Datum platnosti od: razítko školy podpis ředitele:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum platnosti od: 1.9.2013 razítko školy podpis ředitele:"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola

2 Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Motivační název: Učení pro život Předkladatel: Zřizovatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE, ALŠOVA 1123, OKRES NOVÝ JIČÍN ŘEDITEL ŠKOLY: MGR. MILAN BUREŠ ADRESA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ALŠOVA 1123, KOPŘIVNICE TELEFON: FAX: MĚSTO KOPŘIVNICE ŠTEFÁNIKOVA KOPŘIVNICE STAROSTA: ING. JOSEF JALŮVKA TELEFON: FAX: IČO: IZO: REDIZO: KOORDINÁTOR ŠVP ZV: MGR. LENKA ŠKARKOVÁ Datum platnosti od: razítko školy podpis ředitele: 2

3 Obsah Obsah... 3 Seznam zkratek použitých v textu ŠVP... 6 Charakteristika školy... 7 Úplnost a velikost školy... 7 Vybavení školy... 7 Materiální... 7 Prostorové... 7 Technické... 8 Hygienické... 8 Charakteristika pedagogického sboru... 8 Mezinárodní spolupráce... 9 Dlouhodobé projekty... 9 Spolupráce s rodiči Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie školy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Průřezová témata stupeň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) stupeň

4 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) Učební plány Učební plán 1. stupně Nepovinné předměty Učební plán 2. stupně Povinně volitelné předměty (disponibilní dotace) Nepovinné předměty Vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Učební osnovy vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Učební osnovy nepovinnéhovyučovacího předmětu Cvičení z češtiny Učební osnovy vyučovacího předmětu Anglický jazyk Učební osnovy vyučovacího předmětu Další cizí jazyk MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Učební osnovy vyučovacího předmětu Matematika a její aplikace Učební osnovy nepovinného předmětu Cvičení z matematiky INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Učební osnovy vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Učební osnovy vyučovacího předmětu Programování Učební osnovy vyučovacího předmětu Multimédia Učební osnovy nepovinného vyučovacího předmětu Pokročilá grafika Učební osnovy nepovinného vyučovacího předmětu Tvorba webových stránek Učební osnovy volitelného vyučovacího předmětu Programovací techniky Učební osnovy volitelného vyučovacího předmětu Psaní na počítači ČLOVĚK A JEHO SVĚT Učební osnovy vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5 Učební osnovy vyučovacího předmětu Společenská výchova Učební osnovy předmětu Dějepis ČLOVĚK A PŘÍRODA Učební osnovy vyučovacího předmětu Fyzika Učební osnovy vyučovacího předmětu Chemie Učební osnovy vyučovacího předmětu Přírodopis Učební osnovy vyučovacího předmětu Zeměpis UMĚNÍ A KULTURA Učební osnovy vyučovacího předmětu Hudební výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ČLOVĚK A ZDRAVÍ Učební osnovy vyučovacího předmětu Tělesná výchova Učební osnovy nepovinnéhovyučovacího předmětu Pohybové hry Učební osnovy volitelného, nepovinnéhovyučovacího předmětu Sportovní hry Učební osnovy nepovinného vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Učební osnovy vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Učební osnovy vyučovacích předmětůvzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni Učební osnovy volitelného vyučovacího předmětu Technické práce Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení výkonů Pravidla pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření Evaluace a autoevaluace Příloha č.1 ŠVP fyzika Učební osnovy vyučovacího předmětu Fyzika doběh 2012/ / Učební osnovy vyučovacího předmětu Fyzika doběh 2011/ / Učební osnovy vyučovacího předmětu Fyzika doběh 2010/ /

6 Seznam zkratek použitých v textu ŠVP ŠVP Školní vzdělávací program ČJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk ICT Informační a komunikační technologie ČaJS Člověk a jeho svět DĚ Dějepis SV Společenská výchova ZE Zeměpis MA Matematika a její aplikace FY Fyzika CH Chemie PŘ Přírodopis HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova PČ Pracovní činnosti (1. stupeň) ČSP Člověk a svět práce (2. stupeň) NJ Německý jazyk TP Technické práce OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MuV Multikulturní výchova EV Environmentální výchova MeV Mediální výchova 6

