Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P"

Transkript

1 Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P ZA ROK 23 Úvod Zpráva o činnosti IBP pro hl.m. Prahu za rok 23 podává přehled o práci za uplynulý rok. Předkládané informace zahrnují výsledky z dozorčí činnosti IBP Praha jako orgánu státního odborného dozoru a z činností na úseku informatiky, analýz, rozborů, poradenských a konzultačních služeb, výchovy a vzdělávání v rámci hl.m.prahy. Činnost IBP vycházela ze stanoveného Programu činnosti IBP pro hl.m.prahu na rok 23, z potřeb regionu hl.m. Prahy, z výsledků rozborů a analýz dozorové činnosti a současně bylo přihlíženo k předloženým stížnostem a podnětům veřejnosti. Rovněž IBP Praha reagoval na mimořádné události v regionu v oblasti bezpečnosti práce. Jedná se především o šetření závažných a smrtelných úrazů. Základním úkolem IBP je především bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci, proto je činnost státního odborného dozoru orientována zejména na prevenci a prosazování opatření, která jsou učiněna v souvislosti s předcházením úrazů a újmám na zdraví, jenž vznikají v souvislosti s prací nebo během ní a vyplývají z komplexního pohledu na rizika jednotlivých činností.

2 2. Základní statistické údaje o dozorčí činnosti za rok 23 Počet provedených výkonů Inspektorátu bezpečnosti práce pro hl. m. Prahu Výkony rok 23 Prověrky organizací a podnikajících fyzických 333 osob úkoly ČÚBP Prověrky organizací a podnikajících fyzických 896 osob úkoly IBP plánované Prověrky organizací a podnikajících fyzických 513 osob úkoly IBP ostatní Šetření příčin smrtelných úrazů 8 Šetření příčin závažných úrazů (s hospitalizací 7 nad 5 dnů) Šetření příčin ostatních úrazů Prověrky organizací a šetření celkem Návrhy potřebných technických a jiných 483 opatření Stanoviska k projektovým dokumentacím 134 staveb Účast při povolování a kolaudacích staveb 86 Odňatá nebo omezená oprávnění k činnostem na VTZ Odňatá nebo omezená osvědčení k činnostem na VTZ Vyjádření k předpisům k zajištění BP a BTZ 39 Uskutečněná poradenství 761

3 Počet závad, vyřazených strojů, objektů, činností a osob podle vydaných rozhodnutí Inspektorátem bezpečnosti práce pro hl. m. Prahu Závady bez vydaného rozhodnutí ( s násobností) Závady s vydaným rozhodnutím k jejich odstranění (s násobností) Vyřazené stroje a zařízení z provozu rok Zakázané užívání výrobních a provozních prostorů Zákazy technologií Zákazy činností Zákazy práce přesčas (kromě mladistvých) Zákazy práce přesčas mladistvých Zákazy noční práce mladistvých Zákazy práce žen při ruční manipulaci a přenášení břemen 1 Zákazy práce mladistvých při ruční manipulaci a přenášení břemen Zákazy ostatních prací ženám a mladistvým

4 Pokuty uložené Inspektorátem bezpečnosti práce pro hl. m. Prahu, které nabyly právní moci v roce 23 Pokuty rok 23 Pokuty organizacím a podnikajícím fyzickým 3 osobám počet Pokuty organizacím a podnikajícím fyzickým 7.,-- osobám výše v Kč z toho za zjištěná porušení předpisů při 24 prověrkách - počet z toho za zjištěná porušení předpisů při 445.,-- prověrkách výše v Kč z toho za zjištěná porušení předpisů v příčinné 6 souvislosti s pracovním úrazem počet z toho za zjištění porušení předpisů v příčinné 255.,-- souvislosti s pracovním úrazem výše v Kč Pokuty zaměstnancům organizací a podnikajících fyzických osob - počet Pokuty zaměstnancům organizací a podnikajících fyzických osob - výše v Kč Blokové pokuty počet 11 Blokové pokuty výše v Kč 6.6,-- Návrhy na přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení nebyly v roce 23 uplatněny. 3. Vyšetřování pracovních úrazů V roce 23 bylo Inspektorátu bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu nahlášeno celkem 25 případů smrtelných pracovních úrazů pracovníků pražských firem a pracovníků firem působících na území hl. m. Prahy. Z těchto evidovaných SPÚ došlo k převedení 1 případu SPÚ do územní působnosti IBP pro Středočeský kraj a 1 byl překlasifikován z důvodu úmrtí z úrazů s hospitalizací nad 5 dnů. Oproti roku 22 došlo k nárůstu počtu smrtelných pracovních úrazů, konkrétně o 7 případů. K šetření inspektorátem bylo vybráno 14 SPÚ. V průběhu roku 23 bylo inspektorátu nahlášeno 94 případů závažných pracovních úrazů (úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci delší 5 dnů), které se staly na území hl. m. Prahy a pracovníkům pražských organizací. Z těchto evidovaných závažných pracovních úrazů došlo v průběhu roku k překlasifikování : 1 x na SPÚ, 1 x postoupeno IBP pro Středočeský kraj

