Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010"

Transkript

1 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010

2 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy Paris La Défense Zpráva auditora týkající se účetní závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Vážené dámy, vážení pánové, Jako součást našeho pověření ze strany výkonného výboru spravující společnosti fondu tímto předkládáme naši zprávu týkající se účetního období končícího dne 29. ledna 2010, a to ve věci: Ověření účetní závěrky podílového fondu KB AMETYST FLEXI přiložené k této zprávě, Podkladů našeho hodnocení, Zákonem požadovaných konkrétních kontrol a informací. Výroční závěrku připravilo vedení společnosti. Naši povinností je učinit na základě našeho auditu výrok týkající se této závěrky. 1. Výrok týkající se účetní závěrky Náš audit byl proveden ve shodě s francouzskými obecně přijímanými auditorskými standardy. Dle těchto standardů jsme povinni aplikovat nezbytné postupy tak, abychom dosáhli přiměřené ujištění o tom, zda finanční výkazy neobsahují závažné nesrovnalosti. Audit zahrnuje ověřování nejrůznějších položek uvedených v rámci ročních finančních výkazů, a to formou odběru zkušebních vzorků i formou jiných metod výběru. Audit rovněž zahrnuje hodnocení implementovaných účetních zásad, významných odhadů, které byly použity, i hodnocení celkové prezentace finančních výkazů. Domnívám se, že shromážděné důkazy poskytují dostatečný a přiměřený základ pro náš výrok.

3 KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se účetní závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Tímto potvrzujeme, že v souladu s francouzskými účetními pravidly a zásadami jsou tyto roční finanční výkazy řádné a pravdivé, přičemž poskytují věrný obraz o provozním hospodářském výsledku za uplynulý fiskální rok, i o finančním postavení a aktivech UCITS na konci uvedeného fiskálního období. 2. Oprávněnost hodnocení Při aplikaci ustanovení článku L.8239 [francouzského] obchodního zákoníku v souvislosti s oprávněností našich hodnocení vás tímto upozorňujeme na následující záležitosti: Jako součást našeho hodnocení účetních zásad používaných ze strany UCITS a popsaných v poznámce přílohy nazvané Účetní pravidla a metody jsme významným způsobem ověřili správnost aplikace metod pro oceňování finančních nástrojů v rámci portfolia. Takováto ocenění jsou jako celek v souladu s naším přístupem k auditu účetní závěrky, a proto přispěly k formulaci našeho výroku uvedeného v první části této zprávy. 3. Specifické informace a auditorské postupy Zároveň byly realizovány zákonem vyžadované auditorské postupy, a to v souladu s příslušnými odbornými standardy platnými ve Francii. V souvislosti s pravdivostí nebo konzistentností informací uvedených ve výroční zprávě a dalších dokumentech zaslaných akcionářům ve věci postavení a účetní závěrky společnosti nemáme žádné připomínky. Paris La Défense, 12. května 2010 KPMG Audit KPMG S.A. Department (podpis) Pascal Lagand Partner 3

4 KB AMETYST FLEXI ROZVAHA aktiva Měna CZK CZK Dlouhodobá aktiva netto Vklady Finanční nástroje AKCIE A PODOBNÉ CENNÉ PAPÍRY Zakoupené na regulovaném nebo podobném trhu Zakoupené na jiném než regulovaném nebo podobném trhu DLUHOPISY A PODOBNÉ CENNÉ PAPÍRY Zakoupené na regulovaném nebo podobném trhu Zakoupené na jiném než regulovaném nebo podobném trhu DLUHOVÉ NÁSTROJE Zakoupené na regulovaném nebo podobném trhu Obchodovatelné dluhové nástroje Ostatní dluhové nástroje Zakoupené na jiném než regulovaném nebo podobném trhu AKCIE PODÍLOVÝCH FONDŮ Evropské koordinované UCITS a francouzské UCITS obecné povahy UCITS pro určité investory FCPR (typ PF kolektivního investování) FCIMT (typ PF intervenujícího na trzích termínových kontraktů) Kotované společnosti zvláštního určení (SPV) a investiční fondy Nekotované SPV a investiční fondy DOČASNÉ TRANSAKCE S CENNÝMI PAPÍRY Pohledávky představující cenné papíry držené v penzi Pohledávky představující zapůjčené cenné papíry Vypůjčené cenné papíry Cenné papíry poskytnuté na penzi Ostatní dočasné transakce BUDOUCÍ FINANČNÍ NÁSTROJE Transakce na regulovaném nebo podobném trhu Ostatní pozice OSTATNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE Závazky Budoucí devizové transakce Ostatní Finanční účty Likvidita , , , , , , , , , , , , , , , ,92 Aktiva celkem , ,84 FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

5 KB AMETYST FLEXI ROZVAHA pasiva Měna CZK CZK Vlastní (akciový) kapitál Kapitál Přenesená částka Úprava přenesené částky Výsledek , , , ,36 Vlastní kapitál celkem (částka představující čistá aktiva) , ,00 Finanční nástroje Transakce zahrnující prodej finančních nástrojů Dočasné transakce zahrnující cenné papíry Závazky představující cenné papíry poskytnuté na penzi Závazky představující vypůjčené cenné papíry Ostatní dočasné transakce Budoucí finanční transakce Transakce na regulovaném nebo podobném směnném trhu Ostatní pozice Závazky Budoucí devizové transakce Ostatní Finanční účty Krátkodobé bankovní zápůjčky Úvěry , , , , , , , , , ,47 Pasiva celkem , ,84 FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

6 KB AMETYST FLEXI Podrozvahové závazky Měna CZK CZK Zajišťovací operace (hedging) Závazky na regulovaných nebo podobných trzích Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) Závazky na OTC trzích (Overthecounter) Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) Ostatní závazky Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) Ostatní transakce Závazky na regulovaných nebo podobných trzích Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) Závazky na OTC trzích (Overthecounter) Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) Ostatní závazky Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

7 KB AMETYST FLEXI Účet zisků a ztrát Měna CZK CZK Výnosy z finančních transakcí Výnosy z vkladů a finančních účtů Výnosy z akcií a podobných cenných papírů Výnosy z dluhopisů a podobných papírů Výnosy z dluhových nástrojů Výnosy z dočasných akvizicí a z prodeje cenných papírů Výnosy z budoucích finančních nástrojů Ostatní finanční výnosy , , , ,86 Celkem (I) , ,96 Náklady finančních transakcí Náklady dočasných akvizicí a prodejů cenných papírů Náklady budoucích finančních nástrojů Náklady finančních závazků Ostatní finanční náklady , ,44 Celkem (II) , ,44 Výnosy z finančních transakcí (I II) , ,52 Ostatní výnosy (III) Poplatky za správu a amortizační náklady (IV) Čisté výnosy fiskálního roku (L.2149) (I II + III IV) Úprava výnosů fiskálního roku (V) Zálohy hrazené za fiskální rok (VI) , , , , , ,65 Výnosy (I II + III IV +/ V VI): , ,36 FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

