1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive"

Transkript

1

2 Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k Informace o dosavadní činnosti společnosti 5. Finanční situace 6. Vybrané ukazatele 7. Informace o budoucím vývoji společnosti 8. Organizační struktura společnosti 9. Vlastnická struktura společnosti 10. Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob 11. Účetní závěrka 12. Výrok auditora 1. Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive 2. Basic Information about the Company 3. Statutory and Supervisory Bodies of the Company as at 31 st December Information about the Present Activities of the Company 5. Financial Situation 6. Selected Indicators 7. Information about the Future Development of the Company 8. Organizational Structure of the Company 9. Ownership Structure of the Company 10. Position of the Company in a Group of Interconnected Persons 11. Financial Statements 12. Auditor s Statement 2

3 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Vážení obchodní partneři, Dear business partners, je mi potěšením předložit Vám výroční zprávu společnosti CZECH - KARBON s. r. o. za rok Společnost v roce 2004 úspěšně navázala na velmi dobré výsledky dosažené v roce 2003 a dále rozvíjela své obchodní aktivity na liberalizovaném trhu s elektrickou energií nejen v tuzemsku ale i v okolních zemích. V roce 2004 se společnost CZECH - KARBON s. r. o. již neodmyslitelně zařadila mezi stabilní a významné subjekty, které se pohybují na českém trhu. Svým působením na českém velkoobchodním trhu významnou měrou přispěla k vyšší likviditě českého trhu v rámci operativních obchodů, kdy dokázala díky své flexibilitě pružně reagovat na potřeby českých obchodních partnerů, mimo jiné i díky získaným zkušenostem na energetických trzích okolních zemí. Zkušenosti získané na českých a zahraničních energetických trzích pomohly splnit hlavní cíl společnosti a to zajistit pro portfolio konečných zákazníků dodávky el. energie za nejvýhodnějších podmínek, kterým společnost nabízí nejen dodávku elektřiny, ale také poradenské služby v oblasti stále se měnící české energetické legislativy a pomáhá jim s reorganizací podnikových procesů, které vedou k dalším úsporám v oblasti el. energie. Velké úsilí společnost v roce 2004 věnovala zejména přípravě na rok 2005, kdy dojde k dalšímu otevření trhu s elektřinou a každý konečný zákazník vyjma domácností si může od roku 2005 vybrat svého dodavatele el. energie. V neposlední řadě bych zde také rád poděkoval svým spolupracovníkům za jejich mimořádné pracovní nasazení při zvládání této velmi náročné specifické práce, která se vyznačuje vysokou mírou odpovědnosti v rámci každodenně prováděných činností. I am pleased to present to you the Annual Report of CZECH - KARBON s. r. o. for the year In 2004, the Company built on the very good results achieved in 2003 by continuing to develop its business activities in the liberalised electricity market, not only in this country, but also abroad. In 2004, CZECH - KARBON s. r. o. became known as a stable and significant organization operating in the Czech energy market. Through its operation in the Czech wholesale market, the Company significantly contributed to the higher liquidity of the Czech market, in terms of operative transactions. The Company was able, owing to its flexibility, to respond readily to the needs of its Czech customers. Our ability to respond quickly is also thanks to the experience we have obtained in power markets in neighbouring countries. Experience obtained in Czech and foreign power markets helps us to meet our main objective: to provide to the end-customer a portfolio of electricity supplies of the most advantageous conditions. To our customers, the Company offers not only electricity supply, but also consulting services regarding the continuously changing Czech power legislation, thus helping customers to reorganise their business processes in order to make additional savings of electrical power. In 2004, the company made special efforts to prepare for 2005, which is when the electricity market is due to become further liberalised, and every end-customer (excluding households) will be able to select their electricity supplier. Last but not least, I would like to thank all of my colleagues for their extraordinary dedication and responsibility in performing this very demanding work on a daily basis. Ing. Petr Havlíček jednatel a výkonný ředitel společnosti Company Executive and Chief Executive Officer 3

