213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,"

Transkript

1 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení 9 ods. 3 a 7 a 10 ods. 4 zákona: 1 Předmě úpravy Touo vyhláškou se podrobněji sanoví náležiosi provádění energeického audiu, kerý provádějí osoby zapsané do seznamu energeických audiorů. Současně se sanoví vzor písemné žádosi o zápis do seznamu energeických audiorů, kerý je uveden v příloze č Písemná zpráva o energeickém audiu (1) Hodnocení současné úrovně provozovaného energeického hospodářsví a budov obsahuje a) idenifikační údaje, b) popis výchozího savu, c) zhodnocení výchozího savu. (2) Celková výše echnicky dosažielných energeických úspor je obsažena v návrhu opaření ke snížení spořeby energie. (3) Návrh vybrané variany doporučené k realizaci energeických úspor obsahuje a) ekonomické vyhodnocení, a b) vyhodnocení z hlediska ochrany živoního prosředí. (4) Závěrečný posudek energeického audiora obsahuje závazné výsupy energeického audiu včeně evidenčního lisu. 3 Idenifikační údaje Idenifikační údaje obsahují a) určení zadavaele audiu, kerým je obchodní firma fyzické či právnické osoby, rvalý poby či sídlo, idenifikační číslo (bylo-li přiděleno), u fyzické osoby dále jméno, příjmení a rodné číslo nebo daum narození; u právnické osoby údaje o jejím sauárním orgánu, a) určení zadavaele audiu, a o u fyzické osoby jméno a příjmení, daum narození, idenifikační číslo (bylo-li přiděleno) a rvalý poby, u právnické osoby název nebo obchodní firmu, idenifikační číslo (bylo-li přiděleno), sídlo a údaje o jejím sauárním orgánu," b) určení provozovaele předměu energeického audiu, pokud je různý od zadavaele audiu, c) určení zpracovaele (energeického audiora), jméno a příjmení zpracovaele, jeho rvalý poby, rodné číslo nebo daum narození, idenifikační číslo (bylo-li přiděleno), číslo a daum vydání oprávnění k výkonu audiorské činnosi, osvědčení o zapsání do seznamu energeických audiorů d) určení předměu energeického audiu, kerým je podnik, provozovna, zařízení savba nebo projek nebo budova, přesné míso, kde je předmě audiu umísěn, včeně adresy a majekoprávní vzah k zadavaeli audiu. 4 Popis výchozího savu (1) Popis výchozího savu předměu energeického audiu obsahuje základní údaje o: a) předměu energeického audiu nebo projekové dokumenaci, b) energeických vsupech a výsupech, c) vlasních energeických zdrojích, d) rozvodech energie, e) významných spořebičích energie. (2) Údaje o předměu energeického audiu jsou zejména a) název předměu energeického audiu, b) základní popis, c) charakerisika výroby firmy hlavních činnosí v předměu audiu (sorimen výrobků, výrobní echnologie), d) siuační plán, e) seznam všech budov s uvedením jejich účelu, f) výče všech energeicky významných výrobních echnologií výče všech energeicky významných echnologií, včeně výrobních. (3) Dalšími údaji jsou výkresová dokumenace

