SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE"

Transkript

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) Ing. Pavla Bártíková , České Budějovice

2 Základní informace o výzvě Vyhlášení výzvy: Příjem žádostí o podporu: , 14:00 Kolová výzva hodnocení projektů probíhá po ukončení příjmu žádostí Datum ukončení realizace projektů: do Alokace: výzva č Kč (EFRR + státní rozpočet) výzva č Kč (EFRR + státní rozpočet) Forma podpory: dotace ex-post financování Území realizace: území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Minimální výše celkových způsobilých výdajů: Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Kč Kč 2

3 Sociálně vyloučené lokality 3

4 Oprávnění žadatelé, struktura financování EFRR 85 % + Státní rozpočet 15 % Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace Státní vysoké školy EFRR 85 % + Státní rozpočet 10 % Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace EFRR 85 % + Státní rozpočet 5 % Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace Dobrovolné svazky obcí EFRR 85% Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích (jedná se zejména o podnikatelské subjekty) - není nárok na podíl ze státního rozpočtu, i když se jedná o školy či školská zařízení 4

5 Oprávnění žadatelé Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně definována. Hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku. Dalšími subjekty, podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit, jsou subjekty, které mají zapsanou volnou živnost č. 72 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a vysoké školy. Obchodní korporace a obecně prospěšné společnosti uvedou v MS2014+ v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel. 5

6 Podporované aktivity Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání a víceletým gymnáziím podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy. Soulad s Krajským akčním plánem vzdělávání: Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného KAP kritérium hodnocení. Podmínka také pro projekty realizované v IPRU. 6

7 Podporované aktivity Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích u všech oborů, přírodní vědy pouze u vybraných oborů, technické a řemeslné obory pouze u vybraných oborů, práce s digitálními technologiemi u všech oborů, ale nelze samostatně nutná kombinace s dalšími klíčovými kompetencemi! Vazba na klíčové kompetence daného projektového záměru musí být uvedená v KAP. Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.!pouze pro SVL! Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 7

8 Podporované aktivity Podporované obory klíčových kompetencí v přírodních vědách, technických a řemeslných oborech jsou vyjmenovány v příloze č. 10 Specifických pravidel. Kód J/ L/ L/ L/ L/ K/61 Obor vzdělání Ladění klavírů a kulturní činnost Hutník operátor Technik modelových zařízení Mechanik strojů a zařízení Mechanik seřizovač Dvojjazyčné Gymnázium Jazykové vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Řemeslné obory Technické obory Poznámka pro jazykové dle ŠVP x min. 2 hodiny x x x x x x x x x x x x x x x x M/01 Užitá malba x x x 8

9 Podporované aktivity Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě alespoň na jednu z následujících možností: a) klíčové kompetence, b) budování bezbariérovosti, c) rozšiřování kapacit kmenových učeben! Pouze SVL! Není možné realizovat projekt zaměřený pouze na aktivity spojené se zajištěním konektivity školy nebo na aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek, stavební úpravy a vybavení poradenských pracovišť). Projekt musí být zaměřen na jednu nebo více aktivit pod písmeny a) c) výše (varianta C pouze pro SVL). Parametry pro konektivitu stanoveny v příloze č. 11 Specifických pravidel. Učebny, výukové prostory a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Tato podmínka se nevztahuje na výjimky uvedené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 9

10 Podporované aktivity Hlavní aktivity projektu min. 85 % CZV stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle př. č. 11 Specifických pravidel). Vedlejší aktivity projektu max. 15 % CZV nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu), demolice souvisejí s realizací projektu, pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy, úpravy zeleně a venkovního prostranství, projektová dokumentace, EIA, zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel). 10

11 Stavba: Způsobilé výdaje - HLAVNÍ stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov sloužící středoškolskému nebo vyššímu odbornému vzdělávání: odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na klíčové kompetence, spojovací prostory a nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí), odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence, školní poradenské pracoviště v budově školy, nové kmenové učebny za účelem rozšíření kapacity školy, spojovací prostory a zázemí nezbytné pro zvýšené kapacity žáků (šatny, sociální zázemí)!! SVL!!, nové kabinety ve vazbě na rozšiřování kapacit školy!! SVL!!, stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu), budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem). 11

12 Způsobilé výdaje - HLAVNÍ Nákup staveb: nákup budovy, která bude sloužit středoškolskému/vyššímu odbornému vzdělávání, včetně pozemku na kterém budova stojí.!! Pozemek ve vedlejších výdajích!! Vazba na podporované aktivity. Dokládá se znalecký posudek: Způsobilé výdaje pouze do výše ceny určené znaleckým posudkem. Z posudku musí být jasně patrná určená cena zvlášť pro pozemek a pro budovu. Posudek vyhotoven dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, ne starší než 6 měsíců od pořízení majetku. Vnitřní konektivita a připojení k internetu: podle kap. 2.6 Specifických pravidel a přílohy č. 11 těchto pravidel. 12

