UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D Praha

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Teorie predikce měnových kurzů vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Martin Stehlík

5 Poděkování Děkuji Ing. Petru Hájkovi Ph. D., vedoucímu této práce, za ochotu při vedení této práce, otevřený přístup a podnětné rady a připomínky, které pomohly při jejím zpracování.

6 Teorie predikce měnových kurzů Exchange rate forecast theories 6

7 Abstrakt Měnový trh je v současnosti největším světovým trhem a za jeho existence vzniklo mnoho teorií týkajících se predikce vývoje měnových kurzů nejen na základě makroekonomických, mikroekonomických, statistických i jiných podkladů. Vývoj měnových kurzů má dopad ve všech úrovních ekonomiky a je důležitým ukazatelem pro jednotlivé země, banky, podniky a obchodníky, ale také pro investory. V této práci proto popisuji tři základní ekonomické teorie predikce měnových kurzů (teorie parity kupní síly, teorie parity úrokových sazeb, teorie platební bilance) a na měsíčních až ročních datech dvou nejobchodovanějších měnových párů (EURUSD, USDJPY) analyzuji případnou historickou závislost pohybu devizových kurzů na vývoji předmětných fundamentálních ukazatelů. Analýza ve výsledku nepotvrdila, ale ani zcela nevyvrátila, možnost predikce budoucího vývoje devizových kurzů podle vybraných teorií. V krátkém a středním období z důvodu působení mnoha jiných faktorů, které kurzu dávají jeho volatilitu a trendy, teorie neobstojí. V dlouhém období je ale mezi makroekonomickými údaji a devizovými kurzy vidět jistý vzájemný vztah a souvislosti. Klíčová slova: měnový kurz, fundamentální analýza, predikce, parita kupní síly, platební bilance, úroková míra, euro, americký dolar, japonský jen 7

8 Abstract The foreign exchange market is currently the largest world market and its existence gave life to many theories for prediction of exchange rates on the basis of macroeconomic, microeconomic, statistical and other data. The development of exchange rates has an impact on all levels of the economy and is an important indicator for individual countries, banks, companies and merchants, but also for investors. Hence in this work I describe three main economic theories for exchange rate prediction (purchasing power parity theory, interest rate parity theory, balance of payments theory) and I analyse the potential historical dependence of exchange rate movements on the development of the particular fundamental indicators on monthly to yearly data of two most traded exchange rates (EURUSD, USDJPY). The result of the analysis did not prove nor completely disprove the possibility of predicting future development of exchange rates according to the selected theories. The theories do not stand the test in short and medium term due to many other factors influencing the rates and giving them their volatility and trends. But in long term, a certain relationship between the macroeconomic data and foreign exchange rates can be observed. Keywords: exchange rate, fundamental analysis, prediction, purchasing power parity, balance of payments, interest rate, euro, American dollar, Japanese yen 8

9 Obsah 1 Úvod Teorie měnového kurzu Podstata měn a měnových kurzů Od Bretton-Woods k Forexu Forex Systémy devizového kurzu Měnové páry EURUSD a USDJPY a jejich význam ve světové ekonomice Americký dolar Euro Japonský Jen EURUSD USDJPY Teorie fundamentální analýzy Teorie parity kupní síly Absolutní verze PPP Relativní verze PPP Nedostatky PPP Teorie parity úrokových sazeb Mezinárodní Fisherův efekt Teorie platební bilance Struktura a saldo platební bilance Platebně bilanční přístup ke kurzu Analýza fundamentálních teorií predikce měnových kurzů Teorie parity kupní síly Teorie parity úrokových sazeb Teorie platební bilance Teorie technické analýzy Ostatní faktory ovlivňující vývoj měnových kurzů

10 8 Závěr Conclusion Seznam zdrojů Literární zdroje Internetové zdroje Seznam rovnic Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů

