ODŮVODNĚNÍ. I. Obecná část

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ. I. Obecná část"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ I. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (malá RIA) 1. Důvod předložení 1.1. Název Návrh vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Návrh vyhlášky je předkládán Ministerstvem zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) na základě zmocnění podle 120 k provedení 11 odst. 6 zákona č../... Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností Identifikace problému Podle 11 odst. 6 zákona o zdravotních službách musí být zdravotnické zařízení pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám podle 2 odst. 2 písm. d) až f) zákona o zdravotních službách. Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, týkající se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením, na vybavení kontaktního pracoviště a v případě lékárenské péče poskytované v odloučeném oddělení výdeje léčiv i na místo poskytování péče, má stanovit prováděcí právní předpis. K jeho vydání je zákonem o zdravotních službách zmocněno ministerstvo. Splnění požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení je podle zákona o zdravotních službách jednou ze základních podmínek pro poskytování zdravotních služeb. Za jejich splnění odpovídají poskytovatelé zdravotních služeb a jejich splnění je posuzováno příslušným správním úřadem v rámci rozhodování o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a v rámci kontroly dle příslušných ustanovení zákona o zdravotních službách. Předmětem navrhované právní úpravy jsou požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (dále jen zdravotnické zařízení ). Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení jsou doposud upraveny vyhláškou č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení), ve znění vyhlášky č. 234/2011 Sb., vydanou podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

2 Zákonem o zdravotních službách bude vyhláška č. 221/2010 Sb. zrušena. Stanovení cílů (žádoucího stavu), kterých má být dosaženo 1. Stanovení požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantní, jednodenní, lůžkové a lékárenské péče, zdravotnické dopravní služby, zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče a požadavků na vybavení kontaktních pracovišť domácí péče pro poskytování zdravotních služeb, které zohledňují současné medicínské poznatky a diagnostické a léčebné postupy. Jedná se o minimální požadavky na vybavení, jimiž není omezena možnost dalšího vybavení zdravotnických zařízení, které je potřebné pro spektrum poskytovaných zdravotních výkonů a činností nebo pro zvýšení kvality a bezpečí zdravotních služeb. 2. Stanovení požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení bez rozlišování, zda je poskytovatelem zdravotních služeb stát, územní samosprávný celek, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba. 3. Pregnantní vyjádření objektivních a přezkoumatelných kritérií, na základě nichž bude nadále rozhodováno o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb tak, aby praxe správních úřadů byla jednotná a správní uvážení v rámci řízení bylo omezeno na nezbytnou míru a rozhodnutí tak bylo snadněji přezkoumatelné. Zhodnocení rizik, která jsou spojena s nečinností Ministerstvo odpovídá za náležitou právní úpravu v oboru své působnosti včetně právní úpravy prováděcími právními předpisy, které je povinno vydat v souladu se zákonným zmocněním. Pokud nebude vydán uvedený prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách, nebudou po zrušení vyhlášky č. 221/2010 Sb. vytvořeny potřebné právní podmínky pro zajištění jednotného technického a věcného vybavení zdravotnických zařízení v návaznosti na obor, druh, rozsah a formu poskytované zdravotní péče, které je nezbytné pro zajištění její kvality a bezpečí. Tento stav by se negativně projevil rovněž v řízení o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a při provádění kontroly technického a věcného vybavení zdravotnických zařízení. Docházelo by tak i nadále k nerovnosti mezi poskytovateli zdravotních služeb a k nejednotné praxi správních orgánů příslušných k vydání oprávnění. 2. Návrh variant řešení 2.1. Návrh možných řešení včetně varianty nulové Nulová varianta Tuto variantu nelze uplatnit s ohledem na potřebu naplnit uvedené zákonné zmocnění pro dosažení sledovaných cílů. Vydání vyhlášky S ohledem na potřebu naplnit uvedené zákonné zmocnění v plném rozsahu je jedinou možnou variantou vydání vyhlášky. 2