7 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 je úplná městská škola s devíti postupnými ročníky, umístěna v klidné části města. Škola je stavěna pro cílovou kapacitu 675 žáků. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) i na 2. stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách. K měla škola 365 žáků. Škola se profiluje ve výchovně-vzdělávacích oblastech rozšířená výuka jazyků a rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky. Vybavení školy Materiální Vybavenost školy učebními pomůckami je odvislé od množství finančních prostředků, které škola získává jednak od svého zřizovatele, ale hlavně vlastní snahou o získání mimorozpočtových finančních prostředků z projektů, do kterých se škola již několik let úspěšně zapojuje. I přesto je vybavenost na dobré úrovni. Mimo učební pomůcky je možné využívat množství výukového softwaru. Pro další studium mohou žáci a pedagogové využívat nabídky nové žákovské a učitelské knihovny včetně možnosti pracovat a vyhledávat informace na několika počítačích. Učebnice, učební pomůcky, software a literatura jsou průběžně doplňovány o nové a modernější. Prostorové Areál školy má tvar písmene H. Jednotlivé části jsou propojeny hlavním vstupem, kde se nacházejí šatny upravené tak, že každý žák má svoji vlastní skříňku a kanceláře vedení školy. V hlavní budově jsou veškeré kmenové třídy I. i II. stupně. Dále kabinety se sbírkami a nově vybudované odborné učebny fyziky-chemie, přírodopis-zeměpis, cizích jazyků. V další budově jsou umístěny 2 rekonstruované tělocvičny, odborná pracovna výtvarné výchovy, cvičná kuchyň, cvičná dílna školní jídelna se školní kuchyní, třídy školní družiny, knihovna, multifunkční učebna, jazyková laboratoř a 2 učebny informatiky a výpočetní techniky. Škola má vlastní hřiště a prostor k relaxaci o přestávkách v případě pěkného počasí atrium. 7

8 Technické Profilace školy určuje i zajištění moderní komunikační a prezentační technikou jak ve vyučování, tak i při běžném chodu školy. Dvě učebny výpočetní techniky, které obě obsahují 13 a 21 stanic, slouží nejen pro výuku ICT, ale i dalších předmětů. Další počítače jsou v multifunkční učebně, v knihovně, v odborných učebnách a v řadě kmenových tříd převážně na I. stupni. Pedagogové mají možnost využívat počítač ve sborovně, dále ve všech kabinetech, a to jak stolní, tak i přenosné. Počítače jsou propojeny do sítě s přístupem na internet. Ve všech třídách jsou vybudována přípojná místa pro možnost využití notebooků a netbooků, které ve spojení s dataprojektorem představují moderní způsob výuky a prezentace. Kromě této techniky škola disponuje několika pevnými i mobilní interaktivními tabulemi, videokamerou a digitálními fotoaparáty, které jsou využívány nejenom pro výuku, ale seznamují sea pracují s nimii žáci. V mnohýchtřídách jsou umístěny televizory s videopřehrávači nebo DVD přehrávači, diaprojektory. Všichni vyučující na I. stupni a všichni vyučující cizích jazyků mají k dispozici CD přehrávače. K dispozici jsou tři kopírky. Hygienické Pro odpočinek mohou žáci využívat o přestávkách odpočinková místa na všech hlavních chodbách v pavilónu učeben, v době příznivého počasí mohou žáci využívat k odpočinku nově upraveného, otevřeného atria. Pitný režim je zajišťován automaty na teplé nápoje a možností zakoupení studených nápojů ve školním bufetu. Charakteristika pedagogického sboru Sbor 31 pedagogů je tvořen ředitelem, zástupcem ředitele pro oblast pedagogickou, zástupcem ředitele pro oblast ekonomickou, 26 pedagogy včetně výchovného poradce, metodika prevence a 3 vychovatelkami školní družiny, asistentem pedagoga a školním psychologem. Věkově je sbor smíšený od mladých až po zkušené pedagogy s převahou žen. Aprobovanost výuky na prvním stupni je 89% a na druhém stupni 89%. V profilačních předmětech je aprobovanost v informatice a výpočetní technice 91% a aprobovanost na prvním stupni v jazyce anglickém 63%, na druhém stupni v jazyce anglickém 67% a v jazyce německém 100%. 8