11 1 Úvod V novodobé lidské historii získávaly peníze a finanční sektor obecně stále větší důležitost a stejně jako se postupně rozvíjel mezinárodní obchod, musely se rozvíjet jak možnosti financování aktiv, tak i kanály pro tok kapitálu mezi obchodujícími zeměmi. Základy moderního bankovnictví byly položeny v Itálii 14. století, která v té době byla právě centrem mezinárodního obchodu. Zřejmě nejvýznamnějším městem z pohledu bankovnictví byla Florencie (Roover, 1999, str. 2). Banky zde založené měly pobočky po celé západní Evropě a disponovaly značným kapitálem. Do italských center mezinárodního obchodu přijížděli obchodníci z různých zemí, setkávali se zde a obchodovali s různými druhy zbožím. V souvislosti s tím rostla potřeba výměny jednotlivých měn mezi sebou a právě v reakci na poptávku, mimo jiné, těchto služeb byl umožněn na svou dobu prudký rozvoj bankovnictví a služeb s ním spojených. Od té doby prošly měny značným vývojem, některé v jistých fázích i dosti bouřlivým, a nadále se utvářejí, mění a především mění i své postavení na světovém trhu. Ve 14. století byla velikost obchodního světa podstatně menší než je dnes, ale již tehdy měla směnitelnost měn jistou důležitost. V dnešním turbulentním globalizovaném světě, kde se mezinárodních obchodních transakcí účastní téměř všechny země a výkonnosti jednotlivých ekonomik jsou sledovány na setiny procenta v měsíčních cyklech, je význam měnového trhu nedocenitelný. To se projevuje jak na stoupajícím počtu účastníků, tak na stoupajícím objemu obchodů na tomto trhu uzavřených. A to i přesto, že již v současnosti je největším světovým trhem. S rostoucí volatilitou a objemy se měnový trh postupně stal středem zájmu investorů a spekulantů, jimž nabídnul další možnost potencionálního zisku. Stejně jako u všech trhů, ať již jde o akcie, dluhopisy, komodity nebo deriváty, je i u toho měnového pro obchodníky podstatnou schopností predikce budoucího vývoje směnného kurzu. A zájem o znalost budoucího směnného kurzu vlastní měny nemají samozřejmě pouze obchodníci. Týká se i vlád a jejich plánování pro další období, exportérů a importérů, mezinárodních firem a mnoha dalších subjektů. Značné úsilí již tedy bylo vynaloženo na to, abychom dokázali vysvětlit příčiny fluktuace měnových kurzů a především, alespoň s určitou pravděpodobností, je předpovídat. Tato bakalářská práce si dává za úkol analyzovat několik základních ekonomických teorií, které by měly být schopny na základě již známých hodnot ekonomických ukazatelů predikovat alespoň směr budoucího vývoje směnného kurzu. Nejprve tedy charakterizuje systémy měnových kurzů a otevřený měnový trh, Forex. Při té příležitosti také nahlédne do historie na důvody a dopady zavedení jednotlivých systémů. Následovat bude obdobný pohled na jednotlivé měny a měnové páry, na kterých budeme případnou odvoditelnost jejich budoucího vývoje na základě fundamentálních dat analyzována. 11

12 Dále budou představeny jednotlivé makroekonomické teorie fundamentální analýzy, jejichž predikční schopnosti budou zkoumány. Jde o teorii parity kupních sil, teorii parity úrokových sazeb a teorii platební bilance. Zmíněna bude také podstata technické analýzy a psychologický efekt, jako další způsoby používané pro predikci budoucího vývoje měnových kurzů. Cílem této práce je potvrdit nebo vyvrátit schopnost zmíněných ekonomických teorií určit výše uvedenou závislost mezi ekonomickými ukazateli jednotlivých zemí, konkrétně Spojených států amerických, Evropské Unie a Japonska, a směnnými kurzy jejich měn, tedy EURUSD a USDJPY. Tyto měnové páry byly vybrány především z toho důvodu, že jde o nejsledovanější a nejobchodovanější páry a zmíněné země a unie patří historicky mezi hlavní ekonomiky světa. Podle dostupnosti a relevance dat se bude zabývat obdobím mezi lednem 1985 a březnem U evropské jednotné měny EUR bude vzhledem k jeho zavedení až v lednu roku 1999 délka sledovaného období upravena. Srovnání parity jednotlivých veličin umožní provést analýzu korelace. Po analýze dopadu uvedených makroekonomických ukazatelů bude přihlédnuto také k dalším ukazatelům a faktorům, které ovlivňují budoucí vývoj měnových kurzů. Závěr práce bude věnován shrnutí získaných poznatků a zhodnocení schopnosti predikce budoucího vývoje měnových kurzů na základě vybraných teorií. V případě potvrzení závislosti mezi ekonomickými ukazateli a měnovými kurzy pak také použitelnost těchto metod v praxi, v opačném případě návrh úpravy či rozšíření metod pro zvýšení jejich úspěšnosti. 12

