UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D Praha

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Teorie predikce měnových kurzů vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Martin Stehlík

5 Poděkování Děkuji Ing. Petru Hájkovi Ph. D., vedoucímu této práce, za ochotu při vedení této práce, otevřený přístup a podnětné rady a připomínky, které pomohly při jejím zpracování.

6 Teorie predikce měnových kurzů Exchange rate forecast theories 6

7 Abstrakt Měnový trh je v současnosti největším světovým trhem a za jeho existence vzniklo mnoho teorií týkajících se predikce vývoje měnových kurzů nejen na základě makroekonomických, mikroekonomických, statistických i jiných podkladů. Vývoj měnových kurzů má dopad ve všech úrovních ekonomiky a je důležitým ukazatelem pro jednotlivé země, banky, podniky a obchodníky, ale také pro investory. V této práci proto popisuji tři základní ekonomické teorie predikce měnových kurzů (teorie parity kupní síly, teorie parity úrokových sazeb, teorie platební bilance) a na měsíčních až ročních datech dvou nejobchodovanějších měnových párů (EURUSD, USDJPY) analyzuji případnou historickou závislost pohybu devizových kurzů na vývoji předmětných fundamentálních ukazatelů. Analýza ve výsledku nepotvrdila, ale ani zcela nevyvrátila, možnost predikce budoucího vývoje devizových kurzů podle vybraných teorií. V krátkém a středním období z důvodu působení mnoha jiných faktorů, které kurzu dávají jeho volatilitu a trendy, teorie neobstojí. V dlouhém období je ale mezi makroekonomickými údaji a devizovými kurzy vidět jistý vzájemný vztah a souvislosti. Klíčová slova: měnový kurz, fundamentální analýza, predikce, parita kupní síly, platební bilance, úroková míra, euro, americký dolar, japonský jen 7

8 Abstract The foreign exchange market is currently the largest world market and its existence gave life to many theories for prediction of exchange rates on the basis of macroeconomic, microeconomic, statistical and other data. The development of exchange rates has an impact on all levels of the economy and is an important indicator for individual countries, banks, companies and merchants, but also for investors. Hence in this work I describe three main economic theories for exchange rate prediction (purchasing power parity theory, interest rate parity theory, balance of payments theory) and I analyse the potential historical dependence of exchange rate movements on the development of the particular fundamental indicators on monthly to yearly data of two most traded exchange rates (EURUSD, USDJPY). The result of the analysis did not prove nor completely disprove the possibility of predicting future development of exchange rates according to the selected theories. The theories do not stand the test in short and medium term due to many other factors influencing the rates and giving them their volatility and trends. But in long term, a certain relationship between the macroeconomic data and foreign exchange rates can be observed. Keywords: exchange rate, fundamental analysis, prediction, purchasing power parity, balance of payments, interest rate, euro, American dollar, Japanese yen 8

9 Obsah 1 Úvod Teorie měnového kurzu Podstata měn a měnových kurzů Od Bretton-Woods k Forexu Forex Systémy devizového kurzu Měnové páry EURUSD a USDJPY a jejich význam ve světové ekonomice Americký dolar Euro Japonský Jen EURUSD USDJPY Teorie fundamentální analýzy Teorie parity kupní síly Absolutní verze PPP Relativní verze PPP Nedostatky PPP Teorie parity úrokových sazeb Mezinárodní Fisherův efekt Teorie platební bilance Struktura a saldo platební bilance Platebně bilanční přístup ke kurzu Analýza fundamentálních teorií predikce měnových kurzů Teorie parity kupní síly Teorie parity úrokových sazeb Teorie platební bilance Teorie technické analýzy Ostatní faktory ovlivňující vývoj měnových kurzů

10 8 Závěr Conclusion Seznam zdrojů Literární zdroje Internetové zdroje Seznam rovnic Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů

