O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov"

Transkript

1 Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů)

2 Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Zpracovatel oznámení: Prof. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. K Odře 67/ Ostrava-Výškovice tel./fax: Osvědčení odborné způsobilosti č.j /4676/OEP/92 ze dne ve smyslu zákona č. 244/92 Sb., poté autorizace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, prodloužená dne na dobu 5 let (rozhodnutí MŽP č.j /ENV/06, které nabylo právní moci dne ) a následně prodloužená na dobu 5 let (rozhodnutí MŽP č.j. 2082/ENV/11, které nabylo právní moci dne viz část F, příloha č. II-6 a II-7). Soudní znalec v oboru Čistota ovzduší. Jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě (č.j. Spr 3396/94 ze dne ). Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků ve smyslu 15 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. a následně ve smyslu 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (ze dne , č.j. 2833/740/02/MS, následně ze dne , č.j. 4433/740/04/MS a následně ze dne , č.j. 4128/780/10/LH/84871/ENV/10). Duben

3 OBSAH Část A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 7 A. 1. Obchodní firma 7 A. 2. IČ 7 A. 3. Sídlo (bydliště) 7 A. 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 7 Část B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 8 B. I. Základní údaje 8 B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 8 B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru 8 B. I. 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 8 B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) 9 B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 9 B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 10 B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 19 B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 19 B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 19 B. II. Údaje o vstupech 20 B. II. 1. Zábor půdy 20 B. II. 2. Odběr a spotřeba vody 21 B. II. 3. Surovinové a energetické zdroje 21 B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 23 B. III. Údaje o výstupech 24 B. III. 1. Množství a druh emisí do ovzduší 24 B. III. 2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 30 B. III. 3. Kategorizace a množství odpadů 31 B. III. 4. Hluk 35 B. III. 5. Vibrace 37 B. III. 6. Elektromagnetické a jiné záření 37 B. III. 7. Zápach 37 B. III. 8. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 37 Část C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 39 C. 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 39 C Chráněná území, významné krajinné prvky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti 39 C Ochranná pásma 44 C Fauna a flóra 44 C Územní systém ekologické stability 45 C Krajina, krajinný ráz 47 C Charakter osídlení území 48 C Území historického, kulturního nebo archeologického významu 48 C Dosavadní využívání území 49 C. 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 51 C Ovzduší, klima 51 C Voda 53 C Půda, geofaktory životního prostředí, surovinové zdroje 55 C Osídlení území 56 3

4 Část D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 57 D. 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 57 D Vlivy na ovzduší a klima 57 D Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální charakteristiky 68 D Vlivy na povrchové a podzemní vody 74 D Vlivy na půdu a horninové prostředí 76 D Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 76 D Vlivy na krajinu 77 D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci (vlivy na veřejné zdraví) 78 D. 3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 81 D. 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 81 D. 5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů 84 Část E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 89 Část F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 90 (viz samostatný svazek) Mapové, obrazové a grafické přílohy (I): č. I-1 Umístění hodnocené lokality v mapových podkladech - širší vztahy č. I-2 Umístění hodnocené lokality (pozemek parc. č. 1451/154) v mapových podkladech č. I-3 Situace umístění zařízení TEVO na hodnocené lokalitě (pozemek par. č. 1451/154) č. I-4 Situace detailní rozmístění prvků zařízení TEVO na hodnocené lokalitě č. I-5 Schéma zařízení (PTR a kogenerační jednotka) - půdorys č. I-6 Schéma zařízení (PTR a kogenerační jednotka) - bokorys č. I-7 Kapalné palivo SIMUL TPO 1 - certifikát č. I-8 Pevné palivo SIMUL TUD 1 - certifikát č. I-9 Kogenerační jednotka Cento 2 x T firmy TEDOM (v kontejneru) č. I-10 Linka s dvoustupňovým drtičem firmy Terier Textové a ostatní přílohy (II): č. II-1 Rozptylová studie č. II-2 Hluková studie č. II-3 Biologické hodnocení záměru č. II-4 Posouzení vlivů na veřejné zdraví č. II-5 Studie ve smyslu 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vliv na prvky systému NATURA 2000) č. II-6 Kopie osvědčení o odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí č. II-7 Kopie rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku Fotodokumentace: Foto č. 1-6: Současný stav posuzované lokality (snímky z a ) Část G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 91 Část H. PŘÍLOHA 98 Vyjádření příslušného stavebního úřadu (město Hodonín) k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje). 4

