6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře"

Transkript

1 6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře

2 MUDr. Jarmila Klímová Je psychiatrem a psychoterapeutem s poradenskou a lektorskou činností s dvanáctiletou praxí v oboru. Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Většinu svého dalšího vzdělávání orientovala na psychoterapii (kurz experienciální sebezkušenosti práce s tělem a kurz v eriksonovské hypnoterapii, vzdělávání v kognitivně behaviorální psychoterapii, výcvik v rodinné terapii a psychosomatice, kurz speciálního vzdělávání pro pracovníky substitučních programů). V roce 2004 založila Konzultační a terapeutický institut AKTIP, jehož je výkonnou ředitelkou. Specializuje se především na problematiku mezilidských vztahů, párovou a rodinnou terapii a psychosomatiku. MUDr. Jan Lorenc Psychiatr, dětský psychiatr a psychoterapeut. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, po promoci pracoval na psychosomatické klinice v Německu, na Dětské psychiatrické klinice ve Fakultní nemocnici v Motole, v krizovém centru RIAPS, v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Nad Ondřejovem. Nyní pracuje v soukromé psychiatrické praxi pro děti a dospělé. MUDr. Romana Hronová Vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, je atestovaný psychiatr. Absolvovala výcvik ve skupinové terapii, balintovský výcvik a výcvik individuální psychoanalytické psychoterapie. Pracovala jako psychiatr v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a Horních Beřkovicích, nyní působí ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová (Praha 1) jako individuální a skupinový terapeut. Je členkou balintovské sekce České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. MUDr. Helena Kuželková Psychoterapii se věnuje 20 let, od začátku své psychiatrické praxe. Prošla individuálním i skupinovým psychoterapeutickým výcvikem psychoanalytického typu, je akreditovanou lektorkou balintovských skupin, držitelkou funkční specializace v psychoterapii. Dále je členkou České psychoterapeutické společnosti, České psychiatrické společnosti, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, členkou balintovské sekce Psychoterapeutické společnosti, Evropské asociace pro psychoterapii, České asociace pro psychické zdraví. Kromě balintovských skupin a psychiatrické praxe se věnuje převážně individuální psychoterapii. MUDr. Rudolf Procházka V roce 1975 absolvoval fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. Má atestaci interna I. stupně, všeobecné lékařství I. a II. stupně. Účastnil se výcviku v rodinné terapii a psychosomatice v letech , získal osvědčení o způsobilosti v oboru psychosomatická medicína. Je školitelem 1. a 2. lékařské fakulty UK Praha a katedry všeobecného lékařství IPVZ Praha. Pracuje jako praktický lékař. Tato příručka byla vydána za finanční podpory dotačního programu MZ Zdravotnické vzdělávací programy 2008, projekt reg. č. VZV/2138/379/ I. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře

3 OBSAH Úvodní slovo Slovo o projektu Slovo praktického lékaøe Realizátor KRIZE V ORDINACI...5 Pøíèiny krize a stupnì stresové zátìže Obecné pøíèiny krize, precipitující faktory... 5 Neodkladné krizové stavy....5 Hodnocení osobního stupnì stresové zátìže...6 Krizový stav a fáze krizové reakce Mýty a realita krizové intervence Etapy krizové intervence Krizový pacient aneb kdo je v krizi? Psychiatrický pacient v ordinaci praktického lékaøe...11 Nejèastìjší pøíklady klientù v krizi...12 Terapeutická a kontraktaèní krize v ordinaci Právní aspekty krizové intervence CO DÌLAT V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH?...20 Pacient s problémovým chováním Psychotický pacient...20 Zacházení s léky Kdy je nutná hospitalizace a jak k ní pøistupovat? Nemoc nebo povahový rys? Sebevraždné jednání Jakou péèi poskytovat nemocnému? Jak se zachovat pøi agresivitì ze strany nemocného? LÉKAØ PACIENT: LÉKAØ COBY LÉK...25 Kdo ochrání strážce? Kdo uleví tìm, co pomáhají? O metodì Praxe balintovských skupin...27 Struktura balintovské skupiny Balintovské skupiny u nás Kazuistiky...28 ADRESÁØ KRIZOVÝCH SLUŽEB A LINEK DÙVÌRY V ÈESKÉ REPUBLICE

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení, jsem ráda, že vás mohu pøivítat pøi ètení pøíruèky, která je vìnovaná obtížným a krizovým situacím v ordinacích praktických lékaøù. Centrum pro rozvoj péèe o duševní zdraví se již nìkolik let vìnuje vzdìlávání praktických lékaøù s cílem zdokonalit práci s psychiatrickými pacienty. V uplynulých kurzech se objevily jako velmi aktuální otázky øešení krizových stavù a zvládání obtížných situací. Z tohoto dùvodu jsme zamìøili obsah letošních kurzù a další samostatný díl pøíruèky na uvedené téma. Pøíruèka volnì navazuje na brožuru Rozvoj dalšího vzdìlávání praktických lékaøù a ambulantních psychiatrù v problematice komunitní péèe o duševnì nemocné z roku Jejím obsahem byla tato témata: Klinická èást diagnostické okruhy Komunikace a vztah s duševnì nemocným pacientem Sebevraždy Psychosociální rehabilitace a komunitní péèe o duševnì nemocné Adresáø zdravotnických a sociálních služeb pro duševnì nemocné pacienty v Praze Pøíruèku v plném znìní naleznete na Dìkuji za vaše cenné pøipomínky. Mgr. Barbora Wenigová øeditelka Centra pro rozvoj péèe o duševní zdraví SLOVO O PROJEKTU Cílem projektu Péèe o pacienty s tìžkou psychiatrickou poruchou v ordinaci praktického lékaøe bylo pøedat praktickým lékaøùm takové vìdomosti a dovednosti, které jim umožní snáze pøijímat psychiatrické pacienty (zejména s diagnózou schizofrenie, afektivní poruchy a závislosti), podílet se na jejich léèbì, vést je ve své péèi a pracovat s jejich rodinami. Vytyèený cíl mìl být realizován prostøednictvím vzdìlávacího kurzu a pøíruèky. V rámci kurzu byly poøádány pøednášky a rovnìž byla praktickým lékaøùm pøedstavena jedna z efektivních metod prevence stresu a syndromu vyhoøení balintovská skupina. Další plánovanou aktivitou byla pøíruèka zamìøená na krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaøe. Inspirací mìly být situace øešené v rámci balintovských skupin. Doplnìním pøíruèky je adresáø krizových služeb v Èeské republice (zejména pro psychiatrické pacienty). V rámci kurzù probìhlo osm setkání s praktickými lékaøi a z ohlasù úèastníkù je zøejmé, že cíl projektu byl naplnìn. Mgr. Pavla Šelepová manažer projektu MUDr. Jan Stuchlík realizátor projektu 2