11 1 Úvod V novodobé lidské historii získávaly peníze a finanční sektor obecně stále větší důležitost a stejně jako se postupně rozvíjel mezinárodní obchod, musely se rozvíjet jak možnosti financování aktiv, tak i kanály pro tok kapitálu mezi obchodujícími zeměmi. Základy moderního bankovnictví byly položeny v Itálii 14. století, která v té době byla právě centrem mezinárodního obchodu. Zřejmě nejvýznamnějším městem z pohledu bankovnictví byla Florencie (Roover, 1999, str. 2). Banky zde založené měly pobočky po celé západní Evropě a disponovaly značným kapitálem. Do italských center mezinárodního obchodu přijížděli obchodníci z různých zemí, setkávali se zde a obchodovali s různými druhy zbožím. V souvislosti s tím rostla potřeba výměny jednotlivých měn mezi sebou a právě v reakci na poptávku, mimo jiné, těchto služeb byl umožněn na svou dobu prudký rozvoj bankovnictví a služeb s ním spojených. Od té doby prošly měny značným vývojem, některé v jistých fázích i dosti bouřlivým, a nadále se utvářejí, mění a především mění i své postavení na světovém trhu. Ve 14. století byla velikost obchodního světa podstatně menší než je dnes, ale již tehdy měla směnitelnost měn jistou důležitost. V dnešním turbulentním globalizovaném světě, kde se mezinárodních obchodních transakcí účastní téměř všechny země a výkonnosti jednotlivých ekonomik jsou sledovány na setiny procenta v měsíčních cyklech, je význam měnového trhu nedocenitelný. To se projevuje jak na stoupajícím počtu účastníků, tak na stoupajícím objemu obchodů na tomto trhu uzavřených. A to i přesto, že již v současnosti je největším světovým trhem. S rostoucí volatilitou a objemy se měnový trh postupně stal středem zájmu investorů a spekulantů, jimž nabídnul další možnost potencionálního zisku. Stejně jako u všech trhů, ať již jde o akcie, dluhopisy, komodity nebo deriváty, je i u toho měnového pro obchodníky podstatnou schopností predikce budoucího vývoje směnného kurzu. A zájem o znalost budoucího směnného kurzu vlastní měny nemají samozřejmě pouze obchodníci. Týká se i vlád a jejich plánování pro další období, exportérů a importérů, mezinárodních firem a mnoha dalších subjektů. Značné úsilí již tedy bylo vynaloženo na to, abychom dokázali vysvětlit příčiny fluktuace měnových kurzů a především, alespoň s určitou pravděpodobností, je předpovídat. Tato bakalářská práce si dává za úkol analyzovat několik základních ekonomických teorií, které by měly být schopny na základě již známých hodnot ekonomických ukazatelů predikovat alespoň směr budoucího vývoje směnného kurzu. Nejprve tedy charakterizuje systémy měnových kurzů a otevřený měnový trh, Forex. Při té příležitosti také nahlédne do historie na důvody a dopady zavedení jednotlivých systémů. Následovat bude obdobný pohled na jednotlivé měny a měnové páry, na kterých budeme případnou odvoditelnost jejich budoucího vývoje na základě fundamentálních dat analyzována. 11

12 Dále budou představeny jednotlivé makroekonomické teorie fundamentální analýzy, jejichž predikční schopnosti budou zkoumány. Jde o teorii parity kupních sil, teorii parity úrokových sazeb a teorii platební bilance. Zmíněna bude také podstata technické analýzy a psychologický efekt, jako další způsoby používané pro predikci budoucího vývoje měnových kurzů. Cílem této práce je potvrdit nebo vyvrátit schopnost zmíněných ekonomických teorií určit výše uvedenou závislost mezi ekonomickými ukazateli jednotlivých zemí, konkrétně Spojených států amerických, Evropské Unie a Japonska, a směnnými kurzy jejich měn, tedy EURUSD a USDJPY. Tyto měnové páry byly vybrány především z toho důvodu, že jde o nejsledovanější a nejobchodovanější páry a zmíněné země a unie patří historicky mezi hlavní ekonomiky světa. Podle dostupnosti a relevance dat se bude zabývat obdobím mezi lednem 1985 a březnem U evropské jednotné měny EUR bude vzhledem k jeho zavedení až v lednu roku 1999 délka sledovaného období upravena. Srovnání parity jednotlivých veličin umožní provést analýzu korelace. Po analýze dopadu uvedených makroekonomických ukazatelů bude přihlédnuto také k dalším ukazatelům a faktorům, které ovlivňují budoucí vývoj měnových kurzů. Závěr práce bude věnován shrnutí získaných poznatků a zhodnocení schopnosti predikce budoucího vývoje měnových kurzů na základě vybraných teorií. V případě potvrzení závislosti mezi ekonomickými ukazateli a měnovými kurzy pak také použitelnost těchto metod v praxi, v opačném případě návrh úpravy či rozšíření metod pro zvýšení jejich úspěšnosti. 12

