1. Úvod. 2. Interpretace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod. 2. Interpretace"

Transkript

1 Agreement for the Provision of Trading Data SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OBCHODNÍCH ÚDAJŮ PLEASE READ CAREFULLY THIS AGREEMENT BEFORE ACTIVATING THE PLATFORM, AND INDICATE YOUR ACCEPTANCE BY CLICKING THE I ACCEPT BUTTON. BY CLICKING THE I ACCEPT BUTTON, YOU AGREE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. A copy of this Agreement may be printed and retained. 1. Introduction 1.1. xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd. This Agreement is entered by and between DUB Investments Ltd, a company duly registered in Cyprus under the Companies Law, with registration number HE and registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4 th Floor, P.C. 3087, Limassol, Cyprus, authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission ( CySEC ) as a Cyprus Investment Firm ( CIF ) to offer certain Investment and Ancillary Services and Activities under the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law of 2007, Law 144(I)/2007 ( the Law ), with CIF license number (hereinafter called the Company ), on the one part; and the person who has accepted this Agreement by clicking the Accept Button or signed this Agreement and who has been accepted by the Company to act as a Provider (hereinafter called the Provider ), on the other part This Agreement sets out the terms upon which the Company shall receive Data from the Provider and use such Data for its own commercial interest The Agreement will take effect and commence upon the receipt by the Provider of a notice sent by the Company informing him that he has been accepted as the Company s Provider. 2. Interpretation of Terms 2.1. In this Agreement: Affiliate shall mean in relation to the Company, PŘED AKTIVACÍ PLATFORMY SI TUTO SMLOUVU PEČLIVĚ PROSTUDUJTE A VYJÁDŘETE SVŮJ SOUHLAS KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO PŘIJÍMÁM. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO PŘIJÍMÁM SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI TOUTO SMLOUVOU. Kopii této Smlouvy je možné vytisknout a uschovat. 1. Úvod 1.1. xsocial představuje ochrannou známku společnosti DUB Investments Ltd. Tato Smlouva se uzavírá mezi společností DUB Investments Ltd, společností řádně registrovanou na Kypru v souladu se zákonem o obchodních společnostech, registrační číslo: HE , se sídlem: 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4 th Floor, P.C. 3087, Limassol, Kypr, autorizovanou a regulovanou Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu ( CySEC ) jako kyperská investiční společnost ( CIF ) za účelem nabídky určitých investičních a pomocných služeb a činností v souladu se zákonem o poskytování investičních služeb, provádění investičních činností, fungování regulovaných trhů a jiných souvisejících záležitostech z roku 2007, zákon č. 144(I)/2007 ( Zákon ), pod licenčním číslem CIF (dále jen Společnost ), na jedné straně; a osobou, která přijala tuto Smlouvou kliknutím na tlačítko Přijímám nebo podepsala tuto Smlouvu a která byla schválena Společností jako Poskytovatel (dále jen Poskytovatel ), na straně druhé Tato Smlouva stanovuje podmínky, za kterých bude Společnost přijímat Údaje od Poskytovatele a používat takovéto Údaje pro své vlastní komerční zájmy Tato Smlouva nabývá účinnosti a platnosti, jakmile Poskytovatel obdrží oznámení zaslané Společností, ve kterém jej bude Společnost informovat, že byl schválen jako Poskytovatel Společnosti. 2. Interpretace 2.1. V této Smlouvě: Přidružený subjekt bude v souvislosti se 1

2 any entity which directly or indirectly controls or is controlled by the Company, or any entity directly or indirectly under common control with the Company; and control means the power to direct or the presence of ground to manage the affairs of the Company or entity. Anti-Data Mode shall mean a mode of the Automatic Order whereby Orders are placed in Financial Instruments with a Broker automatically and such Orders are opposite to the direction of the Provider s traced Transaction. Applicable Regulations shall mean (a) CySEC Rules or any other rules of a relevant regulatory authority having powers over the Company; (b) the Rules of the relevant Market; and (c) all other applicable laws, rules and regulations of Cyprus or of the European Union. Automatic Order shall mean a function/feature in the Platform which once activated by a Client places Orders in Financial Instruments with the Broker automatically on behalf of the Client based on Data generated from the Provider. Broker shall mean a company which under applicable laws offers investment services. Business Day shall mean any day, other than a Saturday or a Sunday, or the 25 th of December, or the 1 st of January or any other Cyprus or international holidays to be announced on the Company s Website. CySEC shall mean the Cyprus Securities and Exchange Commission, which is the Company s supervisory authority. CySEC Rules shall mean the Rules, Directives, Regulations, Guidance notes, opinions or recommendations of CySEC. Data shall mean the data relating to a Transaction coming from the Provider containing the information about the direction of the Provider s Transaction on the given Financial Instrument and its time of conclusion. Event of Default shall have the meaning given in paragraph Financial Instrument shall mean the Financial Instruments under the Company s CIF license which are the following: (a) Transferable Securities; (b) Money-market instruments; (c) Společností označovat jakýkoliv subjekt, který přímo či nepřímo Společnost ovládá nebo je přímo či nepřímo společností ovládán, případně jakýkoliv subjekt, který přímo či nepřímo spadá pod stejnou kontrolu jako Společnost; a kontrola či ovládat označuje schopnost řídit či možnost ovládat záležitosti Společnosti nebo subjektu. Antidatový režim označuje režim Automatické příkazy, kdy jsou Příkazy týkající se Finančních nástrojů zadávány u Makléře automaticky, přičemž takovéto Příkazy jsou opačné s ohledem na směr sledované Transakce Poskytovatele. Platné předpisy označují (a) Pravidla CySEC nebo jakákoliv jiná pravidla příslušného regulatorního úřadu s pravomocí nad Společností; (b) Pravidla příslušného Trhu; a (c) všechny ostatní příslušné zákony, pravidla a předpisy Kypru nebo Evropské unie. Automatický příkaz označuje funkci/vlastnost Platformy, která po aktivaci ze strany Klienta u Makléře automaticky jménem Klienta zadává Příkazy týkající se Finančních nástrojů, a to na základě Údajů generovaných Poskytovatelem. Makléř označuje společnost, která v souladu s příslušnými zákony nabízí investiční služby. Pracovní den označuje jakýkoliv den s výjimkou sobot a nedělí, 25. prosince, 1. ledna nebo jakýchkoliv jiných kyperských či mezinárodních svátků, které budou oznámeny na Webových stránkách Společnosti. CySEC označuje Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu (Cyprus Securities and Exchange Commission), která je kontrolním orgánem Společnosti. Pravidla CySEC označují pravidla, směrnice, předpisy, pokyny, stanoviska či doporučení komise CySEC. Údaje označují údaje týkající se Transakce, které pocházejí od Poskytovatele a obsahují informace o směru Transakce Poskytovatele v souvislosti s příslušným Finančním nástrojem a časem uzavření. Neplnění bude mít význam definovaný v článku

