Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G."

Transkript

1 OBSAH Identifikační údaje.. 2 Charakteristika školy... 3 Charakteristika ŠVP Učební plán.. 11 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura Anglický jazyk. 27 Konverzace v anglickém jazyce.. 41 Překladatelství a tlumočnictví.. 50 Francouzský jazyk Italský jazyk. 68 Německý jazyk 80 Ruský jazyk. 94 Španělský jazyk Matematika Fyzika Chemie. 157 Biologie 164 Geografie. 176 Geologie Základy společenských věd. 198 Dějepis. 209 Hudební výchova. 221 Výtvarná výchova 229 Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Seminář a cvičení z matematiky Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář z biologie Latina nepovinný předmět 282 Hodnocení ţáků a autoevaluace školy. 288

2 Identifikační údaje Název ŠVP Vzdělávací program Forma vzdělávání Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G. Čtyřletý Denní Předkladatel Název školy: Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa školy Gorkého 867, Pardubice IČO Identifikátor právnické osoby: IZO Ředitel školy: Ing. Bohumír Blaţek Kontakty: telefon: , fax: Koordinátor tvorby ŠVP: Ing. Bohumír Blaţek telefon: fax: Zřizovatel: Název ACADEMIA, s.r.o. Adresa Gorkého 867, Pardubice Ředitel společnosti: Ing. Josef Krčil Kontakty: telefon: , fax: web: Platnost dokumentu od: počínaje 1. ročníkem V Pardubicích dne 31. srpna 2009 Ing. Bohumír Blaţek ředitel školy

3 Charakteristika školy Stručná charakteristika školy, velikost a vybavení školy Škola vznikla v roce Jedná se o školu víceoborovou, která má kapacitu 480 ţáků denní formy vzdělávání, to je 16 tříd, z toho kapacita gymnázia činí 120 ţáků (1 třída v ročníku). Školní budova je velmi prostorná, všechny vzdělávací obory mají svoje specializované učebny. Její součástí jsou 4 jazykové učebny, 5 moderních učeben informačních a komunikačních technologií. Všechny kmenové třídy, odborné učebny a kabinety jsou propojené do školní počítačové sítě a jsou napojeny na internet a centrální kopírovací zařízení. Ve všech kmenových a odborných učebnách, které jsou určeny pro výuku ŠVP Gymnázium-ţivé jazyky AGYS, jsou zabudovány dataprojektory s počítači a v některých učebnách (jazykové učebny, učebna přírodních věd a 1 kmenová učebna) jsou pro výuku k dispozici i interaktivní tabule. Učebny v kapacitě odpovídají poţadavkům BOZP nebo umoţňují dělení tříd na skupiny. Pronajaté prostory pro výuku tělesné výchovy jsou vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním. Škola má i prostory pro uloţení učebních a jiných pomůcek a prostory a kabinety pro přípravnou práci učitelů vybavené odpovídajícím úloţným nábytkem. Ve škole je zřízena knihovna. Nezbytnou součástí jsou i prostory pro řízení školy (ředitelna, sekretariát, zasedací místnost), prostory pro osobní hygienu ţáků i vyučujících. Škola je vybavena i zařízením pro odkládání oděvu a obuvi. Pro stravování vyuţívají ţáci školní jídelnu v Domově mládeţe v blízkosti školy. Pitný a stravovací reţim v době výuky je řešen pomocí automatů. V době volna mohou ţáci vyuţívat také informačního kiosku(volný přístup k výpočetní technice a internetu). Pro ţáky je zajištěna moţnost kopírování studijních textů pomocí kopírovací techniky, která je umístěná na chodbě a je připojena do školní sítě. Veškeré prostory školy jsou vybaveny víceúčelovým estetickým moderním a funkčním nábytkem a učebními pomůckami. Kaţdoročně dochází k dalším úpravám, které sledují postupnou obnovu a rozšiřování dalších technických novinek, které zlepšují úroveň výuky a prostředí školy. K estetickému vzhledu školy přispívá i vybavení chodeb obrazy, květinovou výzdobou a tematickými nástěnkami. Charakteristika pedagogického sboru Za 15 let existence školy se nám podařilo vytvořit stabilizovaný, plně kvalifikovaný profesionální pedagogický tým pracovníků, jehoţ předností je i početné zastoupení muţů. Škola nabízí výuku 7 cizích jazyků : anglického, francouzského, italského, německého, ruského, španělského jazyka a latiny. Mnoho učitelů si neustále doplňuje a rozšiřuje vzdělání dalším studiem na vysokých školách nebo v různých seminářích či odborných kurzech. Výchovným a studijním problémům se věnují výchovná poradkyně a protidrogový preventista. Kromě 30 interních učitelů na škole působí i vyučující z univerzit z Hradce Králové a Pardubic a zahraniční učitelé, kteří vyučují konverzaci v cizím jazyce a vedou semináře pro přípravu na zkoušky s mezinárodní platností. Všichni učitelé pracují v předmětových komisích.

