USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA"

Transkript

1 DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, DARVAR MB: POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE Predmet nabave SLGE OSIGRANJA IMOVINE I OSOBA Interna oznaka postupka : OS-BN PZP/web/2017 Procijenjena vrijednost nabave kn ( za cjelokupno - dvogodišnje ugovorno razdoblje) /godišnje Daruvar, prosinac 2016.

2 1. OPĆI DIO-PTE PONDITELJIMA ZA IZRAD PONDE 1. PODACI O JAVNOM NARČITELJ DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park DARVAR OIB: Tel.: 043/ Fax: 043/ Internetnetska adresa: daruvarske-toplice.hr OSOBA ILI SLŽBA ZADŽENA ZA KONTAKT ZA OPĆA OBJAŠNJENJA VEZANA Z DZN Renata Bačić voditelj poslova nabave Tel:(043) fax ( 043) ZA OBJAŠNJENJA VEZANA Z TABELE Snježana Weisser, voditelj financijsko računovodstvenog odjela Tel: (043) fax ( 043) POPIS GOSPODARSKIH SBJEKATA S KOJIMA JE NARČITELJ SKOB INTERESA Temeljem Članka 13. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine,9011,83/13,143/13,13/14) Specijalna bolnica Daruvarske toplice ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi nije u sukobu interesa ni sa jednim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju 3. INTERNA OZNAKA POSTPKA : OS-BN PZP/web / POSTPAK I NAČIN NABAVE: Postupak se provodi temeljem Internog pravilnika o bagatelnoj nabavi robe, radova i usluga sukladno čl.18 st.3 Zakon o javnoj nabavi ( NN BR.90/11,83/13,143/13,13/14 ). Za ovaj postupak nabave ne primjenjuje se postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. 5. ROK SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA: Okvirni sporazum se sklapa na razdoblje od 2 godine 6. Opis predmeta nabave: SLGA OSIGRANJA IMOVINE I OSOB 7. Evidencijski broj nabave /interna oznaka postupka : OS-BN PZP/web / POČETAK PRŽANJA SLGA : 1. siječanj 2017.

3 9. NAČIN NĐENJA: Obavezno je nuđenje cjelokupnog predmeta nabave 10. OPIS PREDMETA NABAVE: Predmet nabave: SLGA OSIGRANJA IMOVINE I OSOBA Predmet osiguranja su sva mjesta na kojima se nalaze ili se može naći imovina ili osobe Daruvarskih toplica Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju iz Specifikacije/Troškovnika za izradu ponude Detaljna razrada predmeta nabave utvrđena je u sadržaju ove dokumentacije. Predmet nabave podijeljen je po vrstama osiguranja i to: 1.Osiguranje od požara i nekih dr.opasnosti na ugovorenu vrijednost 2.Osiguranje osnovnih sredstava ( opreme),bez motornih vozila od industrije loma stroja na ugovorenu vrijednost 3.Osiguranje osnovnih sredstava (oprema) vodovod, objekti za filtriranje vode, kanalizacija i plinovod, bez motornih vozila od industrije lom stroja 4.osiguranje od provalne krađe i razbojstva na I rizik 5.Osiguranje od odgovornosti 6.Osiguranje lom stakla 7.Potpuno kasko osiguranje vozila 8.Osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja 11. MJESTO IZVRŠENJA SLGE "Daruvarske toplice" Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Daruvar sva mjesta na kojima se nalaze ili se može naći imovina ili osobe Daruvarskih toplica Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju iz Specifikacije 12. POČETAK I TRAJANJE IZVRŠENJA NABAVE Rok početka osiguranja je 1. siječanj 2017.u 0.00 sati, po potpisu ugovora o nabavi sklopljenog temeljem okvirnog sporazuma, a traje do ROK, NAČIN I VJETI PLAĆANJA Godišnja premija se plaća na virmanski, uplatom na žiro račun Ponuditelja, kvartalno, u(4) četiri jednaka obroka 14. JEZIK Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 15. OSTALI VJETI Ponuditelj na vlastiti rizik utvrđuje uvjete pod kojima će ako mu ponuda bude prihvaćena, izvršiti uslugu osiguranja imovine i ljudi, te se pretpostavlja da je Ponuditelj upoznat s imovinom za koju se vrši osiguranje te da se prije podnošenja ponude sa svim uvjetima za osiguranje po vrstama osiguranja. Stoga, Ponuditelji mogu pregledati imovinu za koju će se vršiti osiguranje a o čemu će se sastaviti zapisnik koji će potpisati predstavnici Naručitelja i Ponuditelja.

4 Ponuditelji mogu najaviti pregled imovine na tel:gosp.slavko Pokorny, tel: 043/ radnim danom od 9-12 sati Ponuditelji su obvezni pri izradi ponude u potpunosti se pridržavati svih navoda i zahtjeva iz Dokumentacije za postupak nabave. Zabranjeno je nuditi inačice (varijante) i alternativne ponude. Predmet nabave obavezno je nuditi u cjelosti. 16. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJČENJA PONDITELJA TE DOKMENTI NA TEMELJ KOJIH SE TVRĐJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJČENJE Javni naručitelj isključit će ponuditelja iz postupka nabave: ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a) prijevara (čl. 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (čl 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (čl 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (čl 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (čl 254.), utaja poreza ili carine (čl 256.), subvencijska prijevara (čl 258.), pranje novca (čl 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (čl 291.), nezakonito pogodovanje (čl 292.), primanje mita (čl 293.), davanje mita (čl 294.), trgovanje utjecajem (čl 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (čl 296.), zločinačko udruženje (čl 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (čl 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara (čl 224.), pranje novca (čl 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (čl 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (čl 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (čl 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (čl 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (čl 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (čl 338.), protuzakonito posredovanje (čl 343.), primanje mita (čl 347.) i davanje mita (čl 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz toč. 1. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava o nekažnjavanju koju sastavlja ovlaštena osoba popunjava se i potpisuje na Obrascu 2 ili se izdaje na službenom memorandumu, a popunjena i potpisana izjava mora sadržajno u potpunosti odgovarati tekstu navedenom u Obrascu 2. Obrazac izjave (Obrazac 2) čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