8 Příloha KB AMETYST FLEXI 1 Účetní pravidla a metody Účetní závěrka je prezentována ve formátu dle ustanovení Nařízení CRC č ze dne 2. října 2003, které se týká účtové osnovy UCITS, ve znění Nařízení CRC č ze dne 3. listopadu 2005, a které bylo schváleno Ministerskou vyhláškou ze dne 26. prosince Vzhledem k tomu, že předcházející fiskální období mělo mimořádně 17 měsíců, je jakékoliv srovnání položek rozvahy a/nebo účtu zisků a ztrát s právě uzavřeným fiskálním rokem složité. Popis oceňovacích metod pro rozvahové položky UCITS v rámci procesu uzávěrky Akcie, dluhopisy a podobné cenné papíry ze zemí eurozóny jsou oceňovány na základě zavírací ceny. Akcie, dluhopisy a podobné cenné papíry ze zemí, které se nacházejí mimo eurozónu, jsou oceňovány na základě posledních známých cen, přičemž dochází k převodu na účetní měnu pomocí směnného kurzu platného v Paříži ke dni ocenění. Obchodovatelné cenné papíry, jejichž cena není určena ke dni ocenění, nebo u kterých byla cena upravena, jsou manažerem oceněny v jejich pravděpodobné prodejní ceně. Tato ocenění jsou poskytnuta statutárnímu auditorovi v době, kdy provádí ověření. Otevřené pozice u evropských trhů pevných termínových kontraktů jsou oceňovány přirážkovou cenou. Otevřené pozice u evropských trhů podmíněných termínových kontraktů jsou oceňovány denní zavírací cenou. Otevřené pozice u zahraničních trhů pevných termínových kontraktů jsou oceňovány na základě posledních známých cen, přičemž dochází k převodu na účetní měnu pomocí směnného kurzu příslušného dne. Otevřené pozice u zahraničních trhů podmíněných termínových kontraktů jsou oceňovány na základě posledních známých cen, přičemž dochází k převodu na účetní měnu pomocí směnného kurzu příslušného dne. Podíly držené v rámci SPV, FCPR (podílové fondy rizikového a rozvojového kapitálu) nebo FCPI (podílové fondy investující do inovací) jsou oceňovány pomocí poslední známé hodnoty čistých aktiv. Podíly nebo akcie subjektů UCITS budou oceňovány pomocí poslední známé hodnoty čistých aktiv. Obchodovatelné dluhové nástroje a podobné cenné papíry, které jsou předmětem významných transakcí, jsou oceňovány aplikací účetních metod, kdy použitá sazba odpovídá sazbě ekvivalentních cenných papírů, přičemž se použije rozdíl, který vyjadřuje vnitřní charakteristiky emitenta cenných papírů. Avšak dluhové nástroje se zbytkovou životností kratší než 3 měsíce jsou při absenci specifické citlivosti oceňovány pomocí kapitalizační metody pro sazbu sjednanou až do splatnosti. Hotovostní certifikáty, vlastní směnky a hypoteční listy jsou oceňovány na lineární bázi. Cenné papíry obdržené v rámci smluv o obráceném zpětném odkupu jsou k datu akvizice zaznamenány v hodnotě stanovené v příslušné smlouvě. Nezávisle na tom, jak jsou cenné papíry drženy, jsou vedeny v této hodnotě zvýšené o kumulované úroky, které mají být obdrženy. Repo obchody držené v úschově jsou oceňovány na základě hodnoty stanovené v příslušné smlouvě. Cenné papíry používané ve smlouvách o zpětném odkupu jsou z portfolia vyjmuty k datu účinnosti příslušné smlouvy, přičemž odpovídající pohledávka je zaznamenána v rozvaze na straně aktiv, což umožňuje burzovní ocenění cenných papírů. Závazky představující cenné papíry použité v rámci smluv o zpětném odkupu jsou zaznamenány v rozvaze na straně pasiv, a to na základě hodnoty stanovené v příslušné smlouvě zvýšené o kumulované úroky, které mají být uhrazeny. Vypůjčené cenné papíry jsou oceňovány v jejich tržní hodnotě (tj. na burze CP). Závazky představující vypůjčené cenné papíry jsou rovněž oceňovány v tržní ceně zvýšené o kumulované úroky vyplývající z příslušné výpůjčky. Úrokové sazby či měnové a úrokové swapové kontrakty jsou oceňovány jejich tržní hodnotou, a to prostřednictvím metody diskontování budoucích peněžních toků (jistiny a úroků) při tržní úrokové míře a/nebo směnném kurzu. Toto ocenění je možné upravit o rizika emitenta. Úroky u úrokových a měnových swapových kontraktů s délkou trvání 3 měsíce nebo méně jsou lineárně alokovány v rámci zbývající délky trvání, a to na základě diskontování sazby dohodnuté do splatnosti. Vlastní kapitál, UCITS a swapové kontrakty na výkonnost indexu jsou oceňovány tržní hodnotou pomocí diskontování budoucích peněžních toků. Toto ocenění je možné upravit o rizika emitenta. FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

9 KB AMETYST FLEXI Ocenění swapového kontraktu, na základě kterého fond obdrží svou Záruku, je určeno na základě podmínek uvedených v záruční smlouvě, a to při aplikace účetní metody. Pohledávky, závazky a hotovost v cizích měnách jsou přeceněny pomocí denního směnného kurzu platného v Paříži. Uhrazené termínované vklady jsou oceňovány na základě vlastností daných transakcí, a to dle ustanovení během fáze sjednání. Opce na rozdíly sazeb CAP, FLOOR nebo COLLAR jsou oceňovány pomocí účetní metody. V případě opcí s životností 3 měsíce a méně jsou hrazené či obdržené opční prémie alokovány na zbývající délku trvání. Zahraniční investiční fondy s každoměsíčním výpočtem hodnoty čistých aktiv jsou oceňovány na bázi odhadovaných cen stanovených manažerem příslušného fondu. Tato ocenění jsou poskytnuta statutárnímu auditorovi v době, kdy provádí ověření. Účtování Úroky jsou účtovány pomocí metody sdružených úroků. Zařazení jednotlivých položek portfolia je zaznamenáno v ceně pořízení bez dalších poplatků, zatímco vyřazení takovýchto položek je zaúčtováno v likvidační ceně bez dalších poplatků. Fixní poplatky jsou zaúčtovány na základě rezerv, a to pomocí poslední známé faktury nebo oznámeného rozpočtu. V případě jakýchkoliv odchylek od rezerv je provedena úprava, a to v době úhrady poplatků. Provize (odměna) za správu se počítá každý den na základě čistých aktiv, včetně UCITS. Oceňovací metody pro podrozvahové závazky Podrozvahové transakce jsou oceňovány v hodnotě příslušného závazku. Hodnota závazku pro pevné termínové kontrakty se rovná ceně (v měně příslušného UCITS) násobené počtem smluv, a to celé násobeno nominální hodnotou. Hodnota závazku pro podmíněné transakce se rovná ceně podkladového cenného papíru (v měně příslušného UCITS) násobené počtem smluv krát delta krát nominální hodnota podkladového cenného papíru. Hodnota závazku pro swapové kontrakty se rovná nominální částce daného kontraktu (v měně příslušného UCITS). Poplatky za provoz a správu Tyto poplatky zahrnují všechny poplatky, které jsou fakturovány přímo podílovému fondu, s výjimkou transakčních poplatků. Transakční poplatky zahrnují poplatky za zprostředkování (odměna makléře, burzovní daň, atd.) a transakční provizi, která může být případně vybírána ze strany správce nebo spravující společnosti. Následující položky lze přičíst k poplatkům za provoz a správu: Provize za nadprůměrnou výkonnost. Jedná se o odměnu pro spravující společnost v případě, že podílový fond překonal stanovený cíl pro výkonnost. Tato odměna je fakturována podílovému fondu; Transakční provize fakturovaná podílovému fondu; Část zisků z dočasných akvizicí a prodejů cenných papírů. Pro více informací o poplatcích skutečně účtovaných podílovému fondu viz část B zjednodušeného statutu. Poplatky fakturované podílovému fondu Báze Rozpis, sazba Poplatky za provoz a správu, včetně daní (zahrnují všechny poplatky s výjimkou transakčních poplatků, provize za nadprůměrnou výkonnost a poplatků týkajících se investicí do UCITS nebo investičních fondů) Náklady vyplývající z investic do ostatních UCITS (1) Fond bude zproštěn všech poplatků za úpis a zpětný odkup v rámci výchozího subjektu UCITS. Čistá aktiva včetně UCITS Čistá aktiva včetně UCITS Max. 2,2 % ročně, a to včetně daně Max. 2,5 % ročně, a to včetně daně Provize za nadprůměrnou výkonnost (1) Bez poplatku za nadprůměrnou výkonnost Indikace účetních změn oznámených každému z držitelů jednotlivě Výskyt změny: žádný Budoucí změna: žádná FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