13 2 Teorie měnového kurzu 2.1 Podstata měn a měnových kurzů Tržně orientované ekonomiky jsou bezesporu přímo závislé na finančním systému, potažmo bankovním sektoru a penězích, a jejich správném fungování. V otevřených ekonomikách je navíc důležitým faktorem také role peněz jako formy národní, a potažmo mezinárodní, měny. Měna přitom představuje pojem užší než peníze. Je však nutné neopomenout i nadnárodní formu peněz, aby bylo správně mezi měny zařazeno například i euro, které platí ve více jak jedné zemi. (Černohorský & Teplý, 2011, str. 29) Každá měna má své technické a ekonomické znaky. Kromě technických znaků, mezi které patří název měny, hotovostní druhy včetně nominální struktury, dělení a kumulace, výlučnost měny a způsob stanovení měnového kurzu, mají měny také své ekonomické znaky charakter emise peněz a způsob zajištění měnové stability. Názvy měn jsou jejich jednoznačnými identifikátory. Žádné dvě měny se nejmenují stejně. Existuje sice více druhů korun, ale oficiální názvy se vždy liší. Tedy například česká koruna, dánská koruna, norská koruna, americký dolar, kanadský dolar, australský dolar apod. Mezi základní rozdělení zahraničních měn patří také jejich forma valuty nebo devizy. Valutami je označována jejich hotovostní forma, jako jsou bankovky a mince, zatímco devizy představují formu bezhotovostního platebního styku. Světový trh s měnami je tvořen především devizovým trhem, proto se tato práce bude zabývat pouze jím. Poměr směnitelnosti jednotlivých měn je dán měnovým kurzem. Jílek (2004, str. 565) uvádí, že měnový kurz je poměrem výměny dvou měn, tedy cenou jedné měny vyjádřené v měně druhé. V dlouhém horizontu tedy reflektuje relativní ekonomickou situaci a výkonnost dvou zemí. Je určitým odrazem platební bilance, ovšem faktorů na měnový kurz působících je více. V krátkém období až k časovému rozlišení v řádu milisekund pak trh ovlivňují především obchodníci, zejména spekulanti, snažící se dohodnout na oboustranně akceptované ceně a dělající trh v zásadě velmi volatilním. Měnový kurz je tedy stanovován mírou poptávky a nabídky u jednotlivých měn. Proti tržním silám pak v krátkodobém i dlouhodobém horizontu působí svými intervencemi centrální banky, jejichž úlohou je mimo jiné udržovat hodnoty devizových rezerv a ovlivňovat úrovně či výraznější pohyby devizového kurzu domácí měny, tedy vnější měnovou stabilitu, a to mimo jiné prostřednictvím prodeje nebo nákupu zahraničních měn za měnu domácí tak, aby zajistila stabilní hodnotu domácí měny vyjádřenou v měně cizí. 13

14 Jelikož je měnový kurz stanovován na volném trhu na základě poptávky a nabídky, má jeho úroveň a vývoj značnou vypovídací schopnost co se týče relativní současné i predikované výkonnosti ekonomik domácích zemí jednotlivých měn. Jeho vývoj navíc zpětně ovlivňuje úspěšnost exportu a dostupnost importu do dané země, potažmo také výši cen v domácí ekonomice. Význam kurzu a jeho pohybů je tedy mikroekonomický i makroekonomický. 2.2 Od Bretton-Woods k Forexu Podle MacDonalda (MacDonald, 2007, str. 28) nabízejí učebnice v zásadě především jasné rozdělení měnových kurzů mezi pevný (fixed) a plovoucí (floating), podle jejichž definic pak dále popisují historický vývoj a jednotlivé systémy, které v průběhu vývoje národních ekonomik a mezinárodního obchodu a měnového systému vznikly. Mezi ty patří především velmi úspěšný zlatý standard, během něhož zúčastněné země nastavili mezi sebou pevné měnové kurzy tak, že je zafixovaly jednotlivé měny vůči unci zlata a pro případné transakce vystavovaly certifikáty směnitelné za zlato ( a , kdy v tomto systému fungovaly alespoň dvě světové země) (Reinhart & Rogoff, n.d.); meziválečný zlatý měnový standard, založený na zlatém slitku; meziválečná praxe s plovoucím režimem; brettonwoodský systém pevných, ale upravitelných měnových kurzů s fixací měn na americký dolar; a postbrettonwoodský režim, ve kterém jsou dnes kurzy hlavních měn označovány za plovoucí. Měnové systémy a jejich vývoj lze tedy v podstatě charakterizovat podle úlohy zlata v jejich utváření a fungování. V ekonomické historii tak lze vidět nejprve rostoucí roli zlata v platebních systémech, kdy krytí zlatem bylo až stoprocentní. Postupem času se od vázání jednotlivých měn na zlato začalo ustupovat. Nejdříve se jednalo o dočasné výjimky, kdy bylo nutno navýšit výdaje v souvislosti například s mezinárodními konflikty. Omezení systému vázaného na zlato se ale projevilo i v nemožnosti stimulace ekonomického rozvoje prostřednictvím podpory investic, spotřebních výdajů apod. Zásadním zlomem v podstatě měnových standardů a jejich utváření do dnešní podoby je období od 2. světové války. Již v roce 1934 byla sice cena zlata fixována na 35 amerických dolarech za unci, ale až po konferenci v americkém Bretton Woods byly na dolar, potažmo tedy na zlato, fixovány i měny ostatních zemí a vznikl tak mezinárodní systém pevných měnových kurzů. Odtud také název brettonwoodský měnový systém. Přestože přímo na základě jednání v Bretton Woods byly zřízeny orgány, které měly dbát na vytvoření mezinárodního měnového systému a podporovat jeho stabilitu, především Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund - IMF) a Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj (International 14