13 Pořízení vybavení budov, učeben: pořízení nábytku a vybavení učeben, výukových prostor, šaten a kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence, nákup výukových pomůcek a technického vybavení učeben a výukových prostor ve vazbě na klíčové kompetence (např. laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení ve vazbě na klíčové kompetence: výuku cizích jazyků, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť, pořízení nábytku a vybavení nových kmenových učeben, šaten a kabinetů ve vazbě na zvýšenou kapacitu!! SVL!!, pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným dětem. DPH: Způsobilé výdaje - HLAVNÍ pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet. 13

14 nákup pozemku pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy SŠ/VOŠ (max. do 10 % CZV), demolice budov v areálu školy, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu, pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy), úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení SŠ/VOŠ (přístupové cesty v areálu školy/školského zařízení, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např. lavičky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení, zabezpečení výstavby - technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, projektová dokumentace stavby, EIA, pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu - příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti, nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení, povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel), DPH. Způsobilé výdaje - VEDLEJŠÍ 14

15 Nezpůsobilé výdaje Například: nákup budov určených k demolici., nákup elektroniky a HW, dokoupení SW bez vazby na klíčové kompetence (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), odbornou učebnu počítačů, nové kmenové učebny, konektivitu školy nebo kompenzační pomůcky, výdaje na výstavbu/rekonstrukce a vybavení škol a školních budov bez vazby na hlavní aktivity projektu (např. rekonstrukce a vybavení stávající kmenové učebny), výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení kuchyně či jídelny určené k stravování žáků, výdaje na výstavbu/rekonstrukci tělocvičny, výdaje na výstavbu/rekonstrukci víceúčelových sportovních hřišť, bazénů, výdaje na výstavbu/rekonstrukci čističky odpadních vod, solární panely a další zdroje energie pro provoz školy či školského zařízení, výdaje na zateplování a rekonstrukce fasád stávajících budov škol a školních zařízení (zateplovací systémy jsou způsobilé pouze v rámci novostaveb a v části přístavby či nástavby budovy), 15

16 Například: výdaje na výměnu oken stávajících budov škol a školských zařízení (nová okna lze pořídit pouze pro odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence a nové kmenové třídy dotčené projektem), výdaje na rekonstrukci střechy stávajících budov škol a školských zařízení, pokud nástavbou nedošlo k rozšíření odborných učeben s vazbou na klíčové kompetence či vzniku nových kmenových učeben, výdaje na výstavbu/rekonstrukci venkovních učeben, výdaje na výstavbu/rekonstrukci parkoviště, trenažér pro výuku řízení vozidla, výdaje na podání žádosti o podporu a poradenství s tím spojené, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku pojištění atd. Nezpůsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje jsou vždy hrazeny ze zdrojů příjemce. Mohou být součástí projektu, ale je nutné je popsat/označit/ocenit, aby byly jasně vymezené a oddělené od způsobilých výdajů. 16

17 Veřejná podpora Podporu vzdělávání lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie všeobecně se nepředpokládá naplnění podmínek veřejné podpory. Podmínka IROP: Vybudovaná infrastruktura může být využívána na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud nepřesáhne 15 % roční kapacity podpořené infrastruktury, nejenom jako funkčního celku, ale i dílčích výstupu projektu (např. upravená učebna, pořízený kus odborného vybavení). Jedná se o kritérium přijatelnosti! Popis ve studii proveditelnosti. Monitorování v době udržitelnosti. 17

18 Indikátory projektu Povinné indikátory pro všechny projekty: Počet podpořených vzdělávacích zařízení - počet zařízení s vlastním identifikátorem školy/zařízení (IZO) Příklad 1) Žadatelem je škola. Podpořeno je jedno zařízení Příklad 2) Žadatelem je kraj a projekt se týká třech škol, které zřizuje. Podpořena budou tři zařízení Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Počítá se pouze kapacita těch prostor, které jsou podpořeny z projektu. Výchozí hodnota těchto indikátorů je vždy nulová. Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů (příloha č. 3 Specifických pravidel). 18

19 Přílohy žádosti o podporu 1. Plná moc 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 3. Doklad o právní subjektivitě 4. Výpis z rejstříku trestů 5. Studie proveditelnosti 6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 10. Položkový rozpočet stavby 11. Průzkum trhu 12. Seznam objednávek přímých nákupů 13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 14. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 15. Memorandum či smlouva o spolupráci škol 16. Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm 19

20 Plánované výzvy v SC červen 2016 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI) srpen 2016 Infrastruktura základních škol (SVL) říjen 2016 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) listopad 2016 Regionální zdělávání (ITI) listopad 2016 Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání 2017 leden 2017 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. (SVL) květen 2017 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol II. (SVL) září 2017 Infrastruktura základních škol II. (SVL) říjen 2017 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II. (SVL) 20

21 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ Ing. Pavla Bártíková , České Budějovice

22 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí pouze přes MS2014+, prostřednictvím IS KP14+. Příjem žádostí umožněn od od hod.; žádosti o podporu je možné v IS KP již připravovat. Žadatel bude depeší informován o přidělených manažerech projektu, kteří budou mít na starosti další administraci projektu a komunikaci se žadatelem (v některých případech bude probíhat administrace projektu na jiném krajském oddělení Centra, než je sídlo žadatele). 22

