ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika a cíl předmětu Pracovní činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika a cíl předmětu Pracovní činnosti"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce přispívá k vytváření ţivotní a profesní orientace ţáků, vede ţáky k osvojení základních pracovních návyků, zaměřuje se na praktické dovednosti, vede ţáky k tvůrčí činnosti a účasti na pracovním procesu. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je naplňována v předmětu Pracovní činnosti. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika a cíl předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je předmětem vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Předmět Pracovní činnosti postihuje velmi široké spektrum pracovních činností a technologií. Ţáci pomocí předmětu získávají základní uţivatelské dovednosti z různých oborů lidské činnosti a zároveň si vytváří vlastní ţivotní a profesní orientaci. Obsah předmětu vychází z konkrétních ţivotních situací. Předmět se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o nezbytnou sloţku, díky níţ se ţáci uplatní v praktickém ţivotě i ve společnosti. Předmět je zaloţen na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti ţáků. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Pracovní činnosti Na 1. stupni je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce rozdělen na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. Z hlediska náročnosti rozlišujeme věkovou hranici pro 1. období (1.-3. ročník) a 2. období (4.-5. ročník). V tematickém okruhu Práce s drobným materiálem ţáci pracují s tradičním i méně tradičním materiálem, učí se pracovat podle slovního návodu a předlohy, vytváří vlastní jednoduché postupy. Poznává vlastnosti materiálů, poznává jednoduché pracovní pomůcky, správně zachází s jednoduchými pracovními nástroji. Učí se dodrţovat pořádek na pracovní ploše, dbá bezpečnostních pokynů, zásad hygieny, učí se poskytnout 1. pomoc při úrazu. Od 3. ročníku se seznamuje s lidovými zvyky, tradicemi, vývojem řemesel. V tematickém okruhu Konstrukční činnosti pracují ţáci s různými druhy stavebnic, pracují s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. Dodrţují zásady bezpečnosti, hygieny, poskytnou první pomoc při úrazu. V tematickém okruhu Pěstitelské práce ţáci provádí pozorování přírody, vykonávají jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně se starají o pokojové rostliny, učí se rozlišit rostliny jedovaté, rostliny pěstované jako drogy. Tematický okruh Příprava pokrmů se zvláště v 1. období soustřeďuje na dovednosti při přípravě tabule pro stolování, na dodrţování zásad slušného chování během stolování. Ve druhém období ţáci prokáţou dovednost při orientaci kuchyňského vybavení, při přípravě jednoduchého pokrmu. Soustředí se na dodrţování zásad bezpečnosti a hygieny. V případě potřeby dokáţí poskytnout 1. pomoc. Na 2.stupni je předmět členěn na tyto vybrané tematické okruhy: Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce, chovatelství, Provoz a údrţba domácnosti, Příprava pokrmů. Dále je do vyučovacího předmětu začleněn od 7.ročníku povinný tematický okruh Svět práce. Ţáci jsou rozděleni na chlapce a dívky. Chlapci mají povinný tematický okruh Práce s technickými materiály a Svět práce. Dívky mají povinné tematické okruhy: Pěstitelské práce, chovatelství, Provoz a údrţba domácnosti, Příprava pokrmů a Svět práce. Vyučovací předmět Pracovní činnosti je povinný, vyučuje se v časové dotaci 1 hodina týdně v kaţdém ročníku. Zařazení rozmanitých tematických okruhů je umoţněno materiálně technickým vybavením školy, které se v posledních letech díky realizaci projektů OPVK a podporou zřizovatele školy velmi zlepšilo. Škola disponuje plně vybavenou cvičnou kuchyňkou spojenou s rukodělnou dílnou, vybavenými školními dílnami, keramickou dílnou a skleníkem. Především v těchto prostorách probíhá vyučování předmětu Pracovní činnosti. Vyučování tematického okruhu Svět práce je zaloţeno na systému exkurzí do firem, škol, pracovního úřadu. V 6.-9.ročníku vyuţíváme metodické příručky, které byly vytvořeny v grantovém projektu OPVK Rozdílní, ale stejní, CZ.1.07/1.2.05/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1

