Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 8 Člověk a příroda. Přírodopis Zeměpis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 8 Člověk a příroda. Přírodopis Zeměpis"

Transkript

1 Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 8 Člověk a příroda Přírodopis Zeměpis Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne Platné od Ředitelka školy: PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. 1

2 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v ročníku (3. období základního vzdělávání) v předmětech Fyzika, chemie, Přírodopis a Zeměpis. Týdenní dotace: Vzdělávací oblasti je věnováno 24 hodin týdně ve školním učebním plánu. Fyzika: 1 hodina týdně v 6. a 8. ročníku, to je 33 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku, 2 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. Chemie: 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. Přírodopis: 2 hodiny týdně v ročníku, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. 1 hodina týdně v 9. ročníku, to je 33 vyučovacích hodin za školní rok. Zeměpis: 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. 1 hodina týdně v 8. ročníku, to je 33 vyučovacích hodin za školní rok. Oblast vybavuje žáky prostředky a metodami pro hlubší porozumění přírodní realitě a jejím zákonitostem. Poznávají přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny a navzájem se ovlivňují. Učivo oblasti ovlivňuje jejich vztah k přírodě, pokládá základy jejich pozitivních vztahů k přírodě, chápání důležitosti udržení přírodní rovnováhy pro další existenci života na Zemi, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat zákonitosti přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku a tím si uvědomují užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Při výuce používají metody, které vedou k rozvoji pozorovacích schopností, logického uvažování, přesnosti, schopnosti analýzy a syntézy. Používají specifické formy poznávání: pozorování, experiment, měření, utváření hypotéz a jejich praktické ověřování při laboratorních pracích nebo cvičení v terénu a další. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsou ve všech předmětech, kde se oblast promítá, velmi úzké vazby, učivo se může prolínat a zasahovat i do učiva z jiných oblastí a oborů. Vyučuje li tyto obory tentýž vyučující, může výuku provádět v blocích v kombinaci s dalšími předměty, zejména s Matematikou, Informatikou, Pracovní výchovou, integrovanými předměty, kde je zařazeno učivo Výchovy k občanství a s dalšími předměty. Výuka některého tématu může být prováděna v rámci realizace některého projektu. 2

3 Vzdělávací oblast: Obor vzdělávací oblasti: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS Charakteristika předmětu Předmět se vyučuje v ročníku, výstupy jsou stanoveny pro 9. ročník. Týdenní dotace: ročník 2 vyučovací hodiny týdně, 66 vyučovacích hodin ve školním roce 9. ročník 1 vyučovací hodina týdně, 33 vyučovacích hodin ve školním roce Do předmětu jsou zahrnuta témata z učiva přírodopisu: Obecná biologie a genetika Biologie hub Biologie rostlin Biologie živočichů Biologie člověka Neživá příroda Základy ekologie Praktické poznávání přírody Předmět svým charakterem navazuje na učivo 1. stupně ZŠ, zejména prvouky a přírodovědy. V předmětu žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Učivo se prolíná i do obsahu jiných předmětů, především výchovy ke zdraví, zeměpisu, chemie a výchovných předmětů. Do předmětu jsou řazena průřezová témata: Enviromentální výchova (ENV) podstatná část obsahu celého průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEGS) Multikulturní výchova (MKV) Mediální výchova (MDV). Na předmět navazuje i volitelný nebo nepovinný předmět Seminář z přírodopisu, který lze zavádět v ročníku podle zájmu žáků. Organizace výuky: Výuka probíhá v jednohodinových lekcích, seminář ve dvouhodinových lekcích. Povinná výuka je doplněna o 3-4 laboratorní práce v každém ročníku. Podle aktuálních situací a možností může být operativně doplňována tématicky založenými projekty, některá témata mohou být 3

4 vyučována v blocích s jiným předmětem. Je možné zařadit přírodovědné exkurze a vycházky do závodů v okolí, do muzeí a jiných institucí s přírodovědnými expozicemi, podle možností a zájmu dětí využít tématicky zaměřených školních výletů. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení: Žáky naučíme - vybrat a osvojit si vhodný efektivní způsob učení - rozsah informací základního vzdělání přináší orientaci v oboru a může sloužit k rozvoji poznání na vyšších stupních škol, dalšímu studiu i v rámci zájmové činnosti - vyhledat potřebné informace, využít jich při učení i v praktickém životě - používat odborné výrazy - poznávat a srovnávat vybrané přírodniny podle znaků, uvádět přírodniny a jevy do souvislostí, vytvářet si komplexní pohled na přírodu za pomoci ostatních vzdělávacích oborů - pozorovat, porovnávat a vyvozovat závěry - samostatné pozorování podle popisu práce, experimentování, posuzování a vyvozování závěrů (žáci talentovaní se zájmem o obor) - naplánovat si a zorganizovat volný čas tak, aby mu nic nebránilo v plnění povinností na daný předmět - uvědomovat si smysl poznání, umět posoudit vlastní pokrok a výsledky svého učení - poznávat přírodní i kulturní hodnoty místa a regionu, vytvářet si přehled o stavu a problémech životního prostředí místa, regionu, ČR. Kompetence k řešení problémů: Žáky naučíme - pozorovat a definovat problémovou situaci, přemýšlet o příčinách a řešení podle vlastního úsudku a zkušeností nebo podle vyhledaných pomocných návodů; trpělivě hledat řešení, ochotně a aktivně se účastnit týmové práce při řešení problému - pokud se uvážlivě rozhodne pro konkrétní řešení, umět jej obhájit a za rozhodnutí nést zodpovědnost - talentované žáky řešit samostatně více úkolů logických, vyhledávat více možností řešení, vyhledávat analogické problémy a jejich řešení - chápat význam spolupráce, komunikace a důvěry pro řešení problémů - volit odpovídající strategii a tvořivě přistupovat k řešení problémů Kompetence komunikativní: Žáky naučíme - naslouchat s cílenou pozorností, reagovat i na neverbální sdělení - diskutovat o problému podle dohodnutých pravidel, chápat odlišné postoje ostatních a obhájit svůj názor 4

