JAK DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ"

Transkript

1 JAK DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ Projekt Cesta za poznání je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR OS Dítě s diabetem Autor: Jiřina Kosarzová, lektor a HR konzultant

2 POKUSME SE O DEFINICI - DISKUSE Úspěch v práci Úspěch v životě

3 POKUSME SE O DEFINICI SHRNUTÍ: Osobní pohoda život bez omezení Rodinné zázemí Sociální zázemí Finanční nezávislost Majetek? Peníze? Tučné konto?

4 Úspěch v práci: Zajímavá práce Bude nás bavit Obohatí nás, posune nás, nové znalosti a vědomosti Dosažení cílů hmotných a nehmotných Úspěch v životě spokojená rodina, partnerství Hodné děti Hmotné statky jsou relativní

5 MASLOWOVA MOTIVAČNÍ TEORIE PYRAMIDA MOTIVAČNÍCH POTŘEB růstové Seberealizace, významnost práce, uznání, ocenění, osobní spokojení sociální potřeby, sounáležitost, spolupráce, komunikace existenční jistoty a bezpečnost, jistota práce, pojištění, bezpečnost deficitní fyziologické potřeby, mzda, pracovní podmínky

6 ATRIBUTY ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA životní filosofie na čem je založeno naše myšlení idealismus, materialismus náboženské přesvědčení vs. víra politické přesvědčení osobní a pracovní cíle hodnotová orientace z čeho vychází naše chování zdraví, rodina, kariéra, principy chování čestnost, pravdomluvnost, laskavost jednota slova a činu Překonávání předsudků - paradigmata osobní image jak působíme na ostatní v práci a rodině vzhled vystupování komunikace osobní přitažlivost, zajímavost, charisma oblíbenost

7 OSOBNÍ, RODINNÉ NEBO PRACOVNÍ CÍLE Máte nadefinovány osobní nebo pracovní cíle? Jsou tyto cíle reálné? Odpovídají Vašim znalostem a schopnostem? Zvážili jste rizika jejich významnost, dopad? Máte připraven plán pro jejich řešení? Nezpůsobíte pro jejich dosažení někomu škodu, újmu nebo ztrátu? Jaké zdroje k jejich dosažení potřebujete? Máte naplánovánu cestu mapu k jejich dosažení? Máte na ní vyznačené nebo vytknuté milníky?

8 OSOBNÍ, RODINNÉ NEBO PRACOVNÍ CÍLE JAK JICH DOSÁHNOUT A BÝT ÚSPĚŠNÝ Vnímat sebe sama jako ojedinělou osobnost Hodnotit soulad mezi cílem a cestou k jeho dosažení a svým chováním, vystupováním jednáním Vnímat ostatní velmi pozorně Hledat příležitosti k dalšímu vzdělávání a seberozvoji Nepředjímat, překonávat předsudky Udržovat míru zdravého sebevědomí Udržovat se v soustavné aktivitě

9 OSOBNÍ, RODINNÉ NEBO PRACOVNÍ CÍLE JAK JICH DOSÁHNOUT A BÝT ÚSPĚŠNÝ Svůj život plánovat Vědomě žít Řídit svůj život aktivně a sám Rozvíjet a podporovat hodnotovou soustavu NENARUŠOVAT JI, Nenechat se životem vláčet!

10 SEBEVĚDOMÍ Sebevědomá osobnost Osobnost s nízkým sebevědomím Dělá sám to, co předpokládá za správné, i když ho mohou druzí kritizovat. Založené sebevědomí a chování na tom, co si myslí druzí. Ochoten riskovat a podstupovat náročnější úkoly za účelem dosahovat lepších věcí. Zůstává ve své bezpečné zóně, má strach se selhání a vyhýbá se riziku. Schopen přijmout vlastní chyby a poučit se z nich. Snaží se zakrýt své nedostatky a chyby. Umí přijmout kompliment. Neumí přijímat kompliment.