4 Charakteristika žáků Ředitelství školy má snahu, aby ve škole bylo po jedné třídě čtyřletého gymnázia v ročníku. Vzhledem k zaměření oboru vzdělání na výuku cizích jazyků s preferencí anglického jazyka, zde studují ţáci nejenom z Pardubic, ale i ţáci z dalších částí České republiky. V blízkosti školy je internát. Atmosféra mezi ţáky je velmi přátelská. Jednotliví ţáci mají nadstandardní zájem o výuku anglického jazyka i dalších cizích jazyků. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola spolupracuje velmi intenzivně se 7 školami v zahraničí: v Bruselu, v Silvolde v Nizozemí, v Regensburgu v SRN, v Itálii v Rivě, v Trentu a v Monopoli, ve Španělsku v Cordobě. Podle zájmu ţáků se organizují pravidelně tematické poznávací zájezdy a výměnné pobyty do anglicky, německy, italsky a francouzsky mluvících zemí. Ţáci naší školy se pod vedením vyučujících zapojili společně s některými partnerskými školami do mezinárodního projektu COMENIUS. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Jednotlivé náměty a připomínky sociálních partnerů jsme vyuţili při tvorbě ŠVP. V průběhu existence školy jsme navázali velmi úzkou spolupráci s řadou partnerů. Jedná se nejen o bankovní instituce, pojišťovny, auditory a daňové poradce, ale i firmy a instituce, ve kterých jiţ pracují absolventi naší školy. Máme velmi dobrou spolupráci s Magistrátem města Pardubice, s Městským obvodem V, s Krajským úřadem Pardubického kraje. Díky této spolupráci jsou vytvořeny podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů, zejména tím, ţe zprostředkovány nejnovější praktické informace a zkušenosti jak pro učitele tak pro ţáky.zástupci institucí se zúčastňují významných akcí školy a umoţňují tematické exkurze pro jednotlivé předměty. Tím získáváme i zpětnou vazbu o tom, jak jsou naši ţáci v rámci výuky cizích jazyků a dalších disciplín připraveni pro vstup na VŠ a do praxe. Schůzky rodičů se konají 2x za školní rok, v listopadu a v dubnu. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím studijních průkazů, případně osobně při individuálních konzultacích. Základní údaje o chodu školy a organizaci školního roku je moţné nalézt na webových stránkách školy. Na škole pracuje také školská rada. Škola spolupracuje s Univerzitou Pardubice a Univerzitou Hradec Králové, jejichţ studenti absolvují svoji pedagogickou praxi pod vedením našich učitelů. Zástupci jednotlivých fakult Univerzity Pardubice jsou kaţdoročně zváni na besedu o moţnostech studia v Pardubicích. Na základě smlouvy s regionální akademií CISCO při UP je naše škola lokálním školicím střediskem. Škola je také členem CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION a regionálním střediskem Microsoft Partners in Learning Center of Education pro oblast Pardubického kraje. Škola je členem Sdruţení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Čtyřletý vzdělávací program má všeobecné zaměření s rozšířenou výukou anglického jazyka. Vybrané předměty (matematika, geografie, biologie a vybrané kapitoly z dějepisu) jsou vyučovány v anglickém jazyce. Studium ŠVP Gymnázium-ţivé jazyky je zaměřeno na překladatelství a tlumočnictví. V jazykové přípravě je kladen důraz na výuku anglického jazyka, jehoţ hodiny jsou doplněny výukou vedenou rodilým mluvčím. Ţáci s nejlepšími