23 Příjem žádostí o podporu Proces administrace musí být ukončen nejpozději do 7 měsíců od data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS

24 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Provedena do 24 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu. Probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí Centrum. Eliminační kritéria (vždy odpověď ANO x NE ) - musí být splněna všechna kritéria stanovená výzvou v případě nesplnění jakéhokoliv kritéria je žádost vyloučena z dalšího hodnocení. V rámci kontroly formálních náležitostí lze vyzvat k doplnění žádosti (max. dvakrát) - na doplnění/upřesnění se žadateli stanovuje max. 5 pracovních dnů od data doručení požadavku na doplnění údajů Výzva k doplnění odeslaná formou depeše v MS Datum odeslání depeše = datum doručení. V rámci kontroly přijatelnosti nelze vyzvat k doplnění. 24

25 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Žádost je podána v předepsané formě: Přes MS Ve finančním plánu jsou nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců. Informace v žádosti jsou v souladu s přílohami žádosti. Zvolené indikátory odpovídají aktivitám projektu dle Specifických pravidel. V modulu CBA je zpracována finanční analýza - pro projekty od 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele: Statutární zástupce, popř. jím pověřená osoba na základě plné moci, či na základě usnesení zastupitelstva obce. 25

26 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 16): 1. Plná moc nebo usnesení z jednání zastupitelstva V případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při podpisu žádosti. Plné moci jsou uloženy v elektronické podobě v MS Vzor plné moci je uveden v Příloze č. 11 Obecných pravidel. 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením Žadatel dokládá dokumentaci k ukončeným zadávacím/výběrovým řízením, která provedl před podáním žádosti o podporu. Postup k předkládání dokumentace je uveden v kap. 5 Obecných pravidel. 26

27 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 16): 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele Právní subjektivitu nemusí dokládat: kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní vysoké školy a veřejné vysoké školy. Právní forma žadatele Nestátní neziskové organizace Církve Dokument požadovaný k doložení Zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení (veřejně prospěšná činnost v oblasti školství, hlavní činností není vytváření zisku) a stanovy. Výpis z Rejstříku církví a náboženských společností a čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství. 27

28 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Právní forma žadatele Církevní organizace Organizace zakládané obcemi, kraji nebo OSS Dobrovolné svazky obcí jimi zřizované a zakládané organizace Veřejná výzkumná instituce Ostatní výše neuvedené právnické osoby Dokument požadovaný k doložení Zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti školství + hlavní činností není vytváření zisku. Zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti školství + hlavní činností není vytváření zisku. Zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti školství + hlavní činností není vytváření zisku. Zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení. Výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku (v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců). 28

29 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 16): 4. Výpis z rejstříku trestů - dokládají všichni statutární zástupci všech žadatelů s výjimkou: obcí a jimi zřizovaných organizací, krajů a jimi zřizovaných organizací, OSS a jejich příspěvkových organizací. Výpis z rejstříku trestů v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců. 5. Studie proveditelnosti Vytvořená podle závazné osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel. Slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu. Popis kritérií věcného hodnocení. 29

30 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 16): 6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu Výpisy z katastru nemovitostí (KN) ne starší něž 3 měsíce ke dni podání žádosti o podporu. Výpis z KN musí být doložen i v případě, kdy je předmětem projektu pouze nákup vybavení. Pokud žadatel není zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k majetku. V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření. Majetek lze pronajmout pouze od subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů, nebo od fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Tuto smlouvu je nutné doložit jako přílohu žádosti. 30

31 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 16): 7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení Územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení - pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí. Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, příloha s č. 7 se nedokládá. Žadatel popisuje územní a stavební řízení v daném projektu v kapitole 11 Studie proveditelnosti. 31

32 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 16): 8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení Pokud žadatel nebude mít k dispozici stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem. Společné stavební a územní řízení dokládá se společné rozhodnutí s nabytím právní moci nebo žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pravomocné stavební povolení/společné rozhodnutí nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru musí být doložen nejpozději do vydáním Rozhodnutí! Doložení formou žádosti o změnu jako doplnění žádosti o podporu (viz kap. 16 Obecných pravidel a příloha č. 18 těchto pravidel). 32

33 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 16): 9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby PD v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, jež je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení. Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá se PD pro ohlášení stavby. V případě, že již byla zpracována PD pro provádění stavby, dokládá se také. 10. Položkový rozpočet stavby v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb. Naskenovaný položkový rozpočet stavby podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r ve formě oceněného soupisu prací podepsaný autorizovaným projektantem + elektronická verze ve formátu *.XML. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). Pokud by byla jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena dané cenové soustavy, je nutné rozdíl vysvětlit. Případné položky charakteru soubor nebo komplet musí být specifikovány včetně způsobu jejich ocenění. Obdobně musí být specifikovány (včetně způsobu ocenění) položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě. 33

