Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov"

Transkript

1 Akustická studie Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Investor, objednatel: František Dvořák Rácov 588 Batelov Datum zpracování: březen duben 2011 Počet výtisků: 3 Výtisk č. 1 Počet příloh: 0 Zpracoval: Ing. Karel Kříž Zakázka AB-11 Strana 1 (celkem )

2 Úvod Akustická studie je zpracována jako samostatná zpráva ke změně č. 1 územního plánu obce Batelov. Úkolem hlukové studie je posouzení akustické situace v lokalitě B5 územního plánu. Zdrojem hluku v dané lokalitě je automobilová doprava zejména na silniční komunikaci /6 Batelov Bezděčín a drážní doprava na železniční elektrifikované trati č. 225 Jihlava- H.Cerekev- J. Hradec- Veselí n. L. (viz obrázek 1a 2, foto 1 až 4). Hluková studie bude posuzovat akustickou situaci v předmětné lokalitě v roce 20. Za tím účelem: bude vytvořen 3D výpočtový model řešené lokality pro stanovení hladin akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech RD navržených v lokalitě B5 z automobilové a drážní dopravy ve výhledové akustické situaci v roce 20. Na hlavní komunikaci /6 model použije intenzity automobilové dopravy z celostátního sčítání dopravy provedeného ŘSD Praha, které budou povýšeny pomocí koeficientů vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok 20. výpočet hladin akustického tlaku bude proveden pro denní a noční dobu v chráněných venkovních prostorech navržených staveb pomocí tzv. hodnocení fasád. Plošně bude akustická situace popsána pomocí pásem hladin akustického tlaku vypočítaných pro denní a noční dobu. Pro účely územního plánu budou samostatně vyznačeny izofony hladin akustického tlaku reprezentující hygienický limit stanovený pro danou lokalitu, zdroj hluku a denní dobu. bude proveden, v případě překročení hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech staveb, návrh možných protihlukových opatření nebo návrh změn v územním plánu Popis situace Ve změně č. 1 územního plánu obce Batelov je nově navržena plocha B5 pro bydlení v RD ležící u silnice /6 na Bezděčín. Plocha se nachází na jižním svahu mezi stávající zástavbou východně, silnicí /6 jižně a nivou potoka západně. Nové plochy pro bydlení ve rodinných domech navazují západně na stávající zástavbu rodinných domů. Podél silnice /6 bude ponechán pruh zeleně. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se předpokládá ze stávajícího obytného území východně. Lokalita leží mimo ochranné pásmo železniční dráhy č. 225 severně od osy železničního tělesa. Zakázka AB-11 Strana 2 (celkem )

3 obrázek 1 řešené území B5 vyznačené v územním plánu obce Batelov obrázek 2 Mapa zájmové lokality Zájmová lokalita B5 Silnice /6 Železniční trať č.225 Silnice /1 Zakázka AB-11 Strana 3 (celkem )

4 foto 1 jihozápadní pohled na zájmovou lokalitu foto 2 komunikace /6 směr Bezděčín foto 3 komunikace /6 směr Jihlava Zakázka AB-11 Strana 4 (celkem )

5 foto 4 severní pohled na železniční trať č. 225 Zakázka AB-11 Strana 5 (celkem )

6 Hygienické limity hluku Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru upravuje 11 Nařízení vlády č.1/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách se ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq, 8h ). Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny hluku L Aeq,T = db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 db, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 db. Stanovení hygienických limitů pro hluk z dopravy v řešeném území je uvedeno v tabulce 1. tabulka 1 Stanovení hygienických limitů hluku Druh chráněného prostoru Druh hluku Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (db) DEN ( h) NOC ( h) CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR OSTATNÍCH STAVEB CHRÁNĚNÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR Hluk z dopravy v okolí hlavních pozemních komunikací v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních komunikacích. Silnice /6, /1 L Aeq,16h 60 L Aeq,8h CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR OSTATNÍCH STAVEB CHRÁNĚNÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR Hluk z dopravy na pozemních komunikacích místní obslužné komunikace L Aeq,16h 55 L Aeq,8h CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR OSTATNÍCH STAVEB CHRÁNĚNÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR Hluk z dopravy železničních drahách L Aeq,16h 55 L Aeq,8h Poznámka 1: Závazné stanovení hygienických limitů hluku je v kompetenci územně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Poznámka 2: Jako hlavní pozemní komunikace jsou v Příloze č. 2 k nařízení vlády č. 1/2006 Sb. definovány dálnice, silnice I. a. třídy a místní komunikace I. a. třídy 1. 1 V 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, jsou definovány třídy místních komunikací. Místní komunikací. třídy je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí. Prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb. v 3 odst. 2 definuje místní komunikace. třídy jako sběrné komunikace, které spojují části měst navzájem nebo napojují města, případně jejich části na pozemní komunikace vyšší třídy nebo kategorie. Další rozdělení místních komunikací do funkčních skupin uvádí ČSN v tabulce 1; zde jsou do funkční skupiny B zařazeny sběrné komunikace obytných útvarů, spojení obcí, průtahy silnic I.,. a I. třídy. Sběrné komunikace přivádí dopravu města na vnější silniční síť, tvoří hlavní dopravní osy obcí. Jsou hlavním nositelem tras veřejné hromadné dopravy. Mohou sloužit jako průtahy silnic. Plní také funkci obsluhy přilehlé zástavby. Zakázka AB-11 Strana 6 (celkem )