5 - rozvíjet si běžnou českou slovní zásobu rozšířenou o odborné výrazy, pokud se setká s neznámým výrazem, hledat jej ve slovníku cizích slov nebo v odborné literatuře, na internetu - připravit krátkou zprávu, referát - výstižně a kultivovaně se dorozumívat a srozumitelně vyjadřovat i zapisovat své myšlenky - orientovat se ve schematických nákresech, mapách, grafech,symbolech a tabulkách, sám vytvářet názorný schematický nákres s popisem, graf nebo tabulku a při komunikaci se rozhodnout, kdy je vhodné těchto možností využít - žáky devátých ročníků si samostatně, stručně, úhledně a výstižně vést zápisky o probíraném učivu, rozlišovat i graficky pojmy nadřazené, strukturovat přehledně informace - přiměřeně věku a schopnostem prezentovat výsledky své nebo týmové práce - být schopen telefonem (i mobilním) přivolat pomoc při poranění nebo jiném ohrožení života nebo majetku Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme - podílet se na utváření příjemné atmosféry, přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů - aktivně spolupracovat ve skupině, ovlivňovat kvalitu její práce; uvědomovat si, jakou měrou se podílí na výsledcích práce skupiny a vytvářet si kriticky představu o sobě samém; oceňit zkušenosti druhých a čerpat od nich zkušenosti; ovládat a řídit svoje jednání Kompetence občanské: Žáky naučíme - vážit si svého života, života ostatních lidí, života obecně, výsledků práce našich předků - odmítat útlak a hrubé zacházení - poskytnout účinnou pomoc v krizových situacích a v situacích ohrožujících zdraví a život člověka - respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu zdraví - cítit povinnost chovat se v životě tak, aby svým odpovědným chováním neohrozil kvalitní život budoucích generací - vytvářet si ekologicky šetrné spotřebitelské návyky Kompetence pracovní: Žáky naučíme - získávat dovednosti a návyky při pozorování přírody, dbát na bezpečnost při práci a na pořádek na svém místě, hygienické návyky, bezpečné chování při práci v terénu, laboratorních pracích a při styku se zvířaty, chránit zdraví své i ostatních a chránit majetek - plnit úkoly podle popisu práce - provádět jednoduché pokusy a pozorování, umět zacházet s lupou a mikroskopem, zvládat pěstování vybrané rostliny, popř. chov dalších organismů 5

6 - zásady poskytování předlékařské první pomoci, umět ji poskytnout a přivolat lékaře; v případě jiného ohrožení života nebo majetku vědět, jak přivolat pomoc - aplikovat osvojené poznatky a dovednosti při praktických činnostech ve škole i mimo školu (např.: při pěstování rostlin) - žáky s hlubším zájmem o předmět povedeme k přípravám obrazové, fotografické či jiné dokumentace k danému tématu, přípravě výstavky přírodnin (vzorky dřev, semen, plodů, koření, herbář) Vzdělávání v oblasti směřuje k: - rozvoji poznatků z dosavadní výuky v 1. a 2.období, zejména z učiva z přírodovědy - rozvoji zájmu žáků o zkoumání přírodních jevů, zákonitostí, přírodnin - využívání metod pozorování, měření, pokusů, porovnávání, odlišování znaků, vyvozování závěrů, zapojování se do řešení problémových úkolů - dovednosti zformulovat otázku o průběhu a příčinách různých přírodních jevů, uvažovat nad odpovědí a vyhledávat odpovědi v různých zdrojích informací, aktualizovat informace, posuzovat důležitost a správnost získaných informací z různých zdrojů - orientovat se v přírodovědných pojmech - přiměřeně věku, naučit se systematické práci, rozvíjet abstraktní i logické myšlení důležité pro ověřování vyslovených myšlenek různými nezávislými způsoby - zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodě, vlastnímu zdraví a zdraví ostatních lidí i k majetku - rozvíjení schopnosti naučit se předvídat vlivy různých činností člověka na důležité přírodní systémy a později toho využívat v každodenním životě - aplikovat praktické metody poznávání přírody, dodržovat základní pravidla bezpečné práce a chování při poznávání živé i neživé přírody - uvědomovat si souvislosti mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí - analyzovat příčiny a následky ovlivňování místních i světových ekosystémů, uvědomovat si, jak lze přírodovědného poznání využít ve prospěch člověka, krajiny, životního prostředí, světa - pochopit surovinovou a energetickou náročnost člověka s ohledem na další generace (udržitelný rozvoj) - pozorovat ve svém okolí přírodu a chování lidí a vhodnými způsoby ovlivňovat negativní jevy - být přesvědčený o tom, že i globální problémy začínají u myšlení a chování každého z nás - výukou přispět, přiměřeně věku žáků a jejich schopnostem, k systematické práci na rozvoji své osobnosti, na rozšiřování vědomostí, dovedností, k uvědomělé disciplině, k zodpovědnosti, k formování morálních zásad a úctě k životu - utvářet dovednosti vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí Učitel využije vlastních odborných znalostí a získává žáky vlastním zapálením pro předmět a přírodu. Využito bude odborné učebny a jejího vybavení, které bude průběžně doplňováno a obnovováno. 6

7 Budou využívány kvalitní učebnice a alternativní texty, jako informační zdroje poslouží i moderní didaktická technika, výpočetní technika, připojení učebny na internet. Za základní metodu výuky bude považováno pozorování, srovnávání, třídění, vyvozování závěrů, využívání vlastních zkušeností a diskuse o nich. Výuka bude doplňována o vycházky, exkurze, besedy, výlety. K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 3. období (6. 9. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 6. ročník: žák - se seznámí s částmi mikroskopu a s jeho šetrným zacházením - udělá si mikroskopický preparát - naučí se pracovat s lupou - navyká se uvědomělému dodržování pracovních pokynů - pozoruje přírodu, všímá si zásahů člověka a hodnotí je z hlediska udržitelného rozvoje Praktické poznávání přírody Pozorování lupou a mikroskopem. Poučení o bezpečnosti, řád učebny přírodopisu. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) OSV: Osobnostní rozvoj - rozvoj poznávacích schopností a pracovních návyků, Sociální rozvoj - spolupráce ve skupině - tvořivé řešení problémů VEGS/ENV: Objevujeme Evropu a svět Ekosystémy - získání správného pohledu na zachování fungujících ekosystémů v širším měřítku, Lidské aktivity a probl. ŽP - úvahy o zásazích člověka do přírody, vlivu úrovně chování člověka na život náš i budoucích generací Časové rozvržení IX (cca 6 vyuč. hodin) Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou 7