9 Mezinárodní spolupráce Škola udržuje od roku 2000 partnerství s Matthes-Enderlein-Gymnasiem v německém městě Zwönitz (Sasko), které je partnerským městem Kopřivnice. Pravidelně se uskutečňují týdenní výměnné pobyty žáků 8. a 9. tříd naší školy ve Zwönitzu a německých žáků v Kopřivnici. Dlouhodobé projekty Projekt Edunet Obsahem projektu byla realizace vzdělávacích modulů pro ředitele základních škol a učitele II. stupně s cílem podpořit vnitřní proměny školy se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí učitele a zlepšení klimatu na školách. Každý učitel by měl na základě takto zvládnutých dovedností umět individualizovaně pracovat s dětskou populací a zvládat postupy při korekci učebních plánů a výchovných problémů při výrazném posunu k výchově dovedností a schopností žáků s důrazem na zvýšení jejich flexibility. Doba realizace projektu: Projekt škola ve škole, škola ve vesmíru Žáci 5. ročníků z Kopřivnice i ze slovenského Tvrdošína si navzájem s pomocí ICT vyměňovali poznatky o vesmíru vesmírných tělesech a zajímavých vesmírných jevech. Stali se fiktivními kosmonauty a poznávali nejen různá tajemství vesmíru, ale i sebe navzájem. Na české straně se projektu účastnila celá třída, činnost byla integrována do různých předmětů a s dětmi pracovali dva pedagogové třídní učitelka ve spolupráci s ICT koordinátorem školy. Na slovenské straně se projektu zúčastnily děti organizované v zájmovém kroužku pod vedením paní učitelky. Doba realizace projektu: 2007/2008 COMENIUS SMLOUVA ČÍSLO: COM-BP od 1. srpna 2009 do 31. července

10 Cílem projektu je rozvinout schopnosti žáků a učitelů orientovat se v elearningovém prostředí k získávání nových poznatků a vytvoření nových možností komunikace. Vzájemnou výměnou zkušeností s polskou školou se zvýší povědomí o kultuře a jazyku, ochraně životního prostředí a dopravních předpisech. Projekt Učení bez překážek od do Základním cílem projektu je implementace školního vzdělávacího programu naší školy do praxe, rozvoj klíčových kompetencí žáků a zkvalitnění výuky vytvořením elearningového prostředí, jeho zpřístupněním žákům i mimo vyučování, modernizací materiálního vybavení a organizací outdoorových aktivit podporujících osobnostní rozvoj žáků. Projekt ZŠ Alšova škola 21. století Projekt v realizaci.rozpočet: Kč. Základním cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání. Projekt Dotace pro Základní školu Kopřivnice, Alšova 1123 Projekt v realizaci. Rozpočet: Kč. Spolupráce s rodiči Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek společných a konzultačních. Po vzájemné dohodě s pedagogickým pracovníkem mohou rodiče kdykoliv školu navštívit. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy. Na základě zákona 561/2004 Sb. je na škole zřízena Školská rada, ve které jsou zastoupeni stejným poměrem zástupci rodičů, pedagogických pracovníků a zřizovatele. 10

11 Charakteristika ŠVP Zaměření školy Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Zaměření školy vychází z dosavadní profilace školy: 1. rozšířená výuka jazyků, 2. rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky. Po analýze podmínek, možností, potřeb a zájmů je zaměření vyjádřeno v těchto prioritách: a) poskytnout kvalitní vzdělání zaměřené na dovednosti žáků; b) rozvíjet schopnosti v oblasti jazykových dovedností; c) rozvíjet komunikační dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií; d) pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným; e) rozvíjet dovednosti v sociálních vztazích. 11