5 a 1x překlasifikováno na ostatní PÚ. Oproti počtu závažných pracovních úrazů roku 22 došlo k nárůstu počtu závažných pracovních úrazů o 23 případů. K šetření inspektorátem bylo vybráno 17 případů ZPÚ. POZN.: Od došlo ke změně v klasifikaci, v posuzování závažnosti pracovních úrazů. Porovnávání počtu těžkých pracovních úrazů a závažných pracovních úrazů (dle našeho názoru) má vypovídající souměřitelnou hodnotu. Tzv. ostatních pracovních úrazů pracovníků pražských firem bylo v roce 23 zaznamenáno 5.88, ve srovnání s rokem 22 došlo k výraznému poklesu (o 34 úrazů). Přehled zdrojů a příčin zaznamenaných SPÚ v roce 23 ZDROJ POČET PŘÍČINA POČET Na počtu SPÚ se značnou a stejnou měrou podílely dopravní nehody (obdobně jako v předchozích letech - kód zdroje č.1) v 7 případech, tj. 29,2 % a pracovní, případně cestovní dopravní prostory (kód zdroje č. 4), jako zdroje pádů osob, v 7 případech, tj. 29,2 % z celkového počtu. Tuto skupinu tvoří především pracovní úrazy ve stavebnictví (pády z výšky, propady nezajištěnými otvory a pády osob v pracovních prostorách). Druhým nejčastějším zdrojem SPÚ byly jiné zdroje (kód zdroje č. 11) jako zdroje, které nelze zařadit do předchozích značek ve 4 případech, tj. 17 %.

6 Třetím nejčastějším zdrojem SPÚ byli lidé, zvířata a přírodní živly (kód zdroje č. 1) jako zdroje úmyslného i neúmyslného poškození, násilí, zranění druhou osobou ve 2 případech, tj. 8,6 % z celkového počtu. Posledními nejčastějšími zdroji SPÚ podílejícími se stejnou měrou jsou zdvihadla a dopravníky, zvedací a dopravní pomůcky (kód zdroje č. 2) v 1 případě, materiál, břemena, předměty (kód zdroje 5) v 1 případě, kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem (kód č. 8) v 1 případě a elektřina (kód zdroje 9) v 1 případě. Dohromady tvoří tyto zdroje 16 %, z celkového počtu. Nejčastější příčinou vzniku SPÚ jsou úrazy, ke kterým došlo při špatně nebo nedostatečně odhadnutém riziku práce (kód příčiny č. 14) 16 případů, tj. 66,7 % z celkového počtu. Druhou nejčastější příčinou SPÚ bylo ohrožení jinými osobami (kód příčiny č. 11) 5 případů, tj. 2,8 % celkového počtu. Třetí nejčastější příčinou SPÚ bylo používání nebezpečných postupů práce nebo způsobů práce (kód příčiny č. 8) 2 případy, tj. 8,3 % z celkového počtu. Poslední příčinou SPÚ byl vadný nebo nepříznivý stav zdroje (kód příčiny č. 1) v 1 případě, tj. 4,2 % z celkového počtu. Přehled zdrojů a příčin zaznamenaných závažných pracovních úrazů v roce 23 ZDROJ POČET PŘÍČINA POČET

