BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička

2 Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: Tel.: (+420)

3 1. ZADÁNÍ - 3 -

4 2. ABSTRAKT Cílem práce bylo vysvětlit a shrnout principy marketingu na sociálních sítích z pohledu marketingového specialisty. Práce měla za úkol stát se příručkou či návodem, který bude sloužit osobám, jenž dostali za úkol udělat Facebook. Hlavní část práce tedy tvoří marketing na Facebooku. První kapitola je věnována nutné teorii a základům, jež je nutné pro marketing na Facebooku znát. Jedná se například o charakteristiku a demografii českých uživatelů na Facebooku nebo srovnání s ostatními sociálními sítěmi. Dále jsem se pak kladl důraz na maximální propojení s praxí a prošel jednotlivé nástroje, které jsou efektivně použitelné na Facebooku (Facebook pages, Facebook Ads, soutěže). V práci jsou také obsaženy i tzv. best practices a tipy a triky. Ty vycházejí z mých poznatků, konferencí a zkušeností. Práci uzavírá popis marketingových nástrojů ze sociálních sítí Twitter a Foursquare, které jsou v České republice řádově méně rozšířené. Klíčová slova: sociální média, sociální síť, facebook, twitter, foursquare, online marketing, facebook page, podnikání, marketingový specialista, reklama, venue, příspěvek, soutěž, komunikace, sdílení - 4 -

5 3. ABSTRACT The main target and aim of this thesis was to summarize the social media s marketing principles from marketing specialist s point of view. The work s primary objective was to become a handbook or manual which is going to be used by people who s given task was to do Facebook. The main part is about marketing on Facebook. The first chapter is dedicated to the must theory and the basics which are indispensable foundation for the Facebook s marketing. It is the must to know all these phrases and rules to be able to do really good marketing. If I pick up some of the important ones these would be e.g. the Czech Facebook user s characteristics and demography or the comparison with other types of social networks. Furthermore I accentuated on the maximum interconnection with work experience and went through step by step the tools which are effectively used on Facebook (such as Facebook pages, Facebook Ads or the competition administration). Moreover the best practices and tips and tricks are involved as well. They are mainly based on my own social media specialist one year experience. The essay is concluded with the Twitter s and Foursquare s marketing description which are infrequently used in the Czech Republic. Keywords:social media, social network, facebook, bitter, foursquare, online marketing, facebook page, entrepreneurship, marketing specialist, advertising, venue, status, communication, sharing - 5 -

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.. Antonín Růžička - 6 -

7 5. PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomáši Holasovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Rovněž patří můj dík rodině za podporu při studiu a tvorbu potřebného zázemí. Děkuji také přítelkyni za její trpělivost se mnou při práci na tomto tématu a její podporu

8 6. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování Obsah Úvod Jak používat tuto práci Marketing na Facebooku Charakteristika českého Facebooku a jeho uživatelů Zásah Facebooku Sociodemografie uživatelů Facebooku v ČR Aktivita uživatelů v průběhu dne a týdne Ostatní české sociální sítě Facebook ve světě Proč jiní selhávají Facebook pages Proč ne profil nebo skupina Základy sociálních sítí a komunikace na nich Profilová fotografie Jak se šíří informace Vanity URL (username) stránky Facebook jako doplněk k ostatním komunikačním kanálům Proč se uživatelé stávají fanoušky Nejčastější důvody, proč už fanoušek nechce být fanouškem Tipy a triky Zjištění pořadí fanoušků Princip zobrazování příspěvků Vstupní záložka Sociální pluginy Příspěvky

9 9.7.1 Call to action Doplnění věty Citáty Ankety Cílení příspěvků Nejúspěšnější české fan pages Nejúspěšnější světové fan pages Facebook Ads Reklamní formáty Cílení Tipy a triky Podmínky Soutěže Podmínky Zákonné povinnosti Podmínky Facebooku Nejúspěšnější soutěže Bodový systém pro úspěšné šíření aplikace Další užitečné zdroje Oficiální Oborové weby Marketing na Twitteru Charakteristika Twitteru Situace na českém Twitteru Best practices Možnosti propagace Design vlastního účtu Promoted Accounts Promoted Tweets Promoted Trends Nejčastější důvody, proč follower přestane být followerem Užitečné nástroje Marketing na Foursquare

10 11.1 Statistiky uživatelů v ČR Propagace brandu s kamennou pobočkou Získání nových návštěvníků Podpora loajality stálých zákazníků Propagace brandu bez kamenné pobočky Dodatek z praxe Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků

11 7. ÚVOD Pro téma marketingu sociálních sítí z pohledu firmy jsem se rozhodl z následujícího důvodu. Před necelým rokem jsem nastoupil do role specialisty na sociální média v agentuře Sun Marketing, kde bylo mou rolí převzít a inovovat oddělení zabývající se marketingem na Facebooku. Prvním krokem, který jsem musel učinit, byl sběr informací o tom, jak nejlépe tuto propagaci provádět. Bohužel, v té době jsem v České republice nenarazil na žádného průvodce či českou knihu popisující marketing na sociálních sítích s ohledem na české prostředí. A stejně tak tomu bylo i v době volby tématu práce. Toto se ale při psaní práce změnilo a v březnu 2011 vyšla kniha Marketing na sociálních sítích od Vojtěcha Bednáře. Tato kniha je ale příliš obecná, teoreticky a laicky zaměřená (popisuje založení účtu, nahrání fotografie, atd.) čili může posloužit jako úvod do této práce. Některé části jsou však přínosné a jsou použity jako podklady pro tuto práci (např. principy virálního šíření). Marketing na sociálních sítích (a médiích) je v současnosti nesmírně populární téma, kterým se zabývá čím dál tím více marketingových specialistů a firem. Aby si každý z nich nemusel procházet tou stejnou cestou, jako jsem si prošel já, rozhodnul jsem se sepsat mé zkušenosti formou této práce. Po jejím přečtení by čtenář měl získat ucelený pohled na marketing na Facebooku, Twitteru a Foursquare

12 8. JAK POUŢÍVAT TUTO PRÁCI První část tohoto dokumentu tvoří seznámení s Facebookem a jeho marketingovým využitím. To je popsáno z pohledu uživatele, který zvládá základní úkony (např. napsat status, zaslat soukromou zprávu, odmítnou přátelství, atd.). V první části je také obsaženo nutné minimum teorie k pochopení chování uživatelů na sociálních sítích v České republice, se zaměřením na Facebook. Druhá část je pak věnována praxi. Jsou zde popsány tzv. best-practices, tipy a triky a další praktické zkušenosti od psaní příspěvků přes podmínky reklamy až po tolik ožehavé téma jako jsou pravidla soutěží. Práce také poskytne ucelený pohled na marketing na sociálních sítích i podnikatelům či živnostníkům. Vysvětleno je i použití marketingových nástrojů na sociálních sítích Twitter a Foursquare. Cílem této práce je poskytnout informace a know-how běžným uživatelům sociálních sítí, k jejich maximálnímu marketingovému využití z pohledu firmy. Termíny, které by mohly být nejasné, jsou vysvětleny na konci práce ve slovníku

13 9. MARKETING NA FACEBOOKU 9.1 Charakteristika českého Facebooku a jeho uţivatelů Facebook k dnešnímu dni ( ) pouţívá přibliţně českých uţivatelů [1]. Slovo přibliţně používám proto, že parita mezi počtem účtů a jejich majiteli není 1:1. Jak jistě víte, uživatelský profil na Facebooku bývá zneužíván k reprezentaci psů, koček, neexistujících osob (podvodné profily) nebo i firem. Poslední zmíněná možnost je brána jako porušení podmínek a může vyústit až ke smazání profilu Zásah Facebooku Pokud vezmeme v úvahu počet obyvatel ČR ( ) [2], zjistíme, že přibližně 29% obyvatel ČR je přítomno na Facebooku a je tedy možné je oslovit pomocí nástrojů Facebooku. Stejně tak, při pohledu na velikost české internetové populace lidí [3], zjistíme, že účet na Facebooku vlastní přibližně 52% českých uživatelů internetu. Jinak řečeno, každý druhý Čech s přístupem k internetu vlastní účet na Facebooku Sociodemografie uţivatelů Facebooku v ČR K bližšímu poznání uživatel nám poslouží následující statistiky. Na základě nich, pak můžeme posoudit, zda je náš produkt či služba vhodný k marketingu na Facebooku. Distribuce věku uživatelů Facebook v ČR 27% 9% 3% 1% 1% 36% 12% 11% Obrázek 1: Věková distribuce uživatelů Facebooku; zdroj: [1]

14 Jak je z grafu patrné, nejpočetnější skupinou jsou uživatelé ve věku od 18 do 24 (36%), následování skupinou uživatelů ve věku let (27%). Přibližně 10% zastoupení pak mají skupiny s uživateli ve věku let, let a let. Ostatní věkové skupiny mají již minoritní podíl. Důležité je zmínit minimální věk, pro založení účtu - 13 let. Přestože je toto omezení jednoduše možné obejít (a obcházeno), zadáním dřívějšího data narození, měli bychom na toto při plánování kampaně a navrhování strategie pamatovat. Některé produkty a služby, jejichž cílovou skupinou jsou přímo děti, nemusí být pro marketing na Facebooku vhodné. V některých případech pak bývá řešením cílení na rodiče těchto dětí. Protože tento stav věkového rozdělení uživatel není konečný a další uživatelské účty jsou zakládány každým dnem, podíváme se i změny v jednotlivých věkových skupinách. Obrázek 2: Růst jednotlivých věkových skupin na Facebooku; zdroj: [1] Jak vidíte, aktuálně je nejvyšší nárůst u skupiny let. Ta v případě zachování tohoto trendu bude nejpočetnější uživatelskou skupinou na Facebooku. Skupina uživatelů ve věku let se téměř nerozrůstá, ba dokonce uţivatelů ve věku více odchází neţ přicházíí. Zajímavostí pak je vysoký příliv uţivatelů ve věku 65 let a více. Těch přišlo na Facebook za poslední 3 měsíce ( ) více než uživatelů do 17 let. Tento jev nejčastěji vysvětlován tím, že mladší generace je už Facebookem přesaturovaná. Nárůst uţivatelů Facebooku by měl začít stagnovat v momentě, kdy budou saturovány všechny věkové skupiny uživatelů