12 Výchovné a vzdělávací strategie školy Kompetence k učení Vedeme žáky k plánování vlastního učení a k samostatné práci s učebnicemi, slovníky, encyklopediemi, internetem a dalšími médii. Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a zpracovávání informací. Vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a dovedností. Vedeme žáky k vzájemnému hodnocení a k sebehodnocení. Individuálním přístupem žáky povzbuzujeme a zvyšujeme šanci prožít úspěch. Kompetence k řešeníproblémů Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů. Vedeme žáky k tomu, aby hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Umožňujeme žákům řešit problémy v týmu. Zadáváním projektů vytváříme prostředí vhodné k řešení problémů. Kompetence komunikativní Vedeme žáky k naslouchání druhým a vhodnému používání verbálních a neverbálních prostředků komunikace. Vedeme žáky ke správné formulaci a vyjádření svých myšlenek a názorů v písemném i ústním projevu. Začleňujeme metody kooperativního učení a kritického myšlení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci žáků s jinými školami u nás i v zahraničí. Kompetence sociální a personální Umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty, příležitosti. Vedeme žáky k vzájemnému respektování. Vytváříme společně s žáky pravidla vzájemného soužití a vracíme se k jejich naplňování. Budujeme pozitivní školní a třídní klima. Kompetence občanské Vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností. Vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, kulturních). Vedeme žáky k poznávání našich tradic (kulturních, historických) a k úctě k nim. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí a k ochraně zdraví svého i druhých. Nabízíme žákům možnost poznávat jiné země a život v nich v rámci výjezdů do zahraničí. Kompetence pracovní Vedeme žáky k dodržování pracovních postupů při všech činnostech ve škole. Vyžadujeme dokončování práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném termínu. Výběrem volitelných předmětů podněcujeme u žáků zájem o jejich profesní orientaci. 12

13 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení Přibližně 3 4 % jedinců z běžné populace dětí a mládeže je v průběhu výchovně vzdělávacího procesu znevýhodněno specifickými vývojovými poruchami učení. Tyto poruchy činí obtíže při osvojování učiva běžnými výukovými metodami, přestože dítě má přiměřenou inteligenci a dostatečně podnětné rodinné prostředí. K nejčastěji se vyskytujícím poruchám náleží: Dyslexie porucha projevující se neschopností naučit se číst běžně používanými výukovýmimetodami. Dysgrafie projevuje se výraznými obtížemi v osvojování psaní, tj. při učení se tvarům jednotlivýchpísmen anebo celkovou nápadnou formální neobratností písemného projevu. Dysortografie nápadné nebo i nesmyslné pravopisné chyby plynoucí z neschopnosti aplikovat třebai dobře osvojená pravopisná pravidla v důsledku poruchy příslušných funkcí (napříkladsluchového vnímání). Chybí cit pro jazyk. Dyskalkulie porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Obtíže s orientací v číselné řadě,záměna pořadí číslic, řádu aj. Problémy v prostorové orientaci. Vývojové poruchy učení se spíše než izolovaně vyskytují v kombinaci, a to nejen se zde vyjmenovanými typy poruch. Rovněž jednotlivé projevy se liší případ od případu a jejich škála je mnohem pestřejší než zde uvedený výčet. Žákům s vývojovými poruchami učení a chování je nezbytné po celou dobu školní docházky věnovat speciální pomoc a péči. Na naší škole jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Účastní se všech činností školy. Se souhlasem rodičů jim je vypracován individuální vzdělávací plán, který se může lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však poskytuje dítěti v příslušných předmětech ucelené a zvládnutelné základy. IVP mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči dítěte. Vypracovávají se krátce a rámcově na dobu jednoho školního roku v písemné formě. IVP obsahuje: pedagogickou diagnostiku, cíle vzdělávání, časové a obsahové rozvržení učiva, metody a formy práce, způsoby hodnocení, pomůcky. IVP schvaluje ředitel školy a podepisuje zákonný zástupce žáka. Při hodnocení těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Odborným pracovištěm, s nímž škola spolupracuje a do kterého se souhlasem rodičů doporučuje žáky k vyšetření, je Pedagogickopsychologická poradna v Novém Jičíně, pobočka Kopřivnice nebo Speciální pedagogické centrum v Novém Jičíně. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, kteří mají doporučenou reedukaci, jsou zařazováni do skupin o velikosti maximálně tří žáků. Nápravnou péči zabezpečují dyslektické asistentky. Žáci pracují se speciálními pomůckami, učebnicemi a pracovními listy, doporučenými odborným pracovištěm. Ve škole máme i žáky se specifickými poruchami učení, kteří nemají doporučenou reedukaci ani individuální plán. Tito žáci jsou v hodinách individuálně zohledňováni podle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Novém Jičíně. Jedná se např. o zkrácení rozsahu práce, používání vhodných forem, metod a hodnocení práce. 13