5 SLOVO PRAKTICKÉHO LÉKAØE Krize, øešení obtížných situací v ordinaci praktického lékaøe, psychotický pacient v naší ordinaci, sebevražedný pacient. Situace, které v našich ordinacích øešíme, èasto empiricky. Pravda, vìtšinou ne každý den, ale na druhou stranu nejsou žádných šafránem našich praxí. Jak postupovat pøi nucené hospitalizaci, jaká máme práva a jaké máme povinnosti? Kdy selhává terapeutický vztah mezi lékaøem a pacientem, jaké jsou zdroje krizového chování? Co s drogovì závislým klientem? Jak pøistupovat k pacientovi s poruchami pøíjmu potravy? Jak pomoci týranému a zneužívanému klientovi? Èastá, nás vyèerpávající a ohrožující syndromem vyhoøení tematika smrti a umírání. Krizová intervence, možnosti poskytnutí v našich ordinacích a jaké jsou možnosti odborných pracovišť? Mýty a realita krizové intervence. O druhé se staráme vìtšinou dle svého nejlepšího svìdomí, vìdomí a dovedností. Kdo se ale postará o nás? Pomohu si sám, jak mám zlepšit svoji vlastní duševní sebeoèistnou hygienu? Bodová škála hodnocení osobního stupnì stresové zátìže platí nejen pro pacienty, ale také pro ošetøující personál. Co to je a jak mi mùže pomoci balintovská skupina? Kam pacienta mohu poslat k další péèi? Kde jsou jaká krizová centra a linky dùvìry? Na uvedené otázky se pokouší v kostce dát odpovìï pøíruèka, kterou právì otevíráte. Nechť se stane pomocníkem ve Vašem profesním, ale i soukromém životì! MUDr. Rudolf Procházka praktický lékaø PØÍRUÈKA JE KE STAŽENÍ NA 3

6 REALIZÁTOR Centrum pro rozvoj péèe o duševní zdraví (CRPDZ) Jsme nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1995 s cílem zlepšovat péèi o osoby s duševním onemocnìním v Èeské republice. Naše základní ideje jsou zcela v souladu s principy ochrany osob s duševními potížemi, které byly pøijaty Valným shromáždìním OSN z roku 1992, a strategickými dokumenty Svìtové zdravotnické organizace z roku Úkolem naší práce je poskytovat informace a prostor pro správné pojmenování a zejména øešení aktuálních problémù v rámci péèe o duševní zdraví. Bìhem doby své existence nasbírala naše organizace velké množství dat, zkušeností, vìdomostí z celé Èeské republiky, a proto je èasto zvána ke spolupráci na koncepèních a vzdìlávacích projektech. Všechny aktivity se obracejí jak na poskytovatele a uživatele péèe, tak na pracovníky veøejné správy na všech úrovních (ministerské, krajské, místní), zdravotní pojišťovny a veøejnost. Svoji èinnost realizujeme v následujících oblastech: koncepèní a metodická práce pilotní projekty - vytváøení modelù péèe vzdìlávací programy výzkumná a evaluaèní èinnost právo a podpora uživatelských hnutí a odborných organizací boj s pøedsudky Øešitelé projektu: Øešitel projektu: MUDr. Jan Stuchlík Odborný garant projektu: Mgr. Barbora Wenigová Manažer projektu: Mgr. Pavla Šelepová Centrum pro rozvoj péèe o duševní zdraví (CRPDZ) Øehoøova 10, , Praha 3 Tel./fax:

7 KRIZE V ORDINACI (MUDr. Jarmila Klímová) PØÍÈINY KRIZE A STUPNÌ STRESOVÉ ZÁTÌŽE Obecné pøíèiny krize, precipitující faktory Vymìtal (1995) uvádí v této souvislosti princip dvojí kvantifikace. Aby mohla vzniknout urèitá reakce organismu, musí dojít k propojení vyladìnosti organismu s vnìjším spouštìèem. Jako vnìjší urychlovaèe (precipitory) krize oznaèuje fyzik René Thorm tøi aspekty: ztrátu objektu: smrt, rozchod, pøerušení vazby na døívìjší zdroj pomoci, zklamání, zradu, stud, zranìní - ztrátu hybnosti, rozplynutí oèekávaného - nepøijde povýšení, nepodaøí se zkouška, nastane potrat, narodí se defektní dítì. zmìnu: zdravotního stavu, rodinných pomìrù, pracovního stavu, atmosférické zmìny, zmìna zimního a letního èasu volbu: mezi dvìma stejnými kvalitami Dva vnitøní precipitory: Nutnost adaptace subjektu na svùj vlastní vývoj a zmìny z toho pramenící. Precipitorem mùže tedy být neschopnost vyhovìt požadavkùm vývoje, nárokùm, zodpovìdnosti. Aby mohlo v životì èlovìka docházet k plynulému vývoji za nepøíznivých podmínek, je obèas potøeba pøijmout náhradní opatøení. Je to jev, který má omezenou platnost v èase. Pøestat vyhovovat mùže naráz nebo postupnì. Krize mùže nastat ve chvíli, kdy si èlovìk zaène uvìdomovat, že nìco není v poøádku a není zároveò schopný udìlat žádný další konstruktivní krok. Neodkladné krizové stavy Jde o situace, které sebou nesou vysoký potenciál naléhavosti. Patøí sem akutní stavy, které mohou, ale také nemusejí provázet probíhající psychické onemocnìní. Patøí sem: akutní psychotické stavy alkoholové a drogové intoxikace problémy spojené s kontrolou impulsù sebevražedné chování panická úzkost nìkteré disociativní stavy (ztráta vìdomí, hysterický záchvat) rùzné typy automatického a dezorganizovaného chování stavy spojené s extrémním vypìtím (rùzné stavy akutní stresové reakce se projevují jak somaticky, tak psychicky) 5

8 Hodnocení osobního stupnì stresové zátìže Osobní stupeò stresové zátìže se sestavuje na základì úrovnì nároèných životních situací a mìøí se obvykle za èasové období dvou let. Cílem testu, který sestavil prof. T. Holmes se svým žákem R. Rahem, je zjistit objem stresu, kterému je èlovìk vystaven. V prùbìhu našeho života se dostáváme do životních situací, které jsou prostì souèástí našeho života a zpùsobují stres. Je dobré si zrekapitulovat poslední dva roky svého života, uvìdomit si tento fakt, neboť již samotné zamyšlení nad nimi a rozeznání tìchto situací nám pomáhá je øešit. V následujícím seznamu má každá nároèná životní situace urèitou dùležitost, která je dána body závažnosti. Váha každé této události bude individuálnì odlišná. Souèet bodù za poslední rok mùže každého orientaènì informovat o míøe stresu a zátìže. Za hranièní hodnotu se považuje suma 250 bodù za rok, nìkdy lépe 500 za poslední 2 roky života. Jde o takovou míru zátìže, pøi níž se ocitá organismus èlovìka na pomezí vlastních rezerv a tedy na hranici krizové situace. Tato škála je sestavena na základì rozsáhlých a dlouholetých prùzkumù, a proto vypovídá pomìrnì pøesnì o vlivu stresujících událostí na èlovìka. Orientaèní míru vlastní odolnosti si potom mùže urèit každý sám. Pøehled nároèných životních situací: 1. smrt manžela/manželky syn nebo dcera opouští domov rozvod neshody s tchýní nebo tchánem rozchod s partnerem mimoøádný osobní úspìch pobyt ve vìzení manželka vstoupila do zamìstnání nebo její 26 odchod 5. úmrtí v nejbližší rodinì zahájení nebo ukonèení školy vlastní úraz nebo nemoc zmìna životních podmínek vlastní svatba zmìna osobních zvyklostí ztráta zamìstnání spory s nadøízeným usmíøení s partnerem zmìna pracovních podmínek nebo doby odchod do dùchodu zmìna bydlištì nemoc rodinného pøíslušníka zmìna školy tìhotenství zmìna trávení volného èasu sexuální potíže zmìna èinností v církevní oblasti pøíchod nového èlena rodiny zmìna ve spoleèenské èinnosti zmìna postavení v zamìstnání pùjèka ménì než Kè zmìna ve vlastní finanèní situaci zmìna návykù ve spánku 16 6

