Průběh sociální služby odborného sociálního poradenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběh sociální služby odborného sociálního poradenství"

Transkript

1 Příloha č. 37HO414-2 NÁZEV ŽADATEL: Diecézní charita Brno IČO: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 37 HO 414 Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna Pracoviště: Polní 1444, Slavkov u Brna Sovětská 912, Bučovice FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby Průběh sociální služby odborného sociálního poradenství POSLÁNÍ Posláním Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna je poskytovat lidem, kteří se na ni obrátí v tíživé životní situaci, nebo jsou takovou situací ohroženi, rady či informace tak, aby se mohli zorientovat v současných sociálních a právních systémech a rozvíjet své schopností a dovedností, které jim pomohou jejich stávající situaci samostatně nebo s podporou pracovníka zlepšit, nebo pokud možno vyřešit. CÍLE - informovaný klient v oblasti práva, povinností, dostupných služeb a v dalších informacích týkajících se řešené situace. - klient, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro způsob řešení své situace. - klient, který získal schopnost nebo dovednost samostatně řešit situaci. - komplexní vyřešení situace klienta ve spolupráci s místními institucemi a státními i nestátními organizacemi OKRUH OSOB Poradna poskytuje své služby osobám ve věku od 18 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Jedná se zejména o: - oběti domácího násilí - oběti trestné činnosti - osoby v krizi - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - rodiny s dítětem/dětmi 1

2 ZÁSADY - Diskrétnost: pracovníci mají podepsanou mlčenlivost. Bez souhlasu klientů nesmí být poskytnuty podrobnosti jeho dotazu mimo poradnu. - Nestrannost: pracovníci poradny se snaží při řešení situací, se kterými se na ně klienti obrací, zachovávat nezaujatý objektivní postoj. - Nezávislost: poradna je nezávislou nestátní organizací a je součástí Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín. Díky tomu pracovníci poradny jednají v zájmu klienta nezávisle vůči ostatním organizacím, institucím, osobám apod. - Respektování osobnosti uživatele: pracovníci vytváří takové podmínky, aby klienti mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí s porozuměním důsledku své volby. - Celostátní spolupráce v rámci sítě sociálních služeb ČR, spolupráce se státním i nestátním sektorem a s dalšími odborníky. Další závazné zásady jsou formulovány Etickým kodexem pracovníků Charitní poradny. Kodex je základním dokumentem, z něhož vycházejí další pracovní zásady a metodické pokyny. Vstup uživatele do služby O poskytovaných službách Charitní poradnou Bučovice a Slavkov u Brna se mohou klienti poradny dozvědět z letáků, umístěných na distribučních místech na náměstí ve Slavkově u Brna a v Bučovicích. Dále na městských a obecních úřadech v okolí obou poradenských pracovišť. Informace o poskytované službě jsou také umístěny u místních lékařů a na webových stránkách Oblastní charity Hodonín Jednou za tři měsíce vychází článek, který informuje o činnosti poradny v místních periodikách a zpravodajích. Poradenská služba je poskytována bezplatně, zájemce o využití služeb poradny nepotřebuje žádné doporučení. Může se dostavit v úřední hodiny, popř. se telefonicky objednat nebo požádat o poskytnutí terénní poradenské služby, pokud se ze závažných důvodů nemůže do poradny dostavit. Poradenství je také poskytováno formou telefonické či internetové konzultace. Při prvním kontaktu sociální pracovnice zájemce o službu seznámí s posláním, cíli, zásadami poradny, jejich právy a povinnostmi, s možností si stěžovat v případě nespokojenosti a službu kdykoliv ukončit, dále s nouzovými a havarijními situacemi, které mohou v souvislosti s poskytovanou službou nastat. Zájemci o sociální službu jsou seznámeni s možností využít anonymní evidence klientů a s možností kdykoliv přejít do vedení anonymní dokumentace. Dále jsou seznámeni s tím, že jsou pracovníci poradny vázáni mlčenlivostí vyjma ohlašovací povinnosti občanů ve vztahu ke spáchanému trestnému činu. Zájemce o službu obdrží balíček informací o poskytované službě. Pokud se zájemci o službu rozhodnou stát klienty poradny, jsou seznámeni s obsahem ústní smlouvy, a poté v případě jejich zájmu je s nimi tato smlouva uzavřena. 2

