Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu"

Transkript

1 Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost v pojšťovnctví je schopnost pojsttele plnt přjaté pojstné závazky, tj. uhradt oprávněné pojstné nároky z realzovaných pojstných událostí. Případná nesolventnost pojsttele nastane, pokud jeho aktva mají nedostatečnou výš nebo nejsou dostatečně lkvdní, aby z nch bylo možné fnančně pokrýt vznklé pojstné událost. Ve světě jsou využívány různé, více č méně odlšné systémy kontroly solventnost pojšťoven. Evropská komse začala v druhé polovně devadesátých let mnulého století rozsáhlý projekt Solventnost. V druhé část tohoto projektu začala komse hledat formu nového systému, který by odpovídal trendům vývoje a novým požadavkům kladeným na sledování solventnost pojšťovny. Př řešení úloh projektu byla podnětná porovnání s RBC modely solventnost, analýza rzk a rzkového modelování v pojšťovnách, jakož práce na podobném projektu v oblast bankovnctví Basel II. Klíčová slova Solventnost, míra solventnost, nežvotní pojštění, garanční fond, rzkově vážený kaptál, volný kaptál pojsttele, RBC poměr 1. Úvod V roce 1994 začal tzv. Müllerovou správou projekt EU s cílem analyzovat a následně modernzovat předpsy solventnost na jednotném evropském trhu. První část projektu byla dokončena přjetím dvou posledních drektv EU o žvotním a nežvotním pojštění. Jejch aplkac do národních systémů byly povnny členské státy uskutečnt nejpozděj v průběhu roku I když byly po ukončení první část projektu, Solventnost I, zapracovány požadavky na nepřetržté dodržování solventnost a uskutečnly se některé změny v rámc současného systému, už v průběhu projektu vyvstala nutnost změny celého systému. Počátkem roku 2001 tedy začala Evropská komse spolu s členským státy prác na projektu Solventnost II. Jedním z cílů je zavést a realzovat v EU takový systém solventnost, který by lépe odpovídal skutečným rzkům pojsttelů. Budoucí systém solventnost v zemích EU by měl orgánům dozoru poskytnout vhodné kvanttatvní a kvaltatvní nástroje na regulac solventnost. To znamená, že systém má obsahovat mmo kvanttatvních kvaltatvní aspekty, které mají vlv na rzkový profl společnost. S touto skutečností souvsí změna uplatňované metodky měření solventnost. Tradční metodka založená na míře solventnost má být nahrazena metodkou zohledňující rzka spojená s provozovanou pojšťovací čnností, metodkou rzkově váženého kaptálu (RBC). 1 Ing. Martna Borovcová, katedra fnancí, EKF VŠB-TU Ostrava, Sokolská 33, , Ostrava, 32

2 Cílem příspěvku je vysvětlení základních prncpů stávající využívané metodky určení solventnost (míry solventnost) a zamýšlené nové metodky (RBC) v případě provozování nežvotní pojštění. 2. Měření solventnost založené na míře solventnost Základním prncpem metodky je porovnání tří hodnot: dsponblní míry solventnost, požadované míry solventnost a garančního fondu. Dsponblní míra solventnost (DMS) defnovaná jako hodnota aktv bez jakýchkol předvídatelných závazků souvsejících s pojšťovací čnností a po odpočtu položek nehmotného majetku (tj. vlastní zdroje pojšťovny) je následně porovnávána s určtým mnmálním hodnotam. Těm jsou zjštěná hodnota požadované míry solventnost (PMS), případně hodnota garančního fondu (GF). Př poklesu DMS pod PMS nebo dokonce pod hodnotu GF je pojstný dozor (mnsterstvo fnancí) povnen ncovat předepsaná nápravná opatření a vyžadovat od pojšťovny jejch plnění. 2.1 Dsponblní míra solventnost (DMS) DMS vyjadřuje skutečnou výš kaptálu, který má pojšťovna objektvně k dspozc pro účely krytí svých závazků. Př určení hodnoty se vychází z blance pojsttele. splacený základní kaptál společnost rezervní fondy, které neodpovídají závazkům z pojštění (zákonný rezervní fond, ostatní rezervní fondy) přenosy zsku a ztráty (nerozdělený zsk mnulých účetních období, nerozdělený zsk posledního účetního období) ½ případných dodatečných příspěvků během účetního období jné položky - nehmotný majetek vložený do základního kaptálu ½ nesplaceného základního kaptálu oceňovací rozdíly Schéma 1 Položky zahrnuté do výpočtu dsponblní míry solventnost (DMS) 2.2 Požadovaná míra solventnost (PMS) PMS v sobě obsahuje velkost výkonů pojšťovny. Tyto výkony se měří jednak přjatým pojstným a jednak poskytnutým pojstným plněním. Pokud bude PMS (A) zjštěna na základě přjatého pojstného a základem pro vyčíslení PMS (B) bude výše pojstných plnění, bude výslednou hodnotou PMS vyšší z obou vypočtených hodnot požadovaných měr solventnost. PMS = max ( PMS A ; PMS B ) (1) ( ) ( ) 33