10 KB AMETYST FLEXI Indikace ostatních změn oznámených každému z držitelů jednotlivě (neověřených ze strany auditora) Výskyt změny: Dne 28. února 2009 došlo k přesunu společnosti správce fondu. Nová adresa: Société Générale Tour Granite Paris Cedex 18. Dne 1. září 2009 došlo ke změně spravující společnosti fondu, a to v rámci fúze spravující společnosti SGAM Alternative Investments, a převodu činností ze společnosti SGAM na společnost LYXOR Asset Management (LAM). Spravující společností se tedy namísto společnosti SGAM Alternative Investments stala společnost LYXOR Asset Management (LAM). Budoucí změna: žádná Indikace povahy chyb opravených během fiskálního roku Žádná Indikace práv a podmínek spojených s jednotlivými kategoriemi akcií Výnosy fondu jsou kapitalizovány. Účetní měna Účetnictví příslušného UCITS je vedeno v českých korunách (Kč). Podíly poplatků za správu, které se týkají investicí realizovaných jménem UCITS do akcií nebo podílů ostatních UCITS a investičních fondů, jsou alokovány na UCITS formou přímého převodu. Podíly poplatků za správu jsou periodicky zajišťovány, a to pomocí diskontované sazby, kterou oznámí spravující společnost. Rezervy jsou následně upraveny při přijetí příslušných peněžních toků. Tyto částky jsou odečteny od celkových poplatků za správu hrazených ze strany UCITS a vykázaných v rámci účtu zisků a ztrát. FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

11 KB AMETYST FLEXI 2. Změny čistých aktiv Měna CZK CZK Čistá aktiva na počátku fiskálního roku Úpisy (včetně provize za úpisy získané ze strany UCITS) Zpětné odkupy (bez provize za zpětný odkup získané ze strany UCITS) Kapitálové zisky generované z vkladů a finančních nástrojů Kapitálové ztráty generované z vkladů a finančních nástrojů Kapitálové zisky generované z budoucích finančních nástrojů Kapitálové ztráty generované z budoucích finančních nástrojů Negociační poplatky Kurzové rozdíly Změny odhadů rozdílů ve vkladech a finančních nástrojích: Odhadovaný rozdíl fiskální rok N Odhadovaný rozdíl fiskální rok N1 Změny odhadů rozdílů v budoucích finančních nástrojích: Odhadovaný rozdíl fiskální rok N Odhadovaný rozdíl fiskální rok N1 Rozdělení z předchozího fiskálního roku Čisté výnosy fiskálního roku před úpravami Zálohy hrazené během fiskálního roku Ostatní položky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Čistá aktiva na konci fiskálního roku , ,00 FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

12 KB AMETYST FLEXI 3. Doplňující informace 3.1 Finanční nástroje: rozdělení z hlediska právního či ekonomického typu nástrojů Rozdělení položky Dluhopisy a podobné cenné papíry Zakoupené na regulovaném nebo podobném trhu Zakoupené na jiném než regulovaném nebo podobném trhu Indexované dluhopisy Převoditelné dluhopisy Dluhopisy s fixním výnosem Dluhopisy s proměnlivým výnosem Dluhopisy s nulovým kuponem Akciové (majetkové) podíly Ostatní nástroje Rozdělení položky Pohledávky z hlediska právního či ekonomického Zakoupené na regulovaném nebo podobném trhu Zakoupené na jiném než regulovaném nebo podobném trhu Státní dluhopisy Komerční papíry Depozitní certifikáty ,00 Obchodovatelné střednědobé úpisy ( BMTN ) Ostatní nástroje Rozdělení položky Transakce zahrnující prodej finančních nástrojů dle typu nástroje Prodej CP obdržených jako penze Prodej zapůjčených CP Prodej CP získaných s právem zpětného odkupu Krátké prodeje Akcie Dluhopisy Dluhové cenné papíry Ostatní investice FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

13 KB AMETYST FLEXI Rozdělení podrozvahových položek dle tržního typu (především sazby, akcie) Sazby Akcie Směna Ostatní Zajišťovací transakce (hedging) Závazky na regulovaných či podobných trzích Závazky v rámci OTC trhů Ostatní závazky Ostatní transakce Závazky na regulovaných či podobných trzích Závazky v rámci OTC trhů Ostatní závazky 3.2 Rozdělení aktiv, pasiv a podrozvahových položek dle typu sazby Fixní sazba Variabilní sazba Opravitelná Ostatní sazba Aktiva Vklady Dluhopisy a podobné cenné papíry Dluhové nástroje ,00 Dočasné transakce s cennými papíry Finanční účty ,09 Pasiva Dočasné transakce s cennými papíry Finanční účty ,83 Podrozvahové položky Zajišťovací transakce Ostatní transakce 3.3 Rozdělení aktiv, pasiv a podrozvahových položek dle zbývající splatnosti 03 měsíce 3 měsíce 13 roky 35 let >5 let 1 rok Aktiva Vklady Dluhopisy a podobné cenné papíry Dluhové nástroje ,00 Dočasné transakce s cennými papíry Finanční účty ,09 Pasiva Dočasné transakce s cennými papíry Finanční účty ,83 Podrozvahové položky Zajišťovací transakce Ostatní transakce FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