2 Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Pracovní činnosti Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Podporujeme samostatnost a tvořivost. Učíme ţáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. Zaměřujeme se na konkrétní vyuţití získaných dovedností v ţivotě. Motivujeme k učení snaţíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichţ má ţák radost z učení. Při hodnocení pouţíváme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Učíme ţáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva ). Předkládáme ţákům téţ neobvykle zadané úlohy, např. pomocí schémat nebo obrázků. Podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a různé přijatelné řešení problémů. Podporujeme vyuţívání moderní techniky při řešení problémů. Vedeme ţáky k překonávání případných nezdarů. Motivujeme k moţnosti vyuţívání svých dosavadních poznatků, dovedností, zkušeností. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Klademe důraz na kultivovaný projev ţáků i učitelů. Vedeme ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. Vedeme ţáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. Vedeme ţáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Důsledně vyţadujeme dodrţování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod.; umoţňujeme ţákům podílet se na sestavování těchto pravidel. Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti 2

3 Práce s drobným materiálem Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. Stříhá jednoduché tvary podle šablony i bezpapír, textil. Slepuje, mačká, trhá papír, svazuje, navléká. Rozlišuje vlastnosti různých materiálů. Pomáhá spoluţákům. Práce s drobným materiálem - stříhání, navlékání, spojování, svazování, slepování, lisování, trhání, vlastnosti materiálů (např. přírodniny, modelovací hmoty, papír, karton, textil, drát aj.) 1. ročník Pracuje podle slovního návodu a předlohy. Konstrukční činnosti Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi. Pěstitelské práce Provádí pozorování přírody. Pečuje o nenáročné rostliny. Příprava pokrmů Připraví tabuli pro jednoduché stolování. Chová se vhodně při stolování. Udrţuje pracovní plochu v čistotě, ví jak bezpečně zacházet s nástroji. Správně postupuje podle jednoduchého návodu či předlohy. Podle návodu sestaví model ze stavebnice. Dle vlastní fantazie sestaví model. Vyjmenuje základní podmínky pro pěstování rostlin podle jejich pozorování. Vlastní pokus klíčivost semene hrachu. Postará se o pokojové květiny ve třídě zalévání, kypření, utírání prachu z listů, Jednoduše připraví tabuli pro stolování. Vhodně se chová při stolování. Pracovní postup - jednoduché pracovní postupy, organizace práce Práce se stavebnicí - sestavování modelů, práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem, práce dle vlastní fantazie Pěstování rostlin - základní podmínky pro pěstování rostlin, osivo (klíčivost semen) - pěstování pokojových rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, zelenina) Úprava stolu Pravidla správného stolování 3

4 Práce s drobným materiálem Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. Pracuje podle slovního návodu a předlohy. Konstrukční činnosti Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi. Pěstitelské práce Provádí pozorování přírody. Navléká, aranţuje, dotváří, opracovává a třídí přírodní materiál. Vyrobí jednoduchý předmět: z přírodnin, modelovací hmoty, papíru či kartonu a dalších materiálů dle slovního návodu učitele či předlohy. Navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá textil. Šije zadním stehem, Přišívá knoflíky. Rozliší a pojmenuje jednoduché pracovní nástroje, bezpečně je pouţívá. Pomáhá spoluţákům. Dle návodu i své fantazie sestaví model ze stavebnice. Práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, drát, aj.) - pracovní pomůcky a nástroje - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce - lidové zvyky, tradice, řemesla Práce se stavebnicí - sestavování modelů - práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem - práce dle vlastní fantazie 2. ročník Pečuje o nenáročné rostliny. Pozoruje klíčivost semene a zaznamená a zhodnotí výsledky daného pozorování. Vypěstuje zeleninu. Stará se o pokojové rostliny ve třídě i doma. Rozpozná jedovaté rostliny. Pěstování rostlin - základní podmínky pro pěstování rostlin, osivo (klíčivost semen) - pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, zelenina) pěstování pokojových rostlin rostliny jedovaté 4

5 Příprava pokrmů Připraví tabuli pro jednoduché stolování. Podle jednoduchého receptu vybere a nakoupí potraviny, dodrţuje zásady hygieny při jejich skladování. Příprava pokrmu - výběr, nákup a skladování potravin - jednoduchá úprava stolu 2. ročník Chová se vhodně při stolování. Připraví tabuli pro stolování a ovládá pravidla správného chování. Pravidla správného stolování 5

