Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení"

Transkript

1 Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská Nejdek IČ: Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště: Zdravotní pojišťovna: v textu této smlouvy dále jen Osoba a 2) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o., se sídlem Perninská 975, Nejdek zastoupené: ředitelkou Olgou Pokornou, DiS. příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. Pr. vložka 542 ze dne IČ: Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek Číslo účtu: /0100 v textu této smlouvy dále jen Poskytovatel v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon), tuto Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení podle 52 zákona (v textu této smlouvy dále jen Smlouva ): I. Rozsah poskytování služby sociální péče (1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě ve svém zdravotnickém zařízení tyto základní služby: a) ubytování, b) stravování, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

2 Strana 2 (celkem 5) (2) Poskytovatel se zavazuje poskytnout Osobě následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. I, odst.1 a na základě platného ceníku: a) dopravu osoby a jejích věcí dle dohody v rámci Karlovarského kraje b) obstarání a donáška osobních nákupů v místě c) zajištění vyzvednutí léků a zdravotnického materiálu d) zprostředkování služby v zařízení LDN: kadeřníka, kosmetičky, pedikérky a jiné Ad a) Ubytování (1) Osobě se poskytuje ubytování v pokoji č, patro.., nacházejícím se v areálu poskytovatele na adrese: Perninská 975, Nejdek. (2) Bezbariérové WC s koupelnou na chodbě (3) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: elektrické polohovatelné lůžko s antidekubitní matrací, noční stolek, stůl, skříň, dvě židle, světlo stropní a nástěnné, umyvadlová skříňka, žaluzie, televizor, lednička, signalizační zařízení, možnost internetového připojení a případně dalšími pomůckami potřebnými k rehabilitaci (chodítko, hydraulický zvedák, polohovací klíny, kompresorová antidekubitní matrace apod) (4) Mimo pokoj může Osoba způsobem obvyklým užívat společně s ostatními Osobami také veškeré prostory vnitřní i venkovní tohoto zařízení (5) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení (6) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Osoby spojených s užíváním těchto prostor. (7) Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně, v prostorách nesmí Osoba bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. Ad b) Stravování (1) Osobě se poskytuje stravování ve formě celodenní stravy odpovídající věku Osoby, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. (2) Stravování probíhá na základě a podle předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních předpisů zdravotnického zařízení a Domácího řádu (3) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Osoby. Ad c) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny

3 Strana 3 (celkem 5) - pomoc při základní péči o vlasy a nehty - pomoc při použití WC Ad d) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podávání jídla a pití - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Ad e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob Ad f) Sociálně terapeutické činnosti - jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností klienta podporujících jeho sociální začleňování Ad g) Aktivizační činnosti - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností Ad h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí II. Místo a čas poskytování sociální služby (1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje ve zdravotnickém zařízení, provozovaném Poskytovatelem v Nejdku, ul. Perninská, č. p. 975 (2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy. Služby v bodech e), f), g) a h) se neposkytují o víkendu a státních svátcích. III. Výše úhrady a způsob jejího placení (1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování v částce 182,- Kč denně a úhradu za stravu v částce 153,- Kč denně. V případě pobytu mimo zařízení Poskytovatele je Osoba povinna zaplatit úhradu za ubytování v plné výši. Za stravu se Osobě odečtou náklady na potraviny za jednotlivá nečerpaná jídla viz Ceník

4 Strana 4 (celkem 5) (2) Úhrada probíhá tak, že se z celkové částky měsíčního důchodu odečte 15% a ze zbytku se uhradí dle počtu dnů strava a ubytování. V případě nedostatku finančních prostředků bude nedoplatek uhrazen po dohodě jako spoluúčast rodiny dle 71 Zákona č.108/2006 Sb. odst. 3 (3) Osoba je povinna zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V případě odchodu osoby ze zařízení, je povinna Osoba zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši, která se bude rovnat výši příspěvku děleno počtem kalendářních dní v daném měsíci a vynásobené počtem dnů, po které Osoba čerpala sociální služby (4) Činnosti sjednané v čl. I, odst. 2) jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle vnitřních pravidel zařízení viz Ceník (5) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 4 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. dne v kalendářním měsíci (6) Úhrada za ubytování a stravu se platí zálohově, a to do 5. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena (7) Fakultativní služby se osoba zavazuje a je povinna platit zpětně a to do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, na základě předloženého vyúčtování mimo Čl.I, odst.2) písm. d). Úhrada za služby vyjmenované v tomto odstavci Osoba hradí dodavateli služeb okamžitě a přímo na základě účtenky a nebude součástí vyúčtování (8) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku bod 6-7 v hotovosti v pokladně poskytovatele (9) Osoba je povinna doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu 7 zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Osoba povinna doložit při nástupu na pobytová sociální lůžka a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 5 dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada (10) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Osobě předat nejpozději do 10. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Osobě v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat vyúčtování tohoto přeplatku. (11) Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9 tohoto článku, je povinna doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího příjmu (12) Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9 tohoto článku, je povinna zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč (13) Zaplacením smluvní pokuty podle odst. 13 tohoto článku není Osoba zproštěna zaplatit za ubytování a stravu částku stanovenou podle skutečné výše jejího příjmu

5 Strana 5 (celkem 5) IV. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociální služby Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování dané sociální služby. Osoba prohlašuje, že jim plně porozuměl a že přijímá povinnost pravidla dodržovat. V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty (1) Osoba může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Osobou činí 3 dny (2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jestliže nastanou důvody dle Zákona, 91 odst. 3, písmena a) až d). Výpovědní lhůta je okamžitá (3) Výpovědi dané Osobou nebo Poskytovatelem musí být učiněny písemnou formou VI. Doba platnosti smlouvy (1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami (2) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. VII. Závěrečná ustanovení (1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. (2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. (3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že nebyla neuzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. (4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, případně že byla Osobě Poskytovatelem přečtena a vysvětlena, a že ji uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě strany svoje vlastnoruční podpisy. V Nejdku, dne Za poskytovatele Olga Pokorná, DiS., ředitel REHOS Nejdek (podpis Osoby)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání.

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání. Smlouva o pronájmu kontejnerů Kontejnery Ostrava s.r.o. Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ 27771164, DIČ CZ27771164. Bankovní spojení: číslo účtu 3531011001/5500 www.kontejnery-ostrava.cz kontakt

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více