3 2.2.1 Požadovaná míra solventnost vypočtená dle přjatého pojstného (PMS (A) ) Pojstné za příslušný rok je redukováno pomocí postupu předepsaného prováděcí vyhláškou a následně upraveno o vlv míry zajštění pomocí tzv. korekčního koefcentu. výše pojstných plnění na vlastní vrub Korekční koefcent =, (2) celková výše pojstných plnění vyjadřuje podíl zajštění na celkovém pojstném plnění. Korekční koefcent a jeho postavení ve výpočtu solventnost dokládá důležtost zajštění jako nstrumentu zvyšujícího kapactu pojšťovny, tzn. její schopnost sjednávat pojstná krytí nad rámec toho, co umožňuje výše vlastního kaptálu. Východskem pro výpočet jsou: pojstné a podíly na zajštění (předepsané pojstné ve sledovaném období a cedované pojstné z operací aktvního zajštění), nespotřebované pojstné (pojstné ze zrušených smluv, nutno ovšem upřesnt že nejde o tzv. nezasloužené pojstné, v souvslost se kterým je běžně používán pojem nespotřebovaného pojstného) Požadovaná míra solventnost vypočtená dle objemu pojstných plnění (PMS (B) ) V tomto případě je nejdříve stanoven počet let (tzv. referenční období), za který budou údaje o pojstných plněních uváděna. Za sledované referenční období je proveden součet objemu vyplacených pojstných plnění včetně pojstných plnění z aktvního zajštění. Je zjštěn zůstatek rezervy na pojstná plnění k poslednímu dn období, za které je solventnost vypočítávána (tento zůstatek však musí být snížen o případný zůstatek dosud nevyčerpaných rezerv vytvořených v obdobích, která předcházela období sledovanémureferenčnímu), a o tento zůstatek se zvýší objem pojstných plnění. Hodnota je pak následně snížena o hrubou výš rezervy na pojstná plnění na začátku referenčního období. Na základě těchto úprav objemu pojstných plnění je vyčíslen celkový objem pojstných plnění Garanční fond Dojde-l mez vykázaným hodnotam měr solventnost k stuac, kdy DMS < PMS, (3) vyvstává nutnost zjstt hodnotu garančního fondu. Obecně je možné stanovt garanční fond jako maxmum ze dvou hodnot 1 GF = max PMS; MGF, (4) 3 kde MGF je mnmum garančního fondu, které je stanoveno paušálně pro provozování konkrétních odvětví nežvotního pojštění. Hodnota garančního fondu nesmí být nžší než: Kč, jestlže je provozována pojšťovací čnnost podle jednoho nebo více pojstných odvětví č.10 až 15 nežvotních pojštění, Kč, jestlže je provozována pojšťovací čnnost podle jednoho nebo více pojstných odvětví nežvotních pojštění jných než uvedených pod číslem 10 až