8 - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané živočichy a dokáže je zařadit do taxonomických skupin - objasní způsob života a přizpůsobení danému prostředí - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka - uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - využívá zkušeností s chovem vybraných domácích živočichů, posoudí jejich životní nároky - pozná pojem ekosystém, přírodní společenstvo, životní podmínky - objevuje základní stavbu organismů Biologie živočichů Strunatci: Obratlovci. Kruhoústí. Paryby. Ryby. Obojživelníci. Plazi. Ptáci. Savci. Chov domestikovaných živočichů, hospodářsky významné druhy. Projevy chování živočichů etologie. Biologie hub, biologie rostlin, obecná biologie Lesní společenstva: Řasy. (udržitelný rozvoj) Přesahy do učiva zeměpisu ENV: Ekosystémy ENV: Lidské aktivity a vliv na ŽP ENV: Ekosystémy - les v našem prostředí, význam, - na příkladech ukázat jednotu ekosystému a vliv člověka v umělých ekosystémech - rozmanitost ekosystémů Základní podmínky života X XII (cca 20 vyuč. hodin) XII III (cca 18 hodin) - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení 8

9 - pochopí průběh a význam fotosyntézy a dýchání - porovnává odlišnosti výživy zelených rostlin a hub - chápe houby jako rozkladače, jejich význam v ekosystému - poznává základní znaky plodnic jedlých i jedovatých, poučí se o sběru hub, o zásadách předcházení otrav houbami a první pomoci při otravě hub - vyvodí, v čem spočívá soužití - usoudí, jaký mají mechy význam - pochopí podstatu pohlavního rozmnožování - seznámí se s pěstováním lesa a jeho významem, ekosystémem lesa jako významným prvkem krajiny - naučí se poznávat základní druhy lesních rostlin - pozná, co les ohrožuje 1. laboratorní práce (LP) řasy. Fotosyntéza a dýchání. Houby (bez plodnic, s plodnicemi) Lišejníky. Mechy. 2. LP mechy. Kapradiny. Nahosemenné rostliny. Krytosemenné rostliny - byliny stromy a keře. Různé druhy rostlin a jejich význam. Ochrana rostlin. 3. LP nahosemenné rostliny. - jejich ochrana, - biodiverzita, - hospodaření s přírodními zdroji MDV: Mediální sdělení a jeho vnímání - rozvoj komunikačních schopností - orientace v textu, vyhledávání informací z různých médií, - využívání výukových programů ENV: Lidské aktivity a probl. ŽP - změny v krajině Přesahy do učiva dějepisu, zeměpisu (vliv lidských aktivit), - vliv hospodaření na ŽP (zařadit program zaměřený k růstu ekologického vědomí), Vztah člověka k prostředí - ekologické myšlení v souvislostech, domýšlení důsledků své činnosti odpovědnost, - vnímání přírodního dědictví 9

10 - seznámí se s tříděním organismů do zoolog. systému - pozná základní znaky skupin - uvědomí si nebezpečí klíšťat jako přenašeče nemocí - pochopí význam druhů v ekosystému - biologické ochrany, biologické rovnováhy - vytvoří si představu o koloběhu látek v lese a o důležitosti všech součástí ekosystému - objasní si ochranu nejen druhů, ale i ochranu podmínek pro jejich život - vytvoří si představu o chování člověka v lese (přírodě) - shrne význam lesa Biologie živočichů Živočichové v lesích: Měkkýši. Členovci. Obratlovci. Vztahy živočichů a rostlin v lese. Potravní řetězce, pyramida. Les jako celek. Souhrnné opakování. OSV: Osobnostní rozvoj - seberegulace (učit žáky uvědomovat si dopady svých projevů a nést odpovědnost za své jednání) Morální rozvoj - uplatňování principů slušného chování ENV: Ekosystémy. VDO: Občanská společnost - vede žáky k pochopení nutnosti řádu a dodržování pravidel v přírodě i ve společnosti - učí uvažovat o problémech v širších souvislostech III VI (cca 22 vyuč. hodin) využití časové rezervy 10

11 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 7. ročník: žák - si objasní jednotu organismů, shody a rozdíly v činnosti buněk (výživa, dýchání, růst, rozmnožování) - seznámí se s významem činnosti buněk pro vznik, vývoj a projevy života - poznává významné biology a jejich objevy - seznámí se s původci onemocnění a s možnostmi ochrany - pochopí nutnost být opatrný a chránit se např. při bezohledném chování nakažených, při osobních kontaktech - seznámí se s nebezpečím sinic - pozná význam některých druhů v ekosystému Učivo Obecná biologie a genetika Buňka - rostlinná, živočišná 1.LP buňka. Praktické poznávání přírody Významný biolog J. E. Purkyně. Obecná biologie a genetika Viry. Jednobuněčné organismy: prokaryota - bakterie, sinice, eukaryota - řasy, prvoci. 2. LP pozorování řas, prvoků. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) OSV: Sociální rozvoj - spolupráce při LP i při řešení úkolů - žák respektuje názory ostatních, Morální rozvoj - utváří si hodnoty a postoje, Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností, studijních návyků, - žák si uvědomí hodnoty svého života a vlastní odpovědnost za život, současný i příští stav přírody Přesahy do učiva Výchovy ke zdraví VEGS: Objevujeme Evropu a svět - pohled na celkovou rozmanitost přírody, - pochopení jednoty přírody - vnímání souvislostí, Přesahy do učiva Zeměpisu Časové rozvržení IX X (cca 10 vyuč. hodin) Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení 11

