Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4. Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4. Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10"

Transkript

1 MOD

2 Obr. 1 N Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 2 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10

3 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 Obr. 20 Obr. 23 Obr. 21 Obr. 22 Obr. 24 3

4 Obsah S ohledem na tento návod... 5 Účel použití... 5 Jiná nebezpečí... 5 Popis spotřebiče... 7 Předběžná fáze před použitím... 8 Jak připravit kávu... 9 Příprava cappuccina... 9 Výroba dalších šálků kávy Příprava čaje, ječmenné kávy nebo bylinkového čaje Užitečné tipy pro dosažení dobrého Italského expressa Čištění spotřebiče Odvápnění Odstavení spotřebiče Odstranění možných problémů Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto návodu, může mít za následek nebezpečné záření nebo nekorektní fungování přístroje. Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! 4

5 S ohledem na tento návod Spotřebič je vyroben v souladu s evropskými předpisy a proto jsou všechny možné nebezpečné části chráněné. Pozorně si přečtěte tyto pokyny a používejte spotřebič pouze k určenému účelu, abyste zabránili možnému poranění a poškození. Odložte si tento návod pro případ použití v budoucnosti. Pokud budete předávat tento spotřebič jiné osobě, doložte také tento návod k obsluze. Informace v tomto návodu jsou označené následujícími symboly: Nebezpečí pro děti Nebezpečí z důvodu elektřiny Nebezpečí poškození z jiných důvodů Riziko popálení Varování poškození materiálu Účel použití Váš Caffè Novecento můžete použít k přípravě kávy a cappuccina a díky možnosti vypouštění horké vody můžete připravovat také čaje a bylinkové čaje. Tento spotřebič je navržen pouze k použití v domácnosti, proto je nevhodný k průmyslnému nebo komerčnímu využití. Výrobce neuvažoval nad jiným využitím spotřebiče, které jej zbavují odpovědnosti za všechny typy poškození způsobené nesprávným použitím spotřebiče. Nesprávné použití ukončí platnost záruční lhůty. Jiná nebezpečí Konstrukční vlastnosti spotřebiče neumožňují ochranu uživatele před přímým proudem páry nebo horké vody. Nebezpečí popálení Při vypouštění horké vody a páry nesměřujte trysky přímo na osoby. Držte pouze za plastové části trubičky. Používejte pouze nádoby vyrobené z materiálů pro potraviny. DŮLEŽITÁ INFORMACE PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM. Spotřebič je výhradně určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční účely. 5

