213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,"

Transkript

1 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení 9 ods. 3 a 7 a 10 ods. 4 zákona: 1 Předmě úpravy Touo vyhláškou se podrobněji sanoví náležiosi provádění energeického audiu, kerý provádějí osoby zapsané do seznamu energeických audiorů. Současně se sanoví vzor písemné žádosi o zápis do seznamu energeických audiorů, kerý je uveden v příloze č Písemná zpráva o energeickém audiu (1) Hodnocení současné úrovně provozovaného energeického hospodářsví a budov obsahuje a) idenifikační údaje, b) popis výchozího savu, c) zhodnocení výchozího savu. (2) Celková výše echnicky dosažielných energeických úspor je obsažena v návrhu opaření ke snížení spořeby energie. (3) Návrh vybrané variany doporučené k realizaci energeických úspor obsahuje a) ekonomické vyhodnocení, a b) vyhodnocení z hlediska ochrany živoního prosředí. (4) Závěrečný posudek energeického audiora obsahuje závazné výsupy energeického audiu včeně evidenčního lisu. 3 Idenifikační údaje Idenifikační údaje obsahují a) určení zadavaele audiu, kerým je obchodní firma fyzické či právnické osoby, rvalý poby či sídlo, idenifikační číslo (bylo-li přiděleno), u fyzické osoby dále jméno, příjmení a rodné číslo nebo daum narození; u právnické osoby údaje o jejím sauárním orgánu, a) určení zadavaele audiu, a o u fyzické osoby jméno a příjmení, daum narození, idenifikační číslo (bylo-li přiděleno) a rvalý poby, u právnické osoby název nebo obchodní firmu, idenifikační číslo (bylo-li přiděleno), sídlo a údaje o jejím sauárním orgánu," b) určení provozovaele předměu energeického audiu, pokud je různý od zadavaele audiu, c) určení zpracovaele (energeického audiora), jméno a příjmení zpracovaele, jeho rvalý poby, rodné číslo nebo daum narození, idenifikační číslo (bylo-li přiděleno), číslo a daum vydání oprávnění k výkonu audiorské činnosi, osvědčení o zapsání do seznamu energeických audiorů d) určení předměu energeického audiu, kerým je podnik, provozovna, zařízení savba nebo projek nebo budova, přesné míso, kde je předmě audiu umísěn, včeně adresy a majekoprávní vzah k zadavaeli audiu. 4 Popis výchozího savu (1) Popis výchozího savu předměu energeického audiu obsahuje základní údaje o: a) předměu energeického audiu nebo projekové dokumenaci, b) energeických vsupech a výsupech, c) vlasních energeických zdrojích, d) rozvodech energie, e) významných spořebičích energie. (2) Údaje o předměu energeického audiu jsou zejména a) název předměu energeického audiu, b) základní popis, c) charakerisika výroby firmy hlavních činnosí v předměu audiu (sorimen výrobků, výrobní echnologie), d) siuační plán, e) seznam všech budov s uvedením jejich účelu, f) výče všech energeicky významných výrobních echnologií výče všech energeicky významných echnologií, včeně výrobních. (3) Dalšími údaji jsou výkresová dokumenace

2 Dalšími zdroji údajů k popisu výchozího savu jsou projeková dokumenace a echnicko ekonomické podklady charakerisické pro předmě audiu, jako jsou provozní režim, poče pracovních dnů v ýdnu a směnnos, poče zaměsnanců, výkony, produkce a smluvní závazky mající vzah k energeickému hospodářsví. (4) Údaje o energeických vsupech a výsupech musí obsahova sanovení průměrné roční výše energeických vsupů a výsupů ýkajících se předměu energeického audiu, zobrazující sav před realizací projeku za 3 předchozí roky. (5) Soupis základních údajů o energeických vsupech a výsupech obsahuje údaje v echnických jednokách a ročních peněžních nákladech. Vzor abulkového zpracování je uveden v příloze č. 2. (6) Roční množsví nakupovaných paliv a energie se sanoví z fakuračních a účeních dokladů. U nákupu elekrické energie se zjisí množsví nakupované elekřiny, sazba odběru, sjednané echnické maximum, sjednaná nebo měřená čvrhodinová maxima v jednolivých měsících. U nákupu epla se zjisí množsví nakupovaného epla, druh a paramery opného média, sazba za měrnou jednoku, způsob měření množsví a paramerů epla a způsob fakurace a analyzují se plnění smluvně sjednaných echnicko ekonomických usanovení. "(6) Roční množsví nakupovaných paliv a energie se sanoví z daňových a účeních dokladů. U nákupu elekrické energie se zjisí množsví nakupované elekřiny, sazba odběru, cena, sjednané echnické maximum, sjednaná nebo měřená čvrhodinová maxima v jednolivých měsících. U nákupu epla se zjisí množsví nakupovaného epla, druh a paramery opného média, cena