7 Poznámka 3: Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky 2, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Výpočetní model Výpočet hladin akustického tlaku v posuzované lokalitě je proveden pomocí programu Cadna A verze firmy DataKustik GmbH. Výpočet hluku z průmyslových zdrojů v daném SW vychází ze zásad stanovených v ISO Výpočet hluku ze silniční dopravy je proveden dle české metodiky, viz [4] Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy Výpočet hluku ze železniční dopravy je proveden dle německé metodiky Schall 03, ale bez uplatnění kolejového (železničního) bonusu 5 db. Výpočtový program Cadna A umožňuje plnohodnotné modelování ve 3D, a to nejen objektů a terénu, ale i liniových a plošných zdrojů hluku. Odhad přesnosti výpočtu v konkrétním případě činí ± 2 db. Jako globální útlum povrchu G ve výpočtovém modelu byl volen G = 0.6. Povrch komunikací a fasády domů jsou zadány odrazivé. Pro vytvoření 3D modelu řešeného území byly využity digitální mapové podklady. Modelové zadání výpočtové úlohy je patrné z obrázků 4 až 6. K výpočtu hladin akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech navrhovaných staveb bude využito funkce programu hodnocení fasád. Tato funkce spočívá v tom, že jsou automaticky u zvolených chráněných domů vygenerovány výpočtové body o zvolené hustotě, a to ve všech nadzemných podlažích. Na hodnoceném objektu je vytvořen kruhový symbol rozdělený na tři části. V horní polovině je uveden rozsah nadzemních podlaží, ve kterých je překročen hygienický limit stanovený pro danou lokalitu, v levé dolní části je zobrazena nejvyšší hodnota hladiny akustického tlaku stanovená jako maximum ze všech hladin akustického tlaku vypočítaných ve vygenerovaných bodech u fasády a výškových hladinách v denní době. V pravé části je uvedena nejvyšší hladina akustického tlaku v době noční (viz obrázek 3). obrázek 3 Ukázkový příklad hodnocení fasády I-I Poznámka: Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví (OVZ /62 ze dne ) nelze za chráněný venkovní prostor považovat pozemek zapsaný v katastru nemovitostí jako zahrada, neboť zahrady jsou dle zákona č. 3/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR zemědělským pozemkem. Zakázka AB-11 Strana 7 (celkem )

8 obrázek 4 Výpočetní model Zakázka AB-11 Strana 8 (celkem )

9 obrázek 5 jihovýchodní 3D pohled na zájmové území obrázek 6 severní 3D pohled na zájmové území Zakázka AB-11 Strana 9 (celkem )