13 2 Teorie měnového kurzu 2.1 Podstata měn a měnových kurzů Tržně orientované ekonomiky jsou bezesporu přímo závislé na finančním systému, potažmo bankovním sektoru a penězích, a jejich správném fungování. V otevřených ekonomikách je navíc důležitým faktorem také role peněz jako formy národní, a potažmo mezinárodní, měny. Měna přitom představuje pojem užší než peníze. Je však nutné neopomenout i nadnárodní formu peněz, aby bylo správně mezi měny zařazeno například i euro, které platí ve více jak jedné zemi. (Černohorský & Teplý, 2011, str. 29) Každá měna má své technické a ekonomické znaky. Kromě technických znaků, mezi které patří název měny, hotovostní druhy včetně nominální struktury, dělení a kumulace, výlučnost měny a způsob stanovení měnového kurzu, mají měny také své ekonomické znaky charakter emise peněz a způsob zajištění měnové stability. Názvy měn jsou jejich jednoznačnými identifikátory. Žádné dvě měny se nejmenují stejně. Existuje sice více druhů korun, ale oficiální názvy se vždy liší. Tedy například česká koruna, dánská koruna, norská koruna, americký dolar, kanadský dolar, australský dolar apod. Mezi základní rozdělení zahraničních měn patří také jejich forma valuty nebo devizy. Valutami je označována jejich hotovostní forma, jako jsou bankovky a mince, zatímco devizy představují formu bezhotovostního platebního styku. Světový trh s měnami je tvořen především devizovým trhem, proto se tato práce bude zabývat pouze jím. Poměr směnitelnosti jednotlivých měn je dán měnovým kurzem. Jílek (2004, str. 565) uvádí, že měnový kurz je poměrem výměny dvou měn, tedy cenou jedné měny vyjádřené v měně druhé. V dlouhém horizontu tedy reflektuje relativní ekonomickou situaci a výkonnost dvou zemí. Je určitým odrazem platební bilance, ovšem faktorů na měnový kurz působících je více. V krátkém období až k časovému rozlišení v řádu milisekund pak trh ovlivňují především obchodníci, zejména spekulanti, snažící se dohodnout na oboustranně akceptované ceně a dělající trh v zásadě velmi volatilním. Měnový kurz je tedy stanovován mírou poptávky a nabídky u jednotlivých měn. Proti tržním silám pak v krátkodobém i dlouhodobém horizontu působí svými intervencemi centrální banky, jejichž úlohou je mimo jiné udržovat hodnoty devizových rezerv a ovlivňovat úrovně či výraznější pohyby devizového kurzu domácí měny, tedy vnější měnovou stabilitu, a to mimo jiné prostřednictvím prodeje nebo nákupu zahraničních měn za měnu domácí tak, aby zajistila stabilní hodnotu domácí měny vyjádřenou v měně cizí. 13