2 Dalšími zdroji údajů k popisu výchozího savu jsou projeková dokumenace a echnicko ekonomické podklady charakerisické pro předmě audiu, jako jsou provozní režim, poče pracovních dnů v ýdnu a směnnos, poče zaměsnanců, výkony, produkce a smluvní závazky mající vzah k energeickému hospodářsví. (4) Údaje o energeických vsupech a výsupech musí obsahova sanovení průměrné roční výše energeických vsupů a výsupů ýkajících se předměu energeického audiu, zobrazující sav před realizací projeku za 3 předchozí roky. (5) Soupis základních údajů o energeických vsupech a výsupech obsahuje údaje v echnických jednokách a ročních peněžních nákladech. Vzor abulkového zpracování je uveden v příloze č. 2. (6) Roční množsví nakupovaných paliv a energie se sanoví z fakuračních a účeních dokladů. U nákupu elekrické energie se zjisí množsví nakupované elekřiny, sazba odběru, sjednané echnické maximum, sjednaná nebo měřená čvrhodinová maxima v jednolivých měsících. U nákupu epla se zjisí množsví nakupovaného epla, druh a paramery opného média, sazba za měrnou jednoku, způsob měření množsví a paramerů epla a způsob fakurace a analyzují se plnění smluvně sjednaných echnicko ekonomických usanovení. "(6) Roční množsví nakupovaných paliv a energie se sanoví z daňových a účeních dokladů. U nákupu elekrické energie se zjisí množsví nakupované elekřiny, sazba odběru, cena, sjednané echnické maximum, sjednaná nebo měřená čvrhodinová maxima v jednolivých měsících. U nákupu epla se zjisí množsví nakupovaného epla, druh a paramery opného média, cena za měrnou jednoku, způsob měření množsví a paramerů epla a způsob daňového a účeního dokladování a analyzují se plnění smluvně sjednaných echnicko ekonomických usanovení. Sesaví se přehled za 3 předchozí roky v přepoču na klimaické podmínky s využiím denosupňové meody podle zvlášního právního předpisu 1) ) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kerou se sanoví pravidla pro vyápění a dodávku eplé užikové vody, měrné ukazaele spořeby epla pro vyápění a pro přípravu eplé užikové vody a požadavky na vybavení vniřních epelných zařízení budov přísroji regulujícími dodávku epelné energie konečným spořebielům." (7) V případě zdrojů na využií obnovielné energie popis obsahuje i paramery primárního energeického zdroje, zejména hydrologické údaje, věrnou charakerisiku lokaliy a paramery nízkopoenciálního epla. (8) Pokud v předměu energeického audiu exisují energeické zdroje, sesaví se základní roční bilanční abulka výroby energie ze zdrojů v objeku v rozsahu zobrazujícím sav před realizací projeku. Samosaný energeický zdroj, kerý se nachází v budově, se podrobí energeickému audiu bez ohledu na o, kdo je jeho provozovaelem či majielem. (9) Bilance výroby energie z vlasních zdrojů obsahuje ukazaele zdroje v echnických jednokách a jejich ročních hodnoách. Zpracovávají se v abulkovém provedení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3. Sesaví se přehled pro několik předchozích le 3 předchozí roky v přepoču na produky z výroby nebo na klimaické podmínky s využiím denosupňové meody. Z ohoo přehledu se sanoví průměrné roční energeické účinnosi zdroje, specifické spořeby epla v palivu na výrobu energie a roční využií zdroje. (10) Jako součás bilance výroby energie se uvede popis zdrojů. U zdroje energie se uvede jeho yp, kerým je výopna, eplárna, elekrárna nebo spalovna. Pro každou insalovanou jednoku se uvede a) poče, yp, označení výrobce, rok výroby, b) jmenoviý výkon epelný nebo elekrický, c) paramery vyráběného média, d) druh paliva, e) odlučovací zařízení, f) předpokládaná živonos. (11) Údaje pro rozvod energie se zjišťují pro páeřní a hlavní rozvody. Pro rozvod epla se uvede druh, jeho délka, kapacia, průměr, provedení, sáří a echnický sav, loušťka a sav epelné izolace. Na základě ěcho údajů se ověří a akualizují schémaa energeických rozvodů, zhodnoí se jejich sav a vybavenos měřením a sanoví se energeické oky v úsecích, keré nejsou vybaveny měřením. Sejně se posupuje i u navazujících zařízení, jako jsou zejména předávací sanice. (12) Údaje o budovách a významných spořebičích energie obsahují údaje o paramerech epelně echnických vlasnosech konsrukcí a konečné spořebě energie v budovách a údaje o paramerech echnologických spořebičích spořebičů, keré ovlivňují energeickou bilanci předměu energeického audiu. Zjišťují se echnické paramery spořebičů energie z pasporů, podle šíků a z provozních záznamů. (13) Základními informacemi o budovách jsou zejména výkresová dokumenace, doplněná případně o foografickou dokumenaci nebo o zaměření skuečného savu, fakury a další ověřielné dokumeny dokládající spořebu energie v časovém rozsahu několika le, zkušenosi z provozu získané od vedení správce budovy, provozní obsluhy a uživaelů, dopady na živoní prosředí, popis míry zanedbané údržby a záměry zadavaele energeického audiu. (13) Základní informace o budovách se zjišťují z projekové dokumenace včeně změn, popřípadě ze zaměření skuečného savu doplněného o foografickou dokumenaci, daňových a účeních dokladů a dalších ověřielných dokumenů dokládajících spořebu energie v časovém rozsahu 3 roků, zkušenosí z provozu získaných od správce

3 budovy, provozní obsluhy a uživaelů, dopadů na živoní prosředí, popisu míry zanedbané údržby a záměrů zadavaele energeického audiu. (14) Základními informacemi o echnologických spořebičích jsou zejména druh spořebiče, jeho roční provozní hodiny, energeický příkon, u epla druh eplonosného média a jeho paramery, u elekrické energie její napěťová úroveň, u paliva jeho druh, dále způsob regulace a měření. V odůvodněných případech se sanoví měrné spořeby paliv a energie na jednoku produkce energeicky náročných výrobků. (15) U osvělovacích sousav se skuečný sav svěelně echnických paramerů, zejména inenzia osvělení, rovnoměrnos osvělení, jasové poměry, zjišťuje převážně na základě měření osvělovaných prosorů. Na základě ako ověřené skuečnosi se provádí hodnocení provozu osvělovací sousavy z hlediska hygienických požadavků, navrhnou se opaření k úspornému nakládání s energií pro osvělování a posoudí se energeická náročnos osvělovací sousavy. 5 Zhodnocení výchozího savu (1) Pro zhodnocení výchozího savu se sesaví roční energeická bilance sávajícího předměu energeického audiu na základě údajů získaných z provedených šeření. (2) Vzor základního varu energeické bilance je uveden v příloze č. 4. (3) Ukazaele energeické bilance je možno doplni, případně rozčleni někeré položky v závislosi na konkréní siuaci. Vyhodnocení energeické účinnosi a dalších ukazaelů jednolivých čásí energeického hospodářsví se provede na základě údajů získaných při zjišění výchozího savu. (4) Základní echnické ukazaele vlasního energeického zdroje jsou uvedeny v příloze č. 5. (5) Z údajů základních echnických ukazaelů vlasního energeického zdroje se určí rezervy na vlasním energeickém zdroji, hodnoí se úroveň energeické účinnosi a ročního využií a sanoví se echnické a jiné příčiny, pro keré nejsou yo ukazaele vyhovující. (6) Analýza savu rozvodů energie, budov a spořebičů se provede obdobně podle přílohy č. 5. (7) U budov se sanoví model energeické pořeby savby a upřesní se sanovené pořeby energie savby podle skuečných spořeb energie v průběhu několika le. Pořeba epelné energie se sanoví podle zvlášního právního předpisu k ohodnocení navrhovaných opaření a garanci dosažielné pořeby a úspory energie a k porovnání se skuečnou spořebou. (7) U budov se sanoví epelně echnické vlasnosi konsrukcí, model energeické pořeby budovy a upřesní se pořeby energie budovy podle skuečných spořeb energie v průběhu 3 roků. Pořeba epelné energie se sanoví podle zvlášního právního předpisu 2) k ohodnocení budovy a porovnání s požadovanými normovými hodnoami ) Vyhláška č. 291/2001 Sb., kerou se sanoví podrobnosi účinnosi užií energie při spořebě epla v budovách.". (8) Konrola sávajících údajů energeické bilance obsahuje zejména a) vsupy paliv a energie, kde se konrolují kvaliaivní a kvaniaivní ukazaele nakupovaných paliv a energie, soulad s příslušnými smlouvami o dodávce a dodržování cen uvedených v cenících, b) změnu savu zásob paliv, kde se dokládá řádně provedenou invenarizací skládek, provádí se rovněž fyzická obhlídka a porovnání vykazovaného okamžiého savu se skuečnosí, ověřují se vykázané zráy množsví i kvaliy skladovaných paliv, c) prodej energie fyzickým a právnickým osobám, kde se jedná o prodej elekřiny, epla, slačeného vzduchu nebo upravené vody z vlasní výroby a posuzují se možnosi zvýšení prodeje energie fyzickým a právnickým osobám a ověřuje se vorba prodejních cen, d) provozní ukazaele zdroje energie v předměu energeického audiu, kde se posuzují roční energeické účinnosi, účinnosi jednolivých agregáů, využií výkonu, výše insalovaného výkonu, specifické spořeby a způsob provozování, e) energeické zráy v rozvodech energie, kde se posuzuje zejména úroveň ěcho zrá a zjišťují se příčiny jejich nadměrné výše, sav epelných izolací, způsob provozu rozvodů a jejich dimenze, f) spořebu energie na vyápění a přípravu eplé užikové vody, kde se hodnoí dodržování epelné pohody ve vyápěných mísnosech, využívání měřicí a regulační echniky, roční spořeba epla na měrný by a spořeba eplé užikové vody na osobu, f) spořebu energie na vyápění a přípravu eplé užikové vody, kde se posoudí dodržování navrhovaných podmínek epelné pohody ve vyápěných mísnosech, využívání měřicí a regulační echniky, roční spořeba epla na jednoku objemu vyápěného prosoru nebo vyápěné plochy a spořeba eplé užikové vody na osobu,". g) epelně echnické paramery budov vlasnosi budov a jejich konsrukcí, h) spořebu energie na echnologické výrobní procesy, kde se provádí energeická analýza výrobních echnologií, i) spořebu energie na osaní procesy, jako je věrání, chlazení a osvělení; sledují se hlavně specifické spořeby energie, velikos