6 Nebezpečí pro děti Nenechávejte části obalu v blízkosti dětí, protože představují možné nebezpečí. Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu v dosahu dětí. V případě likvidace spotřebiče doporučujeme přeříznout přívodní kabel. Doporučujeme také znefunkčnit všechny komponenty představující možné nebezpečí, aby se děti nezranily v případě hry se spotřebičem. Tento spotřebič není vhodný k použití pro osobami (včetně dětí) s psychickými, senzorickými nebo mentálními postiženími. Uživatelé bez zkušeností se spotřebičem nebo ty, které neznají pokyny k obsluze musí obsluhovat spotřebič pod dohledem odpovědné osoby. Děti mohou spotřebič obsluhovat pouze pod dohledem k zajištění, aby se nehrály se spotřebičem. Nebezpečí z důvodu elektřiny Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce se ujistěte, zda napětí na výrobním štítku odpovídá napětí místní elektrické síti. Použití prodlužovacích kabelů, které nebyly schválené výrobcem spotřebiče, může způsobit poškození. Před naplněním zásobníku vodou odpojte vždy spotřebič od elektrické zásuvky. Pokud je poškozen přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní středisko, nebo v každém případě osoba s potřebnou kvalifikací. Zabraňte kontaktu živých částí spotřebiče s vodou: může to způsobit zkrat! Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY ANI JINÝCH TEKUTIN. V případě poruchy, poškození spotřebiče nebo po pádu odpojte spotřebič okamžitě od elektrické zásuvky. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený. OPRAVY MOHOU PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ STŘEDISKA. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození vyplývající z nesprávné opravy. Nebezpečí poškození vyplývající z jiných příčin Doporučujeme, abyste si odložili originální balení, protože záruční služba nezahrnuje poškození během přepravy do autorizovaného servisního střediska z důvodu nesprávného zabalení spotřebiče. Nezvedejte spotřebič za zásobník vody nebo odkapávací mřížku, pouze uchopením za jeho tělo. Zvolte dobře větrané čisté místo se snadným přístupem k elektrické zásuvce. Nepřeplňujte zásobník vody. Nepoužívejte spotřebič po jeho pádu, nebo pokud vykazuje viditelné známky poškození nebo vytéká z něj voda. Abyste zabránili nehodám, všechny opravy, včetně výměny přívodního kabelu, musí provádět autorizované servisní středisko. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen přívodní kabel, apod.; opravu musí provádět autorizované servisní středisko Ariete, v opačném případě ztrácíte právo na záruční opravu. Riziko popálení Nikdy nesměřujte proud páry na tělo; manipulujte parní tryskou opatrně. Riziko popálení! Kovových části a kovové trubičky výrobníku cappuccina se během provozu nedotýkejte, hrozí riziko popálení. Pokud voda nevystupuje z držáku filtru, může to být z důvodu ucpání Thermocream filtru. V takovém případě pomalu uvolněte a sundejte držák filtru, dbejte na vystřikující zbytky vody. Poté filtr vyčistěte podle pokynů návodu. 6

7 Varování poškození materiálu Postavte spotřebič na stabilní povrch tak, aby se nepřevrátil. Nepoužívejte spotřebič bez vody, protože se může spálit čerpadlo. Zásobník vody neplňte horkou nebo vřící vodou. Nepokládejte spotřebič na příliš horké povrchy nebo do blízkosti otevřeného plamene, abyste zabránili poškození skříňky. Kabel se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče. Nepoužívejte sycenou vodu (s oxidem uhličitým). Nenechávejte spotřebič při teplotě pod 0 C, protože zbylá voda v bojleru může zmrznout a poškodit spotřebič. Spotřebič nikdy nepoužívejte venku. Nevystavujte spotřebič atmosférickým vlivům (déšť, slunce ). Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické zásuvky a nechejte jej vychladnout. Čistěte pouze jemným hadříkem jemně navlhčeným ve vodě, s několika kapkami neutrálního čistícího prostředku (nikdy nepoužívejte prostředky, které mohou poškodit plasty). Neneseme žádnou odpovědnost za poškození vyplývající z nedodržení pokynů tohoto návodu. Tento spotřebič vyhovuje směrnici evropského společenství 89/336 CEE týkající se elektromagnetické kompatibility. Maximální provozní hladina šumu tohoto spotřebiče je 86 db(a). ODLOŽTE SI TYTO POKYNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ Popis spotřebiče A - Tlačítko zapnutí/vypnutí B - Ovládací páčka C - Teploměr teploty bojleru ( C a F) D - Kontrolka zapnutí E - Kontrolka teploty bojleru F - Kontrolka funkce páry G - Tělo spotřebiče H - Páčka vypouštění vody/páry I - Nádoba na vodu J - Zařízení Maxi Cappuccino a trubka pro dodávku vody a páry L - Přívodní kabel M - Odkapávací mřížka N - Odkapávací nádoba O - Thermocream Filtr P - Silikónový kroužek Q - Thermocream disk R - Držák filtru S - Tryska pro jeden šálek T - Tryska pro dva šálky U - Odměrka kávy V - Pěchovadlo 7