3 Spolu s uzavřením ústní smlouvy klient, který se rozhodl nevyužít anonymní evidence dokumentace, podepisuje souhlas s poskytnutím a uchováním osobních a citlivých údajů (dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů). Veškeré dokumenty, které jsou v souvislosti s poskytováním služby na poradnu přineseny, jsou vedeny ve spisové dokumentaci, která slouží k rychlejší orientaci v řešené situaci klienta a umožňuje zpětně hodnotit stanovené dílčí cíle. Spisová dokumentace je na poradně uchovávána po dobu nutné úschovy, maximálně však po dobu 5 - ti let od ukončení smlouvy. Metody práce s uživatelem Nedělitelnou součástí poskytování odborného sociálního poradenství je poskytnutí základního poradenství a předání potřebných informací zájemcům o službu, kteří se obrátí na poradnu s problematikou, jejíž řešení již není v kompetenci pracovnic poradny. Základní metodou práce s klienty poradny je rozhovor, který může probíhat jako osobní konzultace v poradně či v terénu nebo jako telefonická či internetová konzultace. Konzultace je zaměřena na sestavení osobního cíle klienta při řešení stávající situace a dílčích kroků, které povedou k jeho naplnění. Pracovnice poradny se zaměřují při řešení dané situace na individuální potřeby klienta, jeho možnosti, schopnosti, dovednosti a přirozené zdroje, které by klient mohl při řešení využít. Součástí poradenské činnosti je zprostředkování kontaktu na různé instituce a organizace, či odborníky, kteří by mohli k řešení přispět. Pracovnice podporují klienta v mapování jeho přirozeného prostředí, které by jej mohlo v dané situaci podpořit a přispět k vyřešení. Nabízejí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta. Snaží se napomáhat klientovi, pokud tomu tak nebylo, zajistit si fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem celkového zlepšení stávající situace a zapojení do běžného života společnosti. Na naplnění dílčích kroků vedoucích k dosažení osobních cílů se spolupodílí klient i sociální pracovník poradny. Za účasti klienta jsou osobní cíle v individuálním plánu pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány. Rovněž změny v osobních cílech jsou písemně zaznamenávány. Individuální plán a zápisy o průběhu poskytované sociální služby jsou součástí klientovi dokumentace, do které může kdykoliv nahlédnout a pro svou potřebu z dokumentace požádat o výpis. Osobní konzultace v poradně probíhá v klidném a nerušeném prostředí, kdy se pracovnice zaměřuje na celkovou anamnézu situace klienta. Tuto situaci průběžně vyhodnocuje a navrhuje možné způsoby řešení. Klient v rámci své vlastní vůle průběžně informuje, které řešení je pro něj přijatelné či vhodné, a dle svého uvážení volí způsob vyřešení stávající situace. Toto rozhodnutí je jako osobní cíl zaznamenán do formuláře v počítači a dále rozpracován na dílčí kroky, tj. společně dohodnuté postupy a řešení. Je vždy stanoveno, do kdy má být dílčí krok naplněn a kdo jeho naplnění bude realizovat (klient nebo pracovník poradny či jiná sjednaná instituce a organizace nebo rodinný příslušník atp.). Naplňování takto stanoveného individuálního plánu je průběžně vyhodnocováno cca 1x za tři měsíce nebo při naplnění stanoveného osobního cíle. Spolupráci s poradnou hodnotí pracovník spolu s klientem a výsledek hodnocení je písemně zaznamenán. Obsah průběhu jednotlivých intervencí (setkání) je zaznamenáván a veden ve spisové dokumentaci klientů. 3