5 Část I. ZÁVĚR 104 Údaje o zpracovateli oznámení 105 Seznam obrázků Seznam obrázků, tabulek, grafů a fotografií zařazených v textu Obr. B.1 Umístění hodnocené lokality v mapových podkladech - širší vztahy Obr. B.2 Situace detailní rozmístění prvků zařízení TEVO na hodnocené lokalitě (pozemek parc. č. 1451/154) Obr. B.3 Pohled na topný modul PTR jednotky Obr. B.4 Pohled na chladicí modul PTR jednotky Obr. B.5 Schéma procesu se zařízením PTR a kogenerační jednotkou (HEDVIGA BIOENERGY, a.s.) Obr. B.6 Kogenerační jednotka Cento 2 x T firmy TEDOM (v kontejneru) Obr. B.7 Plynový spalovací motor kogenerační jednotky Cento firmy TEDOM a.s. Obr. B.8 Pravděpodobné rozložení hladin hluku v hale drticí linky Obr. C.1 Pohled na stavební suť, dosud uloženou na pozemku p.č. 1451/154 Obr. C.2 Evropsky významné lokality Hodonínská doubrava a Očov a ptačí oblast Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví Obr. C.3 Poloha prvků ÚSES a posuzované lokality Obr. C.4 Poloha starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst Obr. C.5 Výřez z mapy klimatických regionů (Quitt, 1971) Obr. C.6 Souhrnná větrná růžice pro lokalitu Hodonín Obr. D.1 Umístění záměru (označeno žlutě) ve výpočtové síti 1089 bodů (33 x 33 bodů) Obr. D.2 Grafické vykreslení imisní zátěže benzo(a)pyrenu v okolí hodnocené lokality Obr. D.3 Umístění stavby Technologie energetického využití odpadu Hodonín Pánov (ozn. oranžově) a hodnocená konkrétní obytná zástavba - Pánov 3546, Pánov 2924, Pánov 2925, Pánov 2926, Pánov 3184 a Pánov 3166 (označena zeleně) Obr. D.4 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, období výstavby, denní doba Obr. D.5 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, provoz zařízení, denní doba Obr. D.6 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, provoz zařízení, noční doba Seznam tabulek Tab. B.1 Potřeba pitné vody Tab. B.2 Dopravní trasy - nárůst průjezdů vozidel v souvislosti s provozem areálu Tab. B.3 Emisní limity pro pístové spalovací motory Tab. B.4 Emisní limity pro spalovny odpadu Tab. B.5 Emisní faktory pro silniční dopravu Tab. B.6 Množství emisí na uvedené trase období provozu (320 prac. dnů/rok) Tab. B.7 Max. denní emise plošných zdrojů (16 h) a celk. emise za 40 dnů období výstavby Tab. B.8 Množství emisí z křiž. sil. I/55 na staveniště období výstavby (6 měs.) Tab. B.9 Celkové množství emisí za období výstavby (6 měsíců) Tab. B.10 Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod Tab. B.11 Přehled odpadů vznikajících při výstavbě zařízení Tab. B.12 Přehled odpadů vznikajících při provozu technologie energetického využití odpadu Tab. B.13 Kvalita vzniklého pyrolýzního oleje Tab. B.14 Akustické výkony na obvodových konstrukcích haly drtící linky Tab. C.1 Koncentrace znečišťujících látek v hodnocené oblasti (r. 2011) Tab. C.2 Charakteristika makroklimatických poměrů v zájmovém území (T4) Tab. C.3 Celková průměrná větrná růžice lokality Hodonín Tab. C.4 M - denní průtoky Q MD v m 3.s -1 Tab. C.5 N - leté průtoky Q N (10/1999) v m 3.s -1 Tab. D.1 Imisní limity dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Tab. D.2 Nárůst max. denní a průměrné roční imisní koncentrace částic (PM 10 ) 5

6 v místech obytné zástavby Hodonín - Pánov Tab. D.3 Nárůst max. hodinové a průměrné roční imisní koncentrace NO 2 v místech obytné zástavby Hodonín - Pánov Tab. D.4 Nárůst max. osmihodinové imisní koncentrace CO v místech obytné zástavby Hodonín - Pánov Tab. D.5 Nárůst průměrné roční imisní koncentrace benzenu v místech obytné zástavby Hodonín - Pánov Tab. D.6 Nárůst průměrné roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu v místech obytné zástavby Hodonín - Pánov Tab. D.7 Nárůst max. hodinové, max. denní a průměrné roční imisní koncentrace SO 2 v místech obytné zástavby Hodonín - Pánov Tab. D.8 Nárůst max. hodinové a průměrné roční imisní koncentrace TOC v místech obytné zástavby Hodonín - Pánov Tab. D.9 Nárůst max. hodinové a průměrné roční imisní koncentrace HCl v místech obytné zástavby Hodonín - Pánov Tab. D.10 Nárůst max. hodinové a průměrné roční imisní koncentrace HF v místech obytné zástavby Hodonín - Pánov Tab. D.11 Nárůst max. hodinové a průměrné roční imisní koncentrace PCDD/F v místech obytné zástavby Hodonín Pánov Tab. D.12 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, období výstavby, denní doba Tab. D.13 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, období provozu, denní i noční doba Tab. D.14 Ekvivalentní hladiny hluku - souběh záměrů, denní doba Tab. D.15 Ekvivalentní hladiny hluku ve stavbách - hluk pronikající zvenčí Tab. D.16 Očekávaná změna počtu osob obtěžovaných hlučností záměru TEVO Hodonín - Pánov 6

7 ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI A. 1. OBCHODNÍ FIRMA A. 2. IČ LIGHT RAYS a.s A. 3. SÍDLO Stará Kysibelská č.p. 683/57A, Karlovy Vary tel.: A. 4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE Ing. Vladimír Mackrle Žarošice 219 tel.:

8 ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 93/2004 Sb., zákon č. 163/2006 Sb., zákon č. 186/2006 Sb., zákon č. 216/2007 Sb., zákon č. 436/2009 Sb., zákon č. 38/2012 a zákon č. 85/2012), náleží hodnocený záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), do bodu 10.1 (Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně - chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů). Záměr tedy vyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru Předpokládá se, že bude ročně zpracováno tun předtříděného komunálního odpadu (bude zbaven inertních materiálů a bioodpadu). Z toho bude cca tun (cca 10 %) drcených pneumatik - drť z pneumatik je důležitá pro rovnoměrné zhutnění komunálního odpadu v pyrolytických článcích. Pro účely tohoto oznámení lze uvedené zpracovávané odpady považovat za odpady kat. O. Je počítáno s provozem kogeneračních jednotek (KJ) v rozsahu hodin ročně (23 hodin denně, 320 dní v roce). Zařízení vyrobí ročně m 3 plynu o průměrné výhřevnosti 48 MJ/m 3, což umožní vyrobit ročně MWh elektrické energie. Rovněž se počítá s využitím GJ ročně pro vytápění blízkého areálu a zástavby k bydlení (mimo vytápění haly se zařízením PTR 1000). Celkový zábor půdy by měl činit cca m 2. B.I.3. Umístění záměru Kraj: Jihomoravský (se sídlem v Brně) Obec: město Hodonín Katastrální území: Hodonín (640417) Umístění záměru je dobře patrné z obr. B.1 a z příslušných příloh oznámení (viz část F, příloha č. I-1 a č. I-2 a fotodokumentace - foto č. 1 až 6). 8