15 Poměr pohlaví na českém Facebooku je téměř vyrovnaný. O pouhé procento však vedou ženy. Ty jsou na internetu navíc obecně více aktivní [4]. Na Facebooku to dokazují statistiky české hry Bzoonk Bar (http://www.facebook.com/bzoonkbar), kde 61% hráčů tvoří ţeny nebo aplikace např. O2 kachnička (http://apps.facebook.com/telefonicaduck), kde dosáhl podíl ţen dokonce 75% [5]. Zastoupení pohlaví na Facebooku 51% 49% Muž Žena Obrázek 3: Zastoupení pohlaví na českém Facebooku; zdroj: [1] Aktivita uţivatelů v průběhu dne a týdne Pro představu, kdy jsou uživatelé na Facebooku nejvíce aktivní, poslouží následující obrázky. Tyto grafy posléze nám poslouží jako startovní bod pro určení nejvhodnějšího času pro zaslání příspěvků. Obrázek 4: Aktivita uživatelů Facebooku v průběhu týdne; zdroj: [21]

16 Obrázek 5: Aktivita uživatelů Facebooku v průběhu dne; zdroj: [21] Jak můžete vidět, na nejaktivnější den v týdnu připadá čtvrtek. V průběhu dne je potom nejvyšší aktivita zaznamenána mezi 19. a 21. hodinou Ostatní české sociální sítě Facebook není v ČR zdaleka první sociální sítí. Před únorem 2009, kdy návštěvnost Facebooku začala rapidně stoupat, existovaly v ČR i další sociální sítě. Za hlavní zastupitele je možné považovat lide.cz, libimseti.cz a spoluzaci.cz. Následující graf popisuje vývoj návštěvnost těchto sítí v porovnání s Facebookem. Obrázek 6: Porovnání návštěvnosti českých sociálních sítí a Facebooku; zdroj: trends.google.com, staženo dne Jak můžete na grafu vidět, přibližně během 5 měsíců se Facebooku podařilo stát se nejvíce užívanou sociální sítí v ČR. To bylo způsobeno jednak tím, že přivedl na sociální sítě nové uživatele a také převodem uživatelů z jiných sociálních sítí

17 Trend rostoucí návštěvnosti Facebooku bude, jak už bylo řečeno, pokračovat do doby, kdy budou saturovány všechny věkové skupiny uživatelů. Růst počtu uživatelů také dokládá následující graf, popisující situaci za posledních 6 měsíců. Obrázek 7: Vývoj počtu uživatelů českého Facebooku za posledních 6 měsíců; zdroj: [1] 9.2 Facebook ve světě Celosvětově má Facebook uživatelů [6]. Všechny tyto účty ale nelze považovat za aktivní. Některé z nich uživatelé založili a přestali používat. Jak už také bylo řečeno dříve, mnoho z nich je použito pro reprezentaci psy, kočky, auta, atd. K pochopení počtu skutečných uživatelů nám pomůže oficiální statistika Facebooku, kde Facebook prohlašuje, že 50 % aktivních uţivatelů se přihlašuje kaţdý den [7]. Za aktivního je považován každý uživatel, který se přihlásí alespoň jednou za 30 dní. Mezi státy s nejvíce uživateli (účty) patří:

18 Obrázek 8: Státy s nejvíce účty na Facebooku s vývojem za posledních 6 měsíců; zdroj: [8] Facebook a revoluci sociálních médií popisuje klip Social Media Revolution 2 (Refresh) [9]. Za nejzajímavější fakta z něj lze považovat: 1. Facebook je v USA více navštěvovaný neţ Google. [10] 2. Social media se stala nejčastější uţivatelskou aktivitou na webu (2. je pornografie).[11] 3. 1 z 8 provdaných párů se v USA poznal díky social media.[12] 4. 80% společností pouţívá social media při náboru zaměstnanců.[10] 5. 50% trafficu z mobilních telefonů v UK tvoří Facebook.[13] 6. YouTube je 2. největší vyhledávač na světě.[14] 7. 25% přirozených výsledků vyhledávání pro 20 největších brandů je user-generated obsah.[9] 8. 90% spotřebitelů dává na doporučení. [15] 9. Pouze 14% spotřebitelů věří reklamě. [16] 10. Pouze 18% TV kampaní má kladné ROI.[16] Podle oficiálních statistik se polovina aktivních uţivatelů na Facebook přihlašuje kaţdý den.[7] Aktivním uživatelem je myšlen člověk, který se na server přihlásil alespoň jedenkrát za posledních 30 dní. Průměrný uţivatel má 130 přátel.[7] Zde můžeme vidět jisté potvrzení tzv. Dunbarova čísla.[17] Tento koncept tvrdí, že člověk je schopný udržovat vztah pouze s určitým počtem lidí. Toto limit není pevně stanoven a pohybuje se od 100 do 230 osob. Podle Dunbara se také liší v závislosti na pohlaví. Ţenám stačí s jinými pouze komunikovat,

19 naopak muţi potřebují více fyzický kontakt.[18] Nejčastěji se však používá limit 150 přátel. Toto číslo můžeme objevit i v historii. Například u velikosti roty [19]. Ohledně pohledu na mezinárodní situaci pomůže následující infografika. Obrázek 9: Státy, kde je Facebook dominantní sociální sítí; zdroj: [20] 9.3 Proč jiní selhávají Brand Science Insitute [21] provedl v srpnu 2010, v největších evropských společnostech výzkum, na téma Proč projekty v sociálních médiích selhávají.[22] Zúčastnilo se 563 marketérů z 52 brandů. Jeho závěry jsou následující: 81% firem nemělo jasnou strategii pro sociální média, pouze 7% skutečně chápalo reálnou hodnotu interakcí zákazníka, pouze 27% mělo jasnou představu o tom, kdo jejich zákazníci jsou, 87% muselo upravit jejich očekávání od sociálních médií, 72% si myslelo, ţe sociální média musí být virální, 68% nikdy neslyšelo o pravidlu , 84% pouţívalo na měření sociálních médií metriky standardních médií, 37% povaţovalo investice do soc. médií za nákup média podobného bannerům, pouze 11% mělo pravidla pro chování na sociálních médiích, 86% netuší, jak řešit konflikty na sociálních médiích, pouze 4% sdílí své zkušenosti ze sociálních médií ve firmě.[22]

20 9.4 Facebook pages Jinak často nazývány fan pages či pages (česky stránky) jsou nejvíce užívanou formou pro propagace na Facebooku. Stránka je určena pro propagaci firmy, organizace, produktu, služby, umělců, veřejně známých osobností a další subjektů. Kompletní seznam a průvodce založení stránkou naleznete na [27]. Obrázek 10: Ukázka Facebook page, zdroj: [24] Zjednodušený postup pro založení stránky je následující: 1. Pro založení stránky budete potřebovat účet na Facebooku. Těch existují dva typy. Osobní a firemní. V případě, že na Facebooku nechcete mít osobní profil za žádnou cenu, použijte firemní. Budete však omezeni v mnoha směrech (např. procházení jiný stránek, či profilů, zasílání soukromých zpráv, atd.). 2. V průvodci, výše uvedeném, vyberte příslušnou kategorii, do které Vaše page patří. Volba kategorie ovlivňuje dostupné položky v záložce informace. 3. Zvolte si název stránky. Název stránky je důležitým parametrem. Měl by být jasný, výstižný a jednoznačný. Při pojmenovávání stránky je podstatné, i zda má být stránka v češtině, jiném jazyce nebo má být univerzální. Podle statistik na globálních stránkách jako jsou BMW, Coca-Cola nebo Starbucks však dochází

21 k daleko vyššímu počtu interakcí na lokálních stránkách.[25] Otázkou, která však ve statistikách není zmíněna je, zda uvedené globální stránky používají lokální cílení. Viz kapitola Tipy a triky. 4. Vyplňte údaje na stránce. Facebook pages prošly 11. března zásadní inovací, která je charakterizována několika změnami: 1. stránky se snaží vzhledově přiblížit uživatelským účtům, 2. stránku lze přepnout do režimu, kdy je používána obdobně jako uživatelský účet, stránka tak může mít své oblíbené stránky (viditelné), může lajkovat příspěvky nebo psát příspěvky na jiné stránky, 3. o nových komentářích a interakcích na stránce se dozvíte pomocí notifikace (jako u běžného účtu). Využívanou alternativou je i možnost zaslání notifikace em, 4. je možné vystavit správce stránky Proč ne profil nebo skupina Fan page se od ostatních možností propagace liší v několika zásadních vlastnostech. Oproti skupině tkví hlavní výhoda fan page v tom, že veškeré příspěvky zaslané správcem na zeď stránky se automaticky zobrazí fanouškům v kanálu novinek. Čili jediné, co fanoušek musí pro zobrazení zprávy udělat je přihlásit se na Facebook. Oproti tomu, pokud zašle správce skupiny zprávu, musí se kaţdý člen sám podívat na stránku skupiny. Jinými slovy, musí si vzpomenout na to, že je členem dané skupiny a navštívit její stránku. Pokud si navíc uvědomíme, že běžný uživatel je propojen s desítkami (průměrně 80 [7]) objekty, dáte mi jistě za pravdu, že tento způsob zasílání aktualizací není efektivní. Podstatnou nevýhodou skupiny je absence spolupráce s aplikacemi. Naopak výhodou stránek je i jejich indexace vyhledávači [28] nebo rozšíření možnosti propagace při využití Facebook Ads (viz kapitola 9.11). Skupina má ale také své výhody. Například umožňuje zasílat soukromé zprávy členům (do členů), pozvat členy na vytvořenou událost nebo ručně schvalovat jednotlivé členy. V případě propagace profilem získáváme několik málo výhod, které převažuje vícero nevýhod. Část uživatelů (přibliţně polovina [23]) si již je vědoma následků, které může způsobit otevřený profil a svůj profil uzavřela. Otevřeným profilem je myšlen ten, který zobrazuje například zeď či fotografie všem uživatelům. V případě, že se uživatel spřátelí s firmou, zastoupenou uživatelským profilem, poskytuje ji veškerá svá data (např. statusy, fotografie, , datum narození, atd.) a dává ji možnost psát na zeď, posílat soukromé