za měrnou jednoku, způsob měření množsví a paramerů epla a způsob daňového a účeního dokladování a analyzují se plnění smluvně sjednaných echnicko ekonomických usanovení. Sesaví se přehled za 3 předchozí roky v přepoču na klimaické podmínky s využiím denosupňové meody podle zvlášního právního předpisu 1) ) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kerou se sanoví pravidla pro vyápění a dodávku eplé užikové vody, měrné ukazaele spořeby epla pro vyápění a pro přípravu eplé užikové vody a požadavky na vybavení vniřních epelných zařízení budov přísroji regulujícími dodávku epelné energie konečným spořebielům." (7) V případě zdrojů na využií obnovielné energie popis obsahuje i paramery primárního energeického zdroje, zejména hydrologické údaje, věrnou charakerisiku lokaliy a paramery nízkopoenciálního epla. (8) Pokud v předměu energeického audiu exisují energeické zdroje, sesaví se základní roční bilanční abulka výroby energie ze zdrojů v objeku v rozsahu zobrazujícím sav před realizací projeku. Samosaný energeický zdroj, kerý se nachází v budově, se podrobí energeickému audiu bez ohledu na o, kdo je jeho provozovaelem či majielem. (9) Bilance výroby energie z vlasních zdrojů obsahuje ukazaele zdroje v echnických jednokách a jejich ročních hodnoách. Zpracovávají se v abulkovém provedení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3. Sesaví se přehled pro několik předchozích le 3 předchozí roky v přepoču na produky z výroby nebo na klimaické podmínky s využiím denosupňové meody. Z ohoo přehledu se sanoví průměrné roční energeické účinnosi zdroje, specifické spořeby epla v palivu na výrobu energie a roční využií zdroje. (10) Jako součás bilance výroby energie se uvede popis zdrojů. U zdroje energie se uvede jeho yp, kerým je výopna, eplárna, elekrárna nebo spalovna. Pro každou insalovanou jednoku se uvede a) poče, yp, označení výrobce, rok výroby, b) jmenoviý výkon epelný nebo elekrický, c) paramery vyráběného média, d) druh paliva, e) odlučovací zařízení, f) předpokládaná živonos. (11) Údaje pro rozvod energie se zjišťují pro páeřní a hlavní rozvody. Pro rozvod epla se uvede druh, jeho délka, kapacia, průměr, provedení, sáří a echnický sav, loušťka a sav epelné izolace. Na základě ěcho údajů se ověří a akualizují schémaa energeických rozvodů, zhodnoí se jejich sav a vybavenos měřením a sanoví se energeické oky v úsecích, keré nejsou vybaveny měřením. Sejně se posupuje i u navazujících zařízení, jako jsou zejména předávací sanice. (12) Údaje o budovách a významných spořebičích energie obsahují údaje o paramerech epelně echnických vlasnosech konsrukcí a konečné spořebě energie v budovách a údaje o paramerech echnologických spořebičích spořebičů, keré ovlivňují energeickou bilanci předměu energeického audiu. Zjišťují se echnické paramery spořebičů energie z pasporů, podle šíků a z provozních záznamů. (13) Základními informacemi o budovách jsou zejména výkresová dokumenace, doplněná případně o foografickou dokumenaci nebo o zaměření skuečného savu, fakury a další ověřielné dokumeny dokládající spořebu energie v časovém rozsahu několika le, zkušenosi z provozu získané od vedení správce budovy, provozní obsluhy a uživaelů, dopady na živoní prosředí, popis míry zanedbané údržby a záměry zadavaele energeického audiu. (13) Základní informace o budovách se zjišťují z projekové dokumenace včeně změn, popřípadě ze zaměření skuečného savu doplněného o foografickou dokumenaci, daňových a účeních dokladů a dalších ověřielných dokumenů dokládajících spořebu energie v časovém rozsahu 3 roků, zkušenosí z provozu získaných od správce

3 budovy, provozní obsluhy a uživaelů, dopadů na živoní prosředí, popisu míry zanedbané údržby a záměrů zadavaele energeického audiu. (14) Základními informacemi o echnologických spořebičích jsou zejména druh spořebiče, jeho roční provozní hodiny, energeický příkon, u epla druh eplonosného média a jeho paramery, u elekrické energie její napěťová úroveň, u paliva jeho druh, dále způsob regulace a měření. V odůvodněných případech se sanoví měrné spořeby paliv a energie na jednoku produkce energeicky náročných výrobků. (15) U osvělovacích sousav se skuečný sav svěelně echnických paramerů, zejména inenzia osvělení, rovnoměrnos osvělení, jasové poměry, zjišťuje převážně na základě měření osvělovaných prosorů. Na základě ako ověřené skuečnosi se provádí hodnocení provozu osvělovací sousavy z hlediska hygienických požadavků, navrhnou se opaření k úspornému nakládání s energií pro osvělování a posoudí se energeická náročnos osvělovací sousavy. 