9 17. smrt blízkého pøítele zmìna èetnosti rodinných setkání zmìna zamìstnání zmìna návykù v jídle pøibývání partnerských hádek dovolená pùjèka vìtší než Kè vánoce vìtší dluhy nepatrné pøestupky zákona zmìna odpovìdnosti v zamìstnání 29 KRIZOVÝ STAV A FÁZE KRIZOVÉ REAKCE Na vznik, vývoj a øešení krize se mùžeme dívat jako na proces, který má urèitou zákonitou posloupnost (i když je zároveò jasné, že všechny krize neprobíhají stejnì); pro pøehlednost je možné vývoj krizového stavu rozfázovat. Krizová reakce probíhá (dle: Gerard Caplan) ve ètyøech fázích: Model krize (podle Gerarda Caplana) Emoèní (ne)rovnováha Úroveò øešení 1. fáze Krátkodobé zvýšené napìtí Známé, osvìdèené øešení problému 2. fáze Plnì uvìdomované napìtí Vìdomé øešení pokus-omyl 3. fáze Další zvýšení napìtí, úzkost, nepohoda Hledání nových øešení 4.fáze Další zvýšení napìtí, dezorganizace, krize Intervence zvenèí 1. fáze: Èlovìk vnímá ohrožení; dùsledkem je (což je pøirozené) zvýšená úzkost. Zaktivizuje proto obvyklé vyrovnávací (coping) strategie; toto se u nìkoho mùže odehrát v rovinì svépomoci, jiný hledá pomoc u blízkých lidí (záleží na osobnostních i jiných faktorech ). Pokud se to neosvìdèí, nastupuje druhá fáze (øádovì bìhem minut, hodin, maximálnì nìkolika dnù). 2. fáze: Neúèinnost vyrovnávacích strategií v první fázi vede k dalšímu zmatku, èlovìk zažívá pocit zranitelnosti a nedostatku kontroly nad situací. Mùže se objevit ochromení nebo: pokusy vyrovnat se se situací náhodným zpùsobem (napø. v této fázi zavolá na Linku dùvìry). Pokud nenalézá øešení, úzkost pøetrvává, vstupuje do další fáze. 3. fáze: V této fázi se èlovìk pokouší o pøedefinování krize s nadìjí, že dùvìrnì známé vyrovnávací prostøedky budou úèinné. Stále se zvyšující napìtí mobilizuje všechny psychické rezervy k hledání nových zpùsobù øešení situace. Dochází buï k pøekonání krize a znovuzískání ztraceného pocitu emoèní rovnováhy nebo 7

10 (v pøípadì, že je snažení neúspìšné) k odmítnutí existujících problémù. Zde vzniká nebezpeèí, že krize pøejde do chronického stavu. Pokud nedojde ani k jedné z tìchto dvou možností, dochází ke ètvrté fázi. 4. fáze: Napìtí se stává nesnesitelným (podle Caplana jde zde již o závažnou psychologickou dezorganizaci); i když navenek to mùže vypadat tak, jakoby jedinec situaci zvládl, jeho zkreslené vnímání situace a stažení se ze sociálních kontaktù vede ke zvyšování vnitøního chaosu. Èlovìk mùže v této fázi i nepøímo ventilovat negativní emoce, napø. pøedráždìností, sebevražednými tendencemi, abúzem alkoholu èi jiných návykových látek apod. V této fázi, pokud je zøejmé, že krize vyúsťuje negativnì, se mùže jako nezbytná ukázat krizová intervence (na ni nìkdy naváže psychoterapie). MÝTY A REALITA KRIZOVÉ INTERVENCE Mýtus Krizová intervence je vhodná jen pro psychiatrické pøípady. Krizová intervence se omezuje jen na jedno terapeutické setkání. Krizovou intervenci poskytují jen profesionálové. Krizová intervence nabízí jen doèasnou stabilizaci do doby, než lze poskytnout dlouhodobou pomoc. Krizovou intervenci lze považovat jen za metodu primární prevence. Krizová intervence nevyžaduje speciální znalosti nebo odbornost, pokud má pracovník zkušenosti s tradièními terapeutickými pøístupy. (zdroj: Burges, Baldwin, 1981) Realita Krizová intervence je pomoc lidem, kteøí se ocitli v krizi. Krize není ani nemoc, ani patologický stav. Je to normální reakce na nenormální situaci. Za urèitých okolností je jediné setkání postaèující. V pøípadì potøeby se ale poèet setkání zvyšuje. Intervencí mùže být i krátkodobá hospitalizace. Kromì profesionálù mohou poskytnout KI i školení dobrovolníci nebo laici. KI mùžeme chápat jako jakýsi stabilizaèní zásah, který mùže být v øadì pøípadù zcela dostaèující a není nezbytné navazovat dlouhodobou pomoc. KI je èinnost preventivní stejnì jako akutním zásahem v prùbìhu a po skonèení krizové události. Nejen dobrovolníci, ale také profesionálové by si mìli osvojit techniky krizové intervence pro její správné použití. K tomu jsou urèené specializované výcviky. 8

11 ETAPY KRIZOVÉ INTERVENCE Krizová intervence nepøedstavuje stav, ale dynamický proces interakce krizového interventa s klientem. Tento proces smìøuje od navázání kontaktu pøes ponoøení do problému, nalezení øešení, ukonèení a zhodnocení intervence. Základním prvkem je navázání kontaktu. Tento požadavek je zcela nezbytný pro zdárné øešení krize. Klient èasto prožívá strach, úzkost, bezradnost, beznadìj. Pro možnost navázání kontaktu je v této chvíli bezpodmíneèná akceptace situace a osobnosti klienta. Nedílnou souèástí této fáze je zajištìní bezpeèí, protože klient, který se necítí ohrožen, je schopen v intervenci po navázání kontaktu pokraèovat. Bezpeèí se týká fyzické, ale hlavnì psychické stránky klienta. Bìhem dalšího kontaktu dochází ke shromažïování informací. Získané informace slouží k posouzení rozsahu krizové intervence, pøíèin krize, k objasnìní pøetrvávajícího ohrožení, k posouzení stupnì dezorganizace ve zpùsobu chování a zachování možností pøekonání krize. Zároveò vzniká plán, jak krizi øešit. Je nezbytné prozkoumat sociální podporu daného klienta, zda existují v jeho blízkosti osoby, kteøí jej mohou podpoøit a jakým zpùsobem (tj. èlenové rodiny, pøátelé, spolupracovníci, pracovnice na sociálním odboru apod.). Pokud systém sociální podpory existuje, je vhodné jej aktivizovat a mobilizovat. Zde již klient získává postupnì schopnost samostatnì rozhodovat a pomoc, která je mu poskytována se blíží k závìru. Nìkdy ovšem klient potøebuje pomoc i ve fázi realizace plánu (= aktivit, které smìøují ke zmìnì, respektive øešení krize). Jakmile se ukáže, že krize je pøekonána a klient si uvìdomuje, co ke krizi vedlo, získává náhled na situaci, pochopení souvislostí a výhled do budoucnosti, je možné krizovou intervenci ukonèit. Pøi vedení dokumentace by mìly být reflektovány tyto okolnosti: v jakém psychickém stavu byl klient na zaèátku intervence jak dlouho trval krizový stav a jaké byly jeho pøíèiny jaká intervence byla provedena se kterými institucemi se spolupracovalo jakých výsledkù bylo dosaženo jaká spoleèná rozhodnutí byla pøijata v koneèné fázi setkání v jakém psychickém stavu byl klient na konci intervence 9