3 Návrh vyhlášky je zpracován na principu stanovení jednotných podmínek pro všechny poskytovatele zdravotních služeb a vytváří předpoklady pro rovný přístup fyzických a právnických osob k poskytování zdravotní péče. Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jsou stanoveny v návaznosti na poskytovanou zdravotní péči podle oboru, druhu a formy bez rozlišování, zda je poskytovatelem zdravotních služeb stát, územní samosprávný celek, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, nebo zda jde o nemocnici fakultní či menší nemocnici městskou Dotčené subjekty Dotčenými subjekty budou především poskytovatelé zdravotních služeb, kteří budou mít povinnost zajistit splnění stanovených požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. Další skupinou dotčených subjektů budou krajské úřady a další správní orgány, do jejichž působnosti bude náležet rozhodování o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a provádění kontroly splnění požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 3.1. Identifikace nákladů a přínosů Nová právní úprava nepřináší žádné podstatné věcné změny oproti vyhlášce č. 221/2010 Sb. V některých případech jsou požadavky na vybavení nižší než požadavky stanovené ve stávajícím právním předpisu, a to s ohledem na poznatky získané při jejím uplatňování a podněty odborné zdravotnické veřejnosti. Při tvorbě vyhlášky byla věnována maximální pozornost konzultacím s odbornými společnostmi a profesními organizacemi sdružujícími zdravotnické pracovníky a poskytovatele zdravotní péče tak, aby byl zjištěn současný stav vybavení zdravotnických zařízení a požadavky byly stanoveny tak, aby tomuto stavu odpovídaly. Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení respektují současné možnosti a běžné vybavení jednotlivých typů stávajících zdravotnických zařízení s ohledem na běžné diagnostické a léčebné postupy a udržitelnost financování zdravotní péče. Jsou určitým kompromisem mezi poznatky současné medicíny, možnostmi diagnostiky a léčby a možnostmi financování zdravotní péče. Dosažení rovnováhy mezi poznatky současné medicíny a finančními možnostmi poskytovatelů zdravotní péče bylo hlavním kritériem při stanovení požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. Požadavky na vybavení jsou stanoveny jako minimální; s ohledem na specifika jednotlivých oborů je stanoven i minimální výčet přístrojového vybavení a respektována stávající praxe, např. při sdílení technologií, využití přístrojů a společných prostor jednotlivých oddělení a ordinací. U řady nákladného vybavení se toleruje zabezpečení jeho dostupnosti i na jiném pracovišti, a to buď v rámci zdravotnického zařízení, nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele zdravotních služeb. Důvodem tohoto přístupu je zejména potřeba náročné přístroje využívat efektivně a racionálně pokud možno 24 hodin denně. Převážná většina zdravotnických zařízení navrhované požadavky na technické a věcné vybavení splňuje, mnoho zdravotnických zařízení, zvláště lůžkových, splňuje požadavky mnohem vyšší. V žádném případě nebyly stanoveny požadavky takové, aby pro zdravotnická zařízení byly z hlediska financování likvidační. Přímý dopad na státní rozpočet v souvislosti s touto právní úpravou bude v případě Ministerstva spravedlnosti na doplnění vybavení zdravotnických zařízení Vězeňské služby České republiky v rozsahu cca 3 mil. Kč. Vězeňská služba vyčíslila potřebu na částku 14 mil. Kč, přičemž ale náklady 3