4 Poradenství po telefonu Pro pracoviště Slavkov u Brna vedoucí projektu Pro pracoviště Bučovice sociální pracovnice Poradenství po telefonu je poskytováno obdobně jako osobní konzultace v poradně. Poradenství po internetu mohou zájemci o poskytnutí poradenské služby využít tak, že své dotazy zašlou na anebo Na elektronicky zaslaný dotaz pracovník poradny obvykle reaguje písemně do 7 dnů od doručení. Pokud se jedná o složitější situaci, která vyžaduje více intervencí, nabízí pracovník poradny možnost osobního kontaktu v poradně či v terénu a dle možností klienta si s ním dohodne schůzku. Pokud se jedná o jednoduchý dotaz nebo klient nemá zájem o osobní kontakt, odpoví pracovník poradny pouze písemně. Poradenství v terénu je obdobnou formou osobní konzultace v poradně. Pracovník má k dispozici notebook, na kterém je možno, v případě, že je k dispozici wifi připojení, aktuálně na místě vyhledat a zprostředkovat požadované služby či údaje, které by mohly pomoci řešit danou situaci. Pracovník poradny si dle informací, které mu byly poskytnuty při sjednávání schůzky pro poskytnutí terénního poradenství, připraví materiály, které předpokládá, že bude při konzultaci s klientem potřebovat. Pokud i přes přípravu a odborné vzdělání není schopen na místě zajistit dostatek potřebných informací pro řešení stávající situace, domluví si s klientem další termín setkání. Při dalších intervencích (setkáních) jsou informace dále doplňovány a dle rozhodnutí klienta je s ním řešena jeho celková situace. Individuální plán klienta, jednotlivé dílčí kroky a průběh služby jsou obvykle zapisovány ručně a to vždy za přítomnosti klienta. Informovanost o poskytované službě je zajištěna letáky, www stránkami, zprávami v místních zpravodajích a bezplatnou přednáškovou činností za účelem větší informovanosti občanů v regionu pracovišť poradny. Tato činnost je navázána na spolupráci s obecními úřady, poskytovateli sociálních služeb a jinými institucemi, které se ve spolupráci s pracovníky poradny na této činnosti podílí. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Klient se má možnost rozhodnout při vstupním rozhovoru se sociální pracovnicí poradny, zda službu odborného sociálního poradenství využije. Jestliže souhlasí s poskytnutím služby za podmínek, se kterými byl v rámci vstupního rozhovoru seznámen, uzavírá s poskytovatelem služby ústní smlouvu. Klient může službu ukončit kdykoliv bez udání důvodů. Klienti jsou od počátku zapojováni do řešení své situace. K tomu slouží individuálně stanovený cíl a kroky, které vedou k jeho naplňování. Klient může svůj osobní cíl změnit, či měnit 4

5 stanovené kroky k jeho dosažení, může se kdykoliv rozhodnout, že svoji situaci nebude řešit s pracovníky poradny a využít k řešení jiné možné zdroje. Způsob vyřizování stížností uživatelů Klienti poradny, jejich rodinní příslušníci, a další osoby si mohou kdykoliv stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Poradna má stanovena vnitřní pravidla, kterými se řídí vyřizování stížností. S jejich obsahem jsou seznamováni klienti poradny při vstupním rozhovoru, jsou zveřejněna i na nástěnce v čekárně jednotlivých pracovišť poradny. Stížnosti jsou poskytovatelem chápány jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a o tom, zda služba odpovídá potřebám klientů. Je to důležitý zdroj informací o možnostech, jak zlepšit službu. Současně jde o nástroj kontroly klienta nad službou, která je mu poskytována. Stížnost je brána jako přirozená obrana proti neoprávněnému zásahu do práv a zájmů klientů poradny. Stížnost na kvalitu může uplatnit kdykoliv každý klient, či jiná osoba, která by ho zastupovala. Stížnosti, podněty, připomínky lze podávat ústně nebo písemně v úředních hodinách pracovnicím na jednotlivých pracovištích poradny. Písemně je možné kdykoliv podat stížnost, podnět nebo připomínku do schránky stížností, připomínek a podnětů umístěné na pracovišti ve Slavkově u Brna venku na budově poblíž vstupu do poradny a na pracovišti v Bučovicích ve vestibulu polikliniky. Stížnost může být zaslána též poštou na kterékoliv pracoviště poradny anebo na Oblastní charitu Hodonín, Wilsonova 7, Hodonín. Shromažďování a evidenci stížností zajišťuje vedoucí zařízení. Předání stížnosti k zaevidování má na starosti pracovník, který stížnost převzal a v případě ústní stížnosti o ní učinil zápis. Stížnost je vždy vyřízena v nejbližší možné lhůtě maximálně do 30 - ti dnů s ohledem na charakter stížnosti. O vyřízení stížnosti obdrží klient písemnou zprávu, která mu bude předána osobně nebo zaslána poštou. Zpráva bude napsána tak, aby byla pro stěžovatele dostatečně srozumitelná. V případě, že skutečná lhůta vyřizování stížnosti překročí výše uvedený termín pro vyřízení, příjemce stížnosti uvědomí stěžovatele písemně o této skutečnosti a důvodech do ukončení lhůty vyřízení. Při vyřizování stížnosti, připomínek a podnětů je respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Stížnost nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminační jednání ze strany poskytovatele služby. Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může klient nebo jiná osoba domáhat svých práv, či se odvolat k: 5