14 Jelikož je měnový kurz stanovován na volném trhu na základě poptávky a nabídky, má jeho úroveň a vývoj značnou vypovídací schopnost co se týče relativní současné i predikované výkonnosti ekonomik domácích zemí jednotlivých měn. Jeho vývoj navíc zpětně ovlivňuje úspěšnost exportu a dostupnost importu do dané země, potažmo také výši cen v domácí ekonomice. Význam kurzu a jeho pohybů je tedy mikroekonomický i makroekonomický. 2.2 Od Bretton-Woods k Forexu Podle MacDonalda (MacDonald, 2007, str. 28) nabízejí učebnice v zásadě především jasné rozdělení měnových kurzů mezi pevný (fixed) a plovoucí (floating), podle jejichž definic pak dále popisují historický vývoj a jednotlivé systémy, které v průběhu vývoje národních ekonomik a mezinárodního obchodu a měnového systému vznikly. Mezi ty patří především velmi úspěšný zlatý standard, během něhož zúčastněné země nastavili mezi sebou pevné měnové kurzy tak, že je zafixovaly jednotlivé měny vůči unci zlata a pro případné transakce vystavovaly certifikáty směnitelné za zlato ( a , kdy v tomto systému fungovaly alespoň dvě světové země) (Reinhart & Rogoff, n.d.); meziválečný zlatý měnový standard, založený na zlatém slitku; meziválečná praxe s plovoucím režimem; brettonwoodský systém pevných, ale upravitelných měnových kurzů s fixací měn na americký dolar; a postbrettonwoodský režim, ve kterém jsou dnes kurzy hlavních měn označovány za plovoucí. Měnové systémy a jejich vývoj lze tedy v podstatě charakterizovat podle úlohy zlata v jejich utváření a fungování. V ekonomické historii tak lze vidět nejprve rostoucí roli zlata v platebních systémech, kdy krytí zlatem bylo až stoprocentní. Postupem času se od vázání jednotlivých měn na zlato začalo ustupovat. Nejdříve se jednalo o dočasné výjimky, kdy bylo nutno navýšit výdaje v souvislosti například s mezinárodními konflikty. Omezení systému vázaného na zlato se ale projevilo i v nemožnosti stimulace ekonomického rozvoje prostřednictvím podpory investic, spotřebních výdajů apod. Zásadním zlomem v podstatě měnových standardů a jejich utváření do dnešní podoby je období od 2. světové války. Již v roce 1934 byla sice cena zlata fixována na 35 amerických dolarech za unci, ale až po konferenci v americkém Bretton Woods byly na dolar, potažmo tedy na zlato, fixovány i měny ostatních zemí a vznikl tak mezinárodní systém pevných měnových kurzů. Odtud také název brettonwoodský měnový systém. Přestože přímo na základě jednání v Bretton Woods byly zřízeny orgány, které měly dbát na vytvoření mezinárodního měnového systému a podporovat jeho stabilitu, především Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund - IMF) a Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj (International 14

15 Bank for Reconstruction and Development IBRD) 1, a přestože členské země vyvíjely společné úsilý, nepodařilo se stabilizovat tržní cenu zlata na úrovni fixní ceny. Celý systém se zhroutil v roce 1971, když USA pod hrozbou zásadního snížení svých zlatých rezerv oznámily ukončení přímé směny amerického dolaru za zlato v daném kurzu. Tento krok tak prakticky uzavřel éru významu zlata jako podkladu pro hodnotu jednotlivých měn. Členské země IMF jej v tomto smyslu také v roce 1978 opustily. V současnosti již převážná většina měn funguje podle tzv. nařízeného měnového standardu (Černohorský & Teplý, 2011, str. 41), jehož podstatou již není žádná pevná hodnota, ale pouze důvěra při jejím přijímání. Hodnota dnešních peněz a jednotlivých měn je tak ve srovnání s určitou jednotkou hmotnosti skutečných zásob drahého kovu dána výší státních rezerv vydávající země, důvěrou investorů a schopností dané země udržet její kupní sílu. Pád brettonwoodského měnového systému a přechod na plovoucí systém znamenal zásadní změnu ve vývoji jednotlivých kurzů. Mezi roky 1951 a 1971 byly jejich fluktuace v zásadě maximálně v řádu několika procent ročně. Po zavedení plovoucích ER ale najednou nebyly ničím neobvyklé roční změny v řádu desítek procent. Tím, jak se trh otevřel obchodníkům a spekulantům, začal reagovat na veškeré tržní informace, zprávy, ale i různé fámy, ať již byly vypuštěny s jakýmkoliv úmyslem. To je jasně vidět i na Graf 1 historického vývoje vybraných měnových kurzů za druhou polovinu 20. století. Patrné výkyvy ve zmíněném období u zobrazených měnových párů zaznamenaly pouze USDDEM a USDGBP. První z nich v 1961 v důsledku zavedení Gold poolu, druhý pak v roce 1968 při jeho pádu. Nicméně, i přes vysoký nárůst volatility na měnovém trhu po pádu brettonwoodského systému, se na volných trzích nejedná o výjimečné pohyby. Mezi roky 1974 a 1994 byly meziměsíční rozdíly na měnovém trhu stále nižší než průměrné pohyby hlavních burzovních indexů. Stejné nebo jen o něco vyšší byly také meziměsíční rozdíly cen hlavních komodit. (Isard, 1995, str. 3) 1 S IBRD jsou spojeny také další organizace, které vznikaly následně: Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association IDA), Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation - IFC), Multilaterální agentura pro garanci investic (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) a Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID). Všech pět nyní funguje v rámci Skupiny Světové banky. (The World Bank History, 2012) 15

