Nová telefonní čísla. Topná sezóna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová telefonní čísla. Topná sezóna"

Transkript

1 Obsah: Nová telefonní čísla Topná sezóna Družstevní asociace ČR k 80. mezinárodnímu družstevnímu dni Domovní odpad v Rumburku Pravidla pro měření a účtování nákladů za teplo, teplou a studenou vodu podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. Sazebník poplatků Ventilační turbíny Nová telefonní čísla Na základě doporučení Mezinárodní telekomunikační unie a ve smyslu Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí doělo dne ke změně v očíslování telefonních stanic a v používání telefonních čísel. Od nás tedy najdete na těchto telefonních číslech: sekretariát předsedy, členský úsek technický úsek ekonomický úsek havarijní služba Sekretariát předsedy představenstva Topná sezóna Stavební bytové družstvo občanů Průkopník žádá všechny výbory samospráv, domovníky, techniky, správce a členy družstva o pozavírání všech sklepních oken v souvislosti s přípravou na nadcházející topnou sezónu. Děkuji, za představenstvo Jan Mareš

2 Družstevní asociace ČR k 80. Mezinárodnímu Letošní oslavy Mezinárodního družstevního dne a zároveň 8. Mezinárodního dne družstev OSN připadly na 6. červenec České družstevnictví slaví také v tomto roce 155. výročí svého vzniku. Tradice českého družstevnictví se odvíjí od roku 1847, kdy byl v Praze ustaven Pražský potravní a spořitelní spolek. Dalším důležitým historickým mezníkem je fakt, že u zrodu Mezinárodního družstevního svazu v roce 1895 stáli zástupci českého družstevnictví. Druhé významné výročí v letošním roce je 130. výročí úmrtí nejznámějšího protagonisty družstevní svépomoci a spolupráce MUDr. Františka Cyrila Kampelíka. V letošním roce, ve kterém probíhá řada významných výročí, se také ve dnech října v Praze uskuteční První mezinárodní konference o sociální ekonomii zemí střední a východní Evropy organizovaná Evropskou konfederací Evropských družstev CE-COP ve spolupráci s Družstevní asociací České republiky, která proběhne pod záštitou Evropské komise, vlády České republiky a výboru pro regiony Evropské unie. Tato významná konference bude věnována problematice šíření sociální ekonomie. V červnu tohoto roku se také konala konference Mezinárodní organizace práce v Ženevě, která přijala celosvětové doporučení o družstvech. Formulace tohoto dokumentu, včetně uplatnění stanovisek, se zúčastnila také družstevní asociace ČR spolu s jejími členskými svazy. Zástupci družstevního hnutí byli členy národní delegace a přispěli k oficiální podpoře rozvoje družstev v oblasti lidských zdrojů a podpoře základních družstevních hodnot a principů. K letošnímu Mezinárodnímu družstevnímu dni připravil Mezinárodní družstevní svaz poselství na téma "Společnost a družstva: Spoluodpovědnost za společnost", což je významný sedmý družstevní princip přijatý již dříve Mezinárodním družstevním svazem jako jedna z hodnot, které družstevnictví charakterizují. Smyslem poselství je vyjádřit, že družstva při svém působení uznávají hodnoty solidarity a sociální odpovědnosti a mají zájem o své členy a jejich komunity za účelem lepšího uspokojení ekonomických, sociálních a kulturních potřeb i řešení záležitostí týkajících se životního prostředí. Jestliže mají družstva nést spoluzodpovědnost za rozvoj společnosti, je to také důvod, aby vlády zajistily odpovídající prostředí umožňující jejich rozvoj. Družstevní principy uváděné do praxe přispívají k řešení mnoha naléhavých záležitostí společnosti a k většímu a spravedlivějšímu respektování lidských hodnot. Přístup k hydrantům V některých typech obytných domů jsou hydrantové skříně umístěny v uzavřených částech chodby před jedním z bytu. Uživatele tohoto bytu láká zvětšit plochu svého bytu o tento prostor a zabezpečit jej uzamčením. Získá tak možnost uskladnění předmětů a uzamčení odůvodňuje zvýšením vlastní bezpečnosti. Po uzamčení zmiňovaných prostor vzniká nová místnost, která pochopitelně zvětšuje plochu bytu. V tom případě je nutno pamatovat na stavební zákon a povinnosti z něj vyplývající. Tato varianta by však připadala v úvahu pouze v tom případě, kdyby se v této části chodby nenacházel hydrant. Uživatel bytu uzamčením znemožňuje přístup k hydrantovému systému. Tím se dopouští porušení zákona o požární ochraně 5, odst. l písm. b). Z toho vyplývá, že uzamčení hydrantového systému není přípustné. Pokud k takovému uzamčení již došlo, porušuje nájemník ČSN , odst. 7.2 (Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou). Z tohoto důvodu bude technický úsek SBDO Průkopník postupně přístup k hydrantům prověřovat.