8 Identifikační data Následující identifikační data spotřebiče jsou na štítku pod základnou spotřebiče: výrobce a označení CE model (Mod.) sériové číslo (SN) napájecí napětí (V) a frekvence (Hz) spotřeba elektrické energie (W) asistenční číslo V případě kontaktování servisního střediska uvádějte model a sériové číslo. Předběžná fáze před použitím Zapnutí spotřebiče Ověřte, zda napětí vaší elektrické sítě odpovídá napětí na výrobním štítku spotřebiče. Postavte spotřebič na stabilní povrch. Před prvním použitím spotřebiče opláchněte zásobník vody. Naplňte jej po značku MAX čerstvou studenou vodou a nasaďte na místo (Obr. 4). Ujistěte se, zda je ovládací páčka (B) ve vertikální pozici (Obr. 5). Připojte zástrčku k elektrické zásuvce, které musí být uzemněná. Pokud voda kape z trubky uvnitř nádoby, nepředstavuje to závadu spotřebiče, je to znakem, že ventil funguje normálně. První zapnutí Po naplnění zásobníku po značku MAX studenou vodou z vodovodu, zapněte spotřebič stisknutím tlačítka (A). Rozsvítí se kontrolka (D), indikující zapnutí spotřebiče a kontrolka (E) indikuje zahřívání vnitřního bojleru. Vypusťte nejméně jeden šálek vody z hydraulického obvodu bojleru stažením ovládací páčky (B) dopředu a dolů, Obr. 8, dokud nezačne voda vycházet z místa pro držák filtru (Obr. 9). Vraťte páčku zpět do vertikální pozice. Vždy při prvním použití nebo pokud jste spotřebič dlouhou dobu nepoužívali, vypusťte jeden šálek vody z hydraulického obvodu bojleru, potažením páčky vody/páry (H) dopředu po umístění nádoby pod zařízení Maxi Cappuccino (J) Obr. 10. Zatlačením páčky zastavíte vypouštění vody. Když kontrolka (E) zhasne, znamená to, že bojler dosáhl správné teploty k přípravě nápoje. 8

9 Jak připravit kávu Vložte Thermocream disk (Q), silikónový kroužek (P) a Thermocream Filtr (O) do držáku filtru v naznačeném pořadí (Obr. 2). Použijte trysku s jedním vývodem (S) Obr. 12 pro jeden šálek kávy a trysku se dvěma vývody pro dvě šálky kávy (T) Obr. 13. Naplňte kávu do filtru a jemně zatlačte pomocí dodaného speciálního pěchovadla: dvě odměrky pro dvě šálky a jedna odměrka pro jeden šálek kávy. Nasaďte držák do správné pozice. Utáhněte držák filtru tak, aby byl správně nasazen na lemu (Obr. 15). Pokud nasypete do filtru velké množství mleté kávy, otočení držáku filtru může být obtížné a/nebo může způsobit vytékání z držáku filtru během přípravy kávy. Doporučujeme ohřát filtr několik minut v jeho pozici před výrobou kávy, tak by byl první šálek také horký. Není to nutné pro další šálky kávy. Pro vypouštění kávy potáhněte ovládací páčku (B) dopředu Obr. 16. K zastavení vypouštění zvedněte páčku (B) zpět do vertikální pozice (Obr. 18). Maximální porce kávy je 50 ml. Jako u profesionálních kávovarů, nesundávejte držák filtru, pokud je páčka (B) v pozici vypouštění; nebezpečí popálení! Po vyrobení kávy postupně uvolňujte držák filtru otočením ve směru hodinových ručiček tak, aby se snížil vnitřní tlak. Když je spotřebič v pohotovostní pozici s páčkou ve vertikální pozici (Obr. 11), kontrolka (E) se pravidelně rozsvítí a zhasne. Zobrazujte to udržování správné teploty vody v bojleru. Doporučujeme vypouštění kávy pouze po zhasnutí kontrolky a platí to pro první i následující šálky kávy. Plnění zásobníku vody během provozu Není nutná žádná speciální činnost v případě vyprázdnění zásobníku vody, protože spotřebič je vybaven speciálním samo-vyrovnávacím zařízením. Odpojte spotřebič a vyndejte zásobník vody. Při vyndávání nádoby dbejte na to, abyste se nedotkli kovové trubky páry (H). Nebezpečí popálení! Naplňte opět studenou vodou z vodovodu po značku MAX a nasaďte zpět správně na místo. Příprava cappuccina K přípravě cappuccina nebo jiného horkého nápoje přesuňte páčku (B) dozadu pro aktivaci funkce páry Obr. 19. Kontrolka (F) se rozsvítí, což značí, že je aktivována funkce páry a kontrolka (E) se rozsvítí, protože se začne ohřev vody v bojleru. Spotřebič dosáhl správné teploty pro vypouštění páry po zhasnutí kontrolky (E). 9