15 Bank for Reconstruction and Development IBRD) 1, a přestože členské země vyvíjely společné úsilý, nepodařilo se stabilizovat tržní cenu zlata na úrovni fixní ceny. Celý systém se zhroutil v roce 1971, když USA pod hrozbou zásadního snížení svých zlatých rezerv oznámily ukončení přímé směny amerického dolaru za zlato v daném kurzu. Tento krok tak prakticky uzavřel éru významu zlata jako podkladu pro hodnotu jednotlivých měn. Členské země IMF jej v tomto smyslu také v roce 1978 opustily. V současnosti již převážná většina měn funguje podle tzv. nařízeného měnového standardu (Černohorský & Teplý, 2011, str. 41), jehož podstatou již není žádná pevná hodnota, ale pouze důvěra při jejím přijímání. Hodnota dnešních peněz a jednotlivých měn je tak ve srovnání s určitou jednotkou hmotnosti skutečných zásob drahého kovu dána výší státních rezerv vydávající země, důvěrou investorů a schopností dané země udržet její kupní sílu. Pád brettonwoodského měnového systému a přechod na plovoucí systém znamenal zásadní změnu ve vývoji jednotlivých kurzů. Mezi roky 1951 a 1971 byly jejich fluktuace v zásadě maximálně v řádu několika procent ročně. Po zavedení plovoucích ER ale najednou nebyly ničím neobvyklé roční změny v řádu desítek procent. Tím, jak se trh otevřel obchodníkům a spekulantům, začal reagovat na veškeré tržní informace, zprávy, ale i různé fámy, ať již byly vypuštěny s jakýmkoliv úmyslem. To je jasně vidět i na Graf 1 historického vývoje vybraných měnových kurzů za druhou polovinu 20. století. Patrné výkyvy ve zmíněném období u zobrazených měnových párů zaznamenaly pouze USDDEM a USDGBP. První z nich v 1961 v důsledku zavedení Gold poolu, druhý pak v roce 1968 při jeho pádu. Nicméně, i přes vysoký nárůst volatility na měnovém trhu po pádu brettonwoodského systému, se na volných trzích nejedná o výjimečné pohyby. Mezi roky 1974 a 1994 byly meziměsíční rozdíly na měnovém trhu stále nižší než průměrné pohyby hlavních burzovních indexů. Stejné nebo jen o něco vyšší byly také meziměsíční rozdíly cen hlavních komodit. (Isard, 1995, str. 3) 1 S IBRD jsou spojeny také další organizace, které vznikaly následně: Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association IDA), Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation - IFC), Multilaterální agentura pro garanci investic (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) a Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID). Všech pět nyní funguje v rámci Skupiny Světové banky. (The World Bank History, 2012) 15

16 Graf 1: Vývoj volatility měnových párů ; procentuální změna oproti předchozímu roku 2 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% USDDEM USDJPY USDGBP Zdroj: University of British Columbia (Antweiler, 2013) Každopádně, pád brettonwoodského systému fakticky umožnil vznik a fungování měnového trhu, jak je známe dnes, kde jsou kurzy stanovovány na základě tržních sil. 2.3 Forex Měnový trh se od ostatních finančních trhů liší tím, že zajišťuje tři druhy obchodů: mezibankovní obchody, které dosahují až 80 % z objemu všech obchodů na měnovém trhu, obchody uskutečněné skrze brokery, jejichž objem je v řádu %, a obchody soukromých zákazníků (např. korporátní obchod), které doplňují zbývajících 5 % (MacDonald, 2007, str. 3). Pro importující a exportující společnosti má devizový trh dvě úlohy: jeho prostřednictvím realizují transfer kupní síly jedné měny do druhé a zajišťují se proti kurzovému riziku. (Durčáková & Mandel, Mezinárodní finance, 2010) Podstatou devizového trhu z hlediska subjektů jsou tedy banky, respektive jejich dealeři, kteří obchodují mezi sebou na mezibankovním (velkoobchodním) trhu a fakticky tak utvářejí devizový kurz jsou tzv. market makery. Další skupinou subjektů jsou klienti, kteří skrze své banky nebo brokery vstupují na trh klientský (maloobchodní). Právě ten se především s rozvojem výpočetní techniky, technologií a internetu v posledních letech stal fenoménem a dostupnou příležitostí i pro minimálně finančně zajištěné investory. Až 85 % nárůstu objemu obchodů připadá na aktivitu ostatních finančních institucí (vysokofrekvenční obchodníci, banky obchodující jako klienti velkých dealerů, online obchodování maloobchod- 2 Kurz USDDEM po roce 1999 není pravým kurzem, ale je stanoven na základě vývoje eura. 16