3 Units in collective investment undertakings; (d) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash; (e) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to commodities that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event); (f) Options, futures, swaps, and any other derivative contract relating to commodities that can be physically settled provided that they are traded on a regulated market and/or an MTF; (g) Options, futures, swaps, forwards and any other derivative contracts relating to commodities, that can be physically settled not otherwise mentioned in the paragraph above and not being for commercial purposes, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls; (h) Derivative instruments for the transfer of credit risk; (i) Financial contracts for differences; (j) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight rates, emission allowances or inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event), as well as any other derivative contract relating to assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned in this Part, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are traded on a regulated market or an MTF, are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls. Force Majeure Event shall have the meaning as set out in paragraph Nickname shall mean the code name chosen by the Provider used to identify his Trading Data and Data. Order shall mean an instruction to a Broker to trade in Financial Instruments. Parties shall mean the parties to this Finanční nástroj označuje finanční nástroje v rámci CIF licence Společnosti. Jde tedy o následující: (a) převoditelné cenné papíry; (b) nástroje peněžního trhu; (c) podíly v subjektech kolektivního investování; (d) opce, termínové kontrakty, swapy, forwardové kontrakty a jakékoliv jiné derivátové kontrakty týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů, případně ostatní deriváty, finanční indexy nebo finanční měřítka, která lze fyzicky či peněžně vyrovnat; (e) opce, termínové kontrakty, swapy, forwardové kontrakty a jakékoliv jiné derivátové kontrakty týkající se komodit, které musí být vyrovnány v hotovosti nebo mohou být vyrovnány v hotovosti na základě přání jedné ze stran (jinak než na základě neplnění či jiné skutečnosti vedoucí k ukončení); (f) opce, termínové kontrakty, swapy a jakékoliv jiné derivátové kontrakty týkající se komodit, které lze fyzicky vyrovnat, a to za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu a/nebo MTF; (g) Opce, termínové kontrakty, swapy, forwardy a jakékoliv jiné derivátové kontrakty týkající se komodit, které nelze fyzicky vyrovnat, než je uvedeno výše v tomto odstavci, a které nejsou pro komerční účely, pokud mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné se zřetelem na to, zda jsou zúčtovány a vyrovnány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích institucí nebo jsou předmětem pravidelných výzev s ohledem na marže; (h) derivátové nástroje pro převod úvěrového rizika; (i) finanční rozdílové kontrakty; (j) opce, termínové kontrakty, swapy, forwardové kontrakty a jakékoliv jiné derivátové kontrakty týkající se klimatických proměnných, dopravného, emisních povolenek nebo míry inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které musí být vyrovnány v hotovosti nebo mohou být vyrovnány v hotovosti na základě přání jedné ze stran (jinak než na základě neplnění či jiné skutečnosti vedoucí k ukončení), a jakékoliv jiné derivátové kontrakty týkající se aktiv, práv, povinností, indexů a měřítek neuvedených v této části, pokud mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné se zřetelem na to, zda jsou zúčtovány a vyrovnány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích institucí nebo jsou předmětem pravidelných výzev s ohledem na marže. Událost vyšší moci bude mít význam definovaný v článku Přezdívka označuje krycí jméno zvolené ze strany Poskytovatele a používané za účelem 3

4 Agreement the Company and the Provider. Platform shall mean the electronic mechanism operated and maintained by the Company, consisting of computer devices, software, databases, telecommunication hardware, programs and technical facilities, which facilitates trading activity including automated trading activity, exchange of Data, sharing of Trading Data between its users (i.e. Clients and Providers). Trading Account shall mean the trading account of a Client or of the Provider held with his Broker. Trading Data shall mean the historic Data, open or pending orders, of the Provider or the results of the Provider in relation to a particular Trading Account of his. Transaction shall mean a transaction (buy or sell) in Financial Instruments. Website shall mean the Company s website at or such other website as the Company may maintain from time to time Words importing the singular shall import the plural and vice versa. Words importing the masculine shall import the feminine and vice versa.words denoting persons include corporations, partnerships, other unincorporated bodies and all other legal entities and vice versa Paragraph headings are for ease of reference only Any reference to any act or regulation or Law shall be that act or regulation or Law as amended, modified, supplemented, consolidated, re-enacted or replaced from time to time, all guidance noted, directives, statutory instruments, regulations or orders made pursuant to such and any statutory provision of which that statutory provision is a re-enactment, replacement or modification. 3. Data, Trading Data and Nickname 3.1. It is agreed and understood that the Company, as part of its business, presents on the Platform and/or its Website(s) a list of active identifikace jeho Údajů a Obchodních údajů. Příkaz označuje pokyn Makléři k obchodování Finančních nástrojů. Strany označují strany této Smlouvy tj. Společnost a Poskytovatele. Platforma označuje elektronické zařízení provozované a udržované Společností, které se skládá z počítačových zařízení, softwaru, databází, telekomunikačního hardwaru, programů a technického zařízení, přičemž toto zařízení usnadňuje obchodní činnosti, včetně automatizovaných obchodních činností, výměny Údajů a sdílení Obchodních údajů mezi jejími uživateli (tj. Klienty a Poskytovateli). Obchodní účet označuje obchodní účet Klienta nebo Poskytovatele vedený u jeho Makléře. Obchodní údaje označují historické Údaje nebo otevřené či nevyřízené Příkazy Poskytovatele, případně výsledky Poskytovatele v souvislosti s jeho konkrétním Obchodním účtem. Transakce označuje transakci (nákup či prodej) týkající se Finančních nástrojů. Webové stránky označují webové stránky Společnosti ( nebo jiné webové stránky, které bude Společnost čas od času udržovat Výrazy označující jednotné číslo rovněž zahrnují číslo množné a naopak. Výrazy označující mužský rod rovněž označují rod ženský a naopak. Výrazy označující osoby zahrnují společnosti, partnerství, jiné neregistrované skupiny a všechny ostatní právnické osoby a naopak Názvy jednotlivých článků jsou uváděny pouze pro snadnější orientaci Odkazy na jakýkoliv předpis či Zákon označují daný předpis či Zákon ve znění pozdějších změn, úprav, doplnění, konsolidací, opětovných uzákonění či nahrazení, dále pokyny, směrnice, zákonné nástroje, předpisy či nařízení provedené na základě takovéhoto a jakéhokoliv jiného zákonného ustanovení, jehož opětovným uzákoněním, nahrazením či úpravou takovéto zákonné ustanovení je. 4

5 Providers, their Nicknames, their Data and their Trading Data for its Clients to choose from and use for the purposes of Automatic Orders. The Provider hereby consents to the submission of his Data with the use of the Platform to the Company, for the publishing of his Data, Trading Data and Nickname on the Company s Platform and/or Website(s), so as to be used by Clients of the Company for Automatic Orders, and consents to their use for the commercial and financial interest of the Company The Provider applies to provide Data for all Financial Instruments traded on his Account. The Company reserves the right up to 30 days to analyze and, at its sole discretion, to accept or reject the application of the Provider. The Company may also decline particular Financial Instruments. If the application of the Provider is accepted, the Company may forward the Data to its Clients and publish it on the Platform and/or its websites or forward the Data to potential Clients using demo version of the Platform. If the Provider does not perform any Transaction on his Account or in a particular Financial Instrument for a period of at least 3 months, the Company reserves itself the right to suspend the service for all Financial Instruments or for the said Financial Instrument as the case may be The Provider can resign from providing the Data at any time, provided that at the time of resigning the Provider does not have any open Transactions. The Provider must provide the Company with prior written notice sent via electronic means which must be received by the Company at least seven (7) Business Days prior to such resignation The Trading Data is published on the Company s Website(s) and/or the Platform for the entire period of the Provider s Trading Account existence or operation, unless differently provided under this Agreement The Trading Data published by the Company is marked with the Provider s Nickname and name and characteristics of the Financial Instrument The Provider s Nickname should be constructed in such a manner that it does not reveal the Provider s identity to any person in any manner whatsoever. The Nickname must not be offensive, abusive in any manner and must not infringe any third party rights. 3. Údaje, Obchodní údaje a Přezdívka 3.1. Tímto je sjednáno a rozumí se, že Společnost jako součást svého podnikání na Platformě a/nebo svých Webových stránkách nabízí svým Klientům za účelem výběru a využití pro účely Automatických příkazů seznam aktivních Poskytovatelů, jejich Přezdívky, Údaje a Obchodní Údaje. Poskytovatel tímto souhlasí s poskytováním jeho Údajů prostřednictvím Platformy Společnosti, s uveřejněním jeho Údajů, Obchodních údajů a Přezdívky v rámci Platformy a/nebo Webových stránek Společnosti k využití ze strany Klientů Společnosti pro účely Automatických příkazů, přičemž souhlasí s jejich využitím pro komerční a finanční účely Společnosti Poskytovatel žádá o poskytování Údajů pro všechny Finanční nástroje obchodované v rámci jeho Účtu. Společnost si vyhrazuje právo až 30 dnů ode dne doručení analyzovat a dle svého výhradního uvážení schválit či zamítnout žádost Poskytovatele. Společnost je rovněž oprávněna odmítnout jednotlivé Finanční nástroje. Pokud je žádost Poskytovatele schválena, může Společnost Údaje předávat svým Klientům a uveřejňovat je v rámci Platformy a/nebo svých Webových stránek, případně může Údaje předávat potenciálním Klientům pomocí demoverze Platformy. Pokud Poskytovatel nerealizuje žádné Transakce v rámci svého Účtu nebo ve vztahu na určitý Finanční nástroj minimálně po dobu 3 měsíců, vyhrazuje si Společnost právo pozastavit službu pro všechny Finanční nástroje případně pro daný Finanční nástroj Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ukončit poskytování Údajů, pokud v době rezignace nemá žádné otevřené Transakce. Poskytovatel musí Společnosti předem doručit písemné oznámení zaslané elektronicky, přičemž Společnost musí toto oznámení obdržet alespoň sedm (7) Pracovních dnů před datem, které má být datem ukončení poskytování Údajů Obchodní údaje jsou zveřejňovány v rámci Webových stránek a/nebo Platformy Společnosti po celou dobu existence či provozu Obchodního účtu Poskytovatele, pokud tato Smlouva nestanoví jinak Obchodní údaje zveřejňované Společností jsou označeny Přezdívkou Poskytovatele a názvem/charakteristikou Finančního nástroje. 5