11 ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK OSOBNOSTI Silné stránky/důsledky,šance Jaké mám přednosti? Které silné stránky u mne spatřují ostatní? Co vládám lépe než kdokoliv jiný? Slabé stránky/důsledky, rizika Co by se u mne dalo zlepšit? Čemu bych se měl raději vyhnout? Co pro mne znamená ta či ona slabina? Na kterých úkolech neustále selhávám? Příležitosti Kde bych mohl potencionálně využít své schopnosti? Ohrožení Jakým překážkám a rizikům mohu čelit (v té či oné oblasti)? Jakou má výhodu má konkurence? Může některá z mých slabin závažným způsobem ohrozit oblast mého působení?

12 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ZÁKLAD ÚSPĚCHU V PRACOVNÍCH I OSOBNÍCH VZTAZÍCH

13 KOMUNIKACE ZNAMENÁ SPOJENÍ Umění komunikace spočívá ve schopnosti: mluvit, sdělovat (rétorické a prezentační dovednosti) naslouchat (věnovat pozornost druhé straně v jednání mlčet (filtrace sdělení, situační odhad)

14 UMĚNÍ MLČET ZNAMENÁ: - odhadnout situaci, - citlivě posoudit, kdy je vhodné promluvit - co je možné říci - jak to říci - vystihnout správnou dobu - odhadnout komu a co je možné říci

15 DOBRÁ RADA Č. 1 - Není nutno vyjadřovat vlastní hodnocení k věcem, událostem, lidem, jejich chování, vlastnostem - Pronášení soudů, o které nikdo nestojí, může vést k negativním důsledkům v mezilidských vztazích

16 DOBRÁ RADA Č. 2 Vyhněte se: - Vedení monologu - způsobu komunikace Rád se poslouchá - bezhlavé otevřenosti

17 UMĚNÍ KOMUNIKOVAT TAKÉ ZAHRNUJE Umění vytvořit atmosféru porozumění -příležitost porozumět druhým lidem a zaujmout je pro to, aby nám i oni aktivně naslouchali Umění naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu - znalost osobních předností i slabších stránek pomáhají při budování důvěry a vztahů. Umění sdělovat jasně a srozumitelně informace - aby se nám dostávalo reakcí, jaké očekáváme a jaké potřebujeme pro uspokojování osobních potřeb, vyjasňování konfliktů, pro řešení problémů, pro rozhodování - pro dosahování cílů

18 BARIÉRY V KOMUNIKACI Existuje řada bariér, které nám brání v úspěšné komunikaci. Mezi ně patří: Bariéry vyplývající z prostředí Jazykové bariéry Psychologické bariéry Fyziologické bariéry Bariéry vyplývající z vnímání Bariéry vyplývající z obsahu Osobní bariéry

19 PRAVIDLA ÚSPĚŠNÉHO DIALOGU 1/2 času věnuj tomu, že nasloucháš 1/2 času času, kdy nenasloucháš, věnuj tomu, že se ptáš 1/2 času kdy se neptáš, hovoř o problémech partnera

20 ROZDÍL MEZI ZPĚTNOU VAZBOU A KRITIKOU ZPĚTNÁ VAZBA popisuje hledá řešení dívá se do budoucna je postrachem problému KRITIKA hodnotí hledá viníka dívá se do minulosti je postrachem pro druhé

21 POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Musí být přijatelná pro příjemce Soustřeďte se na chování, ne na osobu Měla by obsahovat pozorování, nikoliv domněnky Soustřeďte se na změnu, ne na soudy Soustřeďte se na specifické, ne obecné projevy chování Zaměřte zpětnou vazbu na hodnoty, které bude mít pro příjemce Limitujte informace na množství, které může příjemce zvládnout Zkontrolujte přesnost zpětné vazby

22 PŘIJÍMÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Buďte pozitivní vůči těm, kteří poskytují informace Naslouchejte zpětné vazbě Ujasněte si a ujistěte se, že rozumíte Promluvte si o zpětné vazbě s ostatními Požádejte o detaily, které nebyly uvedeny Rozhodněte se, jak použít informace, které jste obdrželi Prozkoumejte různé možnosti Poděkujte za poskytnutou zpětnou vazbu

23 Prospěch ze zpětné vazby základ učení potvrzení správnosti, získávání sebedůvěry korekce výkonů poučení dozvím se víc o sobě samém