14 KB AMETYST FLEXI 3.4 Rozdělení aktiv, pasiv a podrozvahových položek dle měny kotace / ocenění Toto rozdělení je uvedeno pro hlavní měny kotace / ocenění s výjimkou měny, ve které je vedeno účetnictví. Dle hlavní měny EUR USD SEK Ostatní měny Aktiva Vklady Akcie a podobné cenné papíry Dluhopisy a podobné cenné papíry Dluhové nástroje ,00 Akcie podílových fondů , , ,79 Dočasné transakce s cennými papíry Forwardové finanční nástroje na straně aktiv Pohledávky Finanční účty , ,82 Pasiva Transakce zahrnující prodej finančních nástrojů Dočasné transakce s cennými papíry Forwardové finanční nástroje na straně pasiv Závazky , , ,94 Finanční účty ,83 Podrozvahové položky Zajišťovací transakce Ostatní transakce 3.5 Pohledávky a závazky: rozdělení dle typu Detailní informace o jednotlivých součástech položek ostatní pohledávky a ostatní závazky, především rozdělení budoucích devizových transakcí dle typu transakce (prodej/nákup) Pohledávky ,00 Budoucí devizové transakce Budoucí měnové nákupy Celková sjednaná částka budoucích devizových prodejů Ostatní pohledávky: ,00 Ostatní transakce Závazky ,39 Budoucí devizové transakce Budoucí měnové prodeje ,85 Celková sjednaná částka budoucích devizových nákupů Ostatní závazky: Rezervy ,14 Pohledávky věřitelů 7 203,40 Ostatní transakce FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

15 KB AMETYST FLEXI 3.6 Akciový kapitál Úpisy Zpětné odkupy Počet jednotek Částka Počet jednotek Částka Počet jednotek emitovaných/odkoupených během fiskálního roku , , , ,61 Provize za úpis/zpětný odkup Úhrady Provize získané ze strany UCITS 3.7 Poplatky za správu Poplatky za provoz a správu (fixní poplatky) jako % průměrných čistých 1,81 aktiv: Provize za výkonnost (variabilní poplatky): částka nákladů za daný rok Přeúčtování poplatků za správu: Celková částka přefakturovaná na UCITS ,25 Rozdělení dle cílového UCITS UCITS 1 UCITS Přijaté a poskytnuté závazky Popis záruk obdržených ze strany UCITS s uvedením kapitálových záruk Ručitel: Société Générale S.A. Beneficient (příjemce) záruky: Fond Společnost Société Générale se až do Data splatnosti zavazuje, že za každé Roční období bude Roční hodnota čistých aktiv činit nejméně 90 % Referenční hodnoty čistých aktiv Předchozího ročního období. S ohledem na první Roční období pak bude Roční hodnota čistých aktiv činit nejméně 90 % Úvodní hodnoty čistých aktiv. Podmínky: Datum splatnosti: označuje 06/09/2017 nebo, pokud takovýto den nepředstavuje Datum výpočtu hodnoty čistých aktiv, následující Datum výpočtu hodnoty čistých aktiv. Datum výpočtu hodnoty čistých aktiv: viz část s názvem Datum a frekvence výpočtu hodnoty čistých aktiv. Pracovní den: viz část s názvem Datum a frekvence výpočtu hodnoty čistých aktiv. Roční období: označuje období od prvního Data výpočtu hodnoty čistých aktiv každého kalendářního roku (bez tohoto dne) do prvního Data výpočtu hodnoty čistých aktiv následujícího kalendářního roku (včetně tohoto dne). První Roční období začíná k Datu úvodního výpočtu hodnoty čistých aktiv (včetně tohoto dne) a končí k prvnímu Datu výpočtu hodnoty čistých aktiv (včetně tohoto dne). Roční hodnota čistých aktiv: s ohledem na každé Roční období označuje všechny hodnoty čistých aktiv fondu vypočtené během Ročního období. Referenční hodnota čistých aktiv: s ohledem na každé Roční období označuje poslední hodnotu čistých aktiv fondu během Ročního období. První Referenční hodnota čistých aktiv fondu představuje Úvodní hodnotu čistých aktiv. Úvodní hodnota čistých aktiv: označuje hodnotu čistých aktiv fondu ke dni 06/09/2007. Pro jakékoliv případné úpravy vyžadující Záruku je nezbytný předchozí souhlas AMF (Úřadu pro finanční trhy). K Datu splatnosti může být držitelům podílů fondu nabídnuta nová částečná záruka, pokud to dovolují tržní podmínky. V opačném případě bude fond se souhlasem Úřadu pro finanční trhy (AMF) investovat do peněžních aktiv, přičemž cílem vedení bude získat výnos přibližující se průměrným denním sazbám na peněžním trhu v České republice Popis ostatních přijatých a/nebo poskytnutých závazků... Žádné ostatní závazky FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

16 KB AMETYST FLEXI 3.9 Ostatní informace Současná hodnota finančních nástrojů, které jsou předmětem dočasných akvizicí: Finanční nástroje prodávané v rámci forwardových smluv o zpětném odkupu Ostatní dočasné transakce Současná hodnota finančních nástrojů zahrnujících bezpečnostní vklady (depozita): Finanční nástroje obdržené jako záruky a nezahrnuté do rozvahy: akcie Dluhopisy Dluhové nástroje Ostatní finanční nástroje Finanční nástroje poskytnuté jako záruky a vedené v rámci původních položek: Akcie Dluhopisy Dluhové nástroje Ostatní finanční nástroje Finanční nástroje držené v portfoliu, emitované ze strany subjektů napojených na spravující společnost (fond) nebo finanční manažery (podílový fond) a UCITS spravované těmito subjekty UCITS ,59 Ostatní finanční nástroje ,00 FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

17 KB AMETYST FLEXI 3.10 Alokace zisku (v účetní měně UCITS) Zálohy hrazené během fiskálního roku Datum Celková částka Jednotková částka Celkový daňový odpočet Jednotkový daňový odpočet Zálohy celkem Alokace hospodářského výsledku CZK CZK Nerozdělené částky Přenesené částky Přenesené úpravy Zisk , ,36 Celkem , ,36 Alokace Rozdělení Přeneseno do fiskálního roku Kapitalizace , ,36 Celkem , ,36 Informace týkající se podílů s výsledným distribučním právem Počet podílů (jednotek) v oběhu Distribuce na jeden podíl (jednotku) Daňové odpočty FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

18 KB AMETYST FLEXI 3.11 Alokace zisku a ostatní charakteristické položky podílového fondu za posledních pět fiskálních let Měna subjektu UCITS CZK Čistá aktiva , ,00 Počet podílů v oběhu , ,109 Hodnota čistých aktiv 94,53 90,40 Rozdělení na jednotku (včetně záloh) Jednotkové daňové odpočty převedené na držitele podílů (fyzické osoby) (1) Kapitalizace na jednotku/podíl 1,572 0,76 (1) Fiskální rok byl uzavřen; dle Fiskálních pokynů Všeobecného daňového odboru ze dne 4. března 1993 bude jednotkový daňový odpočet vypočten ke dni vyčlenění dividendy, a to distribucí celkové částky fiskálních daňových odpočtů mezi cenné papíry v oběhu k danému datu. Datum vytvoření subjektu UCITS: 6. září 2007 FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

