Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev. Červen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev. Červen 2008"

Transkript

1 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev Červen 2008

2 Číslo výzvy Regionální infrastruktura a dostupnost 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: způsobilých výdajů na projekt 700 mil. Kč Výstavba, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy ve vazbě na síť TEN-T Modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy, včetně odstranění největších dopravních závad na silniční síti a na průtazích měst, zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy; výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy; modernizace křižovatek silnic II. a III. třídy se silnicemi I. třídy a s místními komunikacemi, související dopravní informační a řídící systémy. kraj, organizace zřizované krajem Číslo výzvy Regionální infrastruktura a dostupnost 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: způsobilých výdajů na projekt 120 mil. Kč Výstavba cyklistických stezek, bezpečnostní prvky na komunikacích z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů. Výstavba cyklistických stezek a rekonstrukce silničních komunikací pro vedení cyklistických stezek. Přednostně budou podporovány cyklistické stezky pro dálkové, nadregionální a regionální cyklotrasy. Opatření pro řešení bodových závad z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů na komunikacích (např. bezpečné přechody/přejezdy pro chodce a cyklisty, zpomalovací pruhy, ostrůvky uprostřed silnice, reflexní dopravní značení, s tím související komunikace pro pěší/cyklisty). Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí 2

3 Číslo výzvy: Regionální infrastruktura a dostupnost 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: způsobilých výdajů na projekt 150 mil. Kč Pořízení nízkopodlažních drážních vozidel městské hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy). Nákup nových nebo rekonstruovaných nízkopodlažních drážních vozidel městské hromadné dopravy. obce, organizace zřízené a založené obcemi provozující městskou hromadnou dopravu formou in-house služby, tj. prostřednictvím organizací 100% vlastněnými obcí. Číslo výzvy Regionální infrastruktura a dostupnost 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: mil. Kč Rozvoj integrovaného dopravního systému na území kraje a podpora regionální veřejné dopravy. Rozvoj integrovaného dopravního systému na území kraje a podpora regionální veřejné dopravy Zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy na úrovni kraje a jejich integrace. Odbavovací systémy (na základě jednotného standardu pro dopravní aplikace u všech dopravců v kraji), provázání s řídícím a informačním systémem vozidel veřejné dopravy, Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy dobudováním související infrastruktury Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými dopravními systémy, včetně zajištění návaznosti na individuální dopravu parkoviště typu P+R. Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí 3

4 Číslo výzvy Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: způsobilých výdajů na projekt 50 mil. Kč Infrastruktura pro terénní a ambulantní služby Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. se zaměřením na terénní a ambulantní služby (např. centra denních služeb, denní stacionáře, ) Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. se zaměřením na terénní a ambulantní služby (např. nízkoprahová denní centra, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, ) Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby odborného sociálního poradenství a dalších služeb sociální péče a prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. (např. ranná péče, terénní péče, pečovatelská služba, tísňová péče, ) Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen (příjemce NNO) 0,5 mil. Kč Podpora bude poskytována poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle zákona č. 108/2006 Sb. a novým poskytovatelům sociálních služeb, u kterých musí být jedním z výstupů projektu naplnění zákonných podmínek pro poskytování sociální služby registrace služby. V případě, že poskytovaná služba není způsobilá k registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., musí být v souladu s plány rozvoje sociálních služeb (na úrovni kraje, obce). Podpořeny budou také projekty, které nebudou zahrnuty v plánech rozvoje sociálních služeb, ale budou mít stanovisko se závazkem obce/kraje k zajištění financování projektu po dobu jeho udržitelnosti. Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené; obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené obcemi nad 50 tis. obyvatel; nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel; organizace zřízené státem; podnikatelské subjekty (vyjma chráněných dílen), realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel; 4

5 Číslo výzvy Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: Transformace pobytových zařízení Transformace pobytových zařízení o velkém počtu uživatelů na koedukovaná zařízení komunitního typu. Seznam zařízení schvaluje Moravskoslezský kraj. Podpora bude poskytována poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle zákona č. 108/2006 Sb. a novým poskytovatelům sociálních služeb, u kterých musí být jedním z výstupů projektu naplnění zákonných podmínek pro poskytování sociální služby registrace služby. Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené. obce, organizace zřízené obcemi; nestátní neziskové organizace; organizace zřízené státem; podnikatelské subjekty (vyjma chráněných dílen). Číslo výzvy Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: mil. Kč Modernizace výuky Modernizace vybavení škol, aby odpovídalo současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování (vybavení technického zaměření, nikoliv pouze nový nábytek); modernizace školských zařízení (vybavení technického zaměření, nikoliv pouze nový nábytek); zavádění ICT a multimediálního vybavení a e-learningu do výuky; rozvoj komunitní role škol. 1,5 mil. Kč Podporovány budou projekty realizované ve školách a školských zařízeních dle zákona č. 561/2004 Sb. (vyjma mateřských škol) předkládané těmito příjemci: Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené; obce nad 50 tis. obyvatel a organizace zřízené a založené obcemi nad 50 tis. obyvatel; organizace zřízené státem realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel; nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel; obchodní společnosti realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel. 5