4 2. Základní informace o společnosti Basic Information about the Company Obchodní jméno / Business name CZECH - KARBON s. r. o. Identifikační číslo / Identification number Sídlo / Registered office Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava - Moravská Ostrava Právní forma / Legal form Společnost s ručením omezeným / a limited liability company Hlavní předmět podnikání / Main line of business obchod s elektřinou / trading with electricity Základní kapitál / Registered capital ,00Kč / CZK CZECH - KARBON s. r. o vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka dne CZECH - KARBON s. r. o was established by its incorporating to the Companies Register administered by the Regional Court in Ostrava, section C, insert No , as at 25 th October Předmět podnikání společnosti zahrnuje tyto činnosti: The company s line of business includes the following activities: - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - Zprostředkovatelská činnost - Obstaravatelská činnost - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Obchod s elektřinou - Purchase of goods for the purpose of resale - Intermediary activities - Commission activities - Entrepreneurial financial, organizational activities, and activity of economic advisers - Trading with electricity 4

5 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti ke Statutory and Supervisory Bodies of the Company as at 31 st December 2004 Jednatelé The Executives RSDr. Karel Siostrzonek jednatel / Company Executive Ing. Petr Havlíček jednatel / Company Executive Dozorčí rada The Supervisory Board Ing. Miroslav Slowik předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board Ing. Antonín Klimša místopředseda dozorčí rady / Deputy Chairman of the Supervisory Board Ing. Michal Zeleňák člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board 5

6 4. Informace o dosavadní činnosti společnosti Information about the Present Activities of the Company Společnost zahájila svou činnost v oblasti obchodu s el. energií na základě strategického rozhodnutí představenstva KARBON INVEST, a. s. Cílem bylo centralizovat a zefektivnit činnosti spojené s obchodem s elektrickou energií, a jejím nákupem pro potřebu koncernu KARBON INVEST, a. s. v rámci nových podmínek na liberalizovaném trhu zajistit co nejvýhodnější podmínky pro tuto skupinu. Od roku 2001, kdy společnost zahájila svou činnost v oblasti elektroenergetiky v rámci zefektivnění nákupu el. energie pro potřeby koncernu KARBON INVEST, a. s., se společnost postupně vypracovala na velmi výkonnou obchodní organizaci, která získala, i na mezinárodní úrovni, v oblasti obchodu s elektřinou rozsáhlé know-how. S úzkým kolektivem spolupracovníků dokázala zvládnout veškerá specifika, jež přináší obchodování na českém velkoobchodním trhu, zajišťování zahraničních přenosových kapacit, realizaci kontraktů v několika zahraničních měnách, obchodování v energetických soustavách sousedních zahraničních operátorů (E.ON, Vattenfall, SEPS a PSE) a v neposlední řadě prodej elektřiny koncovým zákazníkům s rozdílnými potřebami a rozdílných objemů dodávek. Společnost v rámci nákupu elektřiny využívala dodávek od tuzemských výrobců elektřiny, a to zejména od spol. ČEZ, a. s., ale rovněž i dodávek od obchodníků tuzemských i zahraničních. V rámci zlepšení podmínek společnost souběžně zajišťovala dodávky z Polska po lince 110 kv do vyčleněného ostrova v České republice, který tvoří část dolů společností OKD, a. s. člen koncernu KARBON INVEST, a. s. a Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Kromě zajištění výše zmíněných výhodných dodávek se společnosti dařilo snížit náklady na odchylky mezi sjednaným a skutečně odebraným množstvím