Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Rady městské části Brno-Kohoutovice Rada MČ Brno-Kohoutovice na 41. schůzi dne 25. května 2016 * RMČ doporučila ZMČ schválit odpověď stěžovatelce Mgr. Daně Kalčíkové ve znění podle přílohy č. 5 materiálu R 872 * RMČ schválila spoluúčast na pořádání cyklistického závodu v Kohoutovicích dne * RMČ schválila výdaje na akci cyklistické závody v Kohoutovicích z rozpočtu MČ Brno- Kohoutovice do výše Kč * RMČ neměla námitky ke konání závodů Vzhůru Farinovou zatáčkou o pohár primátora města Brna dne , za podmínky, že budou dodrženy veškeré předpisy, vztahující se k pořádání těchto závodů * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zaslat žadateli stanovisko RMČ * RMČ schválila spoluúčast na pořádání akce Sportovní den dne * RMČ schválila výdaje na akci Sportovní den z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice do výše 8 tis. Kč * RMČ uložila OF ÚMČMB Brno-Kohoutovice zpracovat rozpočtové opatření, kterým bude zapojen do příjmů a výdajů rozpočtu 2016 sponzorský dar od firmy Tescan Brno, s.r.o. ve výši 5 tis. Kč podle platné rozpočtové skladby * RMČ doporučila ZMČ schválit dotaci typu B na dlouhodobě probíhající činnosti a aktivity v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice v roce 2016 Sdružení Veleta, z.s., Čermákova 32, Brno, Denní stacionář, ve výši 11 tis. Kč * RMČ doporučila ZMČ schválit Závěrečný účet MČ Brno-Kohoutovice za rok 2016 a souhlasit bez výhrad s celoročním hospodařením MČ Brno-Kohoutovice * RMČ doporučila ZMČ schválit účetní závěrku MČ Brno-Kohoutovice za rok 2015 * RMČ schválila rozpočtové opatření č. 8/2016 * RMČ souhlasila s prodejem pozemku o výměře 46 m 2 v k.ú. Kohoutovice * RMČ souhlasila s prodejem pozemku o výměře 27 m 2 v k.ú. Kohoutovice * RMČ doporučila ZMČ odsouhlasit změnu katastrální a správní hranice s tím, že nová katastrální hranice bude vedena mezi pozemkem p.č. 2901, o výměře m 2 v k.ú. Kohoutovice (do které zanikne pozemek p.č. 3124/3, o výměře 344 m 2 v k.ú. Bosonohy) a pozemek p.č. 3124/1, o výměře m 2 v k.ú. Bosonohy * RMČ nedoporučila ZMČ souhlasit s požadavkem MČ Brno-Bosonohy, a to s náhradou jiného pozemku stejné rozlohy v přilehlé lokalitě Brno-Bosonohy * RMČ schválila záměr na uzavření dodatku Smlouvy o výpůjčce budovy Stamicova 572/7, který je součástí zastavěného pozemku p.č v k.ú. Kohoutovice * RMČ uložila OSM ÚMČMB zveřejnit záměr na uzavření dodatku Smlouvy o výpůjčce budovy Stamicova 572/7, který je součástí zastavěného pozemku p.č v k.ú. Kohoutovice * RMČ schválila uveřejnění předběžného oznámení MČ o zahájení výběrového řízení na akci Vybudování nových výtahů Bellova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Brno- Kohoutovice