5 a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 2.15 ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza Za potrebe dokazivanja okolnosti iz toč. 2. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: - Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili - važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave. - izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata čl.67 st.1 toč.3 ZJN-a 17. OSTALI RAZLOZI ZA ISKLJČENJE PONDITELJA TE DOKMENTI NA TEMELJ KOJIH SE TVRĐJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJČENJE 1. ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u posljednje dvije godine računajući do početka postupka nabave učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

6 18. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONDITELJA TE DOKMENTI KOJIMA PONDITELJI DOKAZJ SPOSOBNOST: 18.1.vjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju sposobnost: a) Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. pis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave Dozvola nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja za tražene vrste osiguranja Izdavatelj: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ( HNFA-e) za obavljanje poslova osiguranje sukladno čl.6 i čl.58.st.1. Zakona o osiguranju ( NN151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14) DOKAZ TEHNIČKE I STRČNE SPOSOBNOSTI Dokaz o zaključenom ugovoru o ekscedentnom reosiguranju grupa osiguranje civila i industrija ( osnovni i dopunski rizici ) i osiguranje od odgovornosti Popis značajnijih usluga osiguranja pruženih zdravstvenim ustanovama u posljednje 3 godine Popis ugovora o pruženim istim ili sličnim uslugama osiguranja u posljednje 3 godine koji sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju usluge, ovjeren i potpisan od strane odgovorne osobe ponuditelja. Te potvrde moraju sadržavati vrijednost ugovora, datum i mjesto pružanja osiguravateljske usluge te navod jesu li usluga izvršena u skladu s pravilima struke. Ponuditelj mora priložiti dokaz o izvršenju najmanje jednog ugovora (u posljednje tri godine), čiji iznos ( sa PDV -om) mora biti minimalno u visini ponude( godišnji iznos). koliko ponudu podnosi zajednica ponuditelja, svaki član zajednice obvezan je u ponudi dostaviti dokaze i dokumente - dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti,i nepostojanju obveznih razloga za isključenje. Članovi zajednice ponuditelja zajednički ( kumulativno) dokazuju sposobnost iz Točke ODREĐIVANJE CIJENA Cijene moraju biti izražene u kunama te su za ugovorno razdoblje nepromjenjive Ponuditelji su dužni ponuditi jedinične cijene za svaku vrstu osiguranja ( premiju osiguranja)- stavku na način kako je to određeno Specifikaciji Troškovniku i i Obrascu ponude ukupnu godišnju premiju za svaku stavku, ukupnu godišnju premiju za sve vrste osiguranja te sveukupnu cijenu za sve vrste osiguranja za cjelokupno ugovorno razdoblje 2 godine

7 19.3. Cijena ponude piše se brojkama i slovima; ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima ponuđenu cijenu uračunati su svi doplatci i popusti kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje a kako ih Ponuditelj obračunava Ponuditelji su dužni primjenjivati tehnički rezultat ( bonus/malus), u onim vrstama osiguranja u kojima se isti primjenjuje, a prema odredbama svojih cjenika važećih na dan objave nadmetanja. 20. VALJANOST PONDE Valjanost ponude ( opcija ponude) mora biti najmanje 60( šezdeset ) dana od dana otvaranja ponuda Iz opravdanih razloga, Naručitelj može pismenim putem zatražiti, a Ponuditelj će također u pisanoj formi produžiti rok valjanosti ponude Ponuditelj može odbiti zahtjev za produženjem. eventualnom roku produženja valjanosti ni Naručitelj ni Ponuditelj neće tražiti izmjenu ponude. 21. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONDE Sadržaj ponude popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda sastavljena od više dijelova ponuditelj je obvezan u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji u cijelosti popunjen Ponudbeni list (Obrazac 1-)potpisan po ovlaštenoj osobi ponuditelja sobi izvode i dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja, sukladno točki 15 Dokumentacije za nadmetanje dokazi tehničke I stručne sposobnosti popunjene tabele i popunjena rekapitulacija, sukladno traženom u Dokumentacije za nadmetanje, potpisan po ovlaštenoj osobi ponuditelja i ovjeren pečatom, na stranici troškovnika na kojoj je naručitelj predvidio i označio prostor za potpisivanje i ovjeru ovjerene Izjave Prijedlog Okvirnog sporazuma popunjen i potpisan od strane odgovorne osobe ponuditelja i ovjeren pečatom ponuditelja Način izrade ponude Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. uvezivanjem u cjelinu jamstvenikom na poleđini). Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

8 Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i slično koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. kupan broj stranice ponude mora uključivati sve stranice bez obzira od koliko se dijelova ponuda sastojala. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. Ponude se predaju u izvorniku. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. 22. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONDE ZA SKLAPANJE OKVIRNOG SPORAZMA Najniža cijena. 23. DOSTAVLJANJE I OTVARANJE PONDA 23.1 Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja: Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1, Daruvar (Daruvarske toplice pravna zgrada). Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa Naručitelja; naziv i adresa Ponuditelja; interna oznaka postupka/evidencijski broj nabave; OS-BN PZP/web /2017 naziv predmeta nabave naznaka NE OTVARAJ Ponuda mora biti dostavljena prema uvjetima poziva za dostavu ponude i mora sadržavati sve tražene priloge. Nepotpune ponude neće se razmatrati Krajnji rok za zaprimanje ponuda do 12 sati Ponude koje nisu pristigle do zadanog roka, neotvorene se vraćaju pošiljaocu Otvaranje ponuda neće biti javno O postupku usporedbe i ocjene ponuda biti će sastavljen zapisnik koji se zajedno sa Odlukom o odabiru dostavlja svim Ponuditeljima. 24. SKLAPANJE OKVIRNOG SPORAZMA Okvirni sporazum sklapa se s jednim gospodarskim subjektom i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi, te će se ugovor o nabavi usluga osiguranja sklopiti neposredno na temelju tih izvornih uvjeta.

9 23.2.Obveza nastaje tek kad se zaključi ugovor o nabavi na temelju ovog Okvirnog sporazuma Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje godišnjih ugovora o iz Specifikacije usluga koja je sastavni dio ovog sporazuma Ovaj Okvirni sporazum sklapa se za razdoblje od dvije godine i tijekom navedenog razdoblja se predviđa sklapanje godišnjih ugovora o nabavi za svaku proračunsku godinu temeljem okvirnog sporazuma Naručitelj će sklopiti ugovor sa onim Ponuditeljem čija ponuda bude ocijenjena kao i najpovoljnija.

