10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem. Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB 21. října 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem. Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB 21. října 2016"

Transkript

1 10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB 21. října 2016

2 Historie Uspořádání dohledu do Česká národní banka dohled bank a poboček zahraničních bank Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění odbor Ministerstva financí státní dozor pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a část dohledu penzijních fondů Úřad pro dohled nad družstevními záložnami dohled spořitelních úvěrních družstev Komise pro cenné papíry dozor institucí kolektivního investování, obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů, burzy cenných papírů a část dohledu penzijních fondů 2

3 Historie Zákonem č. 57/2006 Sb. o sjednocení dohledu nad finančním trhem s účinností od agenda a zaměstnanci všech institucí převedeny do České národní banky V počátku existovaly v rámci ČNB 3 samostatné sektorové sekce: sekce bankovní regulace a dohledu sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem 3

4 Organizační uspořádání Od ledna 2008 zavedeno funkcionální uspořádání dohledu: Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu Sekce licenčních a sankčních řízení Sekce dohledu nad finančním trhem (současné uspořádání) Od ledna 2010 zřízen samostatný odbor finanční stability jako útvar zodpovědný za makro(obezřetnostní) dohled důležitost koordinace mikro a makro dohledu se projevila v období globální finanční krize makroobezřetnostní politika formálně definována v novele zákona o ČNB v roce

5 Organizační uspořádání V roce 2016 rozdělení sekce dohledu nad finančním trhem a vznikla nová Sekce dohledu II, která zajišťuje dohled mj.: obchodníků s cennými papíry, kolektivního investování zprostředkovatelů finančních produktů a směnárníků ochrany spotřebitele nebankovních poskytovatelů úvěrů (od března 2017) V roce 2014 zřízen Samostatný odbor restrukturalizace vykonávající působnost orgánu příslušného k řešení krize podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu podle požadavků evropské regulace musí být restrukturalizační autorita nezávislá na dohledu zřízena proto jako samostatný útvar oddělený od ostatních dohledových sekcí 5

6 Dohlížené subjekty Česká národní banka dohlíží (stav září 2016): banky (23), pobočky zahraničních bank (22) družstevní záložny (11) pojišťovny (33), pobočky zahraničních pojišťoven (19), zajišťovny (1) pojišťovací zprostředkovatele ( ) penzijní společnosti (8) investiční společnosti a pobočky zahraničních IS (28) depozitáři investičních fondů (5) investiční fondy (106), podílové fondy (198) 6

7 Dohlížené subjekty (pokračování) obchodníci s CP a zahraniční obchodníci (64) investiční zprostředkovatelé (7 372) emitenti kótovaných cenných papírů (96) organizátoři trhu (3) centrální depozitář (1) platební instituce a pobočky zahraniční PS (28) poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (137) směnárny (983)... a další, dohledová agenda stále narůstá (od prosince 2016 nebankovní poskytovatelé úvěrů) 7

8 Výhody začlenění dohledu do nezávislé centrální banky (1) Nezávislý (nepolitický) rozhodovací proces díky postavení centrální banky Kombinace mikro dohledu jednotlivých subjektů a makro dohledu na systémové úrovni společné pracovní skupiny (stress testing bank a pojišťoven, vývoj dohledových analytických nástrojů, příprava a zavádění makroobezřenostních nástrojů) Zefektivnění identifikace a řízení systémových rizik Zvláštní zasedání bankovní rady ČNB věnované otázkám finanční stability pololetní perioda (zástupci finanční stability, dohledu, restrukturalizace, měnové politiky a ekonomického výzkumu) Snadné sdílení informací z peněžního trhu a platebních systémů (při existenci čínských zdí) užitečný zdroj informací pro bankovní dohled Pružný personální a mzdový systém umožňují nábor zkušených expertů Schopnost ČNB vytvářet adekvátní technické zázemí 8

9 Výhody začlenění dohledu do nezávislé centrální banky (2) Snadnější každodenní komunikace a výhody ze sdílení informací mezi všemi útvary v centrální bance Snadnější komunikace s dohlíženými subjekty a zahraničními dohledy Silnější pozice v krizových situacích Možnost monitorovat celý finanční trh (z pohledu finanční stability) Možnost analyzovat dopad vývoje v jednom sektoru do ostatních sektorů finančního trhu nebo do celé ekonomiky 9