19 Kód CP Název Množství Tržní hodnota Měna kotace % Aktiv KB AMETYST FLEXI Investiční cenné papíry UCITS UCITS celkem Investiční cenné papíry celkem Hotovost Hotovost v bance nebo na cestě Hotovost v bance nebo na cestě celkem Poplatky za správu POPLATKY ZA SPRÁVU CELKEM Hotovost celkem Obchodovatelné závazky Úročené závazky Úročené závazky celkem USD SGP bank EUR SGP bank SEK SGP bank CZK SGP bank Příloha KB AMETYST FLEXI 4. Soupis UCITS FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

20 Kód CP Název Množství Tržní hodnota Měna kotace % Aktiv Obchodovatelné závazky celkem Forwardová směna Forwardová směna Forwardová směna celkem Forwardová směna celkem KB AMETYST FLEXI CELKEM KB AMETYST FLEXI FR Podílový fond Výroční zpráva Fiskální rok končící dne:

21 PF KB AMETYST 4 Fiskální rok končící dne 26. února 2010 Zpráva auditora týkající se roční závěrky ERNST & YOUNG ET AUTRES

22 Podílový fond KB AMETYST 4 Fiskální rok končící dne 26. února 2010 Zpráva auditora týkající se účetní závěrky Akcionářům podílového fondu: Jako součást našeho pověření ze strany výkonného výboru spravující společnosti fondu tímto předkládáme naši zprávu týkající se účetního období končícího dne 26. února 2010, a to ve věci: Ověření účetní závěrky podílového fondu KB AMETYST 4 přiložené k této zprávě, Podkladů našeho hodnocení, Zákonem požadovaných konkrétních kontrol a informací. Výroční závěrku připravilo vedení společnosti. Naši povinností je učinit na základě našeho auditu výrok týkající se této závěrky. I. Výrok týkající se účetní závěrky Náš audit byl proveden ve shodě s francouzskými obecně přijímanými auditorskými standardy. Dle těchto standardů jsme povinni aplikovat nezbytné postupy tak, abychom dosáhli přiměřené ujištění o tom, zda finanční výkazy neobsahují závažné nesrovnalosti. Audit zahrnuje ověřování nejrůznějších položek uvedených v rámci ročních finančních výkazů, a to formou odběru zkušebních vzorků i formou jiných metod výběru. Audit rovněž zahrnuje hodnocení implementovaných účetních zásad, významných odhadů, které byly použity, i hodnocení celkové prezentace finančních výkazů. Domníváme se, že shromážděné důkazy poskytují dostatečný a přiměřený základ pro náš výrok. Tímto potvrzujeme, že v souladu s francouzskými účetními pravidly a zásadami jsou tyto roční finanční výkazy řádné a pravdivé, přičemž poskytují věrný obraz o provozním hospodářském výsledku za uplynulý fiskální rok, i o finančním postavení a aktivech společnosti na konci uvedeného fiskálního období.

23 II. Oprávněnost hodnocení Při aplikaci ustanovení článku L.8239 [francouzského] obchodního zákoníku v souvislosti s oprávněností našich hodnocení vás tímto upozorňujeme na následující záležitosti: V souvislosti s oceňováním derivátů, které nejsou obchodovány na regulovaných trzích, jsme ověřili, že spravující společnost používá určitý postup pro ověření ocenění poskytnutých protistranou, a dále jsme ověřili správnou aplikaci tohoto postupu. Takováto ocenění jsou jako celek v souladu s naším přístupem k auditu účetní závěrky, a proto přispěly k formulaci našeho bezvýhradného výroku uvedeného v první části této zprávy. III. Specifické informace a auditorské postupy Zároveň byly realizovány zákonem vyžadované auditorské postupy, a to v souladu s příslušnými odbornými standardy platnými ve Francii. V souvislosti s pravdivostí nebo konzistentností informací uvedených ve výroční zprávě a dalších dokumentech zaslaných akcionářům ve věci postavení a účetní závěrky společnosti nemáme žádné připomínky. NeuillysurSeine, 4. června 2010 Auditor ERNST & YOUNG ET AUTRES PF KB AMETYST 4 Fiskální rok končící dne 26. února

24 KB AMETYST 4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

25 KB AMETYST 4 ROZVAHA aktiva Měna CZK CZK Dlouhodobá aktiva netto Vklady Finanční nástroje AKCIE A PODOBNÉ CENNÉ PAPÍRY Zakoupené na regulovaném nebo podobném trhu Zakoupené na jiném než regulovaném nebo podobném trhu DLUHOPISY A PODOBNÉ CENNÉ PAPÍRY Zakoupené na regulovaném nebo podobném trhu Zakoupené na jiném než regulovaném nebo podobném trhu DLUHOVÉ NÁSTROJE Zakoupené na regulovaném nebo podobném trhu Obchodovatelné dluhové nástroje Ostatní dluhové nástroje Zakoupené na jiném než regulovaném nebo podobném trhu AKCIE PODÍLOVÝCH FONDŮ Evropské koordinované UCITS a francouzské UCITS obecné povahy UCITS pro určité investory FCPR (typ PF kolektivního investování) FCIMT (typ PF intervenujícího na trzích termínových kontraktů) Kotované společnosti zvláštního určení (SPV) a investiční fondy Nekotované SPV a investiční fondy DOČASNÉ TRANSAKCE S CENNÝMI PAPÍRY Pohledávky představující cenné papíry držené v penzi Pohledávky představující zapůjčené cenné papíry Vypůjčené cenné papíry Cenné papíry poskytnuté na penzi Ostatní dočasné transakce BUDOUCÍ FINANČNÍ NÁSTROJE Transakce na regulovaném nebo podobném trhu Ostatní pozice OSTATNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE Závazky Budoucí devizové transakce Ostatní Finanční účty Likvidita , , , ,04 185,00 185, , , , ,22 0,81 0,81 Aktiva celkem , ,20 FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

26 KB AMETYST 4 ROZVAHA pasiva Měna CZK CZK Vlastní (akciový) kapitál Kapitál Přenesená částka Úprava přenesené částky Výsledek , , , ,55 Vlastní kapitál celkem (částka představující čistá aktiva) , ,14 Finanční nástroje Transakce zahrnující prodej finančních nástrojů Dočasné transakce zahrnující cenné papíry Závazky představující cenné papíry poskytnuté na penzi Závazky představující vypůjčené cenné papíry Ostatní dočasné transakce Budoucí finanční transakce Transakce na regulovaném nebo podobném směnném trhu Ostatní pozice Závazky Budoucí devizové transakce Ostatní Finanční účty Krátkodobé bankovní zápůjčky Úvěry , ,76 0,78 0, , ,21 0,85 0,85 Pasiva celkem , ,20 FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

