Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz"

Transkript

1 Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy 743/16, Ostrava - Mariánské Hry,IČ , (dále jen prdávající ) upravují vzájemné vztahy, práva a pvinnsti prdávajícíh a kupujícíh při nákupu na internetvém bchdu který prvzuje prdávající, jsu nedílnu sučástí kupní smluvy uzavřené mezi prdávajícím a kupujícím na zbží z internetvéh bchdu a jsu smluvními stranami dhdnuty jak závazné ujednání při uzavírání kupní smluvy. Základní pjmy Kupujícím je pdnikatel neb sptřebitel. Sptřebitelem se rzumí sptřebitel ve smyslu 419 bčanskéh zákníku, tj. člvěk, který mim rámec své pdnikatelské činnsti neb mim rámec samstatnéh výknu svéh pvlání uzavírá smluvu s pdnikatelem neb s ním jinak jedná. Pdnikatelem se rzumí pdnikatel ve smyslu 420 bčanskéh zákníku, tj. každý, kd samstatně vyknává na vlastní účet a dpvědnst výdělečnu činnst živnstenským neb bdbným způsbem se záměrem činit tak sustavně za účelem dsažení zisku. II. Uzavření kupní smluvy 1. Kupní smluva vznikne desláním bjednávky (ferty) kupujícím prdávajícímu a přijetím (akceptací) bjednávky prdávajícím. Kupující vybírá a bjednává zbží na základě prezentace zbží na webvých stránkách prdávajícíh, www. mimibazarnataliri.cz, kde je uveden ppis zbží, jeh hlavní vlastnsti a cena zbží. Náklady na pužití kmunikačních prstředků na dálku nejsu ze strany prdávajícíh nijak zvlášť zpplatněny, každá strana si nese své náklady na pužití kmunikačních prstředků sama (náklady na internet, telefn). 2. Návrhem na uzavření kupní smluvy je závazná bjednávka zbží kupujícíh, kteru kupující učiní vyplněním internetvéh bjednávkvéh frmuláře na internetvých stránkách prdávajícíh. Před knečným desláním bjednávky kliknutím na tlačítk deslat bjednávku může kupující měnit zadané údaje, pravvat je a vracet se k nim. Učinit bjednávku je mžné puze prstřednictvím bjednávkvéh frmuláře na internetvých stránkách prdávajícíh a t dle pkynů tam uvedených. Samtná kupní smluva je uzavřena kamžikem dručení závaznéh suhlasu prdávajícíh kupujícímu s tímt jeh návrhem, který bude kupujícímu zaslán elektrnicky na jeh vu adresu, kteru kupující prdávajícímu sdělí při bjednávce. Suhlas prdávajícíh (akceptace) zasílaný kupujícímu bude bsahvat t, c byl mezi smluvními stranami sjednán, tj. bsah kupní smluvy vč. specifikace předmětu prdeje, jeh ceny, místa ddání, způsbu ddání, ceny dpravy apd. Splu s takvým sdělením zašle prdávající kupujícímu i tyt platné bchdní pdmínky, které tvří nedílnu sučást kupní smluvy. Učiněním závazné bjednávky kupující stvrzuje, že se předem tj. před učiněním závazné bjednávky seznámil s těmit bchdními pdmínkami a že s nimi suhlasí. Na tyt bchdní pdmínky je kupující dstatečným způsbem před vlastním uskutečněním bjednávky na internetvých stránkách prdávajícíh upzrněn a má mžnst se s nimi seznámit. Vzniklu kupní smluvu (včetně dhdnuté ceny) lze měnit neb rušit puze na základě dhdy stran neb na základě záknných důvdů. Kupní smluvu lze uzavřít puze v českém jazyce. 3. Kupující musí uvést na bjednávce minimálně tyt údaje: jmén a příjmení kupujícíh, přesné míst ddání včetně PSČ, tj. ulici, měst, PSČ, příp. stát, přesné kntaktní údaje (telefnní čísl, vá adresa), způsb ddání zbží, specifikace zbží včetně jeh mnžství, platební metdu.