6 3.7. The Company has the right to deactivate (temporarily or permanently) the Data supply function of the Provider at any moment without prior notice to the Provider and the Compnay will not be liable to the Provider for any loss (direct or indirect, including loss of income or opportunity). 4. Platform 4.1. The Company reserves the right, at its discretion, at any time to alter, change, modify, remove or add any part or functionality or command or mode of the Platform, temporarily or permanently, without prior notice to the Provider and the Company will not be liable to the Provider for any loss (direct or indirect, including loss of income or opportunity) The Company has the right to shut down the Platform at any time for maintenance purposes, wthout notice, and the Compnay will not be liable to the Provider for any loss (direct or indirect, including loss of income or opportunity). 5. Technical Matters 5.1. The Provider represents and warrants that he has installed and implemented appropriate means of protection relating to the security and integrity of his computer and that he has taken appropriate actions to protect his system from computer viruses or other similar harmful or inappropriate materials, devices, information or data that may potentially harm the Website, the Platform or other systems of the Company. The Provider further undertakes to protect the Company from any wrongful transmissions of computer virus or other similarly harmful or inappropriate material or device to the Company s Platform from his personal computer The Company will not be liable to the Provider should his computer system fail, damage, destroy and/or format his records, data and Data. Furthermore, if the Provider incurs delays and any other form of data integrity problems that are a result of his hardware configuration or mismanagement, the Company shall not be liable. 6. Prohibited Actions on the Platform 6.1. The Provider shall not unlawfully access or 3.6. Přezdívka Poskytovatele by měla být vytvořena tak, aby žádné osobě a žádným způsobem neodhalovala totožnost Poskytovatele. Přezdívka nesmí být jakýmkoliv způsobem urážlivá či hanlivá a nesmí porušovat práva třetích stran 3.7. Společnost je oprávněna kdykoliv a bez předchozího upozornění Poskytovatele deaktivovat (dočasně či trvale) funkci poskytování Údajů Poskytovateli, přičemž Společnost nebude Poskytovateli odpovídat za žádné ztráty (přímé či nepřímé, včetně ušlého zisku nebo příležitosti). 4. Platforma 4.1. Společnost si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoliv upravit, změnit, modifikovat, odstranit nebo doplnit jakoukoliv část, funkčnost, příkaz nebo režim Platformy dočasně či trvale a to bez předchozího upozornění Poskytovatele, přičemž Společnost nebude Poskytovateli odpovídat za žádné ztráty (přímé či nepřímé, včetně ušlého zisku nebo příležitosti) Společnost je oprávněna kdykoliv a bez upozornění uzavřít Platformu pro účely údržby, přičemž Společnost nebude Poskytovateli odpovídat za žádné ztráty (přímé či nepřímé, včetně ušlého zisku nebo příležitosti). 5. Technické záležitosti 5.1. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje, že instaloval a zavedl vhodné ochranné prostředky týkající se bezpečnosti a integrity svého počítače a že přijal vhodná opatření za účelem ochrany svého systému před počítačovými viry a jinými podobně škodlivými či nevhodnými materiály, zařízeními, informacemi nebo údaji, které mohou být potenciálně nebezpečné pro Webové stránky, Platformu nebo ostatní systémy Společnosti. Poskytovatel se dále zavazuje chránit Společnost před jakýmikoliv škodlivými přenosy počítačových virů nebo jiných podobně nebezpečných či nevhodných materiálů nebo zařízení ze svého osobního počítače na Platformu Společnosti Společnost nenese vůči Poskytovateli odpovědnost za selhání, poškození či zničení jeho počítačového systému a/nebo zformátování jeho záznamů, dat nebo Údajů. Rovněž pokud se Poskytovatel setká s prodlevami a jinými formami 6

7 attempt to gain access, reverse engineer or otherwise circumvent any security measures that the Company has applied to the Platform It is absolutely prohibited to take any of the following actions: (a) use any software, which applies artificial intelligence analysis to the Company s system and/or Platform; (b) intercept or monitor, damage or modify any communication which is not intended for him; (c) use any type of spider, virus, worm, trojan-horse, time bomb or any other codes or instructions that are designed to distort, delete, damage or disassemble the Platform or the communication system or any system of the Company; (d) send any unsolicited commercial communication not permitted under applicable law or Applicable Regulations The Provider will not proceed and avoid proceeding in any action that could potentially allow the irregular or unauthorised access or use of the Platform The Provider will not, whether by act or omission, do anything that will or may violate the integrity of the Company computer system or Platform or cause such system(s) to malfunction or stop their operation. 7. Intellectual Property 7.1. The Platform, all copyrights, trademarks, patents, service marks, trade names, software codes, icons, logos, characters, layouts, trade secrets, buttons, color scheme, graphics and data names are the sole and exclusive Intellectual Property (IP) of the Company and are protected by local and international intellectual property laws and treaties. This Agreement does not convey an interest in or to the Platform but only a right to use the Platform according to the terms of this Agreement. Nothing in this Agreement constitutes a waiver of the Company s intellectual property rights Under no circumstances shall the Provider obscure or remove any copyright, trademark or any other notices from any of the Company s IP or Website or Platform. problémů integrity dat, které vyplývají z jeho konfigurace či špatného řízení hardwaru, nenese Společnost žádnou odpovědnost. 6. Zakázané činnosti v rámci Platformy 6.1. Poskytovatel není oprávněn nezákonně přistupovat či pokoušet se o přístup k jakýmkoliv bezpečnostním opatřením, která společnost aplikovala na Platformu, případně provádět jejich zpětné inženýrství či je jinak obcházet Je zcela zakázáno provádět následující činnosti: (a) Používat jakýkoliv software, který aplikuje analýzu umělé inteligence na systém a/nebo Platformu Společnosti; (b) Zadržovat, monitorovat, poškozovat nebo upravovat jakoukoliv komunikaci, která pro něj není určena; (c) Používat jakékoliv viry, červy, trojské koně, časované bomby nebo jakékoliv jiné kódy či pokyny, které mají narušit, smazat, poškodit nebo rozložit Platformu, komunikační systém nebo jakýkoliv jiný systém Společnosti; (d) Zasílat jakákoliv nevyžádaná komerční sdělení, která nejsou povolena platným právem nebo Platnými předpisy Poskytovatel nebude vykonávat žádné činnosti/vyhne se veškerým činnostem, které by potenciálně mohly umožnit neobvyklý či neautorizovaný přístup k Platformě nebo její užívání Poskytovatel nebude na základě svého jednání či opomenutí činit nic, co by poškodilo/mohlo poškodit integritu počítačového systému či Platformy Společnosti nebo mohlo způsobit nefunkčnost či zastavení provozu takovýchto systémů. 7. Duševní vlastnictví 7.1. Platforma, všechna autorská práva, ochranné známky, patenty, servisní značky, obchodní jména, softwarové kódy, ikony, loga, znaky, formáty, obchodní tajemství, tlačítka, barevné návrhy, grafika a názvy údajů představují výhradní a výlučné duševní vlastnictví (IP) Společnosti a jsou chráněny místními a mezinárodními zákony a úmluvami na ochranu duševního vlastnictví. Tato Smlouva nepřevádí 7