14 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci pocházející z prostředí sociálně, kulturně nebo jazykově odlišného od prostředí, ve kterém vyrůstají žáci majoritní populace. Jsou to: děti z národnostních menšin, azylanti a účastníci řízení o udělení azylu, žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením. Protože dochází ve školách ke zvyšování počtu žáků právě z těchto jmenovaných skupin, je nezbytné jim věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Hlavním problém při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí je ve většině případů nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka již při nástupu do školy. Hlavním cílem vzdělávacího programu školy je integrace těchto žáků, dostatečné osvojení českého jazyka, seznamování s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Zároveň je však nezbytné, aby nebyla potlačena jejich vlastní identita. Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí naše škola zabezpečuje: individuální nebo skupinovou péči podle potřeb žáka, popř. vypracování individuálních vzdělávacích plánů, klasifikaci pomocí slovního hodnocení, pomoc asistenta pedagoga, odpovídající metody a formy práce, specifické učební a pracovní materiály, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu mezi učiteli, žáky a jejich rodinami, spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, lékařem, sociálním pracovníkem a dalšími odborníky. V průběhu školního roku probíhají na škole aktivity, které seznamují žáky majoritní skupiny se zvyklostmi, tradicemi, kulturou a způsobem života minoritních skupin. Žáci z kulturně a sociálně znevýhodněného prostředí se integrují během vzdělávacího procesu, ale i v rámci volnočasových aktivit. Škola k tomuto využívá i projekty a programy podporované různými institucemi a organizacemi. 14

15 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Již na 1. stupni ZŠ se často setkáváme se žáky, kteří jsou buď všestranně rozvinutí a dosahují celkově velmi dobrých výsledků, nebo mají zvýšený zájem o některou vzdělávací oblast a disponují některými mimořádnými dovednostmi (v oblasti sportu, hudby, výtvarné výchovy...). Zda se jedná opravdu o žáky mimořádně nadané, o tom rozhodne odborné psychologické vyšetření. Některé ukazatele k identifikaci nadaného žáka: má vynikající paměť; je nápaditý a originální v řešeních, odpovědích; má bohatý, aktivní slovník a bohaté vyjadřování; rychle se učí nové věci; má důvěru sám v sebe; zaměřuje se na nové aktuální poznatky, události.. Naším cílem je co nejefektivnější zapojení talentovaných žáků do procesu učení, individuální přístup, rozvíjení osobnosti žáků, postupné vybavování žáků klíčovými kompetencemi, aby vlastní talent mohli rozvíjet i v dalším období svého vzdělávání.nadané žáky také zapojujeme do různých soutěží a olympiád. Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání je důležité, protože i mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby. Od učitelů to vyžaduje náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, a to v takových, které reprezentují nadání dítěte. Pro nadané žáky využíváme především těchto forem práce: učení podle individuálních vzdělávacích plánů; rozšíření a prohloubení vzdělávacích obsahů; zadávání specifických úkolů; zapojování do samostatných prací a projektů; návštěvy vyučovacích hodin ve vyšších ročnících. Pro úspěšné vzdělávání nadaných žáků využíváme rovněž zájmové útvary, podporujeme je i v mimoškolní činnosti. Důsledně u nich podporujeme také osobnostní výchovu tak, aby vedla k vytváření dobrých vztahů ke spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. 15