6 Číslo výzvy Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: mil. Kč Infrastruktura rezidenčních služeb Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů se zaměřením na pobytové zařízení (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, atd., vyjma domovů pro seniory a hospiců. Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální prevence se zaměřením na pobytové zařízení dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (azylové domy, domy na půl cesty, atd.). Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení dalších služeb sociální péče a prevence, zaměřených na pobytové zařízení (dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (pečovatelská služba, tísňová péče, podpora samostatného bydlení, atd.). Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení sociálně - právní ochrany dětí zaměřeno na pobytové zařízení (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 0,5 mil. Kč Podpora bude poskytována poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle zákona č. 108/2006 Sb. a novým poskytovatelům sociálních služeb, u kterých musí být jedním z výstupů projektu naplnění zákonných podmínek pro poskytování sociální služby registrace služby. V případě, že poskytovaná služba není způsobilá k registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., musí být v souladu s plány rozvoje sociálních služeb (na úrovni kraje, obce). Podpořeny budou také projekty, které nebudou zahrnuty v plánech rozvoje sociálních služeb, ale budou mít stanovisko se závazkem obce/kraje k zajištění financování projektu po dobu jeho udržitelnosti. Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené; obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené obcemi nad 50 tis. obyvatel; nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel; organizace zřízené státem; podnikatelské subjekty, realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel. Výše uvedení žadatelé realizující projekt transformace pobytových zařízení o velkém počtu uživatelů na koedukovaná zařízení komunitního typu. Seznam zařízení schvaluje Moravskoslezský kraj. 6

7 Číslo výzvy Rozvoj cestovního ruchu Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: mil. Kč Vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství a další infrastruktura pro cestovní ruch (nezahrnuje aktivity v oblasti revitalizace památek) Výstavba a rekonstrukce vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství. Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch. (u aktivity značení tras a zřizování nových naučných turistických tras 0,5 mil. Kč) Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené; obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí; 1; nestátní neziskové organizace organizační složka státu; 2; podniky Místo realizace projektu je touto výzvou omezeno na území obcí s pověřenými obecními úřady s registrovanou mírou nezaměstnanosti nad 15 % (zdroj: MPSV, leden 2008). Jedná se o následující obce: Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava. 1 NNO s doloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím (tj. dvě po sobě následující uzavřená roční účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci). V případě aktivit týkajících se značení tras a zřizování nových naučných turistických tras budou projekty předkládané NNO s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč z ROP MS podporovány pouze v případě, že budou realizovány na území obce s více než 2000 obyvateli. Projekty NNO v obcích do 2000 obyvatel se způsobilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč spadají do působnosti Programu rozvoje venkova. 2 Podnikatelé s doloženým alespoň dvouletým účetním obdobím (tj. dvě po sobě následující uzavřená roční účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci), jejichž současným předmětem podnikání je podnikání v cestovním ruchu. Z ROP MS nebudou podporovány projekty zemědělských podnikatelů. 7

8 Číslo výzvy Rozvoj cestovního ruchu Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: mil. Kč Zvýšení kvality ubytovacích zařízení pro turisty, včetně doprovodných služeb poskytovaných v těchto zařízeních Zvýšení kvality ubytování Zvýšení kvality doprovodných služeb ubytovacích zařízení Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené; obce, organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí; dobrovolné svazky obcí; 3; nestátní neziskové organizace 4; malé a střední podniky 5; podniky ve městě s lázeňským statutem 3 NNO s doloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě uzavřené účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci). 4 Podnikatelé s doloženým alespoň dvouletým účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě uzavřené účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci), jejichž současným předmětem podnikání je podnikání v cestovním ruchu. Z ROP MS nebudou podporovány projekty zemědělských podnikatelů. 5 Podnikatelé s doloženým alespoň dvouletým účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě uzavřené účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci), jejichž současným předmětem podnikání je podnikání v cestovním ruchu. Z ROP MS nebudou podporovány projekty zemědělských podnikatelů. 8