9 Posuzovaná lokalita Obr. B.1 Umístění hodnocené lokality v mapových podkladech - širší vztahy B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) Záměrem je energetické a materiálové využívání předtříděného komunálního odpadu (bude zbaven inertních materiálů a bioodpadu) a pryže metodou termolytického rozkladu v uzavřeném zařízení, pro účely tohoto oznámení považovaných za odpady kat. O, v současné době velmi obtížně využitelných a obvykle odvážených na skládku. Odpady budou podrobeny tepelnému rozkladu v uzavřené technologii, jejímž výstupem bude pevný zbytek (vedlejší produkt čistý uhlík a kovy) a plynná a kapalná složka. Kumulace vlivů záměru s ostatními již provozovanými nebo plánovanými aktivitami v předmětné lokalitě by mohla nastat v oblasti hlukové a imisní zátěže v kontextu s plánovaným provozem schváleného sousedního komplexu firmy MEGAWASTE, příp. nedaleké bioplynové stanice. Nicméně uvedené kumulace by neměly být významné. Kumulace s dalšími obdobnými záměry se nepředpokládá. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Česká republika patřila s 3,2 tuny odpadu na obyvatele a cca 300 kg směsného komunálního odpadu na obyvatele v roce 2010 v evropském srovnání k zemím s relativně nízkou produkcí odpadu a lze očekávat, že tato produkce bude postupně narůstat. Podle zákona o odpadech se odpad dělí na nebezpečný a ostatní, přičemž nebezpečného odpadu je cca 15 % celkového objemu. Většina ostatního odpadu jsou stavební sutě 9

10 a podobné relativně málo rizikové materiály, proto se z nich více jak 74,5 % znovu využívá (údaj 2010). Problémem jsou komunální odpady, jejichž energetická hodnota se vzhledem ke změně jejich skladby zvyšuje. Přesto je více než 60 % těchto odpadů odstraňováno skládkováním, materiálové a energetické využití není dostatečné. Významnou součástí odpadů je bioodpad, o jehož separaci a využití se stále vedou diskuse. Cílem je vývoj a následně využívání zařízení pro termickou konverzi odpadů s produkcí energie, na jehož výstupu je minimum nebezpečných odpadů. Takovým zařízením je pyrolýzní jednotka PTR 1000 firmy SIMUL trust a.s. na výrobu plynu pro pohon kogeneračních jednotek. Pyrolýzní jednotka bude v daném případě zpracovávat předtříděný komunální odpad, který bude zbaven inertních materiálů a bioodpadu. Část zpracovávaného odpadu (cca 10 %) budou drcené pneumatiky (drť z pneumatik je důležitá pro rovnoměrné zhutnění komunálního odpadu v pyrolytických článcích). Důvodem pro výběr lokality záměru je zejména dostupnost dopravní sítě, blízkost zdrojů vstupních odpadů a dostatečná vzdálenost od obytné zástavby. Vzhledem k tomu, že investor má předběžnou dohodu s vlastníkem pozemku parcelního čísla 1451/154, bylo hodnocení zaměřeno na uvedenou parcelu. Stavba není navržena v lesním porostu, takže kácení lesního porostu ani trvalé odnětí lesní půdy není potřebné, nedotýká se zvláště chráněných území ani registrovaných významných krajinných prvků a biotopů. Jiné technologické varianty rovněž nebyly zvažovány - záměr je předkládán v jedné technologické variantě, která prošla zkušebním provozem dodavatele technologie. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Technologické zařízení areálu sestává z manipulační plochy, drtičů odpadu spojených s lineárními síty v samostatné hale, dvou pyrolýzních jednotek PTR 1000 umístěných ve druhé hale, ze šestice plynojemů v kontejnerech a celkem z osmi kogeneračních jednotek umístěných rovněž v kontejnerech. Trafostanice je kiosková, z části zapuštěná do země (viz obr. B.2 a část F, příloha č. I-3 a č. I-4). Obr. B.2 Situace detailní rozmístění prvků zařízení TEVO na hodnocené lokalitě (pozemek parc. č. 1451/154) 10