10 IZJAVA Pr.1 (temeljem čl. 67. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi83/13,143/13,13/14)) Kojom ja (ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od ) kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe * Napomena: - Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave - Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje pravne osobe, te naveden datum potpisa -Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika

11 OSTALE IZJAVE PONDITELJA pr Izjavljujemo da smo razumjeli sve uvjete i odredbe iz ove dokumentacije, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama. (potpis I pečat osobe ovlaštene za zastupanje) 3.2. Izjavljujemo da ćemo u roku iz zahtjeva Naručitelja dostaviti pismeno objašnjenje i analizu svoje ponude radi otklanjanja eventualnih sumnji u mogućnost izvršenja ugovora, ukoliko naša cijena bez poreza bude niža od 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih prihvatljivih ponuda. (potpis I pečat osobe ovlaštene za zastupanje) 3.3. Cijene (premije osiguranja) u apsolutnom iznosu svaku vrstu osiguranja, te godišnja premija neće se povećavati za čitavo osigurateljno razdoblje.. (potpis I pečat osobe ovlaštene za zastupanje) 3.4. Jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne nabave), te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne obveze. (potpis I pečat osobe ovlaštene za zastupanje) 3.5. Izjavljujem da ću,ukoliko moja ponuda bude izabrana kao najpovoljnija Naručitelju dostaviti jamstvo za slučaj povrede ugovorih obveza u obliku bianco zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika na iznos do ,00 kn u roku 10 dana od potpisa ugovora o nabavi (potpis I pečat osobe ovlaštene za zastupanje

12 OBRAZAC PONDE/PONDBENI LIST OBR.1 Naziv I adresa Ponuditelja OIB: Matični broj. Broj ponude: Datum ponude Ovlaštena osoba : Broj telefona Broj telefaxa PREDMET NABAVE: SLGA OSIGRANJA IMOVINE I OSOBA Interna oznaka postupka /ev,br.nabave OS-BN PZP/web / Požar i neke drugih opasnosti na ugovorenu vrijednost Godišnja premija osiguranja: Dvogodišnja premija osiguranja : kn kn 2. Osiguranje osnovnih sredstava (opreme) bez motornih vozila od industrije loma stroja na ugovorenu vrijednost Godišnja premija osiguranja: kn Dvogodišnja premija osiguranja : kn

13 3. Osiguranje osnovnih sredstava (oprema) vodovod, objekti za filtriranje vode, kanalizacija i plinovod,bez motornih vozila od industrije lom stroja na ugovorenu vrijednost Godišnja premija osiguranja: Dvogodišnja premija osiguranja : kn kn 4. Osiguranje od provalne krađe i razbojstva na rizik Godišnja premija osiguranja: Dvogodišnja premija osiguranja : kn kn 5. Osiguranje od odgovornosti Godišnja premija osiguranja: Dvogodišnja premija osiguranja : kn kn 6. Osiguranje lom stakla Godišnja premija osiguranja: Dvogodišnja premija osiguranja : kn kn 7. Potpuno kasko osiguranje vozila Godišnja premija osiguranja: Dvogodišnja premija osiguranja : kn kn

14 8. Osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja Godišnja premija osiguranja: Dvogodišnja premija osiguranja : kn kn kupni iznos ponude za godišnju premiju osiguranja (iznos ponude u brojkama) ( iznos ponude slovima) kupni iznos ponude za ugovorno razdoblje ( 2 godine) ( iznos ponude u brojkama) ( iznos ponude slovima) (potpis I pečat osobe ovlaštene za zastupanje)

15 OSIGRANJE POŽARA I NEKIH DRGIH OPASNOSTI OBR.2 1. HOTEL TERMAL Rb Predmet osiguranja Revalorizirana nabavna vrijednost Građevinski objekti Termal ,67 Koeficijent Korekcije Osnovica za obrač.prem Prem. Stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje -2 god. 2. Oprema bez motornih ,42 vozila kupno ,09 Dopunski rizik poplava i bujica na I rizik do ,00 kn Dopunski rizik izliv vode iz vodovod. i kanal.cijevi na punu vrijednost KPNO PREMIJA

16 2. OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI DARVAR R.B Predmet osiguranja Revalorizirana Nabavna vrijednost Ostali građevinski objekti u Daruvaru ,75 Koef. korekcije Osnovica za obrač.prem Prem Stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje- 2 god. 2. Oprema u ostalim ,30 objektima u Daruvaru kupno ,05 Dopunski rizik izliv vode iz Vodovodnih i kanal.cijevi na punu vrijednost KPNO PREMIJA

17 3. GRAĐEVINSKI OBJEKTI VAN DARVARA R.B. Predmet osiguranja Revalorizirana Nabavna vrijednost Građevinski objekti van ,51 Daruvara 2. Oprema u objektima van ,45 Daruvara kupno ,96 KPNO PREMIJA Koeficijent korekcije Osnovica za obrač.prem. Prem. Stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje- 2 god. Napomena: Opis građevinskih objekata van Daruvara NAZIV OBJEKTA/ MESTO NAMJENA NAPOMENA 1. LOVAC KONČANICA 2. RIBARSKA KOLIBA Končanica 3. VIDIKOVAC Gornji Daruvar gostit.posl.prostor dio zgrade gostiteljski objekatsamostojeći objekta Skladište samostojeći objekat Posl.prostor dat u najam Samostojeći objekat

18 4. OSIGRANJA OD POŽARA I NEKIH DRGIH OPASNOSTI ZALIHA NA FLOTANTNOJ OSNOVI R.B. Predmet osiguranja Prosj.stanje zaliha u Prem. Stopa 1. Na flotantnoj osnovi prosječno stanje ,34 zaliha u nastavku kupno ,34 Dopunski rizik: izliv vode iz vodovodnih i kanaliz.cijevi Dopunski rizik poplave i bujice KPNO PREMIJA Koefi cijen t kore kcije Osnovica za obrač.pr em. Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. kn kn Napomena: Osiguranjem zaliha na flotantnoj osnovi obuhvaćene su zalihe: materijal investicionog i tekućeg održavanja, hrana, piće, potrošni materijal i materijal za čišćenje.