elektrické energie, které tvoří významnou část ceny, a to zejména díky kvalitnímu systému a velmi přesnému sjednávání odběrových diagramů svých odběratelů. Hodně úsilí však společnost vynaložila v roce 2004 zejména na přípravu pro rok 2005, kdy si mohou vybrat svého dodavatele všichni koneční zákazníci, vyjma domácností. Společnost převzala odpovědnost za dodávky všem konečným zákazníkům v rámci lokální distribuční soustavy OKD a v rámci maximálního využití synergického efektu se připravila na zajištění dodávek pro všechna odběrná místa koncernu KARBON INVEST, a. s, a to po celé republice. Z tohoto důvodu společnost postupně v průběhu 1. pololetí organizovala postupný přechod na nové podmínky obchodování. Zároveň společnost připravila i pro své zákazníky nejvhodnější scénáře pro postupný přechod dle změn v legisla- The Company started its activities in the field of electricity trading on 1 st October 2001 pursuant to strategic decision of the board of directors of KARBON INVEST, a. s. It was the aim to centralise and enhance the efficiency of operation relating to electricity trading and, by purchase of electricity for the needs of the group KARBON INVEST, a. s. under the new conditions of the liberalised market, to secure the most advantageous conditions possible for this group. From 2001, when the Company started its activities in the electrical power industry, improving the conditions of electricity purchases for the needs of the group KARBON INVEST, a. s., the company gradually became a very effective business organization that acquired extensive knowledge and skills in electricity trading, even on an international level. With a small number of employees, the Company was able to deal with all the special aspects of trading in the Czech wholesale market, ensuring foreign transmission capacities, executing contracts in several foreign currencies, trading in power systems of neighbouring foreign operators (E.ON, Vattenfall, SEPS and PSE) and, last but not least, selling electricity to end-customers according to their various needs and volumes. In terms of electricity purchases, the company uses supplies from both domestic electricity producers (in particular ČEZ, a. s.) and foreign vendors. In order to improve the Company s conditions, it secured electricity supplies from Poland via a 110-kV line into a specific island in the Czech Republic. This island consists partly of mines of OKD, a. s., member of the group KARBON INVEST, a. s. and of Českomoravské doly,a. s., member of the group KARBON INVEST, a. s. Apart from securing the more convenient and reliable supplies mentioned above, the company managed to reduce the cost of variations between the contracted and actual quantity of electricity consumed per hour. These variations form a significant portion of the price, and the reduction is particularly thanks to the Company s high quality system and highly accurate contracting of consumption charts for its customers. In 2004, our company made a great deal of effort to prepare for 2005 when all end-customers (excluding households) will be able to choose their supplier. The Company assumed responsibility for local distribution system of OKD, and in order to achieve the maximum benefit of synergy effects, it prepared to supply to all points of the KARBON INVEST group, a. s. throughout the Czech Republic. For this reason, during the first six months of the year the company organised gradual transitions to new commercial terms and conditions. At the same time, the company prepared the most expedient scenarios for gradual transition according to legislative changes. On the basis of consultations with the Power Control 6