34 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 16): 11. Průzkum trhu Pouze pro výdaje na hlavní aktivity projektu (vyjma stavebních prací). Doklady prokazující provedení průzkumu trhu ne starší než 6 měsíců písemná či elektronická komunikace s dodavateli ohledně kalkulace cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Ve Studii proveditelnosti je popsán mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu. Pokud k datu předložení žádosti bylo zadávací/výběrové řízení k zakázce zahájeno nebo ukončeno, popíše žadatel místo průzkumu trhu způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 12. Seznam objednávek přímých nákupů Seznam uskutečněných objednávek - přímých nákupů od 100 tis. Kč bez DPH vztahujících se k projektu provedených před podáním žádostí o podporu. Formulář je přílohou č. 10 Obecných pravidel. 34

35 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 16): 13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení Nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců. 14. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů Dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy v období realizace projektu. Vzor výpočtu čistých jiných peněžních příjmů viz příloha č. 9 Specifických pravidel. 15. Memorandum či smlouva o spolupráci škol Dokládá se v případě, kdy žadatel ve studii proveditelnosti deklaruje, že výstupy projektu budou využity více školami základními, středními či vyššími odbornými. Z dokumentu musí být patrná náplň spolupráce, její způsob a rozsah. 35

36 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 16): 16. Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm Dokládá se v případě, že ve studii proveditelnosti žadatel deklaruje spolupráci s potencionálním zaměstnavatelem nebo akademickým pracovištěm. Z dokumentu musí být patrný obsah spolupráce a její vztah k aktivitám podporovaným v projektu IROP. 36

37 Obecná kritéria přijatelnosti Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy: Ze žádosti a ze studie proveditelnosti (z hlavních aktivit projektu) vyplývá, že je projekt zaměřený na aktivity uvedené v kap. 2.2 Specifických pravidel; že se jedná o podporu pro školu či školské zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání nebo víceleté gymnázium; soulad s KAP. Hlavní i vedlejší aktivity projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami (kap. 2.2 Specifických pravidel). Projekt je v souladu s podmínkami výzvy: Zahájení a ukončení realizace v rozmezí mezi a Popis cílových skupin a dopad projektu na ně. Dodržení procentní míry podpory z EFRR, SR, žadatel. Termín ukončení realizace projektu je po datu podání žádosti o podporu. Správně zvolený indikátor projektu a způsob jeho výpočtu. Místo realizace projektu (celá ČR s výjimkou hl. města Praha). Projekt je/není realizován na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 37

38 Obecná kritéria přijatelnosti Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů: Minimální výše celkových způsobilých výdajů Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů Kč. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů: Výdaje na vedlejší aktivity max. 15 % CZV. Výdaje na nákup pozemku max. 10 % CZV. Výsledky projektu jsou udržitelné: V kapitole 15 Studie proveditelnosti je popsáno, že bude zajištěna řádná péče o výstupy projektu v době udržitelnosti. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen): Projekt musí mít neutrální vliv na udržitelný rozvoj. Projekt musí mít pozitivní vliv na podporu rovných příležitostí a nediskriminace. Projekt musí mít neutrální vliv na podporu rovnosti mezi muži a ženami. Popis vlivu na jednotlivé horizontální principy uveden v kap. 14 Studie proveditelnosti. 38

39 Obecná kritéria přijatelnosti Potřebnost realizace projektu je odůvodněná: Popis potřebnosti projektu v kapitole 6 Studie proveditelnosti. Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory: Vybudovaná infrastruktura může být využívána na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud nepřesáhne 15 % roční kapacity podpořené infrastruktury, nejenom jako funkčního celku, ale i dílčích výstupů projektu (např. učebna, pořízené vybavení). Tuto skutečnost je žadatel povinen v žádosti popsat a následně prokazovat v době udržitelnosti. Při překročení tohoto limitu se žadatel vystavuje riziku nedovolené veřejné podpory. 39

40 Obecná kritéria přijatelnosti Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný: Souhlas s čestným prohlášením zaškrtnut v systému. V případě doloženého výpisu z rejstříku trestů - statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU. 40

41 Specifická kritéria přijatelnosti Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období : Žadatel ve Studii proveditelnosti (kap. 5) popíše vazbu předkládaného projektu na konkrétní (relevantní) záměry/kapitoly uvedené v Dlouhodobém záměru a jak je daná problematika v projektu řešena. Projekt je v souladu s Akčním plánem vzdělávání: Žadatel ve Studii proveditelnosti (kap. 5) popíše vazbu předkládaného projektu na Krajský akční plán (KAP) zda je projektový záměr uveden v Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 v IROP. Informace uvedené ve Studii proveditelnosti budou křížově kontrolovány vůči údajům na 41

42 Specifická kritéria přijatelnosti Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi): Podrobný popis vazby projektu na klíčové kompetence bude uveden ve Studii proveditelnosti (kap. 5). Kompetence musí být současně vyznačeny v Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 v IROP (KAP). Žádost o podporu může obsahovat i více kombinaci výše uvedených aktivit a dále také konektivitu a sociální inkluzi (kompenzační pomůcky; stavební úpravy a vybavení poradenských pracovišť). Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu: Pokud projekt nebude řešit konektivitu, bude toto kritérium vyhodnoceno jako NR. Minimální požadavky pro konektivitu škol jsou uvedeny v příloze č. 11 Specifických pravidel výzvy. 42