5 výsledky v anglickém jazyce mají moţnost zakončit studium mezinárodně platnou zkouškou FCE. Podobně jsou někteří ţáci připravováni i na mezinárodní zkoušku z francouzštiny A2, B1. Příprava na tyto zkoušky je ţákům poskytnuta zdarma, stejně jako další prohloubení jazykových znalostí formou nepovinných předmětů (latina, 3. cizí jazyk). Jazyková výuka je důleţitou prioritou vzdělávacího programu. Obohacena rodilými mluvčími, výměnnými pobyty a poznávacími zájezdy umoţňuje v budoucím vysokoškolském studiu účast v mezinárodních programech (Erasmus, Sokrates) a výrazně rozšiřuje moţnost uplatnění absolventa na trhu práce. Absolvent nalezne uplatnění na trhu práce daleko snadněji neţ člověk bez jazykových znalostí a dovedností, které tento obor umoţňuje získat. ŠVP gymnázium-ţivé jazyky připravuje ţáky ke studiu na vysokých školách s tím, ţe povýší přípravu ţáků na studium na VŠ nejenom v České republice, ale i na zahraničních vysokých školách. Tento obor má celorepublikovou působnost. Zavedení tohoto vzdělávacího programu odpovídá světovému trendu. Česká republika vstoupila do EU, a proto se musí rychleji a razantněji přizpůsobit situaci ve vzdělání a výuce jazyků, která je ve státech EU. Výhodou tohoto programu je to, ţe je v této formě vyučován pouze na několika málo školách v ČR, a můţeme říci, ţe má celorepublikovou působnost a dosah. Vzhledem k jednoznačným prioritám výuky jednotlivých předmětů v cizím jazyce se zaměřením na tlumočnictví a překladatelství, předpokládáme obrovské moţnosti uplatnění a realizaci absolventů na vysokých školách a vytvoření velmi dobrého základu spojeného s dalším studiem při hledání pracovního místa na velmi širokém pracovním trhu Evropy. Zaměření gymnázia rovněţ předurčuje moţnost uplatnění odborných jazykových znalostí v překladatelské a tlumočnické sféře, veřejné a státní správě, cestovním ruchu, ale i v zahraničních institucích a firmách. Profil absolventa Absolvent - je tolerantní a umí být i kritický k názorům druhých, k jiným lidem a kulturám - dokáţe si stanovit ţivotní cíle na základě analýzy svých vlastních moţností a schopností - umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání - získané vědomosti a dovednosti dokáţe vzájemně propojit a vyuţít v praktickém ţivotě - chrání své zdraví a dokáţe účinně pomoci druhým, má pozitivní vztah ke světu, úctu k ţivotu, respekt k právu druhých, zodpovědnost k sobě, k druhým, ale i k prostředí, ve kterém ţije - vyznačuje se morálními vlastnostmi - zodpovědností, úctou, slušným vystupováním - ovládá na profesionální úrovni anglický jazyk a velmi dobře ještě jeden další světový jazyk - umí pohotově reagovat na běţné ţivotní situace za pouţití základních i nadstandardních jazykových prostředků - je schopen svůj projev přizpůsobit i náročnějším lexikálním poţadavkům, ovládá tedy nejen spisovnou stránku jazyka, ale i výrazy hovorové - je schopen diskutovat, zdůvodňovat, přesvědčovat, dotazovat se, řídit diskuzi atd. - je schopen tlumočení v rámci obsahové náplně probraných tematických okruhů - ovládá základní překladatelské postupy