5 Zhodnocení výchozího savu (1) Pro zhodnocení výchozího savu se sesaví roční energeická bilance sávajícího předměu energeického audiu na základě údajů získaných z provedených šeření. (2) Vzor základního varu energeické bilance je uveden v příloze č. 4. (3) Ukazaele energeické bilance je možno doplni, případně rozčleni někeré položky v závislosi na konkréní siuaci. Vyhodnocení energeické účinnosi a dalších ukazaelů jednolivých čásí energeického hospodářsví se provede na základě údajů získaných při zjišění výchozího savu. (4) Základní echnické ukazaele vlasního energeického zdroje jsou uvedeny v příloze č. 5. (5) Z údajů základních echnických ukazaelů vlasního energeického zdroje se určí rezervy na vlasním energeickém zdroji, hodnoí se úroveň energeické účinnosi a ročního využií a sanoví se echnické a jiné příčiny, pro keré nejsou yo ukazaele vyhovující. (6) Analýza savu rozvodů energie, budov a spořebičů se provede obdobně podle přílohy č. 5. (7) U budov se sanoví model energeické pořeby savby a upřesní se sanovené pořeby energie savby podle skuečných spořeb energie v průběhu několika le. Pořeba epelné energie se sanoví podle zvlášního právního předpisu k ohodnocení navrhovaných opaření a garanci dosažielné pořeby a úspory energie a k porovnání se skuečnou spořebou. (7) U budov se sanoví epelně echnické vlasnosi konsrukcí, model energeické pořeby budovy a upřesní se pořeby energie budovy podle skuečných spořeb energie v průběhu 3 roků. Pořeba epelné energie se sanoví podle zvlášního právního předpisu 2) k ohodnocení budovy a porovnání s požadovanými normovými hodnoami ) Vyhláška č. 291/2001 Sb., kerou se sanoví podrobnosi účinnosi užií energie při spořebě epla v budovách.". (8) Konrola sávajících údajů energeické bilance obsahuje zejména a) vsupy paliv a energie, kde se konrolují kvaliaivní a kvaniaivní ukazaele nakupovaných paliv a energie, soulad s příslušnými smlouvami o dodávce a dodržování cen uvedených v cenících, b) změnu savu zásob paliv, kde se dokládá řádně provedenou invenarizací skládek, provádí se rovněž fyzická obhlídka a porovnání vykazovaného okamžiého savu se skuečnosí, ověřují se vykázané zráy množsví i kvaliy skladovaných paliv, c) prodej energie fyzickým a právnickým osobám, kde se jedná o prodej elekřiny, epla, slačeného vzduchu nebo upravené vody z vlasní výroby a posuzují se možnosi zvýšení prodeje energie fyzickým a právnickým osobám a ověřuje se vorba prodejních cen, d) provozní ukazaele zdroje energie v předměu energeického audiu, kde se posuzují roční energeické účinnosi, účinnosi jednolivých agregáů, využií výkonu, výše insalovaného výkonu, specifické spořeby a způsob provozování, e) energeické zráy v rozvodech energie, kde se posuzuje zejména úroveň ěcho zrá a zjišťují se příčiny jejich nadměrné výše, sav epelných izolací, způsob provozu rozvodů a jejich dimenze, f) spořebu energie na vyápění a přípravu eplé užikové vody, kde se hodnoí dodržování epelné pohody ve vyápěných mísnosech, využívání měřicí a regulační echniky, roční spořeba epla na měrný by a spořeba eplé užikové vody na osobu, f) spořebu energie na vyápění a přípravu eplé užikové vody, kde se posoudí dodržování navrhovaných podmínek epelné pohody ve vyápěných mísnosech, využívání měřicí a regulační echniky, roční spořeba epla na jednoku objemu vyápěného prosoru nebo vyápěné plochy a spořeba eplé užikové vody na osobu,". g) epelně echnické paramery budov vlasnosi budov a jejich konsrukcí, h) spořebu energie na echnologické výrobní procesy, kde se provádí energeická analýza výrobních echnologií, i) spořebu energie na osaní procesy, jako je věrání, chlazení a osvělení; sledují se hlavně specifické spořeby energie, velikos