10 Celková akustická situace v roce 20 Celková akustická situace bude popisovat stav hladin akustického tlaku v dané lokalitě pro hluk z automobilové a drážní dopravy ve výhledovém roce 20. Do výpočtového modelu byla zařazena, kromě silnice /6, další nejbližší komunikace /1 a obě ramena této komunikace tvořící křižovatku se silnicí /6. V roce 20 předpokládáme, že intenzita dopravy na silnicích /6 a /1 bude růst podle publikovaných koeficientů vývoje intenzit dopravy. Tento koeficient pro výchozí rok 2005 a výhledový rok 20 na komunikacích. třídy byl stanoven podle [10] takto: Pro skupinu lehkých vozidel 1.58 Pro skupinu těžkých vozidel 1.11 Výsledné intenzity dopravy vstupující do výpočtového modelu na hlavní komunikaci /6 a /1 v roce 20 jsou uvedeny v tabulce 2 včetně emisních hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T. Podíl noční intenzity dopravy včetně nočního podílu nákladní dopravy na hlavních komunikacích je určen dle [4]. tabulka 2 Zdroje hluku v modelu silniční doprava, 20 Komunikace ID L Aeq,7.5m Den Noc Počet všech vozidel / 1h Podíl nákladní dopravy (%) Osobní vozidlo Rychlost Nákladní vozidlo Šířka komuni kace 3 Sklon (db) (db) Den Noc Den Noc (km/h) (km/h) (%) /6, úsek 6-90 K w rameno silnice /1 K w rameno silnice /1 K w7 2.0 Silnice I/1, úsek 6-88 K w7 0.6 kde L Aeq,7.5m - emisní hodnota L Aeq,T ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace Dalším významným dopravním zdrojem hluku v území je železniční trať č Intenzita osobní dopravy na železniční trati č. 225 v úseku Jihlava J.Hradec byla převzata z akustické studie Obytný celek Jihlava Horní Kosov - Buková, Ekotechnika, Brno, I/2010, která řešila hluk ze železnice vzhledem k navrhované obytné lokalitě Buková v Jihlavě v blízkosti předmětné tratě. Počet vlaků na železniční dráze za 24 hodin je uveden v tabulce 3. Do výhledového roku 20 se na posuzované železniční trati nepředpokládá významný rozvoj dopravy ve výpočtu je uvažována horní intenzita osobní i nákladní dopravy dle tabulky 3. Základní parametry uvažované železnice, včetně emisních hodnot v denní a noční době jsou uvedeny v tabulce 4. tabulka 3 Intenzita železniční dopravy Trať č. Úsek 225 Jihlava J.Hradec Intenzita dopravy (počet vlaků) Osobní doprava DEN NOC Os R Os R Nákladní doprava DEN NOC Celkem Celkem - 3 Šířka komunikace mezi krajnicemi (m) Zakázka AB-11 Strana 10 (celkem )

11 tabulka 4 Tabulka zdrojů železniční doprava Trať L m,e Vlakové třídy DEN NOC typ počet vlaků p 4 (%) v (km/h) délka (m) L m,e,i (dba) (db) (db) den noc den noc Rychlík Osobní Nákladní kde L m,e - emisní ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 25 m od osy posuzované koleje (v tomto případě osy dráhy) a ve výšce 4 m nad terénem ve volném poli Stanovení hladiny akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech staveb pro hluk z automobilové a drážní dopravy v roce 20 Pro výpočet hladin akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech navržených staveb v zájmové lokalitě (ve vzdálenosti 2m od fasády) použijeme již zmiňované hodnocení fasád. Všechny posuzované stavební objekty mají stavební výšku 8m, výška jednoho podlaží činí 3m. Vypočítané hladiny akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech navržených staveb pro denní a noční dobu jsou uvedeny v následující tabulce 5. Šíření hluku ze silniční dopravy a drážní dopravy v řešeném území ve výšce 3 m nad terénem je zobrazeno na obrázcích hlukových pásem s krokem 1 db, v denní době na obrázku 7, v noční době na obrázku 8. tabulka 5 Hodnocení fasád celková akustická situace, automobilová + železniční doprava, rok 20 ID ID Hladina akustického tlaku L navržených Aeq,T navržených Hladina akustického tlaku L Aeq,T stavebních Den Noc stavebních Den Noc objektů (db) (db) objektů (db) (db) Vypočítané hladiny akustického tlaku uvedené v tabulce 5 nelze jednoduše porovnat s hygienickými limity, neboť celková ekvivalentní hladina akustického tlaku je dána součtem hladin akustického tlaku ze silniční dopravy a dopravy drážní, které mají různé hygienické limity. Proto budou v následujících částech této studie provedeny výpočty ve dvou variantních modelových situacích a to samostatně pro hluk ze silniční dopravy a drážní dopravy. 4 Podíl kotoučových brzd Zakázka AB-11 Strana 11 (celkem )

12 obrázek 7 Hluková pásma ve výšce 3.0 m nad terénem, zdroj hluku: silniční a drážní doprava, rok 20, DEN > db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db Zakázka AB-11 Strana 12 (celkem )

13 obrázek 8 Hluková pásma ve výšce 3.0 m nad terénem, zdroj hluku: silniční a drážní doprava, rok 20, NOC > db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db Zakázka AB-11 Strana 13 (celkem )