7 Struktura dodavatelů v roce 2004 / Structure of suppliers in 2004 tuzemští obchodníci domestic vendors zahraniční dodavatelé foreign vendors tuzemští výrobci domestic producers Meziroční porovnání odchylek mezi skutečným odběrem a sjednaným odběrem v letech 2003 a 2004 / Interim comparison of variations per hour between actual consumption and contracted consumption in 2003 and 2004 odchylky v procentech (%) variations, percentage (%) rok / year 2004 rok / year 2003 měsíce / months Přehled smluv registrovaných k pro rok 2005 v porovnání s vývojem předcházejících období / Overview of contracts registered as of for 2005 as compared with development in previous periods Počet oprávněných zákazníků / Number of eligible customers Počet uzavřených smluv / Number of executed contracts Počet odběrných míst / Number of points of supply 7

8 tivě a na základě konzultací s Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí pro ně zpracovala postupy pro zajišťování dodávek vlastních i dodávek odběratelů v rámci jejich průmyslových areálů. S ohledem na nové zákazníky musela společnost s předstihem připravit nový systém smluv a zajištění dodávek ve vztahu ke specifickým podmínkám, které přináší dodávka pro maloodběr bez průběhového měření s nasazením tzv. typových diagramů dodávek. Ve spolupráci s partnerskou organizací (OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Automatizace řízení VOJ) připravila vlastní obchodní informační systém zaměřený na automatizované zpracovávání dat z měření, objednávek a konečnou fakturaci konečným zákazníkům. Z důvodu náročnosti zajišťovaných operací došlo i k personálnímu posílení týmu. Velkou pozornost společnost věnovala také zpracovávání nabídek na dodávku elektřiny všem zákazníkům, kteří oslovili naší společnost se seriozním zájmem využít naších služeb. V rámci výběrových řízení byla společnost velmi úspěšná a její nabídka byla vždy zařazena k těm nejlepším co zákazníci obdrželi. S řadou z nich dospěla i k uzavření smluv na dodávku pro rok Společnost CZECH - KARBON se také aktivně podílela na legislativních změnách v energetické legislativě České republiky a při přípravě nových pravidel fungování českého trhu s elektřinou. Zájmy oprávněných zákazníků zastupuje společnost u Operátora trhu s elektřinou v rámci své účasti ve Výboru účastníků trhu, který je kontrolním orgánem, založeným Energetickým regulačním úřadem pro nezávislý dohled nad fungováním trhu s elektřinou. Výsledky obchodní činnosti V roce 2004 se podařilo nabytými vědomostmi a zkušenostmi vytěžit maximum obchodních příležitostí v rámci možností společnosti. Celkově zobchodovaná elektřina v roce 2004 v množství GWh řadí společnost mezi největší dodavatele konečným zákazníkům mimo tradiční dodavatele elektřiny na českém trhu. Mimořádně úspěšné výsledky se promítly ve více než 21,5% zvýšení objemu tržeb a obchodní marže oproti roku Oproti plánu dosáhla společnost dokonce zvýšení o cca. 50%. Na tom výsledku se podepsaly zejména velmi úspěšné realizované nákupy el. energie, efektivní zajišťování kurzových rizik a využití příznivého vývoje cen el. energie na krátkodobých evropských trzích. Authority and State Power Inspection, the Company undertook a number of procedures to secure its own supplies as well as the supplies of its customers industrial premises. With respect to new customers, the company had to prepare in advance for the new systems of contracts and also for the specific conditions of retail-offtake-supply without transit measurement, using type-supply charts. In co-operation with its partner organizations (OKD, a. s., member of the group KARBON INVEST, a. s. and Automatizace řízení VOJ), the Company prepared its own business information system which automatically processes data from measurement, orders and final billing to end-customers. Staffing of the team was strengthened with regard to intensity of the operations ensured. The Company also paid great attention to the processing of electricity supply offers to all customers who had approached our company because of their interest in using our services. Regarding tenders, the Company was very successful. Its offers always ranked among the best received by the potential customers and as a result, many contracts for supply were concluded for CZECH - KARBON also took active participation in changes to the Czech Republic s power legislation and preparation of new regulations for the operation of the Czech electricity market. The Company represents the interests of eligible customers at the electricity market Operator through the Company s participation in the Market Participants Committee, which is the audit authority established by the Power Control Authority for the independent supervision of the functioning of the electricity market. Business activity results In 2004, the Company s knowledge and experience enabled it to take advantage of the maximum number of business opportunities available. Total traded electricity in 2004 in the amount of GWh ranks the company among the biggest suppliers to end customers in the Czech market, apart from the traditional electricity suppliers. The more than 21.5% increase in revenues and profit margin as compared with 2003 is an extraordinary result. The Company even achieved an increase of approximately 50% in comparison to the business plan. This result was mainly achieved by the successful completions of electricity purchases, the effective securing of exchange rate risks, and the utilisation of favourable electricity price development in short-term European markets. Struktura prodeje elektřiny v roce 2004 / Structure of the electricity sale in 2004 Druh ukazatele/ (v tis. Kč) / Indicator type/ (in CZK thousand) Skutečnost / Actual state for 2003 Plán / Plan for 2004 Skutečnost / Actual state for 2004 Tržby za prodej zboží / Revenues for sale of goods Náklady na prodané zboží / Cost of goods sold Obchodní marže / Profit margin

9 Struktura prodeje elektřiny v roce 2004 / Electricity sale structure in 2004 Struktura tržeb Revenue structure Struktura prodejů na velkoobchodním trhu Sale structure on the wholesale market Struktura oprávněných zákazníků v roce 2004 / Structure of eligible customers in