4 ve výši cca 11 mil. Kč jsou způsobeny pomalou obměnou zdravotnických přístrojů v důsledku nedostatečného rozpočtu výdajů již v uplynulém období let 2007 až Navrhovaná právní úprava by měla vytvořit podmínky pro další zvýšení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Navrhovaná právní úprava nemá negativní sociální dopady a ani negativní dopady na životní prostředí Konzultace Navrhovaná právní úprava byla po věcné stránce v průběhu přípravy konzultována se zástupci odborných společností a profesních organizací sdružujících zdravotnické pracovníky a se zástupci poskytovatelů zdravotní péče a další odborné zdravotnické veřejnosti. Cílem konzultací bylo přiblížit se při stanovení požadavků současnému stavu vybavení zdravotnických zařízení. V řadě případů byla cílem konzultací i potřeba nalézt běžně používaný a všem srozumitelný název pro některé přístroje, které jsou v praxi používány pod různými názvy a které jsou zároveň pod různými názvy uváděny i v právních předpisech. V některých případech spolupracující subjekty přímo navrhly znění právní úpravy nebo se na jeho vypracování podílely, případně k návrhu vznášely připomínky. Převážná část jejich požadavků a připomínek byla do návrhu zapracována. V rámci konzultací byly vzneseny řádově stovky připomínek, někdy i zcela protichůdných. Rovněž se zde promítaly zájmy jednotlivých subjektů a skupin nejen rázu odborného, ale i ekonomického. Docházelo k případům, kdy jeden subjekt považoval některý druh vybavení za nadbytečný, jiný subjekt ho považoval za nezbytný. Požadavkům, které nebyly v souladu s cíli navrhované právní úpravy, nebylo možné vyhovět; jednalo se např. o požadavky, aby některé nákladné přístroje byly na každém oddělení zdravotnického zařízení, či v každém zdravotnickém zařízení. Takové případy byly konzultovány opakovaně tak, aby došlo ke konsenzu a požadavky se co nejvíce přiblížily potřebám na zajištění kvality zdravotní péče s ohledem na stávající praxi a stav vybavení zdravotnických zařízení. Vyhodnocení každého jednotlivého požadavku odborné zdravotnické veřejnosti by bylo nad rámec této závěrečné zprávy o hodnocení dopadů regulace. Spolupracující subjekty: a) Odborné společnosti Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně sdružující většinu odborných společností v ČR. Mezi spolupracující odborné společnosti patřila např. Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Česká gynekologická a porodnická společnost včetně Sekce asistované reprodukce, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká kardiologická společnost, Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, Česká hematologická společnost, Česká urologická společnost, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, Odborná společnost praktických dětských lékařů, Společnost všeobecného lékařství, Česká psychiatrická společnost, Česká psychoterapeutická společnost, Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky, Česká společnost nukleární medicíny, Společnost lékařské genetiky, Společnost orální a maxilofaciální chirurgie, Česká ortodontická společnost, Česká odborná společnost klinické farmacie, Společnost sociální pediatrie aj., b) Asociace a jiná sdružení poskytovatelů zdravotní péče Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace krajských nemocnic, Sdružení soukromých nemocnic ČR, Sdružení ambulantních specialistů ČR, Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, ČR, Asociace zdravotnických záchranných služeb, Asociace dopravních zdravotních služeb, Grémium 4