6 1) Vedoucí charitní poradny Mgr. Naďa Kabelková, tel: , , Pracoviště: Polní 1444, Slavkov u Brna - proti vyřízení stížnosti 2) Řediteli Oblastní charity Hodonín Bc. Václav Salajka, tel: Wilsonova 7, Hodonín - proti vyřízení stížnosti sociální pracovnicí koordinátorkou vedoucí 3) Řediteli Diecézní charity Brno Ing. Mgr. Oldřich Haičman tř. Kpt. Jaroše 9, P. O. BOX 635, Brno - proti vyřízení stížnosti ředitelem OCH Hodonín 4) Krajský úřad Brno, Odbor sociálních věcí Žerotínovo nám. 3/5, Brno Pracovníci i klienti poradny jsou seznámeni se závazným a bezpečným postupem při přijímání a vyřizování stížností. Ukončení poskytování služby UKONČENÍ ZE STRANY KLIENTA Klient má právo ústní smlouvu s poskytovatelem odborného sociálního poradenství ukončit bez udání důvodu kdykoli v průběhu poskytování služby. O této možnosti je informován. Klient může službu kdykoliv odmítnout, přerušit či ukončit a pokud o ni znovu požádá, využít. Služba mu bude poskytnuta ve stejné kvalitě. UKONČENÍ ZE STRANY POSKYTOVATELE Dosažením dohodnutého cíle. Poradna neposkytuje požadované služby, které vyplynuly při řešení dané situace klienta, nemá možnost dále požadovanou službu zajistit a odkáže klienta na jinou službu. Další pokračování v poskytování služby by bylo v rozporu s posláním a cíli zařízení. Spoluúčast na sociální službě Spoluúčast klienta lze zaznamenat při počátečním vstupu zájemce do sociální služby, zejména při jednání o uzavírání smlouvy a stanovení osobních cílů a jednotlivých kroků, které povedou k řešení dané situace, do individuálního plánu. Klient se také spolupodílí na rozhodnutí o ukončení smlouvy v případě naplnění stanoveného cíle. Spolu s pracovníkem poradny v průběhu a při ukončení poskytovaných služeb hodnotí průběh poskytované služby. Je zapojen 6

7 do hodnocení celkové kvality poskytovaných služeb formou anonymního dotazníku. Pomocí stížností, podnětů a připomínek se podílí na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby Oblastní charita Hodonín v souladu se statutem DCH Brno a organizačním řádem DCH Brno OCH Hodonín je zřizovatelem a provozovatelem organizační jednotky Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna. Poradna zahájila svoji činnost na pracovišti v Bučovicích dne Poradna byla rozšířena o pracoviště ve Slavkově u Brna dne Pracoviště Bučovice: Využíváme nebytové prostory, které máme pronajaty od Poliklinika Bučovice, příspěvková organizace, Sovětská 912, Bučovice. Jedná se o dvě místnosti, první místnost kancelář pro práci s klienty (rozloha 20,51 m2), druhá vstupní místnost slouží spíše jako zázemí pro pracovníky (rozloha 15,73 m2), dále čekárna (10,02 m2). Dne byl podepsán Dodatek č.13 ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o nájmu se aktualizuje každý rok. Pracoviště poradny má bezbariérový přístup. Poradna má k dispozici: kancelář: je vybavena dvěma pracovními stoly a kancelářským nábytkem, 2 PC sestavy, kopírka čekárnu: ve které je umístěn stůl, osm židlí pro klienty, informační nástěnky a stojan na letáky WC pro klienty: není bezbariérově upraveno, nachází se na chodbě blízko čekárny a slouží všem návštěvníkům Polikliniky Bučovice Pracoviště Slavkov u Brna: Prostory, které užívá pracoviště Slavkov u Brna, jsou pronajaty od Městského úřadu Slavkov u Brna na dobu neurčitou od K dispozici má 40 m 2. Dané prostory slouží poradně jako nezbytné prostorové zázemí pro práci a vedení dokumentace pracovníků poradny, zároveň slouží jako místo pro setkávání klientů a pracovníků. Klientům je tak zajištěno dostatečné soukromí. Pracoviště má bezbariérový přístup. Poradna má k dispozici: kancelář: je vybavena dvěma pracovními stoly a kancelářským nábytkem, 2 PC sestavy, kopírka čekárnu: ve které je umístěn stolek, dvě židle, informační nástěnky a stojan na letáky WC pro klienty: není bezbariérově upraveno, poradna má dohodu se sousední službou, že v případě potřeby mohou klienti použít jejich bezbariérovou toaletu. zázemí pro zaměstnance: plechové šatní skříňky, WC a sprchový kout 7