14 Akustická situace pro hluk ze silniční dopravy v roce 20 První modelová varianta se bude zabývat pouze hlukem z dopravy na silničních komunikacích. Vstupní údaje do modelu jsou shodné s předcházející celkovou modelovou situací s tím rozdílem, že je vyloučena drážní doprava. Vypočítané hladiny akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech navrhovaných domů jsou uvedeny v tabulce 6 včetně porovnání vypočítaných hladin akustického tlaku s hygienickým limitem stanoveným pro denní a noční dobu. Šíření hluku ze silniční dopravy v řešeném území ve výšce 3 m nad terénem je zobrazeno na obrázcích hlukových pásem s krokem 1 db, v denní době na obrázku 9, v noční době na obrázku 10. V obrázku 11 je vyznačena izofona (tlustou červenou čarou) o hladině akustického tlaku L Aeq,16h = 60 db pro dobu denní vypočítaná ve výšce 3m nad terénem, v obrázku 12 izofona L Aeq,8h = db pro dobu noční vyznačená modrou silnou čarou. tabulka 6 Hodnocení fasád pouze automobilová doprava, rok 20 ID navržených stavebních objektů Hladina akustického tlaku L Aeq,T Překročení Využití území Hygienický limit L Aeq,T (db) 60 Den Noc Od Do Typ hluku DEN NOC (db) (db) Podlaží Vyhodnocení NV Silnice vyhovuje - vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje NV Silnice vyhovuje vyhovuje.7.5 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.6.5 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.0.8 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.4.2 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.8.6 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.2.0 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.1.9 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.8.6 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.0.8 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.0.8 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.8.6 NV Silnice vyhovuje vyhovuje.7.5 NV Silnice vyhovuje vyhovuje Poznámka Zakázka AB-11 Strana 14 (celkem )

15 obrázek 9 Hluková pásma ve výšce 3.0 m nad terénem, zdroj hluku: automobilová doprava, rok 20, DEN > db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db Zakázka AB-11 Strana 15 (celkem )

16 obrázek 10 Hluková pásma ve výšce 3.0 m nad terénem, zdroj hluku: automobilová doprava, rok 20, NOC > db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db Zakázka AB-11 Strana 16 (celkem )

17 obrázek 11 Izofona o hladině L Aeq,T = 60 db, zdroj hluku: automobilová doprava, rok 20, DEN Zakázka AB-11 Strana 17 (celkem )

18 obrázek 12 Izofona o hladině L Aeq,T = db, zdroj hluku: automobilová doprava, rok 20, NOC Zakázka AB-11 Strana 18 (celkem )

19 Akustická situace pro hluk ze železniční dopravy v roce 20 Druhá modelová varianta řeší hluk pouze ze železniční dopravy. Všechny vstupní údaje do modelu jsou shodné s celkovou modelovou situací s tím rozdílem, že jsou vyloučeny zdroje na pozemních komunikacích. Vypočítané hladiny akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech navrhovaných domů jsou uvedeny v tabulce 7 včetně porovnání vypočítaných hladin akustického tlaku s hygienickým limitem stanoveným pro denní a noční dobu. Šíření hluku ze železniční dopravy v řešeném území ve výšce 3 m nad terénem je zobrazeno na obrázcích hlukových pásem s krokem 1 db, v denní době na obrázku 13, v noční době na obrázku 14. V obrázku 15 je vyznačena izofona (tlustou červenou čárou) o hladině akustického tlaku L Aeq,16h = 55 db pro dobu denní vypočítaná ve výšce 3m nad terénem, v obrázku 16 izofona L Aeq,8h = db pro dobu noční vyznačená modrou silnou čarou. tabulka 7 Hodnocení fasád pouze železniční doprava, rok 20 Hladina akustického Hygienický limit L Aeq,T(dB) ID navržených Překročení Využití území tlaku L Aeq,T 55 stavebních Den Noc Od Do Typ hluku DEN NOC objektů (db) (db) Podlaží Vyhodnocení I NV Železnice vyhovuje V pásmu nejistoty I NV Železnice vyhovuje V pásmu nejistoty NV Železnice vyhovuje V pásmu nejistoty NV Železnice vyhovuje V pásmu nejistoty NV Železnice vyhovuje V pásmu nejistoty NV Železnice vyhovuje V pásmu nejistoty NV Železnice vyhovuje V pásmu nejistoty NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje I NV Železnice vyhovuje V pásmu nejistoty NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje NV Železnice vyhovuje vyhovuje.1.1 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.3.3 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.6.6 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.1.1 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.3.3 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.1.1 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.0.0 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.7.7 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.5.5 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.5.5 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.5.5 NV Železnice vyhovuje vyhovuje.1.1 NV Železnice vyhovuje vyhovuje Poznámka Zakázka AB-11 Strana 19 (celkem )