5 majitelů lékáren, Grémium ambulantní radiologie, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace reprodukční embryologie, Asociace mamodiagnostiků ČR, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče aj., c) Komory Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, d) Asociace, unie a jiné subjekty sdružující nelékařské zdravotnické pracovníky Česká asociace sester, Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, Česká asociace ergoterapeutů, Unie fyzioterapeutů ČR, Česká společnost fyziků v medicíně, Společenstvo českých optiků a optometristů, Česká společnost ortoptistek, Komora zubních techniků, Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR aj., e) Zdravotní pojišťovny Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Svaz zdravotních pojišťoven, f) Další úřady a instituce krajské úřady (odbory zdravotnictví), Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv aj. 4. Návrh řešení 4.1. Výběr nejvhodnějšího řešení Nová právní úprava je pro poskytování zdravotních služeb nezbytná. Odstraňuje nedostatky dosavadní právní úpravy a vytváří nezbytné právní podmínky pro zajištění vyšší kvality a bezpečí zdravotních služeb a pro řádný výkon veřejné správy v oblasti poskytování zdravotních služeb. Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení respektují současné možnosti a běžné vybavení jednotlivých typů stávajících zdravotnických zařízení s ohledem na běžné diagnostické a léčebné postupy a udržitelnost financování zdravotní péče. Jsou určitým kompromisem mezi poznatky současné medicíny, možnostmi diagnostiky a léčby a možnostmi financování zdravotní péče. Ministerstvo navrhuje řešit uvedenou problematiku vydáním vyhlášky, a to z výše uvedených důvodů Implementace a vynucování Za implementaci regulace budou odpovídat v rámci své působnosti především ministerstvo a krajské úřady příslušné k rozhodování o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a ke kontrole plnění stanovených požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. Pracovníci krajských úřadů budou ministerstvem proškoleni tak, aby byli připraveni novou právní úpravu uplatňovat v praxi a současně poskytovat poradenství poskytovatelům zdravotních služeb. S proškolením pracovníků krajských úřadů nebudou spojeny žádné další náklady. Ministerstvo bude provádět proškolení v rámci soustavné metodické odborné činnosti na úseku přenesené působnosti (běžná metodika, konzultační dny, setkání s vedoucími odborů zdravotnictví krajských úřadů). Noví zaměstnanci krajských úřadů budou s problematikou seznamováni v rámci přípravy na zkoušku a vydání osvědčení o odborné způsobilosti (na přípravě i zkouškách se podílí pracovníci ministerstva) Přezkum účinnosti Efektivita navržené právní úpravy bude průběžně sledována a pravidelně hodnocena pracovníky ministerstva ve spolupráci s pracovníky krajských úřadů a subjekty, které se na tvorbě vyhlášky podílely, tj. s profesními organizacemi a odbornými společnostmi sdružujícími zdravotnické pracovníky a poskytovateli zdravotních služeb. Při hodnocení účinnosti právní úpravy budou využity především poznatky získané v rámci řízení o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a při kontrolní činnosti. 5

6 4.4. Kontakt Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: Jméno a příjmení: Mgr. Kateřina Koulová Útvar: Odbor zdravotního dohledu, oddělení zdravotního dohledu Telefon: B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, a s právem Evropské unie Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o zdravotních službách a se zákonným zmocněním k jejímu vydání. Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. II. Zvláštní část K 1 Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jsou stanoveny jako minimální. Každé zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno v souladu s navrhovanou právní úpravou. V zájmu přehlednosti je právní úprava rozdělena do příloh. Požadavky na zdravotnická zařízení upravují též další právní předpisy. V zájmu právní jistoty se proto výslovně stanoví, že navrhovanou právní úpravou nebudou dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení stanovené jinými právními předpisy. Jedná se například o právní předpisy upravující obecné technické požadavky na stavby a na bezbariérové užívání staveb, právní předpisy upravující obecné podmínky ochrany zdraví při práci a dále právní předpisy upravující některé specifické požadavky na provoz a vybavení zdravotnických zařízení, např. právní předpisy upravující podmínky pro činnost lékáren, hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení nebo požadavky na zdravotnická zařízení v souvislosti s využíváním zdrojů ionizujícího záření pro účely lékařského ozáření. Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jsou stanoveny jako minimální a musí je splňovat každé zdravotnické zařízení, v němž je poskytována zdravotní péče v daném oboru. Jsou však pracoviště, např. pracoviště fakultních nemocnic, kde je poskytována zdravotní péče v širším rozsahu se širším spektrem zdravotních výkonů; v těchto případech bude vybavení doplněno tak, aby odpovídalo rozsahu zdravotní péče a spektru prováděných výkonů. Vodítkem pro doplnění budou odborná doporučení odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesních komor, profesních sdružení, metodické pokyny ministerstva atd. Technické a věcné vybavení nad rámec požadavků stanovených vyhláškou je ponecháno v působnosti poskytovatelů zdravotních služeb. 6

