ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU"

Transkript

1 ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU

2

3 OBSAH Obklady a dlažby, pøírodní kámen 1 Mramor 3 4 Vinyl a linoleum 5 Laminát Parkety 5 Interiér 7 9 Sanita 11 Kuchynì Textil 13 Zahrada 15 Air Care 16

4 OBKLADY A DLAŽBY, PØÍRODNÍ KÁMEN HG odstraòovaè zbytkù cementu a malty HG HG odstraòovaè zbytkù cementu a malty rozpouští silné povlaky cementu a zbytky malty a odstraòuje bílé výkvìty. Pøípravek je vhodný pøedevším pro porézní a ne zdrsnìné podlahy a zdi. Èištìnou dlažbu nejdøíve namoète vodou. Poté pomocí kartáèe na tyèi naneste pøípravek HG odstraòovaè zbytkù cementu a malty naøedìný vodou. Nechejte chvíli pùsobit, dobøe vydrhnìte kartáèem a èištìný povrch spláchnìte vodou. 1 litr pøípravku je dostateèný pro 15 až 35 m 2 plochy. Pøi prvním mytí podlahy doporuèujeme použít pøípravek HG èistiè slinuté dlažby pro odstranìní posledních pøípadných zbytkù cementu. HG odstraòovaè cementových povlakù HG HG odstraòovaè cementových povlakù odstraòuje cementové a vápenaté povlaky z dlažby, aniž by nìjak narušil spáry. HG odstraòovaè cementových povlakù dokonce díky chemické reakci povrch spáry vytvrzuje a spáry se tím stávají odolnìjší vùèi neèistotám. Pøípravek naøeïte vodou, naneste jej na podlahu pomocí kartáèe na tyèi a nechejte chvíli pùsobit. Dobøe vydrhnìte kartáèem a spláchnìte vodou. 1 litr pøípravku je dostateèný pro 20 až 50 m 2 plochy. Pøi prvním mytí podlahy doporuèujeme použít pøípravek HG èistiè slinuté dlažby pro odstranìní posledních pøípadných zbytkù cementu. HG impregnace HG Pøípravek HG impregnace pronikne hluboko do povrchu a plnì uzavøe malé póry. Vìtší póry budou zmenšeny, èímž se molekuly tekutin již nedostanou pod povrch, ale vlhkost z podlahy se stále mùže vypaøovat. Pøípravek je vhodný pro vnitøní i venkovní užití. Naneste pøípravek HG impregnace v jednom smìru pomocí váleèku na barvu nebo nechlupatým hadrem. Nechejte maximálnì 5 minut pùsobit a poté pøebyteèný materiál odstraòte pomocí suchého hadru. Jeden litr pøípravku je dostateèný pro 8 až 10 m 2 povrchu. HG odstranitelná ochrana dlažby HG Pøípravkem HG odstranitelná ochrana dlažby se na dlažbu nanáší velmi jemný ochranný film. Tímto filmem se uzavøou póry a žádná neèistota se nedostane pod povrch. Pøípravek zároveò prohloubí barvu a dodá povrchu krásný hedvábný lesk. Naneste pøípravek HG odstranitelná ochrana dlažby pomocí èistého nechlupatého hadru, který omotáte na smeták èi mop. Veškerý materiál nanášejte v jednom smìru. Poèkejte 20 minut. Naneste druhou vrstvu køížem k první. Jeden litr pøípravku je dostateèný pro cca 40 m 2. HG lesklá péèe pro podlahy HG èistiè spár HG S použitím pøípravku HG lesklá péèe pro podlahy zùstávají na podlaze miniaturní akrylátové èástice, které dokážou chránit glazuru nebo povrch ochranné vrstvy HG Odstranitelná ochrana dlažby pøed škrábanci a opotøebováním. Zároveò pøípravek dodá podlaze nový lesk. Do jednoho litru vlažné vody pøidejte jeden vršek pøípravku HG lesklá péèe pro podlahy. Podlahu jednoduše umyjte hadrem èi mopem. Podlahu již není potøeba oplachovat èistou vodou nebo vysoušet. HG HG èistiè spár odstraòuje silnou neèistotu na spárách. Žlutý nebo hnìdý povlak který zùstane na spárách po vyèištìní tímto pøípravkem je vodní kámen. Tento povlak je možné odstranit pøípravkem HG modrý hagesan. Pro zèernalé spáry použijte pøípravek HG odstraòovaè plísnì. Pøípravek naøeïte vlažnou vodou a naneste na zneèištìné spáry pomocí kartáèe nebo kartáèku. Nechejte chvíli pùsobit, dùkladnì vydrhnìte a spláchnìte vodou. Jeden litr je urèen na 10 až 15 m 2 povrchu. 1

5 OBKLADY A DLAŽBY, PØÍRODNÍ KÁMEN HG barva na spáry HG permanentní anti-skluz HG HG barva na spáry je výjimeèný výrobek pro barvení a pøebarvování spár mezi glazurovanými obklady. HG barva na spáry je k dostání v následujících barvách: bílá, béžová, šedá a èerná. Dùležité je, aby byl ošetøovaný povrch vždy èistý a suchý. Odstraòte povlaky vodního kamene pøípravkem HG modrý hagesan oèištìné spáry, dùkladnì opláchnìte a nechejte uschnout. Pomocí štìtce naneste v hojném množství pøípravek HG barva na spáry, nechejte barvu minimálnì 1 hodinu a maximálnì 2 hodiny schnout. Poté obklady navlhèete vodou a nechejte 5 minut pùsobit. Stìnu vyèistìte od pøebyteèné barvy pomocí pøiložené sanitární houby. S HG pøípravky dosáhnete vždy záøivého výsledku! HG HG permanentní anti-skluz zdrsòuje podlahové povrchy z hladkých dlaždic a pøírodních kamenù, stejnì jako sprchové vanièky a koupelnové vany, jak smaltované, tak i keramické. Tento výrobek je mimoøádnì vhodný na místní použití. Od teï se nemusíte bát uklouznutí v koupelnì, na schodech, pøede dveømi, apod. HG permanentní anti-skluz je jak k vnìjšímu, tak i k vnitønímu použití. Upravovanou plochu oèistìte a odmastìte pøípravkem HG super odstraòovaè mastnoty a špíny ze všech druhù dlažby, pro mramorové povrchy použijte HG odstraòovaè ochrany a lesku pro mramor. Povrch dobøe umyjte vodou a zbylou vodu setøete houbou nebo vysavaèem na vodu. Povrch nechejte oschnout. Plochu ošetøovanou pøípravkem HG permanentní anti skluz dobøe ohraniète od ostatních ploch tak, aby výrobek zùstal na ošetøované ploše správnì nanesený. HG permanentním anti-skluzem je možné ošetøit asi 2 m 2 povrchu, naøedìným asi 4 m 2. HG odstraòovaè silikonového tmelu HG odstraòovaè skvrn HG HG odstraòovaè silikonového tmelu je speciálnì vyvinutý pro velmi snadné odstraòování silikonového tmelu z rùzných povrchù jako je nerezová ocel, smalt, sklo, rùzné druhy plastù, keramické obklady, glazovaná dlažba, pøírodní kámen a podobné povrchy. HG odstraòovaè silikonového tmelu je pøíjemnì vonící výrobek, snadno se nanáší a nepoškozuje zmínìné povrchy. Mnoho jiných druhù tmelù, jako butylen-, akrylát- a universální tmel, zanechává zbytky, které jsou pomocí HG odstraòovaè silikonového tmelu odstranitelné. Tmel urèený k odstranìní, odøíznìte nožem co nejblíže povrchu. Tmel, který nemá být odstranìn, peèlivì zakryjte páskou. HG odstraòovaè silikonového tmelu naneste v silné vrstvì pøiloženým štìtcem. Nechejte 15 minut pùsobit. Odstraòte zbytky tmelu pøiloženou speciální stìrkou. Pokud to nejde snadno, prodlužte dobu pùsobení. Následnì povrch vodou a èistou utìrkou oèistìte od pøípadných zbytkù pøípravku HG odstraòovaè silikonového tmelu. HG K odstranìní tukových a mastných skvrn z dlažby, pøírodního kamene, betonu a cementu. Pøípravek je také vhodný pro odstranìní (starých) vrstev pøípravkù HG impregnace a HG impregnátor pro mramor. Pøípravek naøeïte vodou v závislosti na stupni zneèištìní a naneste na zneèištìný povrch pomocí kartáèe, nechejte chvíli pùsobit, dùkladnì vydrhnìte a opláchnìte vodou. HG prevence skvrn HG super odstraòovaè HG Pøípravek HG prevence skvrn pro neglazované keramické dlaždice, slinutou dlažbu, mramor, žulu a rùzné pøírodní kameny je výrobek, který nabízí ochranu proti témìø všem skvrnám od tekutin, jako napøíklad od vína, coly podobnì, olejovým skvrnám a zneèištìní. Dokonce i velmi porézní podklady budou chránìny. Je proto ideálnì použitelný v obývacím pokoji, kuchyni, koupelnì a podobnì. Podklad dùkladnì oèistìte. Keramické dlaždice, žulu, bøidlici apod. oèistìte pøípravkem HG super odstraòovaè mastnoty a špíny ze všech druhù dlažby. Mramor a vápenaté druhy pøípravkem HG odstraòovaè ochrany a lesku pro mramor. Neleštìné dlaždice jako napøíklad neleštìnou slinutou dlažbu nejprve vyèistìte pøípravkem HG èistiè slinuté dlažby. HG prevenci skvrn naneste štìtcem nebo váleèkem ve velkém množství. U vysoce porézních materiálù doporuèujeme druhý nátìr. 1 litr HG prevence skvrn vystaèí na 100 m 2. Pro ošetøování je možné použít všechny výrobky, které jsou na pøíslušné podklady urèeny. HG HG super odstraòovaè pro podlahové dlaždice a pøírodní kámen je profesionální, extrémnì silný èistiè pro opravdu problematické neèistoty, jako tìžce odstranitelné vrstvy leštidel, staré vrstvy leštidel nebo silné provozní zneèištìní. Zøeïte HG super odstraòovaè 1:10, a pro velmi silné neèistoty 1:4. Naneste roztok pomocí napøíklad houby nebo mopu v dostateèném množství na èištìný povrch. Povrch dobøe vydrhnìte kartáèem, popøípadì strojnì. Nechte pùsobit nìkolik minut a poté ještì jednou vydrhnìte. Potom HG super odstraòovaè z povrchu odstraòte hadrem. Hadr pravidelnì ždímejte a propírejte. Následnì 2x opláchnìte èistou vodou. V závislosti na stupni zneèištìní vystaèí HG super odstraòovaè na m 2. 2