6 - umí samostatně pracovat s cizojazyčnými materiály a je schopen připravit projekt nebo seminární práci v cizím jazyce - má celkový přehled v hlavních oborech přírodních věd, v české a světové literatuře a historii, ekonomii a společenských vědách - umí vyhledávat informace, třídit informace a efektivně jich vyuţívat a pracovat s nimi - je schopen spolupracovat s odbornými institucemi a musí být schopen týmové práce i samostatného plnění úkolů - jedná svobodomyslně, otevřeně, ale i slušně s ohledem na morální pravidla společnosti - disponuje jak všeobecnými znalostmi, tak jazykovými znalostmi a bude připraven pro studium na vysokých školách, či vyšších odborných školách v České republice i v zahraničí Organizace přijímacího řízení Přijímaní ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a splnění kritérií stanovených ředitelem školy pro přijímací řízení na příslušný školní rok. Přijímací řízení vychází z výsledku předchozího vzdělávání. Základní prioritou sledovanou při přijímacím řízení jsou obecné studijní předpoklady uchazeče. Podrobná kritéria pro přijímací řízení jsou vţdy zveřejněna na webových stránkách školy. Zdravotní způsobilost uchazeče není poţadována. Organizace maturitní zkoušky Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Společná část maturitní zkoušky Obsahuje 3 zkoušky a vyplývá ze školského zákona a příslušné vyhlášky a je organizovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Naše škola připravuje své ţáky u třetího předmětu na moţnost výběru volitelné zkoušky z matematiky nebo občanského základu. Předměty společné části jsou 1. Český jazyk a literatura-komplexní zkouška 2. Cizí jazyk-komplexní zkouška 3. Třetí povinná zkouška - ţák si volí z předmětu: - Matematika - Občanský a společenskovědní základ - Informatika Nepovinné zkoušky společné části Ţáci mohou skládat dále maximálně 3 nepovinné zkoušky z nabídky za stejných podmínek jako zkoušky povinné.

7 Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 různých povinných zkoušek. Předměty profilové části jsou: 1. Překladatelství a tlumočnictví tuto zkoušku koná povinně kaţdý ţák. 2. Dále si ţák zvolí 2 různé předměty z nabídky povinných předmětů stanovených ředitelem školy: - další cizí jazyk - matematika - dějepis - základy společenských věd - fyzika - chemie - biologie - informační a komunikační technologie Pokud uvedené předměty nebyly zvoleny ve společné části. Nepovinné zkoušky profilové části Kaţdý ţák můţe skládat dále maximálně 2 nepovinné maturitní zkoušky.volit můţe podle vlastního zájmu z nabídky předmětů stanovených ředitelem školy. Výchovné a vzdělávací strategie - vysoká úroveň výuky a vyuţití cizích jazyků - příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám - moţnost účasti v zahraničních projektech - individuální přístup k ţákům - neformální klima školy - zahraniční učitelé - nabídka nepovinných předmětů a kurzů - variabilita studia - nabídka volitelných předmětů - důraz na týmovou práci - zlepšování technického a materiálního vybavení školy - zlepšování prostředí pro ţáky a vyučující - moţnost samostatné i ústní prezentace - vyuţití školního časopisu AGYS TIMES jako prostředku komunikace mezi ţáky a učiteli - pořádání akcí připomínajících lidové tradice (vánoční a velikonoční pásmo) - pořádání sportovních soutěţí - pořádání jazykových a přírodovědných olympiád

