; Změny stavu vědomí způsobené psychoaktivními látkami; Vnímání Pozornost; Paměť; Myšlení; Řešení problémů; Učení; Pudy; Emoce; Komplexní lidské city; Psychologie osobnosti - úvod: Struktura a dynamika osobnosti; Vývoj osobnosti; Self-systém: sebepojetí, sebehodnocení, seberegulace; Psychoanalytická koncepce osobnosti; Psychodynamická pojetí osobnosti; Osobnost v kontextu humanistické psychologie; Osobnost z pohledu behaviorismu a kognitivismu; Vývojová psychologie úvod: Oblasti a obecné znaky psychického vývoje; Prenatální a novorozenecké období; Kojenecké a batolecí období; Předškolní věk; Nástup do školy; Školní věk; Období dospívání pubescence, adolescence; Dospělost: Mladá dospělost; Střední dospělost; Starší dospělost; Stáří: Období raného stáří; Pravé stáří; Úvod do sociální psychologie: Předmět sociální psychologie, její pozice v rámci psychologických věd; Významné osobnosti sociální psychologie; Přehled výzkumných metod v sociální psychologii; Sociální interakce; Kulturní a biologická podmíněnost sociálních interakcí; Socializace jedince a její formy: Socializační proměnné; Socializační činitelé; Vývoj identity v kontextu socializace; Poruchy socializace; Sociální percepce; Sociální postoje; Sociální motivy; Sociální komunikace: Principy a druhy komunikace; Verbální komunikace; Neverbální komunikace; Sociální skupiny: Klasifikace sociálních skupin; Struktura a dynamika malé sociální skupiny; Skupinová konformita a kompliance; Rodina jako malá sociální skupina; Psychologie davu; Psychohygiena: Stres, frustrace, intrapsychické konflikty; Osobnostní salutoprotektivní činitelé; Psychosociální zátěž v pomáhajících profesích; Syndrom pomocníka; Psychopatologie: Obor psychopatologie a příbuzné obory; Norma a její jednotlivá pojetí; Etiopatogeneze duševních poruch; Poruchy jednotlivých psychických funkcí: Poruchy vědomí; Emoce a jejich poruchy; Poruchy vnímání; Myšlení a jeho poruchy; Poruchy vůle; Poruchy pozornosti; Poruchy paměti; Poruchy pudů; Poruchy osobnosti; Úvod do psychoterapie: Druhy a cíle psychoterapie; Přehled hlavních směrů v současné psychoterapii; Další možnosti léčby duševních poruch Psychosociální výcvik NÁZEV MODULU: Psychosociální výcvik KÓD MODULU: PSV-A-3Z3L 52 hodin Modul psychosociální výcvik se vyučuje ve dvou obdobích formou interaktivních sebezkušenostních technik. Studentovi se předkládá nabídka rozličných metod, pomocí kterých se orientuje v problematice komunikace a uvědomuje si vlastní zdroje. V týmu tak zvládá reflexi svých kompetencí, a učí se poskytovat neinvazivní zpětnou vazbu. Cílem je stavět na poznaných kořenech, které poskytuje rodina, škola a praxe a rozvíjet schopnost efektivně provázet sebe i klienty spletitou sítí vzájemných vztahů. Formou zážitku se pracuje s tématy, která mají možnost ovlivnit sami studenti. Intrapsychické zaměření: Sebereflexe, ukotvení; Aktivní naslouchání; Kladení otázek, zpětná vazba; Interaktivní práce s individualitou ve skupině; Rodina-kdo jsme a odkud přicházíme: Aktivní naslouchání, zpětná vazba, komunikační pravidla; Co si sdělujeme a jak komunikujeme; Komunikační vzorce; Vytváření dobrých vztahů bez předsudků; Co se ve mně děje; Vzorec cesty; Interpsychické a interpersonální zaměření: Nonverbální komunikace; Struktury těla a obličeje; 13