6 Práce s drobným materiálem Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. Pracuje podle slovního návodu a předlohy. Vytvoří výrobky z různých materiálů dle předlohy, návodu učitele či vlastní fantazie lidové zvyky, tradice a řemesla. Pomáhá svým spoluţákům a naopak přijímá pomoc druhého. Přišije knoflík, šije zadním stehem, stříhá textil. Práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) - pracovní pomůcky a nástroje funkce a vyuţití - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 3. ročník Konstrukční činnosti Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi. Pěstitelské práce Provádí pozorování přírody. Pečuje o nenáročné rostliny. Příprava pokrmů Připraví tabuli pro jednoduché stolování. Chová se vhodně při stolování. Sestaví modely z prostorových a konstrukčních stavebnic. Pozoruje klíčivost semene a růst rostliny, zaznamená a zhodnotí výsledky daného pozorování. Vypěstuje zeleninu. Stará se o pokojové rostliny ve třídě i doma. Rozpozná jedovaté rostliny. Orientuje se v základním vybavení kuchyně. Vhodně vybere, nakoupí a skladuje potraviny. Připraví jednoduché pohoštění ze studené kuchyně. Připraví tabuli pro stolování. Chová se vhodně při stolování. - lidové zvyky, tradice, řemesla Práce se stavebnicí - (prostorové, konstrukční), sestavování modelů - práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem Pěstování rostlin -základní podmínky pro pěstování rostlin, osivo (klíčivost semen) - pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, zelenina) - pěstování pokojových rostlin - rostliny jedovaté Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně - výběr, nákup a skladování potravin - jednoduchá úprava stolu - pravidla správného stolování - jednoduchá úprava potravin (ovoce, zelenina) 6

7 Práce s drobným materiálem Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu. Vyuţívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic. Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k pouţitému materiálu. Vyřezává, děruje, polepuje, tapetovat. Vytváří prostorové konstrukce. Šije různými druhy stehu - přední, zadní, ozdobný. Vytvoří dle postupu či vlastní představivosti různé výrobky z daného materiálu, vyuţívá prvky lidových tradic. Práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil aj.) - pracovní pomůcky a nástroje funkce a vyuţití - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce - lidové zvyky, tradice, řemesla 4. ročník Udrţuje pořádek na pracovním místě a dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu. Konstrukční činnosti Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáţ a demontáţ. Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu. Udrţuje pořádek na pracovním místě. Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Poskytne první pomoc při úrazu. Pomáhá svým spoluţákům a přijme pomoc druhého. Z plošné, prostorové a konstrukční stavebnice provádí montáţ a demontáţ. Pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu. Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Poskytne první pomoc při úrazu. - zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při úrazu Práce se stavebnicí - stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční) - sestavování modelů - práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 7

8 Pěstitelské práce Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování. Samostatně vede pěstitelský pokus a pozorování. Rozliší setí a sázení. Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny. Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní. Mnoţí rostliny odnoţemi a řízkováním. Ošetří a pěstuje pokojové rostliny. Správně zvolí vhodné pomůcky. Pěstování rostlin - základní podmínky pro pěstování rostlin - půda a její zpracování - výţiva rostlin, osivo - pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) - pěstování pokojových rostlin - rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 4. ročník Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu. Příprava pokrmů Orientuje se v základním vybavení kuchyně. Připraví samostatně jednoduchý pokrm. Dodrţuje pravidla správného stolování a společenského chování. Udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni. Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Poskytne první pomoc při úrazu. Určí rostliny, které se pěstují jako droga Vyjmenuje základní vybavení kuchyně, techniku. Nakreslí jednoduchý plánek kuchyně. Připraví samostatně jednoduchý pokrm. Dodrţuje pravidla správného stolování a společenského chování. Udrţuje pořádek a čistotu pracovní plochy. Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni. Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně - výběr, nákup a skladování potravin - jednoduchá úprava stolu - pravidla správného stolování - technika v kuchyni 8

9 Práce s drobným materiálem Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu. Vyuţívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic. Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k pouţitému materiálu. Vyřezává, děruje, polepuje, tapetuje, vytváří prostorové konstrukce. Šije různými druhy stehů přední, zadní, ozdobný. Seznámí se s látáním a tkaním. Rozliší osnovu a útek, háčkuje. Práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil aj.) - pracovní pomůcky a nástroje funkce a vyuţití - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce - lidové zvyky, tradice, řemesla 5. ročník Udrţuje pořádek na pracovním místě a dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu. Udrţuje pořádek na pracovním místě. Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Poskytne první pomoc při úrazu. Přijímá pomoc druhého. - zásady hygieny a bezpečnosti práce - poskytnutí první pomoci při úrazu Konstrukční činnosti Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáţ a demontáţ. Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu. Provádí montáţ a demontáţ různých stavebnic ale i jiných pomůcek a materiálů. Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Poskytne první pomoc při úrazu. Práce se stavebnicí - stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční) - sestavování modelů - práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 9