8 7.3. The Company owns all the images displayed on its Website, the Platform and software. The Providermay not use these images in any way other than the manner which the Company provides them for The Provider is not permitted to alter, modify, publish, transmit, distribute, otherwise reproduce or commercially exploit the information made available to him through the Company s Website or Platform including text, graphics, video, audio, software code, user interface design or logos, in whole or in part, in any format to any third party without the Company s express written consent The Provider represents and warrants that he will not use the IP or the Platform or Website in contravention to this Agreement, or for unauthorized or unlawful purposes and that he will use the IP, Platform and Website only for the benefit of his ProviderAccount and not on behalf of any other person. 8. Remuneration and Costs 8.1. The Provider agrees to receive remuneration from the Company based on the table of commission and fees published on the Company s Website or other websites indicated by the Company or delivered by any means of electronic communication available to the Provider. It is agreed that the Company has the right to amend these fees unilaterally from time to time and without the prior consent of the Provider or notice to the Provider. All such service fees specified in the table are gross amounts and exclusive of required bank charges, wire transfer costs and other administrative charges as well as any state, local, and other taxes and charges directly applicable to the services, the use of the Platform and banking transfers. If the Company is required by law to deduct or withhold any such charges, fees, bank charges, wire transfers or taxes from any amount payable hereunder, then the amount payable hereunder shall be decreased, so that after making all required deductions and/or withholdings, the Provider shall receive an amount lower to the amount it would have received had no such deductions or withholdings been made. The Provider shall be solely responsible for all filings, tax returns and reports on any Transactions which should be made to žádný podíl v rámci Platformy, ale pouze právo užívat Platformu v souladu s podmínkami této Smlouvy. Žádné ustanovení této Smlouvě nepředstavuje zřeknutí se práv duševního vlastnictví Společnosti Poskytovatel nebude za žádných okolností skrývat či odstraňovat jakákoliv autorská práva, ochranné známky nebo jiná oznámení ve vztahu k duševnímu vlastnictví, Webovým stránkám nebo Platformě Společnosti Společnost vlastní všechny fotografie a obrazy zobrazené v rámci Webových stránek, Platformy a softwaru Společnosti. Poskytovatel není oprávněn je používat žádným jiným způsobem, než pro který je Společnost poskytuje Poskytovatel není oprávněn upravovat, měnit, publikovat, přenášet, distribuovat, jinak reprodukovat či komerčně využívat informace, které mu budou zpřístupněny prostřednictvím Webových stránek nebo Platformy Společnosti, a to včetně textu, grafiky, videa, audia, softwarového kódu, designu uživatelského rozhraní či log zcela nebo částečně, v jakémkoliv formátu ve prospěch třetí osoby bez výslovného předchozího písemného souhlasu Společnosti Poskytovatel prohlašuje a zaručuje, že nebude používat duševní vlastnictví Společnosti, Platformu nebo Webové stránky v rozporu s touto Smlouvou nebo pro neoprávněné/nezákonné účely a že bude duševní vlastnictví, Platformu nebo Webové stránky používat pouze ve prospěch svého Účtu Poskytovatele a nikoliv ve prospěch jakékoliv jiné osoby. 8. Odměna a náklady 8.1. Poskytovatel souhlasí, že bude od Společnosti pobírat odměnu na základě přehledu provizí a poplatků zveřejněného na Webových stránkách Společnosti/jiných webových stránkách uvedených Společností či doručeného prostředky elektronické komunikace dostupné Poskytovateli. Je sjednáno, že Společnost je oprávněna příležitostně a bez předchozího souhlasu či upozornění Poskytovatele tyto poplatky jednostranně upravit. Všechny servisní poplatky uvedené v přehledu představují hrubé částky a nezahrnují požadované bankovní poplatky, náklady na bankovní převody či jiné 8

9 any relevant authority, whether governmental or otherwise, and for payment of all taxes (including but not limited to any transfer or value added taxes), arising out of or in connection with any Transaction or this Agreement The Provider s remuneration for a given month is calculated until the tenth day of each following month and shall be paid to the bank account or payment account as specified by the Provider in his application or as changed and notified to the Company at any time thereafter The Provider undertakes to pay all stamp expenses relating to this Agreement and any documentation which may be required for the currying out of the transactions under this Agreement Transactions lasting shorter than 5 minutes will not form the basis for calculation of the remuneration described herein. Continuing or repeated execution of Transactions which last shorter than 5 minutes, counting from the Transaction opening to its closure shall entitle the Company to terminate this Agreement or refuse to accept the Data coming from the Provider. 9. Confidentiality 9.1. Any information that a receiving Party knows or has reason to know is confidential or proprietary (because such information is identified by the disclosing party orally or in writing as such or is not generally known to the public), is considered as Confidential Information and shall remain the sole property of the disclosing Party. Neither Party shall disclose, use, modify, copy, reproduce or otherwise divulge Confidential Information of the other, except as provided by applicable laws or allowed under this Agreement. Information already in the public domain, or already possessed by the Company without a duty of confidentiality will not be regarded as confidential The Company has the right to disclose Confidential Information of the Provider in the following circumstances: (a) where required by law or a court order by a competent Court; (b) where requested by CySEC or any other administrativní poplatky a státní, místní nebo jiné daně/poplatky přímo platné pro služby, užívání Platformy a bankovní převody. Pokud má Společnost ze zákona povinnost odpočítávat či srážet jakékoliv takovéto platby, poplatky či daně z jakýchkoliv částek splatných dle této Smlouvy, potom budou částky splatné dle této Smlouvy sníženy tak, aby po provedení všech požadovaných odvodů a/nebo srážek Poskytovatel obdržel částku nižší, než je částka, kterou by obdržel, pokud by odvody či srážky provedeny nebyly. Poskytovatel nese výhradní odpovědnost za všechna podání, daňová přiznání a přehledy Transakcí, které mají být vyhotoveny pro jakékoliv relevantní úřady státní či jiné a za úhradu všech daní (zejména včetně jakýchkoliv daní z převodů či daní z přidané hodnoty) vyplývajících z jakýchkoliv Transakcí, této Smlouvy nebo v souvislosti s nimi Odměna Poskytovatele za daný měsíc bude vypočtena do desátého dne následujícího měsíce a bude uhrazena na bankovní či platební účet uvedený Poskytovatelem v jeho žádosti, případně na jiný účet kdykoliv následně oznámený Společnosti Poskytovatel se zavazuje uhradit náklady týkající se této Smlouvy a jakékoliv jiné dokumentace, která může být požadována pro realizaci Transakcí dle této Smlouvy Transakce trvající méně než 5 minut nebudou představovat základ pro výpočet odměny uvedené v této Smlouvě. Pokračující či opakované realizace Transakcí, které trvají méně než 5 minut počítáno od otevření Transakce do jejího uzavření opravňují Společnost k ukončení této Smlouvy nebo k odmítnutí Údajů pocházejících od Poskytovatele. 9. Důvěrnost 9.1. Jakékoliv informace, u kterých přijímající strana ví/měla by důvodně vědět, že se jedná o důvěrné či zákonem chráněné informace (neboť jsou takovéto informace poskytující stranou ústně či písemně takto označeny, případně se nejedná o veřejně známé informace), jsou považovány za Důvěrné informace a zůstanou výhradním vlastnictvím poskytující strany. Žádná ze stran nezveřejní, nepoužije, neupraví, nepořídí kopie či nebude reprodukovat nebo jinak rozšiřovat Důvěrné informace druhé strany s výjimkou případů, kdy tak činí v souladu s platnými zákony 9