22 zprávy, atd. Hlavní problém této formy propagace spočívá v tom, že se jedná o porušení Facebooku podmínek [26] a uţivatel můţe o účet nenávratně přijít. Další omezení pak spočívá v maximálním limitu přátel, který je Po jeho dosažení není možné získávat další přátele. Pokud se v této situaci nacházíte, řešením pro Vás bude nový nástroj [27], který umožňuje migraci z uživatelského profilu na fan page. Jeho nevýhodou, avšak pochopitelnou, je nemožnost změnit název nové stránky, pokud se operuje s vícero než 100 uživateli. 9.5 Základy sociálních sítí a komunikace na nich Profilová fotografie Základem každé stránky je profilová fotografie. Jedná se o prvek, který je umístěný stejně a má stejné vlastnosti jako u uživatelského profilu. Málokdo si však uvědomuje, jak velký prvotní dojem tento prvek na uživatele vytváří. Pokud pomineme pás s náhledy posledních nahraných fotografií, jedná se o jediný grafický prvek, který je společný pro všechny záložky a my jej můžeme upravit. Fakt, že je tento prvek stejný nezávisle na zvolené záložce jej činí ideálním pro umístění důležitých informací. Maximální rozměry profilové fotky jsou 180 x 540 px (bílá oblast v nákresu níže). Součástí fotky by mělo být také logo. Jako jeho podklad doporučuji zvolit prvek o velikosti 180 x 180 px (šedá oblast) a samotné logo 153 x 153 px (oranžová oblast). Při tvorbě profilové fotografie pamatujte na to, že z oranžové oblasti se následně budou vytvářet miniatury, které se zobrazují u každého příspěvku stránky. Protože umístění části (nikoliv rozměry), ze které se bude vytvářet miniatura lze vybrat, je možné šedou a oranžovou plochu umístit kdekoliv v profilové fotografii

23 Obrázek 10: Šablona ideální profilové fotografie; zdroj: vlastní tvorba Obrázek 11: Ukázky ideálních profilových fotografií a podobných příkladů;

24 9.5.2 Typy uţivatelů na sociálních sítích (pravidlo ) Na sociálních sítích existuje několik typů uživatelů. Každý z nich se chová jinak a zajímá nás z jiných důvodů. Z hlediska tvorby obsahu je pro nás klíčové znát chovaní každého z nich. Pravidlo hovoří o následujících skupinách (profilech) uživatelů: 1. tvůrci obsahu (1%). Někdy také nazýváni opinion makers či key influencers. Jedná se o uživatele, kteří na sociálních sítích vytváří a přináší nový obsah. Tento obsah je pak čten ostatními a sdílen dále i mezi uživatele, kteří nejsou přátelé. Pro ostatní jsou neformální autoritou. 2. editoři (9%). Jsou uživatelé, kteří se přidávají k diskuzím a upravují či dále doplňují obsah vytvořený tvůrci. Výjimečně mohou vytvořit i nový obsah. Často bývají zaměstnaní a a zpravidla nemají čas pro tvorbu nového obsahu. 3. pozorovatelé (90%). Jedná se o uživatele, kteří nevytváří nový obsah. Jde v podstatě o pouhé konzumenty, kteří obsah jen čtou. V praxi lze najít potvrzení tohoto pravidla i mimo sociální sítě. Stačí si vzpomenout na libovolný večírek nebo party a konverzaci zde. Většinou vede valnou část konverzace a udává její směr pouze pár jednotlivců, o něco více osob pak přidává kratší věty a většina pouze naslouchá. Na internetu můžeme podobné příklady nalézt také: 1. Wikipedia a. Více 2/3 všech úprav provedlo pouze uţivatelů (0,003%) [29], b. editorů obsahu je celkem (0,2%) [29], c. pozorujících je 99%.[29] 2. YouTube a. Pouze 0,16% uţivatelů nahrává nový obsah [32]. 3. Blogy a. Internet pouţívá 1,1 miliardy lidí, ale pouze 5% z nich má blogy,[30] b. Pouze 0,1% lidí přispívá na blog denně.[29] 4. Flickr a. Pouze 0,2% uţivatelů nahrává fotky. [31] Jak můžete vidět, rozdělení je pouze orientační a v praxi se liší. Často bývají uživatelé rozdělování do více skupin (5, 6, 7), v závislosti na dalších parametrech. Pro konkrétní poměry můžete využít nástroj na

25 9.5.3 Jak se šíří informace Existuje několik způsobů, jakými se informace na sociálních sítích šíří. Hromadně bývají označovány jako virální šíření. Pojem virální šíření lépe pochopíme, pokud si uvědomíme význam jednotlivých slov. Virální od slova virus je zde použito kvůli způsobům, jakými se může šířit vir. Na Facebooku se virální šíření odehrává samozřejmě pomocí sdílení, ale také lajkování nebo komentování. Lajkování a komentování je zde uvedeno proto, že veškeré aktivity, které uživatel provede (např. kliknutí na To se mi líbí) se zobrazí na jeho zdi a zároveň v kanálu novinek jeho přátel. Virální šíření je základem sociálních sítí a s jeho pomocí je možné dosáhnout obrovského zásahu uživatel (získání jejich povědomí o naší informaci) s relativně nízkými náklady. Na druhou stranu je nemožné se na tento způsob šíření spoléhat, protože je nemožné či velmi obtížné toto šíření kontrolovat. Naopak pokusy o řízení šíření či zastavení často způsobují opačný efekt. Mimo virálního šíření můžeme na Facebooku využít snáze říditelných (standardních) způsobů šíření. S těmi jsou však spojeny vyšší náklady a nižší zásah. Můžeme mezi ně zařadit PPC reklamu (Facebook Ads) a facebookové aplikace, které budou rozebrány ve zvláštních kapitolách. Virální šíření existuje v několika režimech: 1. masové šíření. Tento reţim šíření bývá často zaměňován s virálním šířením. Jeho charakteristikou vlastností je to, ţe kaţdý uţivatel informaci sdílí většině nebo všem svým přátelům. Protoţe má průměrný uţivatel Facebooku okolo 130 přátel, dochází k multiplikaci. Tento reţim šíření trvá krátkou dobu (řádově dny), do doby neţ je obsah, který se takto šířil saturován. Šíření potom nepřestává, ale pozvolna zpomaluje. Tento typ šíření můţe být zaměřený na určitou skupinu lidí (např. se společným hobby) nebo globální. Zaujmout všechny uţivatele je ale velmi obtíţné aţ nereálné. Tento typ šíření je obtíţné vyvolat a nemožné řídit. [32] 2. lineární šíření. V tomto reţimu se informace šíří od uţivateli k uţivateli. Zásadním znakem ale je, ţe nedochází k multiplikaci informace. Toto šíření můţe trvat dlouhou dobu a v případě vhodných podmínek se můţe změnit i na masové šíření. [32] 3. reziduální šíření. Je tím, co zbylo po masovém šíření. Informace se dostává k těm, kteří se s ní ještě nesetkali. Toto šíření má minimální efekt na konverzi z návštěvníků na zákazníky. Můţe však trvat dlouhou dobu.[32]

26 4. retro šíření. I v tomto typu šíření se můţe jednat o zbytky masového šíření. U tohoto reţimu si ale uţivatelé obsah opětovně sdílení, aby si jej připomněli z nostalgických důvodů. Tento typ šíření je moţné velmi dobře marketingově vyuţít. Obzvlášť pokud se nám podaří spojit starou verzi produktu s novou apod. V ideálním případě pak opětovně vyvoláme masové šíření. [32] Vanity URL (username) stránky Vanity URL neboli username stránky je jednou ze základních vlastností stránky. Pokud budete provádět analýzu konkurence, už jen podle pohledu na URL zjistíte, s kým soupeříte. V případě, že URL dané stránky vypadá přibližně takto narazili jste na konkurenta, který Facebook page nemůže snadno propagovat v ostatních komunikačních kanálech (zejména offline). To proto, že v případě více než dvouslovného názvu stránky je odkaz na ní neskutečně dlouhý a ID v něm, si pravděpodobně nikdo nezapamatuje. Jak to tedy dělat lépe? Odborníci využívají tzv. username stránky [33]. To Vám, v případě, že fanoušky Vaší stránky je více než 25 uživatelů, umožní nastavit unikátní URL Vaší page tak, že pak vypadá následovně: Vanity URL si můžete nastavit na facebook.com/username. Pozor, vanity URL po nastavení nemůžete změnit! Nelze ji ani převést na jinou fan page a to ani po smazání stránky. Zkrátka jednou a dost. Vhodné je také říct, že username může obsahovat pouze znaky [a-z], číslice [0-9] a znak tečky. U tečky platí stejné pravidlo jako u ové adresy Gmailu - tečka není rozlišovací symbol, čili URL facebook.com/sun.marketing, facebook.com/s.u.n.m.a.r.k.e.t.i.n.g a facebook.com/sun...marketing vedou na tutéž fan page jako facebook.com/sunmarketing. Velká a malá písmena se také nerozlišují. Pouze pokud uživatel zadá username jinak, než jak bylo nastaveno, tak po příchodu na fan page se automaticky upraví tak, jak bylo nastaveno. Pokud je už Vaše username zabráno, doporučuju postupovat podle kroků v nápovědě na facebook.com/help. Username stránky doporučuji nastavit stejně jako název stránky (v případě, že je krátký). Pokud je název stránky už zabrán někým jiným (viz výše), můžete zvolit username stejné jako je Vaše doménové jméno webové prezentace (např. sunmarketing.cz). Pokud je Vaše společnost součástí nadnárodního koncernu či máte zastoupení i v jiných zemích je potřeba na toto myslet i při návrhu vanity URL

27 9.5.5 Facebook jako doplněk k ostatním komunikačním kanálům Pro úspěch na Facebooku jsou zásadní 2 věci. Obsah a způsoby, jakými se k tomuto obsahu lze dostat. Tato kapitola Vám pomůže zjistit, kde máte v této oblasti mezery a jak je zaplnit. Výhodou tohoto způsobu propagace jsou nízké nebo ţádné přímé náklady a vysoký počet relevantních fanoušků. Facebook sám o sobě nemá bez dalších komunikačních kanálů šanci využít svého potenciálu. To proto, že Vaši (potenciální) klienti a zákazníci se musí nejdříve nějakým způsobem dozvědět o tom, že na Facebooku vůbec jste. Teprve potom, je možné je přesvědčit je, aby se stali fanoušky. Častý problém, se kterým se při marketingu na sociálních sítích setkávám je, že firmy, resp. lidé v nich, se nikdy nezamysleli nad tím, odkud fanoušci přicházejí. Všichni se domnívají, že na jejich fan page budou uživatelé přicházet sami, protože jejich firmu každý zná nebo každý půjde na Facebook a začne je hledat (název fan page zná také každý). Opačnou alternativou je situace, kde už firmě je jasné, že fanoušci nepřijdou z odnikud a tak si zaplatí PPC reklamu. To je samozřejmě také možnost, ale o tom si povíme v další kapitole. Jak tedy fanoušky získat bez dalších přímých nákladů? Odpověď je jednoduchá: Vyuţijte moţností, které uţ máte. V předchozí kapitole jsme si ukázali, co to username stránky je a jak ji zvolit. Pokud username máme, následuje otázka, kde všude jej použít. Možností je opravdu mnoho a záleží pouze na tom, jaké možnosti máte a kam až jste ochotní zajít V dnešní době, každá firma využívá nějakým způsobem . Za zamyšlení, ale stojí, kolik ů denně odešlete z firmy ven. A kolik impresí udělá Váš podpis v nich? Častokrát se v podpisech objevují i takové zbytečnosti jako ová adresa, ze které dotyčný píše nebo fax, na který rok nikdo nefaxoval. Zkontrolujte tedy, co skutečně v podpisu dává smysl, zbytek odstraňte a přidejte odkaz na Vaši Facebook page. U odkazu na page, ale i u jiných (např. na Váš web) doporučuji použít nějakou formu měření. Ať už bit.ly (Facebook) nebo Google Analytics (web)