10 Výhody začlenění dohledu do nezávislé centrální banky (3) Sjednocení dohledových technik v jednotlivých sektorech, v případech, kde je to vhodné Rychlejší rozvoj dohledových metod a nástrojů, interních postupů apod. Kde je to vhodné, sjednocení reportovacích formátů pro jednotlivé sektory Silné technologické a profesní zázemí centrální banky Naše zkušenost je pozitivní. 10

11 Výzvy pro jednotný dohled (1) Neustálý nárůst druhu dohlížených agend (ochrana spotřebitele, platební instituce, nebankovní poskytovatelé úvěrů, ) Enormní nárůst rozsahu a složitosti evropské regulace ve všech sektorech (ČNB je povinna na základě comply/explain procedury se všemi novými postupy a pravidly řídit a začlenit je do svých dohledových postupů) V rámci jednotlivých sektorů je v rámci EU snaha o sjednocování postupů dohledů v jednotlivých státech (Single Rulebook, Supervisory Handbook) ČNB se snaží aplikovat všechna pravidla a postupy přiměřeně podmínkám českého finanční trhu 11

12 Výzvy pro jednotný dohled (2) Neharmonizovaná evropská regulace v jednotlivých sektorech finančního trhu důležitá role ESAs, ESRB Rozdílné trhy, produkty, tradice jednotlivých sektorů Rozdílné účetní standardy v jednotlivých sektorech důležitá role ESAs Nastavení vhodné organizační a řídicí struktury čínské zdi x sdílení informací Náročné sjednocování benchmarků, regulatorních požadavků napříč finančním trhem při stále se měnící sektorové legislativě 12

13 Jednotný dohled a jeho systém řízení (governance) - 1 Maticový systém řízení Sdílení informací mezi jednotlivými útvary dohledu podle pevných pravidel efektivní využití informací x jejich ochrana Dohled pracuje s vysoce citlivými informacemi, podléhajícími mlčenlivosti je nezbytná jejich pečlivá ochrana Striktní vnitřní pravidla pro práci s informacemi Řízení přístupu k informacím (need to know) Clean desk policy Ochrana dat Dohled vnímá svou odpovědnost za ochranu dohledových informací a dle toho uzpůsobuje své vnitřní procesy 13

14 Jednotný dohled a jeho systém řízení (governance) - 2 Sada interních dohledových manuálů s benchmarky pro jednotlivé oblasti dohledu Dokumentace a rekonstruovatelnost všech dohledových postupů spisový systém Auditní stopa pro všechna rozhodnutí Dohledové útvary jsou předmětem pravidelného nezávislého posouzení ze strany interního auditu ČNB Externí ověření systému dohledu hodnotící zprávy spolu s doporučeními (MMF, Světová banka, jednotlivé ESAs) 14

15 Úrokové a úvěrové podmínky, finanční stabilita 15

16 Cíle a politiky ČNB Česká národní banka Cenová stabilita Finanční stabilita ČNB zde působí jako měnová autorita ČNB zde působí jako orgán dohledu a regulace Nástroje Měnové politiky Nástroje makroobezřetnostní politiky Nástroje mikroobezřetnostního dohledu 16

17 Prevence vs. reakce v mikro- a makro-přístupu Mikroobezřetnostní přístup (např. bankovní dohled): prevence vychází z kontroly dodržování předpisů a pravidel obezřetného chování reakce při zjištění porušení předpisů/pravidel, identifikaci nedostatečného pokrytí rizik, při zjištění zhoršené kvality aktiv apod. Makroobezřetnostní politika: vyžaduje včasnou a vpředhledící reakci na teprve vznikající rizika paradox finanční stability největší rizika se rodí v dobrých časech, kdy vše vypadá na první pohled dobře (ukazatele se zlepšují) korigující makroobezřetnostní reakce proto musí nastat již v dobrých časech (stejně jako u měnové politiky). Mikro a makro přístup se vzájemně doplňují, jejich umístění v ČNB zajišťuje účinnou koordinaci. 17

18 Záporné měnověpolitické úrokové sazby v zahraničí Záporné měnověpolitické sazby jsou aplikovány v řadě evropských zemí, letos se přidalo Japonsko. ČNB udržuje svou sazbu na úrovni technické nuly od roku Měnověpolitické sazby vybraných centrálních bank (v % p.a.) /09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 Švédsko ECB Dánsko Japonsko Švýcarsko ČR 18