3 Domovní odpad Rumburk Naše bytové družstvo ve smyslu obecně závazné přihlášky města Rumburk č. 1/2002 o komunálním odpadu ze dne oznámilo zástupcům města Rumburk, že není schopno podle této vyhlášky provádět úhradu za svoz komunálního odpadu. Důvodem byla ustanovení, na základě kterých cenu městu hradí fyzické osoby a také ta skutečnost, že vyhláška je platná pouze pro osoby, které jsou ve městě Rumburk přihlášeny k trvalému pobytu. SBDO však tento způsob evidence nepoužívá, jelikož ten je záležitostí evidence obyvatel na Městském úřadu v Rumburku. Protože by nebylo správné provádět výběr záloh prostřednictvím družstva v rozporu s uvedenou vyhláškou, bylo k přistoupeno ke zrušení předpisu záloh u všech členských samospráv v Rumburku. V důsledku vzniklé situace přistoupilo město Rumburk dne k vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2002, kterou byla pozměněna a doplněna původní vyhláška o komunálním odpadu. Novelizace již umožňuje družstvu vybírat zálohy a hradit faktury oprávněné osobě smluvně pověřené likvidací odpadu. Ve 2. pololetí roku 2002 jsou tedy družstvem náklady hrazeny, avšak zálohy nejsou vybírány. Protože komunální odpad je pouze jednou z několika záloh dalších služeb (cca ve výši 4%), lze očekávat, že prakticky neovlivní roční vyúčtování za podmínek srovnatelných nákladů s předchozím rokem. Ve vyúčtování by se například měla promítnout úprava ceny plynu. Ta je od snížena o 8%. Od bude opět záloha na odvoz komunálního odpadu v lokalitě Rumburk do předpisu záloh na služby zařazena. Jan Mareš, předseda představenstva Pravidla pro měření a účtování nákladů za teplo, teplou a studenou vodu podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. 1. Pravidla se vztahují na všechny uživatele bytů a nebytových prostorů (nájemníky, vlastníky atd.), dále jen nájemci, na které se vztahuje mandátní smlouva č. 1/99 ze dne a jsou platná pro vyúčtování tepla, teplé a studené vody od Nájemci jsou povinni umožnit montáž a odečet měřidel ve svých bytech pro stanovení spotřeby tepla, teplé a studené vody. Dále jsou povinni umožnit kontrolu těchto měřidel a jejich výměnu v případě poruchy, cejchování, změny majitele bytu apod. 3. Organizace, která montáž měřidel instaluje, případně provádí jejich odečet, musí o tom nájemce obvyklým způsobem informovat minimálně tři dny předem. Pracovníci zajišťující montáž (odečty) měřidel se musí na požádání před vstupem do bytu prokázat služebním průkazem. 4. Tato pravidla navazují a doplňují Vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. 5. Povinnosti dodavatelů a odběratelů tepla jsou řešeny zákonem č. 458/2000 Sb. 6. Zúčtovacím obdobím pro rozúčtování nákladů za teplo, TUV a SV je kalendářní rok. Celkové náklady

4 jsou stanoveny součtem jednotlivých nákladů v průběhu celého zúčtovacího období pro příslušnou zúčtovací jednotku. II. Teplo V zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, rozdělí se celkové náklady na nájemce podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. V zúčtovací jednotce, která je vybavená poměrovým měřením, se měření, odečty a výpočet spotřeby tepla na nájemce bude provádět podle těchto pravidel: 1. Zúčtovací jednotka se v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb. stanovuje individuálně pro jednotlivé objekty v návaznosti na měření a optimální zohlednění polohy bytů. Navrhuje zpracovatel vyúčtování, schvaluje a potvrzuje majitel (správce) zúčtovací jednotky. 2. Náklady na teplo k vytápění v rámci zúčtovací jednotky se rozdělí na složku základní ve výši 40% a složku spotřební ve výši 60% celkových nákladů. 3. Zakrytí či svévolné odpojení jednotlivých radiátorů nebude zohledňováno. 4. Poloha jednotlivých místností bude zohledňována následujícími korekčními koeficienty: Nezateplené Zateplený štít Druh místnosti 1,00 1,00 vnitřní 0,78 0,78 přízemní nad vstupní chodbou 0,72 0,86 krajová (vedle nevytápěného prostoru) 0,73 0,73 přízemní (nad nevytápěným prostorem) 0,75 0,75 podstřešní (pod nevytápěným prostorem) 0,56 0,76 krajová a současně přízemní 0,49 0,55 krajová a současně podstřešní 5. Nájemci bude v dané místnosti (bytě) účtována průměrná hodnota spotřební složky v zúčtovací jednotce, připadající na 1m 2 započitatelné podlahové plochy, v těchto případech: - bez zavinění uživatele nebyla provedena instalace měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění - bez zavinění uživatele nebylo možno provést odečet měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění 6. Při poruše měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění (bez zavinění uživatele) se spotřební složka stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných období. Nejsou-li tyto údaje známy, stanoví se spotřební složka pomocí přílohy č. 3 vyhlášky 372/2001 Sb. 7. Neumožní-li uživatel instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění ve svém bytě (místnosti), nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní odečet měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění nebo je ovlivní (např. neoprávněnou manipulací, poškozením plomb), činí v daném zúčtovacím obdobím jeho spotřební složka nákladů 1,6 násobek průměrné hodnoty (výpočet dle vyhl. č. 372/2001 Sb. přílohy č. 2), připadající na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. Opakovaný prokazatelný způsob upozornění na termín odečtů je:

5 - řádný termín, oznamovaný vyvěšením na viditelném místě ve vchodě - mimořádný termín, oznamovaný vyvěšením na viditelném místě ve vchodě - doporučený dopis na adresu uživatele, přičemž nezáleží, zda byl uživatelem přijat O uplatnění ustanovení o navýšení průměrné hodnoty spotřební složky rozhodují pracovníci správy družstva a to na základě vlastních zjištění nebo na základě návrhu orgánu samosprávy. 8. V případě, že nájemce poškodí RTN, hradí náklady spojené s opětovnou montáží. 9. V případě, kdy nájemce prokazatelně a se souhlasem správce objektu nevyužívá centrální vytápění, bude mu účtovaná jen základní složka podle m 2 započitatelné podlahové plochy. 10. Pokud bude proveden odečet odpařovacího RTN až po dvou letech, počítá se pro poslední zúčtovací období 1/2 naměřených hodnot. V případě, že odečet RTN bude proveden za víc jak dva roky, bude vyúčtování tepla provedeno podle m 2 započitatelné podlahové plochy. 11. Pokud jsou v zúčtovací jednotce všechny RTN instalovány v průběhu zúčtovacího období, provede se vyúčtování tepla samostatně za období bez RTN jen podle m 2 započitatelné podlahové plochy a měřené období podle pravidel stanovených pro RTN. 12. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u uživatelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40% oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud by mělo dojít k překročení přípustných rozdílů, provede se korekce výpočtové metody. III. Teplá užitková voda (TUV) V zúčtovací jednotce, ve které nejsou osazeny vodoměry na TUV, se spotřební složka nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou studenou vodu, použitou k poskytování teplé užitkové vody, rozpočítá na jednotlivé uživatele poměrem podle počtu osoboměsíců uživatele k celkovému počtu osoboměsíců v celé zúčtovací jednotce za zúčtovací období nebo v případě dohody všech uživatelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše bytů v zúčtovací jednotce. V zúčtovací jednotce, osazené vodoměry na TUV, bude měření, odečty a výpočet spotřeby TUV na jednotlivé nájemce prováděno podle následujících pravidel: 1. Zúčtovací jednotkou je objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na poskytování teplé užitkové vody. Náklady na dodávku teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu. 2. Náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody v rámci zúčtovací jednotky se rozdělí na složku základní ve výši 30% a složku spotřební ve výši 70%. 3. Složka základní se rozdělí mezi uživatele v poměru velikosti jejich podlahové plochy bytu. 4. Složka spotřební se rozdělí mezi uživatele úměrně podle náměrů bytových vodoměrů. K náměrům bytových vodoměrů se připočtou případné náměry TUV, zjištěné na vodoměrech ve společných prostorách, pokud jsou tyto instalovány, odečítány a ze strany samosprávy přiřazeny konkrétnímu uživateli.