2 4. Předlžením (desláním) bjednávky kupující prhlašuje, že se seznámil s výší kupní ceny zbží uvedené u vybranéh zbží na webvých stránkách prdávajícíh, www. mimibazarnataliri.cz, že uvedenu kupní cenu zbží akceptuje bez výhrad, tzn. zbží specifikvané v bjednávce pžaduje k ddání za aktuální kupní cenu uvedenu na webvých stránkách prdávajícíh. 5. Veškerá prezentace zbží umístěná ve webvém rzhraní bchdu je infrmativníh charakteru a prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu hledně tht zbží. Ustanvení 1732 dst. 2 bčanskéh zákníku se dle dhdy smluvních stran nepužije. Pkud pžadvané zbží není na skladě, sdělí prdávající kupujícímu termín, kdy bude zbží k dispzici. 6. Sučástí bjednávky kupujícíh bude rvněž bjednávka knkrétníh způsbu dpravy bjednanéh zbží v případech, kdy kupující pžaduje, aby dpravu bjednanéh zbží zajistil prdávající na účet kupujícíh. Odesláním bjednávky kupující prhlašuje, že se seznámil a suhlasí s výší nákladů na tut dpravu, která je uvedena na webvých stránkách prdávajícíh v bjednávkvém frmuláři. 7. V případě, kdy pžadvané zbží není dstupné a v termínu uvedeném v bjednávce jej nelze kupujícímu ddat, sdělí t prdávající kupujícímu, který takt změněný termín pr ddání zbží musí akceptvat ve stejné frmě, v jaké byla učiněna bjednávka. V případě, kdy akceptace změněné bjednávky nebude dručena prdávajícímu ve lhůtě 48 hdin d kamžiku deslání zprávy, má se za t, že s takt změněnu bjednávku nesuhlasí a k uzavření kupní smluvy nedjde. 8. Při sjednání vlastníh dvzu kupujícím známí prdávající kupujícímu, že zbží je připraven k dběru s maximální lhůtu k debrání d pěti kalendářních dnů de dne známení. 9. Prdávající si vyhrazuje práv dstupit d kupní smluvy z důvdu pdstatné změny klnstí, které nevznikly jeh zaviněním. III. Ddací pdmínky 1. Závazek prdávajícíh devzdat zbží dle kupní smluvy je splněn kamžikem kdy: bude předán kupujícímu přím, a t v prvzvně prdávajícíh, byl- li sjednán ddání u prdávajícíh (na adrese sídla splečnsti), při dpravě zbží v případě sptřebitele na straně kupujícíh v kamžiku, kdy bude zbží dpravcem předán kupujícímu, leda by byl dpravce určen kupujícím, aniž mu byl nabídnut prdávajícím, v takvém případě je závazek prdávajícíh splněn kamžikem předáním prvnímu dpravci při dpravě zbží v případě pdnikatele na straně kupujícíh v kamžiku, kdy bude zbží prdávajícím předán prvnímu dpravci 2. Má- li být dle smluvy zbží ddán předáním dpravci, je prdávající pvinen vyrzumět kupujícíh skutečnsti, že dšl k nalžení zbží a tedy i jeh ddání, a t prstřednictvím telefnické neb e- mailvé zprávy s uvedením specifikace ddávanéh zbží. IV. Kupní cena zbží a Platební pdmínky 1. Kupní cena zbží dpvídajícíh uzavřené kupní smluvě je vždy dhdnuta v té výši, která je uvedena na webvých stránkách prdávajícíh ve specifikaci u nabízenéh zbží, se kteru je kupující seznámen, a je platná p celu dbu d bjednání zbží až p jeh ddání a úplné zaplacení kupní ceny. 2. Kupní ceny zbží uvedené na webvé stránce prdávajícíh jsu uváděny včetně všech daní a pplatků, s výjimku ceny za dpravu v případě, že ji pr kupujícíh zajišťuje prdávající. 3. Ust dst. 1 bčanskéh zákníku se nepužije. 4. Kupující je právněn využít jeden z dále uvedených způsbů placení kupní ceny zbží, tent způsb je pvinen zvlit a uvést již v závazné bjednávce (fertě), kteru desílá prdávajícímu: platba v htvsti při sbním dběru zbží, kupní cena je v tmt případě splatná při převzetí zbží platba na dbírku při dručení zbží kupujícímu, kupní cena je v tmt případě splatná při dručení zbží platební kartu, kupní cena je v tmt případě splatná d 3 dnů d účinnsti kupní smluvy, přičemž zbží bude v tmt případě ddán nejdříve p připsání platby na účet prdávajícíh