28 Obrázek 12: Ukázka nástěnky v hotelu Mosaic House; zdroj: vlastní fotografie 2. Newslettery aneb podruhé. Určitě rozesíláte newslettery s akčními nabídkami. Proč jich tedy nevyužít pro informování o tom, že máte fan page a na fanoušky čeká ve speciální záložce poukaz na [doplňte procento] slevu nebo jiný benefit? 3. Kamenné prodejny a pobočky. Tohoto mohou využít jak finanční instituce (banky, pojišťovny,...), tak třeba síť hotelů nebo hypermarketů. Do Vašich prodejen a poboček chodí ti, u nichž je nejvyšší šance, že se stanou Vašimi fanoušky a zároveň by Vás měli nejvíce zajímat - Vaši klienti a zákazníci. Formy oslovení jsou různé. Může se jednat o stojánek na přepážce či recepci, o samolepku na dveřích nebo o jinou formu v místech, kde klienti čekají (fronty). Opět, náklad minimální, efekt maximální. Obrázek 13: Vizitka od Czech Original Fashion; zdroj: vlastní fotografie

29 4. Časopisy. Větší firmy mají často své vlastní periodikum. Píše se zde o všem možné, s tvorbou obsahu bývá ale problém. Co tedy napsat článek o tom, že máte svou vlastní Facebook page? Ideálně fanouškům zpočátku přidejte nějaký benefit nebo odměnu za projevenou aktivitu. Obrázek 14: Ukázka nástěnky v kavárnách Starbucks, zdroj: vlastní fotografie 5. Katalogy. Typický případ cestovních kanceláří nebo zásilkových obchodů. Opět, proč zde nezmínit existenci Vaší Facebook page? Vždyť katalogy připravujete pravidelně, takže náklad vznikne v každém případě, využijte toho a zpropagujte zde svou Facebook page. Obrázek 15: Ukázka získání relevantních fanoušků bez vanity URL pro kavárnu (Stratford upon Avon, Velká Británie); zdroj: vlastní fotografie

30 6. Samotné výrobky. Ideální způsob například pro nakladatele knih. Čtenář dočte knihu a na poslední straně jej čeká URL facebookové fan page. V nejlepším případě s informací, že zde bude informován o pokračování a pro fanoušky je nabízen opět nějaký benefit. V případě elektroniky může být existence fan page zmíněna třeba v manuálu, na samostatném letáčku nebo na samolepce na balení výrobku. Obrázek 16: Ukázka z recepce jazykové školy Cambridge Institute (cambridgeinstitute.cz); zdroj: vlastní fotografie 7. Ostatní média. V případě, že připravujete reklamní kampaň, doporučuji využít i dalších možností (Citylighty, Out-Of-Home, atd.), kterých běžně využíváte. Tento výčet by mohl pokračovat ještě dále. Obecně řečeno, odkaz na svou fan page můţete umístit kdekoliv, kde uvádíte odkaz na svou webovou prezentaci. Může se jednat o billboardy, vizitky, rádiové nebo televizní spoty, účtenky, inzeráty v tisku, znělky při čekání na infolince, atd. V USA jdou údajně některé společnosti tak daleko, že v případě, kdy mají možnost uvést pouze jeden link, uvedou ten na svou fan page. To je ale dle mého názoru extrém, který má vícero nevýhod. Hodí se také podotknout, že všichni takto přivedení uživatelé, by měli být odkázáni nikoliv na zeď, ale na tzv. vstupní záloţku (anglicky landing tab, viz další kapitola). Princip je podobný jako u dopadové stránky v případě PPC reklamy. Přesvědčit uživatele ke konverzi. Opak by se pak dal přirovnat k přivádění uživatele na homepage. Chtěl bych Vás také upozornit na Brand Permissions (http://www.facebook.com/brandpermissions), kde jsou popsány podmínky použití log a obsahu z Facebooku. Ty byste při propagaci své fan page měli minimálně znát. Dodržování je už na uvážení každého

31 9.5.6 Proč se uţivatelé stávají fanoušky Ačkoliv se jedná o zahraniční výzkum, dovolím si tvrdit, že podobné chování nalezneme i uživatelů (fanoušků) v České republice. Avšak tato čísla se budou lišit stránku od stránky, resp. segment od segmentu. Nelze tedy říci, že tato pravidla platí obecně. Pojďme ale ke konkrétním číslům. Nejčastějším důvodem pro stání se fanouškem je získání slevy nebo výhry. Prakticky stejnou odpovědí je ale i získání tzv. freebies, čímž jsou myšleny kupóny nebo testovací vzorky. Mezi další nejčastější důvody patří podpora značky a prezentace tohoto přátelům. Dále se pak jedná o alternativu newsletteru fanoušci totiž chtějí být ve styku se značkou a dostávat informace o aktivitách společnosti. Mezi další zajímavé důdovy patří zábava, přístup k exkluzivnímu obsahu, případně zjištění více informací o společnosti. Obrázek 17: Proč se lidé stávají fanoušky; zdroj: [34] Nejčastější důvody, proč uţ fanoušek nechce být fanouškem Pokud vlastníte page je běžné, pokud Vám řádově jednotky fanoušků denně ubývají. U větších stránek se může jednat i o desítky. Důvodů může být mnoho, obecně lze ale říci, že ne vždy se lze zavděčit všem. Jeden příspěvek může 95% uživatelů pobavit tak, že jej

32 budou sdílet dál a budou o Vás mluvit a další 2% může odradit takovým způsobem, že se odeberou z fanoušků. Následující seznam důvodů, proč většina fanoušků už nechce být fanoušky, může sloužit i jako jistý návod, jak s fanoušky komunikovat, respektive, čemu se při komunikaci vyhnout. Nejčastěji uváděné důvody jsou uvedeny jako první. 1. Příspěvky byly zasílány aţ příliš často. 2. Můj kanál novinek byl zahlcen marketingovými sděleními. 3. Obsah se začal opakovat nebo být nudný. 4. Stal jsem se fanouškem, abych vyuţil jednorázové nabídky. 5. Nedostatek výhodných nabídek. 6. Obsah byl příliš propagační. 7. Obsah pro mě nebyl zajímavý od začátku. 8. Obsah byl příliš obecný bez reálného přínosu. 9. Raději si obsah vyhledávám samostatně. 10. Změnily se podmínky (přestěhování, změna zaměstnání, atd.) [36] Pokud jsou fanoušci nespokojení z jakéhokoliv důvodu, pak 43% z nich jde přímo na page a odebere se z fanoušků, 38% klikne na X u příspěvků a skryje si příspěvky stránky ze zdi a 13% fanoušků příspěvky ignoruje a nedělá nic.[36] 9.6 Tipy a triky V této části jsou sepsány tipy a triky, které se mohou při práci s Facebookem hodit a jsou získány na základě mých zkušeností Zjištění pořadí fanoušků Hodí se zejména na menších stránkách, kde fanoušci přibývají pozvolna. Můžete tak v závislosti na Vašich posledních akcích sledovat (např. uvedení odkazu na partnerské stránce), která a jak ovlivňuje získání nových fanoušků. Pořadí zjistíme tak, že na příslušné stránce klikneme u počtu fanoušků na lidem se to líbí (musíte být správcem). Získáme tak následující okno

33 Obrázek 18: Pořadí fanoušků; zdroj: Facebook.com Pokud budete chtít zjistit, který fanoušek se přidal jako poslední, bude se Vám hodit informace o tom, že fanoušci jsou ve výpisu řazeni chronologicky (nejnovější nahoře) Princip zobrazování příspěvků Na Facebookové homepage existují dva způsoby, jakými lze zobrazit kanál novinek hlavní příspěvky a nejnovější. V případě, že si uživatel zvolí nejnovější, budou mu zobrazeny chronologicky seřazené příspěvky přátel a stránek, s nimiž komunikuje nejčastěji. Počet takovýchto zdrojů je ve výchozím nastavení limitován číslem 250 [37]. Reální uživatelé (podívejte se na svůj účet) tento počet často převyšují a tak jim část příspěvků zůstává skryta. Zobrazení všech příspěvků je možné zapnout následujícími kroky: 1. kliknutím na nejnovější, 2. změnit nastavení, 3. u položky zobrazovat příspěvky od nastavit všichni přátelé a všechny stránky. Hlavní kanál bývá uživatelům automaticky zobrazen v případě, kdy se opětovně přihlásí po delší době (pravděpodobně alespoň 24 hodin). V tomto nastavení kanálu jsou uživatelům zobrazeny příspěvky, které jsou vybírány na základě neznámého klíče

34 Podle proběhnutých výzkumů [38] však můžeme říci následující. 1. V případě, že máte nový profil, Vaše příspěvky jsou podle Facebooku nezajímavé a často nebývají zobrazeny ani pod volbou nejnovější. 2. Pokud budou Váš profil navštěvovat jiní uživatelé, zvýší to pravděpodobnost zobrazení Vašich příspěvků v jejich kanálu novinek a také i u ostatních přátel. Facebook také vybírá příspěvky na základě toho, zda se jedná pouze o text nebo i obrázek, odkaz či video. Preference jednotlivých typu příspěvků je následující: 1. obrázek či video, 2. odkaz, 3. text. [38] Z uvedeného výzkumu také vyplývá, že nejvíce zobrazovaný obsah je ten, s kterým je nejvíce interagováno obsah je komentován, sdílen, lajkován. Pro nás z tohoto tedy vyplývá, snažit se vyvolávat maximum interakcí. Jak toho dosáhneme, si povíme v další kapitole Vstupní záloţka Na Facebook pages existuje několik standardních záložek. Mezi povinné patří Zeď a Informace. Tyto záložky nelze odstranit ani změnit jejich pořadí. Pro nově přicházející uživatele (nefanoušky), kteří se na stránku dostanou, je však pro poznání stránky nutné, aby se podívali na zeď a přečetli si poslední příspěvky. Na základně jich si pak vytvoří na stránku názor a stanou se případně fanoušky. Tato situace je srovnatelná s cílením PPC kampaně na home page webu. Pokud toto chceme změnit, lze za best practise považovat tvorbu vstupní záložky (landing tab, welcome tab). Její funkcionalita spočívá v zobrazení se nefanouškům stránky jako první. Nefanoušci tak na místo zdi uvidí tuto záložku. Jejím obsahem by měli být důvody, proč se stát fanouškem. Ideálně by také měla popisovat o čem stránka je a co zde naleznout. Za ukázku dobré vstupní záložky považuji tu na stránce Triumph UK - Zde je uživatelům zobrazen text, kde je řečeno, že potom, co se stanou fanoušky, zde naleznou odkaz na voucher se slevou 20%. Mezi další doporučované praktiky patří také zobrazení videa nebo symboly nebádající ke kliknutí na tlačítko To se mi líbí