43 Specifická kritéria přijatelnosti Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení: Základním požadavkem je umožnění pohybu osob na vozíku. NR pouze v těchto případech: pokud jsou dotčené a případně navazující prostory již bezbariérové, pokud se na obor vztahuje výjimka zdravotní způsobilosti uvedená v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (platná aktualizace nařízením č. 367/2012 Sb.). Popis/odůvodnění ve studii proveditelnosti. Upozorňujeme, že pokud daný obor nespadá pod výjimku zdravotní způsobilosti, je zajištění bezbariérovosti vyžadováno a nebude akceptováno zdůvodnění, že v současné době není bezbariérové řešení nutné a vyskytne-li se jeho potřeba v budoucnu, bude školou zajištěno. Kritéria pro příjem do zařízení nejsou diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů: Žadatel popíše kritéria pro příjem žáků/studentů do zařízení v kap. 5 ve Studii proveditelnosti. V případě, že pro daný obor platí podmínky zdravotní způsobilosti (definované nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žadatel tuto skutečnost popíše ve Studii proveditelnosti. 43

44 Specifická kritéria přijatelnosti Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním): Žadatel v kap. 5 Studie proveditelnosti uvede odpovědi na následující otázky: zda není budováno zařízení samostatně zřízené pro žáky/studenty se zdravotním postižením, zda není budováno zařízení vzdělávající podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % žáků/studentů, zda nejsou budovány třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení. V případě, že pro daný obor platí podmínky zdravotní způsobilosti (definované nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žadatel tuto skutečnost popíše ve Studii proveditelnosti. 44

45 Specifická kritéria přijatelnosti Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy: Posouzení daného kritéria je navázáno na podmínku zápisu SŠ/VOŠ/víceletého gymnázia v Rejstříku škol a školských zařízení nejpozději k datu vyhlášení výzvy (k ). Výstavba nového objektu školského zařízení je možná, avšak SŠ/VOŠ/víceleté gymnázium musí být nejpozději k v Rejstříku zaspáno. Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu: Zajištění těchto kapacit uvede žadatel ve Studii proveditelnosti. Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům projektu. Indikátory projektu odpovídají aktivitám projektu. Hodnota a způsob výpočtu indikátorů je v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel Metodické listy indikátoru. Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 45

46 Specifická kritéria přijatelnosti Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám: Zda bylo ocenění stavebních prací provedeno v souladu s cenovou soustavou uvedenou v položkovém rozpočtu stavby. Zda odpovídají předpokládané hodnoty výběrových/zadávacích řízení na pořízení staveb (u hlavních i vedlejších aktivit) ocenění podle položkového rozpočtu stavby. Zda se výsledky provedených průzkumů trhu nebo stanovení předpokládané hodnoty zakázky opírají o konkrétní údaje/dokumenty. Zda odpovídají ceny položek rozpočtu projektu mechanismu odvození cen z průzkumu trhu. Zda souvisí položky uvedené v rozpočtu projektu s aktivitami projektu a s naplněním cílů projektu. 46

47 Specifická kritéria přijatelnosti Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této strategie: Relevantní pouze pro výzvu č. 33 a pro lokality, které mají zpracovanou strategii Koordinovaného přístupu (viz příloha č. 2 Specifických pravidel). Žadatel popíše ve Studii proveditelnosti. V hodnocení ecba/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů: Pro projekty s CZV < 5 mil. Kč je kritérium NR. U projektů s CZV > 5 mil. Kč Je sledována čistá současná hodnota v rámci Návratnosti investice pro finanční analýzu (ukazatel FNPV_FA) Kritérium je splněno, pokud je finanční čistá současná hodnota < 0. Údaje jsou dostupné z CBA, která je součástí MS V modulu CBA je vyplňována pouze jedna CBA, tzv. standardní CBA (na úvodní stránce bude u checkboxu veřejná podpora uveden křížek). 47

48 Věcné hodnocení projektu Probíhá u projektů, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. Probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí Centrum. Lhůta pro provedení věcného hodnocení je 30 pracovních dnů ode dne ukončení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. Bodové hodnocení kritérií dle bodovací škály. Projekt úspěšně projde bodovým hodnocením, pokud získá: 32. výzva - 25 bodů z celkového počtu 41 bodů, 33. výzva (SVL) - 30 bodů z celkového počtu 46 bodů. V případě nesplnění minimální hranice bodů je žádost vyřazena z procesu hodnocení. 48

49 Věcné hodnocení projektu Výstupy projektu budou využity více školami: 0 bodů = žádná nebo 1 škola; 2 body = 2 školy; 3 body = 3 školy; 4 body = 4 školy; 5 bodů = 5 a více škol. Samotná škola, která je podpořená z projektu, se nepočítá! Popis ve Studii proveditelnosti + doložení smlouvy o spolupráci mezi školami. Monitorování v době udržitelnosti. Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit školy mimo vazbu na klíčové kompetence ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou za účelem sociální inkluze: 5/0 bodů Kritérium relevantní pouze pro výzvu pro sociálně vyloučené lokality výzva č. 33. Navýšení kapacity bude doloženo s první ZoU projektu výpisem z Rejstříku škol a školských zařízení. 49