7 Na závažných pracovních úrazech se nejvyšší měrou podílely úrazy zařazené do zdroje pracovní, případně dopravní prostory (kód č. 4). V roce 23 došlo ke 4 případům závažných pracovních úrazů z důvodu pádu, tj. 43,6 % z celkového počtu. Druhým nejčastějším zdrojem ZPÚ byly úrazy způsobené dopravními prostředky (kód č. 1). V roce 23 došlo k 21 případům ZPÚ při dopravní nehodě, tj. 22,9 % z celkového počtu. Třetím nejčastějším zdrojem ZPÚ byly materiál, břemena, předměty (kód zdroje č. 5). V roce 23 došlo k 11 případům ZPÚ, při kterých bylo poškozeno zdraví pracovníků materiálem, břemeny nebo předměty. Tato skupina tvoří 12% z celkového počtu. Nejčastější příčinou ZPÚ v roce 23 bylo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko práce (kód č.14). Do této skupiny bylo zařazeno 49 případů, tj. 53,4 % z celkového počtu. Druhou nejčastější příčinou ZPÚ bylo ohrožení jinými osobami (kód č. 11) 13 případů, tj.14,1% z celkového počtu. Třetí nejčastější příčinou ZPÚ byl vadný nebo nepříznivý stav zdroje (kód č.1) 11 případů, tj. 12 % z celkového počtu. Závažných pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci nad 5 dnů, které se staly ve stavebnictví, bylo v roce 23 inspektorátu ohlášeno 3. Z tohoto počtu bylo vybráno k šetření 12 případů..

8 Přehled zdrojů a příčin zaznamenaných ostatních pracovních úrazů v r. 23 ZDROJ POČET PŘÍČINA POČET Na počtu OÚ se nejvyšší měrou podílely úrazy, jejichž zdrojem byly pracovní, případně cestovní dopravní prostory (kód č. 4). Do tohoto zdroje bylo zařazeno úrazů, t. j. 29,4 % z celkového počtu. Druhým nejčastějším zdrojem byly materiál, břemena, předměty (kód 5). Do uvedeného zdroje bylo zařazeno případů, t. j. 29,2 %. Třetím nejčastějším zdrojem OÚ byly dopravní prostředky (kód č. 1). V roce 23 došlo z důvodů tohoto zdroje celkem k 655 případům, t. j. 11,1 % z celkového počtu. Nejčastější skupinou příčin vzniku ostatních pracovních úrazů byly úrazy, ke kterým došlo z důvodu špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko (kód č. 14) 3.86 úrazů, t. j. 64,7 % z celkového počtu. Na dalším místě v počtu úrazů byly úrazy zařazené do skupiny nezjištěné příčiny (kód č. ) případů, t. j. 24,2 %. Třetí nejčastější příčinou OÚ je skupina ohrožení jinými osobami ( kód č. 11) 264 případů, t. j. 4,5 % z celkového počtu. Zde se jednalo především o příčinnou souvislost s dopravní nehodou.

9 Přehled o vývoji pracovní úrazovosti za období roků Druh PÚ smrtelný Závažný (s hospit. nad 5 dnů) ) do r. 21 těžký ostatní Přijatá opatření: Inspektorát bezpečnosti práce pro hl.m. Prahu se snažil ve všech šetřených případech pracovních úrazů a havárií zjistit míru zavinění organizace, konkrétní odpovědnost jednotlivých osob i vliv samotného postiženého na úrazový děj. Po zjištění zdrojů a příčin šetřených vážných pracovních úrazů byla při prokázání zavinění organizací uložena sankční opatření. Za porušení předpisů zjištěná v souvislosti se šetřením pracovních úrazů bylo v roce 23 uloženo celkem 6 postihů právnickým a fyzickým osobám v úhrnné výši 255.,- Kč (Pozn.: postihy, které nabyly právní moci v r. 23). Nejčastěji zjišťované zdroje úrazů (vyjma dopravních nehod, které IBP nešetří), jsou zohledňovány pro zaměření výkonu státního odborného dozoru do nejvíce rizikových oblastí. Vyšetřování havárií ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů V roce 23 nebyl šetřen žádný případ havárie ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výkonu integrované inspekce podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií je součástí úkolu č Šetření stížností, oznámení a podnětů