35 Obrázek 19: Ukázka vstupní záložky Red Bull; zdroj: [39] Sociální pluginy Ukázali jsme si, jak můžeme získat fanoušky z ostatních, zejména offline, komunikačních kanálů. Sociální pluginy nám pomohou získat fanoušky z online prostředí. V současnosti je k dispozici 10 sociálních pluginů. Jejich kompletní seznam a popis naleznete na V této kapitole se budu věnovat jen těm nejčastěji používaným. Konkrétně se jedná o like box, like button, send button a komentáře. Like box je plugin, který bývá umístěný nejčastěji na webu společnosti. Může být však umístěn například i ve Facebook aplikaci. Ve výchozím nastavení má 3 části. Jako první je část, která obsahuje odkaz vedoucí na příslušnou Facebook Page a tlačítko pro stání se fanouškem. Toto je hlavní výhodou like boxu uživatel se může stát fanouškem jedním kliknutím, bez toho aniž by opustil stávající webovou prezentaci. Další částí jsou příspěvky

36 stránky. Poslední část pak tvoří seznam fanoušků stránky. Zde jsou přednostně zobrazováni přátelé uživatele, což je působí jako motivace pro stání se fanouškem. Obrázek 20: Ukázka like boxu; zdroj: [40] Tato varianta like boxu však bývá často nevhodná díky svým rozměrům a proto bývá nahrazena úspornější variantou, která obsahuje pouze první část. Obrázek 21: Ukázka upraveného like boxu; zdroj: [40] Dalším často používaným pluginem je like button. Jedná se o velmi známé like tlačítko, které umožňuje dát kliknutím uživatele najevo, který obsah na webu se mu líbí. Tato akce se pak projeví zobrazením příspěvku jednak na zdi uživatele, ale také na v kanálu novinek přátel. Takto pak tlačítko podporuje zvýšení návštěvnosti webu, na které je umístěno. Jeho obdobou je tzv. send button. Toto tlačítko je osobnější variantou výše uvedeného. Po kliknutí na něj, je možné odkaz na stránku zaslat vybraným přátelům a také osobám mimo Facebooku (pomocí u)

37 Posledním používáným pluginem jsou komentáře. Jak už název napovídá, jedná se o plugin, který majiteli webu umožňuje zdarma nasadit nástroj pro komentáře. Tento plugin mohou používat i uživatelé bez profilu na Facebooku (po zadání ové adresy). Nevýhodou tohoto pluginu je možnost nahlásit jeho zneužití. Po dostatečném počtu nahlášení je pak plugin zablokován robotem. To ale může být problémem v případě útoku konkurence. Majitel webu pak dočasně přijde o plugin. Výhodou pluginu je volitelné zaslání informace o komentování na zeď uživatele a tak i do kanálu novinek jeho přátel. Obrázek 22: Ukázka pluginu pro komentáře; zdroj: [41] 9.7 Příspěvky Na Facebooku jsou klíčové 2 věci - obsah a cesty k němu. Obsahem jsou příspěvky, a proto si projdeme jejich ideální vlastnosti a ukážeme si, jak vzorové příspěvky vypadají. Ideální příspěvek by uživatele měl: zaujmout, pobavit, šokovat, přinést přidanou hodnotu. Na základě vlastních zkušeností a prezentace [42] od SoapCreative [43] mohu doporučit následující typy příspěvků

38 9.7.1 Call to action Tento typ příspěvku nabádá fanoušky, aby u příspěvku kliknuli na To se mi líbí. Pokud tak učiní, tak kromě interakce získáváme i vyšší šanci na zobrazení v kanálech novinek u ostatních fanoušků. Příklady: 1. Léto začíná za 24 dní. Lajkujte tento status, pokud jej chcete hned! (cestovní kancelář) 2. Klikněte na "To se mi líbí", pokud už se nemůžete dočkat, až za vámi zaklapnou dveře z práce. (pracovní agentura) 3. Lajkujte tenhle status, pokud chcete, aby místo vloček padaly LED televize :) (výrobce elektroniky) Podobnou variantou je fráze Pokaţdé, kdyţ někdo lajkne tento status, tak... Samozřejmě záleží na segmentu, ve kterém se Vaše firma pohybuje, a na Vaší kreativitě Doplnění věty Dalším doporučeným tipem je nechat fanouškům prostor pro fantazii a vyřknutí vlastních přání. Zároveň je jim ale nutné ukázat směr. Obecně totiž platí, že vyšší míru interakce mají stručné a jasné příspěvky, u kterých je na první pohled patrné, co po fanoušcích žádáte. Může se tak například jednat o věty jako: Doplňte následující větu: V příští soutěži bych chtěl(a) hrát o. Pomozte nám doplnit následující větu: "V Mexiku bych." Pomozte nám doplnit následující větu: Hudbu nejraději poslouchám Citáty Citáty má rád snad každý. Se správně zvoleným citátem, hláškou nebo příslovím můžete získat poměrně vysoký počet interakcí. Záleží ale na Vašem oboru. Zároveň tak i vyjadřujete postoj stránky (společnosti) a dáváte firmě tvář. Pro již zmíněnou pracovní agenturu se nabízí například: Práce je lék chudoby. - Africké přísloví. Pro nákupní centrum může být vhodné například "Vţdy jsem říkal, ţe nakupování je lavnější neţ psychiatr." - Tammy Faye Bakker. Citáty můžete najít např. na slovnik.cz/docs/citaty.html nebo na Google.cz Ankety U ankety jsou možné dva přístupy. Podle mých zkušeností, efektivnější první způsob vypadá tak, že fanouškům dáme přímo v těle status na výběr pouze ze dvou možností a volbu necháme na nich. V případě Kofoly by mohl příspěvek být následující: S ledem nebo bez?

39 Obrázek 23: Ukázka ankety pro kapelu Skyline Tyto příspěvky vyvolávají nejvíce interakcí a pomáhají fanouškům sblížit se stránkou (brandem) Cílení příspěvků V případě, že jste se rozhodli založit či jste dostali za úkol spravovat stránku, která je mezinárodní, nebo je jejími fanoušky více národnostních skupin, bude se Vám hodit následující tip. Na Facebooku lze cílit příspěvky v závislosti na státě nebo jazyce, v kterém uživatelé Facebook používají. U většiny států pak lze vybrat i jednotlivá města, kde se má příspěvek zobrazit. Obrázek 24: Jak cílit příspěvky podle umístění či jazyku Princip, na kterém funguje určování polohy, se mi bohužel nepodařilo vypátrat. V případě Facebook Ads je ale poloha určována na základě IP adresy [44], čili se domnívám, že v případě příspěvků je tomu stejně

40 Obrázek 25: Ukázka cílení podle města; zdroj: facebook.com, staženo dne Podmínky a pravidla 1. Stránku můžete spravovat pouze v případě, že jste oprávněný zástupce subjektu stránky. 2. Nesmíte vkládat sociální pluginy do reklamních bannerů a podobných reklam. 3. Pokud na stránce zobrazujete informace, které mohou být brány jako reklama, musí být v souladu s podmínkami pro reklamu. 4. Přístup ke stránce omezíte podle platných zákonů. Například pokud je stránka určena pro propagaci nápojů obsahující alkohol, nastavíte stránku přístupnou pouze uživatelům starších 18 let (v ČR)

41 9.8 Nejúspěšnější české fan pages Obrázek 26: Největší české brandové stránky s růstem počtu fanoušků za posledních měsíc; zdroj: [42]

42 9.9 Nejúspěšnější světové fan pages Obrázek 27: Největší světové brandové stránky s růstem počtu fanoušků za posledních měsíc; zdroj: [43] 9.10 Facebook Ads Facebook Ads tvoří prakticky jediný zdroj příjmů Facebooku. Jedná se o reklamní systém, který podporuje 2 modely platby PPC a CPM. Zkratka PPC znamená Pay Per Click, kde jak z názvu plyne, inzerent platí za klik na reklamu. Podle mých zkušeností v reklamní agentuře se jedná o nejužívanější platební model. U druhé varianty CPM (Cost Per Mille) je inzerentovi účtována částka za tisíc impresí Reklamní formáty Facebook Ads v současnosti nabízí několik reklamní formátů. Starším formátem jsou tzv. Facebook Adverts. Jedná se klasický PPC reklamní formát podobný k Google AdWords zobrazovaný u výsledků vyhledávání na Googlu nebo Sklik v případě Seznamu. Tímto

43 formátem je možné propagovat Facebook Page (výhoda oproti skupině), událost, místo (Place) nebo vlastní webovou stránku. Obrázek 28: Ukázka formátu Facebook Adverts; zdroj: [24] Kreativa reklamy se skládá z: Titulku o maximální délce 25 znaků (při cílení na Facebook page je jako titulek použit její název a nelze jej změnit). Samotného textu o délce 135 znaků (včetně diakritiky a mezer). Obrázku o rozměrech 110 x 80 px, velikosti 4 kb, formátu *.jpg nebo *.gif. Přibližně od [47] je u nás dostupný i nový formát tzv. Sponsored Stories. Ty se dále dělí na 2 typy: Page post story, Like story. Page post story umožňuje upozornit uživatele na konkrétní příspěvek, který byl na Facebook page napsán správcem. Pro příspěvky, které jsou pro nás důležité a chceme je propagovat více (například sleva) je takto možné dostat ke všem fanouškům. Ano, cílit lze pouze na fanoušky naší stránky. Like story poskytuje daleko lepší možnosti využití. Umožňuje totiž cílit na všechny přátele uživatele. Pokud vezmeme v úvahu, že průměrný uživatel Facebooku má 130 přátel, získáme daleko větší publikum než u Page post story. Výhodou like story je také to, ţe se tváří spíše jako doporučení od přítele neţ jako reklama. [48] A pokud přidáme sociální efekt (reklama se tváří jako přátelské doporučení) získáme formát, který dokáže získat dvojnásobné množství fanoušků oproti klasickému formátu