2 * RMČ se zavázala dodržet realizaci akce Oprava chodníku v lokalitě U Velké ceny/voříškova do * RMČ doporučila ZMČ zavázat se k dofinancování realizace akce Oprava chodníku v lokalitě U Velké ceny/voříškova do a zajistit dofinancování celkových nákladů akce z vlastních zdrojů * RMČ schválila dodatek č. 7 k Mandátní smlouvě o správě bytů a domů v MČ Brno- Kohoutovice ze dne , ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se společností MOP BRNO, spol. s r.o. * RMČ souhlasila s prodejem části pozemku p.č. 997/7, o výměře 65 m 2 v k.ú. Kohoutovice * RMČ zrušila záměr pronajmout část pozemku p.č. 997/226, výměra 86 m 2 v k.ú. Kohoutovice zveřejněný dne * RMČ nesouhlasila s rozšířením veřejného osvětlení u chodníku podél bytových domů Žebětínská 1 a 3, Brno * RMČ nesouhlasila s rozšířením veřejného osvětlení v lokalitě od veřejného parkoviště na ulici Voříškova k tenisovým kurtům *RMČ neschválila zadláždění plochy mezi sjezdy do rodinných domů Žebětínská 17 a 19 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu cca 3 m 2 z finančních prostředků MČ Brno-Kohoutovice * RMČ schválila nájemní smlouvu na pozemky p.č. 2133/2, o výměře 320 m 2, p.č. 2133/3, o výměře 516 m 2 a p.č. 2133/10, o výměře 102 m 2 v k.ú. Pisárky se společností C3A a.s. se sídlem Vlhká 166/10, Brno, a to s účinností od , na dobu neurčitou, ve znění podle přílohy č. 3 materiálu R 886. Cena za pronájem se stanovuje na 150 Kč/m 2 /rok * RMČ doporučila ZMČ z přílohy č. 1 OZV SMB č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vypustit ulice a prostranství, na kterých je v MČ Brno-Kohoutovice stanoven zákaz požívání alkoholu a nahradit slovem nestanovuje * RMČ doporučila ZMČ rozšířit přílohu č. 2 OZV SMB č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku o akci Slavnosti vína * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové požádat OD MMB o prověření funkce preference vozidel MHD ve směru z Kohoutovic při průjezdu s křižovatkou Antonína Procházky - Pisárecká zejména v ranní špičce a případné dobudování technologie, udělující preference MHD z ulice Antonína Procházky * RMČ schválila výpověď SOD č. 165/10/OMH ze dne se společností MOP BRNO, spol. s r.o. * RMČ schválila výpověď SOD č. 197/10/OM ze dne se společností MOP BRNO, spol. s r.o. * RMČ schválila výpověď SOD č. 479/13/OSM ze dne se společností MOP BRNO, spol. s r.o. * RMČ schválila výpověď SOD č. 196/10/OM ze dne se společností MOP BRNO, spol. s r.o. * RMČ schválila výpověď SOD č. 233/11/OM ze dne se společností MOP BRNO, spol. s r.o. * RMČ schválila výpověď SOD ze dne se společností MOP BRNO, spol. s r.o.

3 * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové doručit výpovědi smluv jednateli společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. * RMČ schválila obnovu vodorovného dopravního značení v parkovacích zálivech a parkovištích vozovek při ulici Axmanova, Bellova, Chopinova, Stamicova, Voříškova * RMČ uložila vedoucí OF ÚMČMB Ing. Jitce Králové zpracovat rozpočtové opatření, kterým bude do výdajů rozpočtu 2016 zapojena částka 100 tis. Kč podle dané rozpočtové skladby * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zajisti realizaci obnovy vodorovného dopravního značení na parkovištích a parkovacích zálivech vozovek Axmanova, Bellova, Chopinova, Stamicova, Voříškova * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové požádat MMB o dodatečné stanovení vodorovného dopravního značení v lokalitách Axmanova, Bellova Chopinova, Stamicova a Voříškova * RMČ schválila podání žádosti o změnu účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice ve výši 700 tis. Kč, a to na rozšíření předmětu plnění neinvestiční akce Oprava střechy ZŠ Brno, Pavlovská 16 o neinvestiční akci Oprava střechy a ZTI 2016 ZŠ Brno, Pavlovská 16 * RMČ pověřila starostu MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka, podáním žádosti o změnu účelu použitím neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice ve výši 700 tis. Kč, a to rozšíření předmětu plnění neinvestiční akce Oprava střechy ZŠ Brno, Pavlovská 16 o neinvestiční akci Oprava střechy a ZTI 2016 ZŠ Brno, Pavlovská 16 * RMČ schválila uzavření smlouvy na dobu neurčitou na pronájem prostoru pro podnikání * RMČ schválila prodloužení nájemních smluv k bytům * RMČ schválila uzavření nových nájemních smluv k bytům * RMČ schválila uzavření dohody o společném nájmu bytu * RMČ souhlasila s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu na dobu určitou 1 roku * RMČ schválila uzavření nájemních smluv k bytům * RMČ souhlasila s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytů * RMČ schválila podání výpovědí nájmů bytů svěřených do správy MČ Brno-Kohoutovice * RMČ souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu Rada MČ Brno-Kohoutovice na 42. schůzi dne 08. června 2016 * RMČ vzala na vědomí rezignaci Ing. Dagmar Bodečkové na funkci členky Komise tělovýchovy RMČ Brno-Kohoutovice, a to ke dni * RMČ doporučila starostovi MČ Brno-Kohoutovice p. Petru Šafaříkovi svolat v souladu s plánem práce ZMČ na rok 2016, IX. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice na den * RMČ doporučila ZMČ dne vzít na vědomí zprávu o činnosti RMČ Brno- Kohoutovice od VIII. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice * RMČ souhlasila s tím, aby se Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace, zapojila do projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně * RMČ schválila rozpočtové opatření č. 9/2016 * RMČ schválila rozpočtové opatření č. 10/2016 * RMČ schválila rozpočtové opatření č. 11/2016