14 Předsudky o nás a v nás; Pozorování s efektivním výstupem; Nonverbální komunikace: Řeč prostoru, počtu a tlaku-klient jako partner; Psychosociální techniky, hry; Relaxační techniky; Modelové situace podle zadání; Sebereflexe: Nebezpečí vyhoření- techniky prevence; Konstruktivní hádka; Asertivní pravidla; Modelové situace na zakázku; Negativní emoce ve vztazích: Stres a deprese-varovné příznaky; Strategie zvládání zátěžových situací; Bioenergetická cvičení; Hledání podpory, opory; Pilíře sebedůvěry a sebeúcty; Ukončení, autoevaluace: Vytváření plánu rozvoje osobnosti; Dopis sobě; Teploměr skupiny Zdraví a nemoc NÁZEV MODULU: Zdraví a nemoc KÓD MODULU: ZDN-A-1Z1L 56 hodin 2+1 Cílem modulu je poskytnutí potřebných znalostí pro syntézu poznatků z anatomie, fyziologie, patofyziologie s informacemi o zdraví a přirozeném vývoji fyzických i psychických nemocí s následnou schopností vysvětlit principy a možnosti prevence a léčby vybraných onemocnění s důrazem na dopad v sociální oblasti. Studenti budou mít potřebné znalosti a dovednosti pro poskytování laické první pomoci. Zdravotní nauky vedou k formování názorů a postojů studentů s cílem posílení vědomí humánního a společenského poslání péče o zdraví vlastní a zdraví spoluobčanů. Nedílnou součástí je objasnění postavení sociálního pracovníka v systému zdravotnictví a pochopení vazeb sociální a zdravotní problematiky. Konečným cílem je pak celkové vnímání člověka ve všech jeho biopsychosociálních souvislostech. Na podkladě získaných poznatků budou pak studenti schopni v praxi posoudit konkrétní sociální problémy, které mohou mít zdravotní příčiny i situace, kdy sociální podmínky jsou jedním z faktorů napomáhajících vzniku choroby. Základní znalosti ze somatologie, nauky o těle, jeho anatomii, histologii a fyziologii; Pojem nemoci, patologie a patofyziologie nemoci, diagnostika a léčba chorob; Pojem První pomoc, organizace první pomoci, základy poskytování první pomoci v terénu a kroky s tím spojené, právní problematika; Výživa jako součást zdravého životního stylu, obezita, komplikace, léčení; Vztahy mezi psychosociálními faktory a chorobami. Souvztažnost definice zdraví a choroby s pocitem zdraví jednotlivce; Návrh vhodných řešení sociální situace ve spojení se zdravotním stavem klienta a jeho nejbližšího okolí (nutné pro řešení psychosociálních vazeb mezi klientem, jeho nemocí, jeho životním stylem a vlivem okolí, rodiny, přátel a podobně); Návrh preventivních opatření pro udržení zdravého životního stylu, úpravy životosprávy a umění duševní hygieny ve vztahu k práci, rodině, koníčkům, společenskému postavení a vazbám k okolnímu světu; Využívání získaných poznatky k udržení a obnově zdraví vlastního i svých klientů; Umění diskuze na téma Vaše choroba a její zdroje a poskytování konkrétních rad a podpory nemocným klientům i jejich okolí- umění odolat aktuálním laciným tématům na téma život, nemoc a smrt; Indikace k vyhledání příslušné zdravotnické odborné pomoci, znalosti potřebné ke komunikaci se záchranáři Sociální patologie NÁZEV MODULU: Sociální patologie KÓD MODULU: SPA-A-2Z2L 56 hodin 2+1 Modul sociální patologie se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek. Týká se sociálních jevů, chování a jednání narušujících a ohrožujících sociální fungování jednotlivců, skupin a celé 14