19 Záporné výnosy státních dluhopisů Výnosy státních dluhopisů dosahují v řadě evropských zemí (včetně ČR) záporné úrovně i v 5letých splatnostech. Důvody jsou komplexní: dlouhodobé strukturální faktory, hledání bezpečného přístavu, působení měnových politik. Výnosy 5letých státních dluhopisů (v % p.a., )) CH DE NL FI AT BE FR IE SE DK SK CZ 0.0 LT SI ES LV UK IT BG NO HU HR PT RO PL Source: Thomson Datastream 19

20 Vývoj úrokových sazeb z úvěrů Negativní výnosy státních dluhopisů se odráží v poklesu úrokových sazeb z nových úvěrů podnikům i domácnostem. Úrokové sazby z úvěrů na bydlení postupně klesají k úrovni úrokových sazeb z úvěrů nefinančním podnikům. Úrokové sazby na nové korunové úvěry soukromému nefinančnímu sektoru (v %) /12 08/13 08/14 08/15 08/16 Pramen: ČNB Nefinanční podniky Domácnosti - na bydlení Domácnosti - spotřeba (pravá osa) 20

21 BG HU RO LV SK CZ EE MT SE HR SI IE PL LT DK BE AT FI NL FR ES LU EU CY GB DE IT PT Ziskovost bank v EU Domácí banky patří v EU prozatím mezi ziskovější, ale... Bankovní výnosy na akcii v zemích EU (RoE v %) Červen 2016 Průměr EU červen 2015 Průměr EU červen 2016 Pramen: EBA 21

22 Růst úvěrů domácnostem v EU ČR patří mezi země s nejvyšším růstem úvěrů domácnostem v rámci EU. 22

23 Růst úvěrů podnikům v EU ČR patří rovněž mezi země s nejvyšším růstem úvěrů nefinančním podnikům v rámci EU. 23

24 Vývoj na trhu nemovitostí Rychle rostou nejen nabídkové, ale i realizované ceny bytů. Ukazatele udržitelnosti cen bytů se zhoršují. Realizované a nabídkové ceny bydlení (meziroční změny v %) Ukazatele udržitelnosti cen bytů (průměr =100 a) ) /12 03/13 09/13 03/14 09/14 03/15 09/15 03/16 09/16 Ceny bydlení - realizované Ceny bytů - realizované (podle daňových přiznání) Ceny bytů - realizované (z výběrového šetření) Ceny bytů - nabídkové Pramen: ČSÚ /12 12/12 06/13 12/13 06/14 12/14 06/15 12/15 06/16 Poměr ceny bytu a průměrné mzdy Poměr ceny bytu a disponibilního důchodu Poměr splátky hypotečního úvěru a průměrné mzdy Poměr ceny bytu a tržního nájemného (pravá osa) Pramen: ČSÚ, ČNB, Institut regionálních informací) 135 Pozn.: a) Pro poměr splátky hypotečního úvěru a průměrné mzdy = 100 z důvodu omezené dostupnosti údajů o úrokových sazbách na nové úvěry na bydlení. 24

25 Rizika spojená s poskytováním úvěrů na nákup nemovitostí Očekávání ohledně dalšího růstu cen nemovitostí v kombinaci s příznivými podmínkami na trhu úvěrů na bydlení jsou častým zdrojem finanční nestability. Růst cen rezidenčních nemovitostí a zvyšující se výhodnost koupě bytu jako investice vytváří potenciál pro vznik spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení. Díky nízkým úrokovým sazbám se stávají úvěry na bydlení dostupnější i pro skupinu dlužníků s nižší úrovní a stabilitou příjmů a tím pádem s vyšší pravděpodobností selhání. Z hlediska finančních institucí může být zdrojem silných rizik podobný vývoj na trhu komerčních nemovitostí. ČNB jako orgán zodpovědný za finanční stabilitu musí na rizika spojená se současným úrokovým a úvěrovým prostředím reagovat nástroji makroobezřetnostní politiky. 25