12 - posoudí význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka - poznává významné biology a jejich objevy - porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů - pozná základní stavbu mnohobuněčných živočichů - rozpozná, porovná a objasní funkce základních orgánů živočichů - vyhledává příklady přizpůsobení organismů prostředí způsobu života - uvede příklady růstu a vývoje organismu - rozlišuje podle diakritických znaků skupiny živočichů, řadí je do taxonomických skupin - vyvodí nutnost péče o čistotu vod - vysvětlí vývojový cyklus vnitřních parazitů, význam veterinární medicíny a nutnost základních hygienických návyků - zdůrazní hospodářský význam vybraných druhů živočichů - seznámí se s přenašeči původců nakažlivých nemocí - pozná různé druhy a jejich ŽP, rozmnožování a význam v ekosystému Biologické zbraně a ochrana proti jejich účinkům. Praktické poznávání přírody Významný biolog L. Pasteur Obecná biologie a genetika, biologie živočichů Mnohobuněčné organismy (základní projevy života): Stavba těla mnohobuněčných živočichů: buňka, tkáň, orgán, orgánové soustavy a jejich základní funkce. Organismus jako součást ekosystému. Systematické třídění živočichů (společné znaky, zástupci, význam v ekosystému): Žahavci. Ploštěnci. Hlísti. Měkkýši. Kroužkovci. Členovci pavoukovci, - korýši, - hmyz. 3. LP pozorování těla hmyzu. Opakování. Přesahy do učiva Výchovy ke zdraví VEGS: Jsme Evropané - světový význam biolog. objevů, podíl českých a světových přírodovědců MDV: Mediální sdělení - orientovat se v textu - vyžívat odborné literatury, časopisů, filmu, internetu ENV: Základní podmínky života - propojenost složek prostředí Ekosystémy - rozmanitost ekosystémů ENV: Lidské aktivity a ŽP, vztah člověka k prostředí - vnímavý přístup k přírodě - vliv člověka na život na Zemi - možnosti a způsoby ochrany zdraví MKV: - vnímání přírody, krajiny X XI (cca 10 vyuč. hodin) XI I (cca 16 vyuč. hodin) úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s hlubším zájmem: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky. 12

13 - vysvětlí význam řas, jejich stavbu, výskyt - rozvíjí ekologické myšlení - zná vývoj výtrusných rostlin - objasní funkce základních orgánů rostlin - pochopí funkci orgánů těla a jejich vztah k rostlině jako celku - vysvětlí princip fyziologických procesů a jejich využití pro pěstování rostlin - porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla Biologie rostlin Mnohobuněčné rostliny: Řasy. Vyšší rostliny - výtrusné: Mechy, kapradiny, přesličky a plavuně. Vyšší rostliny semenné: Stavba rostlinného těla (morfologie): - buňka, pletivo... - kořen - stonek - list - růst a vývin rostlin jako celku - uvědomit si i duchovní hodnotu přírody, která je výsledkem činnosti (např.: v oblasti vědy a techniky) - uvědomit si nutnost ochrany ŽP a zásadu předběžné opatrnosti (udržitelný rozvoj) MDV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu med. sdělení a reality - vnímat hodnotu mediálního sdělení, vidět rozdíl mezi bulvární a odbornou zprávou II IV (cca 20 vyuč. hodin) 13

14 - rozlišuje podle diakritických znaků základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce - odvodí na základě pozorování závislost a přizpůsobování některých rostlin podmínkám prostředí - pozná ekologii vybraných druhů - pozoruje rozmanitost přírody, samostatně využívá osvojené poznatky a metody poznávání - poznává významné biology a jejich přínos k rozvoji poznání Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 8. ročník: - vegetativní rozmnožování. - květ, květenství - opylení, oplození - plody a semena Nahosemenné rostliny. Krytosemenné rostliny - dvouděložné - jednoděložné - znaky a zástupci vybraných čeledí - hospodářské využití významných zástupců. Praktické poznávání přírody Práce s klíči a atlasy. Herbářování. Význam rostlin a jejich ochrana. C. Linné. Souhrnné opakování. Učivo ENV: Zákl. podmínky života a ŽP VDO: - uvažovat o problémech v širších souvislostech, rozvíjet kritické myšlení - nést vlastní odpovědnost za svá rozhodnutí - vytvářet si aktivní postoj v obhajování a dodržování práv, svobod a povinností Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) V VI (cca 12 vyuč. hodin) využití časové rezervy Časové rozvržení Poznámky, diferenciace Diferenciace 14

15 žák - rozliší základní projevy a podmínky existence živých soustav - orientuje se v přehledu vývoje organismů - porovná buňku rostlin, živočichů a bakterií a vysvětlí funkci základních organel - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti - uvede příklady dědičnosti v praktickém životě - orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka - určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav a vysvětlí jejich vztahy - uvědomí si základní zásady péče o zdraví - rozlišuje příčiny běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence, objasní význam zdravého způsobu života - aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla - osvojí si přivolání pomoci při ohrožení zdraví Obecná biologie a genetika Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života - výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty. Význam a zásady třídění organismů. Dědičnost - podstata a přenos dědičných informací, gen, křížení ( Mendel). Původ a vývoj člověka, vývoj lidstva, srovnání s ostatními živočichy. Biologie člověka Orgánové soustavy člověka: Anatomie a fyziologie soustav. Nemoci, úrazy, prevence, hygiena. Zásady první pomoci, chování člověka v krizových situacích. Přesahy do učiva Výchovy ke zdraví (celý rok) VEGS: Objevujeme Evropu a svět - uvědomit si úroveň zásahů člověka do přírody a úroveň chování člověka na Zemi Jsme Evropané - přírodovědci, jejichž objevy ovlivnily život na Zemi, kvalitu lidského života, - podíl našich vědců, kteří se ve světě proslavili ENV: Základní podmínky života, vztah člověka k prostředí - uvědomit si sounáležitost s přírodou ENV: Základní podmínky života - jejich kvalita, vliv na zdraví Vztah člověka k prostředí - životní styl - působení prostředí na zdraví - způsoby ochrany zdraví - utvářet návyky zdravého IX XI (cca 18 vyuč. hodin) XI I (cca 16 vyuč. hodin) pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu a budou osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni 15