44 Cílení Reklama na Facebooku je velice efektivní způsob pro oslovení vybrané cílové skupiny. Facebook totiž umožňuje jedno z nejpřesnějších cílení jaké je dnes dostupné. Konkrétně Facebook umožňuje zacílit na uživatele podle: 1. polohy (města), 2. věku, 3. pohlaví, 4. zájmů a zálib (oblíbených stránek), 5. vztahu (zadaný, nezadaný, zasnoubený, ženatý), 6. vzdělání (středoškolák, vysokoškolák, absolvent VŠ) či konkrétní školy Tipy a triky 1. Používejte platební model PPC. 2. Využívejte obrázků a call-to-action (výzva k akci). 3. Provádějte split testy. Vytvořte více variant stejné reklamy změnou jedné proměnné. Může jít o titulek, text nebo obrázek. Vyzkoušíte, která reklama získává nejvíce kliků (nebo fanoušků) a ostatní pozastavíte nebo je budete střídat (viz níže). 4. Pomocí split testů se snažte zvýšit CTR (clicktrough rate). Vyšší CTR znamená nižší CPC (cost per click). 5. V případě Facebook page nastavte jako cíl vstupní záložku. Uživatelé se tak dostanou přímo tam, kam mají. 6. Cilte reklamu na přátele fanoušků. Uživatelům se pak reklama zobrazí s doporučením od přátel, což zvyšuje CTR. Obrázek 29: Zacílení na přátele fanoušků; zdroj: Facebook.com

45 7. Maximalizujte cílení. Využívejte cílení podle oblíbených stránek. Vytvořte si virtuálního uživatele, který může být ve Vaší cílové skupině a najděte všechny stránky, kterých může být fanouškem. Čím přesnější zacílení, tím vyšší CTR. 8. Facebook Vám doporučí rozsah cen. Začněte na ¼ nižší hranice. Pokud reklama nemá imprese, zvyšte nabídku. 9. Dodržujte best practices. [49] 10. Uživatelé se na Facebooku nechovají stejně jako ve vyhledávačích. Na Facebooku nic nehledají a ani si nepřišli nic koupit. Přišli se socializovat. Pro klik na reklamu je musíte zaujmout. Přizpůsobte tomu Vaše texty a grafiku. 11. Reklama je schvalována lidmi, kteří dělají chyby. Pokud Vám reklamu neschválili nyní, je možné, že za hodinu ji schválí. 12. Pokud potřebujete reklamu schválit co nejdříve, zvyšte CPC a po schválení CPC opět snižte. Dočkáte se tak rychlejšího schválení.[50] 13. Měňte často kreativu (text, grafika, titulek). Za 24 může CTR spadnout až o 50%. Máte známého, který nezávisle na tématu vždy sklouzne k tomu stejnému? Pokud nebudete měnit kreativu, budete jako on Podmínky Podmínky Facebooku jsou velice sporadická záležitost a obzvláště v případě soutěží. Proto si projdeme pouze zásadní a nejdůleţitější části, se kterými se můžete dostat běžně do konfliktu. 1) Účty a. Je zakázáno vlastnit více účtů. 2) Dopadové stránky a. Reklama, která obsahuje URL nebo doménu musí mířit na tuto doménu nebo URL. b. Dopadové stránky nesmí při příchodu nebo odchodu vytvářet pop-up reklamy. c. Dopadové stránky nesmí vyuţívat podvodných praktik (např. zavření okna nezpůsobí ţádnou jinou akci). 3) Obsah reklamy a. Reklama musí odpovídat obsahu na dopadové stránce. b. Produkty a sluţby propagované v reklamě se musí nacházet na dopadové stránce. c. Reklama nesmí obsahovat nepodloţená tvrzení (včetně cen, slev a podobně). d. Reklama nesmí uráţet, obtěţovat nebo ohroţovat uţivatele

46 e. Reklama nesmí obsahovat automaticky spouštěné audio. Automatické 4) Zakázaný obsah 5) Výjimky animace musí skončit po 15 vteřinách a nesmí se opětovně spouštět. a. Reklama nesmí být falešná, zavádějící nebo klamavá. b. Protoţe kaţdý jednotlivý inzerát je moţné hodnotit (kříţkem v pravém horním orhu) reklama, která obdrţí významný negativní uţivatelský feedback, bude zakázána. c. Reklama nesmí obsahovat, propagovat nebo zmiňovat následující: i. uráţlivý, vulgární nebo nevhodný jazyk, ii. tabákové výrobky, iii. munice, zbraně jakéhokoliv druhu, iv. podvody, ilegální aktivity nebo řetězovou poštu, v. soutěţe a loterie, (pouze s povolením Facebooku), viz kapitola soutěţe, vi. způsoby rychlého zbohatnutí, kde je nutná ţádná nebo minimální investice, včetně práce z domova jako alternativa k plnému nebo částečnému pracovnímu úvazku bez podmínek, vii. obsah pro dospělé, nahotu, sexuální výraz a lidi v sexuálních nebo provokativních obrázcích, viii. hračky pro dospělé, videa nebo další produkty pro dospělé, ix. necertifikované farmaceutické výrobky, x. špionáţní kamery nebo zařízení, xi. internetové neakreditované školy, které nabízí tituly, xii. náboţenský obsah, xiii. nenávistné projevy na základě rasy, pohlaví, vyznání, národnostního původu, sexuální orientace nebo jazyka, xiv. obsah, který bobuje proti jakékoliv organizaci nebo skupině s výjimkou uchazečů o veřejnou funkci, a. Facebook si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv reklamu z jakéhokoliv 6) Data a soukromí 7) Cílení důvodu v jakýkoliv čas. a. Získaná data z Facebooku nesmí být předána třetím stranám, včetně reklamních systémů. b. Bez svolení Facebooku není povoleno v reklamách zobrazovat uţivatelská data (jména, profilové fotografie, atd.). To se týká i dat získaných mimo Facebook

47 a. Reklamy s cílením na obsah týkající se sexu a zdraví musí být cílený na uţivatele starší 18ti let. 8) Ceny, slevy a akční nabídky a. Pokud reklama obsahuje cenu, slevu nebo něco zdarma musí, 9) Alkoholické nápoje i. cílová URL obsahovat jasnou a přesnou nabídku odpovídající reklamě, ii. reklama musí jasně informovat o tom, jaké kroky je potřeba učinit pro získání slevy, ceny nebo předmětu zdarma. a. Je potřeba dodrţet zákony dané země. Existují ale výjimky, viz kompletní znění pravidel. b. Reklama nesmí zobrazovat osoby, které jsou nebo mohou vypadat mladší 25 let. c. Nesmí být klamavá nebo podvodná ohledně faktů, účinků nebo vlastností alkoholických nápojů. d. Je doporučeno uvádět výchovný text (např. Pijte s rozumem). 10) Registrované značky 11) Odměny 12) Ke staţení a. Reklama nesmí obsahovat nic, co zasahuje do práv třetí strany. Pro pouţití musí mít autor vlastnická práva pro svou reklamu a povolení pro propagaci na Facebooku. a. Reklama nesmí uţivatele podněcovat ke klikání na reklamu, k získání odměny za klikání na ni nebo za uvedení osobně identifikovatelných údajů. a. Reklama nesmí obsahovat nebo odkazovat na stránky, které obsahují stahovatelný malware nebo spyware. 13) Gramatiky, větná struktura, pravopis a mezery. a. Text reklamy musí být gramaticky správně včetně větné stavby. b. Text musí tvořit úplné věty. c. Nesmí obsahovat přílišné opakování. d. Nesmí obsahovat pravopisné chyby. e. Texty reklamy musí obsahovat správné mezery/řádkování. 14) Velká písmena 15) Interpunkce a. Velká písmena smí být pouţita pouze podle gramatický pravidel. b. Reklamy nesmí obsahovat přehnané pouţití velkých písmen (ZDARMA). c. Zkratky mohou obsahovat velká písmena. a. Musí být správně a logicky umístěna. b. Reklama nesmí obsahovat opakované a postradatelné symboly

48 16) Symboly c. Všechny věty (i titulek) musí být ukončeny jedním interpunkčním znaménkem. d. Vykřičníky nesmí být pouţity v titulku. a. Pouţité symboly a čísla se musí vztahovat ke skutečnému významu symbolu. b. Reklamy nesmí obsahovat opakované nebo postradatelné symboly. c. Symboly se nesmí pouţívat jako náhrada písmen, náhrada celých slov (např. &, $), zkratky pro zkrácení délky řetězce. d. Symbol lze pouţít, pokud je součástí názvu produktu nebo značky, je-li součástí ceny jako znak měny.[51] V případě, že budete Facebook Ads vytvářet, doporučuji prostudovat celé podmínky. Jejich aktuální verzi naleznete na [51] 9.11 Soutěţe Soutěže jsou na Facebooku jedním z nejpopulárnějšího marketingových nástrojů. Nejpopulárnější jsou však ze dvou důvodů: 1) jejich podmínky jsou jedním nejčastěji porušovaných na Facebooku, 2) dokáží získat fanoušky za použití přiměřených prostředků. Navíc za porušení podmínek hrozí smazání celé Facebook page a zablokování případné aplikace Podmínky Dříve (do ) [52] bylo podmínkou nechat si každou konkrétní soutěž schválit autorizovaným zástupcem Facebooku. To byl však zásadní problém, protože: 1) na žádosti o jeho přidělení přes oficiální formulář nikdo nereagoval, 2) na zahraničních serverech se objevovali informace o nutnosti koupě Facebook Ads o minimálním objemu $ [53] nebo více. [54] Často se tak schvalování řešilo kontakty nebo se soutěže neschvalovaly. Naštěstí byla pravděpodobně vlna odporu tak silná, ţe Facebook toto nařízení zrušil. [54] Ostatní podmínky však zůstaly. U těch bych ale rád zdůraznil, že se nejedná a podmínky do kamene vytesané a v některých případech (pravděpodobně velkého spendu) nejsou s vědomím Facebooku dodržovány.[56]