4 příkonů, časové využií a jejich účelnos. (9) Výsledkem uvedených analýz je zhodnocení hospodárnosi nakládání s energií a vyčíslení výše dosažielných energeických úspor v předměu energeického audiu včeně možných úspor nákladů na energii. (10) Provádí-li se energeický audi u echnologických zařízení na výrobu elekřiny a epelné energie, na přenos, disribuci a vniřní rozvod elekrické energie a na rozvod epelné energie včeně vniřního rozvodu, hodnoí se oo zařízení podle zvlášního právního předpisu3). V ěcho případech se navržená opaření sanovují s cílem dosáhnou minimálně hodno sanovených ěmio předpisy. Jesliže echnologická zařízení na výrobu elekřiny a epelné energie, na přenos, disribuci a vniřní rozvod elekrické energie a na rozvod epelné energie včeně vniřního rozvodu odpovídají požadavkům na účinnos užií energie sanoveným podle zvlášního právního předpisu3), energeický audi se neprovádí. V případě, že zařízení budou splňova jen někeré požadavky na účinnosi užií energie, provádí se energeický audi v plném rozsahu pouze na zbývající čás, kerá požadavky nesplňuje. (11) Provádí-li se energeický audi savební čási budovy, jednoznačně se sanoví, u kerých konsrukcí dosažení požadovaných hodno podle zvlášního právního předpisu2) není echnicky možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na předpokládanou dobu užívání budovy, její provozní účely, nebo o odporuje požadavkům zvlášního právního předpisu5). V případě, že budovy budou splňova jen někeré požadavky na účinnosi sanovené zvlášním právním předpisem2), neprovádí se jen příslušná čás, kerá požadavky splňuje, a zbyek je řeba provés v plném rozsahu. (12) Odpovídá-li měrná spořeba epla při vyápění budov požadavkům sanoveným podle zvlášního právního předpisu1),2), energeický audi se neprovádí. Tuo skuečnos prokáže vlasník energeickým průkazem budovy. U budov již užívaných se při sanovení ukazaele měrné spořeby epla pro vyápění a pro přípravu eplé užikové vody vychází ze zvlášního právního předpisu1) a z naměřených hodno epla a eplé užikové vody za poslední měřené období ) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kerou se sanoví minimální účinnosi užií energie při výrobě elekřiny a epelné energie. Vyhláška č. 151/2001 Sb., kerou se sanoví podrobnosi účinnosi užií energie při rozvodu epelné energie a vniřním rozvodu epelné energie. Vyhláška č. 153/2001 Sb., kerou se sanoví podrobnosi určení účinnosi užií energie při přenosu, disribuci a vniřním rozvodu elekrické energie. 5) Zákon č. 20/1987 Sb., o sání pamákové péči, ve znění pozdějších předpisů. 6 Návrh opaření ke snížení spořeby energie (1) Energeický audi, v návaznosi na zjišěnou výši dosažielných energeických úspor, obsahuje konkréní opaření vedoucí k jejich využií. Opaření se navrhují minimálně ve 2 varianách. (1) Energeický audi v návaznosi na zjišěnou výši dosažielných energeických úspor obsahuje konkréní opaření vedoucí k jejich využií. U jednolivých opaření se sanoví výše úspory energie v echnických jednokách s jejich finančním ohodnocením, výše invesičních a provozních nákladů a prosá návranos. Následně se opaření uspořádají do minimálně 2 varian, není-li ouo vyhláškou sanoveno jinak, pro komplexní vyhodnocení. (2) Pro vybranou varianu jednolivé variany se zpracují energeické bilance a porovnají se s bilancí planou pro výchozí sav. Sanoví se invesiční náklady, skuečně dosažielná výše energeických úspor nebo snížení nákladů na energii pro jednolivé variany při zvážení všech omezujících vlivů. (3) Výsledkem jsou upravené energeické bilance jednolivých varian, keré obsahují pořebné ukazaele před a po realizaci projeku, a o v echnických i finančních jednokách. Zpracovávají se v abulkovém provedení, jehož vzor je uveden v příloze č. 6. (4) Z upravené energeické bilance se vypoče výše dosažielných energeických úspor v objeku a úspora finančních nákladů na pořízení paliv a energie. "(5) Energeický audi zpracovávaný pro příspěvkové organizace zřízené správním úřadem navíc sanoví dílčí soubor echnických a organizačních opaření ke snížení spořeby energie, jejichž realizaci lze uhradi z uspořených nákladů za nespořebovaná paliva a energii, za období nepřekračující polovinu sanovené odpisové doby příslušného hmoného majeku, zejména energeického hospodářsví a budov, podle zvlášního právního předpisu 6). (6) U budov se pro navržené úpravy epelně echnických vlasnosí obvodových konsrukcí, j. sysémové hranici, hodnoceného objemu budovy sanoví pořeba epelné energie podle upřesněného modelu energeické pořeby budovy, návazně na 5 ods. 7, a provede se hodnocení pořeby epelné energie upravené budovy podle zvlášního právního předpisu2) k porovnání s požadovanými normovými hodnoami ) Zákon č. 563/1991 Sb., o účenicví, ve znění pozdějších předpisů.". 7 Ekonomické vyhodnocení (1) Úspory nákladů na energii vyplývající z upravené energeické bilance se upravují zejména o změnu