27 KB AMETYST 4 Podrozvahové závazky Měna CZK CZK Zajišťovací operace (hedging) Závazky na regulovaných nebo podobných trzích Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) Závazky na OTC trzích (Overthecounter) Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) Ostatní závazky Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) Ostatní transakce Závazky na regulovaných nebo podobných trzích Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) Závazky na OTC trzích (Overthecounter) Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) Ostatní závazky Trh termínových kontraktů Trh opcí Kreditní deriváty Swapy Rozdílové kontrakty (CFD) , ,07 FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

28 KB AMETYST 4 Účet zisků a ztrát Měna CZK CZK Výnosy z finančních transakcí Výnosy z vkladů a finančních účtů Výnosy z akcií a podobných cenných papírů Výnosy z dluhopisů a podobných papírů Výnosy z dluhových nástrojů Výnosy z dočasných akvizicí a z prodeje cenných papírů Výnosy z budoucích finančních nástrojů Ostatní finanční výnosy Celkem (I) Náklady finančních transakcí Náklady dočasných akvizicí a prodejů cenných papírů Náklady budoucích finančních nástrojů Náklady finančních závazků Ostatní finanční náklady Celkem (II) Výnosy z finančních transakcí (I II) Ostatní výnosy (III) Poplatky za správu a amortizační náklady (IV) Čisté výnosy fiskálního roku (L.2149) (I II + III IV) Úprava výnosů fiskálního roku (V) Zálohy hrazené za fiskální rok (VI) , , , , , ,39 Výnosy (I II + III IV +/ V VI): , ,55 FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

29 Příloha KB AMETYST 4 1 Účetní pravidla a metody Účetní závěrka je prezentována ve formátu dle ustanovení Nařízení CRC č ze dne 2. října 2003, které se týká účtové osnovy UCITS, ve znění Nařízení CRC č ze dne 3. listopadu 2005, a které bylo schváleno Ministerskou vyhláškou ze dne 26. prosince Pravidla pro oceňování Aktiva podílového fondu jsou oceňována v souladu s platnými zákony a předpisy, a to především v souladu s pravidly definovanými v Nařízení CRC (Comité de la Réglementation Comptable) č ze dne 2. října 2003, které se týká účtové osnovy UCITS (1. část). Finanční nástroje obchodované na regulovaném trhu jsou oceňovány zavírací cenou platnou v den předcházející dni výpočtu hodnoty čistých aktiv. V případě, že jsou takovéto finanční nástroje obchodovány na několika regulovaných trzích současně, je zvolená zavírací cena určena dle regulovaného trhu, na kterém jsou tyto nástroje obchodovány primárně. Avšak pokud neexistují podstatné transakce na regulovaném trhu, jsou následující finanční nástroje oceňovány pomocí níže uvedených specifických metod: Obchodovatelné dluhové cenné papíry se zbytkovou životností při pořízení v délce 3 měsíce a méně jsou oceňovány lineárně během zbytkové životnosti, a to s ohledem na rozdíl mezi pořizovací hodnotou a výkupní hodnotou. Spravující společnost si však vyhrazuje právo ocenit tyto cenné papíry jejich skutečnou hodnotou, a to v případě zvláštní citlivosti na tržní rizika (sazby, atd.). Zvolený kurz odpovídá ekvivalentním cenným papírům při alokaci rizikové marže týkající se emitenta; Obchodovatelné dluhové cenné papíry se zbytkovou životností při pořízení delší než 3 měsíce jsou v případě, že jejich zbytková životnost do závěrečného dne určení hodnoty čistých aktiv je kratší než 3 měsíce oceňovány na základě lineárního rozdělení rozdílu poslední přijaté aktuální hodnoty a hodnoty vyrovnání v rámci zbytkové životnosti. Spravující společnost si však vyhrazuje právo ocenit tyto cenné papíry jejich skutečnou hodnotou, a to v případě zvláštní citlivosti na tržní rizika (sazby, atd.). Zvolený kurz odpovídá ekvivalentním cenným papírům při alokaci rizikové marže týkající se emitenta; Obchodovatelné dluhové cenné papíry se zbytkovou životností do závěrečného dne určení hodnoty čistých aktiv delší než 3 měsíce jsou oceňovány jejich aktuální hodnotou. Zvolený kurz odpovídá ekvivalentním cenným papírům při alokaci rizikové marže týkající se emitenta. Pevné budoucí finanční nástroje obchodované na organizovaných trzích jsou oceňovány clearingovou cenou ke dni výpočtu hodnoty čistých aktiv. Podmíněné budoucí finanční nástroje obchodované na organizovaných trzích jsou oceňovány tržní hodnotou platnou v den předcházející dni výpočtu hodnoty čistých aktiv. OTC ( overthecounter ) pevné nebo podmíněné finanční nástroje jsou oceňovány cenou uvedenou protistranou finančního nástroje. Jsou vykazovány v rámci podrozvahových položek, a to na základě nominální hodnoty definované ve smlouvě. V případě držení EMTN budou tyto nástroje oceněny na základě tržní ceny uvedené protistranou finančního nástroje. Spravující společnost provádí nezávislé ověření daného ocenění. Vklady jsou oceňovány nominální hodnotou plus související připsané úroky. Upisovací warranty, hotovostní certifikáty, vlastní směnky a hypoteční listy jsou oceňovány na základě jejich pravděpodobné prodejní hodnoty; určení hodnoty je odpovědností spravující společnosti. Dočasné akvizice a prodeje cenných papírů jsou oceňovány tržní cenou. FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

30 Příloha KB AMETYST 4 Podíly a akcie subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podnikajících dle francouzského práva jsou oceňovány na základě poslední známé hodnoty čistých aktiv ke dni výpočtu hodnoty čistých aktiv podílového fondu. Podíly a akcie investičních fondů podnikajících dle zahraničního práva jsou oceňovány na základě poslední známé jednotkové hodnoty čistých aktiv ke dni výpočtu hodnoty čistých aktiv podílového fondu. Finanční nástroje obchodované na regulovaném trhu, jejichž cena nebyla určena nebo jejichž cena byla upravena, oceňovány na základě jejich pravděpodobné prodejní hodnoty; určení hodnoty je odpovědností spravující společnosti. Směnný kurz používaný pro ocenění finančních nástrojů denominovaných v jiné než referenční měně podílového fondu je určen na základě směnných kurzů vyhlášených Evropskou centrální bankou, a to ke dni, který předchází závěrečnému dni určení hodnoty čistých aktiv podílového fondu. Účetní metoda pro poplatky související s prodejem Metoda odpovídá metodě pro zahrnuté poplatky. Účetní metoda pro příjmy z cenných papírů s pevným příjmem Metoda odpovídá metodě daného kupónu. Oceňovací metody pro podrozvahové závazky Podrozvahové transakce jsou oceňovány v hodnotě příslušného závazku. Hodnota závazku pro pevné termínové kontrakty se rovná ceně (v měně příslušného UCITS) násobené počtem smluv, a to celé násobeno nominální hodnotou. Hodnota závazku pro podmíněné transakce se rovná ceně podkladového cenného papíru (v měně příslušného UCITS) násobené počtem smluv krát delta krát nominální hodnota podkladového cenného papíru. Hodnota závazku pro swapové kontrakty se rovná nominální částce daného kontraktu (v měně příslušného UCITS). Poplatky za provoz a správu Tyto poplatky zahrnují všechny poplatky, které jsou fakturovány přímo podílovému fondu, s výjimkou transakčních poplatků. Transakční poplatky zahrnují poplatky za zprostředkování (odměna makléře, burzovní daň, atd.) a transakční provizi, která může být případně vybírána ze strany správce nebo spravující společnosti. Následující položky lze přičíst k poplatkům za provoz a správu: Provize za nadprůměrnou výkonnost. Jedná se o odměnu pro spravující společnost v případě, že podílový fond překonal stanovený cíl pro výkonnost. Tato odměna je fakturována podílovému fondu; Transakční provize fakturovaná podílovému fondu; Část zisků z dočasných akvizicí a prodejů cenných papírů. Pro více informací o poplatcích skutečně účtovaných podílovému fondu viz část B zjednodušeného statutu. Poplatky fakturované podílovému fondu Báze Rozpis, sazba Poplatky za provoz a správu, včetně daní (1) Čistá aktiva Max. 1,36 % Transakční provize Části zisků z akvizičních transakcí a dočasného prodeje cenných papírů Provize za nadprůměrnou výkonnost Čistá aktiva (1) Zahrnují všechny poplatky s výjimkou transakčních poplatků, provize za nadprůměrnou výkonnost a poplatků týkajících se investicí do UCITS nebo investičních fondů. FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