8 Rozvíjení klíčových kompetencí v našem programu Kompetence k učení - motivace ţáků k učení, ukázkami vyuţití učiva v praxi - zařazování práce s odbornými a zahraničními časopisy, s cizojazyčnou literaturou a internetem přímo ve vyučovacích hodinách - vedení ţáků k samostatnosti při vytváření referátů a prezentací - zapojení do projektů Kompetence k řešení problému - vedení ţáků k vyuţívání učiva z jiných předmětů (mezipředmětové vztahy) - vyuţití seminárních forem výuky - umoţnění ţákům interpretovat získané informace prezentace na webových stránkách školy Kompetence komunikativní - moţnost přístupu ţáků k dostupným prostředkům komunikace pouţívání ICT uvnitř školy, webové stránky školy, tříd - vyuţití ţákovské knihovny a cizojazyčné knihovny - posílení komunikačních témat v základu společenských věd, českém jazyku a literatuře a v cizích jazycích, praktické úlohy v předmětu překladatelství a tlumočnictví - komunikace v anglickém jazyce v předmětu matematika, biologie, geografie a částečně i v dějepisu - poskytnutí ţákům vysoké úrovně výstupních komunikačních schopností v anglickém jazyce a dalších cizích jazycích zahraniční studijní výměnné pobyty, povinnost prezentací prací v povinném profilovém cizím jazyce Kompetence sociální a personální - poskytnutí ţákům moţnosti hodnotit vlastní reálné schopnosti - skupinové metody výuky - individuální úkoly - posilování metod k vytváření hodnotných mezilidských vztahů zapojení ţáků do humanitárních akcí - vedení ţáků k pozitivnímu vztahu ke zdraví, ţivotu a zdravému ţivotnímu stylu přednášky a besedy, charitativní sbírky, sportovní aktivity, sportovní soutěţe - vedení ţáků k ochraně ţivotního prostředí Kompetence občanská - vedení ţáků ke stanovení perspektivních cílů nabídka profilových maturitních zkoušek - spolupráce s vysokými školami, semináře

9 - vedení ţáků k toleranci a respektování různorodých hodnot člověka besedy, přednášky, filmová a divadelní představení, exkurze, humanitární akce - vedení ţáků k uvědomělému poskytování účinné pomoci druhým a postupného zapojování do občanského ţivota okolí a společnosti - účast ţáků na akcích města Kompetence k podnikavosti - vedení ţáků ke schopnosti rozhodovat o jejich dalším vzdělávání a budoucí profesi besedy - učení ţáků vyhodnocovat informace o vzdělávání a práci práce s informačními zdroji, exkurze a besedy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţování ţáci: a) se zdravotním postiţením (tělesným, zrakovým, sluchovým ) b) se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobé onemocnění, lehčí zdravotní poruchy ) c) se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením) Pokud je předpoklad zvládnutí náročného středoškolského studia zakončeného maturitou, je moţné individuálně integrovat tyto ţáky v běţných třídách. Moţnost integrace však vychází: - z prostorových moţností školy není vybudován bezbariérový přístup - ŠVP předpokládá moţnost integrace ţáků s lehčími tělesnými postiţeními - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, lékaři, psychologové) - dle potřeb a na základě lékařských doporučení ve spolupráci s rodiči ţáků zajištění individuálních vzdělávacích plánů, pokud to postiţení ţáků vyţaduje - zajištění individuálního přístupu k ţákům se zdravotním postiţením - obdobně jako u ţáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním moţnost vyuţívání konzultačních hodin, konzultace s psychologem v případě ohroţení ţáků sociálně patologickými jevy - u ţáků se specifickými vývojovými poruchami učení jsou vyuţívány upravené vyučovací metody a metody prověřování - ţáci s tělesným postiţením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní ţáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíţí ke stanovisku odborného lékaře - v kaţdém případě je uplatňován individuální přístup k ţákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaţí se o jejich rozvoj Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných - účast na projektech včetně mezinárodních - podpora účasti na soutěţích olympiády a SOČ - vhodné formy a metody práce - zařazení do zahraničních výměnných pobytů