6 5. Náklady na spotřebovanou vodu, použitou k poskytování teplé užitkové vody, připadající na zúčtovací jednotku, se rozdělí mezi uživatele poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů. 6. Pro rozdělení spotřební složky nákladů na teplou vodu podle náměrů bytových vodoměrů musí tyto splňovat podmínky zákona č. 505/90 Sb. o metrologii v platném znění a tyto obecné podmínky: - platnost cejchování - řádný chod vodoměru bez mechanického poškození - neporušenost plomb 7. V případě poruchy bytového vodoměru, která nebude způsobena uživatelem a bude nahlášena do čtrnácti kalendářních dnů po montáži nebo posledním odečtu, bude při okamžitém odstranění závady spotřební složka nákladů účtována podle náměrů bytového vodoměru. 8. Uživateli bude v daném bytě účtována průměrná hodnota spotřební složky v zúčtovací jednotce, připadající na 1m 2 podlahové plochy, v těchto případech: - bez zavinění uživatele nebyla provedena instalace bytového vodoměru - bez zavinění uživatele nebylo možno provést odečet bytového vodoměru 9. Při poruše bytového vodoměru (bez zavinění uživatele) se spotřební složka stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných období. Nejsou-li tyto údaje známy, činí v daném zúčtovacím období jeho spotřební složka nákladů průměr hodnoty spotřební složky nákladů, připadající na 1m 2 podlahové plochy zúčtovací jednotky (výpočet dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 372/2001 Sb.). 10. Neumožní-li uživatel instalaci bytových vodoměrů nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období jeho spotřební složka nákladů trojnásobek hodnoty spotřební složky nákladů, připadající na 1m 2 podlahové plochy zúčtovací jednotky (výpočet dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 372/2001 Sb.). Opakovaný prokazatelný způsob upozornění na termín odečtů je: - řádný termín, oznamovaný obvyklým způsobem - mimořádný termín, oznamovaný obvyklým způsobem - doporučený dopis na adresu uživatele, přičemž nezáleží, zda byl uživatelem přijat O uplatnění ustanovení o navýšení průměrné hodnoty spotřební složky rozhodují pracovníci správy družstva a to na základě vlastních zjištění nebo na základě návrhu orgánu samosprávy. 11. V případě, že uživatel poškodí bytový vodoměr, hradí náklady spojené s jeho opravou a opětovnou montáží. 12. Při dodatečné montáži vodoměru se vodoměr pro účely účtování začne využívat nejpozději od následujícího odečtu všech vodoměrů. 13. Při obnovení odečtu na bytovém vodoměru se pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu vodoměrů průměrná spotřeba stanovená ze spotřeby zúčtovací jednotky připadající na 1m 2 podlahové plochy za neměřené zúčtovací období. 14. Pokud je známá spotřeba TUV v daném bytě jen za část zúčtovacího období a je předpoklad, že v průběhu celého zúčtovacího období byla rovnoměrná spotřeba TUV, dopočte se zbývající část příslušným poměrem.

7 15. Základní složku nákladů na teplo v TUV hradí i spotřebitelé, kteří se od soustavy rozvodu TUV odpojili. IV. Studená voda (SV) V zúčtovací jednotce, ve které nejsou osazeny vodoměry na SV, se náklady na vodu rozpočítají na jednotlivé uživatele poměrem podle počtu osoboměsíců uživatele k celkovému počtu osoboměsíců v celé zúčtovací jednotce za zúčtovací období nebo v případě dohody všech uživatelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše bytů v zúčtovací jednotce. V domech s bytovými vodoměry SV bude měření, odečty a výpočet spotřeby SV prováděno podle následujících pravidel: 1. Pro rozdělení spotřební složky nákladů na studenou vodu podle náměrů bytových vodoměrů musí tyto splňovat podmínky zákona č.505/90 Sb. o metrologii v platném znění a tyto obecné podmínky: - platnost cejchování - řádný chod vodoměru bez mechanického poškození - neporušenost plomb Při splnění těchto podmínek budou celkové náklady za SV v zúčtovací jednotce rozpočítány následovně: a) při 100%-ním osazení bytových vodoměrů se na základě patního fakturačního měřidla stanoví celkové náklady za SV. Sečte se spotřeba všech bytových vodoměrů v m 3, tou se podělí celkové náklady za studenou vodu a stanoví se tak cena za jeden m 3. Touto cenou se zpětně pronásobí spotřeba SV v jednotlivých bytech a stanoví se tak její úhrada. b) v případě, že vodoměry na studenou vodu nejsou osazeny na všech odběrných místech, uhradí nájemci s vodoměrem za SV částku danou pronásobením odebraných m 3 a průměrnou sazbou Kč/m 3, kterou fakturovala vodárna za zúčtovací období. Zbývající náklady se rozúčtují mezi nájemce, kteří nemají vodoměr nebo neumožní odečet, poměrem podle počtu bydlících osob. Pokud by dopočtená spotřeba SV měla překročit trojnásobek průměrné spotřeby na osobu, upraví se cena studené vody za 1m 3 tak, aby tento násobek byl roven právě číslu tři. Rozpočítání nákladů na jednotlivé nájemce za společná odběrná místa bude provedeno podle evidence spotřeby m 3 jednotlivých nájemců. Pokud tato evidence nebude k dispozici, zahrnou se tyto náklady do celkových nákladů na SV v zúčtovací jednotce a rozpočítají se na jednotlivé nájemce příslušným poměrem. 2. V případě poškození vodoměru, které nebude způsobeno nájemcem, bude postupováno následovně: - pokud poruchu vodoměru nájemce nahlásí do 14 dnů po montáži nebo posledním odečtu, bude při okamžitém odstranění závady spotřeba účtována podle údajů vodoměru - v případě, že nájemce poruchu nahlásí později jak za 14 dnů po montáži (posledním odečtu) nebo se zjistí až při dalších odečtech (cejchování), bude mu účtována průměrná spotřeba studené vody na osobu podle počtu bydlících osob 3. Nájemci bude účtována spotřeba SV o 200% vyšší než je průměr na osobu, pokud bude zjištěno, že jakýmkoliv způsobem ovlivňoval měření nebo se zjistí poškození plomb. 4. Náklady spojené s opravou vodoměru hradí nájemce, pokud poškození bylo způsobeno jeho vinou.