24 AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ AKTIVNÍ POZICE A KONTAKT Z OČÍ DO OČÍ ZVUKY A GESTA SOUHLASU A STIMULACE (AHA-AHA, HM A SOUHLASNÉ POKYVOVÁNÍ HLAVOU) POSKYTOVÁNÍ EMOCÍ A POCHOPENÍ PARAFRÁZE POKLÁDEJTE OTEVŘENÉ OTÁZKY REKAPITULACE (SRHNUJTE)

25 ŘEČ TĚLA Informace, které si navzájem sdělujeme oddálením nebo přiblížením se pohyby postoji gesty dotyky mimikou pohledy

26 JAK TO MŮŽEME VNÍMAT

27 PŘI JEDNÁNÍ S ANALYTICKÝMI OSOBAMI SE DOPORUČUJE: připravit svou záležitost předem být přímí, držet se věci shrnovat pro a proti hlídat čas poskytovat praktické důkazy a dlouhodobé záruky řešení nebýt vlezlí, neformální, hluční nespěchat na rozhodnutí nevyhrožovat, nemanipulovat

28 PŘI JEDNÁNÍ S ŘÍDÍCÍMI OSOBAMI SE DOPORUČUJE: mluvit krátce, k věci držet se problému připravit si všechny cíle, argumenty a podpůrné materiály dávat přesné otázky typu co, kdo, jak? navrhovat alternativní řešení a nechat je rozhodovat přesvědčovat poukázáním na cíle a výsledky neplácat hlouposti, neusměrňovat je

29 PŘI JEDNÁNÍ S PŘÁTELSKÝMI OSOBAMI SE DOPORUČUJE: začínat s osobními poznámkami, abyste navázali kontakt ukazovat lidský zájem, být přívětivý, neformální vyhýbat se zraňujícím argumentům a osobním důvodům, pokud nesouhlasíte poskytovat záruky, že jejich rozhodnutí nebude riskantní a neublíží ostatním nepřecházet okamžitě k pracovním věcem nenutit je, aby vám rychle odpověděli nedebatovat jenom o faktech a číslech

30 PŘI JEDNÁNÍ S EXPRESIVNÍMI OSOBAMI SE DOPORUČUJE: podpořit jejich naděje, sny, záměry nechat čas na přátelské povídání, mluvit o jejich cílech a o tom, co považují za stimulující zabývat se velkými představami, ne hloupými detaily požadovat jejich názory a myšlenky využívat příkladů lidí, které považují za důležité nabízet zvláštní podíly, výhody neopírat se příliš o legislativu nemluvit o obecnostech

31 KOMUNIKAČNÍ ZLOZVYKY Při naslouchání: čtení myšlenek přerušování a skákání do řeči nereagování na sdělení chybění zpětné vazby neverbální odmítání Při sdělování: nepřímé vyjadřování pocitů oklikou neupřímnost nejasnost a nekonkrétnost sdělení přehánění značkování nadměrné zobecňování připisování úmyslu překrucování skutečnosti nesoulad slovního a mimoslovního projevu

32 PASIVNÍ CHOVÁNÍ základní rys: přizpůsobivost požadavkům druhých způsoby: důvod: role: styl: možný důsledek: bezbrannost, ustupování, vyhýbání se konfliktům závislost na druhých a jejich hodnocení chudáčka, obětavého dobráka prohra výhra nebo prohra prohra zneužívání druhými, sociální fobie, deprese

33 AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ základní rys: prosazování na úkor jiných způsoby: obviňování okolí důvod: skrytá potřeba zvýšení sebevědomí role: diktátor, kontrolór, mravokárce styl: výhra - prohra možný důsledek: odcizení od druhých, hysterie

34 MANIPULATIVNÍ CHOVÁNÍ základní rys: sleduje cíl nepřímo způsoby: důvod: role: styl: vyvolávání pocitů viny, lichocení, apely na morálku sobectví, potřeba zvýšit si sebevědomí, vnitřní prázdnota oběť, světice skrytá výhra - prohra možný důsledek: neschopnost opravdovosti ve vztazích, hysterie

35 ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ základní rys: přímé, otevřené, sebevědomé, klidné způsoby: respektující sebe i druhého, kompromisy důvod: úcta k sobě i druhým, čestnost, odvaha role: sebe sama styl: výhra - výhra možný důsledek: plné psychické zdraví