10 Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou zařazená do předmětů a činností dle následujícího přehledu. Konkrétní zapracování do jednotlivých předmětů je součástí osnov jednotlivých předmětů. Průřezové téma Tématický okruh Realizace integrace do předmětu: Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti CJL, cizí jazyk, KAJ, PAT, MAT, FYZ, BIO, GEL, ZSV, HUV, VYV, TEV Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problému Sociální komunikace CJL,MAT, cizí jazyk, JAK, PAT FYZ, BIO, GEL, ZSV CJL, cizí jazyk, KAJ, PAT, MAT, FYZ, BIO, DEJ, ZSV Morálka všedního dne CJL, BIO, ZSV, TEV, IKT Spolupráce a soutěţ CJL, cizí jazyk, KAJ, PAT, ZSV, TEV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Globalizační a rozvojové procesy Cizí jazyk, KAJ, PAT, BIO, GEO, ZSV, IKT Globální problémy, jejich příčiny a důsledky CJL, cizí jazyk, KAJ, PAT, BIO, GEO, ZSV Humanitární pomoc a mezinárodní ZSV, DEJ, GEO, IKT spolupráce Ţijeme v Evropě CJL, cizí jazyk, KAJ, PAT, BIO, GEO, ZSV, DEJ, HUV a VYV Vzdělávání v Evropě a ve světě Cizí jazyk, KAJ, PAT, ZSV, CJL Multikulturní výchova Základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR a Evropě Cizí jazyk, CJL, PAT, GEO, ZSV, DEJ, HUV, VYV, KAJ Psychosociální aspekty interkulturality Cizí jazyk, CJL, PAT, GEO, ZSV, KAJ Vztah k multilingvní situaci a spolupráci mezi lidmi z různého CJL, vizí jazyk, PAT, GEO, ZSV, DEJ, KAJ kulturního prostředí Eviromentální výchova Problematika vztahů organismu a prostředí CJL, PAT, FYZ, CHE, BIO, GEL, ZSV, DEJ, KAJ Člověk a ţivotní prostředí CJL, cizí jazyk, PAT, FYZ, CHE, BIO, GERO, GEL, ZSV, DEJ, IKT Ţivotní prostředí ČR FYZ, CHE, BIO, GEO, GEL Mediální výchova Média a mediální produkce CJL, cizí jazyk, MAT, GEO, ZSV, DEJ, HUV, KAJ Mediální produkty a jejich významy CJL, cizí jazyk, MAT, GEO, ZSV, DEJ, HUV, IKT, KAJ Uţivatelé CJL, GEO, ZSV, DEJ, HUV, IKT Účinky CJL, GEO, ZSV, DEJ, HUV Role médií v moderních dějinách CJL, DEJ, ZSV, cizí jazyk, HUV

11 UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělávání: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: K/41 Gymnázium Gymnázium-ţivé jazyky AGYS střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. Povinné vyučovací předměty Základní Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk ANJ 6 (6) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 21 Konverzace v anglickém jazyce KAJ - 1(1) 1(1) 1(1) 3 Překladatelství a tlumočnictví PAT - - 2(2) 3(3) 5 Další cizí jazyk DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12 Matematika * MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie * BIO Geografie * GEO Geologie GEL Základy společenských věd ZSV Dějepis * DEJ Hudební/výtvarná výchova HUV/VYV 2(2) 2(2) Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie IKT 2(2) 2(2) 1(1) - 5 Volitelné předměty Seminář 1 1(1) 3(3) 4 Seminář 2 1(1) 3(3) 4 Celkem B. Nepovinné vyučovací předměty