20 obrázek 13 Hluková pásma ve výšce 3.0 m nad terénem, zdroj hluku: železniční doprava, rok 20, DEN I I I > db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db Zakázka AB-11 Strana 20 (celkem )

21 obrázek 14 Hluková pásma ve výšce 3.0 m nad terénem, zdroj hluku: železniční doprava, rok 20, NOC I I I > db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db > 80.0 db > 85.0 db Zakázka AB-11 Strana 21 (celkem )

22 1 obrázek 15 Izofona o hladině L Aeq,T = 55 db, zdroj hluku: železniční doprava, rok 20, DEN I I I = 55 db Zakázka AB-11 Strana 22 (celkem )

23 obrázek 16 Izofona o hladině L Aeq,T = db, zdroj hluku: železniční doprava, rok 20, NOC I I I = db Zakázka AB-11 Strana 23 (celkem )

24 Interpretace výsledků výpočtu Akustická studie výpočtovou metodou stanovila hladiny akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech navrhovaných staveb v lokalitě B5 (celkem stavebních objektů) v rámci změny č.1 územního plánu obce Batelov. Akustická studie neuvažuje s vyvolanou dopravou na komunikacích uvnitř navrhované obytné zóny a posuzuje hluk z automobilové dopravy na hlavních komunikacích /6, /1 a železniční trati č.225. Akustická studie posoudila akustickou situaci v daném území pro výpočtový rok 20 ve třech modelových stavech Celková akustická situace v roce 20 Akustická situace pro hluk ze silniční dopravy v roce 20 Akustická situace pro hluk ze železniční dopravy v roce 20 Důvodem k tomuto postupu je synergické působení více zdrojů hluku s různým hygienickým limitem v celkové akustické situaci, jejíž výsledky nelze přímo hodnotit a bylo nutné zpracovat další samostatné, výše uvedené úlohy. Z výsledků stanovených pouze pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích je patrné (viz tabulka 6), že v chráněných venkovních prostorech navržených staveb nebudou překročeny hygienické limity v denní ani v noční době. Z obrázků 11 a 12 je zřejmé, že izofona o hladině akustického tlaku L Aeq,T = 60 db v denní době leží mimo navrhované území stejně tak jako izofona o hladině L Aeq,T = db v době noční. V případě hodnocení hluku pouze ze železniční dopravy jsou v denní době hygienické limity dodrženy (viz tabulka 7), v době noční, v chráněných venkovních prostorech navržených domů č. 1 až 7 a 15. leží vypočítané hladiny akustického tlaku v pásmu nepřesnosti výpočtu a hygienického limitu. Z izofony o hladině akustického tlaku L Aeq,T = db, která je znázorněna na obrázku 16 je patrné, že překročení u těchto stavebních objektů je způsobeno vlivem odrazů, které výpočtový model zohledňuje. Hygienický limit je však stanoven pro hluk dopadající na fasádu a je tedy správné z vypočítaných tabulek odečíst hodnotu 2-3 db na vliv odrazů od pevných překážek. V takovém případě budou hladiny akustického tlaku menší než hygienický limit, přesto však hodnoty budou ležet v pásmu daném hygienickým limitem a nepřesností výpočtu. Problematika odrazů akustického vlnění od pevných překážek je o to závažnější v případě celkové akustické situace v době noční, kdy jsou hygienické limity pro silniční a železniční dopravu shodné a výsledné hladiny akustického tlaku v místech imise jsou dány superpozicí hladin akustického tlaku obou zdrojů. Z těchto důvodů bude proveden výpočet hladin akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech staveb pro celkovou modelovou situaci s tím rozdílem, že nebudou uvažovány odrazy od pevných překážek. Porovnání vypočítaných hladin akustického tlaku v době denní a noční je provedeno v následující tabulce 8. Z tabulky 8 je patrné, že vliv odrazů pro vzdálený zdroj hluku (železniční dráha) je významný, pohybuje se v rozmezí 2-3 db a je nutno odrazy pro účely hodnocení vzít v úvahu. Pro názornost jsou v obrázku 17 současně zobrazeny izofony v době noční o hladině L Aeq,T = db pro celkovou akustickou situaci, ve které uvažujeme s jednonásobným odrazem (modrá čára) a bez odrazů (zelená čára). Na základě předcházející analýzy lze konstatovat, že hladiny akustického tlaku ze silniční a železniční dopravy v chráněných venkovních prostorech navržených staveb a v chráněném venkovním prostoru (pozemky jako součást stavebních parcel navržených objektů k bydlení) pro celkovou akustickou situaci v denní době nepřekročí hygienické limity. V době noční se hladiny akustického tlaku hygienickému limitu přibližují a z důvodu nepřesnosti výpočtu může nastat v jižní části lokality stav, kdy bude hygienický limit překročen. Z těchto důvodů doporučujeme do změny č.1 územního plánu obce Batelov zapracovat podmínku, že oplocení na jižní hranici stavebních parcel 1 až 7 a 15 budou provedena jako plné a bude částečně plnit funkci protihlukové stěny. Stavby na těchto vyjmenovaných pozemcích musí být umístěny v severní části stavebních parcel. Zakázka AB-11 Strana 24 (celkem )