10 Během zahřívání může spotřebič uvolňovat malé množství páry z držáku filtru; je to zcela normální. Nyní potáhněte páčku vypouštění páry (H) směrem dopředu, teprve až po vložení sálky pod zařízení Maxi Cappuccino (J) Obr. 21. Nejdříve vyteče trochu vody, následně silný proud páry. Zastavte vypouštění páry zatlačením páčky ovládání páry (H) zpět, poté vložte nádobu s mlékem k napěnění pod zařízení Maxi Cappuccino. Ponořte trubičku zcela do mléka a opětovně otevřete páru postupným snižováním páčky vypouštění (H) Obr. 22. Během chvíle uvidíte vytváření silné, krémové pěny. Po dosažení požadovaného výsledku zatlačte páčku vypouštění dozadu. Během těchto kroků si všimněte, že se kontrolka z času na čas (E) rozsvítí a zhasne, což znamená, že termostat bojleru udržuje správnou teplotu páry. Doporučujeme vypouštět páru teprve po zhasnutí kontrolky. Po každém použití vypusťte trochu páry z trysky pro její vyčištění otvorů. Po připravení cappuccina vypněte funkci páry potlačením páčky ovládání páry (B) dozadu do její vertikální pozice. Výroba dalších šálků kávy Po přípravě cappuccina vypněte funkci páry zatlačením páčky do vertikální pozice. Kontrolka (F) zhasne. Pára je stále uvnitř bojleru! I když vypnete funkci páry, nesnižujte páčku vody/páry (H). Hrozí nebezpečí popálení vystříknutím horké vody a páry ze zařízení Maxi Cappuccino. Teplota vody uvnitř bojleru je stále vysoká ale nemusí být vhodná pro chuť kávy. Proto k vypuštění šálku kávy po výrobě cappuccina počkejte, dokud se teplota bojleru nevrátí zpět na optimální teplotu pro výrobu kávy. Počkejte, dokud se kontrolka (E) nerozsvítí a opět nezhasne. K urychlení procesu chlazení bojleru vložte šálek pod vypouštěcí trysku (J) a s ovládací páčkou ve vertikální pozici snižte páčku vypouštění vody/páry (H) pro vypuštění horké vody. Tímto způsobem teplota horké vody bojleru klesne. Nedotýkejte se horké vody vycházející z trysky. Nebezpečí popálení. Kontrolka (E) se rozsvítí na několik sekund pro indikaci, že termostat bojleru funguje. Spotřebič bude připraven pro výrobu kávy po opětovném zhasnutí kontrolky (E). Během vypouštění páry může malé množství páry vycházet z uzavřeného držáku filtru. Tato vlastnost je zcela normální. 10