3 převdem na účet na základě zálhvé faktury zaslané na kupujícíh, kupní cena je v tmt případě splatná nejpzději v termínu uvedeném na faktuře jak den splatnsti, přičemž zbží bude v tmt případě ddán nejdříve p připsání platby na účet prdávajícíh. V. Nabytí vlastnickéh práva a přechd nebezpečí škdy na zbží 1. Kupující nabude vlastnické práv k ddanému zbží úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnickéh práva). 2. Nebezpečí škdy na zbží přechází na kupujícíh kamžikem devzdání zbží kupujícímu. VI. Reklamační řád pr kupující - sptřebitele 1. Tent článek se uplatní puze na práva a pvinnsti smluvních stran z kupní smluvy, kteru prdávající uzavřel s kupujícím v pstavení sptřebitele. 2. Prdávající dpvídá kupujícímu za t, že prdávané zbží při převzetí kupujícím nemá vady, zejména, že: má zbží vlastnsti, které si strany ujednaly, a chybí- li ujednání, má takvé vlastnsti, které prdávající neb výrbce ppsal neb které kupující čekával s hledem na pvahu zbží a na základě reklamy jimi prváděné, se zbží hdí k účelu, který pr jeh pužití prdávající uvádí neb ke kterému se zbží tht druhu bvykle pužívá, zbží dpvídá jakstí neb prvedením smluvenému vzrku neb předlze, byla- li jakst neb prvedení určen pdle smluvenéh vzrku neb předlhy, je zbží v dpvídajícím mnžství, míře neb hmtnsti a zbží vyhvuje pžadavkům právních předpisů. 3. V případě, že má zbží při převzetí kupujícím vady, zejména tehdy, nesplňuje- li pdmínky uvedené v předchzím bdu tht článku, tj. nemá vlastnsti neb jakst, které smluvní strany sjednaly, neb které má mít pdle právních předpisů neb není pužitelné ke sjednanému účelu, ppř. účelu vyplývajícímu z právních předpisů, má kupující práv uplatňvat svá práva níže uvedeným způsbem. 4. Pkud se v průběhu 6 měsíců de dne převzetí zbží prjeví vada, má se za t, že zbží byl vadné již při převzetí, pkud t nedpruje pvaze zbží neb pkud se neprkáže pak. T neplatí, pkud kupující před převzetím zbží takvém nedstatku věděl neb jej sám způsbil. Pvaze zbží dpruje zejména vada prjevující se změnu vlastnstí zbží v důsledku přirzené změny materiálu či v důsledku ptřebení zbží jeh pužíváním. 5. V případě, že má zbží při převzetí kupujícím vady, je prdávající pvinen bez zbytečnéh dkladu vadu dstranit, a t pdle pžadavku kupujícíh pravu zbží, neb výměnu zbží, pkud t není vzhledem k pvaze vady nepřiměřené (p dhdě s kupujícím lze vyměnit za jakékliv zbží). Není- li t mžné, může kupující d smluvy dstupit. 6. Nedstupí- li kupující d smluvy neb neuplatní- li práv na ddání nvéh zbží bez vad, na výměnu jeh sučásti neb na pravu, může pžadvat přiměřenu slevu z kupní ceny. Kupující má práv na přiměřenu slevu i v případě, že mu prdávající nemůže ddat nvé zbží bez vad, vyměnit jeh sučást neb zbží pravit, jakž i v případě, že prdávající nezjedná nápravu v přiměřené dbě neb že by zjednání nápravy sptřebiteli půsbil značné btíže. 7. Ostatní vady, na které se nepužije úprava uvedená v bdu th článku, se řídí becnými ustanveními pdstatných a nepdstatných vadách plnění v 2106 a násl. bčanskéh zákníku, jak je uveden dále. 8. Vada je pvažvána za pdstatné prušení smluvy v případě, kdy by kupující smluvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smluvy předvídal. V takvém případě má kupující dle své vlby práv na ddání nvéh zbží, dstranění vady pravu, přiměřenu slevu z kupní ceny neb na dstupení d smluvy. V statních případech se jedná nepdstatné prušení smluvy. V takvém případě má kupující práv na dstranění vady neb přiměřenu slevu z kupní ceny. 9. Prdávající nedpvídá za následující vady: je- li vada na věci v dbě převzetí a pr takvu vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