19 OSIGRANJA OSNOVNIH SREDSTAVA 1. OSIGRANJA OSNOVNIH SREDSTAVA (OPREME) BEZ MOTORNIH VOZILA OD INDSTRIJE LOMA STROJA R.B. Predmet osiguranja Revalorizirana Nabavna vrijednost Oprema bez motornih ,98 vozila 2 Građevinska oprema ,82 instalac.i liftovi KPNO ,80 3 Kompjutorska oprema ,86 4 Medicinska oprema-aparati ,53 KPNO ,39 Doplatak za amortiziranu vrijed.kod djel.šteta Bonus kupno KPNO PREMIJA Koeficijent korekcije Osnovica za obrač.prem Prem. Stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god.

20 2. OSIGRANJA OSNOVNIH SREDSTAVA (OPREME) VODOVOD, OBJEKTI ZA FILTRIRANJE VODE, KANALIZACIJA I PLINOVOD BEZ MOTORNIH VOZILA OD INDSTRIJE LOMA STROJA sa doplatom za amortiziranu vrijednost kod djelomične štete i doplatom za otkup odbitne franšize, doplate za zemljane radove i asfaltiranje, doplat za pronalaženje mjesta štete R.B. Predmet osiguranja Revalorizirana Nabavna vrijednost Objekti za filtriranje vode ,17 2. Vodovod, kanalizacija,plino ,18 Koeficijent korekcije Osnovica za obrač.prem Prem. Stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. KPNO ,35 Doplatak za amortiziranu vrijed.kod djel.šteta Bonus kupno KPNO PREMIJA Osiguranje strojeva i opreme- LOM STROJA 1+2 Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god.

21 OSIGRANJA PROVALNA KRAĐA I RAZBOJSTVO NA I RIZIK 1. mjesto osiguranja Daruvar, hotel Termal R.B Predmet osiguranja Svota osig. Na I rizik 1. oprema ,00 Prem. Stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje- 2 god. 2. zalihe ,00 3. Dostavljač - gl.blagajna ,00 4. Dostavljač -recepcija ,00 5. Dostavljač novca-kuhinja 5.000,00 6. Gotov novac i dr.vrijed.recepc ,00 Popust za stalni nadzor čuvara bez kontrolnika Doplatak za veće trošk.popravka 5.000,00 KPNO PREMIJA ,00

22 2. mjesto osiguranja : Daruvar,restoran Terasa sa Arcadiom R.B Predmet osiguranja Svota osig. Na I rizik 1. oprema ,00 Prem. Stopa % Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje- 2 god. 2. zalihe ,00 3. Dostavljač novcagl.blagajna kupno ,00 Doplatak za veće 5.000,00 trošk.popr. KPNO PREMIJA ,00

23 3. mjesto osiguranja : Daruvar, Švicarska vila R.B Predmet osiguranja Svota osig. Na I rizik 1. oprema Prem. Stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje- 2 god. 2. zalihe kupno Doplatak za veće trošk.popr. Popust na čuvanje objekta KPNO PREMIJA , Osiguranje PROVALNA KRAĐA Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god.

24 OSIGRANJE OD ODGOVORNOSTI 1. OPĆA ODGOVORNOST IZ DJELATNOSTI Svota osiguranja po štetnom događaju ,00 Godišnji limit pokrića : ,00 R.b. Predmet osiguranja Svota osiguranja Po štetnom događaju 1. Javna odgovornost prema trećima ,00 Kn Izvori opasnosti: Parkiralište Termala m2 kupni prihod 2015.g ,00 Agregatni limit govora Premijska stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. KPNO PREMIJA Napomena: Parkiralište čuvano u sve dane u godini samo u noćnoj smjeni od 18,00 sati do 6,00 sati ujutro. Vozila na parkiralištu nisu nam data na čuvanje. KPAN PRIHOD 2015.G Kn BROJ DJELATNIKA 235

25 2. PROFESIONALNA ODGOVORNOST IZ DJELATNOSTI LIJEČNIKA I MEDICINSKOG OSOBLJA PRI OBAVLJANJ DJELATNOSTI Svota osiguranja po štetnom događaju: ,00 Godišnji limit pokrića: R.B. KPAN PRIHOD 2015.= ODGOVORNOST IZ DJELATNOSTI: 8 liječnika 19 medicinskih sestara 48 fizioterapeut 2 labor.tehničara KPNO PREMIJA Agregatni limit govora Premijska stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. 1+2 Osiguranje od ODGOVORNOSTI Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god.

26 OSIGRANJE LOMA STAKLA 1. mjesto osiguranja Daruvar, Hotel Termal R.b. OPIS PREDMETA DEBLJINA MM DIMEN ZIJE Cijena sa PDV-om SVOTA 1. FLOAT , ,30 2. FLOAT kaljeno , ,38 3. FLOAT kaljeno , ,96 4. IZO , ,64 5. Kaljeno 6 mm+14 mm ARGON + 4 mm kaljeno +14 ARGON low-e 6. IZO reflektafloat Agron+float low- E(1.1.) 4mm 7. IZO reflektafloat lamistal mm kombinirano 6k+14+4k ,50 300, ,79 400, , ,63 567, ,59 8. leksan 48,69 251, ,77 9. IZO-troslojno punjeno argon , , FLOAT ,61 980, ,80 kaljeno+kombinirano KPNO PREMIJA Premijska stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god.

27 2. mjesto osiguranja Daruvar Restoran Terasa R.b. OPIS PREDMETA DEBLJINA MM DIMENZ. Cijena sa PDV-om SVOTA 1. IZO ,18 231,56 736,36 2. IZO ,12 231, ,38 3. IZO ,22 319, ,25 4. IZO-ovalno , , ,40 (vjetrobran) 5. VITRAJ+FLOAT , ,00 6. PJESKARENO 4 19,12 250, ,00 7. MAT PJESKARENO , ,00 KPNO PREMIJA Premijska stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god.