7 K 2 a 3 Jedná se o přechodná ustanovení upravující lhůty pro splnění požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení podle nové právní úpravy. Tyto lhůty jsou stanoveny v návaznosti na přechodná ustanovení zákona o zdravotních službách tak, aby požadavky na technické a věcné vybavení podle nové právní úpravy byly splněny již v době předcházející rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 121 odst. 5 a 122 odst. 2 zákona. K 4 Účinnost vyhlášky bude stanovena k stejnému datu jako účinnost zákona o zdravotních službách. K přílohám V zájmu přehlednosti jsou požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení rozděleny do příloh v návaznosti na obory, druhy a formy poskytované zdravotní péče a zdravotní služby. V příloze č. 1 jsou upraveny obecné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. Tyto požadavky musí být splněny vždy u všech zdravotnických zařízení, pokud není v odůvodněných případech stanoveno v dalších přílohách jinak. V příloze č. 2 jsou upraveny požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče. Příloha je rozdělena na část I., upravující požadavky na technické a věcné vybavení pracovišť lékařů a zubních lékařů a pracovišť zdravotnických pracovníků vykonávajících nelékařská zdravotnická povolání, část II., upravující požadavky na technické a věcné vybavení pracovišť diagnostické a léčebné péče v oborech radiologie a zobrazovací metody, dětská radiologie, intervenční radiologie, neuroradiologie, nukleární medicína a radiační onkologie, část III., upravující požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče a část IV., upravující požadavky na technické a věcné pracovišť soudního lékařství, patologie a transfuzní služby. V části I.A jsou upraveny společné požadavky na technické a věcné vybavení pracovišť lékařů a zubních lékařů a pracovišť zdravotnických pracovníků vykonávajících nelékařská zdravotnická povolání. Tyto požadavky se vztahují na všechny ambulance, tj. jak samostatné, tak i specializované ambulance v nemocnicích. Pokud jsou na vybavení stanoveny požadavky další nebo jiné než společné, jsou uvedeny v části I.B v členění podle oborů zdravotní péče a podle jednotlivých pracovišť nelékařských zdravotnických povolání. Zde je pak konkrétně u jednotlivých oborů uvedeno, které vybavení je na každém pracovišti a které je na pracovišti pouze v případě, kdy není zabezpečeno provedení vyšetření pomocí daného vybavení na jiném pracovišti v rámci zdravotnického zařízení či smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele zdravotních služeb. Forma smluvního vztahu není stanovena, tj. může být uzavřen i ústně. Ustanovení sledují racionální využití nákladného vybavení tak, aby byl pacient vyšetřen či ošetřen přímo v ordinaci lékaře (pracovišti zdravotnického pracovníka vykonávajícího nelékařské povolání) nebo byl odeslán do jiné spolupracující ordinace, aniž by musel sám hledat zdravotnické zařízení, kde se potřebné vyšetření provádí. 7