10 5. Finanční situace Financial Situation Společnost vytvořila zisk po zdanění ve výši tis. Kč a tím výrazně překročila a splnila hlavní cíle podnikatelského záměru na rok 2004, který byl plánován ve výši tis. Kč. Finanční situace společnosti byla po celý průběh roku vyrovnaná a stabilizovaná. Společnost průběžně disponovala dostatečným objemem finančních prostředků, své závazky hradila vždy včas a zároveň nevykazovala žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Vzhledem k vyrovnané finanční bilanci společnost využívala možnost čerpání úvěrového limitu na využití kontokorentního limitu výjimečně. Žádné půjčky společnost nevyužívala. V rámci zajištění plateb v mezinárodních měnách a pro minimalizaci kurzových rizik při realizaci zahraničních kontraktů společnost využívala možnosti zajištění měnových operací formou forvardů, což významnou měrou přispělo ke stabilní finanční situaci společnosti. V roce 2004 se také projevilo aktivní zajišťování kurzových rizik u dosud nerealizovaných kontraktů na rok 2005 v rozvaze k v rámci přecenění aktiv vzhledem ke směnným kurzům ČNB ze dne ve výši tis. Kč. The company created profit-after-tax in the amount of CZK 47,791 thousand, thus meeting and considerably exceeding the main objectives of the business plan for 2004, which had been planned in the amount of CZK 22,859 thousand. The financial situation of the Company was balanced and stabilised throughout the year. The Company continuously disposed of sufficient financial means, paid its creditors on time and, at the same time, it reported no overdue claims. With regard to the financial balance, the Company only exceptionally drew on its credit limit available within the overdraft limit. The Company did not borrow any funds. In terms of securing payments in international currencies and in order to minimise exchange rate risks involved in foreign contracts, the company secured monetary operations by forwards, which significantly contributed to the stable financial situation of the company. In 2004, the proactive securing of exchange rate risks was also reflected in pending contracts for 2005 in balance sheets as of in terms of assets revaluation based on exchange rates of the Czech National Bank as of in the amount of CZK 9,592 thousand. 6. Vybrané ukazatele Selected Indicators Základní ukazatele / Basic parameters Základní ukazatele / Basic parameters Jednotka / Unit 2004 Základní kapitál / Registered capital tis. Kč / Thousand CZK Vlastní kapitál / Equity capital tis. Kč / Thousand CZK Vyplacená dividenda za rok 2004 / Dividends paid for the year 2004 tis. Kč / Thousand CZK Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Osoba / Person 7,6 Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs./ Work productivity from the added value/empl./month Rezervy zákonné / Statutory reserves tis. Kč / Thousand CZK 0 Rezervy ostatní / Other reserves tis. Kč / Thousand CZK 0 Hospodářský výsledek po zdanění / Profit/loss after tax tis. Kč / Thousand CZK Údaje o tržbách (v tis. Kč) / Revenues (in thousand CZK) Činnost (druh výrobku) / Activity (product type) tuzemsko / Czech Republic zahraničí / Foreign countries Prodej elektřiny / Sale of electricity Ostatní / Other - - CELKEM / TOTAL

11 7. Informace o budoucím vývoji společnosti Information about the Future Development of the Company Společnost CZECH - KARBON bude i nadále usilovat o upevnění významného a stabilního postavení na energetickém trhu. Chce navázat na velmi úspěšný rok 2004 a dále rozvíjet činnosti v oblasti obchodu s elektřinou zejména ve dvou základních oblastech, a to: CZECH - KARBON will continue making efforts to strengthen its significant and stable position in the power market. It intends to build on the very successful year of 2004 and continue developing its activities in electricity trading, in two basic areas in particular: a) zajištění prodejů pro stabilní portfolio oprávněných zákazníků, jehož základ tvoří společnosti v rámci koncernu KARBON INVEST, a které má společnost zájem dále rozšiřovat o další konečné zákazníky. b) operativní obchody na velkoobchodním trhu, v rámci nichž bude společnost realizovat tuzemské a na mezinárodní přeshraniční kontrakty a využívat aktuálních obchodních příležitostí na krátkodobých trzích. a) securing stable portfolios for eligible customers. The majority of which are companies from within the KARBON INVEST concern. In addition, the Company intends to expand further to reach more end-customers. b) operative transactions in the wholesale market. The Company will fulfil domestic and international cross-border contracts and take advantage of business opportunities in short-term markets. Tržby za prodej zboží / Revenues from the goods sold Náklady za prodané zboží / Expenses for the goods sold Obchodní marže / Sale margin Velké úsilí bude společnost věnovat v následujícím roce dalšímu zkvalitňování svých činností a svých možností na energetických trzích, tak aby svou kvalitou dokázala oslovit a přesvědčit o svých výhodách další zákazníky. The Company will make a great effort next year to further improve the quality of its activities in order to reach its potential in power markets and to persuade more customers about its advantages. 11