16 Průřezová témata Seznam zkratek užitých v tabulkách je na straně stupeň Následující tabulka uvádí integraci průřezových témat do jednotlivých předmětů i jejich realizaci formou projektu. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tematický okruh Osobnostní rozvoj Ročník Rozvoj schopností poznávání ČJ, MA ČJ, MA, TD VV, HV, ČJ VV, ICT - Sebepoznání a sebepojetí ČJ, ČaJS VV, ČaJS, AJ AJ AJ, VV - Seberegulace a sebeorganizace ČaJS ČaJS, TD TV PČ - Psychohygiena ČJ - Kreativita ČJ, TD MA, PČ, VV HV, PČ Sociální rozvoj - Poznávání lidí PROJEKT Jsem školák - Mezilidské vztahy ČaJS PH PH ČaJS ICT PROJEKT Bambulky - Komunikace ČJ ČJ, AJ ČJ, AJ AJ, PČ - Kooperace a kompetice* ČJ, PH ČJ, AJ AJ AJ ČaJS 16

17 Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti AJ AJ AJ, MA, ČaJS - Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ K rozvoji OSV, k utužení kolektivu a zlepšení klimatu nabídneme na 1. stupni dle situace a možností tématicky zaměřené akce, které budou jednodenní nebo víkendové. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Ročník Tematický okruh Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát ČaJS Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČaJS PROJEKT Naše město 17

18 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) Ročník Tematický okruh Evropa a svět nás zajímá ČaJS AJ, PČ ČJ, AJ, ČaJS AJ, PČ Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané HV HV TV ČaJS, MA PROJEKT Cestujeme po Evropě MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Ročník Tematický okruh Kulturní diference ČaJS Lidské vztahy Etnický původ PROJEKT Doba vánoční ČaJS ČaJS ČJ, PČ HV ČaJS Multikulturalita AJ ČJ, AJ, ČaJS AJ, HV Princip sociálního smíru a solidarity 18

19 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Ročník Tematický okruh Ekosystémy ČaJS Základní podmínky života ĆaJS ĆaJS PROJEKT Člověk a jeho zdraví Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČaJS, TD ČaJS, PČ Vztah člověka k prostředí ČaJS PROJEKT Podzimní čarování ČaJS, PČ ČaJS PROJEKT Doprava PROJEKT Vodní svět ČaJS, VV, PČ ČJ, ČaJS ČaJS, MA, PČ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) Tematický okruh Receptivní činnosti: Ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ČJ - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - Stavba mediálních sdělení VV - Vnímání autora mediálních sdělení HV PROJEKT Svátky jara HV 19

20 - Fungování a vliv médií ve společnosti Produktivní činnosti: Tvorba mediálního sdělení ČJ Práce v realizačním týmu VV 2. stupeň ŠVP začleňuje jednotlivá témata do vyučovacích předmětů v průběhu celé výuky na 2. stupni. Tabulka uvádí pouze integraci do povinných předmětů. Kromě toho naplňuje ŠVP některá témata i v rámci jednotlivých projektů. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Tematický okruh Osobnostní rozvoj Ročník - Rozvoj schopností poznávání ČJ, DĚ, MA, PŘ, HV, ICT ČJ, DĚ, MA, PŘ, HV ČJ, DĚ, MA, PŘ, CH, SV ČJ, DĚ, MA, PŘ, CH - Sebepoznání a sebepojetí ČJ SV SV - Seberegulace a sebeorganizace SV, MA, PŘ, ČSP MA, PŘ, SV, MA, PŘ, CH MA, PŘ, CH Psychohygiena SV, MA, PŘ MA, PŘ, SV MA, PŘ, CH SV, MA, PŘ, CH - Kreativita ČJ, DĚ, FY, HV, SV FY, HV, DĚ FY, DĚ FY, DĚ 20