15 společnosti. Obecná část modulu je zaměřena na základní pojmy, souvislosti a teorie sociálních deviací, zvláštní část na jednotlivé sociální deviace a sociálně patologické jevy. Cílem modulu je získat přehled o sociálních deviacích a sociálně patologických jevech, znát jejich důsledky, porozumět jejich příčinám a znát možnosti prevence. Úvod do sociální patologie: Pojmosloví; Teorie vzniku sociálně-patologických jevů; Roviny a typy prevence sociálně-patologických jevů; Prostituce: Pojem a dělení prostituce; Historie prostituce; Regulace prostituce, systémy; Sociálně-patologické jevy související s prostitucí; Sexuální deviace: Sexuální deviace v objektu; Sexuální deviace v aktivitě; Léčba sexuálních deviací a dopad sexuálních deviací na společnost; Sebevražednost: Dělení suicidiálního chování; Příčiny a následky spáchané sebevraždy; Problematika euthanasie; Problematika lidí bez přístřeší: Typy bezdomovectví a bezdomovců; Zařízení pro lidi bez přístřeší; Sociální dopady bezdomovectví; Násilí ve společnosti; Formy násilí, příčiny, prevence; Organizace pomáhající obětem a aktérům násilí; Problematika závislostí: Látkové závislosti-drogy, alkohol, ostatní látky; Nelátkové závislost i- patologické hráčství; Sekty; Extremistické postoje: Extremistické organizace a hrozba jejich sociálního dopadu; Terorismus; Aktuální problémy společnosti: Problematika soužití s menšinami; Aiging, aigismus; Gender problematika Problematika etnických a menšinových skupin NÁZEV MODULU: Problematika etnických a menšinových skupin 52 hodin KÓD MODULU: PEM-A-3Z3L Modul problematika etnických a menšinových skupin se vyučuje ve dvou obdobích ve 3. ročníku formou přednášek a cvičení. Účelem je pomocí etnologických, historických, sociologických, psychologických, kulturně srovnávacích a dalších poznatků posílit schopnost studentů reflektovat s odstupem od sociálních mýtů a předsudků vztahy mezi majoritní populací a etnickými nebo jinými menšinami. Klíčová pozornost je věnována pojmu kulturní relativismus, vztahům mezi specifickými kulturami různých skupin, rozlišení mezi autoritativním, paternalistickým a partnerským pojetím těchto vztahů a odpovídajícími technikami intervence do situace menšin. Problematika marginalizace a sociálního vyloučení: Marginalizace, marginalita; Exkluze; Inkluze; Migrace, imigrace, emigrace; Menšinové skupiny: Etnické menšiny; Neetnické menšiny; Problematika vztahů majority a minority; Multikulturní a interkulturní výchova; Lidské rasy: Rasismus; Xenofobie; Kulturní identita menšin: Etnocentrismus; Kulturní relativismus; Enkulturace; Kulturní šok a kulturní zněna; Menšiny na území ČR; Způsob života ve vztahu ke světu kultury a práce: Hodnoty a postoje; Kulturní a sociální dopad odlišností; Romové: Historie Romů; Kastovní systém; Zvyky, tradice a postoje; Romové v ČR: Problematika soužití Romů v české společnosti; Způsoby řešení; Pomáhající organizace; Vládní politika Supervize odborné praxe NÁZEV MODULU: Supervize odborné praxe KÓD MODULU: SPX-A-2Z3L 54 hodin PPX-A-1Z3L Modul supervize odborné praxe se vyučuje ve čtyřech obdobích formou semináře. Student je seznámen s charakteristikou supervize, funkcí, cílem typologií a nejčastěji používanými metodami. 15