11 Posuzovaný záměr má být umístěn na části pozemku parc. č. 1451/154 v katastrálním území Hodonín ( ). Zástavba sestává ze zpevněné plochy o rozměrech 75 m x 60 m (4 500 m 2 ), kde bude ukládána vstupní surovina, dále ze dvou hal o celkových rozměrech 35 m x 16 m (560 m 2 ), kde bude instalován jak drtič, tak dvě pyrolýzní jednotky PTR 1000 firmy SIMUL trust a.s. na výrobu plynu pro pohon kogeneračních jednotek Cento T200 firmy TEDOM. Vyrobený plyn bude jímán (skladován) v šesti plynojemech umístěných na volném prostranství. Kogenerační jednotky (spojené s generátory) budou vždy po dvou (každá o výkonu 200 kw e ) umístěny ve velkém lodním kontejneru. Lodní kontejnery budou celkem čtyři a mají být rovněž umístěny na volném prostranství. Celkový elektrický výkon generátorů kogeneračních jednotek tedy bude kw (4 x 2 x 200 kw). Předpokládá se, že bude ročně zpracováno tun předtříděného komunálního odpadu (bude zbaven inertních materiálů a bioodpadu). Z toho bude cca tun (cca 10 %) drcených pneumatik - drť z pneumatik je důležitá pro rovnoměrné zhutnění komunálního odpadu v pyrolytických článcích. Zařízení vyrobí ročně m 3 plynu o průměrné výhřevnosti 48 MJ/m 3, což umožní vyrobit ročně MWh elektrické energie. Rovněž se počítá s využitím GJ ročně pro vytápění blízkého areálu a zástavby k bydlení. Pyrolýzní jednotka PTR firmy HEDVIGA GROUP a.s. Pyrolýzou je dle definice míněn termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy dále rozdělit dle dosahované teploty na: 1. nízkoteplotní (< 500 C), 2. středněteplotní ( C), 3. vysokoteplotní (> 800 C). V závislosti na dosažené teplotě lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů, které je možné pro jednoduchost rozdělit do tří teplotních intervalů. V oblasti teplot do 200 C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200 až 500 C následuje oblast t zv. suché destilace. Zde nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H 2, CO, CO 2 a CH 4, a dále propan, butan. Princip pomalého termického rozkladu (= PTR) vychází z principů pyrolýzy, ale je upraven. Kvalitativní technický a technologický posun u PTR technologie je oproti normálnímu pyrolýznímu procesu následující: - jedná se o nízkoteplotní rozklad s teplotou pod 480 C s vyšší účinností využití energie k topení bez komínové ztráty, - jedná se o pomalý proces (PTR = pomalý termický rozklad); tepelný rozklad má tedy dostatek času (hovoříme o desítkách minut) k naprostému oddělení frakcí a tím i k vyšší účinnosti tvorby plynových a kapalných produktů. Výnos těchto produktů ze srovnatelných surovin je o 5 8 % vyšší než uvádí literatura (naměřeno pro rozklad pneumatik při teplotě do 480 C), - proces začíná pozvolným ohřevem v řádu minut, kdy dochází k jemnému dělení frakcí a to bez vzniku krusty na povrchu, - jedná se o Batch proces, který není jako takový kontinuální a proto pomalost procesu umožňuje naprosté dělení produků a řízení růstu teploty v surovině podle teplotní křivky bez termického šoku, 11

12 - pomalost procesu umožňuje jímat veškeré plynové produkty do zásobníků a využívat je k provozu kogenerační jednotky, a to bez vypouštění spalin do ovzduší, čímž nedochází ke vzniku emisí (mimo výstupu z kogenerační jednotky). PTR jednotka sestává ze dvou modulů: termického (topného) a chladicího (viz obr. B.3 a B.4 a část F, příloha č. I-5 a č. I-6). Pro kapacitu 1 tuny za hodinu mají oba moduly podobu a rozměr 20-ti stopého přepravního kontejneru. Obr. B.3 Pohled na topný modul PTR jednotky Topný modul (viz obr. B.3) je postaven na bázi elektrické komorové pece s bočním ohřevem odporovými tyčemi a maximálním příkonu 200 kw. Pec je vyzděna šamotovými cihlami v podlaze a tepelnou izolací na bázi skelné vaty ve stěnách. V horní části pece jsou tři ventilátory zaručující stabilizovanou konvekci tepla a rychlost proudění okolo palivových článků. Surovina se vkládá do pece v ocelových kompartmentech, článcích vyrobených z nerezové oceli třídy 17 o tloušťce stěny 5 10 mm s třemi vývody pro plynové produkty a s bajonetovýni uzávěry na surovinu v horní a boční části článku o průměru cm s izolací zabraňující vniknutí vzduchu do kompartmentu. Článek se pohybuje do pece po kolejích. Článek má specifikované rozměry a poměry stran a pracuje na bázi koksárenské baterie, přičemž šířka je ve stanoveném poměru k délce a článek představuje tenký hranol postavený na kratší stranu, který je vysoký. Poměry stran s detaily článku jsou předmětem know-how technologie. Článek jako takový zajišťuje proudění tepla o stanoveném gradientu mezi teplotou suroviny a teplotou pece s řízeným nárůstem tepla a to tak, že dochází k ohřevu suroviny od středu k okrajům a od zdola nahoru. K ohřevu suroviny v článku dochází regulovaně podle řízeného ohřevu pece a to řízeným procesem podle CPU pece na základě údajů z teplotních čidel, umístěných v šesti místech pece a ve třech místech článku. To umožňuje mít třípásmový ohřev v peci podle výšky ve stěně a nárůstu teploty v článku. Zahřívání suroviny probíhá po sofistikované teplotní křivce, která je součástí knowhow technologie PTR a která dělí proces na tři fáze: Každá fáze má jiný gradient růstu teploty suroviny ve stupních za minutu a je zakončena teplotním plató se stabilizací teploty nejprve mezi C a pak mezi C. Jednotlivé teplotní křivky mohou 12