8 Rovněž i části II. a III. se člení na ustanovení upravující požadavky společné a zvláštní. Požadavky upravené v části II. vycházejí též ze zásad ochrany zdraví pracovníků i pacientů při lékařském ozáření. V příloze č. 3 jsou upraveny požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče. Vybavení těchto zdravotnických zařízení je stanoveno rovněž s ohledem na formu poskytované zdravotní péče, která vyžaduje pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin. V příloze č. 4 jsou upraveny požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lůžkové péče. V části I. jsou uvedeny společné požadavky pro všechny typy zdravotnických zařízení lůžkové péče. Jde zejména o požadavky na vybavení základních i vedlejších provozních prostor lůžkových oddělení. Zvlášť jsou zde upraveny požadavky na vybavení operačních sálů, které jsou společné pro všechny operační obory, a požadavky na vybavení kontaktního místa pro spolupráci s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče a vybavení urgentního příjmu. V rámci úpravy společných požadavků je zakotvena možnost sdílení vybraných přístrojů a systémů v rámci zdravotnického zařízení včetně ambulancí, možnost vytváření komplexů více operačních sálů se společným zázemím a možnost společného lůžkového fondu jednotlivých oborů za podmínky splnění požadavků na technické a věcné vybavení v rozsahu poskytované zdravotní péče v daném oboru. Úprava sleduje racionalizaci zdravotní péče včetně zajištění efektivního využití nákladné přístrojové techniky a systémů pokud možno 24 hodin denně, umožňují-li to podmínky provozu zdravotnického zařízení. Rozměry prostor jsou stanoveny jako minimální a vycházejí z běžné praxe. V části II. jsou uvedeny další, případně odlišné požadavky na vybavení lůžkových oddělení akutní lůžkové péče standardní, operačních sálů členěných podle oborů zdravotní péče a porodních sálů a dále požadavky na vybavení lůžkových oddělení akutní lůžkové péče intenzivní a lůžkových oddělení následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče. Jsou zde uvedeny zvláštní požadavky na dispoziční uspořádání prostor a jejich vybavení v případech poskytování péče nemocným se specifickým onemocněním (plicním, psychiatrickým atd.). Zvláštní pozornost je věnována požadavkům pro zajištění péče o pacienty, jimž je poskytována následná a dlouhodobá péče, včetně péče o imobilní pacienty. V této části jsou uvedeny i požadavky na vybavení dětského domova pro děti do 3 let věku. V příloze č. 5 jsou upraveny požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lékárenské péče, tj. lékáren a výdejen zdravotnických prostředků. V příloze je upraveno i vybavení odborných pracovišť, kde jsou náročné požadavky zejména na jejich dispoziční uspořádání, a to bez ohledu, zda je lékárna samostatným zdravotnickým zařízením nebo součástí jiného zdravotnického zařízení, např. nemocnice. V příloze č. 6 jsou upraveny požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení zdravotnické dopravní služby. Výjimka pro zdravotnická zařízení zdravotnické dopravní služby ozbrojených sil a Vězeňské služby z požadavku na zřízení pracoviště uvedeného v bodu 1. písmenu b) je odůvodněna specifickými podmínkami pro jejich činnost. V příloze č. 7 jsou upraveny požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení zdravotnické záchranné služby. Požadavky na vybavení se člení podle pracovišť zdravotnického zařízení, jehož základní organizační struktura je upravena zákonem o zdravotnické záchranné službě. 8

9 V příloze č. 8 jsou upraveny požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení přepravy pacientů neodkladné péče. Výjimka pro zdravotnická zařízení přepravy pacientů neodkladné péče ozbrojených sil a Vězeňské služby z požadavku na zřízení pracoviště uvedeného v bodu 1. písmenu b) je odůvodněna specifickými podmínkami pro jejich činnost. V příloze č. 9 jsou upraveny požadavky na technické a věcné vybavení kontaktních pracovišť domácí péče, tj. kontaktních pracovišť ošetřovatelské péče včetně ošetřovatelské péče v gynekologii a porodní asistenci, léčebně rehabilitační péče a paliativní péče. Kontaktní pracoviště je zřizováno v případě, že poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní péči jen v domácím prostředí pacienta. 9

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. j.: MU-IS/9482/2019/837898/LF-1 Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Znění účinné ke dni 1.8.2019, schváleno AS LF MU dne 20. 11. 2018 a AS MU dne 7. ledna 2019 Organizační struktura

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení - 1 - ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení 1.1. Název: Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Návrh vyhlášky o zdravotnické

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí ze dne 11. ledna 2010 jak vyplývá ze změn provedených

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 1 z 8 29.08.2018 8:38 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Strana 1522 Sbírka zákonů č. 92 / 2012 Částka 36 92 VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Ministerstvo

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví kého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 30.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v roce 2002 Ke konci roku 2002 existovalo na území kého kraje

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 2 5.5.2003 Síť zdravotnických v roce 2002 Na konci roku 2002 bylo v Pardubickém kraji

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují.