10 1. Charakteristika podání 1.1 Počet podání V roce 23 IBP pro hl. m. Prahu obdržel celkem 69 podání, z nichž bylo dosud vyřízeno 66 (3 nevyřízené). Z roku 22 byla převedena do roku 23 3 podání. Většina podání měla charakter stížnosti. Ve srovnání s rokem 22, kdy bylo přijato 58 podání, se tedy počet podání zvýšil o 11, což odpovídá dlouholetému trendu v regionu hlavního města Prahy. IBP 3. řešil během roku 23 řadu požadavků ze strany organizací, PFO i občanů formou telefonických a osobních konzultací podmíněných aktuálními předpisy v oblasti BOZP. V roce 23 bylo přijato 8 anonymních stížností, které byly šetřeny v rozsahu dle obsahu těchto stížností a ve většině subjektech, vůči nimž stížnosti směřovaly, byl proveden výkon dozoru dle z. 174/68 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Některé stížnosti, podněty, oznámení byly IBP pro hl. m. Prahu postoupeny jinými orgány: Úřady práce -15 MČ Praha 8-1 ČÚBP stížnosti byly postoupeny vzhledem k místní příslušnosti IBP 4., 6. a 3 podání byla odložena na žádost stěžovatelů. 1.2 Předmět podání Celkem 33 stížností se týkalo pracovních podmínek (především hlava III ZP). Na oblast el. zařízení směřovaly 3 stížnosti, na oblast plyn. zařízení směřovalo 7 stížností, na oblast zdvihacích zařízení směřovaly 2 stížnosti (většinou nekvalitně provedené revize viz smluvní zakázkové vztahy nekvalitně provedené dílo). Stížností na nedodržování předpisů BOZP bylo inspektorátem 3. zaevidováno 6. Čtyři podání se týkala nevybavení zaměstnanců OOPP ve smyslu ZP, NV 495/21 Sb., 2 stížnosti se týkaly oblasti dopravy a 8 stížností činností ve stavebnictví. 2 stížnosti byly zaměřeny na pracovní prostředí a vyhl. č. 48/82 Sb. Náležitosti pro plnění podmínek ZP, NV č. 494/21 byly uplatňovány ve 3 stížnostech. V několika stížnostech byla rovněž uvedena problematika v oblasti hygienických předpisů.

Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001

Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001 Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001 Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) je orgán státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Řídí činnost

Více

Celkové souhrnné údaje

Celkové souhrnné údaje STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE Č.j. 495/.1/149/1.1/6 P Ř Í L O H A k Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí provedených státním odborným dozorem a následně inspekcí práce za rok 25 Celkové souhrnné

Více

r98 r99 r00 r01 r

r98 r99 r00 r01 r Inspektorát bezpečnosti práce pro Západočeský kraj se sídlem v Plzni ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKTORÁTU ZA ROK 2002 /zkrácená verze/ 1. Ú v o d Inspektorát bezpečnosti práce pro Západočeský kraj se sídlem

Více

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce. JUDr. Jaroslav Stádník

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce. JUDr. Jaroslav Stádník Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce JUDr. Jaroslav Stádník STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE ÚSEK INSPEKCE BOZP ODBOR INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ ÚSEK INSPEKCE PVP ÚSEK INSPEKCE NLZ KANCELÁŘ GENERÁLNÍHO INSPEKTORA

Více

Program činnosti IBP pro hlavní město Prahu pro rok 2004

Program činnosti IBP pro hlavní město Prahu pro rok 2004 Program činnosti IBP pro hlavní město Prahu pro rok 2004 1. Úvodní informace Program činnosti IBP 3.00 na rok 2004 obsahuje základní úkoly vyplývající z povinností orgánů státní správy a úkoly, kterými

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE 67. konzultační den Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE Ing. Simona ZAJÍCOVÁ metodik inspektor Úsek inspekce BOZP Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13 746 01

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 28 zařazeno provedení 2 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 2 tematických

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem č. j. 829/7.00/06/13.1 úkol č. 06.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor

Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor I. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce Opakovaný úkol, rozšířený

Více

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA STAV A VÝVOJ KONTROLY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZA ROK 2013 V ODBOROVÝCH ORGANIZACÍCH ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ ČESKÁ REPUBLIKA Zpracoval: Ing.