5 dalších provozních nákladů, případně ržeb za energii, mzdy, servisní služby, opravy, provozní hmoy a ržby za prodej energie. Tako se sanoví roční přínosy a změna peněžních oků energeicky úsporného projeku. Ve výpočech se přínosy uvažují v cenové úrovni roku realizace projeku. Peněžní oky projeku se posuzují bez vlivu předpokládané sání podpory. (2) Výpoče ekonomického vyhodnocení se provede způsobem uvedeným v příloze č. 7. 3) Do ekonomického hodnocení se nezahrnují náklady na opaření k odsranění zanedbané údržby. 8 Vyhodnocení z hlediska ochrany živoního prosředí (1) V energeickém audiu se kvanifikuje snížení záěže živoního prosředí vyplývající z jednolivých varian. Uvede se název znečišťující láky, její množsví v /rok pro výchozí sav a sav po realizaci. Vyhodnocení se uvádí pro zdroje a spořebu energie, keré jsou předměem energeického audiu. (2) Vyhodnocení z hlediska ochrany živoního prosředí se zpracovává v abulkovém provedení, jehož vzor je uveden v příloze č. 8. (3) K výpoču rozdílu emisí znečišťujících láek se použijí údaje uvedené v příloze č Výsupy energeického audiu (1) Výsupy energeického audiu jsou: a) hodnocení sávající úrovně energeického hospodářsví, b) celková výše dosažielných energeických úspor, kerá se uvede v echnických jednokách, c) návrh opimální variany energeicky úsporného projeku včeně ekonomického hodnocení, d) doporučení obsahující konečné sanovisko a doporučení energeického audiora k realizaci navrženého energeicky úsporného projeku, e) posouzení využií obnovielných zdrojů energie pro konkréní předmě energeického audiu včeně ekonomického hodnocení. (2) Vzor evidenčního lisu energeického audiu je uveden v příloze č. 9. (3) V návrhu vybrané variany souboru opaření k dosažení garanované úspory energie se uvede zdůvodnění z hledisek echnických, ekonomických a dalších smluvně dohodnuých hodnoících kriérií. Uvede se míra využií poenciálu energeických úspor, roční finanční výnos získaný realizací a ekonomická efekivnos projeku. Současně se uvedou okrajové podmínky, za kerých jsou hodnoy úspor energie sanoveny a garanovány. U budov se definují hodnoy, keré jsou garanovány, zejména úspora energie, hodnoa pro energeický průkaz budovy, pořeba epla na m2 užiné plochy vzažená ke 200 m3 obesavěného prosoru, pořeba epla vzažená na jednu učebnu, na jedno lůžko nebo na jednu kancelář. (3) V návrhu vybrané variany souboru opaření k dosažení opimální úspory energie se uvede zdůvodnění z hledisek echnických, ekonomických a dalších smluvně dohodnuých hodnoících kriérií. Uvede se míra využií poenciálu energeických úspor, roční finanční výnos získaný realizací a ekonomická efekivnos projeku. Současně se uvedou okrajové podmínky, za kerých jsou hodnoy úspor energie sanoveny. U budov se sanovuje úspora energie a měrná spořeba epla na vyápění budovy podle zvlášního právního předpisu2) (4) Vybraná variana nebo její čás podle 6 ods. 5 v energeickém audiu provedeném pro příspěvkové organizace zřízené správním úřadem se posoudí z hlediska možnosi financování projeků energeických služeb formou dodavaelského úvěru podle zvlášního právního předpisu7) a podle přílohy č ) Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasi sáního rozpoču na financování programu reprodukce majeku. 10 Rozsah energeického audiu (1) Hodnoa, od níž vzniká pro organizační složky sáu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnos podrobi své budovy či zařízení energeickému audiu, se sanoví ve výši 1500 GJ celkové roční spořeby energie. (2) Hodnoa, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených v 10 ods. 1 povinnos podrobi své budovy či zařízení energeickému audiu, se sanoví ve výši GJ celkové roční spořeby energie. (3) Hodnoa, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby povinnos zajisi zpracování energeického audiu, se u budov a areálů samosaně zásobovaných energií sanoví ve výši 700 GJ celkové roční spořeby energie. (3) Jsou-li splněny hodnoy podle odsavce 1 nebo 2, pak hodnoa, od níž vzniká podle odsavce 1 nebo 2 povinnos zajisi zpracování energeického audiu, se u budov a areálů samosaně zásobovaných energií sanoví ve výši 700 GJ celkové roční spořeby energie. (4) Celkovou roční spořebou energie se rozumí souče všech forem energie ve všech odběrných mísech provozovaných pod jedním idenifikačním číslem. Pro přepočy se používají následující vzahy: a) elekrická energie 1 MWh - 3,6 GJ, b) zemní plyn 1000m3n - 34,05 GJ, 1 MWh - 3,24 GJ c) uhá či kapalná paliva se přepočíávají údajem výhřevnosi udávaným dodavaelem.