28 3. mjesto osiguranja Daruvar Arcadia R.b. OPIS PREDMETA DEBLJINA MM DIMENZ. Cijena sa PDV-om SVOTA 1. FLOAT 3 31,6 65, ,00 2. IZO , ,28 KPN0 PREMIJA Premijsk a stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. 4. mjesto osiguranja Daruvar PRAONICA RBLJA R.b. OPIS PREDMETA DEBLJINA MM DIMENZ. Cijena sa PDV-om SVOTA 1. FLOAT 3 16,4 65, ,00 KPN0 PREMIJA Premijsk a stopa Iznos godišnje premije Iznos premije za cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god siguranje LOM STAKLA Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god.

29 POTPNO KASKO OSIGRANJE 1. OSIGRANJE VOZILA R. b Reg. oznaka 1. DA 232- BO 2. DA BR 3. DA 808- BT 4. DA 726- CO 5. DA 125- CB 6. DA 501- EO Vrsta i namjena vozila TERETNO OSOBNO OSOBNO građen zašt. ređaj OSOBNO TERETNO Marka i tip vozila Broj šasije OPEL VIVARO 1,9 DTI WOLF7ACA63V ŠKODA OCTAVIA COMBI 1,9 TDI CLASSIC TMBJG ŠKODA SPERB AMBITION 1,9 TDI PD TMBAD73T Multilok VOLKSWAGEN T5 KOMBI transporter zatvoreni 2,5 TDI WV2ZZZ7HZ9H VOLKSWAGEN 2,0 SDI CADDY FRGON WV1ZZZ2KZ8X OSOBNO ŠKODA SPERB ACTIVE 2,0 TDI DSG TMBAH7NP2H God. proizvo dnje kw Nosivost tona ccm 950kg ccm cc m 1 904kg cc m 2162kg Premijska stopa Popu st za ugra đ.zaš t. uređ aj Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. KPNO PREMIJA

30 Napomena 1: BONSI PO POLICI ATOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGRANJA R.B. Registracijska Oznaka BONS PO POLICI ATOODGOVORNO STI BONS PO POLICI KASKO OSIGRANJA 1. DA 232-BO 50 % 50 % 2. DA-550-BR 50 % 50 % 3. DA 808-BT 50 % 50 % 4. DA 726-CO 50 % 50 % 5. DA 125-CB 50 % 50 % 6. DA 501-EO 50 % 50 % Osiguranje POTPNI KASKO 1 Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. Premija je iskazana bez poreza, a obuhvaća kasko osiguranje, osiguranje dodatne opreme i osiguranje vozača i putnika od nesretnog slučaja.

31 OSIGRANJE ZAPOSLENIH OD POSLJEDICA NESRETNOG SLČAJA (NEZGODE) 1. OSIGRANJE ZAPOSLENIH OD POSLJEDICA NESRETNOG SLČAJA (NEZGODE) - svi zaposleni 235 radnika R.b. OSIGRANA OPASNOST 1. Smrt uslijed nezgode ,00 2. Smrt uslijed bolesti ,00 3. Trajni invaliditet uslijed nezgode ,00 4. Dnevna naknada za liječenje u 15,00 OSIGRANI IZNOS Premijska stopa bolnici 5. Troškovi liječenja uslijed nezgode 3.000,00 KPNO PREMIJA 2. OSIGRANJE ZAPOSLENIH OD POSLJEDICA NESRETNOG SLČAJA (NEZGODE) - po popisu zaposlenih 13 radnika R.b. OSIGRANA OPASNOST 1. Smrt uslijed nezgode ,00 2. Smrt uslijed bolesti ,00 3. Trajni invaliditet uslijed nezgode ,00 4. Dnevna naknada za liječenje u 60,00 bolnici 5. Troškovi liječenja uslijed nezgode ,00 Iznos godišnje premije OSIGRANI IZNOS Premijska stopa Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. 1+2 KPNO PREMIJA osiguranje POSLJEDICE NESRETNOG SLČAJA NEZGODE Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god.

32 REKAPITLACIJA osiguranja prema vrstama osiguranja OBR3 1.OSIGRANJE POŽARA I NEKIH DRGIH OPASNOSTI Rb. Predmet osiguranja 1 HOTEL TERMAL 2. OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI DARVAR 3. GRAĐEVINSKI OBJEKTI VAN DARVARA 4. ZALIHA NA FLOTANTNOJ OSNOVI KPNO Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. 2.OSIGRANJA OSNOVNIH SREDSTAVA (OPREME) BEZ MOTORNIH VOZILA OD INDSTRIJE LOMA STROJA R.B Predmet osiguranja Iznos godišnje premije 1 OPREME BEZ MOTORNIH VOZILA cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. 2. VODOVOD OBJEKTI ZA FILTRIRANJE VODE, KANALIZACIJA I PLINOVOD KPNO 3.OSIGRANJA PROVALNA KRAĐA I RAZBOJSTVO NA I RIZIK R.B. Predmet osiguranja Iznos godišnje premije 1. HOTEL TERMAL cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. 2. RESTORAN TERASA S ARCADIOM 3. ŠVICARSKA VILA KPNO

33 4.OSIGRANJE OD ODGOVORNOSTI R.B Predmet osiguranja Iznos godišnje premije 1. OPĆA ODOGOVORNOST IZ DJELATNOSTI 2. PROFESIONALNA ODOGOVORNOST IZ ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI KPNO 5.OSIGRANJE LOMA STAKLA R.B Predmet osiguranja Iznos godišnje premije 1. HOTEL TERMAL cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. 2. RESTORAN TERASA 3. ARCADIA 4. PRAONICA RBLJA KPNO 6.OSIGRANJE POTPNO KASKO OSIGRANJE R.B Predmet osiguranja Iznos godišnje premije 1. VOZILA cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. KPNO 7.OSIGRANJE ZAPOSLENIH OD POSLJEDICA NESRETNOG SLČAJA NEZGODE R.B Predmet osiguranja Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. 1. OSIGRANJE SVIH POSLENIH 2. OSIGRANJE PO POPIS ZA 13 ZAPOSLENIH KPNO CJELOKPAN PREDMET SLGE= OSIGRANJE BOLNICE SVEKPNO Iznos godišnje premije cjelokupno ugovorno razdoblje-2 god. (potpis I pečat osobe ovlaštene za zastupanje)