4 1. Úrazové pojštění 2. Pojštění nemoc 3. Pojštění škod na pozemních dopravních prostředcích jných než drážních vozdlech 4. Pojštění škod na drážních vozdlech 5. Pojštění škod na leteckých dopravních prostředcích 6. Pojštění škod na plavdlech 7. Pojštění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jného majetku bez ohledu na použtý dopravní prostředek 8. Pojštění škod na majetku jném než uvedeném v bodech 3 a 7 (způsobených požárem, výbuchem, vchřcí, jným přírodním žvly, jadernou energí, sesuvem nebo poklesem půdy) 9. Pojštění škod na majetku jném než uvedeném v bodech 3 a 7 vznklých krupobtím, mrazem nebo jným příčnam, nejsou-l tyto příčny zahrnuty v odvětví č Pojštění odpovědnost za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozdla, drážního vozdla a z čnnost dopravce 11. Pojštění odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnctví nebo užtí leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnost dopravce 12. Pojštění odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnctví nebo užtí vntrozemského nebo námořního plavdla, včetně odpovědnost dopravce 13. Všeobecné pojštění odpovědnost za škodu jnou než uvedenou v odvětvích č.10 až Pojštění úvěru 15. Pojštění záruky 16. Pojštění různých fnančních ztrát vyplývajících z výkonu povolání, nedostatečného příjmu, špatných povětrnostních podmínek, ztráty zsku, stálých nákladů atp. 17. Pojštění právní ochrany 18. Pojštění pomoc osobám v nouz během cestování nebo pobytu mmo místa svého bydlště, včetně pojštění fnančních ztrát bezprostředně souvsejících s cestováním Tab.1 Přehled odvětví nežvotních pojštění Jestlže však DMS < GF, (5) zasáhne státní dozor v pojšťovnctví do hospodaření pojšťovny a mnsterstvo je povnno uložt opatření k nápravě. 3. Metodka výpočtu založená na RBC přístupu RBC přístup je přístupem založeným na rzkově váženém kaptálu (rsk-based captal RBC). Výsledná hodnota je stanovena na základě porovnání volného a rzkově váženého kaptálu pojšťovny, přčemž určté výsledné úrovně tohoto poměru ncují adekvátní zásahy regulátora. Volný kaptál pojsttele (total adjusted captal TAC), je v tomto případě chápán stejně jako v případě standardní metodky míry solventnost. Jde o vykázaný vlastní kaptál pojšťovny vyčíslený jako rozdíl hodnoty celkových aktv pojšťovny a hodnoty všech závazků pojsttele. Rzkově vážený kaptál (RBC) je vypočten násobením předepsaných položek předepsaným faktory a jejch následnou kumulací. Jednotlvé položky zahrnuté do výpočtu 35

5 jsou rozděleny do skupn podle typu rzka (např. rzko aktv, rzko technckých rezerv apod.), dílčí hodnoty vznklé jako prosté součty v rámc jednotlvých skupn a kvantfkující jednotlvá rzka se nakonec kumulují do celkového RBC. Zohledněna je tak korelační struktura mez jednotlvým rzky a zároveň jsou zohledněny jevy typu rzka koncentrace aktv do malého počtu velkých nvestc, rzka spojeného s rychlým růstem předepsaného pojstného a technckých rezerv apod. Součástí RBC přístupu jsou tzv. RBC vzorce (RBC formulas). Důležtou skutečností souvsející s RBC přístupem je exstující provázanost zjštěných výsledků solventnost pojsttel s legslatvou, která uzákoňuje povnnost vyplývající z výsledků výpočtů a to jak pro pojšťovny, tak pro regulátora (orgány dozoru). Posuzuje se RBC poměr (RBC rato) defnovaný jako: TAC TAC rbc = =, (6) ACL 0.5 RBC kde TAC je volný kaptál pojsttele (celkový upravený volný kaptál pojsttele), ACL (authorzed control level) je 50 % celkového rzkově váženého kaptálu RBC. Přtom jsou rozlšovány tyto významné úrovně rbc: rbc 200 % Kaptálové požadavky jsou splněny (no acton level NAL). 200 % > rbc 150 % Pojšťovna musí předložt plán s návrhem řešení svých fnančních problémů (company acton level CAL). 150 % > rbc 100 % Regulátor provede analýzu stuace pojšťovny a nařídí korekce, které považuje za adekvátní (regulatory acton level RAL). 100 % > rbc 70 % Od úrovně RBC poměru ve výš 100 % je regulátor oprávněn dle svého rozhodnutí převzít řízení pojšťovny (authorzed control level ACL). 70 % > rbc Regulátor je povnen převzít řízení pojšťovny a ve většně případů směřuje k lkvdac (mandatory control level MCL). Tab.2 Významné úrovně rbc Pokud je celkový upravený volný kaptál TAC vztažen přímo k rzkově váženému kaptálu RBC, pak TAC RBC rbc =. (7) Příslušné úrovně rbc, které ovlvní rozhodnutí regulátora pak jsou: rbc 100 %..NAL, 100 % > rbc 75 %...CAL, 75 % > rbc 50 % RAL, 50 % > rbc 35 % ACL, 35 % > rbc MCL. Po vyčíslení rbc je následně proveden kontrolní test analyzující trend, a to v případě poklesu rbc pod 250 %. Pro odhad možného poklesu tohoto poměru pro příští rok se vybere větší ze dvou hodnot, z nchž jednu určuje pokles poměru rbc mez současným a mnulým rokem, zatímco druhou vyjádří pokles poměru rbc mez současným rokem a průměrem poměru rbc za mnulé tř roky. Pokud je předpověď rbc založená na tomto odhadu pro příští rok menší než 190 %, doporučuje se spustt okamžtě stejná opatření jako př úrovn CAL. Průměrná úroveň RBC poměru pro amercké pojšťovny v databáz amercké asocace 36