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Č.J. 1276/10.21/10/13.3 Úkol číslo 10. 5. 02 Z P R Á V A O Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj za rok 2009 Ing. Václava Kociánová vedoucí inspektorka

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010 OBSAH strana 1 ÚVOD 3 2 VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI V ČR 4 2.1 Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2010.. 4 2.2 Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2005

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2005 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2005 (IBP za I. pololetí

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2008

Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2008 Příloha 2-2008.doc Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2008 OBSAH strana 1 ÚVOD 3 2 VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI V ČR 4 2.1 Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2008.. 4

Více

Město Votice Komenského náměstí Votice

Město Votice Komenského náměstí Votice Město Votice Komenského náměstí 700 259 17 Votice Souhrnná zpráva o výsledcích prováděných v režimu zákona č. 255/2012 Sb., zákona o e, ve znění pozdějších předpisů Označení ního orgánu druhu Rada města

Více

R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí. R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí na rok 2006 30. prosince 2005 Schválil 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí

Více

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2005 Plzeň únor 2006 Strana Obsah 1

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 Obsah Obsah Ú vod... 11 Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 ČÁST I. - B e zpečn o st a o chra n a z d ra v í p ři p rá c i...25 1. O dborně způsobilá osoba... 26 1.1 Ú vod...26 1.2 Povinnosti

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE ZA ROK 2002 červenec 2003 O B S A H Úvodní slovo 1 Struktura a personální obsazení 1 2 Údaje o počtu nemocensky pojištěných zaměstnanců v jednotlivých

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Koláøská 451/13, 746 01 Opava

Koláøská 451/13, 746 01 Opava Koláøská 451/13, 746 01 Opava 2 0 1 3 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2013 Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ 1 Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti obsahuje statistické ukazatele pracovní

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2008

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2008 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2008 ÚNOR 2009 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2004 ÚNOR 2005 1. Ú v o d Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011 OBSAH strana 1 ÚVOD 3 2 VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI V ČR 4 2.1 Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2011.. 4 2.2 Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2006

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2006 Praha, únor 2007

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Č.j.: 1280/10.21/11/13.3 Úkol číslo 11. 5. 02 Z P R Á V A O Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj za rok 2010 Ing. Václava Kociánová vedoucí inspektorka

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

P r o g r a m. činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2006

P r o g r a m. činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2006 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Kraj Ústecký a Kraj Liberecký Č.j. : 3542/7.00/2005/11.2 P r o g r a m činnosti Oblastního inspektorátu práce 7.00 na rok 2006 13. prosince 20 1 ROČNÍ PROGRAM KONTROLNÍCH

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Z P R Á V A O Č I N O S T I I B P

Z P R Á V A O Č I N O S T I I B P Z P R Á V A O Č I N O S T I I B P pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové za rok 2003 1. Úvod Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2007

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2007 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2007 1 OBSAH strana 1 ÚVOD 3 2 VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI V ČR 4 2.1 Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2007.. 4 2.2 Hodnoty ukazatelů smrtelné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč. Husova Náměšť nad Oslavou. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč. Husova Náměšť nad Oslavou. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč Husova 579 675 71 Náměšť nad Oslavou Identifikátor školy: 600 122 344 Termín

Více

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány ve výši 50 545 091,70 tis. Kč, byly splněny do výše 50 077 522,65 tis. Kč, tj. na 99,07 % RU.

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 2 0 1 4 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 Zpracováno Státním úøadem inspekce práce Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce

Více

vydáno: kvìten 2016 Zpráva o pracovní úrazovosti v Èeské republice v roce 2015

vydáno: kvìten 2016 Zpráva o pracovní úrazovosti v Èeské republice v roce 2015 vydáno: kvìten 2016 2 0 1 5 Zpráva o pracovní úrazovosti v Èeské republice v roce 2015 Předkládaná Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2015 - je vypracována na základě - statistických

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I.