4 příkonů, časové využií a jejich účelnos. (9) Výsledkem uvedených analýz je zhodnocení hospodárnosi nakládání s energií a vyčíslení výše dosažielných energeických úspor v předměu energeického audiu včeně možných úspor nákladů na energii. (10) Provádí-li se energeický audi u echnologických zařízení na výrobu elekřiny a epelné energie, na přenos, disribuci a vniřní rozvod elekrické energie a na rozvod epelné energie včeně vniřního rozvodu, hodnoí se oo zařízení podle zvlášního právního předpisu3). V ěcho případech se navržená opaření sanovují s cílem dosáhnou minimálně hodno sanovených ěmio předpisy. Jesliže echnologická zařízení na výrobu elekřiny a epelné energie, na přenos, disribuci a vniřní rozvod elekrické energie a na rozvod epelné energie včeně vniřního rozvodu odpovídají požadavkům na účinnos užií energie sanoveným podle zvlášního právního předpisu3), energeický audi se neprovádí. V případě, že zařízení budou splňova jen někeré požadavky na účinnosi užií energie, provádí se energeický audi v plném rozsahu pouze na zbývající čás, kerá požadavky nesplňuje. (11) Provádí-li se energeický audi savební čási budovy, jednoznačně se sanoví, u kerých konsrukcí dosažení požadovaných hodno podle zvlášního právního předpisu2) není echnicky možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na předpokládanou dobu užívání budovy, její provozní účely, nebo o odporuje požadavkům zvlášního právního předpisu5). V případě, že budovy budou splňova jen někeré požadavky na účinnosi sanovené zvlášním právním předpisem2), neprovádí se jen příslušná čás, kerá požadavky splňuje, a zbyek je řeba provés v plném rozsahu. (12) Odpovídá-li měrná spořeba epla při vyápění budov požadavkům sanoveným podle zvlášního právního předpisu1),2), energeický audi se neprovádí. Tuo skuečnos prokáže vlasník energeickým průkazem budovy. U budov již užívaných se při sanovení ukazaele měrné spořeby epla pro vyápění a pro přípravu eplé užikové vody vychází ze zvlášního právního předpisu1) a z naměřených hodno epla a eplé užikové vody za poslední měřené období ) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kerou se sanoví minimální účinnosi užií energie při výrobě elekřiny a epelné energie. Vyhláška č. 151/2001 Sb., kerou se sanoví podrobnosi účinnosi užií energie při rozvodu epelné energie a vniřním rozvodu epelné energie. Vyhláška č. 153/2001 Sb., kerou se sanoví podrobnosi určení účinnosi užií energie při přenosu, disribuci a vniřním rozvodu elekrické energie. 5) Zákon č. 20/1987 Sb., o sání pamákové péči, ve znění pozdějších předpisů. 6 Návrh opaření ke snížení spořeby energie (1) Energeický audi, v návaznosi na zjišěnou výši dosažielných energeických úspor, obsahuje konkréní opaření vedoucí k jejich využií. Opaření se navrhují minimálně ve 2 varianách. (1) Energeický audi v návaznosi na zjišěnou výši dosažielných energeických úspor obsahuje konkréní opaření vedoucí k jejich využií. U jednolivých opaření se sanoví výše úspory energie v echnických jednokách s jejich finančním ohodnocením, výše invesičních a provozních nákladů a prosá návranos. Následně se opaření uspořádají do minimálně 2 varian, není-li ouo vyhláškou sanoveno jinak, pro komplexní vyhodnocení. (2) Pro vybranou varianu jednolivé variany se zpracují energeické bilance a porovnají se s bilancí planou pro výchozí sav. Sanoví se invesiční náklady, skuečně dosažielná výše energeických úspor nebo snížení nákladů na energii pro jednolivé variany při zvážení všech omezujících vlivů. (3) Výsledkem jsou upravené energeické bilance jednolivých varian, keré obsahují pořebné ukazaele před a po realizaci projeku, a o v echnických i finančních jednokách. Zpracovávají se v abulkovém provedení, jehož vzor je uveden v příloze č. 6. (4) Z upravené energeické bilance se vypoče výše dosažielných energeických úspor v objeku a úspora finančních nákladů na pořízení paliv a energie. "(5) Energeický audi zpracovávaný pro příspěvkové organizace zřízené správním úřadem navíc sanoví dílčí soubor echnických a organizačních opaření ke snížení spořeby energie, jejichž realizaci lze uhradi z uspořených nákladů za nespořebovaná paliva a energii, za období nepřekračující polovinu sanovené odpisové doby příslušného hmoného majeku, zejména energeického hospodářsví a budov, podle zvlášního právního předpisu 6). (6) U budov se pro navržené úpravy epelně echnických vlasnosí obvodových konsrukcí, j. sysémové hranici, hodnoceného objemu budovy sanoví pořeba epelné energie podle upřesněného modelu energeické pořeby budovy, návazně na 5 ods. 7, a provede se hodnocení pořeby epelné energie upravené budovy podle zvlášního právního předpisu2) k porovnání s požadovanými normovými hodnoami ) Zákon č. 563/1991 Sb., o účenicví, ve znění pozdějších předpisů.". 7 Ekonomické vyhodnocení (1) Úspory nákladů na energii vyplývající z upravené energeické bilance se upravují zejména o změnu