16 - uvědomí si záslužnost dárcovství krve - zdůrazní význam sportu a zdravého stravování - vštěpuje si zásady zdravého životního stylu a ochrany člověka Zdravý životní styl, pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka. Nakažlivé nemoci, epidemie. životního stylu VDO: Občanská společnost a stát - pochopit řád a nutnost pravidel v přírodě i společ., práv a povinností - být odpovědný za svá rozhodnutí a chování Přesahy do předmětu Práce a společnost OSV: Morální rozvoj - posilovat úctu k veškerému životu - nutnost sociálního cítění a rozvoje morálky postižení Žáci nadaní a s profesionální orientací přírodovědného zaměření: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky. Soustavy: - opěrná 1. LP 1. pomoc při poranění opěrné soustavy - pohybová - oběhová 2. LP 1. pomoc při krvácivém poranění - dýchací 3. LP nácvik umělého dýchání - trávicí, využívání potravy, složky potravy, zásady správné výživy MDV: Kritické čtení a vnímání sdělení, interpretace vztahu sdělení a reality - využívat a kriticky zhodnotit informace a reklamy v médiích - pochopit cíl mediálních obsahů - rozvíjet komunikační schopnosti - osvojit si požívání odborné literatury, výukových programů II III (cca 14 vyuč. hodin) 16

17 - objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří - vylučovací (močová, kožní) 4. LP ošetření povrchových poranění - řídící (nervová, smyslové orgány) 5. LP pokusy se smysly - soustava žláz s vnitřním vyměšováním - pohlavní. Průběh lidského života. Lidské rasy. Závěrečné opakování OSV: Sociální rozvoj Komunikace, kooperace - získávat základní dovednosti pro spolupráci, řešení problémů a pomoc těm, kteří ji potřebují MKV: Etnický původ - pochopit rasové a etnické problémy - společný původ s ostat. savci Kulturní diference - duchovní hodnoty a kulturní způsob života VEGS: Objevujeme Evropu a svět - vývoj člověka, jeho rozšíření na Zemi, problém rasismu - nebezpečí pandemií - nerovnoměrný rozvoj na světě (přelidnění, problém odpadu, ekologické havárie) Přesahy do Zeměpisu, OSV: Morální rozvoj - upevňovat vědomí hodnoty lidského života IV VI (cca 18 vyuč. hodin) využití časové rezervy 17

18 - podílet se na prevenci škodlivých způsobů chování Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 9. ročník: Žák - pochopí základní ekologické pojmy - objasní základní princip existence každého ekosystému - vztahy - vnímá rozmanitost a krásu přírody - vysvětlí podstatu potravních řetězců (vazeb) v ekosystému, zhodnotí jejich funkci Učivo Základy ekologie Ekologie jako věda. Jedinec, populace, biocenóza, biotop, ekosystém. Organismy a prostředí: Podmínky života, vztahy mezi organismy, vztahy mezi organismy a prostředím. Ekosystémy: Život ekosystémů, potravní řetězce, rovnováha v ekosystému. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) OSV: Morální rozvoj - žák si uvědomí hodnotu života - řeší přiměřené problémy Osobnostní rozvoj - rozvíjí studijní návyky, schopnosti Sociální rozvoj - aktivně pracuje ve skupině - je schopen obhájit své názory, zaujmout postoj k názorům ostatních a produktivně o nich diskutovat MKV: Kulturní diference - pochopení problémů ŽP v souvislosti se způsobem života člověka - vést k toleranci a solidaritě ENV: Ekosystémy - rozmanitost Základní podmínky života Časové rozvržení IX X (cca 7 vyuč. hodin) XI - XII (cca 5 vyuč. hodin) Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu a budou 18

19 - uvědomí si nezbytnost podmínek pro život a roli člověka v působení na tyto podmínky - na příkladech uvede jednotu ekosystému - dodržuje základní pravidla ekologického chování - osvojuje si základy ekologického myšlení - poznává hodnoty místa, regionu, ČR - pochopí souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k přírodě Ekosystémy přírodní a umělé. Vztah člověka k prostředí, ochrana přírody a ŽP. 1. LP ekosystémy v okolí Globální problémy. Ochrana přírody, chráněná území. - propojenost složek prostředí, jejich význam a vlastnosti - ohrožení složek a hospodaření s nimi Lidské aktivity a problémy ŽP - vliv zemědělství, průmyslu, těžby - aktivní ochrana ŽP - ochrana a šetření přírodních zdrojů a energie Přesahy do učiva Fyziky Vztah člověka k prostředí - vliv civilizace na přírodu Přesahy do učiva Dějepisu, Chemie, Zeměpisu VEGS: Objevujeme Evropu a svět - uvědomí si vyváženost (nevyváženost) ekosystémů světa - úroveň chování a zásahů člověka (udržitelný rozvoj) Exkurze chráněné území. VDO: Občanská společnost a stát - odpovědnost každého občana za místo, kde žije a které může svým chováním a rozhodováním ovlivnit - pochopit nutnost řádu a osvobozeni od výuky v terénu, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení Žáci nadaní a s profesionální orientací přírodovědného zaměření: Budou vedeni k plnění úkolů přesahujících stanovené požadavky. 19

20 - zjednodušeně popíše vznik a složení zemského tělesa - zhodnotí vliv sfér Země na vznik a trvání života - rozpozná podle charakter. znaků vybrané nerosty a horniny - rozliší obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje - chápe přírodní zdroje jako dědictví pro další generace - rozlišuje příčiny a důsledky geologických dějů Neživá příroda Země: Vznik a stavba Země. Sféry zemského tělesa hydrosféra a atmosféra ve vztahu k životu (podnebí, počasí), význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka Nerosty: Vznik, fyzikální a chemické vlastnosti. Principy krystalografie. Užitkové nerosty - význam, využití, určování vzorků - 2. LP. Horniny: Vyvřelé, usazené, přeměněné - vznik, vlastnosti, praktický význam, určování vzorků 3. LP. Horninový cyklus. dodržování pravidel jako podmínku trvale udržitelného rozvoje - uplatňovat dodržování práv a povinností. Přesahy do předmětu Práce a společnost, Výchova ke zdraví MDV: Mediální sdělení, jeho chápání a vliv ve společnosti - využívat médií a výukových programů jako zdroje informací - kriticky posoudit serióznost informace - umět se orientovat v textu, pracovat s odbornou literaturou ENV: Lidské aktivity a problémy ŽP: - problematika těžby, rekultivace - zdroje z hlediska obnovy a vyčerpatelnosti XII II (cca 8 vyuč. hodin) III IV (cca 7 vyuč. hodin) 20