10 PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodrţuje technologickou kázeň. Řeší jednoduché technické úkoly vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. Uţívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. Osvojí si základní dovednosti a návyky související s pracemi s technickými materiály. Částečně organizuje a plánuje svou činnost. Navrhuje postupy práce a jednoduchá řešení. S dopomocí učitele řeší jednoduché pracovní úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí a správným zacházením s nimi. Orientuje se v technické dokumentaci jednoduchého výrobku. PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY - rozeznávání různých druhů materiálů: dřevo-kov-plast-textilie a vlákna - určování základních vlastností materiálů: fyzikálních, technických, technická zpracovatelnost - práce s vhodnými nástroji a nářadím - dřevo: měření, rýsování, jednoduché řezání, pilování, rašplování, broušení, vrtání, dlabání, hoblování, spojování - textilie a vlákna: měření, stříhání, spojování šití, provlékání - první pomoc, hygiena a bezpečnost 6. ročník Dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu. Poskytne první pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem. Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a technologickou kázeň. 10

11 PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin. PĚSTITELSTVÍ Pěstuje a vyuţívá květiny pro výzdobu. Pouţívá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údrţbu. Prokáţe základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty. Zvládá s dopomocí jednoduché pracovní postupy práce na zahradě, při pěstování okrasných rostlin doma a ve svém okolí Ošetří s dopomocí pokojové rostliny. Částečně organizuje a plánuje svou činnost. Zvládne s dopomocí péči o domácí zvíře. Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygienu práce. - základní podmínky pro pěstování rostlin - půda: prostředí pro pěstování rostlin, vlastnosti, zpracování půdy - charakteristika a rozdělení zeleniny - pouţívání okrasných rostlin v interiérech a exteriérech - péče o zeleň v blízkosti školy - poznávání polních plodin 6. ročník Práce na školní zahradě. Dodrţuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty. Správně pouţívá a zachází s pomůckami, potřebami a nářadím. Doma a v okolí školy projevuje pozitivní vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí. Dodrţuje bezpečnost a hygienu při práci se zvířaty. CHOVATELSTVÍ - chov zvířat v domácnosti, bezpečnost práce se zvířaty Návštěva zemědělské farmy Výstava drobného zvířectva 11

12 PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Seznámí se s běţnými příjmy a výdaji v domácnosti. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v běţných domácích spotřebičích. v návodech k obsluze běţných domácích spotřebičů. Ovládá běţné domácí práce a úklid domácnosti. Orientuje se v oděvních materiálech, přišije knoflík, zvládá jednoduché opravy oděvů. Pouţívá běţné domácí spotřebiče. Třídí odpad v domácnosti. ROZPOČET RODINY - příjmy a výdaje PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI - domácí práce, úklid - oděvní materiály, opravy oděvů: přišívání knoflíků, záplat - domácí spotřebiče: sporák, mikrovlnná trouba, kuchyňské strojky 6. ročník PŘÍPRAVA POKRMŮ Pouţívá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. Seznámí se s cvičnou kuchyní a jejím vybavení. Zařadí nádobí a kuchyňské pomůcky. Dodrţuje zásady bezpečné manipulace s nástroji a spotřebiči v kuchyni. - odpad a recyklace - vytápění domácnosti: topení, palivo, energie VYBAVENÍ KUCHYNĚ, BEZPEČNOST A 1. POMOC Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni. Zvládá hygienické návyky. Udrţuje čistotu a pořádek v kuchyni. Umyje nádobí a uklidí pracovní plochu. Seznámí se se zásadami první pomoci při úrazech v kuchyni. - základní poučení: osobní čistota, čistota pracoviště, práce s ostrými předměty, mlýnky, spotřebiče 12

13 Dodrţuje základní principy stolování, společenského chování, obsluhy u stolu ve společnosti. Seznámí se s pravidly zasedacího pořádku u stolu. Přiměřeně se upraví ke stolování, prohloubí si estetické cítění. ZÁKLADY STOLOVÁNÍ - oblečení - zasedací pořádek - úprava stolu - příbory, ubrousky 6. ročník Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výţivy. Váţí, převádí jednotky, odměřuje. Pozná druhy potravin. Připraví pohoštění v rámci studené kuchyně. PŘÍPRAVA POKRMŮ - odměřuje, váţí, počítá na kusy, převádí jednotky - naučí se připravovat některé pomazánky - připraví pohoštění (studená kuchyně) - význam polévek - pozná druhy polévek a uţívané druhy zeleniny - historie bylinkářství - druhy bylin, sběr a sušení - praktická příprava čajů 13