16 Získá informace o roli a úloze supervizora, o jeho znalostech i dovednostech, o tvorbě supervizní dohody (kontraktu), o struktuře supervizního rozhovoru. Student je veden k tomu, aby dokázal vymezit problémovou situaci, na základě níž je stanovena zakázka pro supervizní sezení. Smyslem semináře je umožnit studentovi reflektovat svou vlastní zkušenost získanou během odborné praxe a podnítit u něj zodpovědnost za vlastní proces učení. Studenti vyslovují názory na určité sociální problémy, zamýšlí se nad způsoby jejich řešení. Učí se jasně a věcně formulovat svá sdělení, hledat argumenty pro svá tvrzení, vysvětlit svůj postoj, případně jej prosadit ve skupině. V supervizním semináři se sleduje úroveň zvládnutí stanovených učebních cílů pro odbornou praxi, které jsou písemně zpracovány v uzavřeném kontraktu mezi studentem, konzultantem na pracovišti a supervizorem ze školy. Student v rámci supervizního semináře zdokonaluje své komunikační dovednosti, učí se naslouchat ostatním. Získá poznatky o sobě, svých limitech, o své připravenosti na profesi sociálního pracovníka. Supervizní seminář přímo navazuje na odbornou praxi, která je nedílnou součástí výchovněvzdělávacího procesu. Realizuje se formou skupinové supervize. Studenti mohou využít i individuální supervizi při vytváření programů učení (kontrakt), při vyhodnocení důkazů o kompetencích sociálního pracovníka a při řešení problému, který nelze řešit ve skupině. Supervize odborné praxe probíhá jednou za 14 dní v 2 hodinové dotaci. Supervize: Charakteristika pojmu; Funkce, cíl, typologie; Úloha supervizora, znalosti a dovednosti; Dohody (kontrakty) o supervizi; Struktura supervizního rozhovoru; Vymezení problémové situace - vytvoření zakázky pro supervizi; Otázky a zpětná vazba v supervizi; Organizace supervize na VOŠ, soustava kompetencí v sociální práci; Stanovení pravidel pro supervizní sezení; Seznámení se s cíli učení v rámci odborné praxe průběžné, tvorba kontraktu, stanovení důkazů k daným cílům učení; Reflexe (prezentace) odborné praxe souvislé z 1. ročníku studenty ve skupině; Sebereflexe (sebehodnocení studenta) procesu učení z odborné praxe souvislé z 1. ročníku ve skupině, naplňování stanovených cílů v kontraktu; Řešení problémové situace z odborné praxe souvislé; Stanovení zakázky pro supervizní sezení; Reflexe (prezentace) odborné praxe průběžné studenty ve skupině; Sebereflexe (sebehodnocení) procesu učení v rámci odborné praxe průběžné s ohledem na naplňování stanovených cílů; Řešení problémové situace z odborné praxe průběžné, stanovení zakázky pro supervizní sezení; Seznámení s cíli učení v rámci odborné praxe průběžné, tvorba kontraktu a portfólia, navrhované důkazy k daným cílům učení; Řešení problémové situace z odborné praxe, stanovení zakázky pro supervizní sezení; Kompetence - rozvíjet účinnou komunikaci: Nácvik vedení nedirektivního rozhovoru se stanovenými kritérii - modelová situace; Záznam z pozorování - vedení rozhovoru; Hodnocení v supervizní skupině; 1.24 Orientace v sociální síti NÁZEV MODULU: Orientace v sociální síti KÓD MODULU: OSS-A-1Z1L 56 hodin 2+1 Modul orientace v sociální síti se vyučuje v dvou obdobích formou přednášek a cvičení. V rámci přednášek jsou odborníky prezentovány instituce a organizace zařazené do sociální sítě. Tento modul je úzce spjat s modulem odborná praxe průběžná 1. ročníku, v jehož rámci se studenti formou exkurzí seznamují s dalšími subjekty působícími v oboru sociální práce. Studenti získají přehled o druhu instituce, zřizovateli, cílové skupině, organizační a personální struktuře, právních předpisech upravujících její působnost, o financování, spádové oblasti, o náplni práce sociálního pracovníka, ale zejména o konkrétní podobě sociální služby. Studenti získávají informace o lokální sociální síti prostřednictvím přednášek, ale i exkurzí. Nedílnou součástí modulu je i skupinová reflexe a analýza poznatků získaných z prezentací institucí a exkurzí. Studenti jsou také seznámeni se vzděláváním ve vyšší odborné škole, s profilem absolventa, s možností uplatnění sociálního pracovníka v institucích různých rezortů. Studenti získají znalosti o požadavcích na sociálního pracovníka. Orientují se postupně v terminologii sociální práce, v etickém kodexu sociálních pracovníků ČR, v kompetencích v praxi sociální práce, v tvorbě portfólia. Studenti jsou připraveni na realizaci odborné praxe souvislé v 1. ročníku. Modul orientace v sociální síti je realizován vždy v čtyřhodinových blocích jednou za 14 dní. 16