12 8. Organizační struktura společnosti Company organization structure 12

13 9. Vlastnická struktura společnosti Shareholders structure Jméno a sídlo právnické osoby / Company name and registered seat Podíl k / Share on OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava - Moravská Ostrava Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Stonava č.p. 1077, PSČ % 20% 10. Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob Company position in the group of proprietarily connected persons Společnost CZECH - KARBON s. r. o. je součástí koncernu KARBON INVEST, a. s., jehož struktura společně s pozicí, kterou společnost ve skupině zastává, je znázorněna ve schématu na následující straně The company CZECH - KARBON s. r. o. is part of the group KARBON INVEST, a. s., whose structure, together with a position posed by the company within the group, is described on the following diagram 13

14 Základní struktura koncernu KARBON INVEST, a. s. s vyjádřením podílu na základním kapitálu v procentech Stav ke dni 31. prosince

15 11. Účetní závěrka za rok 2004 Financial Statements for the Year Označení / id. AKTIVA / ASSETS Číslo řádku/ row Brutto / Gross Korekce / Adjustments Netto / Net Netto / Net Netto / Net AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS A. Pohledávky za upsaný základní kapitál / Receivables for subscriptions 002 B. Dlouhodobý majetek / Fixed assets B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible fixed assets 004 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible fixed assets B. II. 1. Pozemky / Lands 014 B. II. 2. Stavby / Constructions 015 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / Equipment B. III. Dlouhodobý finanční majetek / Long-term financial assets 023 C. Oběžná aktiva / Current assets C. I. Zásoby / Inventory C. I. 1. Materiál / Materials C. II. Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables C. II. 1. Dlouhodobé poskytnuté zálohy / Long-term deposits given C. II. 7. Jiné pohledávky / Other receivables C. II. 8. Odložená daňová pohledávka / Deferred tax receivable 047 C. III. Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables C. III. 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami / Receivables from controlled and managed organizations C. III. 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem / Receivables from accounting units with substantial influence C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení / Receivables from partners, cooperative members and association members C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Receivables from social security and health insurance C. III. 6. Stát - daňové pohledávky / Due from state - tax receivable 054 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term deposits given C. III. 8. Dohadné účty aktivní / Estimated receivable 056 C. III. 9. Jiné pohledávky / Other receivables C. IV. Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets C. IV. 1. Peníze / Cash C. IV. 2. Účty v bankách / Bank accounts C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly / Short-term securities and ownership interests C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets acquired D. I. Časové rozlišení / Accruals D. I. 1. Náklady příštích období / Deferred expenses D. I. 2. Komplexní náklady příštích období / Complex deferred costs 065 D. I. 3. Příjmy příštích období / Deferred income D. I. 4. Kursové rozdíly aktivní / Unrealized foreign exchange losses