25 tabulka 8 Porovnání hladin akustického tlaku pro celkovou akustickou situaci s odrazy a bez odrazů ID Hladina akustického tlaku Hladina akustického tlaku navržených L Aeq,16h (db) L Rozdíl Aeq,8h (db) stavebních DEN Noc Rozdíl objektů s odrazy bez odrazů s odrazy bez odrazů Zakázka AB-11 Strana 25 (celkem )

26 1 obrázek 17 Izofona o hladině L Aeq,T = db pro celkovou akustickou situaci v době noční s odrazy (modrá) a bez odrazů od pevných překážek (zelená) Zakázka AB-11 Strana (celkem )

27 Podklady pro zpracování [1] ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BATELOV, zakázkové číslo: 08 18, Urbanistické středisko Jihlava, spol. s.r.o., Matky Boží11, Jihlava, listopad 2010 [2] Nařízení vlády č. 1/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [3] ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků Požadavky, únor 2010 [4] Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004, RNDr. Miloš Liberko a kol., Planeta č. 2/2005, Ministerstvo životního prostředí [5] Vaverka, J. a kol.: AKUSTIKA STAVEB Souhrn kriteriálních požadavků a výpočtových metod v oboru stavební a prostorové akustiky, VUT v Brně, 1996 [6] Vaverka, J. a kol.: AKUSTIKA STAVEB Souhrn materiálů a jejich fyzikálních vlastností pro aplikace v prostorové akustice, VUT v Brně, 1996 [7] Meller, M., Stěnička, J.: Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb díl 3. stavební akustika, VÚPS Praha, 1987 [8] Sborník přednášek k semináři ČAS - Nové výpočtové a měřicí postupy ve stavební akustice (Ing. Miroslav Meller CsC. - Šíření hluku uvnitř a vně budov) [9] Akustická studie Obytný celek Jihlava Horní Kosov Buková, Ekotechnika, Brno, I/2010 [10] Technické podmínky TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, účinnost , schváleno MD-OPK č. j. 4/ STSP/1, vydal EDIP s.r.o Zakázka AB-11 Strana (celkem )

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity Objednatel: Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice Zpracovatel: Ing. Aleš Kaluža, Nár. odboje 283,

Více

D35, 3507 Litomyšl Janov

D35, 3507 Litomyšl Janov EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D35, 3507 Litomyšl Janov Akustické posouzení Zakázkové číslo: 16.0221-01 EKOLA group, spol.

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, 783 01 Olomouc, tel: 585433141,IČ: 65907850 S T U D I E M o d e l o v ý v ý p o č e t hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru

Více

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání Doplňující údaje: Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/2016 1.vydání v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MORAVIA CONSULT Olomouc,

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

Akustická studie č. 63/14

Akustická studie č. 63/14 . Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 261 Akustická studie č. 63/14 Zákazník: Kovárna VIVA a.s. třída Tomáše Bati 5333 760 01 Zlín Název záměru: Kovárna Viva a.s. Výrobní hala 72/2 Místo záměru:

Více

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Červenec 2014 Zpráva č. 373-SHJ-14 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Ing. Pavel Berka, Ph.D. IČO: 724 06 046, Tel.: 604 356 221 E-mail: bp.akustika@seznam.cz Web: www.bpakustika.cz HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Objednatel: Ing. Zdeněk Buček Ulička 14 623 00 Brno IČO: 134 18

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU CHRÁN NÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR VÝPO ETNÍ MODEL

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU CHRÁN NÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR VÝPO ETNÍ MODEL Zakázka 15-10 RNDr. Iva Janá ková zpracování akustických studií poradenství v akustice Žižkova 1667, 580 01 Havlí k vv Brod I : 70401462 Akustická studie Strana 1 (celkem 7) Zakázka 15-10 Strana 2 (celkem

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a

Více

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008...