6 OBKLADY A DLAŽBY, PØÍRODNÍ KÁMEN / MRAMOR HG absorbátor oleje a mastných skvrn HG Skvrny v porézních materiálech je èasto velmi obtížné odstranit. Pøípravek HG absorbátor oleje a mastných skvrn dokonale vsákne zbytky olejových èi mastných skvrn z podlah, stolù, pracovních desek èi stìn. Díky silnému absorbaènímu pùsobení odstraní pøípravek i ty nejodolnìjší skvrny. Pøípravek lze použít na všechny porézní kamenné materiály jako jsou napøíklad kamenné dlažby, terracotta, mramor, vápenec, ale i cementové, štìrkové a betonové podlahy. Pøípravek HG absorbátor oleje a mastných skvrn pùsobí naprosto samoèinnì, kartáèování a drhnutí není potøeba. Pøípravek pøed použitím dobøe promíchejte. Na skvrnu naneste pomocí lžíce nebo špachtle 2 cm silnou vrstvu. Nechejte pøípravek na skvrnì zcela uschnout až se objeví lehce odstranitelný koláè. Ten odstraòte a pøípadné zbytky oèistìte mokrým hadrem. HG super ochrana spár, obkladu & dlažby HG Mnohé spáry jsou porézní a absorbují proto velmi rychle mastnotu, neèistotu a vápenaté usazeniny. Pokud se napøíklad do podlahových spár rozlije víno, limonáda nebo nìco mastného, vzniknou ve spárách fleky, které se dají pouze tìžko odstranit. Spáry ve stìnách jsou vystaveny vlhku a teplu a vznikají tak plísnì a vodní kámen, èímž dochází k znehodnocení vzhledu koupelny. Ale i bìhem každého èištìní proniká do spár voda (která obsahuje èásteèky neèistot z podlahy nebo ze stìny), èím se spáry postupnì zneèišśují a témìø se nedají poøádnì vyèistit. HG super ochrana spár obkladù & dlažby øeší tento problém jednoduchým zpùsobem. Díky tomuto èisticímu prostøedku jsou spáry naimpregnované a absolutnì odolné vùèi vodì, oleji, mastnotì a neèistotám. Podlahy ve sprchách se mohou používat po 8 hodinách. 250 ml staèí na plochu okolo m 2. HG odstraòovaè cementových povlakù z mramoru HG HG odstraòovaè cementových povlakù z mramoru zbavuje mramor a jiné vápnité druhy pøírodního kamene jako travertin, žula, terrazzo a belgický modrý vápenec cementového a vápenatého povlaku. HG odstraòovaè cementových povlakù z mramoru zøeïte vodou. Potom naneste kartáèem. Nechte krátce pùsobit, poøádnì vyèistìte a opláchnìte vodou. 1 litr staèí na podlahovou plochu 40-50m 2. HG ochrana a lesk pro mramorové podlahy HG Pomocí pøípravku HG ochrana a lesk pro mramorové podlahy se nanese extrémnì tenký povlak, který perfektnì pøekryje póry. Neèistota tak nemá žádnou šanci. Zabraòuje i poškození kyselinami, které obsahují napøíklad ovocné šśávy. Výsledkem je intenzivní barevný tón a hezký hedvábný lesk. HG ochrana a lesku pro mramorové podlahy zøeïte s 1 litrem vlažné vody. Potom naneste nedrsným, èistým hadøíkem, nejlépe namotaným na stìrku. Veškerou èisticí tekutinu rozetøete jedním smìrem. Po 45 minutách naneste druhou vrstvu køížem pøes první. 1 litr staèí na plochu 60 m 2. HG lesklá péèe pro mramorové podlahy HG HG lesklá péèe pro mramorové podlahy zanechává nepatrné akrylové kulièky. Tím je povrch mramoru (pøípadnì i nanesená vrstva HG ochrana a lesk pro mramorové podlahy) chránìn pøed poškrábáním. Zároveò získá povrch nový lesk. Do 1 kbelíku pøidejte 1 šálek (100 ml) HG lesklé péèe pro mramorové podlahy. Umyjte podlahu. Oplachování nebo sušení není nutné. HG odstraòovaè ochrany a lesku pro mramorové podlahy HG HG odstraòovaè ochrany a lesku pro mramorové podlahy je silný èisticí prostøedek k odstranìní HG ochrany a lesku pro mramorové podlahy a odolné špíny a mastnoty. HG odstraòovaè ochrany a lesku pro mramorové podlahy zøeïte vlažnou vodou. Potom naneste kartáèem. Nechte krátce pùsobit, dùkladnì vyèistìte a opláchnete vodou. 1 litr staèí asi na plochu 15 m

7 MRAMOR / VINYL A LINOLEUM HG èistiè mramorových koupelen HG HG èistiè mramorových koupelen je ideální èisticí prostøedek pro dùkladné a spolehlivé èištìní mramoru a dalších druhù pøírodního kamene. Díky vysoké koncentraci staèí pouze pár kapek nanesených na houbu. HG èistiè mramorových koupelen odstraòuje zažrané neèistoty jako zbytky mýdla, mastnotu a lehké vápenaté usazeniny. Èistíte-li stìnu, naneste na houbu nìkolik kapek HG èistièe mramorových koupelen. Povrch dùkladnì vyèistìte a potom opláchnìte èistou vodou nebo utøete vlhkým hadøíkem. K perfektnímu vyèištìní podlah a lesku staèí 1-2 uzávìry prostøedku na 1 litr vody. HG èistiè náhrobních kamenù HG Pùsobením povìtrnostních vlivù vznikají na pøírodním kameni, jemné omítce, zdech atd. plísòové skvrny jako mechový a øasový porost. HG èistiè náhrobních kamenù odstraòuje bez námahy zažrané neèistoty. HG sprejový èistiè náhrobních kamenù nanášejte ze vzdálenosti 5 cm na zneèištìný povrch a nechte vsáknout po dobu 25 minut. Pøípadné zbývající neèistoty odstraòte hadøíkem nebo kartáèem. Potom povrch opláchnìte dostateèným množstvím vody. Pøi obzvláštì silném zneèištìní postup po asi 30 minutách zopakujte.0,5 l staèí na plochu 3 m 2. HG ochranná politura pro mramor a pøírodní kámen HG Mramor je porézní materiál a absorbuje nejrùznìjší neèistoty. HG ochranná politura pro mramor a pøírodní kámen je neviditelný impregnaèní prostøedek, který odpuzuje vodu a zabraòuje tak vzniku flekù, neèistot, vodního kamene. Tím HG ochranná politura pro mramor a pøírodní kámen snižuje velkou mìrou nebezpeèí vyblednuti, zvìtrání a rizika poškození mrazem. HG ochranná politura pro mramor a pøírodní kámen je vhodná jak pro vnitøní, tak i pro vnìjší stìny z mramoru nebo jiných druhù pøírodního kamene. Souèasnì je ideálním pøípravkem na podlahy koupelen. HG ochrannou polituru pro mramor a pøírodní kámen dostateènì naneste váleèkem na barvu nebo štìtcem. Nanášejte vždy v rovných pruzích jedním smìrem. Pøi vertikálních plochách pracujte zdola nahoru. Po 24 hodinách je plocha odolná proti oleji, tuku, neèistotám a vodì. HG odstraòovaè barevných skvrn z mramoru HG HG HG odstraòovaè barevných skvrn z mramoru odstraòuje jednoduchým zpùsobem fleky od nejrùznìjších tekutin jako jsou káva, èaj, kola a èervené víno z mramoru, travertinu nebo terrazza. Mastné a olejové fleky odstraníte pomocí HG odstraòovaèe barevných skvrn z mramoru. Aplikujte na povrch. Nechte pùsobit aspoò 10 minut. Potom utøete houbou nebo hadøíkem a teplou vodou. HG ochrana a lesk pro vinyl a linoleum HG Pøípravek HG ochrana a lesk pro vinyl a linoleum dodává nový lesk vinylovým a linoleovým podlahám. Navíc pomáhá pøedcházet silným zneèištìním, protože obsahuje preventivní složku a mùže se stále obnovovat. Pøípravek naneste na podlahu pomocí èistého nechlupatého hadru, který omotáte na smeták èi mop. Veškerý materiál nanášejte v jednom smìru. Nejdøíve 20 minut poèkejte. Poté naneste druhou vrstvu køížem k první. Jeden litr pøípravku vystaèí na cca. 40 m 2 podlahy. HG èistiè s leskem pro vinyl a linoleum HG Pøípravek HG èistiè s leskem pro vinyl a linoleum èistí dùkladnì a do hloubky a zároveò na podlaze zanechá lehkou lesknoucí se vrstvu. Do jednoho litru vlažné vody pøidejte dva vršky pøípravku HG èistiè s leskem pro vinyl a linoleum V pøípadì silného zneèištìní podlahu dùkladnì vykartáèujte, jinak podlahu jednoduše umyjte hadrem èi mopem. Podlahu již není potøeba oplachovat èistou vodou. Pro dosažení vìtšího lesku podlahu po uschnutí lehce pøeleštìte. 4

8 VINYL A LINOLEUM / LAMINÁT / PARKETY HG intenzivní èistiè pro vinyl a linoleum HG èistiè s leskem pro laminát HG Pøípravek HG intenzivní èistiè pro vinyl a linoleum odstraòuje vrstvy pøípravku HG ochrana a lesk pro vinyl a linoleum a jiné vrstvy voskù a silných neèistot z vinylových a linoleových podlah. Pøípravek pùsobí samoèinnì, nároèné drhnutí není tudíž nezbytné. Pøípravek je navíc velmi málo pìnivý a mùže se proto použít i pro strojové èištìní a zároveò na podlaze zanechá lehkou lesknoucí se vrstvu. V pøípadì silného zneèištìní vinylu zøeïte pøípravek v pomìru 1:10 s vlažnou vodou, v pøípadì ménì silného zneèištìní 1:20. V pøípadì èištìní linolea øeïte vždy v pomìru 1:20. V pøípadì použití èistícího pøístroje pak 1:50 až 1:100 v závislosti na stupni zašpinìní. Pøípravek HG èistiè s leskem pro vinyl a linoleum naneste v dostateèné míøe, rozdìlte kartáèem a následnì nechejte 5 až 10 minut pùsobit. Podlahu nenechejte uschnout. Podlahu vydrhnìte kartáèem a umyjte hadrem. Hadr pravidìlnì máchejte v èisté vodì. HG Pøípravek HG èistiè s leskem pro laminát zanechává za sebou na podlaze miniaturní akrylátové èástice. Tímto je povrch vaší laminátové podlahy chránìn pøed škrábanci a opotøebováním. Pøípravek zároveò dodává podlaze nový lesk. Do jednoho litru vlažné vody pøidejte jeden vršek pøípravku HG èistiè s leskem pro laminát. Podlahu jednoduše umyjte, ne však pøíliš mokrým hadrem èi mopem. Hadr pravidelnì máchejte Podlahu již není potøeba oplachovat èistou vodou nebo vysoušet. HG laminát sprej pro každý den HG intenzivní èistiè laminátu HG Na Vaší laminátové podlaze se dennì usazuje prach, písek a další malé neèistoty. S HG laminát sprej pro každý den mùžete tyto neèistoty obratem odstranit. Dejte nìkolik kapek na hadøík nebo suchou utìrku a aniž by byl laminát navlhèen, bude podlaha v nìkolika málo sekundách opìt èistá. HG laminát sprej pro každý den je nesmírnì šetrný ve spotøebì a kromì toho také vhodný pro laminát - Click systém (zámkový systém). Hadøík nebo utìrku navlhèete pøípravkem HG laminát sprej pro každý den. Nakonec lehkým tlakem laminát setøete. Stírání do sucha není nutné. U zažraných skvrn HG laminát sprej pro každý den nastøíkejte pøímo na skvrny, nechte krátce pùsobit a setøete. Pøi týdenním èištìní použijte HG èistiè s leskem pro laminát. HG Pøípravek HG intenzivní èistiè laminátu je intenzivní èistiè pro odstranìní mastnot a jiných odolných neèistot z plovoucích podlah. Pøípravek je také vhodný pro odstranìní zastaralých vrstev pøípravku HG ochrana a lesk pro laminát. Pøípravek naøeïte v závislosti na stupni zašpinìní s vodou. Pøípravek naneste na podlahu suchým hadrem a nechejte chvíli pùsobit. Podlahu setøete na závìr hadrem máchaným v èisté vodì. U silnì zneèištìné podlahy 1 litr pøípravku vystaèí na cca. 15 m 2, pøi lehkém zneèištìní na cca. 75 m 2. 5 HG ochrana a lesk pro laminát HG Pøípravek, nanesený v neøedìné formì, vytváøí velmi tenkou vrstvu, která plovoucí podlahu ochraòuje pøed škrábanci a opotøebováním. Navíc pøípravek dodává podlaze pìkný hedvábný lesk. Neøedìný pøípravek naneste na podlahu pomocí èistého nechlupatého hadru, který omotáte na smeták èi mop. Veškerý materiál nanášejte v jednom smìru. Nejprve 45 minut vyèkejte a naneste druhou vrstvu køížem k první. Po 45-ti minutách je ochranná vrstva vytvrzená. Jeden litr pøípravku je dostateèný pro cca. 60 m 2 podlahy. Pro údržbu nanesené ochranné vrstvy doporuèujeme pøípravek HG èistiè s leskem pro laminát. HG p.e. polish bez lesku HG HG p.e. polish bez lesku chrání a snadno zmatòuje lesklé døevìné podlahy a tím jim dodává pøírodní vzhled. Matnì nebo polomatnì lakované podlahy ochrání bez pøidání lesku. HG p.e. polish bez lesku chrání vrstvu laku proti škrábancùm, opotøebení a silnému zneèištìní a má protiskluzové úèinky. U novì nalakovaných podlah vyèkejte minimálnì 7 dní pøed nanesením HG p.e. polish bez lesku. Pomocí pøípravku HG p.e. polish odstraòovaè podlahu dobøe oèistìte a odstraòte pøípadné zbytky voskù, leštidel a vrstev polymerù. Dobøe omyjte vodou a nechejte oschnout. Nádobu pøed použitím dobøe protøepejte. HG p.e. polish bez lesku nanášejte pomocí èistého vlhkého roztíraèe vosku nebo pokud jej nemáte po ruce, jemným smetákem omotaným igelitem a vlhkým netøepivým hadrem. Naneste v tenké vrstvì rovnomìrnì ve smìru vláken døeva. Nekroužit a nevtírat. Po asi 45 minutách mùžete nanést 2. vrstvu stejným zpùsobem na první vrstvu. S HG p.e. polish bez lesku je možné ošetøit pøibližnì 40 m 2 povrchu.