6 (5) Forma energie podle odsavce 4 je: a) nakoupená elekřina pro vlasní spořebu, b) nakoupený plyn pro vlasní spořebu, c) nakoupená epelná energie pro vlasní spořebu, nebo d) nakoupená uhá nebo kapalná paliva, pokud jsou použia pro výrobu elekřiny nebo epelné energie. (6) Výsledky energeického audiu jedné budovy lze použí pro další budovy, jedná-li se o: a) budovy sejné savební sousavy, savebního provedení, současného savu konsrukcí a srovnaelné podlažnosi, b) budovy se sejným způsobem zásobování epelnou energií na vyápění, sejným způsobem dodávky eplé užikové vody, sejným způsobem užívání a srovnaelným vniřním rozvodem. (7) Výsledky energeického audiu jednoho echnologického zařízení lze využí pro další echnologická zařízení, pokud jsou splněny podmínky, že se jedná o echnologická zařízení sejného či srovnaelného ypu, produkce a kapaciy. Hospodářské komory podle zvlášního právního předpisu,4) povrzení zaměsnavaele, kerý prováděl výkon sání správy v energeických odvěvích podle zvlášního právního předpisu3) nebo řídil energeické hospodářsví v rozsahu podle 10 ods. 2. (3) Praxe podle odsavce 1 se dá sčía. (4) Při uznávání odborné kvalifikace, praxe nebo jiné způsobilosi, kerou sání příslušníci členských sáů získali v jiném členském sáě Evropské unie, se posupuje podle zvlášního zákona12) ) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosi sáních příslušníků členských sáů Evropské unie a o změně někerých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace 12 Tao vyhláška nabývá účinnosi dnem vyhlášení. Minisr: doc. Ing. Grégr v. r. (8) Usanovení odsavců 6 a 7 nelze použí pro energeické audiy zpracovávané podle 9 ods. 3 písm. a) zákona a podle zvlášního právního předpisu8) ) Vyhláška č. 554/2002 Sb., kerou se sanoví vzor žádosi o vydání inegrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. 11 Odborná způsobilos (1) Za praxi v oboru se považuje nepřeržiá činnos v posledních 6 leech a) v oboru energeické audiorsví pro pořeby Programu sáních podpor při snižování spořeby paliv a energie v České republice pro rok 1996 a léa další, b) v oboru energeické poradensví na základě vydaného povolení podle zvlášního právního předpisu1) nebo zaměsnanecký poměr u fyzické či právnické osoby poskyující poradensví podle zvlášního právního předpisu,1) c) auorizovaného inženýra se specializací energeické audiorsví podle zvlášního právního předpisu,2) d) na úseku výkonu sání správy v energeických odvěvích podle zvlášního právního předpisu,3) e) řízení na úseku energeického hospodářsví fyzických či právnických osob v rozsahu podle 10 ods. 2. (2) Doklad o praxi podle odsavce 1 je povrzení o výkonu činnosi energeického audiorsví v rámci Programů sáních podpor, průkaz o auorizaci osvědčení o auorizaci vydaný Českou komorou auorizovaných inženýrů a echniků, povrzení Poznámky pod čarou: 1) Zákon č. 455/1991 Sb., živnosenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání auorizovaných archieků a o výkonu povolání auorizovaných inženýrů a echniků činných ve výsavbě, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu sání správy v energeických odvěvích a o Sání energeické inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 9) Zákon č. 455/1991 Sb., živnosenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 10) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání auorizovaných archieků a o výkonu povolání auorizovaných inženýrů a echniků činných ve výsavbě, ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu sání správy v energeických odvěvích a o změně někerých zákonů. 4) Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky.

7 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. VZOR Žádos o zápis do seznamu energeických audiorů Jméno, příjmení, iul: Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, daum narození):... Míso rvalého pobyu: Adresa bydlišě Obchodní jméno: Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma: Idenifikační číslo (bylo-li přiděleno): Doklady o odborné způsobilosi podle 10 zákona č. 406/2000 Sb., (druh dokladu, kdy a kým byl vydán) Konakní údaje pro zveřejnění v seznamu energeických audiorů Doklady o praxi v oboru podle 11 vyhlášky 213/2001 S. s uvedením písmene odsavce 1 (druh dokladu, kdy a kým byl vydán) Příloha: kolková známka Daum:... Podpis žadaele:... Daum převzeí žádosi a příloh:...

8 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. VZOR Soupis základních údajů o energeických vsupech a výsupech Pro rok: před realizací projeku Vsupy paliv a energie Jednoka Množsví Výhřevnos GJ/jednoku Přepoče na GJ Nákup el. energie MWh 3,6 Nákup epla GJ Zemní plyn is.m 3 Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Jiné plyny is.m 3 Druhoná energie* GJ Obnovielné zdroje** GJ (MWh) Jiná paliva GJ Celkem vsup paliv a energie Změna savu zásob paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie * Např. odpadní eplo ** Např. solární, vodní, věrná, geoermální energie Roční náklady v Kč VZOR Bilance výroby energie z vlasních zdrojů Příloha č. 3 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. ř. Ukazael Jednoka Roční hodnoa 1 Insalovaný elekrický výkon celkem MW 2 Insalovaný epelný výkon celkem MW ep 3 Dosažielný elekrický výkon celkem MW 4 Pohoový elekrický výkon celkem MW 5 Výroba elekřiny MWh 6 Prodej elekřiny (z ř. 5) MWh 7 Vlasní spořeba elekřiny na výrobu energie MWh 8 Spořeba epla v palivu na výrobu elekřiny GJ 9 Výroba dodávkového epla GJ 10 Prodej epla z ř. 9 GJ 11 Spořeba epla v palivu na výr.epla GJ 12 Spořeba epla v palivu celkem (ř. 8 + ř. 11) GJ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 213/2001 Sb.