4 * RMČ doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 12/2016 * RMČ schválila rozpočtové opatření č. 13/2016 * RMČ vzala na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2015 Základní školy a Mateřské školy Brno, Chalabalova 2, příspěvkové organizace * RMČ vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2015 Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace * RMČ vzala na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace v roce 2015 Mateřské školy Adélka, Brno, U Velké ceny 8, příspěvkové organizace * RMČ vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy rok 2015 Mateřské školy Brno, Bellova 2, příspěvkové organizace *RMČ vzala na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 2015 Mateřské školy Brno, Libušina třída 29, příspěvkové organizace * RMČ vzala na vědomí plnění finančního plánu za 1. čtvrtletí 2016 Základní školy a Mateřské školy Brno, Chalabalova 2, příspěvkové organizace * RMČ vzala na vědomí plnění finančního plánu za 1. čtvrtletí 2016 Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace * RMČ vzala na vědomí plnění finančního plánu za 1. čtvrtletí 2016 Mateřské školy Adélka, Brno, U Velké ceny 8, příspěvkové organizace * RMČ vzala na vědomí plnění finančního plánu za 1. čtvrtletí 2016 Mateřské školy Brno, Bellova 2, příspěvkové organizace * RMČ vzala na vědomí plnění finančního plánu za 1. čtvrtletí 2016 Mateřské školy Brno, Libušina třída 29, příspěvkové organizace * RMČ schválila účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a Mateřské školy Brno, Chalabalova 2, příspěvkové organizace * RMČ schválila účetní závěrku za rok 2015 Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace * RMČ schválila účetní závěrku za rok 2015 Mateřské školy Adélka, Brno, U Velké ceny 8, příspěvkové organizace * RMČ schválila účetní závěrku za rok 2015 Mateřské školy Brno, Bellova 2, příspěvkové organizace * RMČ schválila účetní závěrku za rok 2015 Mateřské školy Brno, Libušina třída 29, příspěvkové organizace * RMČ souhlasila s přijetím daru 4 kusů počítačů v ceně Kč od Sdružení rodičů při ZŠ Brno, Chalabalova 2 * RMČ zrušila usnesení RMČ Brno-Kohoutovice 130/9-15 písm. f) ze dne ve znění: RMČ schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 Mateřské školy Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace, do fondů podle přílohy č. 7 materiálu R 153 * RMČ schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 Mateřské školy Brno, Libušina třída 29, příspěvkové organizace, do fondů * RMČ schválila podání žádostí MČ o příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna na akci Vybudování nových výtahů Bellova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Brno- Kohoutovice

5 * RMČ pověřila starostu MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka podáním žádostí na BO MMB o příspěvek z Fondu bytové výstavby * RMČ schválila podání žádostí MČ o příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna na akci Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice * RMČ pověřila starostu MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka podáním žádostí na BO MMB o příspěvek z Fondu bytové výstavby * RMČ neměla připomínky k předloženému návrhu nařízení města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zaslat na Odbor dopravy MMB stanovisko RMČ * RMČ doporučila ZMČ schválit výši odměn členů výborů ZMČ Brno-Kohoutovice, kteří nejsou členy ZMČ Brno-Kohoutovice za období 11/2015 až 05/2016 * RMČ doporučila ZMČ souhlasit s návrhem na pořízení změn 44. soubor změn územního plánu, u změn: 1. B1/13-I ulice Stamicova změnit funkční využití zvláštní plochy pro rekreaci na zeleň (park); 2. B2/13-I ulice Libušino údolí změnit funkční využití plochy komunikací a prostranství místního významu na plochu čistého bydlení; 4. B30/15-II vodárenský objekt u Myslivny funkční využití plochy pro technickou vybavenost vodovod na plochu pro smíšené využití a sport. * RMČ nedoporučila ZMČ souhlasit s návrhem na pořízení změn 44. soubor změn územního plánu, u změn: 3. B33/15-I poliklinika Libušina třída 4 změnit funkční využití za účelem dobudování stávajícího objektu do podoby jednopatrového objektu pro bydlení; 5. B31/15-II Stavební dvůr změnit funkční využití ploch za účelem využití pro bydlení s cílem výstavby obytného souboru (bytový komplex) * RMČ souhlasila se stavebními úpravami rodinného domu na ulici Návrší Svobody * RMČ nesouhlasila s prodejem ani pronájmem části pozemku p.č. 2249/2, o výměře cca 163 m 2 v k.ú. Kohoutovice z důvodu možnosti zpoplatnění užívané části pozemku p.č. 2249/2, o výměře cca 163 m 2 podle zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění * RMČ schválila vyhlášení záměru obce na pronájem pozemku p.č v k.ú. Pisárky * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové vyvěsit záměr pronájmu * RMČ souhlasila s upraveným návrhem Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a s vyhodnocením vlivů Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území se zapracováním změn navržených statutárním městem Brnem * RMČ schválila aktualizaci příloh č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích ze dne , v platném znění uzavřené společností euroawk s.r.o. * RMČ schválila text výzvy na zakázku Stavební úpravy výtahů Jírovcova 1, 3, 5, Voříškova 2, 4, Pavlovská 25, 27, 29, 31, 33, 35 a vybudování nových výtahů 4, 6, 8, 10, 12, 14 MČ Brno-Kohoutovice