13 vykazovat odchylky do 15 % v závislosti na typu suroviny, na hmotnostní navážce suroviny v článku. První fáze procesu trvá % času a vede k vysušení suroviny, vypaření vodní páry a k odvedení kyslíku ze článku v prvních 10 minutách procesu. První fáze procesu končí na zhruba 135 C. K ohřevu je třeba kw. Proces rozkladu začíná již po dalším zvýšení teploty suroviny, přičemž plyn vzniká od 180 C a nejvyšší produkce plynu nastává v 60 až 80 % cyklu při teplotě okolo 350 C. Zde je spotřeba elektrické energie na ohřev okolo 65 kw. Při ohřevu za nízké teploty nedochází ke spékání povrchu a vzniku krusty. Proces suché destilace za sníženého tlaku (podtlak až 0,4 bar) v článku vede k 90% rozkladu organické látky na frakce. Tento proces trvá 20 až 90 % času cyklu. Poslední fáze do teploty 480 C už obsahuje i exotermické reakce a vede k odstranění těkavých látek z organického uhlíku. Délka třetí fáze závisí na rozhodnutí, kolik těkavých látek bude třeba odstranit z organického zbytku po pyrolýze. Pec PTR jednotky obsahuje dva články, které se vyměňují v polovině topného cyklu druhého článku. Cyklus procesu trvá mezi 180 až 210 minutami v závislosti na typu suroviny a množství suroviny v článku. Poté dochází k nahrazení vyčerpaného článku článkem novým a k opakování cyklu. Obr. B.4 Pohled na chladicí modul PTR jednotky Palivový článek se surovinou je vybaven v horní části trubkami, které vycházejí ven z pece PTR systému a jsou upínáním připojeny k trubkám vedoucím do chladiče. Chladič PTR procesu (viz obr. B.4) je umístěn v 20-ti stopém kontejneru a je dvojokruhový o celkové délce trubek chladiče 84 m. Každý okruh chladiče je připojen samostatně na jeden palivový článek. Vstupní teplota plynů vcházejících do chladiče je průměrně 450 C a výstupní pak 80 C. Chladicí kapalinou je voda s etylenglykolem (v uzavřeném okruhu). V chladiči kondenzují uhlovodíky a olejové frakce za vzniku pyrolýzního oleje, jehož složení závisí na složení suroviny. Olej z procesu se hromadí na výtoku z chladiče v jeho spodní části. Plyn je dále upravován - vysušen a vyčištěn. 13

14 Sušení plynu je vybaveno ohřívákem plynu, který zajišťuje ohřátí plynu zchlazeného v předchozím stupni (na 7 C) o C. Vým ěník je ohříván plynem vstupujícím do výměníku chladicí jednotky. Čištění plynu je zajištěno průchodem nádobou s aktivním uhlím, v níž dochází jednak k zachycení znečišťujících látek, které se ve stopovém množství mohou v plynu objevit, jednak zde dochází ke snížení obsahu síry o cca 50 % proti původnímu stavu. To je pro proces spalování dostatečné, neboť sám termický proces zpracování odpadů neprodukuje vysoké koncentrace síry v plynu. Pokud se jedná o manipulaci s palivovými články, pak jednotka PTR potřebuje k provozu 8 palivových článků, přičemž 2 jsou v peci, 2 ve výměníku, 2 chladnou a 2 se plní (viz obr. B.5 a část F, příloha č. I-5). Palivový článek se plní shora rozemletou surovinou, která je dopravována z mlýna pásovým dopravníkem. Článkem manipuluje ramenový jeřáb, který jej staví na koleje před pec. Po kolejích vjíždí článek do pece (topného modulu). Po ukončení cyklu se horký článek vytahuje ven po kolejích magnetickým zámkem a dále se nechává v tepelném výměníku s nově naplněným článkem. Jeřábem se po vychladnutí (za 6 hodin) článek zvedá a uhlíkový zbytek se vysypává do kontejneru. Obr. B.5 Schéma procesu se zařízením PTR a kogenerační jednotkou (HEDVIGA BIOENERGY, a.s.) Hmotnostní bilance výroby frakcí z procesu PTR se liší podle suroviny: Z 1000 kg pneumatik (suroviny) se vyrobí průměrně 330 kg plynu, 450 kg pyrolýzního oleje a 220 kg uhlíkatého zbytku. 14