21 - zná, jak postupovat v ohrožení při přírodní katastrofě, mimořádné události způsobené přírodními vlivy - porovná význam půdotvorných činitelů, rozlišuje půdní typy a druhy v naší přírodě - uvědomuje si důležitost ochrany půd - rozlišuje geologická období podle charakteristických znaků - uvědomí si vliv podnebí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi - zjednodušeně charakterizuje rozdíly ve stavbě Českého masivu a Záp. Karpat - pozná místní geologické podmínky Vnější a vnitřní geologické procesy: Vnitřní a vnější příčiny a důsledky geologických dějů. Poruchy zemské kůry a přetváření zemského povrchu. Příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi. Půda: Vznik, složení, vlastnosti, význam. Devastace a rekultivace. 4. LP půda. Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi: Etapy vývoje Země jako přírodního tělesa, vznik a vývoj života na Zemi v geologických érách. Geologický vývoj a stavba území ČR: Vývoj stavby Českého masivu. ENV: Lidské aktivity a problémy ŽP: - úbytky půd a jejich zamořování při lidské činnosti a v důsledku živelných katastrof V VI (cca 6 vyuč. hodin) VI (využití časové rezervy) 21

22 Vliv vývoje Západních Karpat a jejich geol. stavba na území ČR. Regionální geologie. Souhrnné opakování učiva Praktické poznatky z přírodopisu a jejich využitelnost v běžném životě. Motivace k dalšímu vzdělávání a získávání užitečných poznatků v oboru. Obor vzdělávací oblasti: ZEMĚPIS Charakteristika předmětu: Předmět se vyučuje v ročníku, výstupy jsou stanoveny pro 9. ročník. Týdenní dotace: 6. ročník 2 vyučovací hodiny týdně, 66 vyučovacích hodin ve školním roce 7. ročník 2 vyučovací hodiny týdně, 66 vyučovacích hodin ve školním roce 8. ročník 1 vyučovací hodina týdně, 33 vyučovacích hodin ve školním roce 9. ročník 2 vyučovací hodiny týdně, 66 vyučovacích hodin ve školním roce Do předmětu jsou zahrnuta témata z učiva zeměpisu: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Přírodní obraz Země Regiony světa Společenské a hospodářské prostředí Životní prostředí Česká republika Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Předmět svým charakterem navazuje na učivo vlastivědy a přírodovědy na 1. stupni ZŠ, připravuje žáky pro práci s mapami i v ostatních předmětech dějepis, přírodopis, literatura, cizí jazyk, ) a připravuje základ pro další rozvoj poznatků o přírodě v předmětech přírodopis a fyzika. Do předmětu jsou promítnuta průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VDO) 22

23 Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech (VEGS) Multikulturní výchova (MKV) Enviromentální výchova (ENV) Mediální výchova (MDV) Na předmět navazuje i volitelný předmět Seminář ze zeměpisu, který lze zavádět v ročníku podle zájmu žáků. Organizace výuky: Výuka probíhá v jednohodinových lekcích, seminář ve dvouhodinových lekcích. Podle aktuálních situací a možností může být operativně doplňován tématicky založenými projekty na rozvoj mezinárodní spolupráce (např. adopce na dálku, Dny Evropy, kulturní a společenské akce ve městě a v regionu apod.), vycházkami, výlety a exkurzemi. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení: Žáky naučíme: - vyhledat a přiměřeně zhodnotit geografické informace z dostupných materiálů - používat s porozuměním zeměpisnou terminologii - získané informace kriticky posuzovat, pokusit se hledat příčiny, dávat je do širších souvislostí a vyvozovat z nich možné závěry pro budoucí vývoj přírodních i společenských jevů, pro utváření svých společenských postojů - vytvářet si myšlenková schémata pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a posuzování míst a jevů Kompetence k řešení problémů: Žáky naučíme: - porovnávat a přiměřeně hodnotit důsledky postavení a pohybu Země ve vesmíru na život přírody a společnosti - porovnávat působení vnitřních a vnějších procesů ve fyzickogeografické sféře a jejich vliv na lidskou společnost, vyhodnotit rizika ohrožující zdraví a chovat se s rozmyslem při živelních pohromách a v krizových situacích - porovnávat a přiměřeně hodnotit polohu, rozlohu, přírodní, společenské, kulturní, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, vyvozovat odpovídající hodnotící závěry pro jednotlivé regiony a jejich potenciální rozvoj Kompetence komunikativní: Žáky naučíme: - popsat základní údaje, které lze vyčíst z různých druhů map, statistik, jízdních řádů, katalogů cestovních kanceláří a materiálů získaných v různých médiích 23

24 - diskutovat o aktuálních problémech (regionálních i světových), které se týkají vztahu člověka k přírodě a ke společnosti jako celku - získat si potřebné a aktuální informace k objasnění těchto vztahů (práce s encyklopediemi, denním tiskem, časopisy, internetem) Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme: - spolupracovat ve skupině při získávání informací a jejich zpracovávání formou samostatné práce nebo práce na společném projektu - pochopit problémy spojené s ochranou přírody a zásady chování v terénu a řídit podle toho své chování - při společných vzdělávacích akcích ve škole i mimo školu respektovat autoritu vedoucího skupiny, napomáhat podle svých sil ke splnění úkolu, přispívat k příznivé pracovní atmosféře, umět se zeptat na nejasnosti, převzít si pro sebe nové pozitivní poznatky a dovednosti Kompetence občanské: Žáky naučíme: - posuzovat prostorové rozložení, sociální a kulturní úroveň světové populace, upevňovat si přesvědčení o rovnosti lidí, úctě k hodnotám jiných kultur, náboženství - na vybraných příkladech a regionech uvádět příklady pestré mozaiky multikulturní společnosti a její přínos pro rozvoj společnosti - konkrétní příklady porušování lidských práv a zaujímat k nim odmítavý postoj - respektovat, chránit a oceňovat kulturní dědictví minulosti, historické i přírodní památky vnímat jako důležitou součást cestovního ruchu, chápat jejich společenský, kulturní i ekonomický přínos - pojmenovat základní ekologické problémy, na konkrétních příkladech odhalovat jejich příčiny v hospodářské činnosti člověka a zaujímat postoje, které jsou v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní: Žáky naučíme: - pracovat s pomůckami potřebnými pro praktické uplatnění geografických dovedností (s mapami, atlasy, kompasem, ), využívat značek užívaných pro značení informací v terénu - připravit si jednoduchý náčrtek a plánek a využít jej pro cestování, pohyb v terénu, plánování jednoduchých staveb a pro další situace praktického života - vytvářet si představu o vztahu času, vzdálenosti, náročnosti terénu a použitého způsobu dopravy a podle toho organizovat své cestovatelské a poznávací aktivity - poznatkům z hospodářské činnosti člověka a konkrétní situaci v regionu, aby je dovedl využít pro svou profesní orientaci 24