36 PŘEMÝŠLEJTE O SVÝCH PRÁVECH: Mám právo, aby se se mnou zacházelo s úctou Mám právo vyjádřit své potřeby a stanovit své priority Mám právo vyjádřit své pocity Mám právo vyjádřit své názory a hodnoty Mám právo za svou osobu říkat Ano a Ne Mám právo na chyby Mám právo na změnu rozhodnutí Mám právo říci Nerozumím a vyžadovat více informací Mám právo požádat o to, co chci Mám právo nepřijmout odpovědnost za problémy ostatních Mám právo jednat s ostatními a být nezávislý na jejich souhlasu

37 3 KROKY PŘIJÍMÁNÍ KRITIKY: Souhlasit s kritikem Vyžádat si vysvětlení kritiky Navrhnout nebo požádat o řešení

38 ASERTIVNÍ VYJÁDŘENÍ KRITIKY respektuje důstojnost druhého člověka kritizujeme chování a ne osobu je konkrétní, přesná, srozumitelná - základem je zpětná vazba: Když děláš...v situaci..., já se cítím.. je provedena ve vhodné situaci a vhodné době - raději osobně než ve skupině vyhnout se použití absolutizujících výrazů, zobecnění, krajních hodnocení

39 TYPOLOGIE OSOBNOSTI MBTI

40 TYPOLOGIE MBTI čtyři dimenze: ISTJ ISFJ INFJ INTJ extraverze E - introverze I myšlení T - cítění F intuice N - smysly S usuzování J - vnímání P 4 x 4, tj. 16 osobnostních typů ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

41 ČTYŘI TEMPERAMENTY SP orientace na zde a nyní, na okamžik, na nespoutanost, volnost, na praktické a pragmatické věci, je mu cizí kalkulace, vyčkávání, vypočítavost, střádavost SJ váží si povinnosti, služby, kontinuity, tradice a sounáležitosti, svých cílů dosahuje spolehlivostí, oddaností, schopností myslet na zítřek SJ SJ NF NT SP SP NF NT SP SP NF NT SJ SJ NF NT

42 ČTYŘI TEMPERAMENTY NT dispozice k objevování nového, porozumění souvislostem, ovládání přírodních sil, předvídání budoucích jevů SJ SJ NF NT SP SP NF NT NF stále hledají vyšší smysl a cíl, jsou ve stavu přeměny, hledají pravdu, jedinečnost, smysl, autenticitu, často uměleckou formou SP SP NF NT SJ SJ NF NT

43 TEMPERAMENT SP největší smysl pro realitu, vyjednavači, vyhmátnout podstatu věci, vynikají při řešení obtíží a krizí sebedůvěra a neohroženost vyplývá z jejich smyslu pro realitu mají čich na vyhledávání příležitostí, nic pro ně není jednou pro vždy dáno skvěle si vedou v krizi, minimálně delegují, dávají příkazy, vyzařuje z nich autorita, kterou ostatní respektují netíží je teorie, koncepce, cíle, jsou maximálně pružní a přizpůsobiví jsou výkonní, lehce se adaptují, mají pozorovací talent, lze s nimi dobře vyjít bývají více orientovaní na věci než na lidi, mohou být neosobní

44 TEMPERAMENT SJ v centru zájmu je organizace jako celek, rádi stanovují postupy, návrhy, pravidla, do organizace vnášejí stabilitu, řád a pořádek, podřízení ví, na čem s nimi jsou, chovají se v stejných situacích stejně jsou tradicionalisté, sentimentální, nostalgičtí, vytvářejí v organizaci tradice, rituály mají smysl pro sociální odpovědnost, mají vlastní naázory a dokáži je projevit, bývají vlivní, nesoustřeďují se však na lidi a hodnoty, ale spíše na procedurální záležitosti umějí být rozhodní a rozhodují rádi, ctí předpisy, odvádějí precizní a přesnou práci úlohy s otevřeným koncem je znepokojují, zachovávají kontinuitu, ale mohou i konzervovat přežité postupy