15 Z kg zpracovaného kalu z čistíren odpadních vod (ČOV) se průměrně vyrobí 790 kg pyrolýzního oleje, 160 kg uhlíkové frakce jako paliva a 50 kg bioplynu (převážně metanu). Použití technologie s PTR jednotkou má obecně následující vlastnosti: - Technologie je mobilní - PTR jednotky, které jsou umístěny v kontejnerech, je možno přivézt na místo zpracování kalů v areálu ČOV nebo poblíž areálu. Uvedené řešení nevyžaduje převoz kalů, což významně snižuje náklady a rovněž není vyžadováno speciální povolení pro převoz a uskladňování nebezpečných odpadů. Obdobně je možno zařízení s PTR jednotkami jednoduše instalovat např. u skládky starých pneumatik nebo tuhého komunálního odpadu a následně tyto odpady v zařízení zpracovat. - Technologii je možno dodat v různé velikosti, což dává širokou flexibilitu využití. - Technologie PTR se skládá ze samostatných jednotek - modulů. Při potřebě větší kapacity je tedy možno složit více modulů. Tato skutečnost dává možnost investovat finanční prostředky per partes a tím snížit investiční náklady (a vyhnout se problémům s cash-flow v čase). Modulární uspořádání dále snižuje možnost výpadku celého zařízení v případě poruchy a rovněž umožňuje pravidelný servis bez celkové odstávky zařízení. - Technické řešení je po zkouškách a rozborech suroviny nabídnuto na míru investora. - Technologie pracuje v uzavřeném prostředí (compartmentu) a tudíž neprodukuje plynné fugitivní odpady. Všechny produkty z procesu jsou využitelné a schopné prodeje - tím je technologie bezodpadová. Technologii nízkoteplotní termické pyrolýzy PTR vyvinula a doladila firma SIMUL trust, a.s., Vratimov. Tato technologie je patentována a má zaregistrovaný průmyslový vzor. Vlastníkem patentu, prodejcem a výrobcem zařízení nízkoteplotní pyrolýzy je od nová firma HEDVIGA BIOENERGY, a.s., která drží všechna práva spojená s prodejem této technologie. Na technologii navazuje kogenerační jednotka vyrábějící ze vzniklého pyrolýzního plynu teplo a elektrický proud. Olejové a pevné výstupy z technologie mohou být využity jako palivo a budou předmětem komerčního prodeje. Pro olejové (kapalné) výstupy byl vydán certifikát č. VVUÚ-205/H/2009 ze dne (Kapalné palivo SIMUL TPO 1 viz část část F, příloha č. I-7), pro pevné výstupy pak certifikát č. VVUÚ-206/H/2009 ze dne (Pevné palivo SIMUL TUD 1 viz část část F, příloha č. I-8). V současné době je firma schopna vyrábět zařízení zpracovávající 50, 250 a kg pyrolýzní suroviny na jednu vsázku a zpracovat ji za cca 2 hodiny. V posuzovaném případě bude použito pyrolýzních jednotek PTR 1000, které mohou zpracovat kg pyrolýzní suroviny (upraveného tuhého komunálního odpadu s 10% podílem pneumatik) za cca 2 hodiny. Kogenerační jednotka Cento T200 firmy TEDOM a.s. Kogenerační jednotky TEDOM řady Cento se řadí mezi stroje středních výkonů, na bázi plynových motorů, které vycházejí z vozidlových motorů. Tvoří řadu výkonů v rozsahu od 40 do 200 kw. Blokové uspořádání těchto jednotek obsahuje soustrojí motor generátor, kompletní tepelné zařízení jednotky a protihlukový kryt. Součástí dodávky je volně dodaný tlumič výfuku. Kogenerační jednotka (KJ) je osazena elektrickým rozvaděčem se silovou a ovládací částí. KJ je určena pro provozování na zemní plyn, bioplyn, skládkový či jiný plyn s patřičnou výhřevností. Instalována může být v kryté strojovně nebo v kontejnerech (v posuzovaném případě budou umístěny dvě KJ v jednom kontejneru viz obr. B.6 a část F, příloha č. I-9). KJ Cento T200 je v provedení SP se synchronním generátorem určena pro paralelní provoz se sítí 400 V/50 Hz. Teplovodní okruh je přizpůsoben teplotnímu spádu 90/70 C. Z rozhodnutí certifikované osoby 1015 (Strojírenský zkušební ústav s.p., Brno) byl vydán certifikát E potvrzující shodu výrobků řady Cento s požadavky 15

16 směrnice 2009/142/ES (nařízení vlády č. 22/2003 Sb.). Společnost TEDOM je také držitelem certifikátů řízení jakosti QMS a EMS. Na základě zkoušek provedených na řídicím rozvaděči udělil Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN certifikát č Základní technické údaje kogenerační jednotky Cento T200 firmy TEDOM a.s.: jmenovitý elektrický výkon 200 kw maximálnín tepelný výkon 253 kw příkon v palivu 510 kw účinnost elektrická 39,2 % účinnost tepelná 49,5 % účinnost celková (využití paliva) 88,7 % spotřeba plynu při 100% výkonu 54,0 m 3 /h spotřeba plynu při 75% výkonu 41,6 m 3 /h spotřeba plynu při 50% výkonu 29,3 m 3 /h Obr. B.6 Kogenerační jednotka Cento 2 x T firmy TEDOM (v kontejneru) Legenda: 1 sekundární okruh výstup DN 65, 2 sekundární okruh vstup DN 65, 3 spaliny výstup DN 150, 5 vstup ventilačního vzduchu. Pozn.: Další detaily jsou zřejmé z přílohy č. I-9 (část F dokumentace). K pohonu jednotky je použit plynový spalovací motor TG 210 G5V TW 86, výrobek firmy TEDOM a.s. (viz obr. B.7). 16

17 Základní technické údaje motoru TG 210 G5V TW 86: počet válců 6 uspořádání válců v řadě vrtání x zdvih 130 x 150 mm zdvihový objem cm 3 kompresní poměr 12 : 1 otáčky min -1 Odvod spalin: množství spalin 900 m 3 N/h teplota spalin jmen./max. 120/150 C rychlost spalin na výstupu (DN 150) 20,4 m/s Garantované emisní koncentrace: CO NO x Emise (při 5% obsahu O 2 ve spalinách) 650 mg/m 3 N 500 mg/m 3 N Uvedené emisní hodnoty plní emisní limity, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Obr. B.7 Plynový spalovací motor kogenerační jednotky Cento firmy TEDOM a.s. Emisní limity pro pístové spalovací motory o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 1 MW a nižším než 5 MW (v posuzovaném případě je celkový tepelný příkon zařízení kw viz dále kap. B.III.1), které spalují plynné palivo obecně, činí pro CO mg/m 3 a pro NO x 500 mg/m 3 (viz příloha č. 2, část II, tab. 2.2 vyhlášky č. 415/2012 Sb., platnost do ). 17