31 Příloha KB AMETYST 4 Podílový fond bude investovat přímo do subjektů UCITS, jejichž poplatky za správu nepřesáhnou 0,50 % (včetně daní) hodnoty čistých aktiv těchto subjektů ročně, a u kterých zároveň nebudou účtovány poplatky za úpis a odkup. Podílovému fondu nebude účtována transakční provize. Účetní měna Účetnictví společnosti je vedeno v českých korunách (CZK). Indikace účetních změn oznámených každému z držitelů jednotlivě Výskyt změny: žádný Budoucí změna: žádná Indikace ostatních změn oznámených každému z držitelů jednotlivě (neověřených ze strany auditora) Výskyt změny: Dne 28. února 2009 došlo k přesunu společnosti správce fondu. Nová adresa: Société Générale Tour Granite Paris Cedex 18 (dříve: 50, boulevard Haussmann Paris) Budoucí změna: žádná Indikace a oprávněnost změn odhadů a aplikace opravných položek Žádná. Indikace povahy chyb opravených během fiskálního roku Žádná Indikace práv a podmínek spojených s jednotlivými kategoriemi akcií Kumulace kapitálu podílového fondu. Upozornění týkající se indexů: Podílový fond KB AMETYST 4 v žádném případě neprofituje ze sponzoringu, podpory nebo propagace, přičemž není prodáván ze strany společností STOXX Limited a Dow Jones & Company INC (dále jen souhrnně Držitelé ). Držitelé neposkytují žádné záruky a nepřebírají žádné závazky explicitní či implicitní v souvislosti s výsledky dosaženými prostřednictvím indexu Dow Jones Euro Stoxx 50 SM (dále jen Index ) a/nebo v souvislosti s úrovní, na které bude daný Index v určitý moment či den, ani neposkytují žádné jiné záruky/nepřebírají žádné jiné závazky. Index je počítán společností STOXX Limited nebo jejím jménem. Držitelé nenesou vůči jakékoliv straně odpovědnost za žádné chyby (v důsledku nedbalosti nebo z jiného důvodu) ovlivňující Index, přičemž nemají s ohledem na případné chyby ovlivňující index žádnou informační povinnost. FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

32 KB AMETYST 4 2. Změny čistých aktiv Měna CZK CZK Čistá aktiva na počátku fiskálního roku Úpisy (včetně provize za úpisy získané ze strany UCITS) Zpětné odkupy (bez provize za zpětný odkup získané ze strany UCITS) Kapitálové zisky generované z vkladů a finančních nástrojů Kapitálové ztráty generované z vkladů a finančních nástrojů Kapitálové zisky generované z budoucích finančních nástrojů Kapitálové ztráty generované z budoucích finančních nástrojů Negociační poplatky Kurzové rozdíly Změny odhadů rozdílů ve vkladech a finančních nástrojích: Odhadovaný rozdíl fiskální rok N Odhadovaný rozdíl fiskální rok N1 Změny odhadů rozdílů v budoucích finančních nástrojích: Odhadovaný rozdíl fiskální rok N Odhadovaný rozdíl fiskální rok N1 Rozdělení z předchozího fiskálního roku Čisté výnosy fiskálního roku před úpravami Zálohy hrazené během fiskálního roku Ostatní položky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Čistá aktiva na konci fiskálního roku , ,14 FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

33 KB AMETYST 4 3. Doplňující informace 3.1 Finanční nástroje: rozdělení z hlediska právního či ekonomického typu nástrojů Rozdělení položky Dluhopisy a podobné cenné papíry Zakoupené na regulovaném nebo podobném trhu Zakoupené na jiném než regulovaném nebo podobném trhu Indexované dluhopisy Převoditelné dluhopisy Dluhopisy s fixním výnosem Dluhopisy s proměnlivým výnosem Dluhopisy s nulovým kuponem Akciové (majetkové) podíly Ostatní nástroje Rozdělení položky Pohledávky z hlediska právního či ekonomického Zakoupené na regulovaném nebo podobném trhu Zakoupené na jiném než regulovaném nebo podobném trhu Státní dluhopisy Komerční papíry Depozitní certifikáty Obchodovatelné střednědobé úpisy ( BMTN ) Ostatní nástroje Rozdělení položky Transakce zahrnující prodej finančních nástrojů dle typu nástroje Prodej CP obdržených jako penze Prodej zapůjčených CP Prodej CP získaných s právem zpětného odkupu Krátké prodeje Akcie Dluhopisy Dluhové cenné papíry Ostatní investice FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

34 KB AMETYST Rozdělení podrozvahových položek dle tržního typu (především sazby, akcie) Sazby Akcie Směna Ostatní Zajišťovací transakce (hedging) Závazky na regulovaných či podobných trzích Závazky v rámci OTC trhů Ostatní závazky Ostatní transakce Závazky na regulovaných či podobných trzích Závazky v rámci OTC trhů ,90 Ostatní závazky 3.2 Rozdělení aktiv, pasiv a podrozvahových položek dle typu sazby Fixní sazba Variabilní sazba Opravitelná Ostatní sazba Aktiva Vklady Dluhopisy a podobné cenné papíry Dluhové nástroje Dočasné transakce s cennými papíry Finanční účty 184,22 Pasiva Dočasné transakce s cennými papíry Finanční účty Podrozvahové položky Zajišťovací transakce Ostatní transakce 3.3 Rozdělení aktiv, pasiv a podrozvahových položek dle zbývající splatnosti 03 měsíce 3 měsíce 13 roky 35 let >5 let 1 rok Aktiva Vklady Dluhopisy a podobné cenné papíry Dluhové nástroje Dočasné transakce s cennými papíry Finanční účty 184,22 Pasiva Dočasné transakce s cennými papíry Finanční účty Podrozvahové položky Zajišťovací transakce Ostatní transakce FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