34 PRIJEDLOG OKVIRNOG SPORAZMA Obr.4 Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1, Daruvar OIB: ( u daljem tekstu : Naručitelj ) I OIB: u daljnjem tekstu Ponuditelj) Sklapaju OKVIRNI SPORAZM OS-BN PZP/AD5 /2017 Članak Ovaj Okvirni sporazum sklapa se s jednim gospodarskim subjektom, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, a temeljem provedenog poziva za dostavu ponuda OS-BN PZP/web /2017 Od i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o j nabavi, te će se ugovor o nabavi sklopiti neposredno na temelju tih izvornih uvjeta. Ovaj Okvirni sporazum ne predstavlja obvezu govaratelja osiguranja za nabavu usluga navedenih u prethodnom stavku članka 1. Okvirnog sporazuma. Obveza nastaje tek kada se zaključi ugovor o nabavi usluga osiguranjaa na temelju ovog Okvirnog sporazuma. 2. PREDMET I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZMA Članak Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje godišnjih ugovora o nabavi usluga osiguranja iz Rekapitulacija usluga koja je sastavni dio ovog sporazuma Ovaj Okvirni sporazum sklapa se za razdoblje od dvijei godine i tijekom navedenog razdoblja se predviđa sklapanje godišnjih ugovora o nabavi za svaku proračunsku godinu temeljem okvirnog sporazuma. Članak 3. Osiguranik i Osiguratelj suglasni su u zaključku da se međusobna suradnja u poslovima osiguranja odvija na način iskazan u naprijed navedenoj Ponudi Osiguratelja, a odnosi se na osiguranja: I II III IV V VI VII VIII požara i nekih drugih opasnosti osnovnih sredstava (opreme) bez motornih vozila od industrije loma stroja osnovnih sredstava (opreme) vodovod, objekti za filtriranje vode, kanalizacija i plinovod bez motornih vozila od industrije loma stroja provalna krađa i razbojstvo na I rizik od odgovornosti - opća odgovornost iz djelatnosti - profesionalana odgovornost iz djelatnosti potpuno kasko osiguranje vozila lom stakla osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

35 Članak 4. OSIGRANJE OD POŽARA I NEKIH DRGIH OPASNOSTI (1) Građevinski objekti i oprema osiguravaju se od požara i nekih drugih opasnosti (osnovne opasnosti) i dopunske opasnosti izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi prema Općim uvjetima za osiguranje imovine, Posebnim uvjetima za osiguranje materijalne imovine na ugovorene vrijednosti i vjetima za osiguranje od požara i nekih drugih rizika i to: - osnovica za obračun premije za osnovne opasnosti je revalorizirana nabavna vrijednost zgrada i opreme (bez motornih vozila) prema knjigovodstvenim evidencijama Osiguranika, bez povećanja, uz primjenu koeficijenta korekcije premija će se obračunavati uz primjenu premijskih stopa utvrđenih specifikacijom usluge kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje - dopunske opasnosti (izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi) osigurava se na punu vrijednost, a osnovicu za obračun čine sve nabavne vrijednosti građevinskih objekata i opreme (bez motornih vozila), a premija se obračunava na tako dobivenu osnovicu - doplat rizik-poplava, bujica i visoka voda na I rizik do ,00 kn, za objekat Termal (2) Zalihe sirovine i materijala osigurava se od požara i nekih drugih opasnosti (osnovne opasnosti) i dopunske opasnosti: poplave, bujice i visoke vode, te izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi prema Općim uvjetima za osiguranje imovine, Posebnim uvjetima za osiguranje zaliha na flotantnoj osnovi od požara i nekih drugih rizika i vjetima za osiguranje od požara i nekih drugih rizika Osnovica za obračun premije za osnovne i dopunske opasnosti je svakodobna stvarna vrijednost zaliha prema knjigovodstvenoj evidenciji Osiguranika. Članak 5. OSIGRANJE STROJEVA OD LOMA I NEKIH DRGIH OPASNOSTI Osiguranje svih strojeva,instrumenata, aparata, medicinske opreme, s priborom, građevinskom opremom instalacijama i liftovima zaključuje se prema Općim uvjetima za osiguranje imovine, Posebnim uvjetima za osiguranje materijalne imovine na ugovorenu vrijednost i vjetima za osiguranje strojeva od loma i nekih drugih rizika i to: Osnovica za obračun premije je revalorizirana nabavna vrijednost opreme koja podliježe riziku loma; (oprema bez motornih vozila, namještaja i sitnog inventara, te informatičke opreme koja se posebno osigurava), prema knjigovodstvenim evidencijama Osiguranika, bez povećanja, Premija će se obračunavati u primjenu ugovorene premijske stope od na osnovicu dobivenu kako je naprijed iskazano Osiguranje osnovnih sredstava (opreme ) vodovod, objekti za filtriranje vode, kanalizacije i plinovod bez motornih vozila zaključuje se prema Općim uvjetima za osiguranje imovine, Posebnim uvjetima za osiguranje materijalne imovine na ugovorenu vrijednost i vjetima za osiguranje strojeva od loma i nekih drugih rizika i to: Osnovica za obračun premije je revalorizirana nabavna vrijednost opreme koja podliježe riziku loma; vodovod, objekti za filtriranje vode, kanalizacije i plinovod (oprema bez motornih vozila, namještaja i sitnog inventara, te informatičke opreme koja se posebno osigurava), prema knjigovodstvenim evidencijama Osiguranika, bez povećanja, uz primjenu koeficijenta korekcije od

