VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Když obrázek má cenu tisíce slov aneb jak naučit postižené komunikovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Když obrázek má cenu tisíce slov aneb jak naučit postižené komunikovat"

Transkript

1 VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Když obrázek má cenu tisíce slov aneb jak naučit postižené děti komunikovat Margita Knapcová Mnoho dětí postižených autismem, Downovým syndromem, těžšími formami mentálni retardace i jinými vývojovými vadami má problémy nauěit se a používat mluvenou řeč. Zvláště pak některé děti s autismem maji diky svému odlišnému chápáni světa velké potíže rozumět a užívat mluvenou řeě funkěnim způsobem. I ty děti. které verbálně komunikuji, nedokáži vždy smysluplně odpovědět na otázky nebo sdělil své potřeby. Jedná se většinou o opakováni slyšeného bez pochopeni správného významu. Často se také neumi orientovat v řeči ostatních. Nerozumí tomu, co jim řikáme, nebo rozumí jen velmi omezené, protože jim může ěinít problémy orientovat se v množství slov valících se na ně, byt' třeba jednotlivě jejich význam chápou. Rodiče i logopedi se pokoušejí naučit tyto děti mluvit. Klasické metody jsou ale buď neúčinné, nebo přestože se shledávají s výsledky, trvá velmi dlouho, než je dítě schopno řeč smysluplně používat. Po dlouhou dobu tak zůstává bez funkční komunikace. To je často příčinou, docela zbytečně, nežádoucích projevů chování ditěie. Protože ditě nemůže srozumitelně vyjádřit své potřeby a přáni, je nespokojené, nervózní a někdy i agresivní. Ve snaze pomoci těmto dětem se zkoušejí zavádět alternativní způsoby komunikace. Jde o systémy, které zcela nahrazují nebo doplňují mluvenou řeč. Takovým systémem je například znaková řeč, MAKATON (znaky, symboly, mluvená řeč), ukazování na piktogramy nebo jiné vizuální symboly, používáni elektronických komunikátorů a další. Ovšem někdy tyto náhradní komunikace, a to zvláště u děti s autismem, ztroskotávají na určitých předpokládaných dovednostech. Například nemají vždy schopnost napodobovat pohyby, což je podmínkou ke zvládnuti znakové řeči. Dětem s autismem obvykle chybí ve vývoji i ukazování, které je nezbytné při označováni vizuálních symbolů. Dále mohou mít potíže se získáváním pozornosti osoby, které chtějí něco sdělit To vyvstává

2 z jejich problému navazovat sociálni kontakty. I když systém pochopí a používají ho ke komunikaci, některé děti sdělí své přáni jen tehdy, když jim přímo položíme otázku Co chceš?" Sami však komunikovat nezačnou. Stává se také. že dítě ukazuje na obrázek či opakovaně na obrázek ťuká a přitom se třeba divá z okna. My pak takové chování můžeme mylné interpretovat jako sdělení. Shmemc-li výše zmíněné, chybí v těchto systémech prvek spontánnosti, ale i to. že jsou závislé na určitých předpokládaných dovednostech. Normálně vyvijejici se děti si každou tuto dovednost postupně osvojují diky sociálním odezvám, které vyvolávají (úsměv, pochvala atd.). Děti s autismem však moc na tento typ odměn nereagují. Před dvěma lety jsem se v Therapeutic Day School (Chicago, USA) prakticky seznámila s komunikačním systémem, který byl speciálně vytvořen pro děti s autismem. Jedná se o Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS (The Picture Exchange Communicaiion System - PECS). Na první pohled by se mohlo zdát, že se příliš neliší od jiných známých komunikačních systémů, které pracuji s vizuálními symboly. Odlišuje se však hned v několika zásadních aspektech. Děti na obrázky neukazuji, ale partnerovi je přinášejí. V prvních lekcích obrázek vjměňují za oblíbený pamlsek nebo věc. Ty se ještě před započetím nácviku samotné komunikace pečlivě a dle přesných instrukcí zjišťuji. Zmíněná výměna umož- ňuje snadno pochopů smysl systému jako komunikaci hned na počátku výuky. Přinese-li dítě obrázek míče, dostane výměnou za obrázek skutečný mič. Výměna je tedy smysluplná a nepochybné úmyslná. Komunikace je sama o sobě velmi motivující, protože při nácviku dítě dostává to, co skutečně chce. Rovněž seřazeni jednotlivých kroků při výuce VOKS je trochu jiné, než známe z ostatních komunikačních systémů. Nejdříve se zjisti pochutiny a předměty, které má dítě rádo, a zaznamená se jejich pořadí dle oblíbenosti. Poté se ditě postupné uči následující dovednosti: spontánně požádal o oblíbenou věc výměnou za obrázek, samostatně dojít k zásobníku pro obrázek a k partnerovi, požádat v různých prostředích a požádat neznámé lidi, dále vybrat z více obrázků správný symbol, složil z obrázků jednoduchý větný proužek a pomocí něj požádal, také odpov ěděl na otázku Co chceš?", rozvíjet větný proužek o další větné členy obrázky a komentovat situaci. Současné se stále pracuje na rozvíjení slovní zásoby přidáváním nových obrázků. Významný rozdil mezi VOKS a jinými systémy je např. v době, kdy dítěti klademe otázku Co chceš?" Tato lekce je zařazena mnohem později, než je obvyklé u jiných systémů. Je to proto, aby si dítě nezvyklo čekat na otázku či vyzvání, ale aby se hned od začátku uénování naučilo samo obracel na svého komunikačního partnera. Dítě je zde ten, kdo iniciuje kontakt, tedy začíná komunikaci.