10 regulatory authority having control or jurisdiction over the Company or the Provider; (c) to relevant authorities to investigate or prevent fraud, money laundering or other illegal activity; (d) to credit reference and fraud prevention agencies, third authentication service providers, banks and other financial institutions for credit checking, fraud prevention, anti-money laundering purposes, identification or due diligence checks of the Provider. To do so they may check the details the Provider supplied against any particulars on any database (public or otherwise) to which they have access. They may also use Provider s details in the future to assist other companies for verification purposes. A record of the search will be retained by the Company; (e) to the Company s professional advisors provided that in each case the relevant professional shall be informed about the confidential nature of such information and commit to the confidentiality herein obligations as well; (f) to other service providers who create, maintain or process databases (whether electronic or not), offer record keeping services, transmission services, messaging services or similar services which aim to assist us collect, storage, process and use Your Information or get in touch with the Provider or improve the performance of activities under this Agreement; (g) to other service providers for statistical purposes in order to improve our marketing, in such a case, the data will be provided in an aggregate form; (h) to market research call centers that provide telephone or surveys with the purpose to improve our services and activities; (i) where necessary in order for the Company to defend or exercise its legal rights to any court or tribunal or arbitrator or governmental authority; (j) with the Provider s consent or request; (k) to an Affiliate of the Company or any other company in the same group of the Company; (l) to employees of the Company, so as to exercise their duties to further this či ustanoveními této Smlouvy. Informace, které již jsou veřejně dostupné nebo které jsou již v držení Společnosti bez povinnosti zachovávat důvěrnost, nebudou považovány za důvěrné Společnost je oprávněna zpřístupnit Důvěrné informace Poskytovatele v následujících případech: (a) Pokud je to vyžadováno ze zákona nebo soudním nařízením příslušného soudu; (b) Na základě žádosti ze strany CySEC nebo jiného regulatorního úřadu, který provádí kontrolu či disponuje jurisdikcí v souvislosti se Společností nebo Poskytovatelem; (c) Příslušným úřadům za účelem vyšetřování či prevence podvodů, praní špinavých peněz nebo jiné nezákonné činnosti; (d) Agenturám zabývajícím se úvěrovými referencemi a prevencí podvodů, externím poskytovatelům autentifikačních služeb, bankám a jiným finančním institucím za účelem kreditní kontroly, prevence podvodů, prevence praní špinavých peněz, identifikace nebo prověřování Poskytovatele. Za tímto účelem mohou dané subjekty ověřit informace poskytnuté Poskytovatelem s údaji jakékoliv databáze (veřejné či jiné), ke které mají přístup. Tyto subjekty rovněž mohou používat informace Poskytovatele v budoucnu, aby pomohly jiným společnostem při verifikaci. Společnost si uschová záznamy o vyhledávání; (e) Odborným poradcům Společnosti, pokud v každém jednotlivém případě budou příslušní odborní poradci informováni o důvěrné povaze takovýchto informací a rovněž se závaží zachovávat důvěrnost v rozsahu dle této Smlouvy; (f) Ostatním poskytovatelům služeb, kteří vytvářejí, udržují nebo zpracovávají databáze (elektronické či nikoliv), nabízejí služby úschovy záznamů, služby ových přenosů, služby přenosu zpráv nebo podobné služby, jež nám mají napomáhat při sběru, uschování, zpracovávání a využívání vašich informací, při kontaktování Poskytovatele nebo zlepšovat plnění činností dle této Smlouvy; (g) Ostatním poskytovatelům služeb pro statistické účely za účelem zlepšení 10

11 Agreement, or to assure the efficient functioning of the Platform, the Automatic Orders and the Trading Data functions The Provider undertakes and agrees not to disclose any information concerning his identity or any information allowing even indirect disclosure of his identity by any third party to any other third party. The Provider further undertakes and agrees not to disclose any information concerning his Nickname, in particular, the Provider undertakes not to take up any action that would enable any third party to connect the Trading Data with the Provider in any manner whatsoever The Provider shall not disclose the Trading Data or any information relating to any of the concluded transactions or the profitability on the Provider s Account, to any third party in any manner other than those explicitly provided herein. 10. Amendment of the Agreement Unless provided differently elsewhere in this Agreement, the Company has the right to amend the terms of the Agreement at any time giving to the Provider at least three Business Days written notice prior to such changes sent via electronic means. Any such amendments will become effective on the date specified in the notice. The Provider acknowledges that a variation which is made to reflect a change of law or regulation may, if necessary, take effect immediately. 11. Termination of the Agreement Each Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving at least seven Business Days Written Notice to the other Party Termination by any Party will not affect any obligation which has already been incurred by either Party or any legal rights or obligations which may already have arisen under the Agreement or any Transactions made hereunder Upon termination of this Agreement: (a) the Provider shall discontinue providing Data to the Company; (b) the Company shall remove all details našeho marketingu v takovémto případě budou údaje poskytovány v souhrnné formě; (h) Call centrům pro výzkum trhu, která poskytují telefonické či ové průzkumy za účelem zlepšení našich služeb a činností; (i) Pokud je to nezbytné, aby Společnost mohla obhajovat či uplatňovat svá zákonná práva u jakéhokoliv soudu, tribunálu, rozhodce nebo státního úřadu; (j) Se souhlasem Poskytovatele či na jeho žádost; (k) Přidruženým subjektům Společnosti nebo jakékoliv jiné společnosti v rámci skupiny Společnosti; (l) Zaměstnancům Společnosti za účelem plnění jejich povinností na základě této Smlouvy nebo pro zajištění efektivního fungování Platformy, Automatických příkazů a funkcí Obchodních údajů Poskytovatel se zaručuje a zavazuje, že třetí straně neposkytne žádné informace týkající se jeho totožnosti či jakékoliv informace umožňující i nepřímé odhalení jeho totožnosti třetí stranou. Dále se Poskytovatel zaručuje a zavazuje, že nezveřejní žádné informace týkající se jeho Přezdívky, především se pak Poskytovatel zavazuje, že nepřijme žádná opatření, která by třetí straně jakýmkoliv způsobem umožnila spojit si Obchodní údaje s daným Poskytovatelem Poskytovatel nebude třetím stranám žádným způsobem poskytovat Obchodní údaje nebo jakékoliv informace týkající se uzavřených transakcí či ziskovosti Účtu Poskytovatele, s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. 10. Změna Smlouvy Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, je Společnost oprávněna kdykoliv upravit podmínky této Smlouvy, když alespoň tři Pracovní dny před účinností takových změn elektronicky doručí Poskytovateli písemné oznámení. Jakékoliv změny budou účinné k datu uvedenému v příslušném oznámení. Poskytovatel bere na vědomí, že změna, která je prováděna, aby reflektovala změnu zákona či předpisu, může v případě potřeby nabýt účinnosti okamžitě. 11. Ukončení Smlouvy 11