5 dalších provozních nákladů, případně ržeb za energii, mzdy, servisní služby, opravy, provozní hmoy a ržby za prodej energie. Tako se sanoví roční přínosy a změna peněžních oků energeicky úsporného projeku. Ve výpočech se přínosy uvažují v cenové úrovni roku realizace projeku. Peněžní oky projeku se posuzují bez vlivu předpokládané sání podpory. (2) Výpoče ekonomického vyhodnocení se provede způsobem uvedeným v příloze č. 7. 3) Do ekonomického hodnocení se nezahrnují náklady na opaření k odsranění zanedbané údržby. 8 Vyhodnocení z hlediska ochrany živoního prosředí (1) V energeickém audiu se kvanifikuje snížení záěže živoního prosředí vyplývající z jednolivých varian. Uvede se název znečišťující láky, její množsví v /rok pro výchozí sav a sav po realizaci. Vyhodnocení se uvádí pro zdroje a spořebu energie, keré jsou předměem energeického audiu. (2) Vyhodnocení z hlediska ochrany živoního prosředí se zpracovává v abulkovém provedení, jehož vzor je uveden v příloze č. 8. (3) K výpoču rozdílu emisí znečišťujících láek se použijí údaje uvedené v příloze č Výsupy energeického audiu (1) Výsupy energeického audiu jsou: a) hodnocení sávající úrovně energeického hospodářsví, b) celková výše dosažielných energeických úspor, kerá se uvede v echnických jednokách, c) návrh opimální variany energeicky úsporného projeku včeně ekonomického hodnocení, d) doporučení obsahující konečné sanovisko a doporučení energeického audiora k realizaci navrženého energeicky úsporného projeku, e) posouzení využií obnovielných zdrojů energie pro konkréní předmě energeického audiu včeně ekonomického hodnocení. (2) Vzor evidenčního lisu energeického audiu je uveden v příloze č. 9. (3) V návrhu vybrané variany souboru opaření k dosažení garanované úspory energie se uvede zdůvodnění z hledisek echnických, ekonomických a dalších smluvně dohodnuých hodnoících kriérií. Uvede se míra využií poenciálu energeických úspor, roční finanční výnos získaný realizací a ekonomická efekivnos projeku. Současně se uvedou okrajové podmínky, za kerých jsou hodnoy úspor energie sanoveny a garanovány. U budov se definují hodnoy, keré jsou garanovány, zejména úspora energie, hodnoa pro energeický průkaz budovy, pořeba epla na m2 užiné plochy vzažená ke 200 m3 obesavěného prosoru, pořeba epla vzažená na jednu učebnu, na jedno lůžko nebo na jednu kancelář. (3) V návrhu vybrané variany souboru opaření k dosažení opimální úspory energie se uvede zdůvodnění z hledisek echnických, ekonomických a dalších smluvně dohodnuých hodnoících kriérií. Uvede se míra využií poenciálu energeických úspor, roční finanční výnos získaný realizací a ekonomická efekivnos projeku. Současně se uvedou okrajové podmínky, za kerých jsou hodnoy úspor energie sanoveny. U budov se sanovuje úspora energie a měrná spořeba epla na vyápění budovy podle zvlášního právního předpisu2) (4) Vybraná variana nebo její čás podle 6 ods. 5 v energeickém audiu provedeném pro příspěvkové organizace zřízené správním úřadem se posoudí z hlediska možnosi financování projeků energeických služeb formou dodavaelského úvěru podle zvlášního právního předpisu7) a podle přílohy č ) Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasi sáního rozpoču na financování programu reprodukce majeku. 10 Rozsah energeického audiu (1) Hodnoa, od níž vzniká pro organizační složky sáu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnos podrobi své budovy či zařízení energeickému audiu, se sanoví ve výši 1500 GJ celkové roční spořeby energie. (2) Hodnoa, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených v 10 ods. 1 povinnos podrobi své budovy či zařízení energeickému audiu, se sanoví ve výši GJ celkové roční spořeby energie. (3) Hodnoa, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby povinnos zajisi zpracování energeického audiu, se u budov a areálů samosaně zásobovaných energií sanoví ve výši 700 GJ celkové roční spořeby energie. (3) Jsou-li splněny hodnoy podle odsavce 1 nebo 2, pak hodnoa, od níž vzniká podle odsavce 1 nebo 2 povinnos zajisi zpracování energeického audiu, se u budov a areálů samosaně zásobovaných energií sanoví ve výši 700 GJ celkové roční spořeby energie. (4) Celkovou roční spořebou energie se rozumí souče všech forem energie ve všech odběrných mísech provozovaných pod jedním idenifikačním číslem. Pro přepočy se používají následující vzahy: a) elekrická energie 1 MWh - 3,6 GJ, b) zemní plyn 1000m3n - 34,05 GJ, 1 MWh - 3,24 GJ c) uhá či kapalná paliva se přepočíávají údajem výhřevnosi udávaným dodavaelem.