17 Úvod do vzdělávání na VOŠ, vzdělávací program sociální práce; Profil absolventa; Minimální vzdělávací standardy; Sociální práce, sociální pracovník: Základní terminologie; Požadavky na výkon profese sociálního pracovníka; Etický kodex sociálních pracovníků ČR; Orientace v sociální síti: Možnosti uplatnění sociálního pracovníka v institucích MPSV, MŠMT, MZ, MV, MS, nestátní sektor; Cílové skupiny sociální práce; Povinnost zachovávat mlčenlivost; Tvorba profesionálního portfólia studenta: Smysl, podstata a jeho obsah; Požadavky na studenty; Přednáška a beseda s odborníkem instituce č.1: Prezentace instituce odborníkem. Poslání instituce, zřizovatel, organizační a personální struktura; Typologie sociálních problémů a cílové skupiny dané instituce, spádová oblast, financování; Nejdůležitější právní předpisy; Zařazení do sítě sociálních služeb. Náplň práce sociálního pracovníka, používané metody a přístupy, vedení spisové dokumentace, vybavení kancelářskou technikou; Standardy kvality sociálních služeb. Smlouva o poskytnutí sociální služby; Spolupracující instituce; Kazuistiky; Přednáška a beseda s odborníkem instituce č.2: Seznámení s institucí v uvedené struktuře; Kompetence v praxi sociální práce: Rozvíjet účinnou komunikaci; Orientovat se a plánovat postup; Podporovat a pomáhat k soběstačnosti; Zasahovat a poskytovat služby; Přispívat k práci organizace; Odborně růst; Důkazy k prokázání dílčích částí kompetencí; Organizace sdružující sociální pracovníky; Typologie sociálních problémů a cílové skupiny dané instituce, spádová oblast, financování; Nejdůležitější právní předpisy; Zařazení do sítě sociálních služeb. Náplň práce sociálního pracovníka, používané metody a přístupy, vedení spisové dokumentace, vybavení kancelářskou technikou; Standardy kvality sociálních služeb. Smlouva o poskytnutí sociální služby; Spolupracující instituce. Kazuistiky; Stanovení cílů učení na souvislou odbornou praxi: Instituce vhodné pro realizaci souvislé odborné praxe studentů; Dohoda o souvislé odborné praxi; Požadavky na studenty, uzavření kontraktu; Hodnocení studenta Odborný seminář NÁZEV MODULU: Odborný seminář KÓD MODULU: OSM-A-3Z3L 26 hodin 1+1 PPX-A-1Z3L, PSX-A-1L2L3L Modul odborný seminář se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Studenti mají možnost řešit problematiku průběžné a souvislé praxe v návaznosti na tvorbu absolventské práce. Zároveň se seznamují se zásadami tvorby absolventské práce, její strukturou, formálními náležitostmi a organizací dokumentu. Jsou připravováni na prezentaci a obhajobu absolventské práce při absolutoriu. Vyhodnocení odborné praxe souvislé: Témata, struktura a rozsah absolventských prací; Teorie typů absolventské práce, charakteristika, cíle, formulování; Zadání absolventské práce; Struktura tvorby absolventské práce: Formální náležitosti absolventské práce; Časový harmonogram psaní absolventské práce; Bibliografické citace a odkazování na zdroje; Úprava a organizace textu; Tvorba absolventské práce:tabulky a grafy; Přílohy a jejich úprava; Kontrola postupu zpracování absolventské práce; Dokončení a prezentace absolventské práce: Konzultace praktické části absolventské práce; Struktura a tvorba prezentace pro obhajobu; Odevzdání absolventské práce; Informace o způsobu hodnocení absolventské práce vedoucím a oponentem: Klasifikace v rámci absolutoria; Obhajoba absolventské práce; Možnosti prezentace absolventské práce; Prezentace portfólií studentů; Souhrnný rozbor odborných praxí: Prezentace zkušeností a dovedností studentů z odborné praxe; Rozbor problémů na odborné praxi; Způsoby řešení supervize Odborná praxe průběžná NÁZEV MODULU: Odborná praxe průběžná KÓD MODULU: PPX-A-1Z3L 352 hodin