21 Sociální rozvoj - Poznávání lidí ČJ, SV, DĚ DĚ - Mezilidské vztahy SV, DĚ, HV SV, DĚ SV, DĚ - Komunikace ČJ, SV, AJ, DĚ, FY, SV, AJ, DĚ, FY, HV, SV, AJ, DĚ, FY, TV HV, TV, ČSP TV - Kooperace a kompetice* ČJ, DĚ, MA, PŘ, FY, TV, ČSP Morální rozvoj ČJ, DĚ, MA, PŘ, FY, TV ČJ, DĚ, MA, PŘ, CH, FY, TV AJ, DĚ, FY, TV ČJ, DĚ, SV, MA, PŘ, CH, FY, TV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - Hodnoty, postoje, praktická etika DĚ DĚ SV, DĚ SV, MA, PŘ, ČSP, DĚ MA, PŘ, DĚ SV, MA, PŘ, CH, DĚ SV, MA, PŘ, CH, DĚ Naplňování témat OSV je rovněž začleněno do třídnických hodin. V 6. ročníku na začátku školního roku absolvují žáci vícedenní pobyt, který rozvíjí vztahy mezi žáky a novým třídním učitelem. Vícedenní pobyty se zaměřením na OSV se mohou podle potřeby konat i v ostatních ročnících. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Ročník Tematický okruh Občanská společnost a škola SV VV TV Občan, občanská společnost a stát FY, TV, DĚ SV, TV, DĚ DĚ, FY, TV SV, DĚ, TV, FY Formy participace občanů v politickém životě SV, DĚ SV SV DĚ Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování DĚ, DĚ, SV DĚ, SV DĚ, SV K rozvoji právního povědomí žáků se koná projektový den pro žáky 9. ročníku Právní minimum Žákovská samospráva práce zástupců třídních kolektivů (5. 9. ročníku) 1x měsíčně. 21

22 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) Ročník Tematický okruh Evropa a svět nás zajímá ČJ, AJ, SV, ICT AJ, ZE AJ, VV AJ, SV, VV Objevujeme Evropu a svět AJ, DĚ, HV, TV, ICT ZE, TV, AJ, HV, TV, SV ZE, AJ, ČJ, HV, TV AJ, ČJ, HV, TV Jsme Evropané DĚ, ICT, SV DĚ, SV, ZE DĚ, SV DĚ, ZE, VV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV) Ročník Tematický okruh Kulturní diference ZE, SV, HV HV HV Lidské vztahy SV, AJ, DĚ SV, AJ, DĚ SV, AJ, DĚ SV, AJ, DĚ Etnický původ DĚ, ZE SV, ZE, DĚ DĚ ZE, DĚ Multikulturalita ČJ, AJ, DĚ, ZE, ICT AJ, DĚ, SV, ZE, CJ AJ, DĚ,ČJ, SV AJ, DĚ, ČJ, ZE Princip sociálního smíru a solidarity SV DĚ SV, DĚ Den jazyků projektový den pro celý druhý stupeň, který rozvíjí poznání specifických rysů jazyků a jejich rovnocennost. (Multikulturalita) Žijí mezi námi projekt pro 7. ročník k poznání zvláštností různých etnik a k vytváření respektu k nim. (Kulturní diference) 22

23 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Ročník Tematický okruh Ekosystémy PŘ, ZE, DĚ PŘ, PŘ, CH PŘ, ZE Základní podmínky života ZE, FY FY, CH PŘ, CH, FY Lidské aktivity a problémy životního prostředí DĚ DĚ, FY CH, DĚ, FY CH, ZE, SV, FY, DĚ Vztah člověka k prostředí SV, AJ, TV, ČSP PŘ, SV, AJ, FY, TV PŘ, FY, CH, TV, AJ CH, TV, AJ, SV, FY Den Země projektový den pro všechny žáky tematický zaměřený podle jednotlivých ročníků. Exkurze Kotvice projektový den pro 6. ročník, zaměřený na poznání ekosystému rybníku.geologická exkurze Štramberk. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV) Tematický okruh Receptivní činnosti: Ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení DĚ, FY, TV FY, TV, SV ČJ, FY ČJ, FY, SV - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality SV SV DĚ, SV ČJ, VV, DĚ, - Stavba mediálních sdělení ČJ ČJ ČJ - Vnímání autora mediálních sdělení ČJ - Fungování a vliv médií ve společnosti ČJ, SV SV ČJ, SV, DĚ 23