26 Makroobezřetnostní politika ČNB: kapitálové rezervy a horní hranice ukazatelů hypotečních úvěrů 26

27 Interakce nástrojů měnové politiky a makrobezřetnostní politiky Nástroje měnové a makroobezřetnostní politiky nepůsobí nezávisle na sobě: svým vlivem na úvěrovou dynamiku ovlivňují měnové i úvěrové podmínky a tím i transmisi obou politik. Transmise měnové politiky probíhá dvěma typy kanálů : základní kanály působící přes úrokové sazby a měnový kurz, úvěrové kanály působícím přes růst bankovních bilancí a přijímání rizika (přes nabídku úvěrů a poptávku po nich, ceny aktiv a zástav, ochotu riskovat). Centrální banka musí proto provádět analýzu interakcí měnové a makroobezřetnostní politiky a zajišťovat jejich koordinaci. Obě politiky se mohou v určité situaci dostat do konfliktu kvůli potřebě působit opačným směrem. 27

28 Koordinace měnové a makrobezřetnostní politiky v ČNB Adekvátní reakce na kombinaci desinflačních tlaků a rychlého růst úvěrů doprovázeného zvyšováním cen aktiv: prosazovat uvolněnou měnovou politiku, na dlouhodobější rizika pro finanční stabilitu reagovat zavedením či zpřísněním makroobezřetnostních nástrojů. Interakce politik v různých fázích finančního a hospodářského cyklu Silná poptávka Inflační tlaky Slabá poptávka Desinflační tlaky Silná poptávka Slabá poptávka Rychlý růst úvěrů a zvyšování cen aktiv Pokles úvěrů a snižování cen aktiv Měnová pol. Zpřísnění > IT Zpřísnění Uvolnění < IT Uvolnění Makroob. pol. Zpřísnění Zpřísnění Zpřísnění Zpřísnění Měnová pol. Zpřísnění Zpřísnění < IT Uvolnění Uvolnění > IT Makroob. pol. Uvolnění Uvolnění Uvolnění Uvolnění 28

29 Nástroje makroobezřetnostní politiky Kapitálové rezervy k ošetření systémových rizik. Dodatečné kapitálové požadavky ke specifickým typům aktiv (např. zvýšené rizikové váhy na úvěry do určitého sektoru). Požadavky na likviditu (např. na větší podíl vkladů na pasivech). Horní hranice rizikových charakteristik úvěrů (např. LTV, loan-to-value, u hypotečních úvěrů). 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Struktura kapitálových rezerv bank proticyklická rezerva (CET1) rezerva KSR (CET1) bezpečnostní rezerva (CET1) pilíř 2 minimum (alespoň T2) minimum (alespoň vedlejší T1) minimum (CET1) 2,5 %* 3 %* 2,5 % 2 %* 2 % 1,5 % 4,5 % rezervy individuální požadavek podle SREP zákonné minimum * Předpokládané horní hranice, ale skutečné hodnoty mohou být i vyšší. 29

30 Kapitálové rezervy: bezpečnostní a ke krytí systémového rizika ČNB má svěřenu pravomoc posílit schopnost bank absorbovat ztráty prostřednictvím kapitálových rezerv. Bezpečnostní rezerva, proticyklická rezerva a rezerva. Bezpečnostní rezervu v plné výši 2.5 % CET1 jsou od července 2014 povinny držet všechny banky. ČNB má možnost stanovit dodatečné rezervy systémově významným bankám. Předmětem kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika bude nově od ledna 2017 pět nejvíce systémově významných bank: Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka UniCredit Bank Raiffeisenbank % CET % CET % CET1 30

31 Proticyklická kapitálová rezerva Banky budou od ledna 1017 poprvé vytvářet k domácím expozicím proticyklickou kapitálovou rezervu (CCyB). V prosinci 2015 ČNB stanovila sazbu rezervy ve výši 0,5 % CET1. ČNB znovu posoudí nastavení sazby rezervy v prosinci 2016, při posledním rozhodnutí v září 2016 indikovala možný růst sazby. Rozhodnutí o nenulových sazbách proticyklické rezervy: Norsko 1,5 % Slovensko 0,5 % Švédsko 2 % Aktuálně platná a ohlášená sazba CCyB v ČR (v % celkového objemu rizikové expozice) /16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 10/17 Pramen: ČNB Platná sazba CCyB Ohlášená sazba CCyB 31