45 TEMPERAMENT NT věnují se rádi koncepční práci za hranicí dneška, uplatňují intelekt při složitých úlohách, zajímá je nové pojetí, co nikdo nezkusil, složití, komplexní, vizionáři, nemají rádi chyby, jsou-li ostatní intelektově stejně na výši jako oni, projevují údiv na okolí mohou klást nerealistické nároky a požadavky, neboť málokdy jsou spokojeni i sami se sebou jsou architekty změn, v projevech bývají úsporní, s nechutí vyjadřují, co je zřejmé v centru jejich pozornosti jsou možnosti, potenciál, někdy až příliš brzy přicházejí z návrhy změn umí verbalizovat nápady jiných, jejich záliba v principech jim brání vcítit se do jiných a mohu tak působit chladně

46 TEMPERAMENT NF mají mimořádné mezilidské dovednosti, orientují se na lidi, bývají velmi osobní, pečují o potřeby a růst lidí, místo o organizaci, tíhnou k participativnímu stylu řízení jsou mimořádně verbálně zdatní, dovedou se vcítit do druhých, mají své charisma, umějí se nadchnout a tím nakazit i ostatní mají schopnost ve špatném vidět něco dobrého, přeměňovat problémy na příležitosti někdy jsou až příliš hovorní, mohou se někyd rozhodovat spíše na základě osobních vztahů než nestranného hodnocení nevyrovnávají se příliš dobře se svou kritikou, berou na sebe vinu

47 Typ Motivační potřeba Jak se projevují? Pozitiva Negativa Dominátor (D) moc prestiž autorita rozhodovat přidělovat práci hodnotit seberealizace velmi angažovaný má málo času věčně někam spěchá všechno řeší za pochodu má všude nepořádek neřeší detaily často přirozený vůdce motivuje ostatní ví, co chce motor v týmu dává si náročné cíle vizionář je kreativní, umí neřeší postupy nezajímají ho problémy nadřazené, arogantní chování nic ho nezajímá kritik často svoje vize Všudybýlek (V) kontakty přátelská atmosféra přijetí oslnit nabídkou nebo vystupováním každého si získat Konzerva (S) Puntičkář (P) stálost, stabilita jasné, předem stanovené NEMĚNNÉ podmínky mít jasné zadání zaměřené na detaily dostatek času a prostoru pro přesnost ukecaný pořád někam chodí organizuje mluví o budoucnosti velmi družný, přátelský potřebuje jasné zadání neočekávaná změna ho rozhodí přesná práce puntičkář práce mu déle trvá soustředí se ve všem má řád a pořádek rozumí práci, jeho názory jsou cenné když něco řekne, zpravidla to sedí improvizovat přátelský navozuje přátelskou atmosféru na pracovišti je s ním legrace galantní rád lichotí je stálý, spolehlivý přesně splní úkol často je výkonný je pečlivý spolehlivý přesně splní zadání nevyrušuje při práci ostatní neriskuje nedokáže realizovat vyrušuje, vyhledává kontakty neumí sedět na místě slibotechna nedrží slovo řídí se momentální situací vyhýbá se řešení problémů s každým chce být kamarád není flexibilní není komunikativní často uzavřený do sebe (hledá řešení, je odpoutaný od reality) velmi málo flexibilní nekomunikativní uzavřený do sebe morous obtěžuje pedantstvím a puntičkářstvím

48 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, OSOBNÍ IMAGE

49 SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ ČLOVĚKA, POPŘ. ETIKETA, BONTON souhrn společenských zvyklostí, které nám umožňují efektivně přežít a ochránit se před společenskými úrazy je to vlastně souhrn pravidel, norem, tradic a nepsaných zákonů, které určují obvyklé a přijatelné mechanismy našeho chování ve společnosti

50 KDO JE VÍCE A KDO MÉNĚ SPOLEČENSKY VÝZNAMNÝ 1. více společensky významný je starší než mladší (delší doba práce pro společnost, zásluhy, zkušenosti, atd.) 2. více společensky významná je žena než muž (ženy jsou růže mezi trním, něžnější pohlaví, rození dětí, výchova, atd.) 3. více společensky významný je nadřízený než podřízený ( funkce, znalosti, zkušenosti) 4. více společensky významná je známá, populární, zasloužilá osoba