49 Zákonné povinnosti Při pořádání soutěže je mimo podmínek Facebook samozřejmě nutné splnit zákony dané země. V případě České republiky se jedná o Zákon o regulaci reklamy, Zákon o ochraně spotřebitele, zákon o ochraně osobních údajů a Loterijní zákon.[56] V případě Zákonu o ochraně je nutno zkontrolovat, zda kampaň nemůže být považována používání klamavých nebo agresivních obchodních praktik. Protože Facebookové aplikace umožňují (a téměř vždy tak činí) sbírat uživatelská data, měli byste také jejich sběr ohlásit na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Při navrhování soutěžní mechaniky bývá také často ten problém, že pro výběr vítěz(ů), je navrženo losování. To však podléhá loterijnímu zákonu a je potřeba provést potřebné registrace Podmínky Facebooku Prvně bychom si měli říci, co všechno je považováno za soutěž. Podle Facebooku se tedy jedná o provoz jakékoli činnosti soutěţního charakteru. Facebook rozlišuje následující typy: 1) sweepstakes propagace, který má cenu a jejího výherce určeného na základě šance (loterie), 2) contest nebo competition propagace, která zahrnuje výhru a jejího výherce určeného na základě schopnosti nebo na základě určitého kritéria (soutěž). Podmínky říkají, že jediným místem, kde je možné pořádat soutěže je aplikace. Pořádáním soutěže se myslí sbírání vstupních dat, losování, posuzování soutěžících nebo jejich vyhlašování. Na základě předešlé věty, tedy můžeme říci, že jen díky vyhlášení výsledků mimo aplikaci (zeď, album, atd.) je moţné, ţe Facebook zruší stránku. Pro zdůraznění důležitosti přikládám několik náhodně vybraných (zadal jsem do google.cz site:facebook.com soutěţ) českých Facebook pages, kterým hrozí smazání: 1. Schwarzkopf professional (v době odevzdání práce již smazáno) 2. Káva Lavazza [57] 3. Knihkupectví Neoluxor [58] 4. Dorty z ručníků [59] 5. Mironet [60] 6. Pražská energetika, a.s. (v době odevzdání práce již smazáno) 7. Siko koupelny (v době odevzdání práce již smazáno) 8. X-Store.cz [63] Mezi další důležité podmínky, kde pořádní soutěže zakázáno patří:

50 1. Soutěž je přístupná pro osoby mladší 18 let nebo je na ně přímo cílená. 2. Soutěž je přístupná obyvatelům států, na které USA uvalily embargo. 3. Soutěž je pořádaná jako loterie a je přístupná obyvatelům Belgie, Norska, Švédska nebo Indie. 4. Cílem soutěže je propagace hazardu, tabáku, střelných zbraní, léků na předpis nebo pohonných hmot. 5. Výhra nebo její část zahrnuje alkohol, tabák, mléčné výrobky, střelné zbraně nebo léky na předpis. 6. Podmínkou pro účast v soutěži je zakoupení produktu, dokončení zdlouhavého úkolu (dotazníku) či jiná forma protihodnoty. Hlavní podmínkou, která bývá často porušována je, že pro získání výhry v soutěži nesmí být jedinou podmínkou akcí na Facebooku (např. aktualizace statusu, kliknutí na To se mi líbí, komentář, atd.). Jedinou výjimkou, kterou můžete použít, je podmínění účasti tím, že soutěžící se musí stát fanouškem Vaší stránky Nejúspěšnější soutěţe V České republice se mezi nejúspěšnější kampaně řadí Motýlci od HP [62]. Hlavním cílem kampaně bylo podpořit prodej notebooku HP mini 210 Vivienne Tam edition, jehož design obsahuje motýly a tudíž byla kampaň cílená na mladé ženy. Strategie kampaně spočívala v motivech štěstí a sdílení (motýly bylo možné zasílat přátelům). Uživatelé byli odměňováni za odeslané a přijaté motýli. První tři pak získali výše zmíněné notebooky a další soutěžící v průběhu soutěže vyhrávali desénové myši s motýlím designem. Ta se opravdu vydařila a v ČR získala přes 520 tisíc uživatelů, kteří si vzájemně poslali 23,7 milionů motýlků.[62] HP se také podařilo během šesti týdnů získat téměř 120 tisíc fanoušků.[63] Dalším úspěchem je uživatelů, kteří souhlasili se zasíláním novinek a informací na svůj . 70% uţivatelů tvořily ţeny a nejvíce zastoupené věkové kategorie byly let a let. [63] Bodový systém pro úspěšné šíření aplikace Pro zefektivnění šíření aplikace na základě výsledků aplikace Souboj vlasů [64] doporučuji aplikaci navrhnout tak, aby uživatele samotného přímo motivovala k šíření. Příkladem může být bodový systém, kde je uživatel odměněn za: 1. každý unikátní denní vstup do aplikace, 2. zaslání pozvánky do aplikace jednomu příteli, 3. zaslání příspěvku o aktivitě v aplikaci na vlastní zeď (např. stávající skóre),

51 4. za bytí nebo stání se fanouškem příslušné Facebook page. Tento systém je možné použít v podstatě na jakoukoliv aplikaci. Podle získaných bodů je pak možné určit pořadí hráčů a předělat tak herní aplikaci a soutěžní Další uţitečné zdroje Oficiální 1. fejsbucek.cz/clanky/1121/fan-pages-facebooku - seznam oficiálních pages na Facebooku. Za zmíňku stojí například Facebook Known Issues, kde jsou pravidelně zveřejňovány chyby nebo Facebook Live, kde probíhají live webináře mimojiné o nových funkcionalitách. 2. facebook.com/press - oficiální zprávy včetně statistik. 3. blog.facebook.com - hlavní blog Facebooku. 4. facebook-studio.com - galerie realizovaných kampaní na Facebooku Oborové weby 1. fejsbucek.cz web s množstvím zajímavého obsahu, se statistikami českého Facebooku, ale také například monitoringem českého Facebooku zdarma. 2. bradbury.cz - blog Daniela Dočekala zaměřené na sociální sítě, 3. socialbakers.com - statistiky a zprávy z oblastí sociálních sítí, 4. mashable.com - nejznámější zpravodajský server se sekcí pro sociální média, 5. allfacebook.com velice známý zahraniční server specializovaný na Facebook s dalším zdrojem statistik, 6. socialmediaexaminer.com - další zahraniční server zaměřený na sociální média

52 10. MARKETING NA TWITTERU 10.1 Charakteristika Twitteru Twitter je u nás daleko méně známý než Facebook. S tím také souvisí řádově menší cílová skupina uživatelé. Proto si Twitter stručně popíšeme i z uživatelského hlediska. Pro prvotní zjednodušení, si Twitter můžeme představit pouze jako statusy z Facebooku. Oproti tomu zde ale existuje pouze jediný typ objektu, identický pro uživatele i firmy zároveň uživatelský účet. Obrázek 30: Ukázka uživatelského účtu na Twitteru; zdroj: [65] Uživatelé zde mohou zasílat příspěvky (tzv. tweety) o maximální délce 140 znaků. Proto se o Twitteru často hovoří jako o mikroblogovacím systému nebo jako o smskách internetu. Jedná se také o důvod, proč se Twitter rozrostl do dnešní velikosti. Informace zde jsou prezentovány v maximální stručnosti a jednoduchosti, což odpovídá dnešní, uspěchané době. Oproti Facebooku zde ale existuje rozdílný vztah mezi uživateli. Oproti klasickému přátelství, kde s uzavřením vztahu musí souhlasit obě strany, na Twitteru je možné sledovat uživatele bez jeho svolení (ten jej však může zakázat). Pokud budeme mít vlastní účet, tak uživatelé, kteří nás sledují, jsou tzv. followeři

53 S příspěvkem souvisí i jedna z nejdůležitějších funkcionalit Twitteru retweet. Ta zajišťuje rozposlání daného příspěvku všem followerům. Takto se pak může informace virálně šířit. Obecně jsou účty na Twitteru označovány Každý tweet, který obsahuje toto username se pak uživateli zobrazí v kategorii Mentions (neboli zmínky). Takto je možné hlídat, zda někdo píše Vám nebo o Vás. Dalším speciálním znakem je hash (#). Tím jsou tagovány (neboli označovány) jednotlivé příspěvky do příslušných kategorií. Mezi nejpopulárnější (v je ČR nejpopulárnějším) patří #fail, který shromažduje příspěvky, kde došlo selhání nebo chybě Situace na českém Twitteru Přesná čísla pro Českou republiku bohužel nejsou známá. Pro Čechy a Slováky dohromady ale ano. Konkrétně se hovoří o počtu uživatel, jejichž příspěvky jsou alespoň z 15% v českém nebo slovenském jazyce. Těch je přibližně [65] Twitter u nás je specifický tím, že jsou na něm úzce zaměření lidé. Jedná se zejména o uživatele, jejichž hobby je e- commerce nebo to jsou tzv. geekové. Toto potvrzuje i seznam nejčastěji pouţívaných tagů, kde nalezneme témata jako #android, #iphone, #apple, #google, #twitter, #lol, #webexpo a podobně. [65] Podle mého názoru za tímto stojí fakt, že Twitter není dostupný v české jazyce Best practices 1. Pro rozhovory s více než jednou odpovědí ale raději soukromé zprávy. Vaše dialogy ostatní nezajímají. 2. Tweetujte o tom, co je zajímavé pro ostatní ne pro Vás. 3. Nestěžujte si. 4. Mějte kompletně vyplněný profil. 5. Pište atraktivní, přínosné a kontroverzní tweety. 6. Dávejte praktické rady, zasílejte obrázky a blogové posty. 7. Tagujte příspěvky pomocí #. Uživatelé, kteří takto procházejí příspěvky, Vás snadno naleznou Moţnosti propagace Základním kamenem pro jakoukoliv propagaci na Twitteru je vlastní účet. Jak už jsme si řekli, k dispozici je pouze jeden typ účtu, identický pro uživatele i pro firmy. Mimo vlastního účtu jsou však veškeré možnosti propagace přístupné na vyžádání (přes formulář) [67], který je díky vstupní hranici $5,000 dostupný pouze mediálním agenturám

54 Design vlastního účtu Pokud si Twitter budeme zobrazovat ve webovém browseru, což 78% jeho uživatelů činí [68], uvidíme, že design jednotlivých účtů se liší. V účtu je možné nastavit (Settings / Design) je možné nastavit barvy pro text, odkazy, pozadí, pozadí pravé strany, atd. To pro nás ale není až tak podstatné. Hlavní možností, které by měl každý marketér využít, je podklad pozadí, kde je možné vložit vlastní grafiku. Do té pak lze zakomponovat důležité informace. Mezi nejčastější patří odkazy na profily v jiných sociálních sítích nebo kontaktní údaje (telefon, , skype), případně další Twitter účty. Díky plovoucímu designu je ale možné soustředit informace pouze k levému okraji stránky. Obrázek 31: Ukázka účtu ve výchozím nastavení; Zdroj: [69]