9 PARKETY HG p.e.polish pro parkety a døevìné podlahy s leskem HG Pøípravek HG p.e. polish ochraòuje parketový lak pøed škrábanci a opotøebováním. Navíc dodá laku extra lesk. Pøípravek HG p.e. polish je dokonale odolný proti skvrnám. Naneste pøípravek HG p.e.polish pomocí èistého nechlupatého hadru, který omotáte na mop. Pøípravek nanášejte v jednom smìru. Poèkejte 2 hodiny. Naneste druhou vrstvu køížem k první. Jeden litr pøípravku je dostateèný pro cca. 40 m 2. HG speciální èistiè pro parkety a døevìné podlahy HG Pøípravek HG speciální èistiè je rychle odpaøující se èistící prostøedek, který velmi dobøe odstraòuje skvrny a neèistoty z lakovaných parket èi všech lakovaných døevìných podlah ošetøených pøípravkem HG p.e. polish. Do jednoho litru vody pøidejte jeden vršek pøípravku HG speciální èistiè a pøipraveným roztokem podlahu umyjte. Podlahu již není potøebné vymývat èistou vodou ani vysoušet. HG p.e.polish odstraòovaè HG Pøípravek HG p.e. polish odstraòovaè odstraòuje vrstvy ochranného pøípravku HG p.e. polish stejnì jako i silnou a zatvdlou špínu z lakovaných parket. Pøípravek HG p.e. polish odstraòovaè naøeïte vodou a naneste jej pomocí mopu. Nechejte pøípravek chvíli pùsobit, dobøe vydrhnìte kartáèem a umyjte èistou vodou. HG èistiè s leskem pro parkety HG S použitím pøípravku HG èistiè s leskem zùstávají na podlaze miniaturní akrylátové èástice, které dokáží chránit povrch pøed škrábanci a opotøebováním. Pøípravek zároveò dodá podlaze nový lesk. Do jednoho litru vlažné vody pøidejte jeden vršek pøípravku HG èistiè s leskem Podlahu jednoduše umyjte ne pøíliš mokrým hadrem èi mopem. Podlahu již není potøeba oplachovat èistou vodou nebo vysoušet. HG skvrnám odolný olej na podlahy (pøírodní) HG HG skvrnám odolný olej na podlahy pøírodní je výživný olej na bázi èínského Tung oleje a jiných pøírodních výživných surovin. Tyto unikátní podlahové oleje impregnují, vyživují a chrání døevo proti skvrnám od vody a jiných tekutin. HG podlahový olej pøírodní prohlubuje barvu døeva, èímž vynikne struktura døeva. HG podlahový olej polobílý mnohem ménì prohlubuje barvu døeva a nechá vyniknout strukturu a suky døeva tím, že jim dodá lehce bìlavou kresbu. Tøetí varianta, HG podlahový olej bílý neprohlubuje barvu døeva, ale nechá jí barvu pùvodní a nechá zcela vyniknout strukturu døeva a suky s plným bílým prokreslením. Tím získá podlaha bìlejší vzhled. Podklad musí být nelakovaný, èistý, odmaštìný, bez leštidel a bez vosku. Pokud je podlaha lakovaná, musí být obroušena. HG èistiè olejových podlah HG HG èistiè olejových podlah je speciálnì vyvinutý pro bezpeèné èištìní døevìných, parketových a korkových podlah napuštìných podlahovým olejem. Neobsahuje žádné pøímìsi, které by poškozovaly podlahové oleje. Odstraòte volnì ležící neèistoty napøíklad vysavaèem nebo jemným smetákem. Zøeïte HG èistiè olejových podlah 1:80, nebo jinak øeèeno jedno víèko na 5 litrù vlažné vody. Roztok naneste vyždímaným hadrem nebo mopem. Hadr nebo mop pravidelnì vymáchejte a vyždímejte. Podlahu neoplachujte a nesušte. Na skvrny mùžete použít HG èistiè olejových podlah neøedìný s pomocí houbièky nebo utìrky. 6

10 PARKETY / INTERIÉR HG intenzivní èistiè olejových podlah HG HG intenzivní èistiè olejových podlah je velmi silný èistiè pro døevìné, parketové a korkové podlahy ošetøené HG skvrnám odolným podlahovým olejem. Odstraòuje silné neèistoty a tuky. Neobsahuje žádné pøímìsi, které by poškozovaly podlahové oleje. Odstraòte volnì ležící neèistoty napøíklad vysavaèem nebo jemným smetákem. V závislosti na intenzitì zneèištìní zøeïte HG intenzivní èistiè olejových podlah 1:40 až 1:10 s vlažnou vodou. Roztok naneste vyždímaným hadrem. Pro dostateèné odstranìní zbytkù roztoku následnì dobøe vytøete vyždímaným hadrem. HG èistiè kobercù a látkových potahù HG Chozením se poškozují vlákna syntetických kobercù a podlahových kobercù a tím se rychleji zneèišśují. Pomocí HG èistièe kobercù & látkových potahù se odstraní neèistota a drsný povrch vláken se opraví vrstvou odolnou vùèi špínì. Ani u vlnìných kobercù se trvale nedá zabránit tìmto poškozením. Pomalu, ale jistì zmizí pøírodní lanolín. HG èistiè kobercù & látkových potahù poskytuje vašemu vzácnému (podlahovému) koberci novou ochranu díky vrstvì odolné vùèi špínì. Nejdøíve ošetøete skvrny prostøedkem HG èistiè skvrn ve spreji. Potom speciálním strojem nastøíkejte HG èistiè kobercù & látkových potahù a rovnou vysajte nebo vykartáèujte. Vysušte froté ruèníkem. 1 litr staèí na plochu 30 m 2. HG èistiè skvrn ve spreji HG 4 v 1 pro kùži HG HG èistiè skvrn ve spreji je speciálnì vyvinut k odstraòování skvrn a èistìní zašpinìných látkových povrchù. Pøípravek navíc zanechává na materiálu ochrannou vrstvu odpuzující špínu. Pøípravek nastøíkejte pøímo na èištìný povrch. Èistým ruèníkem nebo kuchyòským papírem špínu setøete a povrch vytøete do sucha. Syntetické materiály nejdøíve vykartáèujte jemným kartáèem, neèistotu setøete a vytøete dosucha ruèníkem nebo kuchyòským papírem. HG Pøípravek HG 4 v 1 pro kùži je speciálnì vyvinut pro péèi o anilinové a barvené druhy kùží používané zejména na nábytek, kufry a tašky. Pøípravek HG 4 v 1 pro kùži je vyroben na vodní bázi. Tento pøípravek kùži èistí a vyživuje, díky èemuž kùže zùstává mìkká, pružná a perfektnì chránìná pøed veškerou špínou skvrnami a potem. Navíc pøípravek prohloubí barvu a strukturu kùže. Ušpinìnou, nebo jinými pøípravky ošetøenou kùži nejdøíve dobøe oèistìte pomocí pøípravku HG intenzivní èistiè kùže Vyèištìný povrch nechejte nejdøíve 30 minut vyschnout. Naneste pøípravek HG 4 v 1 pro kùži na hadøík nebo na houbu a jemnì jej vetøete do èištìného povrchu. Zhruba po 10 minutách mùžete jemným tøením hadøíkem špínu z kùže lehce odstranit. Po ošetøení je kùže dokonce preventivnì chránìna pøed ušpinìním a je zabránìno jejímu vysoušení. HG intenzivní èistiè pro kùži HG Pøípravek HG intenzivní èistiè pro kùži je jemný hloubkový èistiè na vodní bázi. Pøípravek Intenzivní èistiè pro kùži je velmi vhodný pro èištìní všech anilinových a barvených druhù kùží. Kùže bývá použita jako výrobní materiál na nábytku, kufrech, taškách apod. Pøípravek HG intenzivní èistiè pro kùži pùsobí až do hloubky pórù kùže a vytváøí perfektní základ pro ošetøení pøípravkem HG 4 v 1 pro kùži. Naneste trochu pøípravku HG Intenzivní èistiè pro kùži na èistý, jemný hadøík. Èistìte kùži krouživými pohyby aniž byste vytváøeli tlak na povrch. V pøípadì skvrn nechejte pøípravek 10 až 30 vteøin pùsobit a uvolnìnou špínu setøete èistým hadrem. Kùži nechejte 30 minut schnout. Pro optimální ochranu je vhodné kùži ošetøit doplòkovì pøípravkem HG 4 v 1 pro kùži. HG impregnace pro kùži HG Pøípravek HG impregnace pro kùži- -ochrana pøed vodou, olejem, mastnotou & špínou je speciálnì vyvinut pro ochranu a údržbu všech druhù kùže, ale pøedevším pro péèi o otevøené druhy kùží jako jsou semiš, nubuck a anilin. Pøípravek zcela neviditelnì a pocítitelnì chrání kùži pøed zneèištìním olejem, kávou, èajem a vínem a pøirozenì také pøed ponièením vodou. Díky silnému ochrannému pùsobení pøípravku mohou být káva, èaj, oleje, mastnota èí víno jednoduše odstranìny savým ubrouskem. Ošetøovaná kùže musí být suchá a èistá. Pøípravek aplikujte na kùži ze zhruba 20-ti centimetrové vzdálenosti v rovnomìrných pruzích. Po zhruba 1 hodinì schnutí je kùže dokonale ošetøená a chránìná. 7