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008... Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie Objednatel: M3V Praha, a.s. Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Enercon E82 Duben

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Květen 2015 Akustické posouzení Areál Interlovu Praha 11 ZADAL: Passerinvest Group, a. s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha Michle ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Zpracovatel: EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové Název: Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: S & M CZ s.r.o. Třebovská 809 569 43 Jevíčko Posuzovaný objekt: Farma větrných elektráren

Více

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Hluková studie stupeň STUDIE zakázkové číslo 13/2012 číslo dokumentu 13/2012 P1 revize 0 datum únor 2012 autor Ing. Petr

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 AKUSTICKÁ STUDIE Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 Zadavatel: Mgr. Jiří Bělohlávek TISEA Bylany 66 284 01 Kutná Hora Datum zpracování: 22. ledna 2013

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

Územní studie Třeboň, Na Kopečku srpen 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14063 Z1 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Září 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie Akustická situace v ulici Březnická v roce 2000 a v roce 2008 EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4

Více

HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: NOVÝ BYDŢOV ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, PŘEDMĚT POSOUZENÍ:

HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: NOVÝ BYDŢOV ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, PŘEDMĚT POSOUZENÍ: HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: 30 INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, 504 01 NOVÝ BYDŢOV PŘEDMĚT POSOUZENÍ: ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA DATUM ZHOTOVENÍ: ČERVEN 2017 VYPRACOVAL: ING. LEOŠ SLABÝ

Více

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb.

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Porada pracovníků měst a obcí 28. června 2016 MUDr. Libuše Jůvová libuse.juvova@khshk.cz Krajská hygienická stanice Královéhradeckého

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015 Název zakázky: Tělocvična ZŠ Dolní Na Vršku 290 252 41 Dolní Posouzení hluku z provozu tělocvičny Zakázka č.: 1-0215-1948/1 Zadavatel: Obsah dokumentace: VPÚ DECO Praha a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha

Více

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Červen 2011 Zpráva č. 141-SHV-11 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Zakázka číslo: 2017-012527-JP/01 Protokol o zkoušce Měření hluku Palackého třída, náměstí Jana Pernera Pardubice Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy MUDr. Zdeňka Vandasová ve spolupráci s KHS Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Znojmo, Ing. Stehlíkem KHS hlavního města

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť)

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017 pro záměr Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) Zadavatel: Yaqoub Y. A. M. Alradhwan b 2 s3 H68 Bayan Kuvajtský stát Zakázka č. 358/2017 Datum zpracování: 24.

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006,

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt:

Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie pro 4 VTE Enercon E82 E2 Objednatel: VTE Větrný vrch s.r.o. VTE Bratrská s.r.o. Žižkova 152

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží Hluková studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY Zpracovatel Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA Objednatel Město Kostelec nad

Více

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Akustická studie HLUK Z PROVOZU CUKROVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Objednatel: Tereos TTD, a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobrovice Datum zpracování: leden 2014 - únor 2014 Počet

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Akustická studie HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Objednatel: Tereos TTD, a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobrovice Datum zpracování: leden 2015 -

Více

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1 Protokol o měření hluku č.: 14/16 Strana č.: 2 Obsah: 1. Situace měřících míst... 2 2. Použitá měřící souprava... 4 3. Metoda a podmínky měření... 4 4. Citace předpisů... 6 5. Popis měření... 6 6. Popis

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil. Číslo projektu: Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole - Kuřim

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil. Číslo projektu: Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole - Kuřim Doplňující údaje: 0 08.2012 1.vydání Ing. Cápal Ing. Cápal Mgr. Bussinow RNDr. Bosák Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Hluková studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. Úvod... 3 Účel studie... 3 Vstupní údaje...

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2 strana: 1 z počtu: 12 stran č. protokolu: A-2013-0-31 Praha 9 - Letňany, Novosvětská 188, 199 00 286 920 966, mobil: 602 385 914, fax: 286 920 966, e- mail : milos.mertl@mertlakustika.cz Pracoviště s osobou

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.3 PŘEDBĚŽNÁ HLUKOVÁ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14

AKUSTICKÝ POSUDEK. AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14 Stránka 1 z 18 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14 AKUSTICKÝ POSUDEK Objednatel: Městská část Praha - Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 002 40 711 DIČ: CZ 002 40 711 Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽÍ STUDIE HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 28. května 2010 zpráva číslo 313-SHR-10 Akustika Praha

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Posouzení

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy

Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy Objednatel Adresa objednatele PROfi Jihlava spol. s r. o. Pod Příkopem 933/6 586 01 Jihlava Číslo zakázky

Více

Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o.

Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Provozovatel: GALJEVA s.r.o. Hluková studie Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Zpracovala společnost DP Eco-Consult s.r.o. Listopad 2014 Obsah: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o.

Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Provozovatel: GALJEVA s.r.o. Hluková studie Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Zpracovala společnost DP Eco-Consult s.r.o. Listopad 2013 Obsah: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Sdružení sportovních aktivit Šumava. Hluková studie

Sdružení sportovních aktivit Šumava. Hluková studie Akson, s.r.o., Třebařov 3, 569 33 IČO: 27548082, DIČ: CZ27548082 +420 774 734 474, skerik@akson.cz Střelnice Prachatice, ul. Pivovarská 897, Sdružení sportovních aktivit Šumava Hluková studie Objednatel:

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE k projektu Zateplení a VZT s rekuperací tepla DPS, Družby 1471/9 v Duchcově z hlediska

Více

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Březen 2012 Zpráva č. 136-SHV-12 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312 419,

Více

LI-VI PRAHA, spol. s r.o.

LI-VI PRAHA, spol. s r.o. LI-VI PRAHA, spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./mobil: 222 580 933, 603 251 904 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze, odd.

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

H L U K O V Á S T U D I E

H L U K O V Á S T U D I E inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Problematika hluku z větrných elektráren ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Definice podle legislativy Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní

Více

Akustická studie. Constellium hala 32, 33, 34

Akustická studie. Constellium hala 32, 33, 34 Akustická studie Constellium hala 32, 33, 34 Listopad 2016 1 1. Posuzovaný záměr Společnost Constellium Extrusions Děčín s.r.o. se ve svém mateřském závodě v Děčíně dlouhodobě zabývá výrobou hliníkových

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ Seminář Možnosti řešení hlukové zátěže na železniční infrastruktuře prostřednictvím kolejnicových absorbérů hluku Poděbrady 25. února 2010 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI

Více

Hluková mapa města Tábor

Hluková mapa města Tábor www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 Hluková mapa města Tábor Hluk z automobilové dopravy Objednatel Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ DIVIZE MORAVA LUCEMBURSKÉHO 229, 686 01 UH. HRADIŠTĚ TEL/FAX : 572 550 572, MOBIL : 775 112 769 E m a i l : e k o l a. u h @ e k o l a g r o u p. c z S Í D L O : M I S T R O V S K Á 4, 1 0 8 0 0 P R A

Více

HLUKOVÁ STUDIE PŘÍLOHA 1 PŘELOŽKA SILNICE II/334, HORNÍ KRUTY VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLUKOVÁ STUDIE PŘÍLOHA 1 PŘELOŽKA SILNICE II/334, HORNÍ KRUTY VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘÍLOHA 1 HLUKOVÁ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE II/334, HORNÍ KRUTY Zpracovatel Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA Objednatel Ing. arch. Jitka Mejsnarová Datum

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z

Více

Akustická studie č. 34/13

Akustická studie č. 34/13 Počet listů: 21 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 86 Akustická studie č. 34/13 Zákazník: greiner packaging slušovice s.r.o. Greinerova 54, 763 15 Slušovice Název záměru: Místo záměru: VYSOKOREGÁLOVÝ SKLAD SLUŠOVICE

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého 6 60200 Brno ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zpracovali

Více

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 Základní pojmy ZVUK Mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence

Více

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda 1. Legislativa 2. Co je hladina akustického tlaku a výkonu 3. Hodnoty uváděné výrobci a jak s nimi pracovat

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Akustická studie č. 138/12

Akustická studie č. 138/12 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 458 Akustická studie č. 138/12 Zákazník: Název záměru: Místo záměru: FORNAL trading s.r.o. Kotojedy 14 767 01 Kroměříž Výrobní areál společnosti FORNAL Měrůtky

Více

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil :

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil : 1 PROJEKČNÍ ATELIER Ing. Jaroslav Kaplan, Ph.D. 5. KVĚTNA 752 Tel./fax: 481 672 662 LOMNICE NAD POPELKOU 512 51 Mobil : 602 458 516 http://www.jak-cz.cz E-mail:jakcz@tiscali.cz H L U K O V Á S T U D I

Více