16 Graf 1: Vývoj volatility měnových párů ; procentuální změna oproti předchozímu roku 2 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% USDDEM USDJPY USDGBP Zdroj: University of British Columbia (Antweiler, 2013) Každopádně, pád brettonwoodského systému fakticky umožnil vznik a fungování měnového trhu, jak je známe dnes, kde jsou kurzy stanovovány na základě tržních sil. 2.3 Forex Měnový trh se od ostatních finančních trhů liší tím, že zajišťuje tři druhy obchodů: mezibankovní obchody, které dosahují až 80 % z objemu všech obchodů na měnovém trhu, obchody uskutečněné skrze brokery, jejichž objem je v řádu %, a obchody soukromých zákazníků (např. korporátní obchod), které doplňují zbývajících 5 % (MacDonald, 2007, str. 3). Pro importující a exportující společnosti má devizový trh dvě úlohy: jeho prostřednictvím realizují transfer kupní síly jedné měny do druhé a zajišťují se proti kurzovému riziku. (Durčáková & Mandel, Mezinárodní finance, 2010) Podstatou devizového trhu z hlediska subjektů jsou tedy banky, respektive jejich dealeři, kteří obchodují mezi sebou na mezibankovním (velkoobchodním) trhu a fakticky tak utvářejí devizový kurz jsou tzv. market makery. Další skupinou subjektů jsou klienti, kteří skrze své banky nebo brokery vstupují na trh klientský (maloobchodní). Právě ten se především s rozvojem výpočetní techniky, technologií a internetu v posledních letech stal fenoménem a dostupnou příležitostí i pro minimálně finančně zajištěné investory. Až 85 % nárůstu objemu obchodů připadá na aktivitu ostatních finančních institucí (vysokofrekvenční obchodníci, banky obchodující jako klienti velkých dealerů, online obchodování maloobchod- 2 Kurz USDDEM po roce 1999 není pravým kurzem, ale je stanoven na základě vývoje eura. 16