11 INTERIÉR HG vèelí vosk na nábytek - bílý, žlutý a hnìdý HG bílý HG žlutý HG hnìdý HG vèelí vosk bílý, žlutý a hnedý je pøírodní ošetøovací prostøedek na svìtlý døevìný nábytek, napøíklad z borovice, který zabraòuje vysychání. Kromì toho poskytuje døevu teplý barevný odstín a hedvábný lesk, dokonce i na vybledlých místech. HG vèelí vosk bílý, žlutý, hnìdý naneste a rozetøete mìkkým, nedrsným hadøíkem. HG tekutý vosk pro starožitný nábytek HG Pøípravek HG tekutý vosk pro starožitný nábytek je vosk vysoké hodnoty na bázi vèelího vosku a carnauba vosku. Pøípravek dodává nábytku pøirozenou výživu a tím pøedchází nežádoucímu vysoušení. Tento jemný tekutý vosk dodává vysoký lesk a díky tvrdému ochrannému filmu odpuzuje nežádoucí neèistotu. Láhev pøed použitím dobøe protøepejte. Lehce vetøete do døeva pomocí jemného hadru nebo štìtce. Vosk nechejte 15 minut pùsobit a poté jej pomocí kartáèku nebo hadøíku odstraòte a èistìte až do dosažení hlubokého lesku. Tekutý vosk je k dostání ve dvou barvách: Hnìdá pro tmavší druhy døeva a žlutá pro svìtlejší druhy døeva a také pro voskování starožitného nábytku, jehož barva nesmí být ztmavena. HG super odmašśovaè HG Pomocí HG super odmašśovaèe se staré nátìry a neošetøené plochy vyèistí a odmastí tak dùkladnì, že už se nemusí brousit a vy mùžete rovnou zaèít s natíráním. Mimo jiné je HG super odmašśovaè vhodný i k okamžitému vyèištìní nátìru zneèištìného nánosem nikotinu nebo atmosférickými neèistotami. Tento èisticí prostøedek se mùže používat jak v místnostech, tak venku. Aby se podklad mohl natøít bez broušení, zøeïte HG super odmašśovaè s vodou v pomìru 1:10. Roztok naneste houbou a nechte pùsobit nìkolik minut. Potom umyjte dostateèným množstvím vody. Pøed natíráním se musí podklad dùkladnì vysušit. Pokud chcete plochu pouze vyèistit, zøeïte HG super odmašśovaè s vodou v závislosti na druhu a míøe zneèištìní. Roztok naneste bìžnou houbou a nechte ho krátce pùsobit. Následnì umyjte dostateèným množstvím vody a plochu nechejte uschnout nebo ji vysušte èistým hadøíkem èi jelenicí. HG odstraòovaè nálepek HG HG odstraòovaè nálepek odstraòuje hravì nálepky, lepidlo na etikety, lepidlo na gumu, lepicí pásku, dehtové skvrny, mastné fleky, olej, cáry od bot a mnohé další pøilnavé neèistoty skoro ze všech podkladù. HG odstraòovaè nálepek používejte vždy nezøedìný. Pøed odstraòováním papírových nálepek naneste štìtcem HG odstraòovaè nálepek. Pøed odstraòováním plastických nálepek se musí nejdøíve uvolnit jeden roh, aby se mohl prostøedek dostat mezi nálepku a podklad. HG odstraòovaè nálepek nechte krátce pùsobit, potom se bude dát nálepka odstranit bez námahy. Na odstraòování pøípadných zbytkù lepidla naneste ještì jednou HG odstraòovaè nálepek a po nìkolika sekundách utøete hadøíkem. HG odstraòovaè voskù na nábytek HG HG odstraòovaè voskù na nábytek je ideální pøípravek pro odstranìní starých vrstev voskù, èímž z nábytku zmizí skvrny a špína. Naneste pøípravek pomocí hadøíku a dobøe jej vetøete do povrchu. Uvolnìnou vrstvu vosku odstraòte èistým hadrem. Povrch nechejte uschnout a ošetøete jej napøíklad pøípravkem HG vèelí vosk nebo HG tekutý vosk pro starožitný nábytek. HG restaurátor nábytku pro tmavé druhy døeva HG Pøípravek HG restaurátor nábytku pro tmavé druhy døeva je vysoce kvalitní ošetøující pøípravek pro moøený, lakovaný, olejovaný, voskovaný nebo nijak neošetøený nábytek. Skvrny od tekutin, jako jsou napøíklad kruhy od vody a alkoholu, zmizí, zašedlé a vybledlé povrchy získají zpìt svou pøirozenou barvu, škrábance budou zamaskovány. Pøípravek bohatì naneste v pravidelných pruzích a nechejte 6 10 hodin pùsobit. Na místa, kde se pøípravek plnì vstøebá, aplikaci pøípravku zopakujte. Po uplynutí doby pùsobení pøebyteèný materiál odstraòte pomocí èistého hadru. 8

12 INTERIÉR / SANITA HG restaurátor nábytku pro svìtlé druhy døeva HG Pøípravek HG restaurátor nábytku pro svìtlé druhy døeva je vysoce kvalitní ošetøující pøípravek pro moøený, lakovaný, olejovaný, voskovaný nebo také nijak neošetøený nábytek. Skvrny od tekutin, jako jsou napøíklad kruhy od vody a alkoholu, zmizí, zašedlé a vybledlé povrchy získají zpìt svou pøirozenou barvu, škrábance budou zamaskovány. Pøípravek bohatì naneste v pravidelných pruzích a nechejte 6 10 hodin pùsobit. Na místa, kde se pøípravek plnì vstøebá, aplikaci pøípravku zopakujte. Po uplynutí doby pùsobení pøebyteèný materiál odstraòte pomocí èistého hadru. V pøípadì, že povrch ošetøovaného nábytku je napuštìn voskem, naneste pøípravek HG restaurátor nábytku pro svìtlé druhy døeva a po dvou hodinách z povrchu odstraòte uvolnìný vosk. Následnì dodržujte již popsaný postup. HG protiskluzový prostøedek pro koberce, bìhouny a rohože HG HG protiskluzový prostøedek pro koberce, bìhouny a rohože poskytuje vhodné øešení pro podlahové krytiny, které kloužou po povrchu a (koupelnové) rohože, pøes které mùžete klopýtnout. Tento jedineèný produkt zdrsní povrchy kobercù, bìhounù a rohoží, takže tyto již nebudou klouzat po povrchu a není pøitom omezena možnost s nimi manipulovat. Tento produkt je vhodný témìø pro všechny druhy kobercù èi rohoží a lze jej použít takøka pro jakýkoli typ podkladu. Velkou výhodou HG protiskluzu je možnost ošetøené koberce prát bìžným zpùsobem pøi teplotách C, aniž by došlo k narušení schopnosti zabraòovat podklouznutí koberce. HG intenzivní èistiè pro plasty, nátìry a tapety HG Vysoce úèinný èistiè pro všechny typy plastù a nátìrù barev. Odstraòuje nánosy nikotinu, atmosférické neèistoty a spoustu jiných silných zneèistìní a to bez rizika zmatnìní povrchu. HG intenzivní èistiè pro plasty, nátìry a tapety má mnoho oblastí použití - jako jsou plastové okenní rámy, lamely, laminované nebo plastové interiérové obložení jako je napø. Deos), kuchyòské skøíòky, omyvatelné tapety a plastové povrchy apod. Pøípravek mùže být nastøíkán pøímo na èištìný povrch nebo na hadøík, kterým mùže být povrch oèištìn. Podle stupnì zneèištìní je vhodné nechat pøípravek na povrch nejdøíve chvíli pùsobit. Plastové povrchy zùstanou delší dobu èisté a lépe se budou udržovat, když po vyèištìní povrch ošetøíte pøípravkem HG špínu odpuzující politura na plast. HG èistiè sklenìných dvíøek krbù a kamen HG Pøípravek HG èistiè sklenìných dvíøek krbù a kamen odstraòuje rychle a úèinnì všechna odolná zneèištìní jako jsou napøíklad saze, mastnota a dehet ze sklenìných dvíøek kamen a krbù. Mimo to je pøípravek HG èistiè sklenìných dvíøek krbu a kamen vhodný i pro odstranìní sazí usazených na cihlových stìnách. Dbejte na to, aby byl èištìný povrch vychladlý. Pøípravek nastøíkejte na povrch, nechejte 3 až 5 minut pùsobit a následovnì setøete mokrým hadøíkem. V pøípadì velmi odolné neèistoty zopakujte výše uvedený postup. HG èistiè skla a zrcadel HG modrý Hagesan HG Pøípravek HG èistiè skla & zrcadel je ideální èistiè pro všechny druhy skel a zrcadel. Pøípravek velmi jednoduše a úèelnì odstraòuje špínu a mastnotu, usychá velmi rychle a beze šmouh. Èištìný povrch lehce postøíkejte. Rozetøete pomocí suchého èistého hadru èi kuchyòského papíru a vysušte. U èištìní velkých ploch doporuèujeme použít stìrku. HG ,25 l HG ,5 l HG modrý hagesan je velmi silný koncentrovaný prostøedek urèený pro odstranìní povlakù vodního kamene z vodovodních baterií, koupacích van, toalet, sprchových stìn a pro uvolnìní zanesených sprchových hlavic. HG modrý hagesan odstraòuje také skvrny od rzi, moèi a mìdìnky. Pøípravek je navíc bezpeèný pro všechny materiály užívané v koupelnách a na toaletách jako jsou napø. chrom, nerezový kov, keramika, glazura, sklo, plasty. V závislosti na stupni ušpinìní použijte pøípravek HG modrý hagesan neøedìný nebo jej naøeïte vodou v pomìru 1:10. Pøípravek nebo roztok pøípravku naneste na èištìnou plochu pomocí sanitární houby a nechejte nìkolik minut pùsobit. Poté pøípravek setøete, respektive opláchnìte vodou. 9

13 SANITA HG sanitární lesk HG odstraòovaè plísnì HG HG sanitární lesk nechá umyvadla, vany, toalety, vodovodní baterie a dlažbu lesknout se jako nové. HG sanitární lesk pøíjemnì voní a odstraòuje mastné mapy na vanách, zbytky mýdel, kožního tuku a lehký nános vodního kamene. Díky vysoké koncentraci je už pár kapek pøípravku nanesených na sanitární houbu dostaèující. HG sanitární lesk neobsahuje žádné brusné èástice ani agresivní složky a je tudíž bezpeèný pro glazuru, chrom, smalt, plastové hmoty èi barvené povrchy. Pøípravek netvoøí mazance a pøi pravidelném používání pøedchází usazování vodního kamene. Naneste nìkolik kapek pøípravku HG sanitární lesk na vlhkou hubku a povrch dobøe vyèistìte. Poté jej opláchnìte èistou vodou nebo setøete èistým vlhkým hadrem. Pøi èistìní koupacích van nastøíkejte slabou vrstvu pøípravku pøímo na stìny vany a poté ji vyèistìte vlhkou houbou. HG Èerné skvrny od plísní, vlhka a povìtøí vznikají èasto v silikonových spárách mezi vanou a zdí, ve sprchovém koutì a v omítce. HG odstraòovaè plísnì odstraòuje pøímo spóry plísnì, díky èemuž zmizí tyto ošklivé èerné skvrny. Podklad nasprejujte ze vzdálenosti 3-5 cm prostøedkem HG odstraòovaè plísnì. U silnì zneèištìných ploch ošetøení po 10 minutách zopakujte. Prostøedek nechte 10 minut pùsobit a poté èistìte vodou a houbou. HG tekutý èistiè odpadù HG pìnový èistiè vodního kamene HG HG tekutý èistiè odpadù pùsobí velmi šetrnì a pøesto velmi úèinnì. Díky tekuté formì pøípravku nemùžete ucpání ještì více zhoršit, jak se mùže stát u pudrových a granulovaných pøípravkù. HG tekutý èistiè odpadù pùsobí velmi dùkladnì a efektivnì a naprosto bezpeènì i pro plastové potrubí. Opatrnì nalijte 300 ml pøípravku do ucpaného odpadu. Nechejte pøípravek cca. 30 minut pùsobit a poøádnì odpad propláchnìte studenou vodou. V pøípadì velmi silného ucpání nalijte nejdøíve do ucpaného odpadu horkou vodu, poté pøípravek HG tekutý èistiè odpadù a po 30-ti minutách pùsobení jej propláchnìte opìt horkou vodou. Také nepøíjemné pachy zpùsobené ucpaným odpadem mohou být jednoduše odstranìny pomocí velmi malého množství pøípravku HG tekutý èistiè odpadù nalitého do odpadu. HG Kam se dostane voda, tam je i vodní kámen, který zanechává matný film ve sprchových koutech, vanách, kuchyòských døezech, umyvadlech a toaletách. HG pìnový èistiè vodního kamene odstraòuje dùkladnì a rychle nános vodního kamene a nezanechá nic mimo záøivého lesku! HG pìnový èistiè vodního kamene pùsobí dlouhodobì, což je potøebné hlavnì na vertikálních plochách jako jsou stìny a sprchové kouty. HG pìnový èistiè vodního kamene nepoškozuje chróm, glazuru a spáry. HG pìnový èistiè vodního kamene jednoduše nastøíkejte na èištìné plochy a nechejte pùsobit. Potom opláchnìte a utøete navlhèenou utìrkou. HG hygienický èistiè víøivých van HG Pøi používání víøivých van dochází k nežádoucímu rùstu bakterií, napø. Legionela a zneèištìní z vodního kamene, mýdla, mastnoty a olejù. Po vypuštìní vany ve vnitøním systému whirlpoolu nadále rostou bakterie a shluky neèistot. V nìkterých pøípadech to mùže být pøíèinou nepøíjemného zápachu. HG hygienický èistiè víøivých van vyèistí víøivý systém hygienicky a na pøírodní bázi bez nebezpeèí pro vnitøní systém nebo pro životní prostøedí. I shluky neèistot a zdroje zápachu budou bez problému odstranìny. Pravidelným používáním HG hygienický èistiè víøivých van prodloužíte životnost whirlpoolu. Naplòte whirlpool teplou vodou 5 cm nad nejvyšší otvor pro vodu nebo vzduchové bubliny. Nalijte ml pøípravku HG hygienický èistiè víøivých van pøímo do vany. Zapnìte systém a nechejte jej 15 minut v chodu. Poté vypusśte vodu z vany a opláchnìte ji èistou vodou. Pro prevenci tvorby neèistot tento proces v závislosti na frekvenci používání whirlpoolu opakujte jednou za 2-3 týdny. HG sprej pro sprchy, vany a umyvadla HG HG sprej pro sprchy, vany a umyvadla je ideální každodenní èistiè pro umyvadla, plastové sprchové kabiny a obklady. Pøípravek rychle odstraòuje lehký nános vodního kamene, mýdel a kožního tuku. Pøípravek HG sprej pro sprchy, vany & umyvadla je možné bezpeènì použít na všechny materiály, tudíž také na mramor, travertin, granito a . Èištìný povrch postøíkejte, nechejte krátce pùsobit a spláchnìte vodou. 10