12 concerning the Provider (such as his Nickname, Data, and Trading Data) form the Platform and/or the Website(s); (c) the Company shall have the right to inform its Clients and their Brokers or make an announcement on its website (or otherwise) that the relationship with the Provider has terminated; (d) the Provider shall erase/delete any such Confidential Information held by it in electronic form, and shall confirm in writing to the Company that it has complied with its obligations under this paragraph. 12. Default Each of the following constitutes an Event of Default : (a) the failure of the Provider to perform any obligation due to the Company or breach of any term of this Agreement; (b) if an application is made in respect of the Provider pursuant to the Cyprus Bankruptcy Act or any equivalent act in another Jurisdiction, or if the Provider makes an arrangement or composition with his creditors or any procedure which is similar or analogous to any of the above is commenced in respect of him; (c) the Provider is unable to pay his debts when they fall due; (d) where any representation or warranty made by the Provider in paragraph 15 is or becomes untrue; (e) the Provider dies or is declared absent or becomes of unsound mind; (f) any other circumstance where the Company reasonably believes that it is necessary or desirable to take any action set out in paragraph 12.2; (g) an action set out in paragraph 12.2 is required by a competent regulatory authority or body or court; (h) the Provider involves the Company in any type of fraud or illegality or breach of Applicable Regulations or is at risk of involving the Company in any type of fraud or illegality or breach of Applicable Každá ze stran může ukončit tuto Smlouvu doručením písemného oznámení. Ukončení smlouvy nabývá účinnosti sedmi pracovních dní po doručení oznámení o ukončení Ukončení této Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou nebude mít vliv na jakékoliv závazky, které již byly některou ze stran přijaty, nebo na jakákoliv zákonná práva a povinnosti, které již vznikly na základě této Smlouvy nebo jakýchkoliv Transakcí realizovaných dle této Smlouvy Po ukončení této Smlouvy: (a) Poskytovatel je povinen přestat poskytovat Údaje Společnosti; (b) Společnost odstraní všechny informace týkající se Poskytovatele (např. jeho Přezdívku, Údaje a Obchodní údaje) z Platformy a/nebo Webových stránek; (c) Společnost je oprávněna informovat své Klienty a jejich Makléře nebo zveřejnit oznámení na svých webových stránkách (či jinak) o tom, že vztah s Poskytovatelem byl ukončen; (d) Poskytovatel je povinen odstranit/smazat všechny Důvěrné informace, které drží v elektronické podobě, a písemně Společnosti potvrdit, že splnil své závazky dle tohoto článku. 12. Neplnění Každá z následujících událostí představuje Neplnění : (a) Neplnění jakýchkoliv povinností ze strany Poskytovatele ve prospěch Společnosti nebo porušení jakýchkoliv podmínek této Smlouvy; (b) Pokud byl v souvislosti s Poskytovatelem podán návrh v souladu s kyperským zákonem o bankrotu nebo s jiným obdobným zákonem v jiné jurisdikci, případně pokud Poskytovatel realizuje ujednání či vyrovnání se svými věřiteli nebo je v souvislosti s Poskytovatelem zahájen jakýkoliv jiný postup, který je podobný či totožný s výše uvedenými; (c) Poskytovatel není schopen splácet své splatné závazky; (d) Jakákoliv prohlášení nebo záruky učiněné Poskytovatelem v článku 15 jsou nebo se stanou nepravdivými; 12

13 Regulations; (i) in cases of material violation by the Provider of the requirements established by legislation of the Republic of Cyprus or other countries, such materiality determined in good faith by the Company; (j) if the Company suspects that the Provider is engaged into money laundering activities or terrorist financing or other criminal activities; (k) the Company reasonably suspects that the Provider performed a prohibited action as set out in paragraph 6 of this Agreement If an Event of Default occurs the Company may, at its absolute discretion, at any time and without prior Written Notice terminate this Agreement. 13. Force Majeure A Force Majeure Event includes without limitation each of the following: (a) Government actions, the outbreak of war or hostilities, the threat of war, acts of terrorism, national emergency, riot, civil disturbance, sabotage, requisition, or any other international calamity, economic or political crisis; (b) act of God, earthquake, tsunami, hurricane, typhoon, accident, storm, flood, fire, epidemic or other natural disaster; (c) labour disputes and lock-out; (d) suspension of trading on a Market, or the fixing of minimum or maximum prices for trading on a Market, a regulatory ban on the activities of any party (unless the Company has caused that ban), decisions of state authorities, governing bodies of self-regulating organizations, decisions of governing bodies of organized trading platforms; (e) a financial services moratorium having been declared by appropriate regulatory authorities or any other acts or regulations of any regulatory, governmental, supervisory, regulatory or supranational body or authority; (f) breakdown, failure or malfunction of any electronic, network and communication (e) Poskytovatel zemře, je prohlášen za nezvěstného nebo se stane nezpůsobilým; (f) Jakékoliv jiné události, kdy se Společnost důvodně domnívá, že je nezbytné či vhodné přijmout opatření uvedená v článku 12.2; (g) Opatření stanovené v článku 12.2 je vyžadováno příslušným regulatorním úřadem, orgánem nebo soudem; (h) Poskytovatel zaplete Společnost do jakéhokoliv druhu podvodu, nezákonné činnosti nebo porušení Platných předpisů, případně hrozí zapletení Společnosti do jakéhokoliv druhu podvodu, nezákonné činnosti nebo porušení Platných předpisů; (i) V případech podstatného porušení požadavků stanovených legislativou Kyperské republiky nebo jiných zemí ze strany Poskytovatele, kdy podstatnost bude Společností posouzena v dobré víře; (j) Pokud má Společnost podezření, že se Poskytovatel podílí na praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti; (k) Společnost se důvodně domnívá, že Poskytovatel provedl zakázanou činnost uvedenou v článku 6 této Smlouvy Pokud dojde k Neplnění, je Společnost na základě svého výhradního uvážení oprávněna - kdykoliv a bez předchozího písemného oznámení ukončit tuto Smlouvu. 13. Vyšší moc Události Vyšší moci zahrnují zejména následující skutečnosti: (a) Vládní opatření, vypuknutí války nebo nepřátelských akcí, hrozba války, teroristické činy, národní mimořádné okolnosti, vzpoura, občanské nepokoje, sabotáž, rekvizice, jakákoliv jiná mezinárodní kalamita, ekonomická nebo politická krize; (b) Zemětřesení, hurikán, tajfun, nehoda, bouřka, záplava, požár, epidemie nebo jiná živelní katastrofa; (c) Pracovní spory a výluky; (d) Pozastavení obchodování na Trhu nebo stanovení minimálních a maximálních cen pro obchodování na Trhu, regulatorní zákaz činnosti jakékoliv strany (pokud Společnost zákaz nezpůsobila), 13