17 ních investorů) (King & Rime, 2010). Dnešní devizový trh má formu převážně neburzovního trhu a je označován jako OTC (over the counter market). Devizový trh, Forex (FOReign EXchange, FX), vznikl v roce 1973 vedle již zavedených trhů s akciemi, opcemi a komoditami. Jedná se objemově o největší světový trh, jehož denní obrat dosahoval podle průzkumu Banky pro mezinárodní vypořádání v dubnu 2010 čtyř bilionů amerických dolarů (Monetary and Economic Department, 2010, str. 6). Tomu přispívají i jeho obchodní hodiny, které nejsou na rozdíl od jiných trhů v pracovní dny omezeny, a trh tedy podle středoevropského letního času otevírá v pondělí v 0:00 hodin a zavírá v pátek ve 24:00 hodin. Na rozdíl od akciových a komoditních trhů není Forex centralizovaným trhem, není tedy vázán na jednu obchodní instituci, ale obchody mezi účastníky probíhají tzv. interbank (Hartman & Turek, 2009, str. 3). Nejznámějšími obchodními platformami na mezibankovním trhu jsou EBS a Reuters dealing Důležitým rozlišením je na Forexu identifikace instrumentů podle termínu vypořádání obchodu. Spotové obchody, které tvoří hlavní objem klientských obchodů, jsou vypořádávány okamžitě, tj. dodání deviz probíhá v zásadě do dvou pracovních dnů. Oproti tomu při termínových obchodech, tvořících hlavní objem celého měnového trhu, dochází k dohodě prodávajícího s kupujícím na termínovém kurzu měn pro vypořádání ve stanoveném čase v budoucnu. Podle způsobu obchodování, způsobu závazku obchodních stran, možného objemu obchodu, způsobu a termínu vypořádání, a dalších charakteristik jsou rozlišovány tři základní druhy termínových obchodů: forward, futures a opce. V objemu FX obchodů má však významnou roli i swap neburzovní derivát vznikající kombinací spotových a forwardových obchodů (Durčáková & Mandel, Mezinárodní finance, 2010, str. 44). Podíl jednotlivých instrumentů na celkovém obchodovaném objemu na Forexu znázorňuje Graf 2. Graf 2: Obrat OTC obchodů na Forexu v dubnu 2010 podle instrumentů Forwardy a devizové swapy 56% Měnové swapy 1% Opce a ostatní 5% Spot 38% Zdroj: Bank for International Settlements (2010) 17

18 V současnosti se na Forexu obchoduje s desítkami různých měn a z nich vytvořených měnových párů. Někteří obchodníci volí tzv. exotické měny, mezi které patří i česká koruna (CZK) nebo například thajský baht (THB). Jednoznačně nejobchodovanější měnou je ale americký dolar a s ním související kotovací měny. Podíl nejobchodovanějších měn a měnových párů na celkovém objemu obchodů znázorňuje Graf 3 a Graf 4. Graf 3: Distribuce měn v obratu mezinárodního měnového trhu v dubnu 2010 Švýcarský frank 3% Australský dolar 4% Britská libra 6% Japonský jen 10% Ostatní 15% Euro 20% Americký dolar 42% Zdroj: Bank for International Settlements (2010) Graf 4: Distribuce měnových párů v obratu mezinárodního měnového trhu v dubnu 2010 EUR/ostatní 11% ostatní 4% USD/EUR 28% USD/ostatní 28% USD/JPY 14% USD/AUS 6% USD/GBP 9% Zdroj: Bank for International Settlements (2010) Obchodování na Forexu je také specifické značným využíváním pákového efektu, který na základě de facto půjčky od brokera umožňuje obchodníkovi spravovat pozice v několikanásobně větší hodnotě, než jaká je hodnota jeho skutečného vkladu. Což může sice 18

19 vést k rychlému zhodnocení investice, na druhé straně při neúspěšném obchodování k brzké ztrátě veškerých financí na účtu obchodníka. Decentralizace, s ní spojené nepřetržité obchodování ve všední dny, uzavření trhu o víkendech, nízké nároky na vstupní vklady a možnost využití pákového efektu společně nabízejí vysoký ziskový potenciál a proto je Forex nejen důležitým finančním nástrojem pro banky, ale i oblíbeným a stále rostoucím trhem pro drobné i začínající investory. 2.4 Systémy devizového kurzu S kapitolou 2.2 souviselo téma fixace měnových kurzů na zlato, případně na jiné měny a později byl také zmíněn termín plovoucího kurzu. Jedná se o způsoby, jakým je stanovován poměr výměny dvou měn. V této kapitole budou představena základní pravidla a mechanismy stanovování devizového kurzu. Jejich rozdělení ilustruje Obrázek 1. Obrázek 1: Systémy devizového kurzu Zdroj: Durčáková & Mandel (2010, str. 294) Hlavní dělení rozlišuje měny směnitelné pružné a nesměnitelné nepružné. Nepružné měny se vyskytují v uzavřených ekonomikách, tedy v zemích, kde je minimální možnost, potřeba nebo snaha o mezinárodní obchod a tím i minimální potřeba mezinárodních finančních vztahů. Často se jedná o uměle uzavřené ekonomiky založené na systému centrálního plánování, kde je devizový kurz, stejně jako většina ekonomiky, administrován a nepů- 19