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují. Strana 5652 Sbírka zákonů č. 470 / 2017 470 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011,

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, III Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle

Více

Obchodní firma (název): ... Telefon, , datová schránka:

Obchodní firma (název): ... Telefon,  , datová schránka: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor zdravotnictví 28. října 117 702 18 Ostrava Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd Podací razítko vyplní úřad Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb Datum vyhotovení: 04.01.2018 Sp. zn.: S-MHMP 1952805/2017 ZDR GISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ VE ZDRAVOTNICTVí A SOCIÁLNÍ PÉČI Toto rolhodnutí nabylo Rozhodnutí o změně oprávnění

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 10 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-29 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA 1. Důvod předložení 1.1 Název Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého a o způsobu jeho vyplňování,

Více

Odůvodnění. I. Obecná část

Odůvodnění. I. Obecná část Odůvodnění IV. I. Obecná část A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů Návrh na změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Zdravotnická zařízení. Simona Saibertová

Zdravotnická zařízení. Simona Saibertová Zdravotnická zařízení Simona Saibertová Státní a nestátní zdravotnická zařízení Zdravotnická zařízení zřizovaná státem Zdravotnická zařízení zřizovaná kraji a obcemi Soukromá zdravotnická zařízení Státní

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Údaje o žadateli (fyzická osoba): Jméno, příjmení, titul: Rodné příjmení: Státní občanství:

Údaje o žadateli (fyzická osoba): Jméno, příjmení, titul: Rodné příjmení: Státní občanství: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor zdravotnictví 28. října 117 702 18 Ostrava Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd Podací razítko vyplní úřad Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních

Více

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 8. 2013 31 Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ Karlovy Vary, Závodní 353/88

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ Karlovy Vary, Závodní 353/88 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ 360 21 Karlovy Vary, Závodní 353/88 Příloha č. 1 Žádost o vydání souhlasu (ústavní zařízení) s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

7. Stavby pro zdravotnictví

7. Stavby pro zdravotnictví 7. Stavby pro zdravotnictví Zdravotnická zařízení ambulantní péče Zdravotnická zařízení lékárenské péče Nemocnice Léčebné lázně Stavby pro zdravotnictví 1/55 Stavby pro zdravotnictví Primární péče ambulantní

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb ve znění vyhlášek č. 287/2013 Sb. a č. 285/2017 Sb. Ministerstvo

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

Organizační struktura

Organizační struktura Organizační struktura Ředitel Sekretariát ředitele Oddělení interního auditu a kontroly Oddělení řízení kvality Odbor bezpečnosti a krizového řízení Pověřenec GDPR Úsek lékařské a preventivní péče Úsek

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

(i m ljía Františku 847/8

(i m ljía Františku 847/8 PRA GA PRA G* HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Oddělení zdravotnictví M H M P X P 9 5 Y F F 0 T oto ro z h o d n u tí nabylo právní

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s.

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla telefonní

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012 99 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE 1. KONTEXT METODICKÉ ÚPRAVY 1.1 Účel úpravy Účelem metodického pokynu k poskytování mobilní specializované

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Organizační schéma

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Organizační schéma Schválil: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. MBA Ředitelka Datum podpisu: 19. 1. 2018 Podpis Ředitel ředitele Zdravotnické y Úsek léčebné nelékařská zdravotnická povolání operačních Fakultní poli Komplexní kardiovaskulární

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 128 Vládní návrh na vydání zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE Místní a časová dostupnost (Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.) Místní dostupnost určuje, v jakém běžném dojezdovém čase musejí být

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY. ČÁST I. Úvodní ustanovení

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY. ČÁST I. Úvodní ustanovení LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Tento řád České lékárnické komory (dále jen komora ) stanoví podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické

Více

Lékař se specializovanou způsobilostí

Lékař se specializovanou způsobilostí Lékař se specializovanou způsobilostí Lékař se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 08 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 20.06.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 20.06.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 242 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví

Více

ČÁST PRVNÍ POŽADAVKY NA VĚCNÉ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ČÁST PRVNÍ POŽADAVKY NA VĚCNÉ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Strana 2558 Sbírka zákonů č. 221 / 2010 221 VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2010 o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995

Více

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba na základě 16 zákona č.372/2011

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více