12 Model krizové intervence podle Golanové Poèáteèní fáze - formulace zakázky Støední fáze - realizace zakázky Závìreèná fáze - ukonèení a zhodnocení I. kontakt I. - VI. kontakt VII. - VIII. kontakt A: zamìøit se na stav krize, A: doplnit chybìjící informace A: rozhodnout o ukonèení koncentrovat se na teï zkontrolovat nesrovnalosti pomoci klientovi pøijmout hned toto rozhodnutí ventilace emocí prozkoumat rizikovou událost zhodnotit dopad události B: vyhodnocení konstatování rozhodnutí seznam okolností a prvoøadých problémù ovìøení klientových priorit C: ustanovit kontrakt definovat pro klienta cíle a problémy (zdroj: Golanová, 1978) vybrat hlavní témata (ztráta, zmìna, výzva) B: zmìna chování ovìøení klientových adaptaèních mechanismù stanovení realistických, krátkodobì dosažitelných cílù C: identifikovat obecné problémy a úkoly spoleènì vypracovat plán øešení úkolù a problémù nabídnout eventuelnì jinou formu pomoci B: prozkoumání pokroku posouzení hlavních témat k øešení pøipomenutí již dosažených cílù, úkolù, zmìn C: naplánovat budoucnost a probrat klientovy plány diskutovat o souèasných problémech 10

13 KRIZOVÝ PACIENT ANEB KDO JE V KRIZI? Pojïme se nejprve podívat, jaké je diagnostické spektrum klientù v krizových hospitalizacích. Diagnostické dìlení se pøibližnì shoduje s kategoriemi MKN-10. V legendì ke grafu jsou ale použité zjednodušené názvy diagnostických celkù. Pomìrné zastoupení diagnostických okruhù: 1. Reakce na stres a poruchy pøizpùsobení 25 % 2. Poruchy osobnosti 19 % 3. Neurotické a somatoformní poruchy 8 % 4. Schizofrenie a schizotypální poruchy 15 % 5. Afektivní poruchy 6 % 6. Poruchy zpùsobené alkoholem 18 % 7. Poruchy zpùsobené ostatními látkami 6 % 8. Organické duševní poruchy 1 % 9. Mentální retardace 1 % 10. Ostatní 1 % % 6% % 1% 1% 6% 25 % 19 % 1 15 % 2 4 8% 3 Psychiatrický pacient v ordinaci praktického lékaøe Nìkteré zdroje tvrdí, že až 80 % pacientù, kteøí navštíví praktického lékaøe jsou lidé, u nichž by bylo možné diagnostikovat nìjakou psychopatologii. Statistika øíká: máte-li obvod s 2500 obyvateli, máte na starosti cca: 5 známých a 25 dosud neznámých chronických ethylikù 12 pøípadù velké deprese 60 neúplných rodin 10 problémových rodin, tedy rodin, u jejichž èlenù je výskyt psychopatologie o nìco pravdìpodobnìjší než u ostatních. Každé 3 roky dojde k jedné dokonané sebevraždì a každý rok dojde ke 3 sebevražedným pokusùm. Dále bude mezi vašimi klienty 55 chronicky duševnì nemocných, ať již aktuálnì léèených èi takových, kteøí jsou s chronickým defektem osobnosti na okraji zájmu. Pravdìpodobný výskyt schizofrenie bude ohrožovat asi 25 lidí, 10 bude mentálnì postižených. 22 % obyvatel starších 65 let bude trpìt nìkterou z demencí. Zbytek jsou neurotici a veškeré spektrum psychosomatických poruch nediagnostikovaných jinde. 11

14 Pravdìpodobnost setkání s pacientem vyžadujícím psychiatrickou péèi je tedy velká. Z výše uvedené statistiky se dá odhadnout, který pacient pøijde nejdøíve, èi nejèastìji. Vynecháme-li chronicky duševnì nemocné, kteøí v naprosté vìtšinì mají již svou dokumentaci a jsou nìkde vedeni, bude poøadí budoucích psychiatrických klientù, kteøí se objeví v ordinaci praktika asi takové: Pacient trpící depresí èi úzkostnou poruchou a jejich somatickými ekvivalenty Pacient s kognitivní poruchou (onemocnìní z oblasti demencí) Pacient, na jehož problémech se podílí alkohol èi jiné návykové látky Neukáže-li somatické vyšetøení zøejmý zdroj potíží, mìl by se zájem lékaøe orientovat také tìmito smìry. Je to také doporuèení, které kapitoly z rùzných publikací pro praktické lékaøe si prostudovat nejdøíve. Nejèastìjší pøíklady klientù v krizi 1. Klient s organickým onemocnìním Poruchy organického typu se mohou nejèastìji projevit ve formì: Obluzeného vìdomí Zastøeného vìdomí Náhlým stavem zmatenosti Náhlým výpadkem nebo zhoršením pamìti a úsudku Všechny tyto stavy nepochybnì provázejí pocity úzkosti a strachu, potøeba ujistit se o základních životních jistotách. To také èasto bývá základní zakázkou pro rozhovor v rámci krizové intervence. Rozvoj demence je pro klienta i jeho okolí velmi zatìžující. Tento stav vyvolává pocity hanby, studu a podstatnì modifikuje zpùsob komunikace s postiženým. Tyto zmìny s sebou pøinášejí i vztahové krize a mùžeme se setkat i se zneužíváním takto postižených lidí. 2. Psychotický klient Psychické poruchy se vyznaèují ztrátou schopnosti rozlišovat vlastní prožitky a realitu. Projev psychotického klienta mùže být velmi mnohotvárný. Tìžko navazuje kontakt, je èasto úzkostný, stažený, mùže reagovat zcela nepøimìøenì situaci. Napìtí a intrapsychický stav klienta lze jen obtížnì zmírnit bìžnými komunikaèními technikami. Pro praxi je dùležité, že: klient vnímá realitu podstatnì zkresleným zpùsobem tento stav pro nìho pøedstavuje vysokou míru trpení bývá významnì omezen v bìžných denních èinnostech vyžaduje odbornou psychiatrickou péèi Pravidla zacházení: nevyvracíme klientovi jeho bludy snažíme se realisticky odhadnout situaci komunikujeme s ním v bezpeèném prostoru situaci co nejvíce strukturujeme, èiníme pouze jednoduché úkony redukujeme rušivé podnìty z okolí 12