9 VZOR Základní var energeické bilance ř. Ukazael GJ/r is. Kč/r 1 Vsupy paliv a energie 2 Změna zásob paliv 3 Spořeba paliv a energie 4 Prodej energie cizím 5 Konečná spořeba paliv a energie v objeku (ř. 3 - ř. 4) 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř. 5) 7 Spořeba energie na vyápění a TUV (z ř. 5) 8 Spořeba energie na echnologické a osaní procesy (z ř. 5) Pozn.: Zejména je účelné členi podle druhů paliv a energie údaje o konečné spořebě paliv a energie v řádku 5, a zráy ve vlasním zdroji a rozvodech, spořebu energie na vyápění a spořebu energie na echnologické a osaní procesy v řádcích 6, 7 a 8. Název ukazaele Základní echnické ukazaele vlasního energeického zdroje Výpoče (z abulky zdroje v příloze č. 3) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. Vypočená hodnoa Roční energeická účinnos zdroje (ř.5 x 3,6 + ř.9) : ř.12 deseinné číslo nebo % Roční energeická účinnos výroby elekrické energie ř.5 x 3,6 : ř.8 deseinné číslo nebo % Roční energeická účinnos výroby epla ř.9 : ř.11 deseinné číslo nebo % Specifická spořeba epla v palivu na výrobu elekřiny ř.8 : ř.5 GJ/MWh Specifická spořeba epla v palivu na výrobu ř.11 : ř.9 GJ/GJ dodávkového epla Roční využií insalovaného elekrického výkonu ř.5 : ř.1 hod/rok Roční využií dosažielného elekrického výkonu ř.5 : ř.3 hod/rok Roční využií pohoového elekrického výkonu ř.5 : ř.4 hod/rok Roční využií insalovaného epelného výkonu (ř.9 : 3,6)- ř.2 hod/rok

10 VZOR Upravená energeická bilance Příloha č. 6 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. Před realizací projeku Po realizaci projeku Ukazael Energie Náklad Energie Náklad Ř. GJ Kč GJ Kč 1 Vsupy paliv a energie 2 Změna zásob paliv 3 Spořeba paliv a energie 4 Prodej energie cizím 5 Konečná spořeba paliv a energie v objeku (ř.3-ř.4) 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř.5) 7 Spořeba energie na vyápění a TUV (z ř.5) 8 Spořeba energie na echnologické a osaní procesy (z ř. 5)

11 Způsoby výpoču ekonomického vyhodnocení 1. Prosá doba návranosi (doba splacení invesice): IN T s = CF kde: IN invesiční výdaje projeku CF roční přínosy projeku (cash flow, změna peněžních oků pro realizaci projeku) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. 2. Reálná doba návranosi, (doba splacení invesice při uvažování diskonní sazby) T sd se vypoče z podmínky: T sd = 1 CF. ( 1+ r) IN = 0 kde: CF roční přínosy projeku (změna peněžních oků pro realizaci projeku) r diskon (1 + r) - odúročiel 3. Čisá současná hodnoa (NPV): kde: T ž doba živonosi (hodnocení) projeku NPV = Tž = 1 CF. ( 1 + r) IN 4. Vniřní výnosové proceno (IRR). Hodnoa IRR se vypoče z podmínky: T ž = 1 CF. ( 1 + IRR) IN = 0 5. Ekonomické hodnocení variany s prosou dobou návranosi za období nepřekračující polovinu sanovené odpisové doby (podle účeního hlediska) příslušného hmoného majeku (energeické hospodářsví a budovy) 5.1. Prosá doba návranosi, doba splacení invesice se vypoče podle bodu 1. éo přílohy kde: IN pořizovací výdaje dle následující abulky CF celkové roční úspory provozních výdajů projeku za období nepřesahující polovinu sanovené odpisové doby příslušného hmoného majeku (energeické hospodářsví a budovy) dle následující abulky 5.2. Reálná doba návranosi se vypoče podle bodu 2 éo přílohy s uvažováním hodno IN a CF vypočených podle podbodu 5.1. éo přílohy 5.3. Čisá současná hodnoa (NPV) se yvpoče podle bodu 3. éo přílohy s uvažováním hodno IN a CF dle podbodu 5.1. éo přílohy. Vniřní výnosové proceno (IRR) nevypoče podle bodu 4. éo přílohy s uvažováním hodno IN a CF vypočených podle podbodu 5.1. éo přílohy Tabulka k výpoču v bodu 5:

12 ř 1 Číslo opaření Název opaření Pořizovací výdaje Roční úspory Úspora energie 2 Kč GJ/rok Kč/rok 3 Navržená úsporná opaření Souče ř. 4 až 10 Úspora osobních výdajů Úspora výdajů na opravy Úspora osaních výdajů Úspora celkem 1) 1) Celková hodnoa úspor zahrnuje synergické efeky jednolivých navrhovaných opaření a nemusí bý prosým součem úspor vlivem jednolivých opaření v řádcích č. 4 až Vzor závěrečná abulka vsupních hodno a výsledků ekonomického hodnocení(přehled o ekonomickém hodnocení) Údaje Kč či osaní jednoky Změna nákladů na energii (- snížení, + zvýšení) Změna osaních provozních nákladů, v om: - změna osobních nákladů (mzdy, pojisné, ) (+, -) změna osaních provozních nákladů (opravy a údržba, služby, režie, pojišění majeku, ) (+,-) samosaně lze uvés i změnu nákladů na emise, resp. odpady (+,-) Změna ržeb (za eplo, elekřinu, využié odpady) (+, -) Přínosy projeku celkem Doba hodnocení Krieria Ts prosá návranos Tsd reálná doba návranosi NPV čisá současná hodnoa IRR vniřní výnosové procen Daň z příjmu Další relevanní údaje