14 SANITA/KUCHYNÌ HG rychloodstraòovaè vodního kamene HG HG rychloodstraòovaè vodního kamene je velmi efektivní pøípravek odstraòující nánosy vodního kamene, vyvinutý speciálnì pro èištìní spirál v horkovodních pøístrojích jako jsou kávovary, praèky a myèky nádobí. Díky usazeninám vodního kamene spotøebovávají tepelné pøístroje více energie, èímž klesá jejich výkonnost a souèástky pøístrojù se døíve poškodí. Navíc pøítomnost vodního kamene v kávovaru opravdu nevylepší chuś vaší kávy. Návod k použití je velmi rozdílný u každého druhu horkovodního pøístroje (sledujte pokyny výrobce). Také znalost tvrdosti vody je dùležitá pro dùkladné odstranìní vodního kamene. Správný návod k použití pøípravku HG rychloodstraòovaè vodního kamene najdete na obalu pøípravku. NOVINKA HG Èistiè oken HG HG èistiè oken je vysoce koncentrovaný produkt, který èistí a odmašśuje absolutnì bez šmouh, ale neobsahuje èpavek ani líh. Výrobek proto také nepoužívají profesionální umývaèi oken jen tak náhodou. HG Èistiè oken splòuje profesionální požadavky, dokonce ještì vyšší, protože tento výrobek HG je ph neutrální, díky èemuž nenarušuje barvu, lak ani umìlou hmotu, a navíc je velice šetrný k rukám. Pøidejte 15 ml (cca 2 až 3 èajové lžièky) pøípravku HG Èistiè oken do pùl vìdra (cca 5 litrù) vlažné vody. Jsou- -li okna obzvláštì silnì zneèištìna, vodu pravidelnì vymìòujte. Na velmi zneèištìných místech použijte pøípravek neøedìný. Naneste pøípravek na hadr nebo pøímo na plochu, nechte chvíli pùsobit a pak setøete houbou nebo vlhkým hadrem. HG tekutý bio èistiè kuchyòských odpadù HG Jako následek splachování zbytkù jídel, mastnot a olejù do odpadù, jsou velmi èastým jevem silnì ucpané kuchyòské odpady. HG tekutý bio èistiè kuchyòských odpadù pùsobí na základì pøírodních mikroorganismù, které požírají mastnotu. Tím zcela pøírodní cestou uvolní ucpaný odpad. Mimo uvolnìní již ucpaného odpadu má pøípravek HG tekutý bio èistiè kuchyòských odpadù díky specifickému složení také preventivní pùsobení, èímž pøedchází ucpání odpadu. Pokud možno, nechejte pøed aplikací protékat odpadem trochu teplé vody, poté nalejte 3 dcl pøípravku do odpadu. Pro aktivaci pøípravku je nutné v zápìtí nalít do ucpaného odpadu cca. 200 ml teplé vody. Než necháte odpadem opìt protékat vodu, nechejte nejdøíve pøípravek 6 až 8 hodin pùsobit. Poté bude váš odpad opìt zcela volný. Pro prevenci ucpání odpadu, nebo pro odstranìní nepøíjemných pachù nalijte 2x do mìsíce trochu pøípravku do odpadu a nechejte nejlépe pøes noc pùsobit. Vhodné i pro bioseptiky. HG odstraòovaè mastnoty HG Živoèišné i rostlinné tuky a také rostlinné oleje budou dokonale odstranìny pomocí tohoto pøípravku. HG odstraòovaè mastnoty mùže být bez obav použit na nerezový kov, galvanizované, smaltové nebo hliníkové povrchy, ale také na keramické obklady, veškerý plast a mikrovlnné trouby. Pøípravek nastøíkejte pøímo na èistìný povrch, nechejte krátce pùsobit a poté neèistotu setøete hadrem namoèeným nejlépe v teplé vodì. Použijete-li produkt na ušlechtilou ocel, doporuèuje se ho nejdøíve kápnout na èistý hadøík a poté s ním oèistit povrch. HG èistiè na trouby a grily HG HG èistiè na trouby a grily odstraòuje rychle a dùkladnì vpeèený tuk, napø. z trouby, grilù, nerezových vaøièù a venkovních grilù. Pùsobení pøípravku bude intenzivnìjší pokud se èištìný povrch nejdøíve mírnì nahøeje. Pøípravek HG èistiè na trouby a grily nastøíkejte na èištìný povrch a nechejte 3 5 minut pùsobit. Neèistotu setøete z povrchu mokrým hadrem nebo houbou. Po setøení mastnoty z povrchu je nutné troubu nebo gril vymýt horkou vodou. Pøi èištìní grilových roštù nebo plátù celý postup pøípadnì nìkolikrát zopakujte. HG rychlý lesk pro plastové pracovní desky HG HG rychlý lesk pro plastové pracovní desky je pøípravek pro ochranu a údržbu plastù. Výrobek pøináší lesk matným plastovým povrchùm a zajišśuje pozdìjší snadné èištìní. Výrobek je ideálnì pøedurèen pro použití v kuchyních, napøíklad na plastové kuchyòské desky, ale také na stoly, nábytek apod. Povrch pøedem pøípadnì oèistìte HG odstraòovaèem mastnoty, nebo HG intenzivním èistièem pro plasty, tapety, nátìry a poté vytøete do sucha. Následnì nakapejte nìkolik kapek HG rychlého lesku pro plasty na suchou utìrku, která nepouští vlas a rovnomìrnì vetøete do povrchu. Po 2 minutách pøípadnì otøete jemnou suchou utìrkou. 11

15 KUCHYNÌ HG èistiè keramické desky pro každý den HG Pøípravek HG èistiè keramické desky pro každý den je pøíjemnì vonící, bezpeèný èistiè pro keramické èi indukèní vaøící desky. Pøípravek jednoduše odstraòuje denní neèistoty jako jsou napøíklad mastnoty a povlaky vodního kamene a pøedchází tím pøíliš silným neèistotám, které jsou velmi tìžko odstranitelné. Pøípravek HG èistiè keramické desky pro každý den nastøíkejte nìkolikrát na povrch keramické desky a následnì povrch vytøete suchou utìrkou nebo kuchyòským papírem až do úplného vysušení, èistoty a lesku. HG intenzivní èistiè keramické desky HG Pøípravek HG intenzivní èistiè keramické desky je pøíjemnì vonící, bezpeèný èistiè, speciálnì vyvinut pro odstranìní velmi silné špíny a vpeèených zbytkù jídla na keramických deskách. Pøípravek èistí a navíc dodává povrchu ochranný lesk. Naneste trochu pøípravku pomocí vlhkého hadøíku a dobøe jej vetøete do povrchu keramické desky. Pøípravek poté propláchnutým hadøíkem z povrchu setøete a poté pomocí suchého hadru vytøete keramickou desku až do vysokého lesku. Pro každodenní údržbu používejte pøípravek HG èistiè keramické desky pro každý den. HG politura na kovy HG Pøípravek HG politura na kovy je ošetøující pøípravek pro nerezové kuchyòské plochy, hrnce, kuchyòské potøeby, ale také pro hliníkové nádoby, pracovní plochy z tvrdého plastu, chromové kohoutky, konvice, elektrické vaøící desky. HG politura na kovy èistí, leští a ochraòuje v jednom. Naneste trochu pøípravku pomocí vlhkého hadøíku a dobøe jej vetøete do povrchu. Pøípravek poté propláchnutým hadøíkem z povrchu setøete. HG rychlý lesk pro nerezový kov HG Pøípravek HG rychlý lesk pro nerezový kov dodá nerezovému kovu takový lesk jako nikdy pøedtím a stane se tak nepostradatelným pomocníkem v kuchyni. HG rychlý lesk pro nerezový kov je ošetøující a ochraòující prostøedek pøipraven k pøímému použití. Matným místùm dodá opìt lesk a navíc se postará, aby se špína a mastnota nedržela na povrchu. Díky tomu se každodenní údržba podstatnì usnadní. Speciální složení minerálních olejù zaruèuje dlouhodobý efekt. Nerezový povrch je vhodné nejdøíve odmastit napøíklad pomocí pøípravku HG odstraòovaè mastnoty a poté vytøít do sucha. Následnì naneste nìkolik kapek pøípravku na nechlupatý suchý hadr a pravidelnì vetøete do povrchu. Pro dosažení ještì vìtšího lesku nechejte povrch 2 minuty schnout a ještì jednou pøeleštìte èistým suchým hadøíkem. NOVINKA Èistiè kuchyòských desek z pøírodního kamene HG Èistiè pracovních desek z pøírodního kamene HG je speciálnì vyvinut pro rychlé a bezpeèné každodenní èištìní beze šmouh pro desky kuchyòských linek ze žuly, mramoru, tvrdého kamene nebo jiných pøírodních materiálù. Tento výrobek efektivnì odstraòuje veškeré neèistoty a zajistí výsledek beze šmouh a bez dalšího leštìní. Navíc jeho speciální složení zajišśuje prohloubení struktury, díky nìmuž bude vaše kuchyòská linka každý den znovu vyzaøovat své pøirozené vlastnosti. Na plochu, kterou chcete vyèistit, nastøíkejte Èistiè pracovních desek z pøírodního kamene HG a poté setøete povrch èistou utìrkou (na linku). V pøípadì vytrvalé, zaschlé neèistoty nechte výrobek nìkolik minut pùsobit. HG hygienický èistiè lednice HG HG hygienický èistiè lednice je rychleschnoucí èistiè ve spreji, který vaši lednici vyèistí rychle, hygienicky a bez nežádoucích šmouh. Pøed použitím lednici vyprázdnìte a postøíkejte plochy urèené k oèištìní. Utøete èistým hadøíkem. Pøi èištìní zaschlých neèistot nechejte pøípravek nìkolik minut pùsobit. Není nutné oplachovat vodou. Tento výrobek je také vhodný na èištìní vnìjší èásti vaší lednice. 12