20 sobí na něj tržní vlivy. Výhodou je vytvoření bariéry mezi danou zemí, respektive její měnou, a okolním světem, která zabraňuje importu nepříznivých ekonomických vlivů, jako je například inflace nebo propady v hospodářském cyklu. Negativní vlastností tohoto devizového kurzy ale je právě jeho nepružnost. Tím, že často funguje právě v centrálně řízených ekonomikách, začnou na něj být časem vytvářeny protisměrné tlaky způsobené neefektivitami ve vnitřní ekonomice. Pak dochází k diferenciaci kurzu podle jednotlivých ekonomických operací. Bylo tak tomu i v Československu před rokem 1989, kdy došlo především k odlišení kurzu v obchodních platech pro socialistické podniky a v neobchodních platech pro soukromé potřeby, především pro silně omezený pasivní cestovní ruch. (Černohorský & Teplý, 2011, str. 179) IMF považuje měnu za směnitelnou (pružnou), pokud umožňuje směnitelnost minimálně pro devizové cizozemce a devizové operace v rámci běžného účtu platební bilance (Durčáková & Mandel, Mezinárodní finance, 2010, str. 295). Na rozdíl od uměle stanovovaných a udržovaných nepružných devizových kurzů, pružné devizové kurzy jsou využívány především v tržních ekonomikách, kde na ně působí a jejich vývoj řídí tržní faktory. Podle volnosti pohybu na základě tržních faktorů jsou dále rozlišovány kurzy flexibilní, do kterých centrální banky nezasahují vůbec nebo jen minimálně, a kurzy fixní (currency peg), které oscilují v určitých pásmech kolem stanoveného ústředního kurzu. Historicky, a to prakticky až do roku 1971, byly národní měny největších ekonomik střídavě fixovány na zlato. Jejich ústřední kurz byl stanoven podle zlaté parity a reálný kurz pak osciloval v rámci pásem podle nákladů na dovoz a vývoz zlata. Protože má ústřední kurz sice reflektovat dlouhodobě ustálenou hodnotu devizového kurzu, je nutné jej v závislosti na ekonomickém vývoji uvnitř i vně ekonomiky upravovat. Tyto úpravy ústředního kurzu jsou nazývány devalvací (zvýšení ústředního kurzu) a revalvací (snížení ústředního kurzu). Udržení devizového kurzu v daném oscilačním pásmu pak zajišťují centrální banky svými opatřeními v rámci přímých a nepřímých devizových intervencí. Fixní měnové kurzy a udržení kurzu v rámci oscilačního pásma nastavuje vysoké nároky na centrální banky, které musí udržet hodnotu kurzu v daných mezích. Pokud je měnový kurz veličinou fixní, musí se pak centrální banka vzdát kontroly nad domácí peněžní zásobou nebo nad úrokovými sazbami. Hlavní výhodou tohoto systému je minimalizace měnového rizika pro importéry a exportéry, kteří mají předem zajištěn minimální vliv měnového kurzu na cenovou úroveň v zahraničí nakupovaného respektive prodávaného zboží. Oscilační pásma mohou dávat měnám různou volnost pohybu okolo ústředního kurzu a tak je definován currency board, systém s neodvolatelným ústředním kurzem bez oscilačních pásem, a dále pak úzké nebo široké pásmo oscilace. Úzké pásmo oscilace je například vyžadováno u zemí připravujících se na integraci do Evropské měnové unie (pobaltské re- 20