13 VZOR Vyhodnocení z hlediska ochrany živoního prosředí Výchozí sav Sav o realizaci Rozdíl Znečišťující láka /rok /rok /rok Tuhé láky SO 2 NO X CO CO 2 Výpoče rozdílů emisí znečišťujících láek Příloha č. 8 k vyhlášce č. 213/200I Sb Výpoče emisí CO2 ze spalování fosilních paliv Emisní fakory uhlíku uvádí množsví uhlíku, respekive oxidu uhličiého, připadajícího na jednoku energie ve spalovaném palivu. Emisní fakory uhlíku jsou definovány buď jako všeobecné nebo mísně specifické. Hnědé uhlí Černé uhlí TTO LTO Zemní plyn Biomasa Elekřina 0,36 CO2/MWh výhřevnosi paliva 0,33 CO2/MWh výhřevnosi paliva 0,27 CO2/MWh výhřevnosi paliva 0,26 CO2/MWh výhřevnosi paliva 0,2 CO2/MWh výhřevnosi paliva 0 CO2/MWh výhřevnosi paliva 1,17 CO2/MWh 1.2. Mísně specifické emisní fakory oxidu uhličiého Vzorec pro výpoče emisí CC>2 ze spalování fosilních paliv: (hmonos paliva) x (výhřevnos paliva) x (emisní fakor uhlíku) x (l - nedopal) kde: - emisní fakor uhlíku ( CO2/ MWh výhřevnosi paliva) je sanovený na základě složení mísního paliva, keré je používáno pro zabezpečení energeických pořeb konkréního projeku; - sandardně doporučené hodnoy pro nedopal jsou: 0,02 (j. 2 %) pro uhá paliva, 0,01 pro kapalná paliva a 0,005 pro plynná paliva. Hodnoa 0,02 je vhodná pro práškové spalování uhlí, při spalování v rošových openiších a zejména v domácích kamnech mohou bý hodnoy nedopalu vyšší (např. 5 %). 2. Výpoče emisí uhých láek, SO2, NOx a CO ze spalování fosilních paliv Při výpoču emisí uhých láek, S02, NOx a CO ze spalování fosilních paliv se vychází z přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kerým se sanoví emisní limiy a další podmínky provozování spalovacích sacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

14 VZOR Evidenční lis energeického audiu Předmě energeického audiu (EA) Adresa Zadavael EA Zásupce Adresa zadavaele Telefon Fax Charakerisika předměu EA 1. Výchozí sav Příloha č. 9 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. Sručný popis energeického hospodářsví (vč. budov) Vlasní energeický zdroj Insal. ep. výkon (MW) Insal. el. výkon (MW) Typ energosousrojí (proilaká, odběrová, kondenzační, spalovací,vodní, věrná urbína, spalovací moor, ad.) Teplo Výrob ve vlasním zdroji (GJ/r) Nákup (GJ/r) Prodej (GJ/r) Elekřina Výroba ve vlasním zdroji (MWh/r) Nákup (MWh/r) Prodej (MWh/r) Spořeba paliv a energie z oho,.přímá echnologická (GJ/r) Spořebič energie Příkon (ep. zráa) (kw) spořeba (GJ/r) Spořeba energie (GJ/r, kwh/r) Nosiel energie

15 2. Energeicky úsporný projek Sručný popis doporučené variany Invesiční náklady (is. Kč) Konečná spořeba paliv a energie z oho echnologie (is. Kč) Před realizací projeku po realizaci projeku energie (GJ/r) náklady (is. Kč/r) energie (CJ/r) náklady (is. :Kč/r) Poenciál energeických úspor GJ/r Přínosy z hlediska ochrany živoního prosředí MWh/r Znečišťující láka Tuhé láky SO 2 NO X CO CO 2 Výchozí sav (/r) Sav po realizaci (/r) Rozdíl (/r) Ekonomická efekivnos Cash - Flow projeku (is. Kč/r) Prosá doba návranosi (roky) Doba vyhodnocení (roky) Diskon (%) Reálná doba návranosi (roky) NPV (is. Kč) IRR (%) Energeický audior Podpis Č. osvědčení Daum

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

VYHLÁŠKA č. 213/2001 Sb.

VYHLÁŠKA č. 213/2001 Sb. VYHLÁŠKA č. 213/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Vyhláška č. 213/2001 Sb.

Vyhláška č. 213/2001 Sb. Vyhláška č. 213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. Ministerstvo

Více

213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Změna: 425/2004 Sb. 213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty

Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty Energeický audi. 13487 1. Úvodní čás 1.1 Idenifikační údaje Zadavael Obchodní jméno: MSSS Vejpry, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejpry Sauární zásupce: Mgr. Per Husák, řediel Idenifikační číslo: 46789863

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Energetický audit specifikace European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento materiál nemusí

Více

Ekopoint s.r.o. 01/2011

Ekopoint s.r.o. 01/2011 PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU OBECNÍ ÚŘAD ŘEPÍN HLAVNÍ 8, ŘEPÍN Ekopoin s.r.o. /2 EKO POINT, s.r.o. www.ekopoin.cz info@ekopoin.cz Obsah:. Idenifikační údaje... 4.. Zadavael energeického audiu...

Více

213/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu

213/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu 213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Změna: 425/2004 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. Energetický audit

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. Energetický audit Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Energetický audit Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání na SŠ,

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. listopad Dne:.