50 Věcné hodnocení projektu Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu: 3/0 bodů Současný stav školy se nehodnotí. Body pouze za zajištění konektivity podle parametrů stanovených v příloze č. 11 Specifických pravidel. Nemusí se jednat o zajištění konektivity a připojení kompletně celé budovy, stačí např. učebny dotčené projektem. V závěrečné ZoR musí žadatel doložit, že škola či školské zařízení je součástí bezdrátové sítě Eduroam. 50

51 Věcné hodnocení projektu Projekt je realizován ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce: 15 bodů - Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů na trhu práce a zároveň se při výuce bude spolupracovat přímo s potenciálním budoucím zaměstnavatelem nebo s vysokou školou, nebo s akademickým pracovištěm. Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm je podepsána minimálně na 3 roky od zahájení doby realizace projektu. 7 bodů - Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů na trhu práce. 0 bodů - Projekt nereflektuje potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Monitorování v době udržitelnosti! 51

52 Věcné hodnocení projektu V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 5/3/0 bodů Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. 10/0 bodů Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň). 3/0 bodů 52

53 Ex-ante analýza rizik a ex-ante kontrola Provádí Centrum pro projekty, které splnily minimální bodovou hranici věcného hodnocení. Ověřuje se riziko: o Nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu, o nesouladu realizace projektu s Podmínkami právního aktu a dalšími závaznými postupy a pokyny pro příjemce, o ve veřejných zakázkách, o vzniku nezpůsobilých výdajů v rámci realizace projektu, o dvojího financování, o nenaplnění udržitelnosti projektu, o nedosažení plánovaných indikátorů, o podvodu a korupčního jednání, o nehospodárných a neefektivních aktivit a výdajů, o nedovolené veřejné podpory, o vzniku neočekávaných nebo nedovolených příjmů. 53 Ex- ante kontrola o Probíhá u projektů vybraných na základě výsledků ex-ante analýzy rizik v souladu s kap. 3.6 Obecných pravidel.

54 Výběr projektů a vydání právního aktu Výběr projektů provádí ŘO IROP na základě výsledků hodnocení provedeného Centrem Podkladem pro výběr je: o Zápis, podepsaný ředitelem Centra, který deklaruje, že hodnocení a kontroly projektů proběhly podle stanovených postupů, o seznam všech projektů, které prošly hodnocením, v rozdělení na projekty doporučené a nedoporučené k financování, o seznam náhradních projektů. o Ve fázi výběru projektů není možné měnit hodnocení žádostí o podporu! o Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu. Právní akt (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů) upravuje minimálně tyto oblasti: o Informace o příjemci; informace o projektu; povinnosti a práva příjemce; povinnosti a práva ŘO IROP; sankce za neplnění povinností. 54

55 Žádost o přezkum výsledku hodnocení Žadatel může podat žádost o přezkum hodnocení v každé části hodnocení žádosti, ve které neuspěl: o po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí, o po věcném hodnocení. Podává se do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výsledku, a to: o elektronicky v MS2014+ (viz příloha č. 19 Obecných pravidel), o písemně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách na adresu CRR. Přezkumné řízení provádí ŘO IROP: o do 30 kalendářních dní od doručení žádosti o přezkum (ve složitějších případech do 60 pracovních dní). Na základě výsledku přezkumného řízení: o žádost postoupí do další fáze hodnocení, o žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení. 55

56 Může iniciovat žadatel/příjemce, Centrum, ŘO IROP o o o o Oznámení provádí žadatel/příjemce prostřednictvím MS2014+ na záložce Žádost o změnu. Pokud je iniciátorem změny ŘO IROP nebo Centrum informují příjemce depeší o zahájení změnového řízení. ŘO IROP a Centrum zahájí změnové řízení v případě, že změna projektu bude v zájmu příjemce nebo po zjištění formální chyby. Neplánované změny je příjemce povinen oznámit neprodleně, jakmile změna nastane. Druhy změn Změny v projektech o Změny před schválením prvního Rozhodnutí o změně rozhoduje Centrum. o Změny po schválení prvního Rozhodnutí, které nemění údaje na Rozhodnutí o změně rozhoduje Centrum. o Změny po schválení prvního Rozhodnutí, které mění údaje na Rozhodnutí o změně rozhoduje ŘO IROP (změny, které mají vliv na aktivity projektu, splnění účelu a cílů projektu nebo na dobu realizace projektu). ŘO IROP musí tyto změny schválit před zahájením jejich realizace. 56

57 Monitorování realizace projektů Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím: Zpráv o realizaci projektu ( ZoR ) o Spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR projektu předkládá příjemce také Zjednodušenou žádost o platbu (dále jen ZŽoP ), viz kap Obecných pravidel. Zpráv o udržitelnosti projektu ( ZoU ) o o o o Zprávy příjemce podává elektronicky v MS2014+ Další zprávy je možné podat až po schválení předchozích zpráv Zprávu nelze podat před uzavřením změnového řízení, jeli v projektu řešeno Centrum provádí kontrolu formálních náležitostí a věcného obsahu zpráv a administrativní ověření 57