15 pamatujeme na eventuelní riziko agrese, kterou klient mùže obrátit nejen proti nám, ale i proti sobì 3. Depresivní klient Depresivní stavy jsou svým pùvodem, vznikem, prùbìhem a léèbou velmi rùznorodé. S depresemi pravidelnì pøicházejí i somatické stesky. Depresivní klient nám mùže pøipadat velmi zatìžující svými náøky nebo negativistický svým odmítáním jakékoli pomoci. U pomáhajících èasto vyvolává pocit bezmoci nebo i agrese. V rámci krizové intervence je tøeba vždy mít na pamìti riziko sebevraždy. 4. Neurotický klient Neurotický klient pøichází kvùli obtížím, které jsou sice velmi rùznorodé, ale mají jednoho spoleèného jmenovatele úzkost. Tuto úzkost pak odvrací od sebe pomocí rùzných obranných mechanismù. Neurotická úzkost se sice spouští situaènì, avšak váže se vìtšinou na probìhlá nevyøešená traumata a konflikty. Tito klienti kladou na krizového interventa vysoké vztahové nároky. U neurotikù je vhodné, aby na krizovou intervenci vìtšinou navázala systematická psychoterapie. K tomu se vždy snažíme klienta navést. 5. Drogovì závislý klient Krize a závislost se v mnohých aspektech vzájemnì doplòují a podporují. Aktuální prožitek krize mùže vést k (opakovanému) užití drog a naopak užívání drog vede po èase vždy nevyhnutelnì ke krizi. Pøi jakémkoli setkávání s drogovì závislými klienty bychom si mìli uvìdomovat nìkolik skuteèností, které tento jev témìø vždy provázejí a charakterizují: vždy je tu vztah mezi závislostí a vývojem v raném dìtství závislost se vytváøí i vztahová, pozorujeme závislost na druhých a z toho plynoucí neschopnost vytváøet zdravé vztahy s druhými lidmi vèetnì vztahu s krizovým interventem. nedostateèná nebo žádná schopnost snášet nepøíjemné emoce a afekty užívání návykových látek nastupuje jako náhradní prostøedek seberealizaèních potøeb èernobílé vidìní svìta: na jedné stranì idealizace, na druhé devalvace hodnot ve vztazích k druhým lidem nacházíme symptomatologii závislosti ještì alespoò u jednoho èlena rodiny Témata ke krizové intervenci: Motivaèní pohovor k abstinenci nebo jiné formì øešení aktuálního stavu. Vyžaduje specifický trénink, je vysoce strukturovaný, nenechává prostor na žádné zástupné argumenty. Øešení akutnì ohrožujících situací: nadmìrná intoxikace, násilí navazující na intoxikaci, znásilnìní, pøepadení, sebevražedné tendence je potøeba verifikovat. Tehdy se k nim stavíme stejnì jako ke každé jiné krizi, která s drogami nemá nic spoleèného. Je ale nutné eliminovat reálné ohrožení od nadsazeného léèení ve snaze upoutat pozornost a vynutit si jinou formu pomoci. 13

16 Jednání s bezradnými rodièi. Zde je nejzákladnìjším úskalím nepøebírat nezdravou míru zodpovìdnosti na sebe nebo se naopak nezaèít stavìt do role mravokárce. Opìt je zde nejdùležitìjší strukturovanì vést rodièe k možným a dùsledným zmìnám v jejich postojích, které pak mohou vést k systémové zmìnì v rámci rodinného kruhu. Rozhovor vedený s partnerem drogovì závislého, kdy se pøedevším snažíme, aby partner nenastoupil do role rodièe a udržel si zdravou separaci. Definovat zdravou hranici partnerské pomoci na jedné stranì a na druhé stranì pøenechání zodpovìdnosti za závislost i pøípadnou léèbu na závislém partnerovi. Toxikoman se chce léèit: teï hned. To je jedna z nejèastìjších pastí jakou na krizového interventa drogovì závislí pøichystají. Je nutné vìdìt, že tento požadavek je nesmyslný a jeho realizace zcela nemožná. Je to klasická manipulace, jak pøevést zodpovìdnost za zmìnu na nìkoho jiného. Takovému klientovi umožníme prostor pro ventilaci jeho dobrých úmyslù a emocí a poskytneme mu seznam specializovaných pracovišť, kam se mùže se svou žádostí v nejbližších dnech obrátit. 6. Klient s poruchou pøijmu potravy Symptomatologie tohoto onemocnìní je již v dnešní spoleènosti natolik stigmatizující, že v rámci krizové intervence se dívka nebo mladá žena èasto poprvé po mnoha letech pøed nìkým pøizná, že bojuje s touto nemocí. Proto je zde nejdùležitìjší citlivý, naprosto nekritizující empatický pøístup, který by mìl klientku motivovat k další následné léèbì. Pastí zde je èastý nástup záchranáøského pøeludu krizového interventa, který je výsledkem dovedné manipulace klientek. Je proto nutné zachovat své hranice krizového interventa a nenechat se vtáhnout do peèujících a zachraòujících aktivit, které, stejnì jako u drogovì závislého klienta, mají spíše úèel pøevést zodpovìdnost za vývoj nemoci na druhou osobu. 7. Týraný a zneužívaný klient U osob, které byly nebo jsou vystaveny týrání a zneužití, se objevuje øada symptomù na psychické, tìlesné i sociální úrovni a vždy je nutné tento okruh klientely vnímat v celém tomto kontextu. Týrané a zneužívané mohou být dìti, lidé ve støedním vìku i senioøi. Pøedevším zde je tøeba mít na mysli, že úkolem krizového interventa není situaci vyøešit, ale poskytnout krizovou intervenci a hledat další adekvátní krok v procesu øešení. U této kategorie klientù je pøedevším narušeno 5 základních vývojových potøeb èlovìka: Potøeba jasnì vymezeného místa pro život Potøeba podpory a sounáležitosti Potøeba pocitu bezpeèí Potøeba péèe fyzické i psychické: jedná se o velmi jednoduché a konkrétní formy pomoci Potøeba limitu: souvisí s vymezením hranic ve vtazích a vnesením øádu do dìjù a situací 8. Sebevražedný klient U této tématiky je nutné se nejprve oprostit od mnoha pøedsudkù a mýtù. Je nutné mít na mysli mnoho ambivalencí, které se v souvislosti s touto tématikou objevují. Uvìdomme si, že klient je èlovìk vìtšinou naprosto kompetentní si utváøet a rozhodovat o svém životì nebo také smrti. 14

17 To nám ovšem nebrání pøipomenout klientovi, že sebevražedný èin vždy lze odložit a dát šanci nìjakému novému øešení, které v tuto chvíli tøeba ještì nevidí. Klient ve fázi pøed sebevraždou se nachází v presuicidálním syndromu. Ten je definován 3 znaky: 1. zúžení subjektivního psychického prostoru 2. zablokovanou nebo proti sobì namíøenou agresivitou 3. naléhavými sebevražednými fantaziemi. Pro práci se sebevražedným klientem platí tato pravidla: Respektovat jej a ponechat kompetenci za jeho život v jeho rukou Rozšiøovat jeho zúžené vìdomí ve všech oblastech Dávat prostor jeho emocím Mìjme na pamìti, že klient, který pøichází ke krizové intervenci, už sám o sobì volá o pomoc a dává sám sobì nìjakou nadìji, že existuje ještì jiné øešení, které by rád našel. 9. Klient pøicházející s tématikou smrti a umírání Smrt jako neodvratná a absolutní skuteènost nás konfrontuje s limity našich možností. Pro krizového interventa je to vždy konfrontace s masivním zdrojem úzkosti, strachu a bolesti, èasto i vlastním. Lidé se nejvíc bojí bolesti, pøejí si hlavnì netrpìt, odmítají se setkat s vlastní bezmocí. Potkání se se smrtí vlastní nebo s nutností akceptace smrti blízkého èlovìka má nìkolik fází: 1. fáze: popøení a izolace: èlovìk odmítá uvìøit, že je to pravda. 2. fáze: zlost: objevují se silné emoce, postižený se zlobí na celý svìt. 3. fáze: smlouvání: to je období, kdy se dá s klientem nejlépe pracovat. Pøehodnocuje své postoje, smlouvá o èas. 4. fáze: deprese: klientovi v plném rozsahu dochází realita 5. fáze: smíøení nebo rezignace: pøijetí smrti mùže mít obì tyto varianty. Po smrti blízkého èlovìka nastává u pozùstalého velmi dùležité období truchlení. Je to proces, kdy se oddìluje od ztraceného èlovìka a hledá možnosti žít svùj vlastní život. Proto nikdy klienta od truchlení diletantsky neodvádìjme, ale pomozme mu pøijmout jeho pocity a podpoøit rùzná rozhodnutí a aktivity v tomto období. TERAPEUTICKÁ A KONTRAKTAÈNÍ KRIZE V ORDINACI Co je to krize v ordinaci? Každá nedohoda mezi lékaøem a pacientem. Jak jí úspìšnì pøedejít? Znát základní rizikové faktory pro vznik krizové situace. Terapeutický kontrakt vymezuje podmínky spolupráce pacienta a lékaøe. Jednak chrání jejich vztah a jednak slouží k ochranì jejich osobních práv. Kontrakt je závazný, nikoli však neodvolatelný. 15