51 ZÁKLADNÍ SPOLEČENSKÉ STYKY A ZÁSADY CHOVÁNÍ tykání pozdrav podání ruky představování oslovení telefon kouření

52 SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚROVÝ ROZHOVOR NEvykejte osobě, kterou znáte a běžně si s ní jinak tykáte NEnechte zapnutý mobilní telefon NEžvýkejte NEbuďte žoviální NEzasahujte do vedení pohovoru NEdávejte najevo svou nadřazenost

53 PRVNÍ DOJEM na to, aby si lidé udělali první dojem, lidem stačí velmi krátký čas (několik sekund, zpravidla do 7s.) 80% úspěchu je v kvalitní přípravě na setkání Jak první dojem vzniká? roli hraje především verbální a neverbální komunikace, styl a způsob vyjadřování. Často 60% přípravy je věnováno záležitostem, které ovlivňují výsledek nejméně.

54 OSOBNÍ STYL - IMAGE je souhrnem tělesného vzhledu, oblékání, chování a vystupování

55 OBLEČENÍ dobrý styl oblékání může výborně kompenzovat tělesné nedostatky. Silnou zbraní ve vašich rukou jsou vhodně volené barvy. ohnivá červená vám dodá sebedůvěru, působí povzbudivě, aktivně, dokonce je prokázáno, že ovlivňuje krevní tlak, zvyšuje tepovou frekvenci i chuť k jídlu. oranžová je barva optimismu, vášnivosti a kreativity. Působí nespoutaně, dynamicky a vesele.

56 BARVY A TYPOLOGIE BAREV nebojte se ani žluté, která přitahuje pozornost, povzbuzuje myšlení i chuť do života. modrá se asociuje s rozumem, komunikací, rozvahou. To vše budete při jednání potřebovat a modrá vám pomůže takový dojem vyvolávat. zelená zase vzbuzuje důvěru, přátelskost a stabilitu. Je ale zároveň barvou uklidňující a psychologové radí nevolit ji pro důležitá jednání, kde se potřebujete vy i váš protějšek náležitě soustředit.

57 BARVY A TYPOLOGIE BAREV černá nebo tmavě šedá barva se hodí pro významnou příležitost. hnědá barva vyvolává sice pocity důvěryhodnosti, přátelství a spolehlivosti, není však barvou vzbuzující respekt a podtrhující autoritu. Dobře se hodí pro neformální příležitosti.

58 OSOBNÍ PROJEV - NA OSTATNÍ PŮSOBÍTE SVÝM IMAGE celek složený z různých projevů vaší osobnosti a změny musí být promítnuty do každé z nich správný styl komunikace, společenská obratnost a náležité vystupování jsou dalšími důležitými faktory zvyšujícími vaši konkurenční výhodu kultura a celková úroveň mluveného projevu svým oblečením zapůsobíte na první pohled, svou řečí na první poslech řeč těla - neverbální komunikace je vedle psychologie barev nejzajímavější předmět zkoumání v problematice osobního image

59 Při tvorbě tohoto manuálu byly využity následující zdroje, které mohou být účastníky využity k samostudiu, prohloubení a získání dalších znalostí. NLP v praxi Neurolingvislické programování jako cesta k osobní jedinečnosti, autor Sue Kinih, vydal Management Press 2013 Průvodce úspěšnou komunikací Efektivní komunikace v praxi, autor Jan Vymětal, vydal Grada 2008 Řeč těla, autoři Allan a Barbara Pease, vydal Portal 2006 Tajná řeč těla, autor D. Lewisk vydal Victoria Publishing, Praha Typologie osobnosti, autor Michal Čakrt, Management Press, Praha 2005

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22 Komunikace Personální kompetence 3. přednáška 1/22 znamená Vysoká škola báňská Technická univerzita Komunikace v širším slova smyslu sdílení z latinského communicare = činit něco společným, společně sdílet

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu:

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: Sylabus Název modulu: Lektor: Komunikační dovednosti PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: V rámci studia základních komunikačních dovedností se pozornost zaměřuje především na kvalitní prezentační

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu V předmětu Psychologie a profesní komunikace se žáci seznámí se základními pojmy psychologie osobnosti a vývojové psychologie, získají

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více