16 TEXTIL HG rychlý èistiè pro nerezové povrchy HG HG rychlý èistiè pro nerezové povrchy je úèinným, profesionálním èistícím prostøedkem pro rychlé a jednoduché odstranìní mastnost, špíny a otiskù prstù na nerezových, chromových a hliníkových plochách. Po aplikaci nezanechává žádné stopy. Z toho dùvodu je produkt ideální pro èištìní varných desek, stìn chránících pøed postøíkáním, digestoøí, lednic, mikrovlnných trub apod. HG rychlý èistiè pro nerezové povrchy vytvoøí na produktu rovnìž neviditelnou ochrannou vrstvu, takže èištìní je po dalším ušpinìní ještì jednodušší. Pro vìtší lesk a prohloubení efektu mùžete použít produkt HG rychlý lesk pro nerezové povrchy. HG impregnace pro textil HG Pøípravek HG impregnace pro textil - ochrana pøed vodou, olejem, mastnotou a špínou chrání hodnotný textil pøed vìtšinou skvrn a zároveò propùjèuje ošetøenému materiálu vodì odolný efekt. Neošetøený textil propustí veškeré tekutiny až do hloubky vlákna a poté je velmi obtížné odstranit skvrny. Po ošetøení tímto velmi silným pøípravkem mohou být káva, èaj, oleje, mastnota èí víno jednoduše odstranìny dobøe savým ubrouskem. Pøípravek HG impregnace pro textil má nesèetná využití jako jsou napø. zahradní polštáøe, sluneèníky, stany, látkové potahy, závìsy, obleèení do deštì, sportovní obleèení, kravaty apod. Ošetøovaný textil musí být suchý a èistý. Pøípravek aplikujte ze zhruba 20-ti centimetrové vzdálenosti v rovnomìrných pruzích. Po zhruba 1 hodinì schnutí je materiál dokonale ošetøen a chránìn proti špínì a nepropustí již žádnou tekutinu. HG sùl pro èištìní záclon HG Pùsobením prachu, kuchyòských a nikotinových výparù jsou záclony nevzhledné a šedivé. HG sùl pro èištìní záclon bez námahy odstraní tyto neèistoty. Vaše záclony budou záøivì èisté a získají nádhernou svìží vùni. Uzávìr slouží zároveò jako odmìrka. Pøi použití v praèce naplòte odmìrku po znaèku 80 ml, dejte prací prostøedek do nádržky na prací prostøedky a spusśte prací program na 30 nebo 40 C. Po ukonèení pracího programu se záclona mùže pøípadnì ještì vyždímat. HG prací prostøedky jsou vhodné i na ruèní praní. Uzávìr naplòte po znaèku 40 ml a toto množství rozpusśte asi v 5-ti litrech vody. Vìtší záclony se mohou napøíklad prát i ve vanì. Uzávìr naplòte dvakrát po znaèku 120 ml a toto množství rozpusśte asi v 30-ti litrech vody. Potom namoète záclony nejménì na 2 hodiny. Pøi namáèení záclony vícekrát obraśte. Po namoèení vyjmìte záclonu z vody, vyždímejte ji a potom dvakrát vymáchejte v èisté vodì. HG odstraòovaè zelených povlakù a mechù HG Pøípravek HG odstraòovaè zelených povlakù a mechù odstraòuje nepøíjemné šedozelené povlaky a mechy z teras, cest, kamenù, zdí, støech, kvìtináèù a pod. Po použití pøípravku povlak bìhem 36-ti hodin zmizí. Na oèištìném povrchu zùstanou stopy pøípravku pùsobících preventivnì ještì pøíštích pár mìsícù. Pøípravek HG odstraòovaè zelených povlakù a mechù není škodlivý pro trávu ani jiné rostliny. Pøípravek smí být aplikován pouze pøi suchém poèasí a nejlépe v období, kdy v prùbìhu dvou dnù není oèekáván déšś. Pøípravek naøeïte s vodou v pomìru 1:20 to je zhruba ètvrt láhve pøípravku na pùl kbelíku vody. Roztok naneste pomocí konve na vodu, smetákem, kartáèem nebo rozprašovaèem. Protože HG odstraòovaè zelených povlakù a mechù neobsahuje žádné nebezpeèné látky, nemusí být oplachován vodou. Po oèištìní je povrch nìkolik mìsícù perfektnì chránìn proti dalšímu rùstu tìchto nepøíjemných povlakù. HG èistiè betonových a štìrkových dlaždic HG Pøípravek HG èistiè betonových a štìrkových dlaždic je silný koncentrovaný èistiè, speciálnì vyvinutý pro èištìní špinavých a zašedlých štìrkových a betonových dlaždic. Dlažbu nejdøíve dobøe namoète, nezapomeòte na spáry. Kaluže vody odstraòte. Obsah láhve naøeïte s 4mi litry vody. Použijte vìtší nádobu, do které se vejde kartáè na tyèi, napøíklad vanièka na prádlo. Roztok nanášejte pomocí kartáèe na dlažbu a dobøe drhnìte. Tekutinu nechejte nejdøíve nìkolik minut pùsobit, poté znovu vykartáèujte a døíve, než tekutina uschne, dlažbu dùkladnì spláchnìte vodou. HG intenzivní èistiè zahradního nábytku HG Pøípravek HG intenzivní èistiè zahradního nábytku rychle a jednoduše odstraòuje silné nánosy zašlé špíny ze zahradního plastového nábytku. Èistiè je možno použít na epoxidové, galvanizované a hliníkové povrchy. Pøípravek nastøíkejte pøímo na èistìný povrch, nechejte 1 až 2 minuty pùsobit a oèistìte uvolnìnou špínu pomocí hadru nebo kuchyòského papíru. Pøi velmi silném zneèištìní nechejte pøípravek pùsobit delší dobu, neèistotu poté odstraòte kartáèem nebo houbou a povrch opláchnìte vodou. 13

17 TEXTIL NOVINKA Bìlejší než bílý HG Udržet bílé prádlo skuteènì záøivì bílé je obtížné. Mùže totiž zažloutnout pùsobením sluneèního svìtla, zešednout praním, zabarvit se, zašpinit se nošením, pocením nebo deodorantem. Speciální prací prostøedek HG bìlejší než bílý na bílé prádlo pøedchází a odstraòuje zažloutnutí, zešednutí a zabarvení a odstraòuje špínu a fleky. Používejte HG bìlejší než bílý pokud má bílé prádlo zùstat bílé nebo opìt zbìlet. Vnitøní stranu víèka lze používat jako odmìrku. Naplòte pøed použitím v praèce tuto odmìrku až ke znaèce 80 ml a vyprázdnìte obsah do nádržky pro hlavní praní. Žádný jiný prací prostøedek nepøidávejte a spusśte hlavní prací program na 40 nebo 60 C. Pokud chcete, mùžete do pøíslušné nádržky pøidat aviváž. HG bìlejší než bílý lze rovnìž využít pøi ruèním praní. Naplòte v tomto pøípadì opìt odmìrku po znaèku 80 ml a rozpusśte obsah v 5 litrech vlažné vody. Následnì nechte prádlo minimálnì 2 hodiny namáèet a poté dobøe propláchnìte minimálnì dvakrát èistou vodou. NOVINKA HG Èistièe skvrn NOVINKA Prostøedek na pøedèištìní skvrn a flekù HG HG Prostøedek pro pøedbìžné zpracování skvrn je pøípravek s okamžitým úèinkem, a tím je nejlepším rozpouštìèem skvrn ve své kategorii. Po nastøíkání na skvrnu výrobek ihned skvrnu uvolní z látky, èímž prací prostøedek nebude mít s vyèištìním vašeho prádla žádnou námahu. V základním pracím programu zajistí bezproblémové odstranìní zamaštìných okrajù límcù, skvrn od keèupu, majonézy, vína, oleje, èokolády, tuku, make-upu atd. Vytáhnìte uzávìr a pøípravek hojnì aplikujte na skvrny a zneèištìná místa tak, abyste je plnì pokryli. Pøípravek do skvrn a zneèištìných míst vetøete. Nechte prostøedek nìkolik minut pùsobit. Nenechte zaschnout. Vyperte prádlo ihned poté v praèce v základním pracím programu a pøidejte základní prací prostøedek. Pøi praní v ruce pøidejte do vody prací prostøedek. HG Skvrna na Vaší krásné halence, košili, sukni, saku nebo napø. kalhotách nemusí být s pøípravkem HG èistiè skvrn žádnou katastrofou. Série HG pryè s fleky má 7 rùzných specialistù na odstraòování skvrn, jež mají každý svùj speciální obor, ale spoleènì zvládnou jakýkoli flek. Èistiè skvrn 1 HG : Odstraòuje skvrny z textilu od kávy, èaje, kakaa, keèupu, ovoce, hoøèice, marmelády, èerveného vína, inkoustu, ale i zeleninové a ovocné šśávy, moèi, potu, kari, koøení a rùzných parfémù. Èistiè skvrn 2 HG : Odstraòuje skvrny z textilu od fixy, tuku, oleje, leštidla na obuv, ale i stolního oleje, fritovacího tuku, mazacího tuku, lepících štítkù, a bìlicích korekèních prostøedkù. Èistiè skvrn 3 HG : Odstraòuje skvrny z textilu od svíèkového vosku, pryskyøice, téru. Èistiè skvrn 4 HG : Odstraòuje skvrny z textilu od omáèek a šśáv z peèeného masa, koøení, krve, mléka, vajeèného bílku, ale i od èokolády, majonézy, šlehaèky, výtoku z mokvajících ran a spermatu. Èistiè skvrn 5 HG : Odstraòuje skvrny z textilu od líèidel, trávy, pylu, znaèkovaèe, žvýkaèky, ale i øasenky, vodou øeditelných barev, hlíny, jílu, stavebních pískù a štìrku. Èistiè skvrn 6 HG : Odstraòuje skvrny z textilu od kulièkového pera a tìžce odstranitelných barviv, ale i piva a likéru. Èistiè skvrn 7 HG : Odstraòuje skvrny z textilu od rzi; odstraòuje i rezavé skvrny z dlaždic, keramických dlaždic, betonu a pøírodního kamene neobsahujícího vápenaté složky. 14