8 Dostupnost pracoviště: Pracoviště v Bučovicích se nachází v prostorách Polikliniky Bučovice, v - 1. patře, blízko se nachází bezbariérový vchod, s možností zapůjčení invalidního vozíku a přístup pro sanitky, nebo je možnost se dostat do kanceláře poradny hlavním vchodem, vlevo po schodech do -1. patra po schodech, nebo výtahem. Pracoviště ve Slavkově u Brna se nachází v Domě s pečovatelskou službou, vstup do poradny je z čelní strany budovy a je bezbariérový. Před budovou je parkoviště. Služba je dostupná cca 5 min. z Palackého náměstí, které je středem města Slavkov u Brna. Dále se k nám dostanete z autobusového nádraží cca 10 min. chůze a z vlakového nádraží cca 15 minut chůze. Klientům, kteří nejsou schopni ze zdravotních důvodů navštívit poradnu, poskytne pracovnice služby odborného sociálního poradenství i v terénu. Provozní doba Provozní doba ambulantní formy poskytování: Pracoviště Slavkov u Brna Pondělí: 9:00-12:00, 13:00-16:00 Úterý: 9:00-12:00 Středa: 9:00-12:00, 13:00-16:00 Čtvrtek: 9:00-12:00 Pracoviště Bučovice Pondělí: 9:00-12:00, 13:00-16:00 Středa: 9:00-12:00, 13:00-16:00 Provozní doba terénní formy poskytování: Terénní forma služby je poskytována klientům poradny, kteří se nemohou vlastními silami do poradny dostavit. Je jim poskytována v jejich přirozeném sociálním prostředí. Další možností terénních služeb jsou doprovody klientů na úřady, instituce, soudy atd. Terénní služby jsou poskytované po předchozí telefonické, ové, popř. jiné domluvě. Ze závažných důvodů lze vyjednat i jiný termín dle potřeby uživatele. Vždy je poskytované v provozní době. Kapacita služby: okamžitá kapacita jsou 2 intervence 8

9 9

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Sociální poradenství 5. Sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1.Základní údaje Poslání služby Posláním Sociální poradny

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. vydává MěÚSS Klatovy, p.o. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Balbínova 59, Klatovy 1

VNITŘNÍ PRAVIDLA. vydává MěÚSS Klatovy, p.o. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Balbínova 59, Klatovy 1 VNITŘNÍ PRAVIDLA vydává MěÚSS Klatovy, p.o. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 1 p l a t n o s t o d 1. 1.2018 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65ZR817,

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65ZR817, Příloha 65ZR859-27/1 Datum změny: leden 2017 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČ 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ

Více

ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 2 Ochrana práv osob POPIS KRITÉRIÍ a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované a okruh osob, kterým

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Název poskytovatele Armáda spásy v České republice z. S. Terénní programy

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Název poskytovatele Armáda spásy v České republice z. S. Terénní programy POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Armáda spásy v České republice z. S. Druh služby Identifikátor Číslo služby Forma služby Terénní programy 148 33 65 76 Terénní Název zařízení

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Poslání

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 Odborné sociální poradenství NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 37BK208 - Charitní poradna - odborné sociální

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

Připomínkou je potom drobná kritika, pojmenování nedostatku či dílčí nespokojenost.

Připomínkou je potom drobná kritika, pojmenování nedostatku či dílčí nespokojenost. Metodický pokyn č. 7/2017 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb Služba: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Organizace: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace Vypracoval: sociální

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obsah ÚVOD... 2 1. Vysvětlení základních pojmů... 2 2. Kdo může podnět, připomínku, stížnost podat... 2 3. Jak se dozvědět o možnosti podat

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk Tel. 412 384 744, 412 384 745 Fax.: 412 332 774 IČO: 46 79 75 72, e-mail: reditel@charitarumburk.cz URL: www.charitarumburk.cz

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Pečovatelská služba Identifikátor 6347392 Forma služby terénní Název zařízení a místo poskytování

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Nízkoprahové denní centrum NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Denní centrum, ul. Zámecká 1, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí FORMULÁŘ

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

IQ Roma servis, z. s. poskytuje službu odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108/2006 Sb.