6 (5) Forma energie podle odsavce 4 je: a) nakoupená elekřina pro vlasní spořebu, b) nakoupený plyn pro vlasní spořebu, c) nakoupená epelná energie pro vlasní spořebu, nebo d) nakoupená uhá nebo kapalná paliva, pokud jsou použia pro výrobu elekřiny nebo epelné energie. (6) Výsledky energeického audiu jedné budovy lze použí pro další budovy, jedná-li se o: a) budovy sejné savební sousavy, savebního provedení, současného savu konsrukcí a srovnaelné podlažnosi, b) budovy se sejným způsobem zásobování epelnou energií na vyápění, sejným způsobem dodávky eplé užikové vody, sejným způsobem užívání a srovnaelným vniřním rozvodem. (7) Výsledky energeického audiu jednoho echnologického zařízení lze využí pro další echnologická zařízení, pokud jsou splněny podmínky, že se jedná o echnologická zařízení sejného či srovnaelného ypu, produkce a kapaciy. Hospodářské komory podle zvlášního právního předpisu,4) povrzení zaměsnavaele, kerý prováděl výkon sání správy v energeických odvěvích podle zvlášního právního předpisu3) nebo řídil energeické hospodářsví v rozsahu podle 10 ods. 2. (3) Praxe podle odsavce 1 se dá sčía. (4) Při uznávání odborné kvalifikace, praxe nebo jiné způsobilosi, kerou sání příslušníci členských sáů získali v jiném členském sáě Evropské unie, se posupuje podle zvlášního zákona12) ) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosi sáních příslušníků členských sáů Evropské unie a o změně někerých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace 12 Tao vyhláška nabývá účinnosi dnem vyhlášení. Minisr: doc. Ing. Grégr v. r. (8) Usanovení odsavců 6 a 7 nelze použí pro energeické audiy zpracovávané podle 9 ods. 3 písm. a) zákona a podle zvlášního právního předpisu8) ) Vyhláška č. 554/2002 Sb., kerou se sanoví vzor žádosi o vydání inegrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. 11 Odborná způsobilos (1) Za praxi v oboru se považuje nepřeržiá činnos v posledních 6 leech a) v oboru energeické audiorsví pro pořeby Programu sáních podpor při snižování spořeby paliv a energie v České republice pro rok 1996 a léa další, b) v oboru energeické poradensví na základě vydaného povolení podle zvlášního právního předpisu1) nebo zaměsnanecký poměr u fyzické či právnické osoby poskyující poradensví podle zvlášního právního předpisu,1) c) auorizovaného inženýra se specializací energeické audiorsví podle zvlášního právního předpisu,2) d) na úseku výkonu sání správy v energeických odvěvích podle zvlášního právního předpisu,3) e) řízení na úseku energeického hospodářsví fyzických či právnických osob v rozsahu podle 10 ods. 2. (2) Doklad o praxi podle odsavce 1 je povrzení o výkonu činnosi energeického audiorsví v rámci Programů sáních podpor, průkaz o auorizaci osvědčení o auorizaci vydaný Českou komorou auorizovaných inženýrů a echniků, povrzení Poznámky pod čarou: 1) Zákon č. 455/1991 Sb., živnosenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání auorizovaných archieků a o výkonu povolání auorizovaných inženýrů a echniků činných ve výsavbě, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu sání správy v energeických odvěvích a o Sání energeické inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 9) Zákon č. 455/1991 Sb., živnosenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 10) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání auorizovaných archieků a o výkonu povolání auorizovaných inženýrů a echniků činných ve výsavbě, ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu sání správy v energeických odvěvích a o změně někerých zákonů. 4) Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky.