3 Na tréninku VOKS se podíleji dva učitelé. Jeden je v roli komunikačního partnera a druhý působí jako fyzický asistent dítěte. Jakmile je to ale možné, od asistence se upouští. Důležité je, aby učitel výměnu vhodné slovné doprovázel. Často se tak podpoří vývoj řeči dítěte, a to i v případě, že byla použita klasická logopedická intervence bez efektu. Zásadní přednosti systému a klíčem k úspěchu je především precizně a do nejmenšich detailů propracovaný metodický materiál. Obsahuje nejen podrobný popis jednotlivých kroků, ale vede učitele i v jeho přístupu a slovním doprovodu. Při výuce systému totiž záleží na každém gestu, mimice i slovu. Dodržováni instrukcí pak zabrání tomu, aby bylo dítě mateno a přiřazovalo našim počinům nesprávný význam. Podobně přesné metodické postupy u mnohých alternativních komunikaci postrádám. Výměnný obrázkový komunikační systém mě natolik oslovil, že jsem se ho pokusila upravit pro podmínky v naši zemi. Především bylo třeba zohlednit rozdíly mezi anglickým a českým jazy kem. Modifikaci léto metody již 2 roky zkoušíme u vytypovaných dětí ve Speciální škole pro žáky s více vadami v Kopřivnici a v obdobném zařízení v Novém Jičíně. Postupně doplňujeme metodu o nové prv ky a postupy, které se nám v průběhu výuky osvědčily. Protože původní pomůcky u nás na trhu nejsou, vyrábíme šije sami. Plynou z toho i jisté přednosti. Naskýtá se prostor pro naši tvořivost a my pomůcky přizpůsobujeme jak podmínkám našeho prostředí, tak i jednotlivým dětem na míru. VOKS jsme postupem času zavedli u 11 dětí různého věku ( let) a diagnostického zařazeni (6 dětí s autismem nebo silnými autistickými rysy, 3 dětí s Dovvnovým syndromem, dítě s těžkou mentální retardací při DMO a dítě s totální afázií následkem úrazu). Komunikační dovednosti uvedených dětí na počátku experimentu byly následující: 7 děti nemluvilo vůbec, 2 užívaly pouze několik slov s malou srozumitelnosti a u dalších 2 děti se jednalo o řeč nefunkční - echolalickou. Úroveň rozuměni řeči byla omezena na větší či menši množství konkrétních pojmů a na béžné každodenní pokyny. Až na dvě děti se u všech ostatních zkoušely různé alternativní a augmentativni komunikační systémy - piktogramy, M AKATON, ukazování upravených znaků, fotografie velikosti A5, hlasový komunikátor. Ani jedno dítě žádný z těchto komunikačních systémů aktivně nepoužívalo.všechny děti chodily na řečovou terapii, avšak u většiny šlo o běh na dlouhou trať s nejistým cílem. Všechny děti přijaly výuku VOKS překvapivě dobře. Osm z nich okamžité pochopilo smysl systému, další tři děti potřebovaly času o něco více. Nejdále jsme se v systému dostali na úroveň samostatného skládání jednoduchých vět z obrázků a jejich aktivního používání. Tuto dovednost zvládá pět děti. Aktivní slovní zásoba, 201!