35 KB AMETYST Rozdělení aktiv, pasiv a podrozvahových položek dle měny kotace / ocenění Toto rozdělení je uvedeno pro hlavní měny kotace / ocenění s výjimkou měny, ve které je vedeno účetnictví. Dle hlavní měny EUR Ostatní měny Aktiva Vklady Akcie a podobné cenné papíry Dluhopisy a podobné cenné papíry Dluhové nástroje Akcie podílových fondů ,69 Dočasné transakce s cennými papíry Forwardové finanční nástroje na straně aktiv Pohledávky Finanční účty Pasiva Transakce zahrnující prodej finančních nástrojů Dočasné transakce s cennými papíry Forwardové finanční nástroje na straně pasiv Závazky Finanční účty 0,78 Podrozvahové položky Zajišťovací transakce Ostatní transakce 3.5 Pohledávky a závazky: rozdělení dle typu Detailní informace o jednotlivých součástech položek ostatní pohledávky a ostatní závazky, především rozdělení budoucích devizových transakcí dle typu transakce (prodej/nákup) Pohledávky Budoucí devizové transakce Budoucí měnové nákupy Celková sjednaná částka budoucích devizových prodejů Ostatní pohledávky: Ostatní transakce Závazky ,76 Budoucí devizové transakce Budoucí měnové prodeje Celková sjednaná částka budoucích devizových nákupů Ostatní závazky: Rezervy ,76 Ostatní transakce FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

36 KB AMETYST Akciový kapitál Úpisy Zpětné odkupy Počet jednotek Částka Počet jednotek Částka Počet jednotek emitovaných/odkoupených během fiskálního roku , , , ,51 Provize za úpis/zpětný odkup ,97 Úhrady Provize získané ze strany UCITS , Poplatky za správu Poplatky za provoz a správu (fixní poplatky) jako % průměrných čistých 1,10 aktiv: Provize za výkonnost (variabilní poplatky): částka nákladů za daný rok Přeúčtování poplatků za správu: Celková částka přefakturovaná na UCITS Rozdělení dle cílového UCITS UCITS 1 UCITS Přijaté a poskytnuté závazky Popis záruk obdržených ze strany UCITS s uvedením kapitálových záruk Záruka: Ručitel: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Záruka poskytnutá Fondu ze strany společnosti Société Générale se týká konečné hodnoty čistých aktiv, tj. dne 8. srpna 2013 nebo pokud nejde o tržní den potom následující tržní den. Tato garantovaná hodnota čistých aktiv (dále jen Garantovaná hodnota čistých aktiv ) je definována jako hodnota umožňující každému držiteli, který si upsal podíly Fondu před 8. srpnem 2008 a který požádá o odkup těchto podílů na základě hodnoty čistých aktiv dne 8. srpna 2013 nebo pokud nejde o tržní den potom následující tržní den, získat odkupní hodnotu čistých aktiv, která se rovná Referenční hodnotě čistých aktiv ( RNAV ) násobené: 100 % 60 % průměrných čtvrtletních výkonností indexu DJ Euro Stoxx 50 index, a to dle ustanovení uvedených ve statutu Popis ostatních přijatých a/nebo poskytnutých závazků... Žádné ostatní závazky FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

37 KB AMETYST Ostatní informace Současná hodnota finančních nástrojů, které jsou předmětem dočasných akvizicí: Finanční nástroje prodávané v rámci forwardových smluv o zpětném odkupu Ostatní dočasné transakce Současná hodnota finančních nástrojů zahrnujících bezpečnostní vklady (depozita): Finanční nástroje obdržené jako záruky a nezahrnuté do rozvahy: Akcie Dluhopisy Dluhové nástroje Ostatní finanční nástroje Finanční nástroje poskytnuté jako záruky a vedené v rámci původních položek: Akcie Dluhopisy Dluhové nástroje Ostatní finanční nástroje Finanční nástroje držené v portfoliu, emitované ze strany subjektů napojených na spravující společnost (fond) nebo finanční manažery (podílový fond) a UCITS spravované těmito subjekty Cenné papíry UCITS ,69 Swapy ,04 FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

38 KB AMETYST Alokace zisku (v účetní měně UCITS) Zálohy hrazené během fiskálního roku Datum Celková částka Jednotková částka Celkový daňový odpočet Jednotkový daňový odpočet Zálohy celkem Alokace hospodářského výsledku CZK CZK Nerozdělené částky Přenesené částky Přenesené úpravy Zisk , ,55 Celkem , ,55 Alokace Rozdělení Přeneseno do fiskálního roku Kapitalizace , ,55 Celkem , ,55 Informace týkající se podílů s výsledným distribučním právem Počet podílů (jednotek) v oběhu Distribuce na jeden podíl (jednotku) Daňové odpočty FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

39 KB AMETYST Zisku a ostatní charakteristické položky podílového fondu za posledních pět fiskálních let Měna subjektu UCITS CZK Čistá aktiva , ,14 Počet podílů v oběhu , ,85443 Hodnota čistých aktiv 0,9643 0,959 Rozdělení na jednotku (včetně záloh) Jednotkové daňové odpočty převedené na držitele podílů (fyzické osoby) (1) Kapitalizace na jednotku/podíl 0,010 0,008 (1) Fiskální rok byl uzavřen; dle Fiskálních pokynů Všeobecného daňového odboru ze dne 4. března 1993 bude jednotkový daňový odpočet vypočten ke dni vyčlenění dividendy, a to distribucí celkové částky fiskálních daňových odpočtů mezi cenné papíry v oběhu k danému datu. Datum vytvoření subjektu UCITS: 5. května 2008 FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

40 Kód CP Název Množství Tržní hodnota Měna kotace % Aktiv KB AMETYST 4 Investiční cenné papíry UCITS UCITS celkem Investiční cenné papíry celkem Úrokové swapy Úrokové swapy celkem Cash V BANCE NEBO NA CESTĚ V BANCE NEBO NA CESTĚ CELKEM POPLATKY ZA SPRÁVU POPLATKY ZA SPRÁVU CELKEM Hotovost celekm KB AMETYST 4 celkem EUR SGP bank CZK SGP bank Příloha KB AMETYST 4 4. Soupis UCITS FR PF Roční závěrka Fiskální rok končící dne

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ K: 24. 2. 2012 Obsah KB AMETYST 4 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7 Účetní

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 1. FORMA SKIPCP: NÁZEV: KB AMETYST FLEXI (dále FCP ) PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÝ STÁT,

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (2) Je třeba dále upřesnit způsob oceňování cenných papírů držených pro účely měnové politiky. Článek 1. Změny

OBECNÉ ZÁSADY. (2) Je třeba dále upřesnit způsob oceňování cenných papírů držených pro účely měnové politiky. Článek 1. Změny 13.3.2015 L 68/69 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/426 ze dne 15. prosince 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 COM(2014) 463 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013 {SWD(2014) 241 final} CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více