6 pojsttelů NAIC (Natonal Assocaton of Insurance Commssoners) se pohybuje okolo 400 %. 3.1 RBC v nežvotním pojštění Př výpočtu RBC v nežvotním pojštění se uvažují celkem čtyř typy rzka: rzko aktv: rzko ztráty z nvestce do daného aktva. Pro účely výpočtu je zohledněna struktura aktv a jsou rozlšeny různé typy aktv (dluhopsy, akce, nemovtost, krátkodobý majetek, hotovost aj.). Faktory, kterým se př výpočtu RBC násobí objemy jednotlvých typů aktv (RBC faktory), představují odhadnutou předpokládanou ztrátu z nvestce do daného aktva, která by měla být kryta volným kaptálem pojšťovny (např. pro státní dluhopsy je tento faktor 0 %, pro czí kmenové akce je 15%). Zvláštní přístup se uplatňuje př nvestcích do podnků ve skupně. U dceřných společností dochází k rozlšení na pojšťovací a nepojšťovací, úvěrové rzko: rzko ztráty v důsledku neschopnost nebo neochoty smluvního partnera splnt sjednané podmínky kontraktu. Jedná se o rzko pohledávek, mez nmž obvykle největší objem zaujímají pohledávky za zajsttel (tzn. podíly zajsttelů na pojstném plnění), rzko technckých rezerv: jedná se o rzko spojené s uzavřeným pojštěním. Neposuzuje se adekvátnost vytvořených technckých rezerv, ale jejch ctlvost na možný nepříznvý škodní vývoj. Faktory pro výpočet RBC jsou v tomto případě nastaveny odlšně podle jednotlvých pojstných odvětví, rzko předepsaného pojstného: stejně jako v případě rzka technckých rezerv jde o typ technckého rzka a rovněž v tomto případě je oceňován pouze vlastní vrub pojšťovny (po očštění o podíl zajsttele). Vztahuje se k současným a budoucím pojstným obchodům a základem pro výpočet RBC je škodní průběh (tj. podíl nákladů na pojstná plnění a pojstného v jednotlvých letech opět rozlšený podle jednotlvých pojstných odvětví). Př konkrétním výpočtu RBC v nežvotním pojštění se uvedená rzka začleňují do šest skupn označovaných jako R 0, R 1, R 2, R 3, R 4, R 5. R 0 Investce do pojšťovacích dceřných společností, nekontrolovaná aktva, záruky pro podnky ve skupně, ostatní podrozvahové závazky R 1 Hotovost, dluhopsy, hypoteční úvěry, krátkodobé nvestce, kolaterální půjčky R 2 Kmenové akce, preferenční akce, nemovtost, ostatní nvestční aktva R 3 Pohledávky za zajsttel, ostatní pohledávky R 4 Škodní rezervy, techncké rezervy R 5 Předepsané pojstné Tab. 3 Základní skupny rzk v nežvotním pojštění Výsledný rzkově vážený kaptál RBC je pro RBC poměr v nežvotním pojštění vypočte podle kovaranční rovnce, která má základní tvar: přčemž R1 R2 R3 R4 R5 RBC = R, (8) R = r A, (9) kde A položka aktv, r požadované procentní příspěvky z hodnot A do rzkově váženého kaptálu RBC. 37

