Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník"

Transkript

1 Základná škola Sačurov, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa s platnosťou od , inovovaných k , a k na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2

2 Tematicky celok / téma Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy / formy I. Opakovanie učiva 7. ročníka ( 5h) 1. Úvodná hodina 2. Chemicky čisté látky a zmesi 3. Chemické reakcie 4. Chemická reakcia horčíka s kyslíkom 5. Opakovanie 1 II. Zloženie látok (12 h) 6. Chemické prvky a zlúčeniny 7. Atómy a chemické prvky 8. Atómy a chemické prvky 9. Názvy a značky chemických prvkov 10. Tvoríme projekt Skúmame pôvod názvov chemických prvkov 11. Molekuly prvkov a molekuly zlúčenín 12. Ióny 13. Chemické vzorce a oxidačné číslo. 14. Iónová väzba 15. Kovalentná väzba 16 Určovanie druhu väzby 17. Opakovanie 2 III. Chemické prvky (12 h) 18. Periodická tabuľka chemických prvkov 19. Periodický zákon 20. Kovy, polokovy a nekovy 21. Kovy a polokovy 22. Nekovy 23. Vodík 24. Kyslík chemicky čistá látka, zmes - rôznorodá - rovnorodá chemická reakcia, reaktant, produkt, schéma chemickej reakcie, zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách, chemické zlučovanie, chemický rozklad chemický prvok, chemická zlúčenina častice látok, atóm - elektrónový obal, - jadro atómu, - protón, neutrón, elektrón, protónové číslo, názvy prvkov, značky prvkov molekula, chemický vzorec, chemická zlúčenina ión - katión, - anión chemická väzba - iónová väzba, - kovalentná väzba, - spoločný elektrónový pár väzbový pár periodická tabuľka prvkov - skupiny, - periódy, kovy, polokovy a nekovy vodík, zlúčeniny vodíka - rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi (rôznorodé a rovnorodé zmesi - chápať chemickú reakciu ako chemický dej, - uviesť príklady chemických reakcií z bežného života, - rozlíšiť reaktanty a produkty, - slovne zapísať schému chemickej reakcie, - poznať zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách, - rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického zlučovania a chemického rozkladu, - poznať príklady chemického zlučovania a chemického rozkladu v bežnom živote, - slovne zapísať schému chemického zlučovania a chemického rozkladu - rozlíšiť prvky a zlúčeniny - opísať stavbu atómu, - poznať označenie elektrického náboja protónov, elektrónov, neutrónov, - napísať protónové čísla atómov,, - poznať význam chemických značiek prvkov, - poznať slovenské názvy a značky prvkov: Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na, O, P, Pb, S, Se, Si, Zn vysvetliť vznik molekuly, - rozlíšiť dvojatómové a viacatómové molekuly,. rozlíšiť molekuly prvkov a zlúčenín, - poznať rozdiel medzi prvkom a zlúčeninou, - poznať rozdiel medzi atómom a molekulou, - vysvetliť použitie značiek a vzorcov pri zápise prvkov a zlúčenín - vysvetliť vznik katiónu a aniónu, - vedieť napísať schému vzniku iónov, - poznať zápis náboja iónu, - poznať zápis oxidačného čísla atómu prvku - chápať chemickú väzbu ako súdržné pôsobenie medzi atómami, - poznať funkciu elektrónov pri vzniku chemickej väzby, - pozorovanie, pokus - demonštračná - heuristická - problémová - práca s textom - questionsstorming produkovať čo najviac otázok - fixačné - aplikačné - diagnostické Formy: - individuálne - skupinové - vyučovacie bloky - experimenty - pozorovanie, pokus - základný typ hodiny - laboratórne cvičenie - InTab -HotPot - PV Poznámka IFV IFV EV