6 * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zajistit vyvěšení výzvy k výběrovému řízení * RMČ schválila výběr zhotovitele na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno a zadání zakázky firmě KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno jako uchazeči s nejvýhodnější nabídkou a druhou v pořadí firmu DACH SYSTÉM s.r.o., Chvalkovická 45, Olomouc * RMČ schválila Smlouvu o dílo na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8 Brno- Kohoutovice s firmou KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno zveřejnění celého textu smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy * RMČ schválila text výzvy na zakázku Oprava chodníků v lokalitě Pavlovská a U Velké ceny/voříškova Brno-Kohoutovice * RMČ schválila seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky * RMČ uložila OSM ÚMČMB zaslat výzvy k výběrovému řízení * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové prověřit vlastníky dotčených pozemků * RMČ schválila text výzvy na zakázku Oprava ZTI 2016 ZŠ Brno, Pavlovská 16 * RMČ schválila seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat výzvy k výběrovému řízení * RMČ schválila Zásady MČ Brno-Kohoutovice pro udělování souhlasu za vlastníka místní komunikace k žádostem o zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zveřejnit Zásady MČ Brno- Kohoutovice pro udělování souhlasu za vlastníka místní komunikace k žádostem o zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P na webových stránkách MČ Brno-Kohoutovice v sekci Dokumenty úřadu Rada MČ Brno-Kohoutovice na 43. (mimořádné) schůzi dne 14. června 2016 * RMČ doporučila ZMČ schválit uzavření smlouvy o postoupení pohledávky * RMČ schválila text výzvy na zakázku Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice * RMČ schválila seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat výzvy k výběrovému řízení * RMČ schválila text výzvy na zakázku ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15

7 * RMČ schválila seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat výzvy k výběrovému řízení * RMČ schválila nájemní smlouvu k bytu Rada MČ Brno-Kohoutovice na 44. (mimořádné) schůzi dne 22. června 2016 * RMČ doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 14/2016 Rada MČ Brno-Kohoutovice na 45. schůzi dne 29. června 2016 * RMČ v působnosti valné hromady schválila program jednání Valné hromady společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. takto: 1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. za rok Volba jednatele společnosti MOP BRNO, spol. s r.o Různé * RMČ v působnosti valné hromady schválila řádnou účetní závěrku společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. za rok 2015 * RMČ v působnosti valné hromady schválila výsledek výběrového řízení na funkci jednatele společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. * RMČ v působnosti valné hromady volila v souladu s ust. 190 odst. 2 písm. c) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, p. Ivo Pekáče do funkce jednatele společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. se sídlem Žebětínská 70, Brno, a to s účinností od * RMČ v působnosti valné hromady uložila starostovi MČ Brno-Kohoutovice p. Petru Šafaříkovi projednat s p. Ivo Pekáčem zvolení a převzetí funkce jednatele společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. a předložit do příští RMČ návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele * RMČ schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 736/16/OVV se společností WEBHOUSE, s.r.o., se sídlem Levského 3187/6, Praha 4 * RMČ schválila rozpočtové opatření č. 15/2016 * RMČ schválila tabulku a) Určení priorit ke zlepšení technického stavu účelových komunikací ve správě MČ Brno-Kohoutovice a tabulku b) Návrh na stanovení výše finančních prostředků pro rok 2017 pro MČ Brno-Kohoutovice podle příloh č. 2 a 3 materiálu R 940 * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zaslat OD MMB výsledky analýzy stavu účelových komunikací * RMČ schválila text výzvy pro akci Malířské práce malého rozsahu 2016 v bytových domech Brno-Kohoutovice * RMČ schválila seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat výzvy k výběrovému řízení * RMČ schválila text výzvy na zakázku Oprava rozvodů elektro v bytovém domě Libušina třída 8 Brno-Kohoutovice