36 premija će se obračunavati uz primjenu ugovorene premijske stope na osnovicu dobivenu kako je naprijed iskazano - objekti za filtriranje vode za vodovod i kanalizaciju, plinsku mrežu premija će se obarčunavati po ugovorenoj premijskoj stopi - Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste I doplatke (3). Osiguranje informatičke opreme zaključuje se prema Općim uvjetima za osiguranje imovine i vjetima za osiguranje strojeva od loma i nekih drugih rizika i to: - osnovica za obračun premije je popis opreme sa vrijednostima opreme pojedinačno iskazana, a prema odabiru Osiguranika, bez povećanja, bez primjene koeficijenta korekcije - premija će se obračunavati u primjenu ugovorene premijske stope na ukupno iskazanu vrijednost informatičke opreme na način kako je to naprijed iskazano - Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste I doplatke Članak 6. OSIGRANJE OD RIZIKA PROVALNE KRAĐE I RAZBOJSTVA Osiguranje se zaključuje prema Općim uvjetima za osiguranje imovine i vjetima za osiguranje od rizika provalne krađe i razbojstva i to: (1) Pokretnine u zgradama bolnice osiguravaju se na PRVI RIZIK, a prema svoti PRVOG RIZIKA kojega odredi Osiguranik i uz primjenu ugovorene premijske stope na izabranu svotu PRVOG RIZIKA. Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste ( za čuvanje objekta, na trajanje osiguranja, trgovački(komercijalni) popust) (2) Zalihe lijekova u zgradama bolnice (bolnička ljekarna) osiguravaju se na PRVI RIZIK, a prema svoti PRVOG RIZIKA kojega odredi Osiguranik i uz primjenu ugovorene premijske stope na izabranu svotu PRVOG RIZIKA. Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste ( za čuvanje objekta, na trajanje osiguranja, trgovački(komercijalni) popust) (3) Gotov novac i druge vrijednosti u zaključanoj željeznoj blagajni u zgradi bolnice, osigurava se na SVOT OSIGRANJA, a prema SVOTI OSIGRANJA koju odredi Osiguranik i uz primjenu ugovorene premijske stope na izabranu SVOT OSIGRANJA. Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste ( za čuvanje objekta, na trajanje osiguranja, trgovački(komercijalni) popust) (4) Novac i druge vrijednosti kod dostavljača za rizik razbojstva i prometne nezgode na relaciji BOLNICA FINA na SVOT OSIGRANJA, a prema SVOTI OSIGRANJA koju odredi Osiguranik i uz primjenu ugovorene premijske stope na izabranu SVOT OSIGRANJA. Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste ( na trajanje osiguranja, trgovački(komercijalni) popust) Veći troškovi popravaka na građevinskom dijelu proctor. Instalacije I opremem ( hotel Termal, Terasa sa Arcadijom I Švicarska vila); 5.000,00 kn po štetnom događaju na I rizik po ugovorenoj prenijskoj stopi.

37 Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste ( na trajanje osiguranja, trgovački(komercijalni) popust) Članak 7. OSIGRANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI Osiguranje se zaključuje za javnu odgovornost prema trećim osobama prema Općim uvjetima za osiguranje od odgovornosti i Posebnim uvjetima za osiguranje od odgovornosti liječnika i stomatologa pri obavljanju djelatnosti. (1) Javna odgovornost prema trećima - osnovica za obračun premije je ukupni godišnji prihod Bolnice, prema knjigovodstvenim evidencijama Osiguranika sa limitom pokrića do kn po štetnom događaju. - premija će se obračunavati u primjenu ugovorene premijske stope na osnovicu dobivenu kako je naprijed iskazano Konačni iznos obračunate premije sadržava sve doplatke( za dopunsku djelatnost- parkiralište hotela Termal 2.47 m 2 ) I popusti ( na trajanje osiguranja, trgovački(komercijalni) popust) (2) Profesionalna odgovornost iz djelatnosti za medicinsko osoblje Bolnice - osnovica za obračun premije je broj liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta i laboratorijskih tehničara prema kadrovskim evidencijama broja uposlenih kod Osiguranika sa limitom pokrića do kn po štetnom događaju. - premija će se obračunavati uz primjenu iznosu ugovorene premije po izvoru opasnosti, kako je definirano dokumentacijom za nadmetanje. Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste ( na trajanje osiguranja, trgovački(komercijalni) popust) 2.1. Premija se uvećava (množi) sa koeficijentom 1,20 zbog povećanja osigurane svote po štetnom događaju. Članak 8. POTPNO KASKO OSIGRANJE VOZILA Osiguranje se zaključuje prema vjetima za osiguranje automobilskog kaska i Dopunski uvjeti za osiguranje vozača, putnika i radnika od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima: - Osnovica za obračun premije i gornja granica obveze je novo nabavna vrijednost vozila prema katalogu CVH (Centra za vozila Hrvatske) - premija će se obračunavati ovisno o vrsti i nabavnoj vrijednosti vozila_na osnovicu nabavnu vrijednost vozila - doplatak za vuču - na tako obračunatu premije primjenjivati će se stečeni bonus u osigurateljnom razdoblju Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste ( na trajanje osiguranja, trgovački(komercijalni) popust)

38 Članak 9. OSIGRANJE STAKLA OD LOMA Osiguranje se zaključuje prema Općim uvjetima za osiguranje imovine i vjetima za osiguranje stakla od loma i to: (1) Sve vrste stakla sipod 4 mm prema popisu Osiguranika na objektima bolnice, u vrijednosti koju odredi Osiguranik, a koja prati cijene stakla sa zamjenom na tržištu. Na tako dobivenu svotu primijeniti će se ugovorena premijska stopa. (2) Stakla debljine 4 mm i više, prema popisu Osiguranika na objektima bolnice, u vrijednosti koju odredi Osiguranik, a koja prati cijene stakla sa zamjenom na tržištu. Na tako dobivenu svotu primjeniti će se ugovorena premijska stopa Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste ( na trajanje osiguranja, trgovački(komercijalni) popust) Članak 10. OSIGRANJE ZAPOSELNIH OD POSLJEDICA NESRETNOG SLČAJA (NEZGODE) Osiguranje prema Općim uvjetima za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i Dopunskim uvjetima za kombinirano koektivno osiguranje djelatnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i to: (1) Svi zaposlenici zaposleni na neodređeno i određeno vrijeme prema kadrovskoj evidenciji uz osiguranu svotu za smrt usljed nezgode do ,00 kn, smrt usljed bolesti do ,00 kn, trajni invaliditet usljed nezgode do ,00 kn dnevna naknada u bolnici do 15,00 kn i troškovi liječenja do 3.000,00 kn. (2) Zaposlenici prema posebnom popisu kao sastavnom dijelu police osguranja na neodređeno i određeno vrijeme uz osiguranu svotu za smrt usljed nezgode do ,00 kn, smrt usljed bolesti do ,00 kn, trajni invaliditet usljed nezgode do ,00 kn dnevna naknada u bolnici do 60,00 kn i troškovi liječenja do ,00 kn Konačni iznos obračunate premije sadržava sve popuste ( na trajanje osiguranja, trgovački(komercijalni) popust)