4 jde- li zbží pužité a vada dpvídá míře pužívání neb ptřebení, které měl zbží při převzetí kupujícím, vada vznikla na věci ptřebením způsbeným bvyklým užíváním, neb vyplývá- li t z pvahy věci (např. uplynutím živtnsti), je způsbena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladváním, nesprávnu údržbu, zásahem kupujícíh či mechanickým pškzením neb vada vznikla v důsledku vnější událsti mim vliv prdávajícíh. 10. Uplatní- li kupující reklamaci (práv z dpvědnsti za vady) prdanéh zbží řádným způsbem, je pvěřený zaměstnanec za reklamace pvinen reklamaci rzhdnut bezdkladně p bdržení vrácenéh zbží, ve slžitějších případech ve lhůtě 3 pracvních dnů p bdržení zbží. D tét lhůty se však nezapčítává dba ptřebná k dbrnému psuzení vady. 11. Reklamace včetně dstranění vady bude vyřízena bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d 30 dnů de dne uplatnění reklamace. Pvěřený pracvník za reklamace může v důvdněných případech s kupujícím dhdnut lhůtu delší. Marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace se pvažuje za pdstatné prušení smluvy. 12. Kupující může uplatnit reklamaci na adrese příslušné prvzvny, tj. prvzvna Nákup reklamvanéh zbží prkazuje kupující nejlépe nákupním dkladem. Bez předlžení nákupníh dkladu zahájí prdávající reklamační řízení, jen pkud kupující jiným věrhdným způsbem dlží, resp. prkáže, že reklamvané zbží zakupil d prdávajícíh. 14. Pracvník pvěřený vyřizváním reklamací dešle kupujícímu em reklamační prtkl pr upřesnění vyřízení reklamace, zejména jej infrmuje datu a způsbu vyřízení reklamace, jakž i prvedení případné pravy a předpkládané dbě jejíh trvání. 15. Jakmile kupující uplatní některé z práv dpvědnsti za vady zbží, například práv na dstranění vady či slevu, je tímt prjevem vázán a nemůže vlbu uplatněnéh práva měnit, pkud se nedhdne s pvěřeným pracvníkem za reklamace jinak, leda by žádal kupující pravu vady, která se ukáže být nedstranitelná. 16. Není- li uplatňvaná vada prdávajícím uznána jak právněná, dpvědný pracvník prdávajícíh je pvinen v záknné lhůtě 30 dnů d uplatnění reklamace kupujícíh infrmvat důvdech zamítnutí reklamace. 17. V případě právněné reklamace má kupující práv na náhradu účelně vynalžených nákladů nezbytných k jejímu uplatnění. V případě neprávněné reklamace nemá kupující nárk na náhradu nákladů, které vznikly na jeh straně. VII. Odstupení d smluvy kupujícím - sptřebitelem, vrácení zbží bez udání důvdu 1. Tent článek se uplatní puze na práva a pvinnsti smluvních stran z kupní smluvy, kteru prdávající uzavřel s kupujícím v pstavení sptřebitele. 2. Kupující má práv dle ustanvení 1829 bčanskéh zákníku d uzavřené kupní smluvy dstupit bez uvedení důvdu a bez jakékliv sankce d 14 dnů d převzetí plnění, které bjednal. Tat lhůta je určena k tmu, aby se kupující mhl dstatečně seznámit s vlastnstmi zakupenéh zbží, a nelze ji chápat jak práv na výpůjčku zbží. Tt práv také nesluží jak způsb řešení ddání vadnéh zbží, přičemž všem není suběžné využití tht práva vylučen. Odstupení bude prveden tak, že kupující zašle prdávajícímu vyplněný frmulář pr dstupení d smluvy, který je umístěn na internetvých stránkách prdávajícíh, a t buď dpisem zaslaným na adresu sídla prdávajícíh, aneb em zaslaným na výše uvedenu kntaktní vu adresu prdávajícíh, aneb zvlí jinu průkaznu frmu dstupení d smluvy. Odstupení d smluvy musí být prdávajícímu deslán nejpzději pslední den 14 denní lhůty. Obdržení dstupení d smluvy, vč. uvedení dne jeh bdržení, je prdávající pvinen kupujícímu ptvrdit em zaslaným mu na jeh vu adresu uvedenu v závazné bjednávce kupujícíh. 3. Kupující bere na vědmí, že pkud zbží vrácené kupujícím bude pškzen, ptřeben či částečně sptřebván, vzniká prdávajícímu vůči kupujícímu nárk na náhradu škdy jemu tím vzniklé. Nárk na úhradu vzniklé škdy je prdávající právněn jednstranně zapčíst prti nárku kupujícíh na vrácení kupní ceny. Tedy kupující dstupující d smluvy dpvídá za snížení hdnty zbží v důsledku nakládání s tímt zbžím jiným způsbem, než který je nutný k beznámení se s pvahu a vlastnstmi zbží, včetně jeh funkčnsti. 4. Při splnění uvedených pdmínek se kupujícímu zašle neb předá prdávajícímu bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d 14 dnů, zbží, které d něh bdržel, a prdávající se zavazuje zbží převzít zpět a vrátit