58 Publicita projektu Pravidla publicity upravuje kapitola 13 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Povinné informační a propagační nástroje 1. Internetové stránky - stručný popis projektu, jeho cíle a výsledky a informace, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Na internetových stránkách musí být umístěna loga IROP a MMR ČR. 2. Dočasný billboard po dobu realizace projektů financujících dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo datovou infrastrukturu, jejichž celková výše podpory přesahuje EUR, na dočasném billboardu musí být uveden název a hlavní cíl projektu. Povinný min. rozměr billboardu je 2,1 x 2,2 m. 3. Informační plakát v sídle žadatele (min. A3) ve všech ostatních případech příjemce umístí plakát po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu. Pokud příjemce realizuje více projektů souběžně v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny projekty využít jeden plakát o min. velikosti A3. Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle. Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a výše podpory z EU v Kč, uvedená v právním aktu. 58

59 Publicita projektu 4. Nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě viditelném pro veřejnost. Povinnost platí pro každý projekt, který splňuje obě následující kritéria: celková výše podpory projektu přesahuje EUR; projekt spočíval v nákupu hmotného majetku nebo ve financování dopravní infrastruktury, stavebních prací či datové infrastruktury. Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu. Její minimální velikost je 0,3 x 0,4 m. Musí na ní být uveden název a hlavní cíl projektu. Pokud nelze umístit stálou pamětní desku v místě realizace projektu, umístí ji příjemce ve svém hlavním sídle. Umístění plakátů, billboardů nebo stálých pamětních desek na pobočkách není vyžadováno. Náklady na povinné informační a propagační nástroje jsou způsobilými výdaji projektu a musí být uvedeny v rozpočtu projektu. Nepovinná publicita není způsobilým výdajem. Příjemce je povinen uchovat doklady související s informačními a propagačními nástroji pro potřeby kontroly. 59

60 Děkuji Vám za pozornost! Ing. Pavla Bártíková specialista pro absorpční kapacitu Oddělení pro Jihočeský kraj Centrum pro regionální rozvoj České republiky L.B.Schneidera 362/ České Budějovice tel.: , Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 tel.:

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha SC 2.4 IROP Vzdělávání 12. 4. 2016 Praha Prezentace obsahuje informace aktuální k datu 12. 4. 2016. Změny vyhrazeny. Finální podoba informací pro dané aktivity bude zveřejněna s vyhlášením výzvy. 2 IROP

Více

Opatření IROP 5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (leden 2017)

Opatření IROP 5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (leden 2017) Tento text vznikl zpracováním výzvy č. 68 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení integrované projekty CLLD a je přizpůsoben naší strategii (SCLLD MAS Lašsko, z.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v SVL Mgr. Tereza Slatkovská

Více

Představení výzev č. 32 a č. 33

Představení výzev č. 32 a č. 33 Představení výzev č. 32 a č. 33 Seminář pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Kolová výzva č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ

Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ Plzeň 8. 2. 2017 Veronika Eretová Výzvy Infrastruktura ZŠ a Infrastruktura SŠ a VOŠ Předpokládané datum vyhlášení výzev: 15.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení SVL HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ Mgr.

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

VÝZVY IROP č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v SVL

VÝZVY IROP č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v SVL VÝZVY IROP č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v SVL 28.6.2016 Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj

Více

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání Místní akční skupina Svitava z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Svitava z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. Romana Valentová Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT Průběžná výzva č. 26 egovernment I.

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA IROP č. 36 STANICE IZS HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ Mgr. Tereza Slatkovská 12. 7. 2016, Plzeň Příjem žádostí o podporu Podání žádostí pouze přes MS2014+, prostřednictvím IS

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Typy projektů ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Veronika Škutová

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Příloha č. 4 opatření A01 6 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Infrastruktura základních škol Míra podpory 90% (85% ERDF, 5% státní rozpočet) celkových způsobilých výdajů (pro kraje, obce, jejich

Více

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Achát z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Achát na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Kolová výzva č. 43 Sociální podnikání II. Kolová výzva

Více

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.4 IROP

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 1.2 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (kolová výzva č. 18) Ing. Viktor Kruml 18. 02. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes

Více

Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria

Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria Kolová výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II Ing. Romana Valentová 19. 10. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 6.9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Kolová výzva č. 46 Infrastruktura základních škol Kolová výzva č.

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské Název

Více

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I.