7 4. Závěr Rzkově vážený kaptál RBC stanovuje potřebnou výš kaptálové vybavenost pojsttele kvantfkací rzk spojených s pojstnou čnností. V souvslost s uvažovanou změnou v metodce měření solventnost v zemích EU bylo cílem příspěvku vysvětlení základních prncpů stávající, používané metodky a metodky uvažované, založené na RBC přístupu. Přístup RBC je podobný přístupu ke kaptálové přměřenost bank, kdy se jednotlvé třídy aktv váží předepsaným rzkovým vaham. Přístup byl propracován v USA a je doporučován amerckou asocací pojsttelů (Natonal Assocaton of Insurance Commssoners NAIC) reprezentující v USA neofcální avšak respektovaný dozor nad pojšťovnctvím. Na stejných prncpech je založeno také např. ratngové hodnocení pojsttelů profesonálním ratngovým agenturam, které v současnost získává stále větší respekt. Lteratura [1] CIPRA, T.: Kaptálová přměřenost ve fnancích a solventnost v pojšťovnctví. Ekopress, s.r.o., Praha, [2] Insurance Regulatory Modernzaton Acton Plan, [3] Modernzng the Insurance Regulatory Structure: The NAIC Framework for a Natonal System of State-Based Regulaton, [4] Prncples on Captal Adequacy and Solvency, [5] Prováděcí vyhláška zákona o pojšťovnctví č.303 [6] Solvency Control levels Gudance Paper, [7] Zákon o pojšťovnctví č.409/2004 Sb. Summary Ths paper s focused on descrpton of solvency reportng problematc. The solvency n nsurance area s defned as ablty of nsurer to pay hs nsurance lablty, t means to cover all vald nsurance clams of realzed events. The nsolvency of nsurer s stuaton wth characterstc of nsuffcont lqudty or amount of assets for coverng the cost of nsurance events. There are used some, more or less dfferent, solvency systems n the world. European Commsson started n the second half of the 90s of the last century Solvency project. In the second part of the project the commsson started to look for a new solvency system form, called Solvency II., whch should reflect new trends and new requrements on nsurers solvency control. By workng on tasks of the project there were also some suggestve comparatve studes wth RBC models and wth the Basel II a smlar project n a bankng sector. 38

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst. 4, 21a odst. 3 písm. c) a odst.

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Změna: 96/2006 Sb., 458/2006 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst.

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

IES, Charles University Prague

IES, Charles University Prague Insttute of Economc Studes, aculty of Socal Scences Charles Unversty n Prague Trh práce žen: Gender pay gap a jeho determnanty artna ysíková IES Workng Paper: 13/2007 Insttute of Economc Studes, aculty

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? 1 Toáš Brabenec * Úvod Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku (dále také Vyhláška ) o

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Mateatka úvěrů Vedoucí dploové práce: Mgr Eva Bohanesová, PhD Rok odevzdání: 2010

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-srávní Vývoj hyotečních úvěrů a dskontní sazby v ČR s rognózou do budoucna Ilona Gerčáková Bakalářská ráce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuj, že jsem tuto rác vyracovala samostatně.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu)

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu) Plcní nemoc v těhotenství, dagnostka a léčba 4.2 Chroncké plcní nemoc v těhotenství (s možností akutního průběhu) 4.2.1 Chroncké nenfekční nemoc 4.2.1.1 Asthma bronchale Astma je nejčastější chroncké onemocnění

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. ATLAS ATLAS AUDT s.r.o. K Bílému vrchu 1717,25088 Čelákovce ~ AUDrr ZPRÁVA NEZÁVSLÉHO AUDTORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2010 Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. 1--- ATLAS AUDT s.r.o. K Bílému

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ diplomová práce Michala Vlasatíková Vedoucí práce: František Čámský Brno,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 HVP, a. s. 14.8.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více