7 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. VZOR Žádos o zápis do seznamu energeických audiorů Jméno, příjmení, iul: Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, daum narození):... Míso rvalého pobyu: Adresa bydlišě Obchodní jméno: Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma: Idenifikační číslo (bylo-li přiděleno): Doklady o odborné způsobilosi podle 10 zákona č. 406/2000 Sb., (druh dokladu, kdy a kým byl vydán) Konakní údaje pro zveřejnění v seznamu energeických audiorů Doklady o praxi v oboru podle 11 vyhlášky 213/2001 S. s uvedením písmene odsavce 1 (druh dokladu, kdy a kým byl vydán) Příloha: kolková známka Daum:... Podpis žadaele:... Daum převzeí žádosi a příloh:...

8 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. VZOR Soupis základních údajů o energeických vsupech a výsupech Pro rok: před realizací projeku Vsupy paliv a energie Jednoka Množsví Výhřevnos GJ/jednoku Přepoče na GJ Nákup el. energie MWh 3,6 Nákup epla GJ Zemní plyn is.m 3 Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Jiné plyny is.m 3 Druhoná energie* GJ Obnovielné zdroje** GJ (MWh) Jiná paliva GJ Celkem vsup paliv a energie Změna savu zásob paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie * Např. odpadní eplo ** Např. solární, vodní, věrná, geoermální energie Roční náklady v Kč VZOR Bilance výroby energie z vlasních zdrojů Příloha č. 3 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. ř. Ukazael Jednoka Roční hodnoa 1 Insalovaný elekrický výkon celkem MW 2 Insalovaný epelný výkon celkem MW ep 3 Dosažielný elekrický výkon celkem MW 4 Pohoový elekrický výkon celkem MW 5 Výroba elekřiny MWh 6 Prodej elekřiny (z ř. 5) MWh 7 Vlasní spořeba elekřiny na výrobu energie MWh 8 Spořeba epla v palivu na výrobu elekřiny GJ 9 Výroba dodávkového epla GJ 10 Prodej epla z ř. 9 GJ 11 Spořeba epla v palivu na výr.epla GJ 12 Spořeba epla v palivu celkem (ř. 8 + ř. 11) GJ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 213/2001 Sb.

9 VZOR Základní var energeické bilance ř. Ukazael GJ/r is. Kč/r 1 Vsupy paliv a energie 2 Změna zásob paliv 3 Spořeba paliv a energie 4 Prodej energie cizím 5 Konečná spořeba paliv a energie v objeku (ř. 3 - ř. 4) 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř. 5) 7 Spořeba energie na vyápění a TUV (z ř. 5) 8 Spořeba energie na echnologické a osaní procesy (z ř. 5) Pozn.: Zejména je účelné členi podle druhů paliv a energie údaje o konečné spořebě paliv a energie v řádku 5, a zráy ve vlasním zdroji a rozvodech, spořebu energie na vyápění a spořebu energie na echnologické a osaní procesy v řádcích 6, 7 a 8. Název ukazaele Základní echnické ukazaele vlasního energeického zdroje Výpoče (z abulky zdroje v příloze č. 3) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. Vypočená hodnoa Roční energeická účinnos zdroje (ř.5 x 3,6 + ř.9) : ř.12 deseinné číslo nebo % Roční energeická účinnos výroby elekrické energie ř.5 x 3,6 : ř.8 deseinné číslo nebo % Roční energeická účinnos výroby epla ř.9 : ř.11 deseinné číslo nebo % Specifická spořeba epla v palivu na výrobu elekřiny ř.8 : ř.5 GJ/MWh Specifická spořeba epla v palivu na výrobu ř.11 : ř.9 GJ/GJ dodávkového epla Roční využií insalovaného elekrického výkonu ř.5 : ř.1 hod/rok Roční využií dosažielného elekrického výkonu ř.5 : ř.3 hod/rok Roční využií pohoového elekrického výkonu ř.5 : ř.4 hod/rok Roční využií insalovaného epelného výkonu (ř.9 : 3,6)- ř.2 hod/rok

10 VZOR Upravená energeická bilance Příloha č. 6 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. Před realizací projeku Po realizaci projeku Ukazael Energie Náklad Energie Náklad Ř. GJ Kč GJ Kč 1 Vsupy paliv a energie 2 Změna zásob paliv 3 Spořeba paliv a energie 4 Prodej energie cizím 5 Konečná spořeba paliv a energie v objeku (ř.3-ř.4) 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř.5) 7 Spořeba energie na vyápění a TUV (z ř.5) 8 Spořeba energie na echnologické a osaní procesy (z ř. 5)