17 ních investorů) (King & Rime, 2010). Dnešní devizový trh má formu převážně neburzovního trhu a je označován jako OTC (over the counter market). Devizový trh, Forex (FOReign EXchange, FX), vznikl v roce 1973 vedle již zavedených trhů s akciemi, opcemi a komoditami. Jedná se objemově o největší světový trh, jehož denní obrat dosahoval podle průzkumu Banky pro mezinárodní vypořádání v dubnu 2010 čtyř bilionů amerických dolarů (Monetary and Economic Department, 2010, str. 6). Tomu přispívají i jeho obchodní hodiny, které nejsou na rozdíl od jiných trhů v pracovní dny omezeny, a trh tedy podle středoevropského letního času otevírá v pondělí v 0:00 hodin a zavírá v pátek ve 24:00 hodin. Na rozdíl od akciových a komoditních trhů není Forex centralizovaným trhem, není tedy vázán na jednu obchodní instituci, ale obchody mezi účastníky probíhají tzv. interbank (Hartman & Turek, 2009, str. 3). Nejznámějšími obchodními platformami na mezibankovním trhu jsou EBS a Reuters dealing Důležitým rozlišením je na Forexu identifikace instrumentů podle termínu vypořádání obchodu. Spotové obchody, které tvoří hlavní objem klientských obchodů, jsou vypořádávány okamžitě, tj. dodání deviz probíhá v zásadě do dvou pracovních dnů. Oproti tomu při termínových obchodech, tvořících hlavní objem celého měnového trhu, dochází k dohodě prodávajícího s kupujícím na termínovém kurzu měn pro vypořádání ve stanoveném čase v budoucnu. Podle způsobu obchodování, způsobu závazku obchodních stran, možného objemu obchodu, způsobu a termínu vypořádání, a dalších charakteristik jsou rozlišovány tři základní druhy termínových obchodů: forward, futures a opce. V objemu FX obchodů má však významnou roli i swap neburzovní derivát vznikající kombinací spotových a forwardových obchodů (Durčáková & Mandel, Mezinárodní finance, 2010, str. 44). Podíl jednotlivých instrumentů na celkovém obchodovaném objemu na Forexu znázorňuje Graf 2. Graf 2: Obrat OTC obchodů na Forexu v dubnu 2010 podle instrumentů Forwardy a devizové swapy 56% Měnové swapy 1% Opce a ostatní 5% Spot 38% Zdroj: Bank for International Settlements (2010) 17

18 V současnosti se na Forexu obchoduje s desítkami různých měn a z nich vytvořených měnových párů. Někteří obchodníci volí tzv. exotické měny, mezi které patří i česká koruna (CZK) nebo například thajský baht (THB). Jednoznačně nejobchodovanější měnou je ale americký dolar a s ním související kotovací měny. Podíl nejobchodovanějších měn a měnových párů na celkovém objemu obchodů znázorňuje Graf 3 a Graf 4. Graf 3: Distribuce měn v obratu mezinárodního měnového trhu v dubnu 2010 Švýcarský frank 3% Australský dolar 4% Britská libra 6% Japonský jen 10% Ostatní 15% Euro 20% Americký dolar 42% Zdroj: Bank for International Settlements (2010) Graf 4: Distribuce měnových párů v obratu mezinárodního měnového trhu v dubnu 2010 EUR/ostatní 11% ostatní 4% USD/EUR 28% USD/ostatní 28% USD/JPY 14% USD/AUS 6% USD/GBP 9% Zdroj: Bank for International Settlements (2010) Obchodování na Forexu je také specifické značným využíváním pákového efektu, který na základě de facto půjčky od brokera umožňuje obchodníkovi spravovat pozice v několikanásobně větší hodnotě, než jaká je hodnota jeho skutečného vkladu. Což může sice 18