14 PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodrţuje technologickou kázeň. PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. Uţívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. Prohlubuje si základní dovednosti související s pracemi s technickými materiály. S částečnou dopomocí učitele řeší jednoduché pracovní úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí a správným zacházením s nimi. S částečnou dopomocí organizuje a plánuje svou činnost. Pracuje podle návodu, jednoduché technické dokumentace. - druhy materiálů - základní vlastnosti materiálů - nástroje, nářadí - dřevo:měření, rýsování, jednoduché řezání, pilování, rašplování, broušení, vrtání, dlabání, hoblování, spojování, lepení - kov: měření, rýsování, pilování, ohýbání, rovnání, vrtání, spojování, tvarování teplem, lepení - textilie a vlákna: měření, stříhání, šití - první pomoc, hygiena a bezpečnost 7. ročník Dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu. Poskytne první pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem. Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a technologickou kázeň. 14

15 PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ PĚSTITELSTVÍ Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin. Pěstuje a vyuţívá květiny pro výzdobu. Pouţívá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údrţbu. Prokáţe základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty. Dodrţuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty. Zvládá s částečnou dopomocí jednoduché pracovní postupy práce na zahradě, při pěstování okrasných rostlin doma a ve svém okolí. Ošetří s částečnou dopomocí pokojové rostliny. S částečnou dopomocí organizuje a plánuje svou činnost. Správně pouţívá a zachází s pomůckami, potřebami a nářadím. Zvládne s částečnou dopomocí péči o domácí zvíře. Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygienu práce a technologickou kázeň. CHOVATELSTVÍ Doma a v okolí školy projevuje pozitivní vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí. Dodrţuje bezpečnost a hygienu při práci se zvířaty. - základní podmínky pro pěstování rostlin - půda: prostředí pro pěstování rostlin, vlastnosti, zpracování půdy - výţiva rostlin: hnojení agroekologické poţadavky na pěstění - ochrana rostlin a půdy: příklady chorob, škůdců, plevele a ochrana - pěstování základních druhů zeleniny - charakteristika a rozdělení zeleniny - pouţívání okrasných rostlin v interiérech a exteriérech - péče o zeleň v blízkosti školy - ochrana půdního fondu - poznávání polních plodin - poznávání ovocných plodin a jejich pěstování, ošetřování - chov zvířat v domácnosti, bezpečnost práce se zvířaty - chov uţitkových domácích zvířat 7. ročník Práce na školní zahradě Návštěva zemědělské farmy Výstava drobného zvířectva 15

16 PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běţných domácích spotřebičů. Dodrţuje základní a hygienická pravidla, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem. Seznámí se s moţnostmi hotovostního a bezhotovostního platebního styku Orientuje se v návodech k obsluze běţných domácích spotřebičů. Správně zachází s pomůckami, nástroji, Ovládá běţné domácí práce a úklid nářadím a zařízení, provádí drobnou domácí domácnosti. údrţbu. Seznámí se s péčí o oblečení, ví, jak vyprat prádlo, vyčistit skvrny. Pouţívá vhodné pracovní pomůcky. Vyhodnotí postup při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem. PLATBY - hotovost: bankovky a mince - bezhotovostní platby: platební karty, internetové, telefonní a sms bankovnictví, šeky, platební příkazy PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI - úklid domácnosti - voda - malování pokoje - údrţba oděvů, praní prádla - první pomoc: odřeniny, krvácení, popáleniny, otřes mozku, úraz elektrickým proudem 7. ročník PT ,1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 4.2., 4.4., 5.1., 5.3., 5.4., 6.7. SVĚT PRÁCE Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. Posoudí své moţnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy. Seznamuje se s různými profesemi. Seznámí se se situací v regionu. Rozpozná své osobní zvláštnosti a předpoklady, i omezení. Uvědomí si nutnost sebepoznání. Uvědomí si svou roli v procesu rozhodování. SVĚT PRÁCE - osobní zvláštnosti člověka - potřeba znalosti svých siných stránek, i slabostí - význam zpětné vazby od druhých - kdo a kde mi můţe pomoci - charakteristické znaky povolání: pracovní potřeby pracovní činnosti pracovní prostředí objekty práce Exkurze: Papírenský provoz Lochovice - ekologie provozů SOU Hluboš - učební obory 16