25 K tomu jsou využívány především následující postupy: - učitel svým chováním a přesvědčením vytváří pozitivní postoj ke geografii, k přírodě, touze po poznání domova i cizích krajů - využívá vhodných učebnic, atlasů, map, statistik, tabulek a dalších materiálů k vyhledávání, třídění a kritickému hodnocení geografických informací - používá zeměpisnou terminologii přiměřeně k věku žáků - na modelových situacích vývoje přírodních i společenských jevů pěstuje smysl pro utváření zdravých společenských postojů, vytváření myšlenkových schémat pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a posuzování míst a jevů - diskuse o aktuálních problémech (regionálních i světových), které se týkají vztahu člověka k přírodě a ke společnosti jako celku, využívat k tomu moderní informační zdroje (internet, denní tisk, časopisy, dokumentární televizní pořady, cestopisy,...) - vede žáky k tvůrčím činnostem, např. přípravy vycházek, cvičení v krajině, cvičení s mapou, plánování výletů, hledání dopravních spojení - využívá zkušeností žáků z cestovního ruchu, z kultury jiných národů (architektura, hudba, výtvarné a jiné umění), které získali v rodině, mimo školu i v ostatních školních předmětech Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 6. ročník: Učivo Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení žák - orientuje se podle světových stran (ve třídě, v terénu, na mapě) - poznává různé druhy map a umí z nich číst a získávat informace (podle smluvených značek a měřítka) - chápe globus jako model zobrazení Země, rozlišuje na něm světadíly a oceány - určuje zeměpisné souřadnice v zeměpisné síti a užívá odborné názvy: poledníky, rovnoběžky, rovník, pól, nultý poledník, ) žák Geografické informace, zdroje dat, kartografie: Geografie a kartografie: Vysvětlení obsahu pojmů, obsah učiva zeměpisu, zdroje informací. Světové strany na mapě. Mapa místní krajiny (různé druhy, vysvětlivky, měřítko). Mapa ČR, Evropy a světa. Glóbus světadíly, oceány. Zeměpisná síť, určování zeměpisné polohy. Přírodní obraz Země: Přesah do učiva Dějepisu OSV: Osobnostní rozvoj - rozvoj poznávacích schopností (soustředěnost, pozorování, cvičení k zapamatování, studijní návyky) Sociální rozvoj - komunikace a spolupráce ve skupině Morální rozvoj - zvládání učebních problémů MDV: IX XI (cca 16 vyuč. hodin) XI III 25

26 - zhodnotí postavení Země ve Sluneční soustavě a ve vesmíru, porovnává vlastnosti zemského tělesa s ostatními vesmírnými objekty - uvádí na příkladech důkazy o kulatosti Země - poznává a hodnotí důsledky pohybu Země kolem osy a kolem Slunce pro praktický život - chápe význam Slunce pro život na Zemi - rozlišuje a porovnává složky přírodní sféry, vzájemné vztahy a souvislosti, které modelovaly a dále ovlivňují povrch krajiny - na konkrétních příkladech si uvědomuje, jak mohou přírodní procesy a zákonitosti ovlivňovat život společnosti a naopak, jak člověk ovlivňuje přírodu Země jako vesmírné těleso (tvar, pohyby a jejich důsledky) Fyzicko geografická sféra: litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra. Procesy v krajině a jejich podmíněnost (vnitřními a vnějšími silami, polohou, nadm. výškou). Přírodní katastrofy (příčiny, důsledky, opatření pro zmírnění rizika, chování v krizových situacích) Přírodní obraz místní krajiny. Vnímání mediálních sdělení - zroj informací (orientace v textu, práce s různými materiály a zprávami z různých médií) - srovnávání s realitou ENV: Základní podmínky života, ekosystémy - význam vody, vzduchu, půdy a živých organismů pro život člověka - jejich ohrožení ENV: Lidské aktivity a problémy ŽP - odpady a znečištění přírody hospodářskou činností (cca 28 vyuč. hodin) žák - porovnává různé typy krajin z hlediska jejich přírodních znaků a možnosti využití pro život člověka - uvědomuje si základní ekologické problémy, uvádí konkrétní příklady ochrany přírody v zájmu trvale udržitelného rozvoje Životní prostředí: Krajina přírodní kulturní. Příroda a společnost: Využití krajiny, ochrana přírody a životního prostředí. Vztah člověka k prostředí - příroda a kulturní památky obce - současný stav a péče o ně Využití učiva Přírodopisu III IV (cca 8 vyuč. hodin) žák Regiony světa: IV VI 26