19 vést k rychlému zhodnocení investice, na druhé straně při neúspěšném obchodování k brzké ztrátě veškerých financí na účtu obchodníka. Decentralizace, s ní spojené nepřetržité obchodování ve všední dny, uzavření trhu o víkendech, nízké nároky na vstupní vklady a možnost využití pákového efektu společně nabízejí vysoký ziskový potenciál a proto je Forex nejen důležitým finančním nástrojem pro banky, ale i oblíbeným a stále rostoucím trhem pro drobné i začínající investory. 2.4 Systémy devizového kurzu S kapitolou 2.2 souviselo téma fixace měnových kurzů na zlato, případně na jiné měny a později byl také zmíněn termín plovoucího kurzu. Jedná se o způsoby, jakým je stanovován poměr výměny dvou měn. V této kapitole budou představena základní pravidla a mechanismy stanovování devizového kurzu. Jejich rozdělení ilustruje Obrázek 1. Obrázek 1: Systémy devizového kurzu Zdroj: Durčáková & Mandel (2010, str. 294) Hlavní dělení rozlišuje měny směnitelné pružné a nesměnitelné nepružné. Nepružné měny se vyskytují v uzavřených ekonomikách, tedy v zemích, kde je minimální možnost, potřeba nebo snaha o mezinárodní obchod a tím i minimální potřeba mezinárodních finančních vztahů. Často se jedná o uměle uzavřené ekonomiky založené na systému centrálního plánování, kde je devizový kurz, stejně jako většina ekonomiky, administrován a nepů- 19

20 sobí na něj tržní vlivy. Výhodou je vytvoření bariéry mezi danou zemí, respektive její měnou, a okolním světem, která zabraňuje importu nepříznivých ekonomických vlivů, jako je například inflace nebo propady v hospodářském cyklu. Negativní vlastností tohoto devizového kurzy ale je právě jeho nepružnost. Tím, že často funguje právě v centrálně řízených ekonomikách, začnou na něj být časem vytvářeny protisměrné tlaky způsobené neefektivitami ve vnitřní ekonomice. Pak dochází k diferenciaci kurzu podle jednotlivých ekonomických operací. Bylo tak tomu i v Československu před rokem 1989, kdy došlo především k odlišení kurzu v obchodních platech pro socialistické podniky a v neobchodních platech pro soukromé potřeby, především pro silně omezený pasivní cestovní ruch. (Černohorský & Teplý, 2011, str. 179) IMF považuje měnu za směnitelnou (pružnou), pokud umožňuje směnitelnost minimálně pro devizové cizozemce a devizové operace v rámci běžného účtu platební bilance (Durčáková & Mandel, Mezinárodní finance, 2010, str. 295). Na rozdíl od uměle stanovovaných a udržovaných nepružných devizových kurzů, pružné devizové kurzy jsou využívány především v tržních ekonomikách, kde na ně působí a jejich vývoj řídí tržní faktory. Podle volnosti pohybu na základě tržních faktorů jsou dále rozlišovány kurzy flexibilní, do kterých centrální banky nezasahují vůbec nebo jen minimálně, a kurzy fixní (currency peg), které oscilují v určitých pásmech kolem stanoveného ústředního kurzu. Historicky, a to prakticky až do roku 1971, byly národní měny největších ekonomik střídavě fixovány na zlato. Jejich ústřední kurz byl stanoven podle zlaté parity a reálný kurz pak osciloval v rámci pásem podle nákladů na dovoz a vývoz zlata. Protože má ústřední kurz sice reflektovat dlouhodobě ustálenou hodnotu devizového kurzu, je nutné jej v závislosti na ekonomickém vývoji uvnitř i vně ekonomiky upravovat. Tyto úpravy ústředního kurzu jsou nazývány devalvací (zvýšení ústředního kurzu) a revalvací (snížení ústředního kurzu). Udržení devizového kurzu v daném oscilačním pásmu pak zajišťují centrální banky svými opatřeními v rámci přímých a nepřímých devizových intervencí. Fixní měnové kurzy a udržení kurzu v rámci oscilačního pásma nastavuje vysoké nároky na centrální banky, které musí udržet hodnotu kurzu v daných mezích. Pokud je měnový kurz veličinou fixní, musí se pak centrální banka vzdát kontroly nad domácí peněžní zásobou nebo nad úrokovými sazbami. Hlavní výhodou tohoto systému je minimalizace měnového rizika pro importéry a exportéry, kteří mají předem zajištěn minimální vliv měnového kurzu na cenovou úroveň v zahraničí nakupovaného respektive prodávaného zboží. Oscilační pásma mohou dávat měnám různou volnost pohybu okolo ústředního kurzu a tak je definován currency board, systém s neodvolatelným ústředním kurzem bez oscilačních pásem, a dále pak úzké nebo široké pásmo oscilace. Úzké pásmo oscilace je například vyžadováno u zemí připravujících se na integraci do Evropské měnové unie (pobaltské re- 20