9 Číslo výzvy Podpora využívání brownfields Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: mil. Kč Regenerace ploch brownfields a jejich příprava pro budoucí využití. Podpora bude zaměřena na regeneraci brownfields, pro nezemědělské a nepodnikatelské účely, resp. na využití brownfields, jejichž plocha využitá pro zpracovatelský průmysl bude menší než 50 % celkové rozlohy. Součástí podporovaných projektů na regeneraci lokalit typu brownfields není jejich následné využití. Budou podporovány zejména tyto aktivity: Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů; podpora majetkoprávního řešení lokalit; demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků; odstranění ekologických zátěží pouze v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž, která spadá do působnosti OPŽP. O závažnosti zátěže bude rozhodovat MŽP na základě podkladů předaných žadatelem, před předložením žádosti o financování z ROP; vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území na hranici pozemku; regenerace objektů pouze výjimečně v ekonomicky opodstatněných případech. Nebude podpořena výstavba nových objektů, pouze příprava plochy pro prodej nebo regenerace objektu pro další využití. Nebudou podporovány projekty, jejichž výstupy se projeví v následujících odvětvích: projekty, které jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES (zemědělské výrobky) zemědělství, rybolov, akvakultura vymezeno OKEČ A 01, A 02, B 05. OKEČ 10-37, dále také strategické služby a technologická centra, popř. výzkum a vývoj velkoplošná obchodní centra (nad m2 v jednom podlaží) Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené; obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí; státní podniky; nestátní neziskové organizace; společný podnik veřejného a soukromého sektoru, za předpokladu, že v něm má veřejný sektor rozhodovací majoritu; 9

10 Číslo výzvy Rozvoj měst 3.1 Rozvojové póly regionu Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: způsobilých výdajů na dílčí projekt mil. Kč Průběžná výzva na předkládání projektů v rámci IPRM Dle schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. Výběr projektů provádí město.. Obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené a založené obcemi nad 50 tis. obyvatel; nestátní neziskové organizace realizující projekt v rámci IPRM v obci nad 50 tis. obyvatel; Moravskoslezský kraj realizující projekt v rámci IPRM a organizace jím zřízené a založené realizující projekt v rámci IPRM v obci nad 50 tis. obyvatel; podniky realizující projekt v rámci IPRM v obci nad 50 tis. obyvatel. 6 Průběžná výzva k předkládání projektů otevřená do Číslo výzvy Rozvoj měst 3.2 Subregionální centra Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: mil. Kč Ostatní občanská vybavenost, veřejná prostranství Přitažlivá města - modernizace, výstavba a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných budov, regenerace památkových objektů, muzeí apod., rekonstrukce veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích, regenerace lokalit typu brownfields (pouze v souvislosti s novým nebo změněným funkčním využitím území), revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst. Infrastruktura sociálních služeb, Infrastruktura zdravotnických služeb. obce s 5 tis. 50 tis. obyvateli, organizace zřízené a založené obcemi s 5 tis. 50 tis. obyvateli nestátní neziskové organizace realizující projekt v obcích s 5 tis. 50 tis. obyvateli Příjemci jiní než jsou obce musí předložit souhlas obce s navrhovaným projektem. 10

11 Číslo výzvy Rozvoj venkova 4.1 Rozvoj venkova Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: ukončení výzvy: Max. velikost dotace poskytnuté na projekt 300 mil. Kč Ostatní občanská vybavenost, veřejná prostranství Obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovských sídel, veřejných budov, veřejných prostranství (vč. veřejného osvětlení, mobiliáře apod.) a zeleně vesnic, památek, místních atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví; rekonstrukce, případně výstavba nových, místních komunikací, jsou li součástí úprav centra obce nebo přiléhají-li k významným objektům obce nebo je-li na nich ohrožena bezpečnost chodců; zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity venkovských oblastí, venkovského kulturního dědictví (zachování památek lidové architektury, tradičních řemesel, apod.); výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky objekty občanské vybavenosti; rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu; rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání; regenerace brownfields, které budou využívány z více než 50 % pro jiné účely než pro výrobu a strategické služby - tato aktivita musí zahrnovat také nové využití plochy nebo objektu, není podporována pouhá příprava rozvojové plochy nebo objektu; regenerace veřejných prostranství na sídlištích. 1 mil. Kč 50 mil. Kč Obce a města s počtem od 500 do obyvatel; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované a založené dobrovolnými svazky obcí a obcemi s počtem od 500 do obyvatel; nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 500 do 5 000; zájmové sdružení právnických osob, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 500 do 5 000; Příjemci jiní než jsou obce musí předložit souhlas obce s navrhovaným projektem. 11