18 ZAHRADA HG renovace plastového zahradního nábytku HG odrezovaè HG Poèasím lehce ponièený nábytek i silnì zneèistìný nábytek budou opìt jako nové po použití pøípravku HG renovace plastového zahradního nábytku. Oèistìte již uvolnìnou špínu. Pro usnadnìní použijte napøíklad pøípravek HG intenzivní èistiè zahradního nábytku a nábytek nechejte nejdøíve uschnout. Naneste malé množství pøípravku a pomocí hadøíku vetøete do povrchu. Vtírejte vždy pouze jedním smìrem, pøípravek má jemnì abrasivní pùsobení. Pøípravek nanášejte vždy èistým kouskem hadøíku až do dokonalého vyèištìní povrchu. Pro pravidelnou údržbu doporuèujeme používat pøípravek HG intenzivní èistiè zahradního nábytku. HG Odstranit rez ze zahradního náøadí, bruslí, šroubù, matek a náøadí lze rychle a jednoduše pomocí pøípravku HG odrezovaè, a to navíc bez nároèného broušení! HG odrezovaè se velmi pomalu vypaøuje, èímž pøípravek pùsobí na povrch delší dobu. Díky silnému antikorozivnímu pùsobení pøípravku je možné kov ihned po ošetøení lakovat. Uvolnìnou rez nejdøíve odstraòte. Malé pøedmìty mohou být jednoduše ponoøeny do pøípravku. Pøípravek HG odrezovaè naøeïte s vodou v pomìru 1:5. V závislosti na síle a množství rzi nechejte pøípravek 10 minut až nìkolik hodin pùsobit. Následnì dobøe opláchnìte vìtším množství vody. V pøípadì, že pøedmìt nemùže být ponoøen do roztoku, naneste pøípravek v neøedìné formì pomocí štìtce. I v tomto pøípadì je doba pùsobení závislá na síle a množství rzi. V obou pøípadech však na závìr pøedmìty dobøe opláchnìte vodou. HG restaurátor døevìného zahradního nábytku HG HG restaurátor døevìného zahradního nábytku byl vyvinut speciálnì k ošetøení a na ochranu zahradního nábytku z tvrdého døeva. Zesiluje barevný tón a propùjèuje vašemu zahradnímu nábytku pìkný, pøirozený lesk. Tvrdé døevo obsahuje minerální složky, které vlivem poèasí mìní barvu. Proto tvrdé døevo èasem zšedne. HG restaurátor døevìného zahradního nábytku zabraòuje tomuto zšednutí a eliminuje ho, váš zahradní nábytek dá rychle, jednoduše a na mnoho mìsícù do perfektního stavu a zároveò ho èiní odolným proti vodì. Pøed ošetøením HG restaurátor døevìného zahradního nábytku odstraòte nejdøíve suchým hadøíkem nebo kartáèem prach a neèistoty. Pouze velmi zšedlé plochy dle možností nejdøíve pøebruste. Potom na døevo rovnomìrnì nastøíkejte HG restaurátor døevìného zahradního nábytku. Pøípadné kapky utøete suchým hadøíkem. Prostøedek nechte vsáknout a po 15-ti minutách lehce utøete èistým, suchým hadøíkem. Nyní se váš zahradní nábytek opìt blyští v perfektním stavu. HG odstraòovaè šedi z døevìného zahradního nábytku HG Nejen nový zahradní nábytek z teakového nebo tvrdého døeva, ale i zahradní nábytek z ratanu je ozdobou každé zahrady. Pokud ale byl nábytek po jednu sezónu vystaven povìtrnostním vlivùm, zešediví a jeho veškerý lesk je pryè. Brousit zahradní nábytek z tvrdého døeva, aby se odstranil tento šedivý barevný odstín, je namáhavé. K zjednodušení této úlohy byl vyvinut HG odstraòovaè šedi z døevìného zahradního nábytku. Tento prostøedek vrací zšedlému zahradnímu nábytku z tvrdého døeva už po jediném ošetøení jeho pøirozený, jasný vzhled. Potom mùžete použít HG restaurátor døevìného zahradního nábytku, aby bylo døevo chránìné a vrátil se mu pøirozený teplý lesk. HG odstraòovaè šedi z døevìného zahradního nábytku muže být použitý i na jiné druhy døeva jako napøíklad meranti, mahagon a smrk, ale i na proutìný ratanový nábytek. HG impregnace pro zdi a fasády HG Vnikající dešśová voda muže zapøíèinit na zdech vlhké skvrny. Spolu s touto vlhkostí vnikají do zdí i atmosférické neèistoty, èímž se zneèišśují fasády. To tvoøí dobrou živnou pùdu pro plísnì, které zase mohou vytvoøit zelený povlak. Pokud se vlhkost dostane dovnitø, mohou na vnitøní stìnì vzniknout plesnivé skvrny, které zapøíèiòují zatuchlý zápach. Do fasády ošetøené HG impregnace pro zdi a fasády nemùže vniknout voda, èímž se zabrání veškerým nežádoucím dùsledkùm. HG impregnace pro zdi a fasády byla vyvinuta na základì nejnovìjší chemické technologie a je úèinná nejménì 10 let. Kromì toho se dá bez námahy nanést a ještì k tomu mùže stìna dýchat jako pøedtím. Ošetøované povrchy oèistíte nejdøíve prostøedkem HG super odstraòovaè. Sanytr nebo kvìty ze stìn odstraòte podle možnosti pomocí HG impregnace pro zdi a fasády. Zelený povlak odstraòte podle možnosti pomocí HG odstraòovaèe zelených povlakù a mechu. HG impregnace pro zdi a fasády naneste štìtcem, váleèkem nebo rozprašovací pumpièkou. Pracujte vždy ve smìru odshora, naráz neošetøujte více než 2m 2. Prostøedek nanášejte v horizontálních pásech, napøíklad zleva doprava. Povrch ošetøete vždy nejménì 2 vrstvami, dokud není povrch nasáknutý (2 tenké vrstvy jsou lepší než jedna silná). Jednotlivé vrstvy HG impregnace pro zdi a fasády vždy nanášejte mokrou na mokrou. To znamená, že pøi nanášení následující vrstvy nesmí být pøedchozí ještì úplnì zaschlá. Nenanášejte na slunci nebo na teplé fasády. Podle poréznosti ošetøovaných povrchu muže být 1 litrem ošetøená plocha od 2 do 10 m 2. 15

19 AIR CARE HG odstraòovaè pachu HG HG odstraòovaè pachu byl vyvinut speciálnì k odstraòování nepøíjemných pachù biologickým zpùsobem. Místo pøekrytí zápachu odstraòuje tento prostøedek zdroje zápachu pomocí pøírodních enzymù a mikrobù tak, aby se nepøíjemný zápach neobnovil. HG odstraòovaè pachu odstraòuje mimo jiné i zápach moèi, fekálií, zvratkù, domácích zvíøat, nikotinu, ovoce a zeleniny a mnoha dalších zdrojù, a to témìø ze všech absorbujících povrchù. Pøíèina zneèištìní by mìla být odstranìna pokud možno co nejdøíve. Potom na neodstranìný zbytek nastøíkejte poøádnì pøípravek HG odstraòovaè pachu a zvítìzte tak nad nepøíjemným pachem. Je dùležité nanést prostøedek na zdroj zápachu tak, aby se nepøíjemný zápach úplnì odstranil. Zdroj zápachu zmizí po 20 minutách nebo až po nìkolika hodinách, což záleží na poréznosti. Zápach je odstranìný tehdy, pokud jsou ošetøované plochy znovu suché. HG neutralizátor pachu HG HG neutralizátor pachu je neškodný rostlinný extrakt na vodní bázi, který nepøíjemné pachy nezakrývá (pachy, které vznikají napøíklad pøi peèení ryb, vaøení rùžièkové kapusty, fritovaní, kouøení atd.), ale rychle, jistì a úèinnì je neutralizuje a zanechává hygienicky èistý vzduch. HG neutralizátor pachu je velmi ekologický sprej. Jelikož je aplikován aerosolem, rozprašuje zvláštì rovnomìrnì a støíká ve všech pozicích. V prostoru nebo místnosti, ve které má být vzduch neutralizovaný, poøádnì nastøíkejte HG neutralizátor pachu. Po 15-ti minutách je vzduch opìt èistý. Pøi pøetrvávajících problémech se zápachem se mùže postup opakovat. Pokud by nebyl nepøíjemný zápach po 2 aplikacích stále zneutralizovaný, existuje pravdìpodobnì ještì nìjaký aktivní zdroj zápachu. Tento zdroj mùže být taktéž znièen pomocí pøípravku HG neutralizátor pachu. HG neutralizátor pachu z textilu HG HG neutralizátor pachu z textilu je neškodný rostlinný extrakt na vodní bázi, který nepøíjemné pachy nezakrývá, ale místo toho cílenì rozkládá molekuly zápachu. Nyní nemusíte dávat obleèení, které ještì není špinavé, ale pouze nepøíjemnì páchne, protože jste ho mìli na oslavì, v restauraci nebo na grilování, rovnou do èistírny. Tak ušetøíte velkou èást nákladù za èistírnu! To platí samozøejmì i pro závìsy, záclony atd. a pro pøedmìty, které se vlastnì nemohou dát do èistírny jako napøíklad køesla a matrace. Praktický sprej bez aerosolù škodících životnímu prostøedí umožòuje obzvlášś jemné rozprašování. HG neutralizátor pachu z textilu nastøíkejte poøádnì ze vzdálenosti asi 30 cm na látku. Po minutách je látka opìt bez zápachu. 16

20 INFORMAÈNÍ SYSTÉM Regálový informaèní systém HG je unikátní interaktivní systém, který poskytne vašim zákazníkùm rychlé a jednoduché informace o výrobcích HG. Zákazník tak získá to nejvhodnìjší øešení pro problém s èištìním. Tøemi jednoduchými kroky se zákazník dostane od problému k øešení. A co více! Regálový informaèní systém HG je také ideálním informaèním bodem pro vaše zamìstnance a je témìø jako jeden zamìstnanec v prodejnì navíc. Je to zamìstnanec, který nikdy není nemocný, nepotøebuje dny volna a který je vždy pøipraven jednat s vašimi zákazníky. Regálový informaèní systém HG je podpoøen speciálními reklamními materiály, které popisují každý výrobek HG. Vašim zákazníkùm jsou tak poskytovány užiteèné a efektivní informace nejen na Vaší prodejnì, ale také doma. 17

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Návod na čištění a údržbu podlah

Návod na čištění a údržbu podlah S přírodou k člověku Návod na čištění a údržbu podlah pro podlahy ze dřeva, korku, linolea a minerálních povrchů suché čištění mokré čištění údržba základní obnova odstraňování problematických skvrn intenzivní

Více

Nové produkty FOR HOME 2015

Nové produkty FOR HOME 2015 Nové produkty FOR HOME 2015 Tekutý prostředek na čištění plastových povrchů NOVINKA Plastic Surface Cleaner 750 ml dokonale odstraňuje veškeré nečistoty: mastnotu, prach i saze nepoškrábe čištěný povrch

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

Produkty Forbo FloorCare

Produkty Forbo FloorCare Produkty Forbo FloorCare Speciálně navržené produkty Forbo FloorCare zaručí efektivní, jednoduché čištění a udržovací procedury a tím udrží Vaši podlahu v perfektním stavu. Spray má skvělé výsledky pro

Více

Správná údržba je také důležitým předpokladem pro zachování příslušné záruky.

Správná údržba je také důležitým předpokladem pro zachování příslušné záruky. Vážený zákazníku, koupil jste si kvalitní výrobek značky KEUCO. Při správné údržbě se budete z doplňků, armatur, koupelnového nábytku a zrcadlových skříněk dlouho těšit. Správná údržba je také důležitým

Více

MANUÁL K POUŽITÍ SUPERKONCENTRÁTŮ

MANUÁL K POUŽITÍ SUPERKONCENTRÁTŮ MANUÁL K POUŽITÍ SUPERKONCENTRÁTŮ PRO ČISTOTU A HYGIENU V PROFESIONÁLNÍ SFÉŘE Produkt Popis Kde použít Ředění Jak použít AROMA PRODUKT Superkoncentrát. Detergent pro základní úklid i denní údržbu a pro

Více

Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia.

Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia. Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia.cz, www.boltonczechia.cz Profesionální řada WC NET Aktivátor

Více

Proč. Protože čistí!

Proč. Protože čistí! Proč Protože čistí! New Product Technology Značka REAL přináší komplexní řešení na všechny stupně znečištění a pro všechny typy povrchů včetně těch nejcitlivějších (sklokeramika, dřevo, mramor, teflon,

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

prací prostředek pro dětské prádlo

prací prostředek pro dětské prádlo prací prostředek pro dětské prádlo 2,4 kg 4,5 kg 15 kg BATOLE Kvalitní prací prášek českého výrobce, určený převážně na prádlo přicházející do styku s dětskou pokožkou, která je nejvíce vystavena rizikům

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Dejme èlovìku a pøírodì ještì šanci!

Dejme èlovìku a pøírodì ještì šanci! V SOULADU - je originální - Ha-Ra vítìzem testu Dejme èlovìku a pøírodì ještì šanci! V SOULADU Ha-Ra technologické centrum na ochranu životního prostøedí 2 - je originální - Tajemství úspìchu Èistit ekologicky,

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

VÝROBKY ÚKLIDOVÉ CHEMIE. Vaše pohodlná cesta k čistotě. Výroba čisticích a mycích prostředků. Praha Plzeň Brno Ostrava Bratislava. www.alfaclassic.