8 5. Při dodatečné montáži vodoměru se vodoměr pro účely účtování začne využívat nejpozději od následujícího odečtu všech vodoměrů. Neměřené období bude doúčtováno v tomto případě průměrnou spotřebou SV na osobu za minulé zúčtovací období. 6. Pokud je známá spotřeba SV v daném bytě jen za část zúčtovacího období a je předpoklad, že v průběhu celého zúčtovacího období byla rovnoměrná spotřeba SV, dopočte se zbývající část příslušným poměrem. 7. Při změně nájemce v průběhu zúčtovacího období, rozdělí se náklady na SV za zúčtovací období v příslušném bytě podle odečtů k datu změny nájemce, s výjimkou převodu členských práv a povinností. Pokud tyto odečty nebudou k dispozici, rozdělí se náklady v poměru odbydlených měsíců a počtu bydlících osob (osoboměsíců). V. Obecná ustavonení 1. Započitatelnou podlahovou plochu pro vyúčtování ÚT a podlahovou plochu pro vyúčtování TUV stanovuje majitel (správce) zúčtovací jednotky v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb. 2. Ve vyúčtování pro jednotlivé nájemce budou u TUV a ÚT uvedeny průměrné ceny za celé zúčtovací období (Kč/GJ, Kč/m 3 ). Podrobný rozpis výpočtu průměrné ceny zajistí pro nájemce majitel (správce) zúčtovací jednotky. Sazebník poplatků 1. Přijetí za člena družstva Zápisné Záloha členského podílu ZČV 200,00 Kč 2 700,00 Kč 300,00 Kč 2. Žádost o jiný byt nebo podání inzerátu 50,00 Kč 3. Přenechání části bytu max. 2 roky v případě nesplnění ohlašovací povinnosti, tj. přenechání před schválením představenstvem - pokuta 4. Přenechání části bytu max. 2 roky v případě nesplnění ohlašovací povinnosti, tj. přenechání před schválením představenstvem - pokuta 5. Přenechání bytu cizincům max. 2 roky v případě nesplnění ohlašovací povinnosti, tj. přenechání před schválením představenstvem - pokuta 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč / 1 os ,00 Kč / místnost 3 000,00 Kč / místnost 1 000,00 Kč ( ,00 Kč) 3 000,00 Kč / místnost 6. Převod členských práv v řadě přímých příbuzných 500,00 Kč

9 7. Převod členských práv na cizí osobu G 4 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8. Převod garáže 1 000,00 Kč 9. Výměna bytu G 1 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 10. Získání opětovného členství (po vyloučení) 5 000,00 Kč 11. Poplatek za převod bytu do os. vlastnictví 4 560,00 Kč 12. Povolení stavebních úprav v bytě 200,00 Kč 13. Pokuta za stavební úpravy v bytě bez povolení 5 000,00 Kč 14. Zasílání pošty na jinou adresu 100,00 Kč 15. Poplatek za vyhotovení náj. smlouvy při ztrátě 100,00 Kč 16. Poplatek za vyhotovení duplikátu dokumentu A4 100,00 Kč 17. Poplatek za povolení umístění sídla firmy, PO Boxu 1 000,00 Kč 18. Poskytnutí ověřené kopie výpisu z OR 100,00 Kč Ze sociálních důvodů může představenstvo po prokázání těchto skutečností snížit poplatky v bodech 4., 5., 9. a 10.