IQ Roma servis, z. s. poskytuje službu odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108/2006 Sb. Poslání : ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ IQ Roma servis, z. s. poskytuje službu odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108/2006 Sb. Služba: Odborné sociální poradenství Forma poskytování: Ambulantní

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY 1 Obecná ustanovení MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 MENS

Více

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku.

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Název poskytovatele: Druh služby: Forma služby: Název zařízení: Místo poskytování: Unie Kompas odborné sociální poradenství, 37 b ambulantní, terénní Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Více

Popis realizace Nizkopráhové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Vejprťák (NZDM Vejprťák) Obsah

Popis realizace Nizkopráhové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Vejprťák (NZDM Vejprťák) Obsah Popis realizace Nizkopráhové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Vejprťák (NZDM Vejprťák) Obsah Popis realizace Nizkopráhové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Vejprťák,...

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Středisko rané péče Educo Zlín z. s. Chlumská 453, Zlín

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Středisko rané péče Educo Zlín z. s. Chlumská 453, Zlín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Středisko rané péče Educo Zlín z. s. Druh služby Raná péče Identifikátor 5397990 Forma služby Název zařízení a místo poskytování Terénní

Více

Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava

Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava Vedoucí střediska Občanské poradny: Mgr. Lucie Vehovská Adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava Telefonní spojení: 553 616 437,

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název zařízení: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby: 8568124

Více

Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové

Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové Kdo jsme? Poradna pro cizince a uprchlíky je jednou ze služeb nestátní neziskové organizace

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Sociálně terapeutická dílna Identifikátor 6420497 Forma služby Ambulantní forma Název zařízení

Více

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov seniorů Vidim, příspěvková organizace poskytuje sociální službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006,

Více

Sociální služba: Odborné sociální poradenství, 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Sociální služba: Odborné sociální poradenství, 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Organizace Centrum Anabell, z. ú. Masarykova 506/37 602 00 Brno IČ: 266 06 518 Místo poskytované služby Masarykova 506/37 602 00 Brno IČ: 266 06 518 Provozní doba: Úterý Středa Čtvrtek Pátek 10:00 18:00

Více

Provozní řád Občanské poradny Lexikona

Provozní řád Občanské poradny Lexikona Provozní řád Občanské poradny Lexikona I. Základní údaje Název služby a kontaktní údaje: Občanská poradna Lexikona Hlavní náměstí 14 (první patro), 794 01 Krnov tel.: 603 884 892 www.lexikona.cz lexikona@lexikona.cz

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

Provozní řád Občanské poradny Lexikona

Provozní řád Občanské poradny Lexikona Provozní řád Občanské poradny Lexikona I. Základní údaje Název služby a kontaktní údaje: Občanská poradna Lexikona Hlavní náměstí 14 (první patro), 794 01 Krnov tel.: 774380896 www.lexikona.cz lexikona@lexikona.cz

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon/fax: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon/fax: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.14b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon/fax: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby 70BM111 35/1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 Sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kavárna Anděl, Gorkého 34, 602 00

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

NÁZEV ŽADATELE: Občanská poradna Poradenské centrum Břeclav. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Odborné sociální poradenství

NÁZEV ŽADATELE: Občanská poradna Poradenské centrum Břeclav. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Odborné sociální poradenství NÁZEV ŽADATELE: Občanská poradna Poradenské centrum Břeclav DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Odborné sociální poradenství NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: náměstí T. G. Masaryka 38/10, 690 02

Více

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících služeb

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících služeb Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Vnitřní pravidla pro poskytování odborného sociálního poradenství Kontakty: sociální pracovník pověřený vedením vstupních bytů

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Standard č. 1 Místní a časová dostupnost MěÚ Černošice poskytuje sociálně-právní ochranu (dále jen SPO) následovně: Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 16:00 Středa

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název právnické osoby: Židovská obec Brno Sídlo: tř.kpt. Jaroše 3, Brno 602 00 IČO: 49465473 Identifikátor služby: 7212143 Statutární orgán: JUDr. Jáchym Kanarek

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Nízkoprahové denní centrum Identifikátor 7817571 Forma služby Ambulantní, terénní Název zařízení

Více

VII / Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

VII / Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby DS Světlo STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VII / Stížnosti

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

Krycí list standardů kvality sociálních služeb

Krycí list standardů kvality sociálních služeb Krycí list standardů kvality sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákom

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Svaz postižených cibilizačnímmi chorobami v České republice, o.s. Odborné sociální

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích Domov pro osoby se zdravotním postižením Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A Opava

Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A Opava POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NZDM NA HRANĚ Název a adresa provozovatele: Elim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava Kateřinky Místo poskytování sociální služby: Nízkoprahový klub

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY I. PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK, STÍŽNOSTÍ PRO UŽIVATELE SLUŽBY 1) Obecná ustanovení MENS SANA o.s. má stanovena pravidla pro vyřizování podnětů,

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace Pracoviště: Rodinná a manželská poradna Opava Pekařská Opava

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace Pracoviště: Rodinná a manželská poradna Opava Pekařská Opava Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace Pracoviště: Rodinná a manželská poradna Opava Pekařská 4 746 01 Opava Realizace poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství Odborné

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Vnitřní pravidla služby Fénix střediska Naděje SKP

Vnitřní pravidla služby Fénix střediska Naděje SKP Vnitřní pravidla služby Fénix střediska Naděje SKP Vedoucí střediska Naděje SKP: Mgr. Lucie Vehovská Adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava Telefonní spojení: 737 615 459, 553 653 776 Email: fenix@charitaopava.cz,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Poslání služeb. Cíl služby. Popis cílové skupiny

Poslání služeb. Cíl služby. Popis cílové skupiny POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY Poslání služeb Česká společnost AIDS pomoc, o. s. (ČSAP), založena v roce 1989 z řad prvních HIV pozitivních, je jednou z největších nestátních

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vypracovala: Mgr. Lenka Pokorná Schválil: Bc. Petr Herynek Účinnost od: 1. 9. 2016 Vnitřní

Více

M ě s t o K r a s l i c e. Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

M ě s t o K r a s l i c e. Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby M ě s t o K r a s l i c e Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní údaje Zřizovatel pečovatelské služby: MĚSTO KRASLICE Adresa: Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7

Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7 Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Úvod Občanská poradna

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK Připomínku, návrh a stížnost může každý, kdo v Dětském centru Veská (ve Veské, v Holicích, v Pardubicích) žije, pracuje, chodí na návštěvy nebo jinak spolupracuje.

Více

1 VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

1 VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY POSKYTOVATEL: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Krakovská 21 110 00 Praha 1 IČO: 65399447 Tel: 221 462 462, e-mail: sons@sons.cz, web: www.sons.cz Pracoviště: Olomouc I.P.Pavlova

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Domov NaNovo, příspěvková organizace Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 5. 2018 Plánovaná aktualizace: květen 2019 Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Domov NaNovo, příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 6. 2016 Plánovaná aktualizace: červen 2017 Standard č. 7 Stížnosti

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování SPRP, z.s. 2812601 Terénní, ambulantní SPRP, z.s., Klimentská

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Pečovatelská služba je

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ CENTRUM POMOCI z.ú., odlehčovací služba IČO: 68899327, Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná-Hranice, č. účtu 2601001526/2010, tel: 596 347 845, 603 734 223, e-mail: galaxie.karvina@atlas.cz, http://www.galaxie-karvina.cz

Více

Standard č. 1. Cíle a způsob poskytování služby

Standard č. 1. Cíle a způsob poskytování služby Standard č. 1 Cíle a způsob poskytování služby Obsah 1 KRITERIUM 1a... 2 1.1 Poslání... 2 1.2 Cíle... 2 1.3 Zásady... 3 1.4 Cílová skupina... 3 1.5 Podmínky pro poskytování služby... 4 1.6 Služby nemohou

Více

VYMEZENÍ SLUŽBY PORADNY

VYMEZENÍ SLUŽBY PORADNY VYMEZENÍ SLUŽBY PORADNY OBSAH PRAVIDLA 1. Poslání 2. Cíle 3. Zásady 4. Pro koho je služba určena 5. Jaké jsou formy služby 6. Základní informace ke službě 7. Poskytujeme 8. Neposkytujeme 9. Kdy máme otevřeno

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. pro poskytování Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Údaje o poskytovateli sociální služby

VNITŘNÍ PRAVIDLA. pro poskytování Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Údaje o poskytovateli sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Údaje o poskytovateli sociální služby Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí Sociálně-aktivizační systémy pro rodiny

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Číslo služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice, IČ 40613311, Petržilkova

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více