18 Lze od nìho odstoupit buï po dohodì, nebo i jednostrannì. Mùže být slovní nebo písemný. Problém je, že v ordinacích je èasto pouze tzv. nepsaným pravidlem, což je základní rizikový faktor jak v terapeutické, tak v kontraktaèní rovinì dohod a vzájemných oèekávání. Selhání terapeutického kontraktu neznamená nic jiného, než nesplnìní našich pøedstav nebo oèekávaného standardu. Zásadním problémem v diskusi o selháních kontraktu je to, že kontrakt požaduje pøíliš mnoho. Z toho plyne otázka: Selhává kontrakt - nebo selháváme my v jeho podpoøe a definování? Zdroje krizového chování agrese ze strany pacienta: aktivní, pasivní, verbální, brachiální 14 % agrese ze strany lékaøe, který se dostal do úzkých : odmítání, vyhýbavé chování 16 % pøímá kontraktaèní krize: nedohoda mezi požadavkem pacienta možnostmi/schopnostmi lékaøe jejich vyhovìní a naopak: podíl obou zúèastnìných stran 1/2 : 1/2. (mùže mít za následek i odchod pacienta k jinému lékaøi ) 33 % terapeutická krize: pacient neodpovídá na bìžné postupy farmakoterapie a jiné somatické léèby (psychosomatický pacient) 37 % agrese ze strany pacienta terapeutická krize 14 % 37 % 16 % agrese ze strany lékaøe 33 % komunikaèní krize 70 % pøímá kontraktaèní krize Spektrum skuteèných /=skrytých / dùvodù návštìvy ordinace lékaøe: 1 nové/akutní somatické onemocnìní 21 % 2 kontrola na pozvání/doporuèení lékaøe 14 % 3 zhoršení/nepostupující léèba dlouhodobého somatického onemocnìní 10 % 4 nespokojenost, netrpìlivost, pochybnosti o správnosti léèby snaha získat doporuèení na další vyšetøení 8% 5 potøeba potvrzení si vlastních úsudkù, rozptýlení pochybností, úzkostí 12 % 16

19 6 snaha získat sekundární požitky 7% (= prodloužení PN, získání medikace, doporuèení k lázeòské léèbì) 7 potøeba maskování sociálních deficitù 9% (= alibi nemoci, konflikty v rodinì, v zamìstnání) 8 potøeba ventilovat nezvládnuté emoce 5% 9 nemoc v rodinì 4% 10 osamìlost, potøeba kontaktu 6% 11 jiná doporuèení a potvrzení na vyžádání organizací 4% % 4% 5% 11 4% 21 % 1 primárnì medicínské indikace 45 % 7 9% 6 7% 14 % 2 primárnì psychosociální indikace 55 % 5 12 % 8% 10 % 3 4 Øešení krizového stavu v ambulantní ordinaci závisí na: Realistickém odhadu precipitující události - jak dobøe znám svého pacienta - kolikrát jsem se již setkal se stejným scénáøem aktuální situace - jak bezpeènì se cítím ve svých znalostech a právech (legislativa) - koho si mohu pøizvat na pomoc Dosažitelnosti podpùrné sítì - kontakt na nejbližší pracovištì psychosociální pomoci - kontakt na krizové centrum, linku bezpeèí - kontakt na protidrogovou poradnu nebo AT ambulanci - kontakt na nejbližší detoxikaèní oddìlení Dosažitelnosti vyrovnávacích mechanismù (souvisí s vlastní vulnerabilitou ) možnost nabídky alternativního øešení možnost vlastního odreagování 17

20 PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉ INTERVENCE Dobrá znalost právního rámce je v procesu krizové intervence potøebná, protože zvyšuje jistotu a odbornou kompetenci pracovníka. Pomáhá také øešit nìkterá dilemata a je èasto i nezbytná pro ochranu samotného krizového interventa. Mezi základní právní aspekty patøí zejména: mlèenlivost ochrana osobních údajù oznamovací povinnost Mlèenlivost Všechny informace o výpovìdích klientù by mìly být dùvìrné a bez souhlasu klienta by nemìly být pøístupné jiným lidem èi institucím. Dokonce ani pøi konzultacích s rodinnými pøíslušníky klientù (pø. manžely) by nemìly být zveøejòovány obsahy rozhovoru druhému partnerovi nebo jiným èlenùm rodiny, pokud si to klient sám výslovnì nepøeje. Mlèenlivost se týká všech pracovníkù zdravotnických, sociálních a dalších v ostatních pomáhajících profesích. Zákonné normy: Zákon èíslo 582/1991 Sb. v platném znìní o organizaci a provádìní sociálního zabezpeèení, 14 - povinnost zachovávat mlèenlivost. Podle tohoto paragrafu jsou zamìstnanci povinni zachovávat mlèenlivost. Zákon èíslo 359/1991 Sb. o sociálnì právní ochranì dìtí, 57, který vstoupil v platnost Podle tohoto zákona platí povinná mlèenlivost také pro osoby, které se s údaji, o nichž je tøeba zachovávat mlèenlivost, seznámily pøi spolupráci s orgány sociálnì právní ochrany. Trestem odnìtí svobody až na 3 roky nebo zákazem èinnosti, pøípadnì penìžitým trestem by byl potrestán ten, kdo osobní údaje o jiném èlovìku získané v souvislosti s výkonem povolání nebo funkce, sdìlí nebo zpøístupní, byť by to bylo z nedbalosti, a tím by porušil právním pøedpisem stanovenou povinnost mlèenlivosti trestního zákona, odstavec 2. Zpracování a ochrana osobních údajù Pøi zpracování citlivých osobních údajù musí být zøejmé, o jaké údaje se jedná, kdo tyto údaje zpracovává, k jakému úèelu, za jaké období. Citlivé osobní údaje mohou být také zpracovávány, pokud je to nezbytné, v zájmu zachování života nebo zdraví klienta nebo jiné osoby nebo k odvrácení bezprostøedního ohrožení jejich majetku. Citlivé osobní údaje lze také zpracovávat v pøípadì, kdy nelze získat souhlas k jejich zpracování z dùvodù fyzické, duševní èi právní nezpùsobilosti. Zákonné normy: Zákon èíslo 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù 18