10 Ventilační turbíny Stavební bytové družstvo občanů Průkopník nainstalovalo na domech ventilační turbíny místo původních ventilátorů. Co nám tato změna přinesla? Ventilační turbína pracuje na principu rozdílných teplot a pohybu vzduchu, tedy nikoli pouze na základě využití větru. Není tudíž potřeba elektrická energie, což v době, kdy se neustále ceny energií zvyšují, není zanedbatelné. Problémem, který se tímto také vyřešil, bylo černé napojování na elektrorozvody ventilace. Protože se takto mohli napojit někteří nepoctiví nájemníci přímo v bytě a možnost odhalení tohoto napojení byla pouze náhodná, spotřeba elektrické energie na některých stoupačkách výrazně rostla. Při správné instalaci je turbína bezúdržbová. Zhotovena je ze slitiny hliníku (poznámka: pro případné nenechavce ji nelze zpeněžit ve sběrně). Kvalitní ložiska zajišťují plynulý a tichý chod, speciální lamely znemožňují vniknutí hmyzu, drobného ptactva nebo zatékání při dešti. Výhodu bezhlučného chodu ocenili hlavně obyvatelé nejvyšších poschodí, kteří si hluku klasických ventilátorů v minulém období dostatečně užili. Dalším problémem byla běžná údržba ventilátorů, které mají pouze omezenou životnost. Na některých domech se ventilátory opravovaly, měnily se motory, opravovaly se rozvody, spínače, jističe a v některých domech zůstávaly ventilátory nefunkční. Je ověřeno, že po sečtení nákladů na údržbu a provoz tradičních ventilátorů je návratnost investice do ventilačních turbín velmi krátká - jedná se o jeden až dva roky. Pro správnou funkčnost turbín a spokojenost bydlících je nutno provést další opatření. Osazením ventilační turbíny na střechu práce nekončí. Je nutno v domě zkontrolovat a hlavně vyčistit stoupací rozvody odvětrání, je nutno prohlédnout filtry, případně je vyprat nebo vyměnit za nové. V mnoha bytech nejsou ventilační mřížky vůbec přístupné (např. zastavěné skříňkami, zazděné, obložené obklady). Je také nutno neustále vysvětlovat rozdíl mezi způsobem odsávání tradičními ventilátory a ventilačními turbínami, kde odsávání probíhá nepřetržitě po celý den. I při relativně pomalém odsávání dochází k odstraňování par, pachů a požadované výměně vzduchu v m 3 / hodinu. Toto stálé odsávání je mimo jiné velmi účinným prostředkem proti tvorbě plísní. Při splnění všech opatření jsme přesvědčeni, že osazování ventilačních hlavic bylo krokem vpřed. V každém případě znamenají změnu filozofie větrání. Již nemáme drahé občasné nucené odvětrávání, ale průběžnou a pravidelnou výměnu vzduchu 24 hodin denně. V současné době se tyto ventilační turbíny osazují na družstevních i městských bytech po celé republice. Ve světě je tato technologie běžně používaná již desítky let.

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Směrnice č. 2/2006 Strana 1 (celkem 5) Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Obecné pojmy: 1. Pověřený pracovník (k odečtům poměrových měřidel vody a indikátorů topných nákladů)

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012

Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012 Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012 Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody 1) Tato metodika rozúčtování nákladů na dodané teplo a vodu pomocí poměrových indikátorů tepla a bytových vodoměrů se řídí pravidly stanovenými ve vyhlášce

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV.

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní byty

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi

Více

A. Úvodní ustanovení

A. Úvodní ustanovení ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou Směrnice č. 43/1996 Zajištění vyúčtování spotřeby teplé a studené vody a dodávek tepla pro vytápění Na základě přijetí zákona č.458/2000 Sb.(Zákon

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP Směrnice S 107/09 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁPĚNÍ, NA POSKYTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

Požární vybavení domů

Požární vybavení domů Obsah: Požární vybavení domů Vyhláška č. 245/1995 Sb. Vyhláška č. 85/1998 Sb. Pravidla pro měření a účtování nákladů za teplo, teplou a studenou vodu Vlivy měření studené vody Nové poukázky typu A-V Informace

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.3.2005 1.3.2005 1

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.3.2005 1.3.2005 1 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO,

SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO, SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO, TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A TEPELNÉ ENERGIE Tato směrnicí vychází

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

V y h l á š k a č. 5/94

V y h l á š k a č. 5/94 V y h l á š k a č. 5/94 o dodávce a odběru studené a teplé užitkové vody a jejich rozúčtování Městské zastupitelstvo v Třinci se usneslo dne 26.10. 1994 v souladu s 36, odst. 1, písm. f), zákona ČNR č.