27 - lokalizuje na mapách světadíly, oceány - popisuje podle map a dostupných informací polohu, rozlohu a přírodní poměry Afriky, Austrálie a Oceánie a porovnává s dosavadními poznatky o ostatních regionech - vnímá odlišnosti přírodní a kulturní i hospodářské - hodnotí možnosti ekonomického rozvoje regionu z hlediska surovinových i lidských zdrojů - poznává začlenění jednotlivých oblastí do mezinárodní spolupráce - poznává a hodnotí příčiny hospodářské zaostalosti, bídy a závislosti některých regionů na humanitární i jiné pomoci Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 7. ročník: žák - dokáže vymezit popsat a porovnat oceány a vybrané oblasti světa pomocí mapy, ukázat a rozlišit ohraničení a lokalizovat probírané učivo regionů světa - popíše a obecně definuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa Oceány. Světadíly: Afrika Austrálie a Oceánie přírodní poměry, socioekonomická struktura podle širších regionů. Současné problémy a trendy vývoje. Souhrnné opakování Učivo Regiony světa: Evropa charakteristika světadílu (přírodní poměry, hospodářství, obyvatelstvo, ) oblasti: - Jižní Evropa - přehled států Severní Evropa přehled států Západní Evropa MKV: Etnický původ - rovnocennost, postavení menšinových etnik - rasismus Multikulturalita - odlišnosti jazykové, kulturní, gramotnost Využití učiva Dějepisu Princip sociálního smíru - otázky lidských práv na příkladech z Afriky a Austrálie VEGS: Evropa a svět nás zajímá Globální vlivy na vývoj prostředí v blízkém i vzdáleném regionu. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) VEGS: Evropa a svět nás zajímá - využití vlastních zážitků z cestování Objevujeme Evropu a svět - reálie o životě v evrop. a jiných zemích Jsme Evropané (cca 14 vyuč. hodin) využití časové rezervy Časové rozvržení IX I (cca 33 vyuč. hod.) 27

28 podle zvolených kritérií - na odpovídající úrovni porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry regionů - posuzuje, odhaduje bývalé, současné a budoucí změny a některé jejich příčiny ve vybraných regionech, zamyslí se co může být důvodem těchto zásadních změn - pracuje s mapovými atlasy, orientuje se v jejich obsahu a rejstřících - dokáže shromažďovat a na odpovídající úrovni vyhodnocovat data získaná z map, diagramů, grafů a dalších zdrojů přehled států Střední Evropa přehled států Východní Evropa - přehled států Amerika - charakteristika světadílu (přírodní poměry, hospodářství, obyvatelstvo, ) oblasti: - Kanada, - USA - Střední Amerika - Jižní Amerika Asie - charakteristika světadílu (přírodní poměry, hospodářství, obyvatelstvo, ) oblasti: - Jihozápadní Asie - Jižní Asie - Jihovýchodní Asie - Východní Asie - Centrální Asie - význam evr. integrace ENV: Vztah člověka k prostředí - pochopení vzájemných vztahů člověka a životního prostředí - sledování a rozvoj ekologických hledisek - vedení k aktivní ochraně našeho životního prostředí, k utváření zdravého životního stylu Ekosystémy - ekosystémy regionů Lidské aktivity a problémy ŽP - kulturní krajina - příznivé a nepříznivé vlivy a dopady lidské činnosti - ochrana a šetření základních přírodních zdrojů jako je voda, ovzduší, půda - seznámení s problémy, které vznikají působením člověka (zemědělství, doprava, průmysl, odpady..) - důraz na kvalitu života, uvědomělou skromnost Přesahy do Přírodopisu MKV: Lidské vztahy II IV (cca 20 vyuč. hod.) IV VI (cca 13 vyuč. hod) 28

29 29 - budování mezilidských vztahů - vzájemná tolerance, odstraňování nepřátelství a předsudků Etnický původ - poznávání a respektování zvláštností různých etnik a cizinců žijících v ČR Multikulturalita - uplatňování práva všech lidí žít společně - spolupráce a udržování tolerantních vztahů - vzájemné obohacování o různé kultury - význam učení cizím jazykům jako předmětu dorozumívání Princip sociálního smíru a solidarity - principy slušného chování, dodržování morálních norem - solidarita s lidmi v tísni a s minoritními skupinami Přesahy do výuky jazyků a výchov MDV: Využití mediálních sdělení - kritické užívání média jako zdroje informací

30 Souhrnné opakování Využívání vlastních schopností v týmové práci - rozvíjení projevu využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 8. ročník: Učivo Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení žák - pochopí závislost místního času na pohybech zemského tělesa a příčiny zavedení pásmového času - posoudí rozložení, strukturu, dynamiku růstu a pohybů světové populace - hodnotí na vybraných příkladech pestrost multikulturního světa - uvědomuje si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů, mravních rozměry různých způsobů lidského chování - posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel Země jako vesmírné těleso: Opakování zem. polohy, pohybů Země a pojmů ze 6. ročníku Místní a světový čas, časová pásma, datová hranice Společenské prostředí: Obyvatelstvo světa: Základní kvantitativní a kvalitativní demografické a kulturní charakteristiky. Sídla a jejich geografické a hospodářské charakteristiky. OSV: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj - kooperace při řešení problémů OSV: Sociální rozvoj - poznávání lidí, pozornost vůči odlišnostem Osobnostní rozvoj - kreativita - schopnosti vidět věci jinak Morální rozvoj - řešení problémů v mezilid. vztazích - utváření hodnot, postojů, praktická etika MKV: IX (cca 2 vyuč. hodiny) IX X (cca 6 vyuč. hodin) 30

31 - porovnává státy světa a jejich integrace na základě podobných a odlišných znaků - lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy - v rámci svého chápání zaujímá pozitivní postoje v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti - chápe Evropu a svět jako globální prostředí života (kulturní, hospodářské a politické) s mnoha vzájemnými vazbami - utváří si pozitivní postoje k jinakosti a Regionální společenské, politické a hospodářské útvary: Národní a mnohonárodnostní státy, jejich správní členění, formy vlády, demokracie, samospráva. Politická, bezpečnostní a hospodářská integrace států. Aktuální geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska. Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy: Aktuální společenské, politické a hospodářské poměry současného světa Etnický původ - rovnocennost, projevy rasové nesnášenlivosti - světové jazyky Multikulturalita - prostředek vzájemného obohacování - světová náboženství VDO: Občan, občanská společ. a stát - základní principy a hodnoty demokratického politického systému Přesahy do předmětu Práce a společnost Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie - demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti VEGS: Jsme Evropané - evropská integrace - instituce Evropské unie a jejich fungování XI XII (cca 6 vyuč. hodin) (1 h shrnutí, zařazuje se průběžně v koordinaci učiva Z 8 s uč. předmětu Práce a 31

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více