39 Članak 11. govorne strane su suglasne da ukupna godišnja premija osiguranja za gore navedene grupe osiguranja iznosi: kn (slovima: ). a za ukupno ugovorno razdoblje ( trajanje okvirnog sporazuma) ukupni iznos premije osiguranja iznosi: kn ( slovima: ) naprijed navedenu cijenu nije uračunat PDV. Cijena se može mijenjati samo u ovisnosti o promjenama osnovica za obračun, dok stope premije, način obračuna, doplatci i popusti vrijede cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Osiguratelj se obvezuje za usluge koje su predmetom ovoga Sporazuma ispostavljati osiguraniku račune u jednakim mjesečnim iznosima, uz rok plaćanja od 90 dana. Članak12. osigurateljno pokriće, Osiguratelj će automatski preuzeti svu nabavljenu opremu i novouposlene djelatnike osigurane u osiguravateljskoj godini. Članak 13. Ovaj okvirni sporazum sklapa se na dvije godine, sa početkom od 01. siječnja 2017 godine. Za svaku osigurateljnu godinu izdati će se obračunske police u skladu sa odredbama ovoga Sporazuma.a temeljem potpisanog ugovora za svaku proračunsku godinu. koliko jedna od ugovornih strana krši obveze iz ovog Sporazuma, druga ugovorna strana dužna ju je upozoriti na kršenje obveza preporučenim pismom. Strani koja krši obveze iz ovog Sporazuma ostaviti će se rok od 15 dana, za usklađenje svojeg djelovanja s obvezama iz ovog Sporazuma. koliko, navedeni rok bezuspješno protekne, strana koja je upozorila na kršenje obveza ima pravo novim preporučenim pismom raskinuti ugovor. Članak 14. Na sve odnose koji nisu izričito uređeni odredbama ovog Sporazuma,te temeljem njega sklopljenih ugovora primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o osiguranju, te Općih i Posebnih uvjeta koji reguliraju pojedine vrste osiguranja.

40 Članak 15. Za slučaj spora nadležan je sud u Daruvaru. Članak 16. govorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovoga Sporazuma, te ga u znak prihvata vlastoručno potpisuju. Ovaj Sporazum sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu. Daruvaru, OSIGRANIK: Ravnatelj Marcel Medak, univ.spec.oec. OSIGRATELJ: Direktor

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 62/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33 i 29 Mjesto i datum: Nikšić, 02.08.2017.godine Na onovu člana 54

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 47. stavka 2. i članka 143. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Privatni korisnici Cjenik pristupa internetu za privatne korisnike Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Pro-Standard PLUS Internet brzina veze do 4 Mbit/s / 256 Kbit/s

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Thyrogen 0,9 mg prašak za otopinu za injekciju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica Thyrogena sadržava nominalnu vrijednost od 0,9

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) ministar mora, turizma,

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 4 3. BG Bulharsko... 5 4. CY Kypr... 8 5. CZ Česká republika... 9 6. DE

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU SLOVO, sv. 56-57 (2006-07), 507-515, Zagreb 2008. UDK: 801.731 : 808.101(497.13) NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU Petra STANKOVSKA, Ljubljana Hodnotit

Více

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla.

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla. ANEKS I. POSEBNE DEFINICIJE 1. Deklaracija o hranjivoj vrijednosti ili oznaka hranjive vrijednosti je informacija u kojoj se navodi: (a) eneretska vrijednost; ili (b) eneretska vrijednost i jedan ili više

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA OPIS PROGRAMA BAR AKADEMIJA je profesionalni program sastavljen od kompletne edukacije standardiziranje posluživanja toplih napitaka, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i koktela

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje Češka je parlamentarna republika s višestranačkim sustavom. Država je administrativno podijeljena na 13 regija i

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA 2016. NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA»

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana NOSITELJ IZRADE PLANA: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

Značka Typ Motor Rok Výkon Číslo čerpadla Cena s DPH

Značka Typ Motor Rok Výkon Číslo čerpadla Cena s DPH Značka Typ Motor Rok Výkon Číslo čerpadla Cena s DPH Audi A3 1.9 TDI 1996/09-2001/07 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 460404977 12800 Audi A3 1.9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 460404977 12800 Audi

Více

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 1/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 1/16 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 1/16 Прилог 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ Прилог 2- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Прилог 3- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ Прилог 4- УСЛОВИ ЗА

Více

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOMÁCÍ SKOT (1) URČENÝ K CHOVU A/NEBO PRODUKCI ZASÍLANÝ DO ČERNÉ HORY VETERINARSKI SERTIFIKAT

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983.

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. Daruvarski NOP odred 1943-1944. godine Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 17. IV 1941. godine

Více

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE RUJAN 2015. SPECIJALNO IZDANJE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH SREDNJE EUROPE DELOITTE 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE 4 SADRŽAJ I UVODNIK NARASLE AMBICIJE Piše Edita Vlahović Žuvela, zamjenica glavnog

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice.

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um 14 16 20 NÁPISY - ZKRATKY JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE Nápisy Z kratky 46 52 Javni natpisi K ratice OBECNÉ ÚDA E OPĆI P O DACÍ Č íslovky Z á kla d n i číslovky

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

OBSAH N Á V Š T Ě V A P O S J E T 24. R O D IN A O B IT E J L 26 Bydlení Stanovanje 28

OBSAH N Á V Š T Ě V A P O S J E T 24. R O D IN A O B IT E J L 26 Bydlení Stanovanje 28 OBSAH V Š E O B E C N É O P Ć IIZ R A Z I V Ý R A Z Y 10 Pozdravy a oslovení Pozdraví i oslovljavanje 10 Představování Predstavljanje/upoznavanje 10 Loučení Pozdravíjanje 12 Dorozumění Sporazumijevanje

Více

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016. Viktora Kovaĉića 18c, Zagreb KLASA: 601-02/15-01-32 URBROJ: 251-592-15-01-01-2-1 U Zagrebu, 5.listopada 2015. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více