8 * RMČ schválila seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat výzvy k výběrovému řízení * RMČ schválila dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 729/16/OSM s vybraným uchazečem Vladimír Popovič, Jakubská 126/11, Brno na zajištění akce Postupná výměna sporáků 2016 v bytových domech Brno-Kohoutovice * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové požádat OD MMB o poskytnutí informací, které městské části se zapojily do systému rezidentního parkování a jejich kladné či záporné odezvy na toto opatření a následně tyto informace předat Komisi dopravy a bezpečnosti RMČ * RMČ schválila výběr zhotovitele na akci Oprava chodníků v lokalitě Pavlovská a U Velké ceny/voříškova Brno-Kohoutovice a zadání zakázky firmě ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 9, Moravany jako uchazeči s nejvýhodnější nabídkou a druhou v pořadí firmu SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, Brno * RMČ schválila Smlouvu o dílo na akci Oprava chodníků v lokalitě Pavlovská a U Velké ceny/voříškova Brno-Kohoutovice s firmou ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 9, Moravany zveřejnění celého textu smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy * RMČ schválila výběr zhotovitele na akci Oprava ZTI 2016 ZŠ Brno, Pavlovská 16 a zadání zakázky firmě ILASTAN s.r.o., Malátova 12, Brno jako uchazeči s nejvýhodnější nabídkou a druhou v pořadí firmu OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, Brno * RMČ schválila Smlouvu o dílo na akci Oprava ZTI 2016 ZŠ Brno, Pavlovská 16 s firmou ILASTAN s.r.o., Malátova 12, Brno zveřejnění celého textu smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy * RMČ schválila uzavření dohod o společném nájmu bytů * RMČ zrušila usnesení 85. schůze RMČ 1437/85-14 písm. c) za dne ve znění: RMČ schvaluje uzavření dohody o společném nájmu bytu * RMČ schválila uzavření dohody o společném nájmu bytu * RMČ schválila prodloužení nájemních smluv k bytům * RMČ souhlasila s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytů * RMČ schválila uzavření nájemních smluv k bytům * RMČ neschválila zveřejnění nabídky na pronájem bytů v domech Stamicova 1 a 5, Brno * RMČ schválila zveřejnění záměru na pronájem bytů v domech Stamicova 1 a 5, Brno * RMČ uložila OSM ÚMČMB zveřejnit záměr na pronájem bytů Rada MČ Brno-Kohoutovice na 46. schůzi dne 13. července 2016 * RMČ schválila Pravidla pro vedení kroniky statutárního města Brna, městské části Brno- Kohoutovice * RMČ v působnosti Valné hromady schválila program jednání Valné hromady společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. takto:

9 1. Schválení měsíční odměny jednateli společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. p. Ivo Pekáčovi 2. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. * RMČ v působnosti Valné hromady schválila v souladu s ust. 60 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jednateli společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. p. Ivo Pekáčovi peněžitou odměnu za výkon funkce jednatele společnosti v paušální výši * RMČ v působnosti Valné hromady schválila smlouvu o výkonu funkce společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. s jednatelem Ivo Pekáčem * RMČ souhlasila, aby se Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace, zapojila do projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně, jehož předkladatelem je Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno * RMČ schválila výši odměny členů a předsedů komisí RMČ, kteří nejsou členy ZMČ * RMČ schválila vyřazení majetku z evidence a fyzickou likvidaci majetku MŠ Brno, Bellova 2, p.o. * RMČ schválila dotaci typu C na činnosti a akce krátkodobého charakteru v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice, FreeSki Academy, o.s., Jírovcova 545/13, Brno, na přípravné soustředění lyžařského oddílu, místo konání Kuřimská Nová Ves, termín konání * RMČ schválila dotaci typu C na činnosti a akce krátkodobého charakteru v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice, ASPV Brno, z.s., Merhautova 46, Brno, na letní tréninková soustředění 2016, místo konání TJ Sokol Prštice a ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, termín konání * RMČ schválila uspořádání akce Kouzelné odpoledne 2016 v CVČ LEGATO, Stamicova 7, Brno-Kohoutovice, dne od 16 do 18h * RMČ schválila výdaje na akci Kouzelné odpoledne 2016 z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice do výše 6 tis. Kč * RMČ pověřila uspořádáním akce Kouzelné odpoledne 2016 SKK RMČ * RMČ schválila rozpočtové opatření č. 16/2016 * RMČ souhlasila s nabytím pozemku, o výměře 289 m 2 v k.ú. Kohoutovice * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat na MO MMB vyjádření RMČ * RMČ nesouhlasila s pronájmem části pozemku v k.ú. Pisárky * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat na MO MMB vyjádření RMČ * RMČ uložila vedoucí OSPŠK ÚMČMB Mgr. Danuši Smolíkové zveřejnit záměr obce pronajmout tělocvičny a učebny Základní školy a Mateřské školy Brno, Chalabalova 2, příspěvkové organizace, za účelem sportovního vyžití a vzdělávání občanů a mládeže