24 Produktivní činnosti: - Tvorba mediálního sdělení ČJ ČJ ČJ - Práce v realizačním týmu Projektový den Projektový den Projektový den Projektový den 24

25 Učební plány Učební plán 1. stupně Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. stupeň ročník Disponibilní ročník ročník ročník ročník ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Průřezová témata Disponibilní časová dotace 14 Celková povinná časová dotace

26 Nepovinné předměty Zdravotní tělesná výchova / / / / / Pohybové hry / / / Na 1. stupni je posílena hodinová dotace vyučovacím předmětům Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět. V 1. ročníku se od školního roku 2011/2012 vyučuje 1 hodina předmětu Anglický jazyk týdně, od školního roku 2012/2013 se vyučují ve 2. ročníku 2 hodiny předmětu Anglický jazyk týdně. V rámci nepovinných předmětů se nabízí žákům na 1. stupni předměty Zdravotní tělesná výchova a Pohybové hry. Průřezová témata jsou začleněna do předmětů nebo projektů (viz tabulka). 26

27 Učební plán 2. stupně Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ja/In Ja/In Ja/In II.stupeň ročník Disponibilní ročník ročník ročník ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk * 2/0 2/0 2/3 6/3 6/3 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie * 2/3 1/3 1/1 4/7 1 3/6 Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Společenská výchova * Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví * 10 1 Tělesná výchova Člověk a svět práce Průřezová témata Disponibilní časová dotace 24 Povinně volitelný předmět (disponibilní dotace) 3 3 Celková povinná časová dotace 29/ /

28 Povinně volitelné předměty (disponibilní dotace) 9. Programovací techniky 1 Psaní na počítači 1 Německý jazyk 2 Sportovní hry 1 Technické práce 1 Nepovinné předměty Zdravotní tělesná výchova / / / / Instrumentální soubor / / / / Cvičení z českého jazyka / Cvičení z matematiky / Sportovní hry / / / Pokročilá grafika / Tvorba webových stránek / Na 2. stupni je posílena hodinová dotace vyučovacím předmětům Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, dále jsou posíleny vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. *Integrací vzdělávacích oborů Výchova k občanství (3 hodiny), Výchova ke zdraví (2 hodiny + 1 disponibilní) a tematického okruhu Svět práce (vzdělávací oblast Člověk a svět práce) (1 disponibilní hodina) vznikl nový předmět Společenská výchova s dotací 2 hodiny v 6., 7. a 9. ročníkua 1vyučovací hodiny v 8.. ročníku. *Od školního roku 2011/2012 si žáci šestého ročníku volí mezi předměty Německý jazyk nebo Informační a komunikační technologie, které se pro ně stanou povinnými až do devátého ročníku. V rámci disponibilních hodin se nabízí žákům v 9. ročníku (tzv. dobíhající ročník) povinně volitelné předměty (viz tabulka). V rámci nepovinných předmětů se nabízí žákům na 2. stupni předměty Zdravotní tělesná výchova, Sportovní hry, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Instrumentální soubor, Pokročilá grafika a Tvorba webových stránek. Průřezová témata jsou začleněna do předmětů nebo projektů (viz tabulka). 28

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Radostné učení. Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Radostné učení. Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Radostné učení Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Rohozná Základní údaje o škole Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

VŠICHNI NEMOHOU BÝT NEJLEPŠÍ, ALE ÚSPĚŠNÝ MŮŽE BÝT KAŽDÝ

VŠICHNI NEMOHOU BÝT NEJLEPŠÍ, ALE ÚSPĚŠNÝ MŮŽE BÝT KAŽDÝ Školní vzdělávací program Základní školy, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkové organizace VŠICHNI NEMOHOU BÝT NEJLEPŠÍ, ALE ÚSPĚŠNÝ MŮŽE BÝT KAŽDÝ zpracovaný podle RVP ZV 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace Struktura ŠVP 1. Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu 1.2 Údaje o škole 1.3 Zřizovatel školy 1.4 Koordinátoři:

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium MASARYKOVO KLASICKÉ GYMNÁZIUM ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Aristoteles 1 Č.j.:MKG-Ří/280/2015

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více