17 PŘÍPRAVA POKRMŮ Pouţívá základní kuchyňský inventář. Bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. Pozná kuchyňské spotřebiče a bezpečně s nimi zachází. BEZPEČNOST PŘI POUŽITÍ KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ Vyuţívá efektivně kuchyňské spotřebiče. Příprava jednoduchého pokrmu v souladu se zásadami zdravé výţivy. Dovede jmenovat zdravé potraviny. Chápe důleţitost rozmanité potravy, význam ovoce a zeleniny. Rozezná kvalitní produkty. Seznámí se s významem polévek. Umí Uvaří alespoň jednu polévku,uvaří bezmasý pokrm,uvaří jednoduché hlavní jídlo. Připraví slavnostní tabuli pro rodinnou Dodrţuje základní principy stolování, oslavu, umí samostatně prostřít. společenského chování a obsluhy u stolu ve Vyuţívá zásady slušného chování. společnosti. U stolu se projevuje hlasově přiměřeně, slušně, volí odpovídající témata. Ctí zásady stolování. PŘÍPRAVA POKRMŮ PROSTÍRÁNÍ SLAVNOSTNÍ TABULE - úprava stolu - chování u stolu - výzdoba ZDRAVÁ VÝŽIVA, NÁKUP POTRAVIN - sloţení potravy - druhy vitamínů - energetická hodnota - nákup potravin, kvalita, cena - uchovávání potravin, délka doby pouţití, nebezpečí nemocí 7. ročník Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni. Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni. 17

18 8. ročník PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodrţuje technologickou kázeň. Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. Uţívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. Organizuje a plánuje svou činnost. S minimální dopomocí si osvojí základní dovednosti související s pracemi s technickými materiály. S minimální dopomocí řeší jednoduché pracovní úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí a správným zacházením s nimi. Vytvoří si plán pracovního postupu. Orientuje se v technické dokumentaci a připraví si jednoduchý náčrt výrobku. PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY - druhy materiálů - základní vlastnosti - nástroje, nářadí - dřevo:měření, rýsování, jednoduché řezání, pilování, rašplování, broušení, vrtání, dlabání, hoblování, spojování, lepení - kov: měření, rýsování, pilování, ohýbání, rovnání, vrtání, spojování, tvarování teplem, lepení - textilie a vlákna: měření, stříhání, šití - první pomoc, hygiena a bezpečnost Dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu. Poskytne první pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem. Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a technologickou kázeň. 18

19 8. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin. Pěstuje a vyuţívá květiny pro výzdobu. S minimální dopomocí zvládá jednoduché pracovní postupy práce na zahradě, při pěstování okrasných rostlin doma a ve svém okolí. S minimální dopomocí ošetří pokojové rostliny. PĚSTITELSTVÍ - pomocné práce na školní zahradě - ošetřování školní zeleně Práce na školní zahradě Pouţívá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údrţbu. Prokáţe základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty. Dodrţuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty. S minimální dopomocí organizuje a plánuje svou činnost. Správně pouţívá a zachází s pomůckami, potřebami a nářadím. S minimální dopomocí zvládne péči o domácí zvíře. Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygienu práce a technologickou kázeň. Doma a v okolí školy projevuje pozitivní vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí. Dodrţuje bezpečnost a hygienu při práci se zvířaty. Prokáţe schopnost poskytnout první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty. CHOVATELSTVÍ - chov zvířat v domácnosti, bezpečnost práce se zvířaty Návštěva zemědělské farmy Výstava drobného zvířectva 19

20 8. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běţných domácích spotřebičů. Seznámí se s ekonomikou domácnosti. Vytvoří měsíční přehled příjmů a výdajů v rodině. S minimální dopomocí prokáţe uţivatelské dovednosti v pouţívání základních elektrických spotřebičů v domácnosti. Pracuje s elektronikou v běţné domácnosti. EKONOMIKA DOMÁCNOSTI příjmy, výdaje aktiva, pasiva dluhová past PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údrţby; provádí drobnou domácí údrţbu. Dodrţuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem. S dopomocí ovládá základní pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti. Pro práci volí správné nářadí a náčiní. S dopomocí dokáţe odhalit a odstranit drobné závady. Pouţívá vhodné pomůcky a nástroje. Dodrţuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem. domácí elektronika úklid podlah ţehlení opravy: výměna ţárovky, čištění odpadů vytápění domácnosti, úspory energie BEZPEČNOST, PRVNÍ POMOC 20