10 * RMČ uložila vedoucí OSPŠK ÚMČMB Mgr. Danuši Smolíkové zveřejnit záměr obce pronajmout tělocvičny a učebny Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace, za účelem sportovního vyžití a vzdělávání občanů a mládeže * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové vyzvat jednotlivé správce pozemků k sjednání nápravy v lokalitě ulice Svahová * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat žadatelům vyjádření RMČ * RMČ souhlasila se zavedením zóny 30 v ulici Jírovcova * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové prověřit možnost dočasné legalizace parkování na ulici Chironova * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zaslat žádost na Odbor dopravy MMB na zavedení zóny 30 na ulici Jírovcova * RMČ souhlasila se záměrem vybudovat přechod pro chodce u zastávky MHD Žebětínská * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zaslat Odboru dopravy MMB podnět na vybudování přechodu pro chodce u zastávky MHD Žebětínská * RMČ souhlasila s umístěním zrcadel na křižovatkách Myslivní x Nad Pisárkami x Šárka, Talichova x Libušina třída, Jírovcova x Libušina třída, Axmanova x Libušina třída a U Velké ceny x Žebětínská * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zaslat Odboru dopravy MMB podnět na umístění zrcadel na křižovatkách Myslivní x Nad Pisárkami x Šárka, Talichova x Libušina třída, Jírovcova x Libušina třída, Axmanova x Libušina třída a U Velké ceny x Žebětínská * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové předložit do RMČ výsledek řešení požadavku * RMČ souhlasila se zásahem do komunikace za podmínky doložení písemné dohody statutárních zástupců společností RaKol s.r.o. a InfoTel. spol. s r.o., že InfoTel přebírá záruku za provedené dílo na akci Oprava chodníku ulice Bašného v Brně-Kohoutovicích, v rozsahu dotčených ploch nutných pro akci UPC - Brno-Kohoutovice a ostatní plochy zůstávají v záruce společnosti RaKol s.r.o. podle smlouvy o dílo č. 593/14/OSM ze dne Přílohou této dohody bude situace se zákresem plochy s převzatou zárukou, písemně potvrzená statutárními zástupci společnosti RaKol s.r.o. a InfoTel, spol. s r.o. * RMČ zrušila usnesení 759/41-16 písm. e) ve znění: RMČ ukládá vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové požádat MMB o dodatečné stanovení vodorovného dopravního značení v lokalitách Axmanova, Bellova Chopinova, Stamicova a Voříškova * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové požádat OD MMB o zajištění stanovení vodorovného dopravního značení parkovacích stání na komunikacích Borodinova, Jírovcova, Musorgského, Ulička, U Velké ceny, Richtrova, Prokofjevova, Pavlovská část, Libušino údolí, Libušina třída, Chalabalova, Glinkova, Žebětínská, před