18 Zdrojem elektrické energie je synchronní generátor se základními parametry: výkon generátoru 315 kva/252 kw cos φ 1,0 napětí 400 V frekvence 50 Hz Hlukové parametry: Hlukové parametry udávají úroveň akustického tlaku, měřenou ve volném zvukovém poli. Stanovení měřicích míst a způsob vyhodnocení odpovídá ČSN Provedení: Standardní Silent protihlukový kryt KJ v 1 m 80 db 72 db výstup ventilace protihluk. krytu v 1 m 89 db 76 db vývod spalin v 1 m od příruby tlumiče 80 db 80 db Popis postupu zpracování tuhého komunálního odpadu (TKO) Z tuhého komunálního odpadu bude na soustavě lineárních sít oddělen co největší podíl inertního materiálu. Takto upravený komunální odpad bude drcen linkou s dvoustupňovým drtičem na části o velikosti 5 cm až 8 cm (viz část F, příloha č. I-10). Připravený materiál je shromažďován v zásobníku. Ze zásobníku jsou matriálem plněny články pro pyrolýzu. Materiál v článcích bude hutněn vibracemi. Pomocí zavážecího zařízení jsou naplněné články zasunuty do elektrické pece a připojeny na potrubí chladiče. Po překonání termické bariéry začne v článku probíhat pyrolýzní rozklad materiálu. Článek s dokončeným pyrolýzním rozkladem je z pece vyvezen a nahrazen dalším článkem naplněným materiálem (viz obr. B.5). Cyklus výměny článku se opakuje přibližně každé dvě až tři a půl hodiny. V peci jsou umístěny dva články. Články jsou měněny v režimu, který zaručuje plynulou produkci plynu ze zařízení PTR 1000 (viz výše). Plyn je upravován (vysušen a vyčištěn viz též výše) a přes plynojem pohání kogenerační jednotky TEDOM Cento T200. Ty vyrábí elektrickou energii a teplo. Systém bude vybaven bezpečnostním plynojemem, ve kterém bude shromažďován tzv. jalový plyn (tedy malé množství plynu naředěné vzduchem, vznikající při výměně palivových kompartmentů, resp. článků s materiálem) a který poslouží i v případě, že dojde k poruše odběru plynu pro kogeneraci. V souladu s bezpečnostními předpisy bude technologie vybavena také havarijní flérou (spalovací teplota fléry je cca 1200 C). Vzhledem k zařazení bezpečnostního plynojemu do technologického řetězce se využití fléry prakticky nepředpokládá. Pyrolýzní olej bude z oddělovací jímky (gravitační oddělení vody) přečerpáván do sběrné nádrže. Pak bude odvážen k dalšímu zpracování. Pevná frakce bude shromažďována v krytých kontejnerech a posléze odvážena k dalšímu zpracování. Kogenerační jednotky jsou navrženy v kontejnerovém uspořádání. Vyrobená elektrická energie je vyvedena do přenosové soustavy přes výstupní trafostanici VN. Vyrobené teplo bude využito mimo vytápění haly se zařízením PTR 1000 také k vytápění výrobní haly a bytových jednotek v blízkosti instalace zařízení (pomocí vlastního potrubí). V případě hodnocených pyrolýzních a kogeneračních jednotek včetně dalšího technologického zařízení je pravděpodobně, že po uplynutí stanovené doby provozu budou jednotlivé komponenty rozebrány a odvezeny (jedná se o semimobilní zařízení). Další naložení s komponenty a odpadem je při dodržení platné legislativy zcela na rozhodnutí 18

19 vlastníka. Místa základů jednotlivých zařízení a zpevněné plochy budou rekultivovány podle projektu rekultivace, schváleného již ve fázi vydání stavebního povolení. Upravené a nově vybudované komunikace pravděpodobně nebude vůle odstraňovat a budou ponechány, jelikož zvyšují možnosti zpřístupnění pozemků. Stavba technologie energetického využití odpadu splňuje všechny požadavky z hlediska technického a bezpečnostního i z hlediska životního prostředí, kladené v současnosti na tento typ staveb. B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Předpokládaný termín zahájení výstavby: červenec 2013 Předpokládaný termín dokončení výstavby: prosinec 2013 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Kraj: Jihomoravský Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno Obec: Hodonín Město Hodonín Masarykovo nám. 1, Hodonín Správní obvod obce s rozšíř. působností a obce s pověřeným obecním úřadem: Městský úřad Hodonín Masarykovo nám. 1, Hodonín B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Posuzování vlivů záměru na životní prostředí zajišťuje příslušný orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. Navazující rozhodnutí: Územní řízení, stavební řízení, kolaudační rozhodnutí. Navazující správní řízení ve věcech umístění, povolení a trvalého užívání stavby následně povede věcně a místně příslušný stavební úřad, v tomto případě Městský úřad Hodonín, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Povolení k vypouštění vod do vod povrchových vydá vodoprávní úřad, v tomto případě Městský úřad Hodonín, Masarykovo nám. 1, Hodonín. V případě, že to bude shledáno potřebným, vydá stanovisko k zařazení zdroje znečišťování ovzduší Ministerstvo životního prostředí. Závazné stanovisko k umístění a povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší je kompetentní vydat Krajský úřad Jihomoravského kraje. Zařízení neprodukuje jednoduché základní chemické látky a nezpracovávají se zde nebezpečné odpady, nepředpokládá se tedy vedení řízení o integrovaném povolení. 19