11 Příprava čaje nebo bylinkového čaje Když je spotřebič v pozici přípravy kávy, kontrolka (E) nesvítí a ovládací páčka je ve vertikální pozici (Obr. 11), vložte šálek pod vypouštěcí trysku (J) a postupně snižujte páčku vypouštění vody/páry (H). Tímto způsobem můžete vypustit horkou vodu. Maximální množství pro dvě šálky je 200 ml. Užitečné tipy pro dosažení dobrého Italského expressa Mletou kávu v držáku filtru jemně přitlačte. Zda je káva silnější nebo slabší, závisí od stupně mletí kávy, množství kávy v držáku a utlačení. Je potřeba pouze několik sekund pro vypuštění kávy do šálků. Pokud je čas vypouštění delší, znamená to, že káva je mletá jemně nebo byla příliš utlačená v držáku. Čištění spotřebiče Všechny níže popsané činnosti provádějte když je spotřebič vypnutý a přívodní kabel odpojený od elektrické zásuvky. Pravidelná údržba a pravidelné čištění spotřebiče zaručuje jeho dlouhou životnost. Nikdy nemyjte části spotřebiče v myčce nádobí. Nepoužívejte proud vody. Všechny činnosti provádějte, teprve když spotřebič vychladne. Čištění filtru obsahujícího zbytky kávy. Zkontrolujte, zda nejsou vnitřní otvory ucpané a pokud ano, vyčistěte je pomocí malého kartáče. Zkontrolujte, že není ucpán spodní otvor a pokud ano, vyčistěte jej pomocí párátka (Obr. 23). Vypusťte vodu z držáku filtru s vloženým filtrem, bez kávy, po vložení nádoby pod trysku k odstranění jakýchkoliv zbytků kávy. Doporučujeme důkladně vyčistit filtr (O) přibližně každé 3 měsíce použitím Ariete COFFEE CLEAN tablet, které jsou k dostání u prodejců a autorizovaných servisních střediskách, podle pokynů na obalu prostředku. Jako alternativu můžete použít prostředek pro mytí nádobí (bez chemických aditiv) následovně: Vložte tabletu mycího prostředku do filtru (bez kávy), když je spotřebič horký (po ohřátí nejméně pět minut). Nasaďte držák filtru na spotřebič a vložte nádobu pod držák filtru. Potáhněte ovládací páčku (B) dopředu pro spuštění vypouštění vody a vypouštějte vodu přibližně sekund. Zastavte vypouštění vody a nechejte tabletu působit nejméně 15 minut s nasazeným držákem filtru na spotřebiči. Opakujte vypouštění vody přibližné sekund a poté zbytek dalších sekund, dokud nepoužijete dvě nádoby vody. Sundejte držák filtru ze spotřebiče, vyndejte filtr a opláchněte jej důkladně pod tekoucí vodou. Vypněte spotřebič, odpojte přívodní kabel od elektrické zásuvky a vyčistěte držák filtru pomocí houby k odstranění jakýchkoliv zbytků prostředku z disku. Opět zapněte spotřebič, nasaďte držák filtru a opět vypusťte nejméně 2 šálky vody pro dokončení oplachování. Pokud používáte kávovar denně, doporučujeme provádět čištění nejméně každé tři měsíce. 11