21 SVĚT PRÁCE Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. Utváří si představu o náročnosti některých profesí. Posoudí své moţnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy. Vyuţije profesní informace a poradenské sluţby pro výběr vhodného vzdělávání. S minimální dopomocí si dokáţe uvědomit nutnost sebepoznání a své moţnosti při vstupu na trh práce. Dokáţe rozumně volit z daných moţností. Chápe souvislost vzájemné orientace s volbou profesního zaměření. Hledá účinné strategie k dosahování cílů, je schopen překonávat překáţky. S minimální dopomocí je schopen se orientovat v informačních zdrojích při získávání informací o dalším vzdělávání. SVĚT PRÁCE - osobnostní zvláštnosti člověka - sebehodnocení a sebepoznání - varianty při rozhodování - poučené rozhodování - plánování a vlastní úsilí - učební obory, náplň řemesel - hledání a třídění profesních informací - studijní a pracovní potenciál - www stránky - úřady práce a pracovní trh 8. ročník Beseda Úřad práce Exkurze: České Budějovice - Vzdělání a řemeslo Firma Kostal Čenkov - strojírenský provoz Střední odborná škola Prokáţe v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. PŘÍPRAVA POKRMŮ Připraví jednoduchá jídla v souladu se zásadami zdravé výţivy. V modelových situacích předvede vlastní prezentaci své osoby při ucházení o pracovní příleţitost. Třídí základní potraviny. Chápe důleţitost rozmanité potravy, význam ovoce a zeleniny Zná Definuje rozdíly mezi vařením, pečením a dušením. Dovede připravit Připraví pokrm vybranou technologií. PŘÍPRAVA POKRMŮ dovede vysvětlit rozdíly v technologiích: vaření, dušení, pečení, fritování, grilování prakticky pouţije zvolené technologie k vaření PŘÍPRAVA POKRMŮ 21

22 Dodrţuje základní principy stolování, Připraví slavnostní tabuli pro rodinnou společenského chování a obsluhy u stolu ve oslavu, umí samostatně prostřít. společnosti. Vyuţívá zásady slušného chování. U stolu se projevuje hlasově přiměřeně, slušně, volí odpovídající témata. Ctí zásady stolování. 8. ročník Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni. Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni. 22

23 PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodrţuje technologickou kázeň. Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. Uţívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. Dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu. Osvojí si základní dovednosti a návyky související s pracemi s technickými materiály. Samostatně řeší jednoduché pracovní úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí a správným zacházením s nimi. Organizuje a plánuje svojí činnost. Navrhuje postupy práce a řešení Uţívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a technologickou kázeň. Poskytne první pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem. PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY - druhy materiálů: dřevo-kov-plast-textilie a vlákna-voskkeramika - vlastnosti materiálů: fyzikálních, technických, technická zpracovatelnost - práce s vhodnými nástroji a nářadím - dřevo:měření, rýsování, jednoduché řezání, pilování, rašplování, broušení, vrtání, dlabání, hoblování, spojování - kov: měření, rýsování, stříhání, pilování, broušení, ohýbání, rovnání, vrtání, spojování - plasty: měření, rýsování, stříhání, pilování, broušení, ohýbání, rovnání, vrtání, spojování, tvarování teplem - textilie a vlákna: měření, stříhání, provlékání, spojování - vosk: tvarování teplem, řezání, dlabání, stříhání - keramika: spojování, lepení, skládání, - první pomoc, hygiena a bezpečnost 9. ročník 23

24 PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 9. ročník Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin. Pěstuje a vyuţívá květiny pro výzdobu. Zvládá jednoduché pracovní postupy práce na zahradě, při pěstování okrasných rostlin doma a ve svém okolí. Ošetří pokojové rostliny. Vnímá estetické cítění, uplatňuje základy výzdoby a aranţování. PĚSTITELSTVÍ - pomocné práce na školní zahradě - ošetřování školní zeleně Práce na školním pozemku Pouţívá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údrţbu. Prokáţe základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty. Organizuje a plánuje svou činnost, volí a pouţívá správné pracovní pomůcky Správně pouţívá a zachází s nářadím. Zvládne péči o domácí zvíře. Dodrţuje zásady bezpečného kontaktu se zvířaty. CHOVATELSTVÍ - chov zvířat v domácnosti, bezpečnost práce se zvířaty Návštěva zemědělské farmy Výstava drobného zvířectva Dodrţuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty. Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygienu práce a technologickou kázeň. Doma a v okolí školy projevuje pozitivní vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí. Dodrţuje bezpečnost a hygienu při práci se zvířaty. 24

25 PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Provádí jednoduché operace platebního Vyjmenuje základní výdaje v domácnosti a PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI styku a domácího účetnictví. způsoby jejich placení. - obsluha a bezpečnost domácích Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běţných domácích spotřebičů. Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údrţby; provádí drobnou domácí údrţbu. Prokáţe uţivatelské dovednosti v pouţívání základních elektrických spotřebičů v domácnosti. Ovládá základní pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti. Dokáţe odhalit a odstranit drobných závad. Pouţívá vhodné pomůcky a nástroje. spotřebičů - sdělovací technika: telefon, rádio, televize, mobilní telefony, internet - drobná údrţba: věšení obrázků, vrtání, lepení - elektroinstalace: elektrická energie, elektroměry, jističe 9. ročník Dodrţuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem. Dodrţuje základní hygienické bezpečnostní předpisy. 25