21 Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veøejné moci a fyzické a právnické osoby. Podle 10 zákona o ochranì osobních údajù musí osoba zpracovávající údaje dbát na to, aby èlovìk, na nìhož se údaje vztahují, neutrpìl újmu na svých právech, pøedevším na právu na zachování lidské dùstojnosti. V 178 trestního zákona o neoprávnìném nakládání s osobními údaji se øíká, že každý, kdo byť z nedbalosti, neoprávnìnì sdìlí èi zpøístupní osobní údaje o jiném èlovìku, jež byly nashromáždìny v souvislosti s výkonem veøejné správy, bude potrestán odnìtím svobody až na 3 roky nebo zákazem èinnosti, pøípadnì penìžitým trestem. Oznamovací povinnost Povinnost oznámit trestný èin nastupuje nejen tehdy, když se oznamovatel o trestném èinu dozví a zná pachatele, ale také tehdy, kdy se o trestném èinu dozví bez toho, aby pachatele znal. Zákonné normy: 8 trestního øádu Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny neprodlenì oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánùm skuteènosti, které nasvìdèují tomu, že byl spáchán trestný èin. 167 trestního zákona nepøekazení trestného èinu Osoby, která se hodnovìrným zpùsobem dozví, že jiný èlovìk pøipravuje nebo páchá trestný èin, napøíklad znásilnìní, pohlavní zneužívání, týrání svìøené osoby, vraždy, loupeže, krádeže atd. a spáchání èi dokonèení takového trestného èinu nepøekazí, bude potrestán odnìtím svobody až na 3 roky. Za pøekažení trestného èinu se považuje také jeho vèasné oznámení státnímu zástupci nebo policii. 168 trestního zákona - neoznámení trestného èinu Ten, kdo se hodnovìrným zpùsobem dozví, že nìkdo spáchal trestný èin a takový trestný èin bezodkladnì neoznámí státnímu zástupci èi policii, bude potrestán odnìtím svobody až na 3 roky. K naplnìní znakù trestného èinu podle 168 trestního zákona není tøeba, aby oznamovatel vìdìl pøesnì po stránce právní kvalifikace, o jaký trestný èin se jedná. Staèí, když zná skutkové okolnosti, které zakládají znaky nìkterého trestného èinu. O SEBEVRAŽDÁCH VÍCE VE 3. ÈÁSTI BROŽURY (NALEZNETE NA 19

22 CO DÌLAT V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH? (MUDr. Jan Lorenc) PACIENT S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM Jde vìtšinou o pacienty s náhle vzniklým neklidným, agresivním nebo jinak problémovým chováním. Z pøíznakù se vìtšinou projevují výhrùžkami, násilím vùèi vìcem èi lidem, vyhrocenými emoèními reakcemi, sebepoškozováním, ztrátou bìžných sociálních zábran, pøehnanou fyzickou aktivitou pøíp. dezorientací. Èasto jde o pøechodný stav provázející vážné psychotické onemocnìní, avšak dùležité je v tomto pøípadì odlišit organicky podmínìné stavy. Mezi známky zvyšující podezøení na možné organické pøíèiny patøí: dezorientace pøicházející v noèních hodinách, obluzené vìdomí, postižení základních životních funkcí, výskyt tìchto stavù u pacientù nad 40 let bez pøedchozí psychiatrické anamnesy, zrakové halucinace, náhle vznikající obtíže v urèitém èasovém období, obrácení spánkového rytmu, prchavost pøíznakù, zhoršení pamìti, nesouvislé myšlení. Vìtšinou je nutné anamnestické údaje zjišťovat z možných dostupných objektivních zdrojù. Psychotický pacient Psychotické projevy a z nich vyplývající chování je èasto neobvyklé, bizarní a nesrozumitelné. Konfrontace s takovými projevy nás èasto pøivádí do situace nejistoty, vyvrací naše obvyklé pøedstavy. Bìžnou reakcí na zmìny vnímání, myšlení a chování tak bývá logická argumentace, vyvracející obsah bludných pøedstav. Ta však èasto vede ke konfliktùm, hádkám a ztrátì dùvìry. Není však naopak vhodné jeho prožitky také posilovat tím, že s nimi budete souhlasit. Je nutné si uvìdomit, že nemocný v psychóze vnímá svìt právì takovýmto zpùsobem. Pro nemocného je dùležitìjší porozumìní jeho stavu, v kterém cítí strach, cítí se ohrožen, nicotný, pronásledovaný, atakovaný, ztracený. Porozumìní v tomto pøípadì znamená spíše empatický postoj, v nìmž mu dáte na srozumìnou, že napø. musí být strašné, když nìco takového prožívá. Úèinná mùže být i neverbální podpora prosté uchopení za ruku, za lokty, pohlazení, objetí. Neobvyklé projevy na sebe èasto upoutávají pozornost, vždy je však dobré aktivnì si všímat i momentù, kdy nemocný nereaguje psychoticky, kdy napø. neslyší hlasy, kdy se chová obvyklým zpùsobem, podporovat tyto projevy, navazovat s ním komunikaci v tìchto chvílích. Vždy je úèelné øídit se tím, jak nemocný reaguje na vaše chování a pøizpùsobovat je žádoucím smìrem. Prospìšné bývá vyhnout se silnì emoènì nabitým reakcím na neobvyklé projevy. Jestliže je pro vás situace neúnosná, radìji se ohraïte døíve, než se situace vyhrotí. Zacházení s léky Užívání lékù je podstatnou souèástí moderní léèby psychotických onemocnìní. Problematika užívání lékù se dá shrnout do nìkolika témat. Prvním z nich jsou vedlejší úèinky lékù. V akutních fázích onemocnìní nemocní vìtšinou dostávají vyšší dávky neuroleptik, pøi kterých dochází i k vìtšímu výskytu vedlejších úèinkù. Nejnápadnìjším projevem v akutní fázi bývá ovlivnìní svalového napìtí léky a mimovolní svalové projevy. Léky tedy ovlivòují i mimiku a gesta, které jsou podstatou osobního výrazu. Její zmìny mohou nìkdy vést k pøedstavì, že se pacientova 20