5 kupujícímu zpět dpvídající částku předem dhdnutým způsbem, a t nejpzději d 14 dnů d dstupení d smluvy. Prdávající však není pvinen vrátit přijaté peněžní prstředky dříve, než mu kupující zbží předá neb prkáže, že je již prdávajícímu deslal. Kupujícímu je vrácena částka dpvídající ceně vrácenéh zbží. Uplatní- li kupující práv na dstupení d smluvy, má prdávající práv puze na náhradu skutečně vynalžených nákladů spjených s vrácením zbží. 5. Kupující bere na vědmí, že v případě dstupení d smluvy nese náklady spjené s navrácením zbží prdávajícímu, a t i v tm případě, kdy zbží nemůže být vrácen pr svu pvahu bvyklu pštvní cestu. 6. Práv na dstupení d smluvy dle 1837 bčanskéh zákníku sptřebitel nemá zejména v případě smluv: na pskytvání služeb, jestliže s jejich plněním byl s jeh suhlasem zapčat před uplynutím lhůty 14 dnů d převzetí plnění, na ddávku zbží neb služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančníh trhu nezávisle na vůli Prdávajícíh, na ddávku zbží upravenéh pdle přání kupujícíh neb pr jeh sbu, jakž i zbží, které pdléhá rychlé zkáze, ptřebení neb zastarání, na ddávku zbží, které byl p ddání nenávratně smísen s jiným zbžím. 7. Mimsudní vyřizvání stížnstí sptřebitelů zajišťuje prdávající prstřednictvím elektrnické adresy prdávajícíh uvedené výše. Infrmaci vyřízení stížnsti kupujícíh zašle prdávající na elektrnicku adresu kupujícíh. Nedjde- li k dhdě mezi kupujícím a prdávajícím, může se kupující brátit na rgány státníh dzru, který v dané blasti vyknává Česká bchdní inspekce, neb na příslušný sud. 8. Prdávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kdexy chvání ve smyslu 1826 dst. 1 písm. e) bčanskéh zákníku. VIII. Ochrana sbních údajů 1. Kupující suhlasí s tím, že prdávající bude jeh sbní údaje získané v suvislsti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené v bjednávkvém frmuláři, zpracvávat výhradně pr účely zajištění ddávek bjednanéh zbží, vyřízení reklamací apd., a tt vše při respektvání platných právních předpisů, zejména zákna č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů v platném znění, a t se zpracváním a shrmažďváním puze k bchdním účelům prdávajícíh, jak je např. zasílání nabídek zbží prdávajícíh kupujícímu. 2. Svůj suhlas s uchváváním a zpracváváním sbních údajů může kupující kdykliv dvlat, a t tak že zašle vu zprávu na elektrnicku adresu prdávajícíh: Stejným způsbem může své údaje i měnit neb kntrlvat. IX. Závěrečná ujednání 1. Smluva a tázky suvisející se řídí českým právem. 2. Čl. VI a VII tét smluvy se vztahuje puze na kupujícíh, který vystupuje v pstavení sptřebitele. 3. Sučástí těcht bchdních pdmínek je Vzrvý frmulář dstupení d smluvy. 4. Tyt bchdní pdmínky jsu nedílnu sučástí kupní smluvy a dchylka d jejich ustanvení je mžná puze na základě dhdy smluvních stran. Nvější bchdní pdmínky ruší bchdní pdmínky vydané dříve. 5. Tyt bchdní pdmínky jsu platné a účinné d

6 Vzrvý frmulář dstupení d smluvy: Oznámení dstupení d smluvy Adresát (prdávající):..., sídl..., IČ..., ... Oznamuji/znamujeme (*), že tímt dstupuji/dstupujeme (*) d smluvy nákupu tht zbží... Datum bjednání zbží..., čísl bjednávky (zakázky)... (byl- li přidělen, a je- li sptřebiteli znám), datum bdržení zbží... (by- li již sptřebitelem bdržen) Jmén a příjmení sptřebitele/sptřebitelů:... Adresa sptřebitele/sptřebitelů:... Pdpis sptřebitele/sptřebitelů :...(puze pkud je tent frmulář zasílán v listinné pdbě) Datum, kdy je známení desílán... (*) Nehdící se škrtněte

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03

Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03 Okresní sud v Hradci Králvé Ignáta Hermanna 227 Hradec Králvé 502 00 Žalbce: Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalva 423, Hradec Králvé, PSČ: 500 03 správce knkursní pdstaty úpadce TREND - všebecný

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více