18 Modul odborná praxe průběžná se realizuje v šesti obdobích formou cvičení. Odborná praxe průběžná je nedílnou součástí vzdělávacího programu sociální práce. Zprostředkovává studentům zkušenost s výkonem sociální práce a umožňuje jim získat profesní identitu. Představuje interdisciplinární modul, který zahrnuje poznatky a dovednosti celého vzdělávání. Navazuje zejména na výuku modulu teorie a metody sociální práce, sociální politika, zdravotní nauky, sociální patologie. Cílem modulu je, aby si studenti ověřili své teoretické znalosti a získali praktické zkušenosti a dovednosti. Aby poznali běžnou praxi sociálních pracovníků, získali bezprostřední zkušenosti s životními podmínkami klientů. Odborná praxe probíhá v institucích, které poskytují sociální služby různým cílovým skupinám s různými sociálními problémy v rezortech Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva spravedlnosti a i v nestátních subjektech. Odborná praxe průběžná v 1. ročníku je zaměřena na orientaci v sociální síti. Studenti navštěvují zařízení, která poskytují sociální služby různým cílovým skupinám a seznamují se s jejich posláním a cíli, zřizovatelem, organizační a personální strukturou, typologií sociálních problémů a cílovou skupinou klientů. Získávají informace o nejdůležitějších právních předpisech, o náplni práce sociálních pracovníků, o spolupracujících institucích, o zařazení do sociální sítě. Modul je úzce propojen s modulem orientace v sociální síti. Studenti jsou dále seznámeni s organizací a členěním odborných praxí v průběhu vzdělávání a volbou vhodných zařízení pro jejich realizaci. Studenti absolvují odbornou praxi na základě uzavřeného kontraktu, ve kterém jsou stanoveny vzdělávací cíle. Výstupy z odborných praxí jsou součástí portfólia studenta. Odborná praxe průběžná je reflektována a supervidována prostřednictvím modulu supervize odborné praxe od 2. ročníku. Cíle, zaměření, formy a podmínky odborných praxí; Typologie organizací umožňujících praxi dle jednotlivých rezortů, cílové skupiny, supervize praxí; Minimální vzdělávací standardy ASVSP odborné praxe, diskuse; Seznámení se zásadami bezpečnosti práce na pracovištích a při exkurzích: Dodržování povinnosti zachovávat mlčenlivost; Formulace učebních cílů odborné praxe, požadavky na studenty: Smlouvy s pracovišti odborných praxí, uzavírání kontraktů, tvorba portfólia; Komunikační dovednosti potřebné pro výkon odborné praxe - navázání kontaktu s pracovištěm a jeho personálem, prezentace cílů praxe; Exkurze 1. 8., seznámení s pracovištěm: Vyjasnění poslání pracoviště, zřizovatel, organizační a personální struktura; Typologie sociálních problémů a klientely daného zařízení, spádová oblast; Financování, nejdůležitější právní předpisy; Zařazení do sítě sociálních služeb, náplň práce sociálního pracovníka, používané metody a přístupy, vedení spisové dokumentace, vybavení kancelářskou technikou, standardy kvality sociálních služeb, smlouva o poskytnutí služby, spolupracující instituce; Kazuistiky; Doporučené organizace a instituce - zařízení sociální péče poskytující sociální služby seniorům a zdravotně postiženým občanům, městské úřady - oddělení péče o seniory a těžce zdravotně postižené občany a rodiny poskytující základní sociální poradenství a sociální dávky; Poznat typ pracoviště umožňující odbornou praxi: Druh zařízení, zřizovatel, poslání a cíl, historie; Osvojit si pravidla mlčenlivosti, ochrany osobních údajů, zásady bezpečnosti na pracovišti, dodržování interních pravidlech organizace; Zařazení instituce do sítě sociálních služeb, financování zařízení; Typologie sociálních problémů a klientů daného zařízení, spádová oblast; Popis pracoviště, organizační a personální struktura, náplň práce jednotlivých pracovníků; Náplň práce sociálního pracovníka, vedení spisové dokumentace, spolupráce s jinými profesemi a institucemi, požadavky na sociálního pracovníka, bezpečnost na pracovišti, prostorové uspořádání pracoviště; Právní předpisy, kterými se řídí sociální pracovník: Pozorování jednání sociálního pracovníka s klientem, záznam z pozorování; Pozorování jednání sociálního pracovníka s klientem v jeho rodině, sociální šetření, záznam; Kompetence sociálního pracovníka, vymezení dílčích kritérií jako učebních cílů, se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností v rozhovoru s klientem; Zhodnocení odborné praxe v organizaci, naplnění stanovených cílů učení. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů, zařízení sociálních služeb se zaměřením na rodinu a dítě z rezortu MPSV, MZ, MŠMT (zařízení sociální péče, dětské domovy, pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, speciální pedagogická centra, kojenecké ústavy, nemocnice-sociální oddělení). 18