ENERGETICKÝ AUDIT. listopad Dne:. ENERGETICKÝ AUDIT zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií a vyhlášky MPO ČR č. 480/2012 Sb., kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu lisopad 2013 BUDOVA: VLASTNÍK:

Více

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku 480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Strana 6450 Sbírka zákonů č. 480 / 2012 480 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb.,

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

1/82 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel

1/82 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel 1/82 Navrhování a bilancování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování roční opný fakor TČ sezónní opný fakor sousav Tepelné čerpadlo 2/82 Q k odběrová srana Q k P el Q

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o audiorech a o změně někerých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, audiorského sandardu č. 52, dalších relevanních přepisů vydaných

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Strana 1 / 80. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ

Strana 1 / 80. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kerým se sanoví podmínky ochrany zdraví při práci Změna: 68/2010 Sb. Změna: 93/2012 Sb. (čás) Změna: 93/2012 Sb. Změna: 9/2013 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Příloha č. 1. Metodický pokyn ke zpracování energetického auditu

Příloha č. 1. Metodický pokyn ke zpracování energetického auditu Příloha č. 1 Metodický pokyn ke zpracování energetického auditu Metodický pokyn upravuje zpracování energetického auditu (dále EA) v návaznosti na platné legislativní a technické normy Výstupem energetického

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 66, 564 Žamberk Čj.: MUZK-86/26/SPDO-5 Spisová značka: MUZK-86/26/SPDO Spis. skar. znak, lhůa: 28. A Poče lisů/příloh/lisů příloh: 5// Vyřizuje:

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem (Komplexní projekty)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem (Komplexní projekty) UE SZT_Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem (Komplexní projekty) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na čtyři

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL je plně auomaický filrační sysém fungující na pricipu povrchové, hloubkové

Více

Scenario analysis application in investment post audit

Scenario analysis application in investment post audit 6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Úvod Záporná zpěná vazba Úloha reguláoru Druhy reguláorů Seřízení reguláoru Snímaní informací o echnologickém procesu ELES11-1 Úvod Ovládání je řízení, při kerém

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

KUMSP80D7A36 \~ DOHODA O NAROVNÁNÍ^^/^///

KUMSP80D7A36 \~ DOHODA O NAROVNÁNÍ^^/^/// INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ KUMSP80D7A36 \~ DOHODA O NAROVNÁNÍ^^/^/// jmoravskusl l./ass K.KA.f Í;.R/V.>N'I I.^AI 0ÍSUi$MK>lAYU>OD.

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu)

Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu) 100+1 příklad z echniky osředí 12.1 Energeická náročnos věracích sysémů. Klasifikace ENB Úloha 12.1.1 Vypočěe spořebu energie o věrání zadané budovy (edy energii o zvlhčování, odvlhčování a doavu vzduchu

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

... víc, než jen teplo

... víc, než jen teplo výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory).

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory). MMEE cv.3 Cíl: Procvičení výpoču paramerů energeických sousav (ENS) a elekroenergeických sousav - elekrizačních sousava (ES) 1. Podle jakých paramerů lze porovnáva energeické sousavy? 2. Proč je nuné používa

Více

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní

Více

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 Venkovní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 RKHBRD011AAY1 RKHBRD014AAY1 RKHBRD016AAY1 RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 RKHBRD011AAY1 RKHBRD014AAY1

Více

Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel

Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel Cvičení 5 Bilancování provozu epelných čerpadel Příklad 1 Poměrná úspora elekrické energie Dům o pořebě epla 10 MWh/rok e vyápěn elekrickými přímoopy. Sanove úsporu elekrické energie při nasazení epelného

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2 STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECNICKÁ FENŠTÁT p.. Jméno: JAN JEK Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENEÁTO FNKCÍ Číslo měření: 6 Zkoušené předměy: ) Komparáor ) Inegráor ) Generáor unkcí Funkce při měření:

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Čáska 11 Vydáno: LISTOPAD 2004 Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 11. Zajišění jednoného posupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Ekonomické a ekologické hodnocení

Ekonomické a ekologické hodnocení Ekonomické a ekologické hodnocení Energetický audit budov doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Energetický audit budov ČVUT 1 Smyslem energeticky úsporných opatření je snížit ekonomickou náročnost provozu (kromě

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena Ploché výrobky válcované za epla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro váření za sudena ČSN EN 10149-1 Obecné echnické dodací podmínky Dodací podmínky pro ermomechanicky válcované Podle ČSN EN 10149-12-2013 ČSN

Více

1/66 Základy tepelných čerpadel

1/66 Základy tepelných čerpadel 1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké

Více

Koncesní smlouva Příloha 1 Definice pojmů

Koncesní smlouva Příloha 1 Definice pojmů Koncesní smlouva Příloha 1 Definice pojmů Kanalizace Technické zhodnocení Obnova Oprava Invesice Plán prevenivní Údržby Údržba Havárie Porucha znamená kanalizace ve smyslu usanovení 2 ods. 2 ZVaK v rozsahu

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic.

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic. Dodavael Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnos založena v roce 1981 www.pulspower.com www.oem-auomaic.cz Pulzní zdroje MiniLine, 1-fázové, 5 / 12 / 24 V ss Pulzní zdroje MiniLine,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko správní Tesování zisku živoních pojišťoven Bc. Marina Černíková Diplomová práce 2008 SOUHRN V diplomové práci se zabývám problemaikou esování zisku živoních pojišťoven.

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice #

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice # Několik poznámek k oceňování plynárenských akiv v prosředí regulace činnosi disribuce zemního plynu v České republice # Jiří Hnilica * Odvěví disribuce zemního plynu paří mezi regulovaná odvěví. Způsoby

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po sisknuí libovolného lačíka dojde k auomaickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi sikovaný ermosa, kerý je možné ovláda na dálku pomocí SMS

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více