55 Obrázek 32: Twitter Zdroj: [70] Obrázek 33: Zdroj: [71] Promoted Accounts Veškeré Promoted varianty propagace jsou dostupné pouze přes formulář. Promoted Account je podle mého názoru tou nejvíce efektivní možností. Twitter každému uživateli webového rozhraní běžně zobrazuje box Who To Follow, kde doporučuje uživatele na

56 základě podobných zájmů a sledovaných uživatelů. Pokud si zaplatíte variantu Promoted Account bude Váš účet zobrazen v tomto seznamu jako první. I pro promované účty platí, ţe jsou zobrazovány uţivatelům, kteří je díky podobným zájmům s vysokou pravděpodobností začnou sledovat.[72] Obrázek 34: Ukázka Promoted Account; zdroj:[65] Promoted Tweets Promoted Tweets fungují na obdobném principu jako výše zmíněné Promoted Accounts. Rozdíl je pouze v situaci, kdy se reklama zobrazuje. Promoted Tweets nastupují v případě, kdy jako správce účtu publikujete tweet a začnete ho promovat. Uživatelům, kteří pak hledají zadaná klíčová slova, se zobrazí Váš tweet jako první ve výsledcích vyhledávání. Platba probíhá v rámci modelu CPE, kdy je placeno za interakci.[73] Tím je myšlen retweet, klik na tweet, odpověď na tweet nebo označení za oblíbený. Promoted Tweets jsou jako jediná forma placené reklamy propagovány i za hranice webu Twitter.com. Promoted Tweets můžete nalézt v hledání na klientských aplikací jako jsou HootSuite [74] nebo TweetDesk [75]. Z mého pohledu jsou ale Promoted Tweets poměrně neefektivní, protože vyhledávání na Twitteru podle mého názoru používá minimum uživatelů

57 Obrázek 35: Ukázka Promoted Tweets; zdroj: [65] Promoted Trends Jestliže jsou Promoted Tweets nedostatečně často zobrazovány, pak řešení nalezneme v Promoted Trends. Na Twitteru fungují tzv. trendy. Jedná se o slova a hashtagy, které jsou nejčastěji používány. Lze je filtrovat i podle země ale Česká republika zde na výběr není. Tyto trendy se pak uživateli zobrazují na homepage. Po kliknutí na vybraný trend pak uživatel uvidí výsledky hledání, kde je dané slovo obsaženo. Jedná se tak vlastně o doporučené vyhledávání. Promoted Trends spočívají v tom, že na místě, kde se Trends zobrazují, nabídnou Váš vybraný hashtag nebo slovo jako první. Po kliku na něj jsou pak uživateli zobrazeny výsledky vyhledávání, kde je Váš Promoted Tweet

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ NABÍDKA REKLAMNÍHO PROSTORU NEOČEKÁVANÝ PŘÍSTUP Portál Svatba.cz vyniká především v přístupu ke svému inzerentovi.

Více

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead Maximalizujte výkon display kampaní Jana Bujalková Analytical Lead Jak si vybrat z množství cílení POVĚDOMÍ ZVAŽOVÁNÍ IN-MARKET PODOBNÁ PUBLIKA REMARKETING Efektivní zásah dle marketingových cílů DEMOGRAFIE

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Bydlínek zve vaši společnost na oborový portál BYDLENI.CZ Jsme nezávislý internetový magazín pro nejširší veřejnost. Orientujeme a inspirujeme návštěvníky v široké problematice

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING V třiceti hodinách našeho kurzu se podrobně seznámíte s těmito tématy: Modul č. 01: Úvod do digitálního marketingu Modul č. 02: Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Začnu vytvářet první kampaň. Klepnu na tlačítko VYTVOŘTE PRVNÍ KAMPAŇ. Nejprve kampani nastavte správný typ. Klepněte na tlačítko VYHLEDÁVACÍ SÍŤ S OPTIMALIZOVANOU OBSAHOVOU SÍTÍ a ze seznamu vyberte POUZE

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Reklamní možnosti na YouTube provasbyznys.cz/youtube

Reklamní možnosti na YouTube provasbyznys.cz/youtube Reklamní možnosti na YouTube provasbyznys.cz/youtube červen 2012 YouTube v Čechách YouTube je největší a nejznámější videoplatforma na českém internetu. Frekvence používání YouTube 82 % měsíčně 64 % týdně

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

Google Apps. weby 3. verze 2012

Google Apps. weby 3. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Další akce... Akce stránky... Šablony stránek... Akce webu... Spravovat web... 5 Sdílení webu... 9 Přehled... 9 Nastavení viditelnosti... 0 Nastavení sdílení

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

15 super )pů pro reklamy na Facebooku

15 super )pů pro reklamy na Facebooku 7. 6. 2012 15 super )pů pro reklamy na Facebooku Jindřich Fáborský - igloonet s.r.o. 1. Měsíční fakturace nad 10 000 GPB Facebook standardně generuje faktury každý den. S útratou vyšší než 10 000 GBP můžete

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru - lokální weby -

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru  - lokální weby - Nabídka reklamních formátů v rámci serveru www.denik.cz - lokální weby - Zpravodajský server denik.cz přináší 24 hodin denně bezkonkurenčně nejrozsáhlejší online zpravodajství ze 72 regionů České republiky.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Placená reklama ve vyhledávačích

Placená reklama ve vyhledávačích Placená reklama ve vyhledávačích Markéta Valentová Obsah workshopu: PPC systémy obecně Úspora č.1: Jak si vybrat nejlepšího zákazníka Úspora č.2: Jak nastavit kampaň, aby vydělávala, ne utrácela Úspora

Více

Pomoc má mnoho tváří

Pomoc má mnoho tváří Přihlášení - Jděte na www.google.com/analytics - Přihlaste se pod vaším google účtem Hlavní stránka Na hlavní stránce se setkáte s následujícími prvky: - Domovská stránka seznam všech portálů, které v

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH IKI 2011: Informace, konkurenceschopnost, inovace Mgr. Štěpánka Tůmová Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH OBSAH Úvod Sociální sítě jako Statistiky Mýty o sociálních

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Využijte mobil naplno

Využijte mobil naplno Využijte mobil naplno Tereza Hofmanová Account Strategist Google ČR/SR Google Confidential and Proprietary Víme... Mobilní zařízení zásadním způsobem mění naše uživatelské chování... Volba papeže 5 mýtů

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Nejdříve Vám chceme poděkovat za zájem o náš provizní program. Protože máme společný zájem, připravili jsme pro Vás návod, jak aplikaci

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU KAPITOLA 3 Profil a Zeď PROFILOVÝ OBRÁZEK PŘIDÁNÍ INFORMACÍ DO PROFILU ÚPRAVA INFORMACÍ V PROFILU NASTAVENÍ A PRÁCE SE ZDÍ Pomocí profilu (a samozřejmě na něm publikovaného obsahu) se veřejně prezentujete

Více

PPC reklama prakticky

PPC reklama prakticky Proč PPC zvolit a na co si dát pozor, aneb kdy má firma uvažovat o profi PPC kampaních, kdy je dělat na koleni a kdy je nedělat vůbec. 26. 5. 2010 Obsah 1 Co je PPC 2 Jak probíhá realizace PPC kampaní

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

www.helpmark.cz Tomáš Herout

www.helpmark.cz Tomáš Herout 4. 1. 2015 1 Obsah prezentace» Proč jsou sociální sítě fenomén doby» O marketingovém potenciálu komunit na soc. sítích» Metody a nástroje ověřené praxí» Odstrašující příklady» Rozdíly mezi konkrétními

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

PPC v sociálních sítích

PPC v sociálních sítích PPC v sociálních sítích Otázky do začátku Víte, co znamená PPC? Kde všude se potkáváte s reklamami? Na YouTube například? Máte tušení, zda jsou PPC na sociálních sítích vhodné pro výkonnostní kampaně?

Více

Manuál pro úplnou registraci klienta

Manuál pro úplnou registraci klienta Manuál pro úplnou registraci klienta 1 1. Načtěte si stránky www.maxitip.cz a vpravo nahoře vyberte ZAREGISTRUJTE SE. 2. Otevře se Vám registrační formulář. 2 3. První zadáte přihlašovací údaje: Přihlašovací

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

HYBRIDNÍ VYSÍLÁNÍ ÓČKO TV

HYBRIDNÍ VYSÍLÁNÍ ÓČKO TV HYBRIDNÍ VYSÍLÁNÍ ÓČKO TV 19. 1. 2017 ÓČKO HBBTV PROČ HbbTV na ÓČKU nejvhodnější cílová skupina diváků pro tento revoluční formát vysoká míra prokliku (až 2,5%+*) zvídavější diváci proklikem práce s divákem

Více

Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia?

Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia? nebo alespoň ne tolik, kolik byste sami chtěli. Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia? Jedním z nejprozaičtějších

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma. 2014 SOCIFI Ltd. - 4G & WiFi monetization, promotion and advertising platform

Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma. 2014 SOCIFI Ltd. - 4G & WiFi monetization, promotion and advertising platform Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma 7 SOCIFI vznikla v britské digitální agentuře PositiveZero. Po 7 letech v digitálních médiích a 2 letech vývoje byla společnost SOCIFI představena veřejnosti

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

17 TIPŮ OVÝ MARKETING DANIELNYTRA.CZ SIMPLESHOP.CZ

17 TIPŮ  OVÝ MARKETING DANIELNYTRA.CZ SIMPLESHOP.CZ 17 TIPŮ EMAILOVÝ MARKETING AUTOMATIZ ACE PRODEJE SIMPLESHOP.CZ KDOŽE? Lektor Konzultace Digi-nomád Bloger Vlastní projekty Na volné noze PRO KOHO? Podnikatelé malí a střední Lidé na volné noze Kdo na nějakou

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz

Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz Facebook : časová osa a fakta 2004 Únor: Facebook založen jako studentská stránka

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Jak využít sociální sítě a jejich možnosti Ondřej Rázl

Jak využít sociální sítě a jejich možnosti Ondřej Rázl 21. 10. 2014 - Školení pro realizátory MA21, Luka nad Jihlavou Jak využít sociální sítě a jejich možnosti Ondřej Rázl Ondřej Rázl 2006 Vysočina-news.cz 2007 Kulturní magazín Zoom 2010 Commservis.com 2011

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Online komunikace Hurá na internet!

Online komunikace Hurá na internet! Online komunikace Hurá na internet! Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Internet V dnešní době médium číslo 1 a přitom nejlevnější. Obracíme se na něj pro informace, pro zábavu, komunikaci, nákup. Snadno jeho

Více