VÝROBKY ÚKLIDOVÉ CHEMIE. Vaše pohodlná cesta k čistotě. Výroba čisticích a mycích prostředků. Praha Plzeň Brno Ostrava Bratislava. www.alfaclassic. Výroba čisticích a mycích prostředků Vaše pohodlná cesta k čistotě. VÝROBKY ÚKLIDOVÉ CHEMIE Creme tekuté mýdlo Raj Extra mycí a čisticí prostředek Společnost je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

EVERSTAR s.r.o. Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Czech Republic tel.: +420 583 301 070, fax: +420 583 301 089 e mail: everstar@everstar.

EVERSTAR s.r.o. Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Czech Republic tel.: +420 583 301 070, fax: +420 583 301 089 e mail: everstar@everstar. EVERSTAR s.r.o. Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Czech Republic tel.: +420 583 301 070, fax: +420 583 301 089 e mail: everstar@everstar.cz www.everstar.cz KATALOG DŮM, BYT, ZAHRADA, AUTO A KOLO SPECIALISTA

Více

Flügger. Ochrana dřeva v interiéru. flugger.cz

Flügger. Ochrana dřeva v interiéru. flugger.cz Flügger Ochrana dřeva v interiéru flugger.cz FLÜGGER OCHRANA DŘEVA V INTERIÉRU Proč natíráme truhlářské výrobky v interiérech? Natřením dveří, zárubní nebo nábytku můžete dosáhnout mnoha nádherných a vzrušujících

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

Návod k péči. o podlahu. Nejlepší tipy pro dokonalou péči. o podlahu

Návod k péči. o podlahu. Nejlepší tipy pro dokonalou péči. o podlahu Návod k péči o podlahu Nejlepší tipy pro dokonalou péči o podlahu 2 rychle, snadno, přírodně: tak se dnes pečuje o podlahy. Správná péče o podlahu snadná a hned hotová! Správná péče o podlahu zachová hodnotu

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky BerryAlloc Click Vinyl Kdekoli. Navždy. www.berryalloc.com (1/4) 1. Obecné pokyny PureLoc je LVT podlaha pro domácí užití a je vyroben dle normy EN 649T. PureLoc

Více

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM HAIR n BODY HAIR n BODY je exkluzivní vlasový a tělový šampón. Chrání a zesiluje vlasy, obsahuje výtažky z aloe vera a pšeničné zárodečné bílkoviny. HAIR n BODY se používá na mytí a ošetřování vlasů a

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

P60 / P80 / Platinum 125

P60 / P80 / Platinum 125 P60 / P80 / Platinum 125 P60 / P80 / Platinum 125 N e v i d i t e l n í n e p ø á t e l é Vìtšina lidí stráví až 90% svého èasu buï doma nebo pøi práci v uzavøených prostorech. Podle amerického úøadu pro

Více

UNIVERSAL HLADKÁ KŮŽE NUBUK STYLE OUTDOOR SPORT. KATALOG kosmetika na obuv

UNIVERSAL HLADKÁ KŮŽE NUBUK STYLE OUTDOOR SPORT. KATALOG kosmetika na obuv UNIVERSAL HLADKÁ KŮŽE NUBUK STYLE OUTDOOR SPORT KATALOG kosmetika na obuv Sortiment UNIVERSAL Pro všechny obuvnické materiály a jejich kombinace. HLADKÁ KŮŽE Pro obuv z hladké kůže. NUBUK Pro obuv z nubuku

Více

Wood Professional Cosmetics

Wood Professional Cosmetics Wood Professional Cosmetics Impregnace Lazury Barvy orma Wood Professional Cosmetics Impregnační ochranné povrchové úpravy pro exteriér Ochranné nátěry na lodě Nátěry na vodní bázi impregnační povrchové

Více

Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky

Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky TRAIVA s.r.o., Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Tel/fax: 596 123 556 www.e-safetyshop.eu Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky Protiskluzová páska slouží

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě.

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Perfektní péče na mokro, která má systém Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Čisticí systém s přívodem vody a přípojkami GARDENA systému. Jednoduše kombinovatelný Ideální

Více

"Láhve vína v okně" - obrázek v rámečku. (Technika krakelování)

Láhve vína v okně - obrázek v rámečku. (Technika krakelování) "Láhve vína v okně" - obrázek v rámečku (Technika krakelování) Co budete potřebovat: 1 ks ubrousek s vybraným motivem vhodný pro rozměr destičky v rámečku, zde použit ubrousek 33x33 cm Láhve vína v okně

Více

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl Progresivní řešení čištění povrchů Pro údržbu, opravy a průmysl Profesionální čištění spolehněte se na kvalitu značky Loctite Čističe Loctite pro údržbu byly vyvinuty pro čištění součástek a sestav v kovovýrobě,

Více

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY www.gms.cz HADICE PRO PIVOVARY A LIHOVARY DRINKTEC 10 Tlaková hadice Provozní

Více

MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce

MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce MURAUERS léèivá síla z Mrtvého moøe Váš obchodní zástupce ABÍDKÝ KATALOG Výhradní distributor do ÈR Mgr. Darina Krejzlová Cihelní 42, 748 01 Hluèín tel.: 724 282 848 e-mail: info@adarda.cz www.adarda.cz

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Obsah 1 Obecné... 3 Příprava stěny... 4 3 Příprava podlahy... 5 4 Provádění hydroizolace... 5 5 Lepení keramického

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

Nabídka na systém denního čištění interiérů. TASKI exact systém

Nabídka na systém denního čištění interiérů. TASKI exact systém Nabídka na systém denního čištění interiérů TASKI exact systém Cílem této nabídky je detailně představit doporučený systém na denní čištění interiérů a měla by vytvořit základ pro další diskusi. Jako hlavní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KATALOG STANDARDŮ 5/2015

KATALOG STANDARDŮ 5/2015 5/2015 KATALOG STANDARDŮ DVEŘE Dveře dotvářejí Váš interiér. Jsou chápány jako nábytek, který mimo jiné plní komunikační funkci mezi jednotlivými místnostmi. Dveře, které byly vybrány do standardu projektu,

Více

Řasenky. COATING SEALER Lashcare. Ochranná řasenka / báze - průhledná

Řasenky. COATING SEALER Lashcare. Ochranná řasenka / báze - průhledná Řasenky COATING SEALER Lashcare Ochranná řasenka / báze - průhledná Speciální ochranná báze JB Cosmetics na Prodloužené řasy. Ochraňuje Prodloužené řasy a adhesivum před vlhkem, mastnotou a nečistotami.

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002 Lepidlo Sikadur 30 Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 Druh Thixotropní 2 - komponentní lepící hmota na epoxidové bázi,bez rozpouštědel. Použití Silová spojení : - CFK lamel na betonu a dřevě - ocelových

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice třída Kpt. Jaroše 1944/31, 4. patro, 602 00 Brno, Czech Republic info@chytrazed.cz +420 731 444 250

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZD ČÁST 2 PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM VÝKONŮ Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH Mgr. Jitka Straková Arnika Program Toxické látky a odpady ----------------------------------------------------------------------

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství RNDr. Jiří Oborný Co jsou to nanotechnologie Richard Feynman There is plenty room at the bottom (Tam dole je spousta místa) r. 1959 začátek

Více

BYTY KATALOG STANDARDŮ. BYDLETE ŽIJTE INVESTUJTE byty.navackove.cz

BYTY KATALOG STANDARDŮ. BYDLETE ŽIJTE INVESTUJTE byty.navackove.cz BYDLETE ŽIJTE INVESTUJTE byty.navackove.cz 11/2014 DVEŘE Dveře dotvářejí Váš interiér. Jsou chápány jako nábytek, který mimo jiné plní komunikační funkci mezi jednotlivými místnostmi. Dveře Sande, které

Více

D55, s.r.o.: Podlahy SLAVIA speciální nabídky 2012

D55, s.r.o.: Podlahy SLAVIA speciální nabídky 2012 DUBOVÉ VARIACE 1 3-vrstvé dřevěné podlahy: nášlapná vrstva 4 mm, možnost několikrát přebrousit, životnost minimálně 30 let síla 13-15 mm - zámkový spoj nebo perodrážka, finální povrchová úprava, jednoduchá

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 B2C ceník č. 2/2014 platnost 1. 4. 30. 6. 2014 aktualizace 1. 4. 2014 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm.

bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm. UV - LEPIDLA Nabízíme následující typy lepidel, k jejichž vytvrzení slouží UV záøení, u nìkterých typù lze k vytvrzení použít i denní svìtlo. Lepení skla UV lepidly v kombinaci s jinými materiály ( sklo,

Více

Čistěji díky páře pro všechny případy. Tipy použití pro čištění párou a žehlení.

Čistěji díky páře pro všechny případy. Tipy použití pro čištění párou a žehlení. Čistěji díky páře pro všechny případy. Tipy použití pro čištění párou a žehlení. Obsah Čištění bez chemie 3 Princip funkce a bezpečnost 4 Oblasti použití 5 Jak vyčistím: mastné usazeniny 6 varnou desku

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 ceník č. 4/2013 platnost 1. 10. 31. 12. 2013 aktualizace 1. 10. 2013 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

HTC Diamond Cleaning System Stačí přidat vodu

HTC Diamond Cleaning System Stačí přidat vodu CS HTC Diamond Cleaning System Stačí přidat vodu www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC představuje revoluční způsob čištění podlah DCS Diamond Cleaning System (Diamantový čistící systém) je nová

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

Olejování silně namáhaných povrchů v interiérech

Olejování silně namáhaných povrchů v interiérech no. 753 Olejování silně namáhaných povrchů v interiérech A Popis Přírodní ošetření povrchů se stalo nepostradatelnou součástí současného nábytkářského průmyslu. Stále více zákazníků vyžaduje ekologické

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ECHOSLINE

TECHNICKÝ MANUÁL ECHOSLINE TECHNICKÝ MANUÁL ECHOSLINE TECHNICAL SOLUTIONS ECHOS COLOR PERMANENTNÍ BARVA NA VLASY PROFESIONÁLNÍ KRÉMOVÁ BARVA NA VLASY 100 ml Obsahuje včelí vosk a vitamin C. Zaručuje vysokou stabilitu odstínů a dokonalé

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB

CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB ( KLIKNĚTE SI NA SLUŽBU, O KTEROU MÁTE ZÁJEM ) ZÁKLADNÍ SAZBA ÚKLIDOVÝCH PRACÍ... - 2 - PRAVIDELNÝ ÚKLID KANCELÁŘÍ... - 3 - GENERÁLNÍ ÚKLID KANCELÁŘÍ... - 4 - PRAVIDELNÝ ÚKLID DOMÁCNOSTÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pohyblivé spoje a krytky spojů Projoint DIL Cerfix Projoint DIL NT - ST

Pohyblivé spoje a krytky spojů Projoint DIL Cerfix Projoint DIL NT - ST PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Pohyblivé spoje a krytky spojů Projoint DIL Cerfix

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Specifikace zboží a kalkulace ceny

Specifikace zboží a kalkulace ceny Příloha č. 1 kupní smlouvy č. 15/120-0 Název zboží Popis jednotka množství Cena bez DPH za jednotku množství v Kč Cena včetně DPH za jednotku množství v Kč Kat. číslo dodavatele 1 Prášek na praní na barevné

Více

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY:

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: PRACOVNÍ DESKY ŽULA - přírodní kámen tvořený křemíkem, živicí a slídami - velká tvrdost (odolnost proti nárazům a poškrábání), nejtvrdší na trhu - odolnost proti teplotám do 300

Více

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Decoupage rýžovými papíry a 2-krokovým krakelováním Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Budeme

Více

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Tradice a budoucnost Eternit pochází z latinského slova Eterna, což znamená vìènost. Eternit je støešní krytina s více než 100 letou tradicí. Díky svému vzhledu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více