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2011 ÚNOR 2012 1 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Hodnotící zpráva

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Hodnotící zpráva Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2012 2013 Hodnotící zpráva Cílem Hodnotící zprávy je podat vládě

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Inspektorát bezpečnosti práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň

Inspektorát bezpečnosti práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň Inspektorát bezpečnosti práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKTORÁTU BEZPEČNOSTI PRÁCE ZA ROK 2004 Plzeň únor 2005 Strana Obsah

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2007

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2007 ÚNOR 2008 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2005

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2005 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2005 1 OBSAH strana 1 ÚVOD.. 3 2 VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI V ČR.. 4 2.1 Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2005.. 4 2.2 Hodnoty ukazatelů smrtelné

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2013

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2013 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2013 Přehled plnění požární prevence HZS JmK za rok 2012 Kontrolníčinnost Kontrolní akce HZS JmK v roce 2012 Právnické a podnikající fyzické osoby Komplexní

Více

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011 Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor: 600 144

Více

Pokuty na úseku bezpečnosti práce

Pokuty na úseku bezpečnosti práce 5.6.2.1. Pokuty na úseku bezpečnosti práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/zakladni-povinnostizamestnavatele-v-oblasti-bozp/pokuty-na-useku-bezpecnosti-prace Zákon č. 251/2005 Sb. rozděluje přestupky

Více

Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006 Ministerstvo vnitra je resort, do jehož působnosti patří i boj s trestnou činností policistů,

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Státní správa -inspekce práce a činnosti ITI Praha

Státní správa -inspekce práce a činnosti ITI Praha SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 20 Státní správa -inspekce práce a činnosti ITI Praha Obsah 1 Úvod 2 2 Inspekce práce a činnost ITI Praha 3 3 Další činnosti

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Vodní 21, 370 06 České Budějovice Telefon: 387 424 271, Fax: 387 843 419, e-mail: budejovice@oip.cz Z P R Á V A

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. za rok 2013

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. za rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2013 Zpracoval: útvar OKI Schválil: vedoucí inspektor Ing. Jaroslav

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky. v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky. v oblasti poskytování informací Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, Plzeň

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, Plzeň Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2007 Plzeň únor 2008 Strana Obsah 1

Více

Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015

Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD MĚSTA BRNA, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 Počet kontrol, uložené blokové pokuty V roce 2015 provedl Živnostenský úřad města Brna

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2015

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2015 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje BRNO 2015 Přehled plnění požární prevence HZS JmK za rok 2014 Kontrolní činnost Počet kontrolních akcí u právnických a podnikajících fyzických osob porovnání

Více

Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004

Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004 Příloha 2-2004.doc Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004 1 OBSAH Strana ÚVOD 3 1 PŘEHLED UKAZATELŮ.. 3 1.1 Absolutní ukazatele. 3 1.2 Relativní ukazatele.. 4 2 VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI

Více

INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ se sídlem v Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ se sídlem v Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ se sídlem v Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem Zpráva o činnosti Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem za rok

Více

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková V novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nabyl právní účinnosti dne 1. ledna 2007,

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností PLP3SM0 Vyřizování stížností Obsah: 1. Účel... 2 2. Platnost dokumentu... 2 3. Použité zkratky a pojmy... 2 4. Odpovědnosti a pravomoci... 2 5. Vyřizování stížností... 2 5.1 Druhy stížností a jejich obsah...

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Tabulková část přílohy. (rok 2004)

Tabulková část přílohy. (rok 2004) Tabulková část přílohy (rok 2004) 1 Seznam tabulek číslo tabulky název str. 2 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR 3 3 (kraje) Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004 podle krajů 4 3 (IBP)

Více

Úrazy ve školách a školských zařízeních

Úrazy ve školách a školských zařízeních Úrazy ve školách a školských zařízeních 1. pololetí školního roku 2006/2007 ČŠI, květen 2007 Školský zákon o BOZ a o úrazech 29 odst. 2 Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí,

Více