14 lines (not due to the bad faith or wilful default of the Company or the Provider); (g) any event, act or circumstances not reasonably within the Company s or the Provider s control and the effect of that event(s) is such that the Company or the Provider is not in a position to take any reasonable action to cure the default; (h) the imposition of limits or special or unusual terms on the trading in any such market or on any such event; If any Party determines in its reasonable opinion that a Force Majeure Event exists (without prejudice to any other rights under the Agreement) it shall as soon as practically possible inform the other Party Except as expressly provided in this Agreement, neither Party will be liable or have any responsibility for any type of loss or damage arising out of any failure, interruption, or delay in performing its obligations under this Agreement where such failure, interruption or delay is due to a Force Majeure event. 14. Limitations of Liability and Indemnity The Company shall not be liable to the Provider for direct, indirect, special or consequential including without limitation any damages, injury to business earnings, loss of profits, loss of opportunity arising from and/or related with and/or connected to any use of the Platform, delays, loss or damage of Data, Communications or information In no event shall the Company s liability towards the Provider exceed the remuneration paid by the Company to the Provider during the preceding twelve months prior to the event which gave rise to the liability and in no event shall the Company s maximum aggregate liability incurred exceed one thousand US dollars The Provider will defend and indemnify the Company its Directors, employees and shareholders against any harm and shall hold them harmless from, any and all claims, damages, and expenses (including attorneys fees and costs of litigation) alleged by any other party and based on: (i) any improper acts or omissions of the Provider relating to its activities in connection with this Agreement, or (ii) the Provider s Data, or (iii) the trading decisions of rozhodnutí státních úřadů, řídících orgánů samosprávních organizací, rozhodnutí řídících orgánů platforem organizovaného obchodování; (e) Moratorium na finanční služby vyhlášené příslušnými regulatorními úřady nebo jakékoliv jiné činnosti či předpisy jakéhokoliv regulatorního, státního, dozorčího nebo nadnárodního orgánu či úřadu; (f) Porucha, selhání nebo nefunkčnost jakýchkoliv elektronických, síťových a komunikačních linek (nikoliv v důsledku zlého úmyslu či úmyslného neplnění ze strany Společnosti nebo Poskytovatele); (g) Jakékoliv události, jednání nebo okolnosti, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Společnosti či Poskytovatele, přičemž účinek takovýchto událostí je takový, že Společnost a/nebo Poskytovatel nejsou v postavení, aby přijali přiměřená opatření za účelem nápravy neplnění; (h) Stanovení limitů nebo zvláštních či neobvyklých podmínek pro obchodování na jakémkoliv takovémto trhu nebo na jakoukoliv událost Pokud některá ze stran na základě svého důvodného uvážení dojde k závěru, že nastala - existuje Událost vyšší moci (bez toho, aby byla dotčena jakákoliv jiná práva dle této Smlouvy), bude o tom co nejdříve informovat druhou stranu Pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, žádná ze stran nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody vyplývající z jakéhokoliv neplnění, přerušení či prodlení při plnění svých povinností dle této Smlouvy, pokud byla tato neplnění, přerušení či prodlení způsobena Událostí vyšší moci. 14. Omezení odpovědnosti a odškodnění Společnost nenese vůči Poskytovateli odpovědnost za přímé, nepřímé, zvláštní či vedlejší škody, a to zejména včetně jakýchkoliv škod, újem s ohledem na příjmy z podnikání, ušlé zisky, ušlé příležitosti vyplývající z/týkající se užívání Platformy, prodlení, ztráty či poškození Údajů, Komunikací nebo informací Odpovědnost Společnosti vůči Poskytovateli v žádném případě nepřesáhne odměnu hrazenou 14

15 the Provider. 15. Representations and Warranties The Provider represents and warrants to the Company the following: (a) he is at least 18 years old, or the age of legal consent for engaging in financial investment activities under the laws of any jurisdiction that applies to him; (b) he is of sound mind and capable of taking decisions for his own actions; (c) all actions performed under the Agreement will not violate any law or rule applicable to the Provider or to the jurisdiction in which he is resident, or any agreement by which he is bound; (d) he not acting as agent or representative or trustee or custodian on behalf of someone else and is not operating his Trading Account on behalf of a third party and shall not allow any third person to operate his Trading Account and produce Data on his behalf; (e) he is duly authorised to enter into the Agreement and to perform his obligations hereunder; (f) the information provided by Provider to the Company is true, accurate and complete and the documents handed over by him are valid and authentic; (g) he has read and fully understood the terms of the Agreement and consents to them; (h) the funds used for trading are not in any direct or indirect way the proceeds of any illegal activity or used or intended to be used for terrorist financing; (i) during the course of this Agreement he shall abide by applicable laws and act in good faith. 16. Applicable and Governing Law and Applicable Regulations All disputes and controversies arising out of or in connection with the Agreement shall be finally settled in court in Cyprus This Agreement is governed by the Laws of Cyprus Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Company shall be entitled to ze strany Společnosti ve prospěch Poskytovatele během předchozích dvanácti měsíců před událostí, která vedla k odpovědnosti. Maximální souhrnná odpovědnost Společnosti v žádném případě nepřekročí 1000,- USD Poskytovatel bude hájit a odškodní Společnost, její vedoucí pracovníky, zaměstnance a akcionáře s ohledem na jakoukoliv škodu a zajistí je v souvislosti se všemi a veškerými nároky, škodami a výdaji (včetně právních výdajů a nákladů soudního řízení) nárokovaných/tvrzených jinou stranou a vycházejících z: (i) nevhodného jednání či opomenutí Poskytovatele týkajícího se jeho činností v souvislosti s touto Smlouvou; nebo (ii) Údajů Poskytovatele; nebo (iii) obchodních rozhodnutí Poskytovatele. 15. Prohlášení a záruky Poskytovatel prohlašuje a zaručuje Společnosti následující skutečnosti: (a) Dosáhl věku 18 let nebo zákonného věku pro realizaci činností v oblasti finančních investic v souladu se zákony jakékoliv pro něj platné jurisdikce; plně způsobilý k právním úkonům dle této Smlouvy (b) Je právně způsobilý a schopný realizovat rozhodnutí s ohledem na své vlastní činnosti a úkony; (c) Činnosti realizované dle této Smlouvy nepředstavují porušení jakéhokoliv zákona či pravidla platného pro Poskytovatele či pro jurisdikci, jejímž rezidentem Poskytovatel je, případně jakékoliv smlouvy, která je pro něj závazná; (d) Nejedná jako agent, zástupce, správce nebo zplnomocněnec ve prospěch jiné osoby, neprovozuje svůj Obchodní účet ve prospěch třetí strany a neumožní třetí osobě provozovat jeho Obchodní účet a vytvářet Údaje jeho jménem; (e) Je řádně oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit své povinnosti dle této Smlouvy; (f) Informace poskytované Poskytovatelem Společnosti jsou pravdivé, přesné a úplné, přičemž Poskytovatelem předkládané dokumenty jsou platné a autentické; (g) Poskytovatel si přečetl podmínky této Smlouvy, zcela jim porozuměl a souhlasí s nimi; (h) Prostředky užívané pro obchodování 15

16 take any action as it considers necessary in its absolute discretion to ensure compliance with the relevant market rules and or practices and Applicable Regulations. 17. Severability Should any part of this Agreement be held by any Court of competent jurisdiction to be unenforceable or illegal or contravene any rule, regulation or by law of any Market or regulator, that part will be deemed to have been excluded from this Agreement from the beginning, and this Agreement will be interpreted and enforced as though the provision had never been included and the legality or enforceability of the remaining provisions of the Agreement or the legality, validity or enforceability of this provision in accordance with the law and/or regulation of any other jurisdiction, shall not be affected. 18. Non-Exercise of Rights The Company s failure to seek redress for violations, or to insist upon strict performance, of any condition or provision of this Agreement, or its failure to exercise any or part of any of right or remedy to which the Company is entitled under this Agreement, shall not constitute an implied waiver thereof. 19. Assignment 19.1 The Company may at any time transfer, assign or novate any of its rights, benefits or obligations under this Agreement subject to providing previous notification to the Provider The Provider may not transfer, assign, charge, novate or otherwise transfer or purport to do so the Provider s rights or obligations under the Agreement without the Company s prior written consent, which will not be unreasonably withheld. 20. Miscellaneous All rights and remedies provided to the Company and the Provider under the Agreement are cumulative and are not exclusive of any rights or remedies provided by law This Agreement constitutes the entire Agreement between the Parties pertaining to the přímo či nepřímo nepocházejí z jakýchkoliv nezákonných činností, ani nejsou/nemají být používány pro financování terorismu; (i) Během doby trvání této Smlouvy je Poskytovatel povinen jednat v souladu s platnými zákony a jednat v dobré víře. 16. Rozhodné právo a Platné předpisy Všechny spory či kontroverze vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností vyřešeny věcně a místně příslušným soudem na Kypru Tato Smlouva se řídí kyperským právem Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení této Smlouvy bude Společnost oprávněna přijmout jakákoliv opatření, která dle svého výhradního uvážení považuje za nezbytné, aby zajistila dodržování pravidel a/nebo postupů příslušného trhu a Platných předpisů. 17. Oddělitelnost Pokud bude jakákoliv část této Smlouvy prohlášena soudem příslušné jurisdikce za nevykonatelnou, nezákonnou či v rozporu s jakýmkoliv pravidlem, předpisem nebo zákonem jakéhokoliv Trhu či regulátora, bude se mít za to, že daná část byla vyloučena z této Smlouvy již od počátku, přičemž tato Smlouva bude interpretována a uplatňována tak, jako kdyby daná ustanovení nikdy nebyla její součástí. Zákonnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo zákonnost, platnost či vykonatelnost tohoto ustanovení v souladu se zákony a/nebo předpisy jakékoliv jiné jurisdikce nebude dotčena. 18. Neuplatnění práv V případě, že společnost nebude usilovat o nápravu porušení či trvat na striktním plnění jakékoliv podmínky či ustanovení této Smlouvy, případně neuplatní jakákoliv práva/opravné prostředky nebo jejich části, na které má Společnost dle této Smlouvy nárok, nebude to představovat vzdání se takovýchto práv/opravných prostředků. 19. Postoupení 19.1 Společnost je oprávněna kdykoliv převést, 16