21 publiky před vstupem používaly currency board). Pokud centrální banka preferuje řešit nerovnováhu platební bilance kurzovými nástroji, je využíváno širší pásmo. Fixní devizové kurzy se pak dále liší podle předmětu fixace. Kurz může být fixován k jedné národní měně, jak tomu bylo například po pádu brettonwoodského měnového systému, kdy byly měny vázány k americkému dolaru, k nadnárodní měně, jak bývá aplikováno v rámci zmíněného procesu evropské integrace, nebo ke koši měn, kdy je měna fixována k váženému průměru několika měn na základě objemu zahraničního obchodu s jednotlivými státy. Aby mohla centrální banka v zemích s vysokou mírou inflace zajišťovat rovnováhu platební bilance, může využít ústředního kurzu s pravidelnými změnami, kdy pravidelně a relativně často upravuje ústřední devizový kurz ve směru devalvace domácí měny (crawling peg nebo crawling band). Aktuálně nejrozšířenějším systémem devizového kurzu je jednoznačně flexibilní kurz, který pružně reaguje na tržní vlivy. Podle způsobu stanovení devizového kurzu je pak rozlišován volný floating (plovoucí kurz) a řízený floating. Zatímco první zmíněný je dán čistě na základě hodnot daných poptávkou a nabídkou na měnovém trhu a nedává centrálním bankám možnost provést přímé zásahy do jeho hodnoty, řízený floating umožňuje v případě silných výkyvů, které by mohly mít za následek destabilizaci měny a s ní spojené ekonomiky, devizovou intervenci centrální banky. (Samuelson & Nordhaus, 1992, str. 944) Tento systém také v současné době používá převážná většina vyspělých zemí s tržní ekonomikou. Se systémy flexibilních devizových kurzů jsou také spojovány pojmy depreciace a apreciace. Jedná se v podstatě o ekvivalenty již zmíněných termínů devalvace a revalvace u fixních devizových kurzů. U depriciace tedy jde o tržní oslabení měny daného státu vzhledem k měně zahraniční, apreciace zase značí tržní posílení měny daného státu vůči zahraniční měně. Jak tomu vždy bývá, ani jeden z výše uvedených měnových systémů není univerzálním řešením pro jakoukoliv ekonomiku. Oba systémy mají své výhody i nevýhody, jak již dokázal jejich historický vývoj. Původní systémy fixních měnových systémů byly nakonec opuštěny a v rámci odklonu od keynesiánské ekonomické teorie směrem k monetaristickému přístupu byly přijaty nové názory na způsob fungování devizových kurzů a přijetí flexibilních systémů. Mezi základní nevýhody fixních devizových kurzů považují Černohorský a Teplý (Černohorský & Teplý, 2011) import inflace, která je do země dovážena spolu s importovaným zbožím, nemožnost vedení nezávislé domácí měnové politiky, jelikož centrální banka při preferenci udržení hodnoty měnového kurzu není schopna současně účinně cílit úrokové sazby a inflaci, a směřování vyrovnávacích procesů platební bilance na důchodové přerozdělování, jelikož ceny a mzdy jsou směrem dolů v zásadě nepružné. 21

22 Naproti tomu výhody fixních kurzů spočívají především ve stabilitě, kterou přinášejí pro mezinárodně působící společnosti importéry a exportéry, a v případné přípravě pro měnovou integraci, jak je tomu vidět na příkladu Evropské měnové unie. Systémy flexibilních devizových kurzů pak představují prakticky opačné efekty. Importéry a exportéry staví před zvýšenou nejistotu dopadající na finanční plánování z důvodu možných budoucích výkyvů kurzu. Závažnější nevýhodou ale je vliv, který při tomto systému dopadá na menší ekonomiky, jakou je například i Česká republika. Jejich vyrovnávací mechanismy nemusí být dostatečně silné, aby zvládly vyrovnání spekulativních a jiných krizových šoků, a projevuje se u nich závislost na ostatních ekonomikách. Samy celkovou mezinárodní situaci ovlivňují jen málo a spíše se pasivně přizpůsobují. Nicméně různé systémy devizových kurzů rozdílně vyhovují potřebám hospodářské politiky a platební bilance jednotlivých zemí. 22

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013 N MF A Devizový kurs cvičení 2 ZS 2013 Devizový kurs a. Je poměr kupní síly měn dvou zemí, vyjádřený v měnových jednotkách jedné z nich, popř. v souboru měn /měnovém koši/. b. Je cena měnové jednotky jedné

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

měna = národní forma peněz. mezinárodní trh peněz (střet poptávky a nabídky po měnových prostředcích) valuty devizy

měna = národní forma peněz. mezinárodní trh peněz (střet poptávky a nabídky po měnových prostředcích) valuty devizy Peníze II. II. Mezinárodní trh peněz.3.202 plynulý rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů (pohyb statků a služeb, VF) rozvinutý mezinárodní platební systém tzv. volně směnitelné měny - na jejich využívání