12 Čištění místa upevnění držáku filtru Zbytky kávy se mohou usadit také na místě držáku filtru. Můžete je odstranit pomocí párátka, houby (Obr. 24), nebo vypuštěním vody bez nasazení držáku filtru (Obr. 9). Čištění zařízení MAXI CAPPUCCINO Tuto činnost provádějte pouze, pokud je pochromovaná trubka vychladlá, abyste zabránili popálení. Odšroubujte zařízení (J) z malé trubičky a opláchněte pod tekoucí vodou. Malou trubičku čistěte jemným hadříkem. Našroubujte výrobník cappuccina zpět na trubičku. Pokud je to nutné, malý otvor vyčistěte hrotem. Po použití vždy nechejte proudit páru přes trysku několik sekund, aby se uvolnily a odstranily jakékoliv zbytky. Čištění zásobníku vody Pravidelně čistěte zásobník vody opláchnutím pod tekoucí vodou z vodovodu a poté ji vysušte. Čištění odkapávací mřížky a odkapávací nádoby Pravidelně vyprázdněte odkapávací nádobu (N). Sundejte mřížku (M) a opláchněte pod tekoucí vodou. Vyndejte nádobu (N), vyprázdněte a opláchněte pod tekoucí vodou. Čištění těla spotřebiče Pevné části spotřebiče čistěte použitím vlhkého hadříku, nikoliv drsným hadrem, abyste nepoškodili povrch. Odvápnění Kvalitní údržba a pravidelné čištění zajistí dlouhou životnost spotřebiče a snižuje riziko formování vodního kamene uvnitř spotřebiče. Avšak, pokud váš kávovar nefunguje správně z důvodu častého použití tvrdé vody s vysokým obsahem vápníku, musíte provést proces odvápnění pro obnovu efektivního provozu. Za tímto účelem použijte pouze Ariete citrónové odvápňovací produkty na bází kyselin (NOCAL). Tento produkt je k dostání v Ariete technických servisních střediskách. Jiné odvápňovací prostředky i když citrónových na základě kyselin mohou obsahovat chemické látky, které mohou poškodit vnitřní části kávovaru; Ariete nenese žádnou odpovědnost za poškození vyplývající z použití takových výrobků. Odstavení spotřebiče Při odstavení spotřebiče jej odpojte od elektrické zásuvky, vyprázdněte zásobník vody, vyndejte odkapávací zásobník a vyčistěte jej (viz odstavec Čištění spotřebiče ). V případě likvidace musíte oddělit různé materiály použité při výrobě spotřebiče a zlikvidovat je podle místních předpisů o recyklaci. 12

13 Odstranění možných problémů Pokud se vyskytne problém s provozem, okamžitě vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické zásuvky. Problémy Příčina Řešení Kávovar nedodává horkou vodu pro výrobu čaje. Kávovar nedodává páru. Káva přetéká přes okraje kroužku filtru. Káva se nenapouští nebo teče velmi pomalu. Káva je vodová a studená. Do obvodu bojleru se pravděpodobně dostal vzduch a deaktivoval pumpu. Otvor vypuštění páry je ucpaný. Malé množství vody a čerpadlo ji nenasaje. Otvor páry je ucpaný. Pravděpodobně je ve filtru nadměrné množství kávy, což brání správnému nasazení držáku filtru. Zbytky kávy zůstali na těsnění filtru. Výpustní otvor filtru (O) je ucpán zbytky kávy. Je ucpaný průtok vody nebo otvory pro kávu. Výpustní otvor filtru (O) je ucpán zbytky kávy. Káva je semletá příliš jemně. Káva je příliš utlačená. Zásobník vody není nasazený správně. Málo vody a pumpa jí nenasaje. Káva nejí semletá dostatečně jemně. Ujistěte se, zda je zásobník vody instalován správně a voda není pod minimem. Opakujte kroky popsané v části Předběžná fáze před použitím. Odstraňte jakékoliv zbytky, které se mohly nahromadit na vypouštěcí trysce. Zkontrolujte, zda je hladina vody správná. V případě potřeby doplňte. Odstraňte zbytky vodního kamene, které se mohou tvořit na otvoru trysky pomocí hrotu. Sundejte držák filtru a vyčistěte místo nasazení pomocí houby (Obr. 24). Opakujte postup se správným množstvím kávy. Vyčistěte těsnění párátkem nebo houbou (Obr. 24). Odstraňte ucpání pomocí párátka. Vyčistěte filtr pomocí Ariete COFFEE CLEAN tablet, podle pokynů na obalu. Zapněte spotřebič bez držáku filtru, ujistěte se, uzda teče voda. Pokud voda nevytéká, proveďte proces odvápnění použitím Ariete NOCAL produktu, podle pokynů v části Odvápnění. Odstraňte ucpání pomocí párátka. Vyčistěte filtr pomocí Ariete COFFEE CLEAN tablet, podle pokynů na obalu. Zkuste použít hrubší kávu. Kávu utlačte menším tlakem Nasaďte zásobník správně. Zkontrolujte hladinu vody v zásobníku a v případě potřeby doplňte studenou vodou z vodovodu. Pro koncentrovanější a teplejší kávu musí být káva semletá jemněji. Tento problém lze snadno odstranit díky Thermocream systému, který vždy zaručí, že káva bude mít bohatou pěnu, i u hrubo semleté kávy. 13