12 Číslo výzvy Rozvoj venkova 4.1 Rozvoj venkova Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: Předpokládaný termín ukončení výzvy: způsobilých výdajů na projekt Max. velikost dotace poskytnuté na projekt 300 mil. Kč Školství a volnočasové aktivity, ostatní občanská vybavenost, veřejná prostranství Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání; rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit bude podporována rekonstrukce nebo výstavba zejména víceúčelových zařízení a ploch využitelných pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity obyvatel; obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovských sídel, veřejných budov, veřejných prostranství (vč. veřejného osvětlení, mobiliáře apod.) a zeleně vesnic, památek, místních atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví; rekonstrukce, případně výstavba nových, místních komunikací, jsou li součástí úprav centra obce nebo přiléhají-li k významným objektům obce nebo je-li na nich ohrožena bezpečnost chodců; zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity venkovských oblastí, venkovského kulturního dědictví (zachování památek lidové architektury, tradičních řemesel, apod.); výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky objekty občanské vybavenosti; rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu; rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání; regenerace brownfields, které budou využívány z více než 50 % pro jiné účely než pro výrobu a strategické služby - tato aktivita musí zahrnovat také nové využití plochy nebo objektu, není podporována pouhá příprava rozvojové plochy nebo objektu; regenerace veřejných prostranství na sídlištích. 1 mil. Kč 50 mil. Kč Obce a města s počtem od 500 do obyvatel; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované a založené dobrovolnými svazky obcí a obcemi s počtem od 500 do obyvatel; nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 500 do 5 000; zájmové sdružení právnických osob, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 500 do 5 000; soukromé školy v obcích od 500 do obyvatel; Příjemci jiní než jsou obce musí předložit souhlas obce s navrhovaným projektem. 12

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2013 a rok 2014 Specifikace výzev. Červenec 2013

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2013 a rok 2014 Specifikace výzev. Červenec 2013 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2013 a rok 2014 Specifikace výzev Červenec 2013 Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Červenec 2013 2 Výzva č. 20, dílčí oblast

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev. (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011)

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev. (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011) Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011) 21. 12. 2010 Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 21.12.

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Březen Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Březen Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Březen 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 2.3.2015

Více

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Zpracoval Ing. Jana Szczuková KAZUIST, spol. s r.o. Třinec V Třinci dne 18.7.2013 KAZUIST, spol. s r.o.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2012 a první pololetí roku 2013 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2012 a první pololetí roku 2013 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2012 a první pololetí roku 2013 Specifikace výzev 21. 8. 2012 Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 21. 8. 2012 2 Výzva č. 18, dílčí oblast

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ

PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ DUBEN 2017 Věstník MAS Český sever MAS Český sever, z. s. Národní 486, 407 47 Varnsdorf info@masceskysever.cz Máte zájem o některou z níže uvedených dotací? Případně jste zde

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP Operační programy nejsou stále definitivně schváleny Evropskou komisí. Navrhované pritority a oblasti intervence v rámci Regionálních operačních programů

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

MV pril 2. Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory

MV pril 2. Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory MV 10 04 pril 2 Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory Stránka 1 z 9 Úplný název 11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 511100 podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Více

Integrovaný regionální operační program IROP

Integrovaný regionální operační program IROP Realizace SCLLD MAS Podještědí Integrovaný regionální operační program IROP Úvodní prezentace VH MAS Podještědí 30. 11. 2017 Manažer IROP: Ing. Filip Šafařík Programový rámec IROP 2014-2023 Celková alokace

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

4.1 Rozvoj venkova zaměření výzvy. Občanská vybavenost, školství, volný čas

4.1 Rozvoj venkova zaměření výzvy. Občanská vybavenost, školství, volný čas 4.1 Rozvoj venkova zaměření výzvy Občanská vybavenost, školství, volný čas Obsah 1. blok 9.00 10.30 Systém poskytování informací na ÚRR Specifické zaměření výzvy Veřejná podpora vůči oblasti podpory Povinné

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

MAS Hustopečsko IROP 2.výzva MAS Hustopečsko-IROP- Sociální služby

MAS Hustopečsko IROP 2.výzva MAS Hustopečsko-IROP- Sociální služby MAS Hustopečsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hustopečsko na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Lužnice, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Lužnice na období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání

Více

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb MAS ORLICKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Litomyšlsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Partnerství venkova, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014 2020 oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí

Více

MAS Rozvoj Krnovska IROP Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb

MAS Rozvoj Krnovska IROP Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb MAS Rozvoj Krnovska jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Rozvoj Krnovska na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

Více

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období 2014 2020 vyhlašuje III. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL

Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL Formy financování Bezhotovostní platby Hotovostní platby Věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace leasing Kritéria přijatelnosti Projekt

Více

MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Podpora sociálního začleňování

MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Podpora sociálního začleňování MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Mezi Úpou a Metují, z.s. období 2014 2020 na vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje. změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje. změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH

Více

1. Programový rámec IROP

1. Programový rámec IROP 1. Programový rámec IROP Integrovaný regionální operační program (IROP) umožňuje přerozdělit finanční prostředky prostřednictvím 4 Opatření CLLD: Grafické znázornění struktury programového rámce IROP Programový

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I.

Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I. Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I. 17. července 2017, zasedací místnost MěÚ Mohelnice Typy podporovaných aktivit Rozvoj sociálních

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Horní Radechová na období Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Horní Radechová na období Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Horní Radechová na období 2016 2021 Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role obce 1.1. Doprava a komunikace Zlepšení

Více

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH V rámci Specifického cíle IROP - 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských

Více

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

193/06_16_072/CLLD_17_03_011"

193/06_16_072/CLLD_17_03_011 MAS Krkonoše jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Krkonoše na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Chrudimsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Chrudimsko na období 2014 2020 oznamuje změnu pro 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice Vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I. MAS Mohelnicko, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Mohelnicko na období 2014-2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Novinky k národním dotačním titulům v oblasti regionální politiky

Novinky k národním dotačním titulům v oblasti regionální politiky MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor regionální politiky Novinky k národním dotačním titulům v oblasti regionální politiky Radana Leistner Kratochvílová Hradec Králové, 11. října 2017 Podpora ze státního

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Česká Kanada IROP Sociální služby I

MAS Česká Kanada IROP Sociální služby I MAS Česká Kanada o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Česká Kanada na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb

opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM IROP opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 27. 2. 2019 Představení opatření Alokace: 6 228 440 (= CZV = 100 %) 5 917 000

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Petr Achs,

Petr Achs, ROP Severozápad 2007-13 Petr Achs, petr.achs@nuts2severozapad.cz Obsah Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Základní informace o ROP Prioritní osy a jednotlivé oblasti podpory

Více

dotační rozcestník NOVÉ VÝZVY (vyhlášené v prosinci 2007) (uzávěrka podkladů ) Operační program

dotační rozcestník NOVÉ VÝZVY (vyhlášené v prosinci 2007) (uzávěrka podkladů ) Operační program DO 53-58 nv,pv,zd 9.1. 8:09 PM Stránka 53 NOVÉ VÝZVY (vyhlášené v prosinci 2007) (uzávěrka podkladů 3. 1. 20) Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 2 (03/2018)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 2 (03/2018) 2015 I n á š k r a j j e k r a j p o h o d y Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 2022 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP Verze č. 2 (03/2018) Obsah 1. Programový rámec IROP...

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 15. ledna 2008 Hlavní východiska: Schválení ROP Střední Morava 11. prosince 2007 Schválení

Více

Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období zápis

Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období zápis Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období 2014 2020 zápis 13. 11. 2014 Návrh Strategických cílů, specifických cílů a opatření Pracovní skupina Rozvoj obcí Vize Ekoregion

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Informace o národních programech MMR na rok 2018 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Informace o národních programech MMR na rok 2018 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informace o národních programech MMR na rok 2018 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Zvíkovské Podhradí, 26. října 2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova ze státní rozpočtu Dotace regionální politika Dotace

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 81. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 81. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 81. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. Identifikace výzvy Operační

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace Přílo: 6 Indikátory a jejich kvantifikace Účinnost: 17.9. 2007 Datum zveřejnění: 14. 9. 2007 Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslení dosažených efektů poskytnuté finanční pomoci. Pomocí indikátorů

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Boleslavsko, z.ú. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Boleslavsko na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Strakonicko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje STRAKONICKO - místo pro život" na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Rožnovsko na období 2014-2020

Více

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horňácko a Ostrožsko na období

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horňácko a Ostrožsko na období MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horňácko a Ostrožsko na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatelům Trnková Alena Tel. č. 775 678 525 1 Program: 1) Informace o vyhlášené výzvě

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Infrastruktura pro kvalitní sociální služby dostupné i v odlehlých obcích

MAS Vyhlídky, z.s. IROP Infrastruktura pro kvalitní sociální služby dostupné i v odlehlých obcích MAS Vyhlídky, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Vyhlídky, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více