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, dodávku teplé a studené vody a služeb včetně ostatních domovních nákladů. Preambule

Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, dodávku teplé a studené vody a služeb včetně ostatních domovních nákladů. Preambule Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, dodávku teplé a studené vody a služeb včetně ostatních domovních nákladů Preambule Společenství vlastníků se usneslo vydat Pravidla o rozúčtování nákladů teplené

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV)

platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV) NOVELIZACE SMĚRNICE PŘEDSTAVENSTVA SBD CHEB K ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA, TUV a SV platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV) Novelizace

Více

Společenství vlastníků... Návrh ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOH SPOJENÝCH SE SPRÁVOU BUDOVY A POZEMKU (Ů) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

Společenství vlastníků... Návrh ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOH SPOJENÝCH SE SPRÁVOU BUDOVY A POZEMKU (Ů) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Společenství vlastníků... Návrh ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOH SPOJENÝCH SE SPRÁVOU BUDOVY A POZEMKU (Ů) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Vlastník jednotky je povinen platit stanovené zálohy

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

SMLOUVA O DÍLO č. ... Se sídlem: zastoupeno:. 1. A odečítání hodnot indikátorů (poměrových měřičů tepla) ústředního vytápění a kalorimetrů

SMLOUVA O DÍLO č. ... Se sídlem: zastoupeno:. 1. A odečítání hodnot indikátorů (poměrových měřičů tepla) ústředního vytápění a kalorimetrů SMLOUVA O DÍLO č. /RTN ODEČÍTÁNÍ HODNOT INDIKÁTORŮ A VODOMĚRŮ, ROZDĚLENÍ (ROZÚČTOVÁNÍ) NÁKLADŮ NA DODÁVKU TEPELNÉ ENERGIE uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi správcem

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.f/810/09

SMLOUVA O DÍLO. č.f/810/09 SMLOUVA O DÍLO č.f/810/09 uzavřená ve smyslu ustanovení 536 a násl. Obchodního zákoníku, zákon č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů specifikující vztahy mezi níže uvedenými subjekty při realizaci

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623)

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Den konání: 9.12.2014 Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 162 00 Praha 6 Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána Celkem

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5.

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5. Stavební bytové družstvo Rožnov Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5.2012 Rožnov pod Radhoštěm 24. 7. 2012 Stavební bytové družstvo

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1),

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1), Směrnice č. 38/2013 Stavebního bytového družstva Šumperk o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

to jsou změny v účtování služeb spojených s užíváním bytů či prostorů k podnikání. prokazatelně počtu bytů podílových ploch

to jsou změny v účtování služeb spojených s užíváním bytů či prostorů k podnikání. prokazatelně počtu bytů podílových ploch Vážení klienti, jak jsme vás již dříve informovali, dnem 1.1.2014 nabyl účinnosti Zákon 89/ 2012 Sb. - Nový občanský zákoník (NOZ) a Zákon o obchodních korporacích (ZOK). Ke změnám, vyvolaných změnou těchto

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

Obsah: Vyhláška č. 372/2001 1 Předmět úpravy 2 Vymezení pojmů

Obsah: Vyhláška č. 372/2001 1 Předmět úpravy 2 Vymezení pojmů Obsah: Vyhláška č. 372/2001 Sb. - doplnění k pravidlům rozúčtování (č. 10/2002) Směrníce č. 1/2003 plné znění Komentář ke směrnici Výhody a nevýhody bydlení ve vlastním, družstevním a nájemném bytě Rozhovor

Více

004/2014 SMĚRNICE. Bytového družstva SVOJSÍKOVA, družstva

004/2014 SMĚRNICE. Bytového družstva SVOJSÍKOVA, družstva 004/2014 SMĚRNICE Bytového družstva SVOJSÍKOVA, družstva ze dne 15. května 2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových

Více

VIPA EC ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ. Návod k použití. infrared

VIPA EC ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ. Návod k použití. infrared ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ VIPA EC infrared Návod k použití Elektronický vícečidlový indikátor topných nákladů slouží k rozpočtu nákladů na vytápění v objektech s centrální dodávkou tepelné

Více

Reklamace dodávky tepla a TUV

Reklamace dodávky tepla a TUV Reklamace dodávky tepla a TUV Reklamace jsou přijímány výhradně dle Části A, čl. IV. (Vady dodávky), bodu 2 příloha č.1 Obchodní a technické podmínky dodávky tepla a teplé užitkové vody platné pro soustavy

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 5 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop 0 I. Informace a organizační

Více

Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování

Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování - Pravidla rozúčtování nákladů vzniklých při užívání jednotek v domě, správě domu a pozemku - Pravidla pro stanovení