16 Označení / id. PASIVA / LIABILITIES Číslo řádku / row Rok / year 2004 Rok / year 2003 Rok / year 2002 PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES A. Vlastní kapitál / Equity A. I. Základní kapitál / Registered capital A. I. 1. Základní kapitál / Registered capital A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly / Company s own shares and ownership interests A. I. 3. Změny základního kapitálu / Changes of registered capital 072 A. II. Kapitálové fondy / Capital funds A. II. 1. Emisní ážio / Share premium 074 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds 075 A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků / Differences from revaluation of assets and liabilities A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách / Differences from revaluation in transformation A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku / Reserve funds, statutory reserve account for cooperatives and other retained earnings A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond / Legal reserve fund / indivisible fund A. III. 2. Statutární a ostatní fondy / Statutory and other funds 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let / Profit / loss - previous year A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let / Retained earnings from previous years A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let / Accumulated losses from previous years A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období / Profit / loss - current year B. Cizí zdroje / Other sources B. II. Dlouhodobé závazky / Long-term payables B. II. 10. Odložený daňový závazek / Deferred tax liability B. III. Krátkodobé závazky / Short-term payables B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů / Trade payables B. III. 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám / Payables to controlled and managed organizations B. III. 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem / Payables to accounting units with substantial influence B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení / Payables from partners, cooperative members and association members B. III. 5. Závazky k zaměstnancům / Payroll B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Payables to social securities and health insurance B. III. 7. Stát- daňové závazky dotace / Due from state - tax liabilities and subsidies B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy / Short-term deposit received B. III. 9. Vydané dluhopisy / Issues bonds 111 B. III.10. Dohadné účty pasivní / Estimated payables B. III.11. Jiné závazky / Other payables C. I. Časové rozlišení / Accruals C. I. 1. Výdaje příštích období / Accrued expenses C. I. 2. Výnosy příštích období / Deferred revenues

17 Označení / id. Výkaz zisků a ztráty / Profit / Loss Account Číslo řádku / row Rok / Year 2004 Rok / Year 2003 I. Tržby za prodej zboží / Revenues from sold goods A. Náklady vynaložené na prodané zboží / Expenses on sold goods Obchodní marže / Sale margin Rok / Year 2002 II. Výkony / Production II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / Revenues from own products and services 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti / Change in inventory of own products Aktivace / Capitalization B. Výkonová spotřeba / Production consumption B. 1. Spotřeba materiálu a energie / Consumption of material and energy B. 2. Služby / Services Přidaná hodnota / Added value C. Osobní náklady / Personnel expenses C. 1. Mzdové náklady / Wages and salaries C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva / Remuneration of board members C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security expenses and health insurance C. 4. Sociální náklady / Other social expenses D. Daně a poplatky / Taxes and fees E. Odpisy / Depreciations of intangible and tangible assets IV. Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues 26 3 H. Ostatní provozní náklady / Other operating expenses * Provozní výsledek hospodaření / Operating profit / loss X. Výnosové úroky / Interest revenues N. Nákladové úroky / Interest expenses XI. Ostatní finanční výnosy / Other financial revenues O. Ostatní finanční náklady / Other financial expenses XII. Převod finančních výnosů / Transfer of financial revenues 46 P. Převod finančních nákladů / Transfer of financial expenses 47 * Finanční výsledek hospodaření / Profit / loss from financial operations (transactions) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost / Income tax on ordinary income Q. 1. splatná / Due tax Q. 2. odložená / Tax deferred ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost / Operating profit / loss ordinary activity XIII. Mimořádné výnosy / Extraordinary revenues 53 R. Mimořádné náklady / Extraordinary expenses 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti / Income tax on extraordinary income 55 S. 1. splatná / Due tax 56 S. 2. odložená / Tax differed 57 * Mimořádný výsledek hospodaření / Operating profit / loss extraordinary activity 58 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům / Transfer profit (loss) to partners 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období / Profit / loss of current accounting period

18 18

19 19

20 Kontakty Contacts CZECH - KARBON s. r. o. Prokešovo náměstí 6/ Ostrava - Moravská Ostrava tel fax Výkonný ředitel / Executive Director Ing. Petr Havlíček tel Obchodní ředitel / Commercial Director Ing. Petr Oliva tel Provozní ředitel / Operation Director Ing. Alice Moháčová, PhD. tel Poradce výkonného ředitele pro ekonomiku a administrativu EC Advisor for Economy and Administration Ing. Jolana Hoková tel

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva

CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T C Z E C H K A R B O N s. r. o. CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva Annual report 2008 Obsah Contents 1 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2006 česká verze obsah slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 3 údaje o společnosti a orgány společnosti 4 předmět podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více