23 osobnost pod vlivem lékù mìní, tak tomu však není. Po stabilizaci stavu nemocný užívá nižší udržovací dávky, které u moderních lékù nemívají významné vedlejší úèinky na svalstvo a jeho funkci. K nejèastìjším vedlejším úèinkùm u nejfrekventovanìjších lékù dnes patøí snížení krevního tlaku na poèátku léèby, takže pacient mùže mít závratì, zvláštì pøi rychlém vstávání, pocit ztuhlosti, útlumu, pocity ztráty prožitkù, pøibývání na váze. Vedlejší pøíznaky se vìtšinou objevují na poèátku léèby a postupnì v prùbìhu dnù a týdnù vymizí. S tím souvisí i další podstatná okolnost, že pùsobení lékù užívaných pøi léèbì psychóz neuroleptik - je dlouhodobé. Neuroleptika pùsobí v centrálním nervovém systému dlouhodobé metabolické zmìny, jejichž úèinek se projeví nejdøíve po nìkolika dnech a rozvíjí se v prùbìhu nìkolika týdnù. Z toho plyne, že jednorázové vynechání lékù nemá na jejich pùsobení podstatný vliv za pøedpokladu pravidelného užívání a také není rozhodující pøesný èas jejich užívání. Následkem tìchto dlouhodobých zmìn se také vysazení lékù projeví až bìhem nìkolika dnù èi týdnù. To je prakticky dùležité v pøípadì, že si pacient sám vysadí léky. Vždy je ještì èas problém øešit a vìnovat se mu. Zásadnì platí, že všechny vedlejší úèinky jsou pøi dobré spolupráci mezi pacientem a jeho lékaøem ovlivnitelné. Je tøeba je vyslechnout, nezlehèovat je, vést nemocného k tomu, aby se s nimi svìøil svému ambulantnímu psychiatrovi, pøípadnì mu zprostøedkovat tuto pomoc. Tím se dostáváme k dalšímu tématu, kterým je odmítání lékù. Nemocní mají èasto rozporuplný nebo odmítavý postoj k užívání lékù z nejrùznìjších dùvodù. Èastým dùvodem je, že nemocní odmítají pøijmout svou nemoc, což vede i k odmítání lékù. Vìtšinou jde o dospívající osoby a užívání lékù se stává konfliktním polem mezi rodièi a pacientem, výrazem odporu proti autoritám. Dìje se to zvláštì tam, kde se užívání lékù stane prostøedkem kontroly ze strany rodièù a nemocný se pak v rámci osamostatnìní snaží z této kontroly vymanit. Odmítání však mùže být i výrazem obav z poškození zdraví léky, nebo mùže být užívání lékù pro pacienta v urèité fázi onemocnìní pøíliš komplikované. Kdy je nutná hospitalizace a jak k ní pøistupovat? Hospitalizace je vìtšinou nutnou událostí v prùbìhu psychózy, která však bývá také èasto traumatizující nejen pro pacienta, ale i jeho pøíbuzné. Pøedevším ji provázejí výèitky ze strany rodièù pøi nelehké srážce s realitou duševního onemocnìní u vlastního dítìte, jež hospitalizace vyvolává. Na ni navazuje dlouhý proces vyrovnávání se s tímto faktem, který v mnoha pøípadech boøí pøedstavy o životì, ale i iluze ze strany nemocného i rodièù. Hospitalizaci je tøeba brát jako nutnost v rámci léèby psychózy, podobnì jako to bývá u tìlesných onemocnìní. Slouží také k tomu, aby se vylouèila jiná možná onemocnìní, jejichž pøíznakem mohou být psychotické prožitky. Existuje mnoho rùzných pøekážek, které brání hospitalizaci jak ze strany pacientù, tak rodiny i zdravotního personálu. Hospitalizace je nutná pøedevším v pøípadech, kdy jde o akutní psychózu, v které pacient jedná pod vlivem zmìn vnímání a myšlení, což mùže zapøíèinit znaèné životní komplikace, v krajním pøípadì i ohrožení zdraví èi života pacienta. Èasto mùže jít i o nedobrovolnou hospitalizaci, která je právnì odùvodnìná v pøípadì, že pacient ohrožuje sebe nebo okolí. Konkrétnì se mùže jednat o situace, kdy napø. hlasy nemocnému rozkazují, aby skoèil pod auto nebo se nemocný pokouší uniknout nepøíjemným prožitkùm sebevraždou nebo fyzicky napadá druhé vìtšinou rodinné pøíslušníky ve vyhrocených konfliktech. V takových pøípadech není dobré s hospitalizací váhat, i kdyby se mìl pøevoz odehrát za policejní asistence. 21

24 Prakticky je tøeba volat Rychlou záchrannou službu, která si zajistí v pøípadì nebezpeèného chování pacienta doprovod Policie. V nìkterých pøípadech se pacienti pøi pøíjezdu RZS zmobilizují do té míry, že se psychotické pøíznaky nebo agresivní projevy neprojeví v prùbìhu krátké návštìvy lékaøe, který pak odmítne nemocného nedobrovolnì hospitalizovat. Na jedné stranì to svìdèí o schopnosti pacienta zvládat i v tomto stavu konkrétní sociální situaci, což svìdèí o pacientových schopnostech, které je dobré posilovat. Na druhé stranì se psychický stav pacienta opìt po odjezdu RZS zhorší a problém se nevyøeší. V pøípadì, že stav trvá delší dobu a nemocný odmítá ambulantní léèbu, je vhodné poradit se o situaci s ambulantním psychiatrem, který mùže pomoci pøi této intervenci. V každém pøípadì je dobré zhodnotit, kdy už je pro rodinu péèe neúnosná, kde jsou hranice podporujících osob v okolí pacienta, jakou zátìž ještì unesou. Naplánujte jednotlivé kroky, které podniknete v pøípadì, že k tomu dojde. Informujte rodinu, jak se v této situaci zachovat. Pøi hospitalizaci je prospìšné dohodnout se s ošetøujícím lékaøem o èetnosti návštìv. Zvláštì na poèátku hospitalizace, kdy je pacient ještì v akutní fázi nemoci, mohou být èasté návštìvy zbyteènì traumatizující a ani pro nemocného nemusí být pøínosem. V prùbìhu hospitalizace, ale i v prùbìhu nemoci vùbec, je prospìšné, aby byl zachován bìžný rytmus rodinného života. Nadmìrné obìti ze strany rodinných pøíslušníkù mohou pøinést v dlouhodobìjším èasovém horizontu spíše rozèarování. Nemoc nebo povahový rys? Prùbìh psychotického onemocnìní je vìtšinou dlouhodobý. Na akutní fázi onemocnìní navazuje období zotavení, ve kterém nemocný trpí nedostatkem vùle, soustøedìní, je pasivní, polehává. Pacienti i jejich blízcí jsou èasto dlouhodobým prùbìhem unaveni, ztrácí trpìlivost a pochopení, nadìji na zlepšení stavu. To vede èasto ke kritice a tendenci hodnotit aktuální stav nemocného jako schválnost nebo jako povahovou vlastnost. V dùsledku tohoto se prohlubuje pocit opuštìní a izolace na stranì nemocného, které nadále zhoršují jeho stav, což opìt vyvolává další kritiku a negativní hodnocení. Nemocný potøebuje minimálnì mìsíce až rok k zotavení, èasto se po akutní fázi dostavuje deprese trvající nìkolik mìsícù. Vysoké dávky lékù mohou tyto stavy inaktivity podporovat. Nelze zapomínat ani na to, že nemocný potøebuje mìsíce až léta, aby se smíøil s tím, co prožil, aby se vyrovnal s dùsledky nemoci na jeho další život. Ani jeho blízcí, a zvláštì rodièe nejsou ušetøeni tohoto procesu. Je tøeba si uvìdomit, že nemocný potøebuje pomoc, ohled a trpìlivost, potøebuje cítit, že je pøijímán i v této zmìnìné situaci. Je tøeba si všímat nejenom toho, co nedìlá, ale i toho, co dìlá, podporovat jej v tomto smìru. Sebevražedné jednání Riziko sebevraždy nelze nikdy podceòovat. Nejèastìji se to týká pacientù s depresí, se závislostí na alkoholu a u psychóz. Rizikové faktory 1. suicidální pokus v anamnese 2. specifikace a stupeò plánu sebevraždy 3. míra pocitù beznadìje a bezradnosti 4. pøíprava na ukonèení života 5. dostupnost prostøedkù k ukonèení života 6. pøítomnost èi hrozba extrémnì bolestivé emocionální situace 22

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Podìkování. Nadìžda Špatenková

Podìkování. Nadìžda Špatenková Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala všem èlenùm autorského kolektivu: doc. PhDr. Irenì Sobotkové, CSc., doc. PhDr. Kateøinì Ivanové, Ph.D., doc. PhDr. Danì Sýkorové, Ph.D., PhDr. Annì Schneiderové,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké DEPRESE Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké OBSAH Co je to deprese?... 1 Známe pøíèinu depresívní poruchy?... 2 Jak

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Adresa: E-mail: Tel.: Mobilní tel.: Plachého 6, 301 00 Plzeò prevence@cppt.cz 377 220 325 731 183 394 Vedoucí zaøízení Mgr. Markéta Èermáková a její shrnutí roku 2011:

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více