26 SVĚT PRÁCE Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. SVĚT PRÁCE Posoudí své moţnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy. Vyuţije profesní informace a poradenské sluţby pro výběr vhodného vzdělávání. Prokáţe v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí na základě zkušeností z exkurzí. Chápe nutnost spojovat rozhodování s vyhledáváním potřebných informací Vyuţívá veškeré důleţité informace pro svoji profesní volbu. Chápe význam flexibility, uvědomí si svou roli v procesu rozhodování, zamýšlí se nad faktory, které mohou ovlivnit rozhodování. Dokáţe si uvědomit Vyhodnotí své moţnosti při vstupu na trh práce.realisticky hodnotí své šance ve vybraném směru. Plánuje po etapách své kroky. Hledá účinné strategie a přemýšlí nad různými cestami k dosaţení zvoleného cíle Získá konkrétní přehled v nabídkách vzdělání. Je schopen se orientovat v informačních zdrojích při získávání informací o dalším vzdělávání. Prokáţe v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. - předpoklady správné osobní volby - současné situace na trhu práce - vhodné zaměření a tradice - specifické dispozice, dovednosti a schopnosti - poučené rozhodování - druhy a struktura profesních informací - učební obory, náplň řemesel - profesní poradenství - dotazníky, ţivotopis, archivace údajů - korekce na základě sebepoznání - poţadavky vybraných povolání - trh práce a konkrétní pracovní příleţitosti, region - společenská prestiţ povolání - problémy přístupu pro osoby s handicapem - moţnosti podnikání v jednotlivých oborech - tvorba projektu pro drobné podnikání - míra nezaměstnanosti - kompetence, flexibilita - kvalifikační předpoklady, trendy - přechod na střední školu, adaptace - nutnost celoţivotního vzdělávání se - vzdělávání jako investice do budoucnosti - kvalifikace a specializace, kategorizace 9. ročník Besedy se zástupci SOU, SŠ Exkurze: České Budějovice - Vzdělání e řemeslo Úřad práce Střední školy regionu Výrobní potravinářský provoz Malá soukromá firma Strojírenský provoz Preferované obory a stipendia 26

27 PŘÍPRAVA POKRMŮ BEZPEČNOST PŘI PRÁCI, HYGIENA PŘI NÁKUPU A SPOTŘEBĚ Pouţívá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. Pouţívá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. 9. ročník Dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni. Připraví jednoduchý pokrm v souladu se zásadami zdravé výţivy. Dodrţuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti. Vyjmenuje postup při podávání první pomoci a prakticky ošetří drobná poranění - při spálení, opaření, říznutí. Rozezná základní druhy masa. Seznámí se s jeho vyuţitím v kuchyni. Sestaví jídelníček pro rodinnou oslavu. Uvaří podle receptu hlavní jídlo. Upraví slavnostní tabuli, zná zasedací pořádek hostů. Dodrţuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti. PŘÍPRAVA POKRMŮ - druhy masa - moţnosti vyuţití - uchovávání a skladování - hygiena, zdravotní nezávadnost - jídelníček: zásady správné výţivy, pohostinnost, přiměřenost - uvaří vepřové maso, knedlík, zelí - církevní svátky v kuchyni: Vánoce, slavnostní stůl, bramborový salát, pečivo - studená kuchyně: studené pohoštění, rolády, aspik, chlebíčky, jednohubky 27

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání souboru vědomostí,

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce PRACOVNÍ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 5.7 Člověk a svět práce 5.7.1 Pracovní výchova 5.7.1.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje na 1.stupni ZŠ v 1. až 5. ročníku s dotací jedné hodiny týdně. V předmětu si žáci

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( práce s technickými materiály, pěstitelství, vaření, vedení domácnosti, svět práce) chlapci a dívky Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti - v 6. 9. ročníku

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 22. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento vyučovací předmět je vyučován jako volitelný předmět s jednohodinovou dotací týdně pro

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

5.15 PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 5.15.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.15 PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 5.15.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.15 PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 5.15.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu a zdraví člověka.

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah

Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah Pracovní vyučování 1. ročník Úvod Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Zvládá poskytnutí první pomoci při drobném poranění Pojmenuje

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku. Časová

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st

PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st 6. ročník: PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 7. ročník: PŘÍPRAVA POKRMŮ PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Estetická výchova je integrovaný předmět. Jeho vzdělávací obsah tvoří vzdělávací obsahy oborů Hudební výchova,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie vychází vyučovací předmět Informatika. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více