32 Kapitalizace bank v EU Kapitálové poměry domácích bank jsou v rámci EU průměrné. ČNB prozatím nepovažuje za nezbytné stanovit všechny požadavky na kapitál v maximálním možném rozsahu. Kapitálový poměr Tier 1 (v %) EE FI SE LT HR SI BG MT DK IE GR LV LU CZ RO NL SK BE CY GB PL FR DE HU IT ES AT PT Pramen: EBA 32

33 Změny v Doporučení přijaté v roce 2016 (1) Doporučení A dodržování limitů pro hodnoty LTV u nově poskytovaných úvěrů: Maximální limit LTV ve výši 100 % se snižuje od na 95 % a od na 90 %, Od se limit 10 % z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV % mění na 10 % z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV %. Od se limit nově stanovuje na 15 % z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV %. U institucí překračujících doporučené limity využívá ČNB dohledové pravomoci, zejména stanovení dodatečných kapitálových požadavků v rámci Pilíře 2. 33

34 Změny v Doporučení přijaté v roce 2016 (2) Doporučení F financování koupě nemovitosti určené k dalšímu pronájmu: Institucím se proto doporučuje využít všechny dostupné informace k identifikaci, zda úvěr slouží k financování vlastnického bydlení nebo jako investice. Pokud u investičního typu úvěru dochází k souběhu charakteristik s vyšší úrovní rizikovosti, měly by instituce uplatňovat LTV v maximální výši 60 %. ČNB vnímá zvýšená rizika schopnosti splácení u klientů s nižší příjmovou úrovní. Připraví zavedení kvantitativních limitů pro hodnoty LTI a DSTI nejpozději od roku

35 Místo závěru širší národohospodářské souvislosti globálního makroekonomického prostředí Mimořádně nízké úrokové sazby jsou globálním jevem s potenciálně dlouhodobou působností. Investoři budou vyhledávat výnosnější příležitosti (v lepším případě s vědomím vyšších rizik). Podniky i domácnosti budou mít podnět k nákupu aktiv na levný dluh. Makroobezřetnostní politika má omezenou působnost. Může omezit dynamiku zadlužení a cen nemovitostí. Není schopna zabránit růstu úvěrů a zvyšování cen aktiv. Pro udržování dlouhodobé stability je nezbytný příspěvek dalších složek hospodářské politiky. Stát by neměl vytvářet nadměrné překážky na nabídkové straně trhu nemovitostí. Daňová politiky by neměla vytvářet dodatečné podněty pro nákup nemovitostí na úvěr. 35

36 Děkujeme za pozornost Vladimír Tomšík viceguvernér 36

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance 10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance Vladimír Tomšík 25. října 2016 Historie Uspořádání dohledu do 1.4.2006 Česká národní banka dohled nad bankami a pobočkami zahraničních

Více

Měnová a makroobezřetnostní politika v současné fázi hospodářského a finančního cyklu

Měnová a makroobezřetnostní politika v současné fázi hospodářského a finančního cyklu Měnová a makroobezřetnostní politika v současné fázi hospodářského a finančního cyklu Vladimír Tomšík viceguvernér Kolokvium ČNB Praha, 18. října 2016 Obsah prezentace Vývoj v reálné ekonomice a jeho výhledy

Více

Aktuální měnová, makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politika ČNB

Aktuální měnová, makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politika ČNB Aktuální měnová, makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politika ČNB Vladimír Tomšík Viceguvernér Česká národní banka Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 2017 Fakulta financí a účetnictví,

Více

Finanční stabilita a její zajišťování prostřednictvím makroobezřetnostní politiky

Finanční stabilita a její zajišťování prostřednictvím makroobezřetnostní politiky Finanční stabilita a její zajišťování prostřednictvím makroobezřetnostní politiky Jiří Rusnok Den otevřených dveří ČNB 4. června 2016 Cíle a působení ČNB Česká národní banka Cenová stabilita Finanční stabilita

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Druhá mezinárodn rodní konference k finanční gramotnosti Praha, 27. listopadu 2009 Specifika současn asné finanční krize Na

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016

Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 14. červen 2016 Struktura prezentace I. Souhrnné vyhodnocení rizik a nastavení proticyklické kapitálové

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Eva Zamrazilová členka bankovní rady Vysoká škola ekonomická Praha, 14.1.2010 Specifika současné finanční krize Rozšířila se z relativně málo