21 publiky před vstupem používaly currency board). Pokud centrální banka preferuje řešit nerovnováhu platební bilance kurzovými nástroji, je využíváno širší pásmo. Fixní devizové kurzy se pak dále liší podle předmětu fixace. Kurz může být fixován k jedné národní měně, jak tomu bylo například po pádu brettonwoodského měnového systému, kdy byly měny vázány k americkému dolaru, k nadnárodní měně, jak bývá aplikováno v rámci zmíněného procesu evropské integrace, nebo ke koši měn, kdy je měna fixována k váženému průměru několika měn na základě objemu zahraničního obchodu s jednotlivými státy. Aby mohla centrální banka v zemích s vysokou mírou inflace zajišťovat rovnováhu platební bilance, může využít ústředního kurzu s pravidelnými změnami, kdy pravidelně a relativně často upravuje ústřední devizový kurz ve směru devalvace domácí měny (crawling peg nebo crawling band). Aktuálně nejrozšířenějším systémem devizového kurzu je jednoznačně flexibilní kurz, který pružně reaguje na tržní vlivy. Podle způsobu stanovení devizového kurzu je pak rozlišován volný floating (plovoucí kurz) a řízený floating. Zatímco první zmíněný je dán čistě na základě hodnot daných poptávkou a nabídkou na měnovém trhu a nedává centrálním bankám možnost provést přímé zásahy do jeho hodnoty, řízený floating umožňuje v případě silných výkyvů, které by mohly mít za následek destabilizaci měny a s ní spojené ekonomiky, devizovou intervenci centrální banky. (Samuelson & Nordhaus, 1992, str. 944) Tento systém také v současné době používá převážná většina vyspělých zemí s tržní ekonomikou. Se systémy flexibilních devizových kurzů jsou také spojovány pojmy depreciace a apreciace. Jedná se v podstatě o ekvivalenty již zmíněných termínů devalvace a revalvace u fixních devizových kurzů. U depriciace tedy jde o tržní oslabení měny daného státu vzhledem k měně zahraniční, apreciace zase značí tržní posílení měny daného státu vůči zahraniční měně. Jak tomu vždy bývá, ani jeden z výše uvedených měnových systémů není univerzálním řešením pro jakoukoliv ekonomiku. Oba systémy mají své výhody i nevýhody, jak již dokázal jejich historický vývoj. Původní systémy fixních měnových systémů byly nakonec opuštěny a v rámci odklonu od keynesiánské ekonomické teorie směrem k monetaristickému přístupu byly přijaty nové názory na způsob fungování devizových kurzů a přijetí flexibilních systémů. Mezi základní nevýhody fixních devizových kurzů považují Černohorský a Teplý (Černohorský & Teplý, 2011) import inflace, která je do země dovážena spolu s importovaným zbožím, nemožnost vedení nezávislé domácí měnové politiky, jelikož centrální banka při preferenci udržení hodnoty měnového kurzu není schopna současně účinně cílit úrokové sazby a inflaci, a směřování vyrovnávacích procesů platební bilance na důchodové přerozdělování, jelikož ceny a mzdy jsou směrem dolů v zásadě nepružné. 21

22 Naproti tomu výhody fixních kurzů spočívají především ve stabilitě, kterou přinášejí pro mezinárodně působící společnosti importéry a exportéry, a v případné přípravě pro měnovou integraci, jak je tomu vidět na příkladu Evropské měnové unie. Systémy flexibilních devizových kurzů pak představují prakticky opačné efekty. Importéry a exportéry staví před zvýšenou nejistotu dopadající na finanční plánování z důvodu možných budoucích výkyvů kurzu. Závažnější nevýhodou ale je vliv, který při tomto systému dopadá na menší ekonomiky, jakou je například i Česká republika. Jejich vyrovnávací mechanismy nemusí být dostatečně silné, aby zvládly vyrovnání spekulativních a jiných krizových šoků, a projevuje se u nich závislost na ostatních ekonomikách. Samy celkovou mezinárodní situaci ovlivňují jen málo a spíše se pasivně přizpůsobují. Nicméně různé systémy devizových kurzů rozdílně vyhovují potřebám hospodářské politiky a platební bilance jednotlivých zemí. 22

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416)

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

RESEARCH AND POLICY NOTES 3

RESEARCH AND POLICY NOTES 3 RESEARCH AND POLICY NOTES 3 Michal Franta, Tomáš Holub, Petr Král, Ivana Kubicová, Kateřina Šmídková, Bořek Vašíček: Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR 2 0 1 4 RESEARCH

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více