11 bytovým domem Chopinova 1, Stamicova 3 a parkovišti u bytového domu Voříškova 4, u odbočky k TJ Tatran a za zdravotním střediskem, a to prostřednictvím správce komunikací, společnosti Brněnské komunikace a.s. * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové předložit do RMČ výsledek řešení požadavku * RMČ schválila výběr zhotovitele na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno- Kohoutovice a zadání zakázky firmě ILASTAN s.r.o., Malátova 12, Brno, jako uchazeči s nejvýhodnější nabídkou a druhou v pořadí firmu OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 162/8, Brno * RMČ schválila Smlouvu o dílo na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29, Brno- Kohoutovice s firmou ILASTAN s.r.o., Malátova 12, Brno zveřejnění celého textu smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy * RMČ schválila výběr zhotovitele na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15 a zadání zakázky firmě OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 162/8, Brno, jako uchazeči s nejvýhodnější nabídkou a druhou v pořadí firmu G&G Building s.r.o., 28. Října 1584/281, Ostrava * RMČ schválila Smlouvu o dílo na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15 s firmou OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 162/8, Brno zveřejnění celého textu smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy * RMČ schválila dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 761/16/OSM s vybraným zhotovitelem, společností s názvem Rekonstrukce bytových jader Brno-Kohoutovice, vedoucí společník SYNER Morava, a.s., společník DIRS Brno s.r.o., na zajištění akce Rekonstrukce bytových jader Jírovcova 1, 3, 5, Voříškova 2 a Pavlovská 25, 27, 29, 31, 33, 35 MČ Brno-Kohoutovice zveřejnění celého textu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 761/16/OSM do 15 dnů od uzavření smlouvy * RMČ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu Rada MČ Brno-Kohoutovice na 47. (mimořádné) schůzi dne 26. července 2016 * RMČ schválila výběr zhotovitele na akci Oprava rozvodů elektro v bytovém domě Libušina třída 8 Brno-Kohoutovice a zadání zakázky firmě BauCom s.r.o., Trnkova 158, Brno, jako uchazeči s nejvýhodnější nabídkou a druhou v pořadí firmu ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., Dukelská třída 341/103, Husovice, Brno * RMČ schválila Smlouvu o dílo na akci Oprava rozvodů elektro v bytovém domě Libušina třída 8 Brno-Kohoutovice s firmou BauCom s.r.o., Trnkova 158, Brno

12 zveřejnění celého textu smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy * RMČ schválila Změnový list č. 1 na dodatečné stavební práce na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice * RMČ jmenovala komisi pro jednání s vyzvaným dodavatelem * RMČ pověřila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou zajistit jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce s dodavatelem stavby firmou KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno- Kohoutovice * RMČ schválila podání žádosti MČ o příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech v MČ Brno- Kohoutovice * RMČ pověřila starostu MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka podáním žádosti na BO MMB o příspěvek z Fondu bytové výstavby Rada MČ Brno-Kohoutovice na 48. schůzi dne 10. srpna 2016 * RMČ vzala na vědomí materiál R 1012 Kontrola úkolů. * RMČ vzala na vědomí materiál R 996 Komise a zvláštní orgány ZMČ a RMČ se zapracovanými připomínkami členů RMČ * RMČ vzala na vědomí zprávu zástupkyně ředitele školy o aktivitách v rámci prevence šikany na Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizaci * RMČ uložila místostarostovi MČ Brno-Kohoutovice PhDr. Petru Hruškovi, MBA, připravit návrh aktualizace koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice do roku 2020 * RMČ pověřila starostu MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka realizací oceňování životních událostí občanů v MČ Brno-Kohoutovice * RMČ schválila vydání mimořádného čísla zpravodaje Kohoutovický kurýr k volbám do zastupitelstev krajů ČR v roce 2016 * RMČ schválila Zásady pro přípravu, vydání a distribuci předvolebního zpravodaje Kohoutovický kurýr v roce 2016 * RMČ schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2017 * RMČ schválila rozpočtové opatření č. 17/2016 * RMČ schválila rozpočtové opatření č. 18/2016 * RMČ schválila spoluúčast na pořádání akce Sportovní den v termínech září a prosinec 2016 * RMČ schválila výdaje na akci Sportovní den z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice v termínech září a prosinec 2016 do výše 12 tis. Kč * RMČ uložila starostovi MČ Brno-Kohoutovice p. Petru Šafaříkovi požádat město Brno o finanční prostředky na pokrytí investic a velkých oprav v MČ Brno-Kohoutovice podle priorit * RMČ schválila nájemní smlouvu na pozemek p.č. 1874, o výměře 25 m 2 v k.ú. Pisárky s RNDr. Pavlem Malčíkem a Mgr. Marií Malčíkovou, oba bytem Zborovecká 1a, Brno, a to s účinností od , na dobu neurčitou * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zajistit podpis nájemní smlouvy podle * RMČ nesouhlasila s prodejem části pozemku p.č. 997/7, o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Kohoutovice.