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Mezinárodní ekonomie. Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy

Mezinárodní ekonomie. Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy Mezinárodní ekonomie Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy 1. Směnné kurzy a devizové trhy 13. kapitola Krugman Obstfeld Základní problémy Směnný kurz umožňuje převést ceny v různých zemích

Více

Mezinárodní pohyb kapitálu

Mezinárodní pohyb kapitálu Mezinárodní pohyb kapitálu Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitálem rozumíme vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty. Rozlišujeme:

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Co přinese exit z kurzového závazku?

Co přinese exit z kurzového závazku? Co přinese exit z kurzového závazku? Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA 3. FÓRUM ČESKÝCH INVESTORŮ Praha, 9. února 2017 2015-11-02 2015-12-02 2016-01-02 2016-02-02 2016-03-02 2016-04-02 2016-05-02 2016-06-02

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR 4. MĚNOVÉ KURZY Definice Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR Nepřímé kótování: 0,04 EUR = 1 CZK Determinace měnového kurzu EUR/1 CZK (p) S D CZK

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Funkce peněz 1. prostředek směny 2. jednotka zúčtování 3. uchovatel hodnoty 2 Měnové systémy problém

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2011 Jiří Pour

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2011 Jiří Pour Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2011 Jiří Pour Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra měnové teorie a politiky Studijní obor:

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Inflace a měna Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Témata případových studií na 3. seminář sem. skup. dr. Kyncla 1. Trh práce nabídka,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Měnový kurz a mezinárodní měnový systém

Měnový kurz a mezinárodní měnový systém Měnový kurz a mezinárodní měnový systém Měnový kurz Poměr, v němž jsou navzájem směňovány jednotlivé národní a nadnárodní měny = cena jedné měny vyjádřená v měně druhé Měnový pár Měnový trh Tržní měnový

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku (Radomír Jáč, hlavní ekonom) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. říjen 2016 2 Globální ekonomika a trhy zkraje

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

N_MF_A Mezinárodní finance A 12.Měnové a finanční krize 1. Hospodářský cyklus 2. Finanční krize, podstata a vznik 3. Měnová krize, předpoklady vzniku a vývoj FÁZE HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU Expanze a recese Expanze

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz.

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Monetární politika Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Baldwin,R./Wyplosz,CH.:Ekonomie evropské integrace. Kapitola 13.3 Nedosažitelná trojice (str. 379-387) Měnová politika

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004)

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) A Příjmení a jméno:... Celkový počet bodů: Datum narození:... Evidenční číslo:..

Více

VÝVOJ MĚNOVÉHO KURZU A ZAHRANIČNÍ OBCHOD DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FOREIGN TRADE JOSEF BRČÁK

VÝVOJ MĚNOVÉHO KURZU A ZAHRANIČNÍ OBCHOD DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FOREIGN TRADE JOSEF BRČÁK VÝVOJ MĚNOVÉHO KURZU A ZAHRANIČNÍ OBCHOD DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FOREIGN TRADE JOSEF BRČÁK Anotace: Příspěvek se zabývá problematikovou měnových kurzů, otázkami zahraničního obchodu a vlivem

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

SEZNAM TÉMATICKÝCH ČLÁNKŮ PUBLIKOVANÝCH V GLOBÁLNÍM EKONOMICKÉM VÝHLEDU. Sekce měnová Odbor vnějších ekonomických vztahů

SEZNAM TÉMATICKÝCH ČLÁNKŮ PUBLIKOVANÝCH V GLOBÁLNÍM EKONOMICKÉM VÝHLEDU. Sekce měnová Odbor vnějších ekonomických vztahů 2017 SEZNAM TÉMATICKÝCH ČLÁNKŮ PUBLIKOVANÝCH V GLOBÁLNÍM EKONOMICKÉM VÝHLEDU Sekce měnová Odbor vnějších ekonomických vztahů SEZNAM TÉMATICKÝCH ČLÁNKŮ 1 2017 Fenomén rovnovážných reálných úrokových sazeb

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 6 14) Fiskální politika 15) Obchodní politika 14) Fiskální

Více

PLATEBNÍ BILANCE.

PLATEBNÍ BILANCE. PLATEBNÍ BILANCE www.ekofun.cz Platební bilance Systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období Ekonomická transakce Transakce reálná(pohyb

Více

KAPITOLA 3: EMISE A OBĚH PENĚZ

KAPITOLA 3: EMISE A OBĚH PENĚZ KAPITOLA 3: EMISE A OBĚH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více