14 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959 Návod k použití KÁVOVAR R-959 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055

allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055 allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055 allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 2 FRANCAIS 5-9 ENGLISH 10-15 ESPAÑOL 16-20 PORTUGUÊS 21-25 DEUTSCH 26-30 NEDERLANDS 31-35 NORSK

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze od Automatický digitální měřič krevního tlaku m250 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland UNO Coffee experience engineered in Switzerland CZ 2 Bezpečnostní pokyny 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele Přístroj

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO Před použitím si pozorně přečtěte následující instrukce a uchovejte je pro budoucí použití. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím tohoto elektrického přístroje

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3 1 HD7818 HD7817 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4222.200.0664.3 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou

Více

Monoklimatické chladničky

Monoklimatické chladničky Monoklimatické chladničky CFL 352 CFL320 CFL 3250 CFL 3565 A CFL 3560 A HL 3860 CFL 3760 Návod na obsluhu Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KUCHYŇSKÝ SPORÁK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI 1 Obsah Použité symboly v návodu k obsluze...2 Důležitá bezpečnostní informace...3 Instalace...3 Bezpečnost dětí...3 Během použití spotřebiče...4 Servis...5

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Parní žehlička IS 60-70

NÁVOD K POUŽITÍ. Parní žehlička IS 60-70 NÁVOD K POUŽITÍ Parní žehlička IS 60-70 Obsah strana Bezpečnostní upozornění 2 Užitečné rady 2 Všeobecné a bezpečnostní instrukce 3 Doporučená opatření 3 Příslušenství žehličky 4 Popis žehličky 5 Technická

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

FC 72. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 72. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 72 CZ z Iontová obličejová sauna Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com ČESKY Obsah 1. Obsah balení...2 2. Bezpečnostní pokyny...3 3. K seznámení...4 4. Použití

Více

Studiové blesky MENIK. Návod k použití

Studiové blesky MENIK. Návod k použití Studiové blesky MENIK Návod k použití Směrné číslo (ISO 100) Doba nabytí Regulace výkonu Modelová lampa Teplota chromatičnosti Odpalování blesku Odpalovací napětí Synchronizační vzdálenost Pracovní napětí

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze od Zápěstní monitor krevního tlaku m254 Návod k obsluze STANDARDY V souladu se základními požadavky standardu 93/42 EEC třídy II zdravotnického zařízení. Důležité: přečtěte si doloženou dokumentaci. Aplikovaná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE SAC MT12

MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE SAC MT12 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE CZ SAC MT12 Tento návod uvádí správný postup při obsluze klimatizace. Před instalací a uvedením klimatizace do provozu si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

cremesso Compact Manual Návod k použití Obsah Rejstřík Česky Skladování Strana 17

cremesso Compact Manual Návod k použití Obsah Rejstřík Česky Skladování Strana 17 cremesso Compact Manual Návod k použití 1 Obsah Stručný návod Strana 2 Bezpečnostní pokyny 4 Pokyny k tomuto návodu 5 Vybalení 5 Přehled dílů přístroje a ovládacích prvků 6 Uvedení do provozu 8 Před prvním

Více

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list Záruční list Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 1. trvání záruky: 2 roky 2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Vařič vajec Číslo modelu Síťové napětí Jmenovitý příkon Elektr. třída ochrany Hmotnost netto NÁVOD K OBSLUZE CZECH JA301 230 V ~ 50 Hz 350 W I 0,50 kg Na přípravu až 7 vajec Odnímatelný nástavec na vejce

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více