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

NABÍDKA. na dodávku a montáž RTN v objektu bytového domu Dukelských hrdinů 7 v Břeclavi. V Brně dne: 31. 1. 2014

NABÍDKA. na dodávku a montáž RTN v objektu bytového domu Dukelských hrdinů 7 v Břeclavi. V Brně dne: 31. 1. 2014 Okružní 25 638 00 Brno zastoupená generálním ředitelem Ing. Petrem Fajmonem, MBA ve věcech obchodních: Ing. Roman Petrucha vedoucí odboru prodeje tepla IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 zapsána v OR KS v Brně,

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Vážení členové družstva a vlastníci jednotek

Vážení členové družstva a vlastníci jednotek Vážení členové družstva a vlastníci jednotek V souladu s novými právními předpisy a schválenými stanovami BD předkládáme interní předpis, který doplňuje stanovy a stanovuje způsob tvorby záloh na nájemné,

Více

S M L O U V A o dodávce tepelné energie podle ust. 76 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku

S M L O U V A o dodávce tepelné energie podle ust. 76 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku Číslo smlouvy: 800 S M L O U V A o dodávce tepelné energie podle ust. 76 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku uzavřená mezi 1. PRODÁVAJÍCÍM : SATT a.s., Okružní 11

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ, SPOLEČNOU PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY V DOMECH VE VLASTNICTVÍ, I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. (1) Tyto směrnice upravují

Čl. 1 Předmět úpravy. (1) Tyto směrnice upravují Směrnice Stavebního bytového družstva Benešov u Prahy č. 1/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Smernice pro rozúctování nákladu a vyúctování topné sezóny

Smernice pro rozúctování nákladu a vyúctování topné sezóny Stavební bytové družstvo Tešínan. Ceský Tešín, nábreží Míru 1883/22b. PSC 737 Dl Smernice C. 3/08 Smernice pro rozúctování nákladu a vyúctování topné sezóny Tato smernice upravuje postup pro rozúctování

Více

Vyúčtování 2014. Důležité informace

Vyúčtování 2014. Důležité informace Vyúčtování 2014...1 Důležité informace...1 Způsob rozúčtování nákladů...2 Rozúčtování nákladů na spotřebu vody...2 Rozúčtování nákladů tepla...3 Rozúčtování tepla pro ústřední topení...3 Rozúčtování tepla

Více

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

Více

Platná legislativa a chystané změny v oblasti vytápění, poskytování teplé vody a rozúčtování nákladů na služby

Platná legislativa a chystané změny v oblasti vytápění, poskytování teplé vody a rozúčtování nákladů na služby Platná legislativa a chystané změny v oblasti vytápění, poskytování teplé vody a rozúčtování nákladů na služby Seminář pro SBD Strakonice 22.10.2015 Ing. Jiří Zerzaň, Techem, spol s r.o. Legislativa pro

Více

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce 269 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

Vyúčtování 2011. Důležité informace

Vyúčtování 2011. Důležité informace Důležité informace...1 Způsob rozúčtování nákladů...2 Rozúčtování nákladů na spotřebu vody...2 Rozúčtování nákladů tepla...3 Rozúčtování tepla pro ústřední topení...3 Rozúčtování tepla pro ohřev teplé

Více

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 12. 12.

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 12. 12. Stavební bytové družstvo Rožnov Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 12. 12. 2013 Rožnov pod Radhoštěm 12. 12. 2013 2 Sme rnice c. 3/2011

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

P R E Z E N T A C E. Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele - náklady na teplo a jejich rozdělení.

P R E Z E N T A C E. Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele - náklady na teplo a jejich rozdělení. Zpracovala TK SBD Vsetín P R E Z E N T A C E Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele náklady na teplo a jejich rozdělení. Náplň problematiky Aplikace vyhlášky nepřiměřenost

Více

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Úvodem Co je třeba zkontrolovat na Protokolu o rozúčtování nákladů za bydlení (někdy také Protokol o vyúčtování služeb za období ), kterému budeme dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky dodávky tepla a teplé vody ze sekundární sítě Teplárny České Budějovice, a.s. zn. VOPD/S/1 ze dne 1.1.

Všeobecné obchodní podmínky dodávky tepla a teplé vody ze sekundární sítě Teplárny České Budějovice, a.s. zn. VOPD/S/1 ze dne 1.1. Příloha č. 1 ke kupní smlouvě o dodávce a odběru tepla a teplé vody ze sekundární sítě Teplárny České Budějovice, a.s. Všeobecné obchodní podmínky dodávky tepla a teplé vody ze sekundární sítě Teplárny

Více