19 Zařízení rezortů MPSV, MŠMT, MZ, MV, MS a nestátní, kde se realizuje výkon sociální práce, kde lze poznat běžnou praxi sociálních pracovníků, získat bezprostřední zkušenost s životními podmínkami klientů, ověřit si teorii a získat procesní dovednosti. Volba pracoviště studentem podle zaměření absolventské práce a své předpokládané budoucí profesní orientaci. Poznat typ pracoviště umožňující odbornou praxi: Druh zařízení, zřizovatel, poslání a cíl, historie; Zařazení do sítě sociálních služeb, financování zařízení; Typologie sociálních problémů a klientů daného zařízení, spádová oblast; Popis pracoviště, organizační a personální struktura, náplň práce jednotlivých pracovníků; Náplň práce sociálního pracovníka, vedení spisové dokumentace, spolupráce s jinými profesemi a institucemi, požadavky na sociálního pracovníka, bezpečnost na pracovišti, prostorové uspořádání pracoviště; Právní předpisy, kterými se řídí sociální pracovník a orientovat se v nich; Orientace ve standardech kvality sociálních služeb na pracovišti; Metody a formy práce s klienty, depistáž, sociální šetření, prevence; Kazuistika klienta/klientky dle výběru studenta; Kompetence sociálního pracovníka, vymezení dílčích kritérií jako učebních cílů se zaměřením na zjišťování potřeb klienta. Posouzení situace, vytvoření plánu sociální intervence, evaluace a ukončení vztahu; Zhodnocení odborné praxe v organizaci, naplnění stanovených cílů učení Odborná praxe souvislá NÁZEV MODULU: Odborná praxe souvislá KÓD MODULU: PSX-A-1L2L3L 420 hodin Modul odborná praxe souvislá se realizuje ve druhém, čtvrtém a šestém studijním období formou sedmihodinových denních bloků po dobu čtyř týdnů. Student volí a oslovuje pracoviště vhodná pro výkon souvislé odborné praxe na základě svých osobních preferencí a možností. V institucích je mu přidělen konzultant, který je odborným garantem průběhu praxe. Ve škole je student v kontaktu s pedagogickým pracovníkem - vedoucím praxe (supervizorem). Před zahájením souvislé odborné praxe student s vedoucím praxe konzultuje dokumenty a stanovuje si pro výkon praxe odpovídající cíle. Po ukončení praxe spolu hodnotí přínos praxe pro studenta a také jeho přínos pracovišti, ve kterém souvislou odbornou praxi vykonával. V systému praktických kompetencí pro výkon sociální práce dochází k postupné sebeevaluaci. Získávání a rozvíjení odborných kompetencí sociálního pracovníka: Znát - odborné kompetence; Umět - praktické kompetence; Být osobnostní kompetence; Orientace v následujících okruzích: Sociálně - správní činnost související s realizací lokální sociální politiky; Sociální diagnostika ve vztahu k jednotlivci a skupině klientů; Sociální pomoc sociálně-právní poradenství, sociální terapie; Sociální prevence a ochrana; Sociální plánování a vedení sociální dokumentace; Hodnocení účinnosti poskytované sociální podpory a pomoci; Mapování sociální sítě; Poznávání a popis institucí; Analýza činnosti pracoviště ve vztahu k ostatním institucím; Sociální pracovník: Náplň práce sociálního pracovníka v jednotlivých institucích; Kolegiální spolupráce a práce v týmu; Sběr informací a poznatků, pozorování a aplikace Kurz ochrany člověka za mimořádných situací NÁZEV MODULU: Kurz ochrany člověka za mimořádných situací 3 dny KÓD MODULU: KOC-A-1Z-2Z-3Z

20 Modul kurz ochrany člověka za mimořádných situací se zařazuje do tří období ve formě jednodenního školení. Učební náplň seznamuje studenty s obecnými návody a doporučeními, jak se chovat v situacích ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí. Takovými situacemi mohou být např. technologická havárie, orkán, povodeň, teroristický čin, velká dopravní nehoda atd. Součástí modulu je základní kurz první pomoci a ukázka resuscitace. Chování v mimořádných situacích; Důležitá telefonní čísla; Varovný signál; Evakuace a evakuační zavazadlo; Základní pravidla první pomoci; Prevence kriminality. 20

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE OBSAH

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE OBSAH Habrmanova 1540, 560 02 Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Základy ekonomiky... 3 1.4 Ekonomika neziskových

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky O b s a h : Úvod Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky Maturitní témata povinné profilové zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Úvod Studijní obor SOCIÁLNÍ ČINNOST připravuje

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Základy společenských věd Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence k řešení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Okruhy ke SZZ v AR 14/15

Okruhy ke SZZ v AR 14/15 Okruhy ke SZZ v AR 14/15 Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory: navazující magisterské studium I. Specifické metody sociální práce s jednotlivcem 1. Vymezení problematiky

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Interakční psychologický seminář

Interakční psychologický seminář školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA G5 Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat; uvede příklady faktorů, které ovlivňují

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více