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I. MAS Hanácké Království, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hanácké Království na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL Ing. Pavla Bártíková 7.6. 2016, České Budějovice Základní informace o výzvě Vyhlášení výzvy: 29. 4. 2016

Více

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 (Pro MAS Lanškrounsko relevantní ze spec. pravidel všechny aktivity) V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit upraven. Na hlavní aktivity projektu musí být

Více

Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL)

Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.4 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 3.2 Zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Průběžná výzva č. 26 egovernment I. Průběžná

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 28. 6. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Rozdělení finančních prostředků dne 4. června

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro následující výzvy: Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek Výzva č. 14 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Výzva č. 15 SC 2.4 Infrastruktura

Více

Příjem žádostí o podporu

Příjem žádostí o podporu Představení systému hodnocení kritérií ve SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Kolová výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 1.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů (výzva č. 24) Ing. Barbora Pirotová 11. 4. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+

Více

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Jablunkovsko, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Jablunkovsko na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu v IROP

Příjem a hodnocení žádostí o podporu v IROP Příjem a hodnocení žádostí o podporu v IROP Seminář pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Kolová výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

Více

Aktivita - infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů

Aktivita - infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované

Více

VÝZVY IROP č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

VÝZVY IROP č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání VÝZVY IROP č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v SVL Seminář pro žadatele 16.11.2016 Hradec Králové

Více

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /5

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /5 Výzva ŘO IROP Specifická pravidla ŘO IROP Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování 55. výzva - Kulturní dědictví CLLD, aktivita Knihovny Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 21. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Základní údaje o IROP dne 4. června 2015 byl

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Průběžná výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém Ing. Danuše Romanová 10. 3. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická

Více

INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNĚ NEBO V RÁMCI MAS REGION HANÁ Ing. Nela Kalábová Konice 7. 12. 2016 ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI MAS REGION HANÁ -

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI

Více

VÝZVY IROP č. 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center a Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

VÝZVY IROP č. 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center a Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách VÝZVY IROP č. 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center a Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách Seminář pro žadatele 6. 9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela

Více

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /6

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /6 Výzva ŘO IROP Specifická pravidla ŘO IROP Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování 55. výzva - Kulturní dědictví CLLD, aktivita Památky Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Více

VÝZVY IROP č. 46 a 47 Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol SVL

VÝZVY IROP č. 46 a 47 Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol SVL VÝZVY IROP č. 46 a 47 Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol SVL Seminář pro žadatele 20. 9. 2016 Hradec Králové Ing. Lenka Šmejdířová, Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PŘEDŠKOLNÍCH

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské i Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Brněnské i

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Hradec Králové

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Hradec Králové Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 17. 5. 2016 Hradec Králové Centrum pro regionální rozvoj České republiky Charakteristika programu dne 4. června 2015 byl dokument oficiálně

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol. Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol v sociálně vyloučených lokalitách

Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol. Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol v sociálně vyloučených lokalitách Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol v sociálně vyloučených lokalitách Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.4 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury

Více

Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby Struktura financování: Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %, státní rozpočet - 0%, žadatel 5% Typy podporovaných projektů:

Více

ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL Hlavní město Praha jako zprostředkující subjekt integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace)

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace) Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské (dále jen ZS ITI ostravské ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Strategie ostravské aglomerace

Strategie ostravské aglomerace Ostrava 28.11. 2016 Strategie ostravské aglomerace STRUKTURA NOSITEL ITI Statutární město Ostrava ZS ITI Statutární město Ostrava pověřeno ŘO k výkonu funkce zprostředkujícího subjektu (veřejnoprávní smlouva)

Více

Hodnocení žádostí o podporu

Hodnocení žádostí o podporu Hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 3.2 Zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Průběžná výzva č. 26 egovernment I. Průběžná výzva

Více

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Nenapravitelná kritéria 2.3 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu ANO žadatel splňuje definici

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 14. a 15. VÝZVA IROP

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 14. a 15. VÝZVA IROP SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 14. a 15. VÝZVA IROP Výzva č. 14 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Výzva č. 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality Ústí nad

Více

Revitalizace vybraných památek

Revitalizace vybraných památek Revitalizace vybraných památek Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 08/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 01/2017 (31. 3. 2016) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi

Více

Plánované vyhlášení výzvy 08/2016. Výzva Ministerstva pro místní rozvoj. Integrovaného regionálního operačního programu

Plánované vyhlášení výzvy 08/2016. Výzva Ministerstva pro místní rozvoj. Integrovaného regionálního operačního programu Plánované vyhlášení výzvy 08/2016 Výzva Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Prioritní osa 2, SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Kolová výzva č. 7 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Chomutov 24.11.2015 24.11.2015

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE Přehled změn k 15. červnu

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL

VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL Seminář pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 10. 6.2016 Ing. Michaela Brožová Centrum

Více

Představení výzev č. 38 a č. 39

Představení výzev č. 38 a č. 39 Představení výzev č. 38 a č. 39 Seminář pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYBUDOVÁNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Statutární město Zlín jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období

Statutární město Zlín jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období Statutární město Zlín jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů ---- NAVÝŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÝCH

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu

Více

Opatření IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (leden 2017)

Opatření IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (leden 2017) Tento text vznikl zpracováním výzvy č. 62 Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD a je přizpůsoben naší strategii (SCLLD MAS Lašsko, z. s.). Samotná výzva MAS bude ještě upravena, tento text

Více

Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP

Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL Mgr. Adéla Hájková specialista pro absorpční kapacitu Centrum pro regionální rozvoj České

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE KONICE, 7. 4. 2016 Ing. Jaroslav Brzák OBSAH 2/20 1) IROP 2) MAS - CLLD 3) ITI 4) Šablony IROP 3/20 IROP program SF EU, v ČR v gesci MMR Informace na http://www.strukturalni-fondy.cz/

Více