20 B. II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Zábor půdy Stavba vlastního zařízení technologie energetického využití odpadu je investorem plánována v katastrálním území Hodonín (katastrální území ) na nezastavěném pozemku parcelního čísla 1451/154 (viz část F, příloha č. I-2 a I-3 a foto č. 1 až 6). Nadmořská výška hodnocené lokality je cca 208 metrů n.m. Jedná se o území, kde v minulosti probíhala těžba nevyhrazeného nerostu (písku). Následně zde byly skládkovány vstupní suroviny a produkty cukrovarnického průmyslu. Byl zde i neřízeně ukládán odpad. V současnosti je převážná část pozemku volnou plochou, na značné části jsou umístěny velké betonové kusy a nachází se zde deponie ostatních stavebních a jim podobných sutí (viz část F, fotodokumentace, foto č. 1 až 6). Pozemek parcelního čísla 1451/154 není dle listu vlastnictví (katastrální území Hodonín) součástí zemědělského půdního fondu (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha). Ani kvalita tohoto pozemku (vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek k pozemku je v LV bez zápisu) a jeho umístění nedává vhodnou příležitost pro rozvoj zemědělského využití. K záboru půdy ze zemědělského půdního fondu tedy nedojde. Dotčený pozemek není ani součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) - viz část F, příloha č. I-2. Navíc část pozemku p.č. 1451/154 v k.ú. Hodonín, kde má být realizován hodnocený záměr, se dle závazné části změny č. 35 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Hodonín nachází v ploše vymezené pro výrobní aktivity (směrná část ÚPnSÚ upřesňuje využití této části pozemku pro Vp průmyslové podniky, kapacitní sklady - viz příloha v části H). Celkový zábor půdy: Zpevněná manipulační plocha: 75 m x 60 m = m 2 Zastavěná plocha: hala (2 x PTR a drtič) 35 m x 16 m = 560 m 2 Zbylá zpevněná plocha (separátor na volné ploše): 15 m x 20 m = 300 m m x 4 m = 40 m 2 Celkem zbylá zpevněná plocha: 340 m 2 Umístění kogeneračních jednotek a plynojemů: 40 m x 20 m = 800 m 2 Trafostanice: 5 m x 4 m = 20 m 2 Zábor půdy celkem: m 2 Ochranná pásma: Na řešené území zasahují ochranná pásma vodovodu, ochranné pásmo VN nadzemního vedení, silnice II. třídy (II/432) a ochranná pásma další technické infrastruktury. Přehled limitů: ochranné a bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodu (zákon č. 458/2000 Sb.), ochranné pásmo VVN nadzemního vedení 110 kv (zákon č. 458/2000 Sb.), ochranné pásmo VN kabelového vedení 22 kv (zákon č. 458/2000 Sb.), ochranné pásmo VN nadzemního vedení 22 kv (zákon č. 458/2000 Sb.), ochranné pásmo vodovodů a kanalizací (zákon č. 274/2001 Sb.), ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení (zákon č. 127/2005 Sb.). Ochranná pásma inženýrských sítí: Vodovod do ø 500-1,5 m, Vedení VN - 1,0 m, 20

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Rekonstrukce topného systému Zdravotnického zařízení Kartouzská (částečně objekty A, B, D, E), Kartouzská 6, k.ú. Smíchov

Rekonstrukce topného systému Zdravotnického zařízení Kartouzská (částečně objekty A, B, D, E), Kartouzská 6, k.ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Projektový atelier Ing.arch. T. Šantavý Bělehradská 199/70 12000 Praha 2 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1303296/2012/1/OZP/VI

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Padyšáková Aida Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 Věc:

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Pyrolýza jde o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou je možnost likvidace mnohých těžko odstranitelných odpadů šetrným

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář: Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi, Praha

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Věc: Rekonstrukce zdroje tepelné a elektrické energie, Petržílkova 2583/15, parc.č. 2860/190,192, 2860/172, k.ú. Stodůlky

Věc: Rekonstrukce zdroje tepelné a elektrické energie, Petržílkova 2583/15, parc.č. 2860/190,192, 2860/172, k.ú. Stodůlky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společenství pro dům č.p. 2583 ul. Pertžílkova, Praha 5 Ing.arch. Petra Borková Petržílkova 2583/15 158 00 Praha 5 Váš dopis

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

OZNÁMENÍ pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

OZNÁMENÍ pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel:

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Doplňující údaje: 0 12/2012 1.vydání Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON:

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: METODĚJ DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: 577902696 FAX: 577902696 E-MAIL: dobes@dobes.eu ------------------------------------------------------------------------------------------------- OZNÁMENÍ

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Věc: Velvyslanectví Turecké republiky v Praze, parc. č. 141, 144, 2002, 2004, 2045, k. ú. Bubeneč

Věc: Velvyslanectví Turecké republiky v Praze, parc. č. 141, 144, 2002, 2004, 2045, k. ú. Bubeneč HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED Project s.r.o. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 2a/1235 15000 Praha 5 - Košíře Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1613960/2012/1/OZP/VI

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Změna užívání části přízemní haly "B" ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice

Změna užívání části přízemní haly B ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pragoholding a.s. Ing.arch. Michaela Pospíšilová Ve Žlíbku 1849/2a 19300 Praha 9 - Horní Počernice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/

Více

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Stavební úpravy areálu Teplárny Loučovice

Stavební úpravy areálu Teplárny Loučovice Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Stavební úpravy areálu Teplárny Loučovice Investor: Teplárna Loučovice, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Pozděna a kol.

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Oznamovatel : MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Název dokumentu: Sběrna MR STEEL GROUP s.r.o. Bruntál, navýšení kapacity + nakládání s akumulátory Oznámení záměru

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ P O S U D E K o vlivech záměru HNĚVOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ 110 kv na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více