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 212: pohled dohledu a pohled regulace Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB XII. Fórum Zlaté koruny 27. března 212 Kapitálová vybavenost Kapitálová vybavenost

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

ČNB a ochrana spotřebitele

ČNB a ochrana spotřebitele ČNB a ochrana spotřebitele Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Seminář ČBA v PSP ČR Cesty k omezení lichvy Praha,. listopadu 29 Aktivity ČNB Únor 28: ČNB pověřena ze zákona ochranou spotřebitele na

Více

Konzultační materiál

Konzultační materiál Konzultační materiál Klíčové body obsažené v připravovaném makroobezřetnostním doporučení ČNB k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi Účel konzultace

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci 8. ročníku odborné konference Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno,

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s.

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Příčiny současnéfinančníkrize dynamika současnéfinanční krize, lokálnívznik

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli odborových svazů 1. prosince 213 V eurozóně přetrvává napjatý

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Poskytování hypotečních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Poskytování hypotečních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu v ČR Poskytování hypotečních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro Euro Business Breakfast Budoucnost hypoték v ČR Praha, 29. červen

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Proč platíme korunou? budoucnost měny Eva Zamrazilová

Proč platíme korunou? budoucnost měny Eva Zamrazilová Proč platíme korunou? budoucnost měny Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Rozpočet a finanční vize měst a obcí Praha 12. září 2013 ČNB Ekonomická úroveň versus cenová hladina 1999 2012 CPL pro HDP

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Česká národní banka: mýty a fakta

Česká národní banka: mýty a fakta Česká národní banka: mýty a fakta Tomáš Nidetzký člen bankovní rady České národní banky Setkání s partnery Brno, 19. 9. 2017 Mýtus č. 1: Cenová stabilita je jediný cíl Česká národní banka: pečuje o cenovou

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Insolvence z pohledu ČNB

Insolvence z pohledu ČNB Insolvence z pohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna Praha, 27. dubna 21 Obsah

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 14. června 2016

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 14. června 2016 Třídící znak 2 0 6 1 6 1 8 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 14. června 2016 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

CELKOVÉ HODNOCENÍ. Odolnost finančního sektoru. Rizika cyklická. Rizika strukturální

CELKOVÉ HODNOCENÍ. Odolnost finančního sektoru. Rizika cyklická. Rizika strukturální 10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ Odolnost finančního sektoru Rizika cyklická Rizika strukturální Finanční sektor v ČR procházel v období od jara 2015 z hlediska finanční stability příznivým vývojem. Systémová

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2015 Třídící znak 2 0 6 1 5 1 8 0 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Kontrola kvality a RVDA od roku Ing. Monika Vítová

Kontrola kvality a RVDA od roku Ing. Monika Vítová Kontrola kvality a RVDA od roku 2016 Ing. Monika Vítová 29.4.2016 1 PROČ SE NĚCO MĚNÍ? 2007 Hypoteční krize 2008 Celosvětová finanční krize Hledání souvislostí a poučení 2010 Zelené knihy (Správa a řízení

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky Ing. Luděk Tesař

Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky Ing. Luděk Tesař Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky Ing. Luděk Tesař www.cityfinance.cz Ekonom; Ing. Luděk Tesař - představení Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv;

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) L 157/28 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu Česká národní banka Základní charakteristika ČNB Právní forma: osoba veřejného práva sui generis Vznik: ze zákona, k 1.1.1993, rozdělením SBČS Ústřední banka České republiky Od 1.4.2006 orgán sjednoceného

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. POPIS ČÍSELNÍKU : : 001 Výčet položek číselníku: Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i vybrané typy subjektů v ČR podle obecně závazných právních

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky Dny malých obcí Vyškov, Praha 1. a 3. listopadu 2011 Malé obce plní základní funkce ÚSC Zajišťování výkonu přenesené působnosti - rostoucí mandatorní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví Pavel Řežábek Vrchníředitel a člen bankovní rady ČNB Praha 30. ledna 2008 Obsah

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ

10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ 10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ Odolnost finančního sektoru Rizika cyklická Rizika strukturální Finanční sektor v ČR se v období od jara 2014 vyvíjel z hlediska finanční stability převážně příznivě. Souhrnný

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více