3 25. Železo najvýznamnejší kov kyslík, 26. Sodík a draslík alkalické kovy 27. Tvoríme projekt - Význam biogénnych prvkov pre človeka (Na, K, Ca a Fe) 28. Tvoríme projekt Ozón pre človeka užitočný aj škodlivý Opakovanie 3 IV. Chemické zlúčeniny (24) 30. Voda 31. Halogenidy 32. Oxidy 33. Významné oxidy 34. Oxidy v stavebníctve 35. Oxidy a životné prostredie 36. Sulfidy 37. Kyseliny 38. Kyseliny v domácnosti 39. Skúmanie kyslosti roztokov 40. Zloženie a vlastnosti kyselín 41. Významné kyseliny 42. Hydroxidy 43. Skúmame zásaditosti roztokov 44. Zloženie a vlastnosti hydroxidov 45. Významné hydroxidy 46. Laboratórne práca č.1- Meranie ph rôznych látok 47. Laboratórne práca č.2 Pozorovanie zmeny sfarbenia prírodných farbív v závislosti od kyslosti a zásaditosti roztoku 48. Soli 49. Významné soli chloridy, sírany 50. Významné soli dusičnany, uhličitany 51. Tvoríme projekt Minerálne vody v našom regióne 52. Tvoríme projekt Piť či nepiť Coca-colu? 53. Opakovanie 4 zlúčeniny kyslíka železo, oceľ alkalické kovy (Na, K), zlúčeniny alkalických kovov používanie správnej terminológie Voda - tvrdosť vody oxidy, - významné oxidy a ich vlastnosti kyseliny - bezkyslíkaté, - kyslíkaté, - kyslosť roztokov, - ph hydroxidy, zásaditosť roztokov vlastnosti solí, použitie solí, minerálne látky v prírode meranie ph vlastnosti solí, použitie solí, minerálne látky v prírode - vysvetliť na príkladoch látok NaCl a H 2 vznik iónovej a kovalentnej väzby - utriediť - poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a meno autora (D. I. Mendelejev), - určiť počet periód (radov) a skupín (stĺpcov) v periodickej tabuľke prvkov, - vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového čísla, - poznať vlastnosti kovov, polokovov a nekovov dôležitých v bežnom živote, - uviesť význam katiónov železa, horčíka a vápnika pre ľudský organizmus a ich potravinové zdroje - vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a použitie vodíka, - poznať vodík ako biogénny prvok - vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a použitie kyslíka, - poznať kyslík ako biogénny prvok - poznať význam železa v priemysle, - poznať železo ako biogénny prvok poznať vlastnosti alkalických kovov, - poznať sodík a draslík ako biogénne prvky a ich potravinové zdroje - získavať informácie a tvorivo ich spracúvať, - podieľať sa na práci v skupine, - prezentovať a obhájiť svoju prácu - poznať rozdiely medzi tvrdou a mäkkou vodou, - poznať význam vody - určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch, - vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov, - vedieť názvy a vzorce CO, CO 2, N 2 O 5, SO 2, SO 3, CaO, - poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú kyslé dažde, - poznať príčiny vzniku uvedených oxidov, - poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie a možnosti obmedzenia ich vzniku - pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl s vodou, znečisťovanie ovzdušia TPaPZ EV ozónová diera FG ceny materiálov v stavebníctve EV oxidy a životné prostredie EV kyslé dažde

4 V. Chemické reakcie (10h) 54. Chemická reakcia roztoku modrej skalice s roztokom sódy - ZZ hmotnosti 55. Chemické reakcie a chemické rovnice 56. Neutralizácia 57. Laboratórne práca č.3 - Neutralizácia 58. Redoxné reakcie 59. Oxidácia a redukcia 60. Reakcia medi so vzdušným kyslíkom 61 Laboratórne práca č.4 Reakcia kyseliny s kovom 62. Opakovanie Laboratórne práca č.5 Príprava oxidu meďnatého VI. Opakovanie a rozšírenie učiva (3h) 64. Názvoslovie anorganických zlúčenín 65. Prezentácie 66. Záverečné zhrnutie učiva chémie 8.ročníka Vysvetlivky: ENV - environmentálna výchova IFV - informatická výchova PDV - protidrogová výchova TPaPZ- tvorba projektu a prezentačné zručnosti FG finančná gramotnosť InTab - vyučovanie s interaktívnou tabuľou chemické reakcie, zákon zachovania hmotnosti, chemické rovnice neutralizácia oxidácia, redukcia, redoxné reakcie názvy zložitejších chemických zlúčenín a tvorba ich chemických vzorcov utriediť žiakov - poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom organizme, - poznať použitie kyseliny chlorovodíkovej, dusičnej a sírovej, - vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý alebo neutrálny, - vedieť, na čo slúži stupnica ph, - vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými papierikmi, - poznať pravidlá bezpečnej práce so žieravinami - vykonať prácu podľa návodu, - vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, - vedieť zaznamenať výsledok pokusu - poznať zloženie hydroxidov, - pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou NaOH s vodou, - určiť pomocou univerzálneho indikátorového papierika ph rôznych roztokov, - vedieť názvy a vzorce NaOH, KOH, Ca(OH) 2 - chápať chemickú reakciu ako dej, pri ktorom sa látky menia, - poznať zápis chemickej reakcie chemickú rovnicu, ako dôsledok platnosti zákona zachovania hmotnosti, - vedieť zapísať jednoduché reakcie chemickými rovnicami- pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu zvyšuje, - poznať príklady redoxných reakcií z bežného života - utriediť TPaPZ FG TPaPZ tvorba prezentácií

5 HotPot - cvičenia HotPotatoes PV - cvičenia z Planéty vedomostí Prehľad tematických celkov Počet hodín 66 I. Opakovanie učiva 7. ročníka 5 hod II. Zloženie látok III. Chemické prvky IV. Chemické zlúčeniny 12 hod 12 hod 24 hod V. Chemické reakcie 10 hod VI. Opakovanie a rozšírenie učiva 3 hod

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: ôsmy Počet

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných k

Více

CHÉMIA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHÉMIA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Chémia Dľžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne Štúdijná forma denná

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Chémie. pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Chémie. pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z Chémie pre 8. ročník Počet hodín: 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015

Více

Chémia 6. ročník. Školský vzdelávací program Živá škola. Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej

Chémia 6. ročník. Školský vzdelávací program Živá škola. Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej Chémia 6. ročník Obsahový štandard Výkonový štandard Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej vedieť na konkrétnych príkladoch zhodnotiť a chemická reakcia, chemický dej

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 66 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Učebné osnovy z chémie pre 8.ročník ZŠ

Učebné osnovy z chémie pre 8.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVACÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET Vypracovala: RNDr. Ildikó Ötvös Pre 7., 8., 9. ročník - schválené PK, dňa: 24.08.2016 Základná škola a gymnázium

Více

Školský vzdelávací program - CHÉMIA

Školský vzdelávací program - CHÉMIA Školský vzdelávací program - CHÉMIA 1. Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: siedmy

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program Obsah učiva tvoria predovšetkým poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa študenti stretávajú v bežnom živote. Sú

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný projekt

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný projekt Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 9. ročník ZŠ (spracovaný v súlade s UO chémie schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 3. apríla 1997 rozhodnutím číslo 1640/97-151 s

Více

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom SNP 6, Trenčianske Teplice

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom SNP 6, Trenčianske Teplice Tematický výchovno-vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 2016 /2017 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Vyučujúci: Miroslav Zavacký Predmet: Chémia Počet

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet: Chémia CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

CHÉMIA. 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

CHÉMIA. 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne CHÉMIA 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam

Více

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A PRÍRODA PREDMET CHÉMIA SKRATKA PREDMETU CHEM ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 2 HODINY TÝŽDENNE 66 HODÍN ROČNE

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

CHÉMIA. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5-6. roč ,5-7.roč. Školský vzdelávací program Spolu

CHÉMIA. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5-6. roč ,5-7.roč. Školský vzdelávací program Spolu CHÉMIA Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby: v šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah 1 hodina. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Chémia. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kovačócyová

Chémia. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kovačócyová Chémia II. stupeň ZŠ ISCED2 Kovačócyová CHÉMIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

PREDMET : CHÉMIA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

PREDMET : CHÉMIA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Človek a príroda Chémia Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná šiesty. siedmy,

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

ŠkVP CHÉMIA 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP CHÉMIA 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Chémia / oblasť Človek a príroda / Ročník ôsmy Rozsah

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program CHÉMIA CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Učebné osnovy z chémie

Učebné osnovy z chémie Učebné osnovy z chémie Charakteristika učebného predmetu Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-PZC_2_6 Test obecná chemie Střední

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu CHÉMIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 5 Školský vzdelávací program 2 2 2 6 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium Stupeň vzdelania

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2016/2017 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne Chémia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Chémia Nižšie sekundár vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník 5.

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročníky: Časový rozsah výučby: Forma štúdia: Vyučovací jazyk : Človek a príroda CHÉMIA ISCED

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

Chémia. VII. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Chémia. VII. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Chémia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Téma Předmět a význam chemie Předmět chemie Význam chemie Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) vysvětlí

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Ministersto školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministersto školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministersto školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Obecná chemie, anorganická chemie

Obecná chemie, anorganická chemie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor,

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA Názov predmetu: Chémia Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: 6. 9. Časový rozsah výučby: 198 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Vypracovala:

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6. Člověk a příroda Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie (8. a 9. ročník), fyzika, přírodopis, zeměpis (6. až 9. ročník). Charakteristika výuky: Žáci poznávají

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA Názov oblasti ŠkVP: Človek a príroda Ročník: šiesty Časový rozsah výučby: 0,5 hodín týţdenne rozsah danný ŠVP + 0,5 hodiny týţdenne rozsah danný ŠkVP

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Chemické repetitorium. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Chemické repetitorium Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 1 Anorganická a obecná chemie Stavba atomu Atom je nejmenší částice hmoty, která obsahuje jádro (složené

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 50. ročník, školský rok 2013/2014 Kategória C Školské kolo TEORETICKÉ ÚLOHY ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA Chemická olympiáda kategória C 50. ročník školský

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH05

DUM VY_52_INOVACE_12CH05 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH05 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU ŠTÁTNY PEDAGOGIICKY ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM CHÉMIA ((Vzdel lávacia oblasťť:: Človek a prríírroda)) PRÍLOHA ISCED I 22 Poossúúddi iil llaa aa sscchhvváál lli iil llaa ÚPK ppr ree cchhéémi iiuu Mááj

Více

Chémia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1.

Chémia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1. Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Jarmila Dujková 1 Časová dotácia: Chémia 5. ročník 6. ročník

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití)

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití) OBSAH 1) Směsi 2) Voda, vzduch 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití) 5) Názvosloví halogenidy 6) Názvosloví oxidy, sulfidy 7) Názvosloví kyseliny,

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH04

DUM VY_52_INOVACE_12CH04 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH04 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop ATOM základní stavební částice všech hmotných těles jádro 100 000x menší než atom působí jaderné síly p + n 0 [1] e - stejný počet protonů a elektronů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Téma Zásady a jejich neutralizace, amoniak Ročník 9. Anotace Aktivita slouží

Více

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie - tercie Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) určí společné a rozdílné vlastnosti látek pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více