17 subject matter hereof and supersedes all prior and simultaneous Agreements, negotiations and understandings, oral or written Nothing contained in this Agreement is intended or is to be construed to constitute the Parties as partners or joint ventures or one Party as an employee of any other Party. Except as expressly provided herein, neither Party shall have any express or implied right or authority to assume or create any obligations on behalf of or in the name of the other or to bind each other to any contract or undertaking with any third party. This agreement is made in Czech and English languages. In case of discrepancies the English version shall prevail. postoupit nebo obnovit jakákoliv svá práva, užitky či závazky dle této Smlouvy, pokud to Poskytovateli předem oznámí Poskytovatel není oprávněn převést, postoupit, zatížit, obnovit či jinak převést, případně zamýšlet takovéto jednání s ohledem na práva nebo povinnosti Poskytovatele dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, který nebude bezdůvodně odmítnut. 20. Různá ustanovení Všechna práva a opravné prostředky vyplývající Společnosti a Poskytovateli na základě této Smlouvy jsou kumulativní a nevylučují jakákoliv práva a opravné prostředky poskytované ze zákona Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran s ohledem na její předmět, přičemž nahrazuje všechny předchozí smlouvy, vyjednávání a ujednání v písemné či ústní podobě Žádné ustanovení této Smlouvy nemá vytvářet partnerství, společný podnik nebo zaměstnanecký vztah mezi smluvními stranami, ani tak nebude vykládáno. S výjimkou výslovných ustanovení této Smlouvy nebude mít žádná ze smluvních stran výslovné či implicitní právo nebo pravomoc přijímat/vytvářet závazky jménem druhé strany nebo za druhou stranu, případně zavazovat druhou stranu s ohledem na jakoukoliv smlouvu nebo závazky s jakoukoliv třetí stranou. Tato smlouva je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu je rozhodující text v anglickém jazyce. 17

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM KLIENTEM END USER - CLIENT AGREEMENT

SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM KLIENTEM END USER - CLIENT AGREEMENT END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Introduction 1.1. xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd. The Agreement is entered by and between DUB Investments Ltd (hereinafter called the Company ) on the one

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/28 RECITALS This Client Agreement is entered

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use )

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. INTRODUCTORY PROVISIONS 1.1. Tyto Podmínky užívání

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

General Terms Of Agreement Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, branch office

General Terms Of Agreement Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, branch office Všeobecné obchodní podmínky Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 1. Rozsah platnosti a změny těchto Všeobecných obchodních podmínek a zvláštních podmínek pro jednotlivé obchodní

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.cz ISSS Hradec Králové 7. - 8. dubna 2008 Obsah prezentace Virtualizace obecně Termíny - virtualizace

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele

3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele 3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele DASSAULT SYSTEMES CUSTOMER LICENSE AND ONLINE SERVICES AGREEMENT This Customer License and Online Services Agreement is made by and between the customer

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb

CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb 1 Definitions and Interpretation 1 Vymezení a výklad pojmů 1.1 In these Conditions the following words have the following meanings:

Více

Citi Transaction Services

Citi Transaction Services Citi Transaction Services Czech Republic LOCAL CONDITIONS The present Local Conditions for Accounts held in the Czech Republic (the Local Conditions ) regulate all obligations under accounts ( Accounts

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING

TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SYNCHRONNÍ OBCHODOVÁNÍ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd September 2014 Září 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C 56251 Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

Gastronomický zázrak DO&CO

Gastronomický zázrak DO&CO Gastronomický zázrak DO&CO Agenda 1. Historie a základní informace 2. Čím se DO&CO zabývá? 3. Poslední události 4. Růstový potenciál a katalyzátory 5. Porovnání s konkurencí 2 Historie a základní informace

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

(EMEA_Service_T&C s_cz_default_ August2012_Version)

(EMEA_Service_T&C s_cz_default_ August2012_Version) General Terms and Conditions for the Development of Software and Consultancy Services of MSC.Software s.r.o ( MSC ) (EMEA_Service_T&C s_cz_default_ August2012_Version) Všeobecné podmínky pro vývoj software

Více

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení CONTRACT ON HEAT SUPPLIES DATED PARTIES (1) AES Bohemia spol. s r.o., incorporated under the laws of the Czech Republic, whose registered office is at Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, ZIP Code: 391 02,

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall apply to any Purchase

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací/ On the basis of standard documentation published by the European Banking Federation

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury!

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Vážená paní / vážený pane V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme v naší společnosti

Více

Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014

Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014 Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014 OTÁZKY A ODPOVĚDI Pioneer P.F. sloučení únor 2015 S cílem zefektivnit nabídku produktů a jako odpověď na potřeby našich klientů se stávající Podfondy

Více

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Toto je stránka společnosti Plus500CY Ltd. (dále jen my, nás, náš ). Naší

Více

Jak udržet citlivé informace v bezpečí i v době cloudu a mobility. Jakub Jiříček, CISSP Praha, 27. listopadu 2012

Jak udržet citlivé informace v bezpečí i v době cloudu a mobility. Jakub Jiříček, CISSP Praha, 27. listopadu 2012 Jak udržet citlivé informace v bezpečí i v době cloudu a mobility Jakub Jiříček, CISSP Praha, 27. listopadu 2012 Čtyři hlavní trendy ohrožení informací Útoky malware 81% Více cílených útoků Mobilní hrozby

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Týmová a technická zóna - Nové Město n. M. 22. - 24. května 2015 / Podmínky a pravidla

Týmová a technická zóna - Nové Město n. M. 22. - 24. května 2015 / Podmínky a pravidla Týmová a technická zóna - Nové Město n. M. 22. - 24. května 2015 / Podmínky a pravidla Týmová zóna pro závod Světového poháru je umístěna v centru závodu. Týmová a technická zóna je vyhrazena pro UCI a

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Hradec Králové, 7. dubna 2009 Proč spisová služba EZOP a produkty Asseco Elektronická spisová služba ze zákona povinnost pro všechny obecní

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9 POPIS PROJEKTU Harfa Office Park je projekt skládající z kancelářské budovy o výměře cca 20.000m2 a nákupního centra o výměře 49.000m2 (přes 160 obchodů). Kancelářská byla kolaudována v Q1/2011 a nákupní

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Datum: 15 leden 2013 Vážená paní / vážený pane, V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Voyager 1202g Bezdrátový laserový snímač čárových kódů Stručný návod k použití VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Poznámka: Začínáme Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Před připojením základny

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Návod k vyplnění evidenčního formuláře

Návod k vyplnění evidenčního formuláře Návod k vyplnění evidenčního formuláře Evidenční formulář slouží pro prvotní evidenci dat v systému slev a pro provádění změn některých evidenčních údajů. Před vlastním vyplněním formuláře si připravte

Více

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Více

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen 2007 květen 2010 28 partnerů 27 spolupracujících (

Více

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS Dotazník k založení společnosti proces Poznej svého klienta United States of America Please complete and return to us when ordering your offshore company to: Prosíme,

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více