13 * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat na MO MMB vyjádření RMČ * RMČ souhlasila se stavebními úpravami na pozemku p.č. 1815/5 v k.ú. Pisárky, kterými bude dotčen pozemek p.č. 1811/1 k.ú. Pisárky, svěřený MČ Brno-Kohoutovice. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat žadateli vyjádření * RMČ souhlasila se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Stamicova 1 na 1 rok * RMČ souhlasila se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Stamicova 5, Brno na 1 rok * RMČ souhlasila se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením před bytovým domem Chalabalova 3, Brno na 1 rok * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové sdělit stanoviska RMČ * RMČ souhlasila s předloženým návrhem řešení dopravy komunikace Kopaniny * RMČ schválila text výzvy na zakázku Výměna balkonů za lodžie v bytových domech Richtrova 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice * RMČ schválila seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMCMB Mgr. Lence Mrajcové odeslat výzvy k výběrovému řízení * RMČ schválila Protokol o změně díla č. 1 včetně položkového rozpočtu s vybraným zhotovitelem, firmou KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice * RMČ schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM s vybraným zhotovitelem firmou KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice zveřejnění celého textu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 778/16/OSM do 15 dnů od jejího uzavření * RMČ schválila uveřejnění předběžného oznámení MČ o zahájení výběrového řízení na akci Rekonstrukce bytových jader v letech v obecních bytech MČ Brno-Kohoutovice * RMČ pověřila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou, aby zajistila uveřejnění předběžného oznámení * RMČ schválila Změnový list č. 1 na dodatečné stavební práce na akci Zateplení MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, Brno-Kohoutovice * RMČ jmenovala komisi pro jednání s vyzvaným dodavatelem * RMČ pověřuje vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou zajistit Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce s dodavatelem stavby firmou OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 162/8, Brno na akci ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina třída 15 * RMČ schválila Protokol o změně díla č. 1 na dodatečné stavební práce na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice

14 * RMČ jmenovala komisi pro jednání s vyzvaným dodavatelem * RMČ pověřila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lenku Mrajcovou zajistit Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce s dodavatelem stavby firmou ILASTAN s.r.o., Malátova 12, Brno na akci Oprava ZTI MŠ Libušina třída 29 Brno-Kohoutovice * RMČ vzala na vědomí Protokol o průběhu soutěže, námitky uchazečů Petra Kalivody a Ing. arch. Jakuba Kopce a odpovědi na ně * RMČ schválila podání výpovědi nájmů bytů svěřených do správy MČ Brno-Kohoutovice u nájemců podle přílohy č. 1 materiálu R 991, a to z důvodu porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem spočívajícím v nezaplacení nájemného a nákladů za služby za dobu alespoň tří měsíců ve smyslu ust odst. 1) a 2) zák * RMČ souhlasila s postoupením práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu * RMČ schválila uzavření nájemních smluv k bytům * RMČ schválila prodloužení nájemních smluv k bytům * RMČ schválila uzavření nových nájemních smluv k bytům * RMČ schválila uzavření dohod o společném nájmu bytů * RMČ souhlasila se zrušením výpovědí nájmu bytů * RMČ schválila zveřejnění záměru na pronájem bytů v domech Bellova 7 a Jírovcova 1, Brno * RMČ uložila vedoucí OSM ÚMČMB Mgr. Lence Mrajcové zveřejnit záměr na pronájem bytů

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VYPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 12. 02. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESNÍ z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 05. 03. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.02.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.04.2016 VII/31/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2016 RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.11. 2011 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 09 2 400 08 00352 ze dne 12.11.2008 k bytu č. 43, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 06. 11. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o.

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.4.2013 1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 VII/12/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 08/2015 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 08/2015,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Městská část Praha Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 6. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Spojovací chodník Milotická K Třešňovce

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m :

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m : VÝPIS USNESENÍ z XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne 18.06.2014 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17:

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17: BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Z Á P I S z 26. schůze Komise bytové konané dne 06.02.2017 od 16,30 h. v zasedací místnosti ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Bašného 36 Přítomni: P. Forberger, předseda, Ing. O. Šulák místopředseda,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.11.2010 1. Výměna bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů na ul.: Labská č.o.35, Brno a Oblá č.o. 57, Brno

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č RMČ34 konané dne 26 04 2016 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny radní MČ Praha 21 - RNDr Jitka Jenšovská Program jednání: 1 Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 115. zasedání dne 20. září 2010 R M 1 / 1 1 5 / 1 0 1. Informativní zprávu o splnění úkolů uložených Radou

Více

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.11.2015 1. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne číslo 1/54/12 k návrhu na schválení programu 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ číslo 2/54/12 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

Zápis. 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis. 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: 16:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Mgr. Filip

Více

Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012. 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení

Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012. 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 26.1.2015 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 26. 3. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Námitka pana P. Baštýře k zápisu

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více