4 ve smyslu množství obrázků, které samostatně používají, se pohybuje mezi obrázky, dle schopností dětí. Dvě děti aktivně komunikují přinášením jednotlivých obrázků, které již také vybírají z tematicky uspořádaných tabulek komunikačního zásobníku. Zásobník jednoho z těchto dětí obsahuje 10 obrázků a druhého 45. Tři děti ještě pracují na diferenciaci obrázků. Imobilní chlapec s těžkou mentální retardací při DMO používá ozvučené předměty. Zatím nediferencuje, ale již na sebe dokáže upozornit zvukem předmětu a následné ho podat, což hodnotíme v případě tohoto chlapce jako významný krok vpřed. Potvrdil se i pozitivní vliv na rozvoj řeči při používáni VOKS. U dvou chlapců, jejichž řečový projev byl původně převážně echolalický (neměl komunikační charakter), nabyla řeč na funkčností a zlepšila se i její gramatická stránka. Čtyři děti, dříve nemluvící, začaly obrázky při podáváni i pojmenovával. Nejdříve pouze v souvislosti s VOKS, nyní tři z nich občas užiji řeč i bez podpory obrázků. Jedno dítě utvoří dokonce jednoduchou včtu. S potěšením jsme zaznamenali i změny v chování děti. Ustoupila agresivita k okolí i k sobě, děti jsou viditelně spokojenější, ale i jistější a samostatnější. Aby byla komunikace skutečně srozumitelná oboustranné, také učitelé používají obrázky či předmětové symboly k podpoře své mluvy. To má nesporný význam zvláště u děti s autismem a autistickými rysy. Přestože vzorek našich děti není repre- zentativní, ověřili jsme sí, že VOKS upravený na naše podmínky velmi dobře funguje a je u nás použitelný. Je velkým přínosem hlavně tam, kde jiné alternativní komunikace selhávají nebo ne zcela vedou k aktivní komunikaci. Příkladem za všechny je jeden z našich klientů - lóletý mentálně retardovaný chlapec se silnými autistickými rysy. Do svých 14 let vyzkoušel téměř všechny dostupné komunikační systémy. Žádný však nebyl úspěšný, a lak chlapec zůstával bez aktivní komunikace. Pokud se učiteli nepodařilo uhodnout jeho potřebu, chlapec značné zneklidněl a stával se nebezpečným pro své okolí. Chlapec VOKS velmi dobře přijal a diky vysokému motiv ačnímu činiteli i srozumitelností systému ochotné, dokonce s nadšením. spolupracoval. Dnes, po dvou letech používáni VOKS, chlapec disponuje asi 60 obrázky. On sám iniciuje kontakty a komunikuje s různými lidmi i v různých prostředích. Také se velmi vylepšil jeho psychický stav. Je spokojený, klidný a agresivní chování zcela vymizelo. Pokud se na systém podíváme z hlediska postiženi zainteresovaných děti, VOKS je skutečně velmi blízký jedincům s autismem a autistickými rysy a většina z dětí (pět ze šesti) ho přijala za svůj způsob dorozumívání se. Stejné tak se osvědčuje u dětí s ostatními diagnózami. Děti s Downovým syndromem diky VOKS mohou účinné vyjadřovat své potřeby ještě před tím, než jsou schopny používat srozumitelnou řeč, která bývá obvykle opožděná. Užíváním VOKS u nich dochází také

5 k rychlejšímu nástupu řeči a podpoře jejího vývoje. Myslíme si, že tento systém rovnéž participoval na rozvoji řeči u chlapce s totální afázii po úrazu. Také u dítěte s DMO využíváme některých metodických postupů tohoto systému. Diky ním pochopilo, jak navázat kontakt a požádat o něco, a je silně motivováno k další práci. Závěrem jen malé shrnutí výhod 1 O KS je velmi rychle osvojitelný (většina dětí zvládá výměnu už v prv ních dnech tréninku), vysoce motivuje děti tomuto systému se učit (děti dostávají přesně to, co chtějí), děti jsou samy iniciátory komunikace (přestávají být závislé na dospělých), redukuje nevhodné chování. je dobře využitelný ve škole, doma i na veřejnosti. Na úplný závěr bych chtěla zdůraznit, že kličem k úspěšnému užívání VOKS není otázka, co používat jako alternaci řeči, ale jak to používat, tedy způsob, jakým jsou děti vedeny používat obrázky a jiné symboly ke komunikaci. Literatura: BAJAT, M. The Picture Exchange Communication System. Přednáška v Therapeutic Day School. Chicago, BONDY, A ; FROST, L. A picnuv s Worth: PECS and Other Visual Communication Strategies in Autism. Bethesda : Woodbine House ISBN BONDY, A.; FROST, L. PECS Training Manual. Cherry Hill : Pyramid Educational Consultants, ISBN BONDY, A.; FROST, L. The Picture Exchange Communication System : A n Introductory Videotape (VCR]. Cherry Hill (NJ): PECS, GILLBERG, CH.; PEETERS, T. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, ISBN JELÍNKOVÁ, M.; NETUŠIL, R. Autismus I. : Problémy komunikace děti s autismem. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR; Nakladatelství Modrý klíč, JELÍNKOVÁ, M. Vzděláváni a výchova děti s autismem Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ISBN KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzděláváni těžce zdravotně postižených děti. Praha: TECH-MARKET, ISBN MAYER, R. The Picture Communication Symbols //. Solana Beach : Mayer Johnson Co., ISBN PEETERS, T. Autismus : Od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, ISBN X. SCHOPLER, E. Příběhy děti s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Praha : Portál, ISBN

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Materiál pro rodiče. Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů:

Materiál pro rodiče. Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů: Materiál pro rodiče Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů: Mgr. David Drápela, Mgr. Marie Franců, Mgr. Klára Geislerová, Bc. Tereza Hejralová, Mgr. Jitka Štanclová, Bc. Klára Večeřová. Garanty

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce : Vypracovala

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP Výzkumný ústav pedagogický v Praze červen 2007 1 Obsah 1. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravné třídy ve ŠVP ZŠ 2. Obecné poznámky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více