12 Poznámky k učebnímu plánu 1. Ve škole se vyučují dva cizí jazyky. Prvním cizím jazykem je anglický jazyk. Dalším cizím jazykem můţe být francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk nebo španělský jazyk. 2. Předměty matematika*, biologie*, geografie* a vybrané kapitoly z předmětu dějepis* se vyučují v anglickém jazyce. Maturitní zkoušky z těchto předmětů ţáci konají v českém jazyce. 3. Ţák si na základě vlastní volby vybere předmět hudební výchova nebo výtvarná výchova. 4. Ve 3. a 4. ročníku jsou zařazeny do učebního plánu volitelné předměty. Ţák si vybere z nabídky seminář 1 (seminář a cvičení z matematiky, seminář z dějepisu) a seminář 2 (společenskovědní seminář, seminář z biologie) vţdy po jednom předmětu. Výuka vybraného volitelného předmětu začne ve 3. a bude pokračovat ve 4. ročníku. 5. Pro dělení předmětů jsou v plánu pouţity následující symboly: - není-li za počtem hodin uveden v závorce další údaj, třída se při vyučování nedělí, - je-li za počtem hodin uveden v závorce další údaj, potom tato hodnota určuje počet dělených hodin. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu s BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd. 6. O minimálním počtu ţáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle moţností školy. Maximální počet ţáků je omezen charakterem předmětu. 7. Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy. Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyţařský výcvik 1 Sportovně turistický kurz 1 Maturitní zkouška 2 Časová rezerva Celkem týdnů Poznámky Škola zařadí podle podmínek lyţařský výcvik a sportovně turistický kurz. Kurzy se organizují v souladu s metodickým pokynem MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j / ze dne ). Kurzy mohou být organizovány i v jiném ročníku, neţ je uvedeno v přehledu.

13 Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium Gymnázium-živé jazyky AGYS RVP Vzdělávací oblasti Ročník Vzdělávací obory Jazyk a jazyková komunikace Minimální časová dotace za 4 roky ŠVP Vyučovací předmět Ročník Skutečná časová dotace za 4 roky Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura P P P P 12 Cizí jazyk P P P P 12 Anglický jazyk Konverzace v ANJ Překladatelství a tlumočnictví Další cizí jazyk P P P P 12 Další cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace P P P V 10 Člověk a příroda P P V V Fyzika Fyzika Chemie Chemie Biologie Biologie Geografie Geografie Geologie 36 Geologie Člověk a společnost P P V V Občanský a společenskovědní základ Základy společenských věd Dějepis Dějepis Člověk a svět práce X X Umění a kultura P P V V 4 Hudební obor/ Výtvarný Hudební/výtvarná výchova obor Člověk a zdraví P P P P 8 Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví X X Informatika a informační a komunikační technologie V V V V 4 Volitelné vzdělávací aktivity Informační a komunikační technologie V V P P 8 Seminář 1 (SCM,SED) Seminář 2 (SVS, SEB) Průřezová témata X X Disponibilní časová dotace 26 Celková povinná časová dotace

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. Gorkého 867, 530 02 Pardubice

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. Gorkého 867, 530 02 Pardubice Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. Gorkého 867, 530 02 Pardubice Školní vzdělávací program Gymnázium-živé jazyky Čtyřletý vzdělávací program čj.: ŠVP 1/1/2009 ŠVP GY

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP OBSAH Úvodní identifikační údaje o ŠVP.. 2 Profil absolventa.. 3 Charakteristika ŠVP.. 10 Učební plán.. 18 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura. 21 Anglický jazyk.. 33 Konverzace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní jazykové gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Šestiletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Šestiletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Šestiletý vzdělávací program Multikulturní jazykové gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Strategie rozvoje školy

Strategie rozvoje školy Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Strategie rozvoje školy 2015-2019 Projednáno na ped. radě dne 20. 6. a 26. srpna 2014 a 26.8.2015 Vize školy ZŠ Václava Havla Poděbrady,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Školský vzdělávací program GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 1.2 Vzdělávací program:... 4 1.3

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. ( elektronická verze )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. ( elektronická verze ) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 ( elektronická verze ) OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.................................................. 12 1.1

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více