11 Způsoby výpoču ekonomického vyhodnocení 1. Prosá doba návranosi (doba splacení invesice): IN T s = CF kde: IN invesiční výdaje projeku CF roční přínosy projeku (cash flow, změna peněžních oků pro realizaci projeku) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. 2. Reálná doba návranosi, (doba splacení invesice při uvažování diskonní sazby) T sd se vypoče z podmínky: T sd = 1 CF. ( 1+ r) IN = 0 kde: CF roční přínosy projeku (změna peněžních oků pro realizaci projeku) r diskon (1 + r) - odúročiel 3. Čisá současná hodnoa (NPV): kde: T ž doba živonosi (hodnocení) projeku NPV = Tž = 1 CF. ( 1 + r) IN 4. Vniřní výnosové proceno (IRR). Hodnoa IRR se vypoče z podmínky: T ž = 1 CF. ( 1 + IRR) IN = 0 5. Ekonomické hodnocení variany s prosou dobou návranosi za období nepřekračující polovinu sanovené odpisové doby (podle účeního hlediska) příslušného hmoného majeku (energeické hospodářsví a budovy) 5.1. Prosá doba návranosi, doba splacení invesice se vypoče podle bodu 1. éo přílohy kde: IN pořizovací výdaje dle následující abulky CF celkové roční úspory provozních výdajů projeku za období nepřesahující polovinu sanovené odpisové doby příslušného hmoného majeku (energeické hospodářsví a budovy) dle následující abulky 5.2. Reálná doba návranosi se vypoče podle bodu 2 éo přílohy s uvažováním hodno IN a CF vypočených podle podbodu 5.1. éo přílohy 5.3. Čisá současná hodnoa (NPV) se yvpoče podle bodu 3. éo přílohy s uvažováním hodno IN a CF dle podbodu 5.1. éo přílohy. Vniřní výnosové proceno (IRR) nevypoče podle bodu 4. éo přílohy s uvažováním hodno IN a CF vypočených podle podbodu 5.1. éo přílohy Tabulka k výpoču v bodu 5:

12 ř 1 Číslo opaření Název opaření Pořizovací výdaje Roční úspory Úspora energie 2 Kč GJ/rok Kč/rok 3 Navržená úsporná opaření Souče ř. 4 až 10 Úspora osobních výdajů Úspora výdajů na opravy Úspora osaních výdajů Úspora celkem 1) 1) Celková hodnoa úspor zahrnuje synergické efeky jednolivých navrhovaných opaření a nemusí bý prosým součem úspor vlivem jednolivých opaření v řádcích č. 4 až Vzor závěrečná abulka vsupních hodno a výsledků ekonomického hodnocení(přehled o ekonomickém hodnocení) Údaje Kč či osaní jednoky Změna nákladů na energii (- snížení, + zvýšení) Změna osaních provozních nákladů, v om: - změna osobních nákladů (mzdy, pojisné, ) (+, -) změna osaních provozních nákladů (opravy a údržba, služby, režie, pojišění majeku, ) (+,-) samosaně lze uvés i změnu nákladů na emise, resp. odpady (+,-) Změna ržeb (za eplo, elekřinu, využié odpady) (+, -) Přínosy projeku celkem Doba hodnocení Krieria Ts prosá návranos Tsd reálná doba návranosi NPV čisá současná hodnoa IRR vniřní výnosové procen Daň z příjmu Další relevanní údaje

13 VZOR Vyhodnocení z hlediska ochrany živoního prosředí Výchozí sav Sav o realizaci Rozdíl Znečišťující láka /rok /rok /rok Tuhé láky SO 2 NO X CO CO 2 Výpoče rozdílů emisí znečišťujících láek Příloha č. 8 k vyhlášce č. 213/200I Sb Výpoče emisí CO2 ze spalování fosilních paliv Emisní fakory uhlíku uvádí množsví uhlíku, respekive oxidu uhličiého, připadajícího na jednoku energie ve spalovaném palivu. Emisní fakory uhlíku jsou definovány buď jako všeobecné nebo mísně specifické. Hnědé uhlí Černé uhlí TTO LTO Zemní plyn Biomasa Elekřina 0,36 CO2/MWh výhřevnosi paliva 0,33 CO2/MWh výhřevnosi paliva 0,27 CO2/MWh výhřevnosi paliva 0,26 CO2/MWh výhřevnosi paliva 0,2 CO2/MWh výhřevnosi paliva 0 CO2/MWh výhřevnosi paliva 1,17 CO2/MWh 1.2. Mísně specifické emisní fakory oxidu uhličiého Vzorec pro výpoče emisí CC>2 ze spalování fosilních paliv: (hmonos paliva) x (výhřevnos paliva) x (emisní fakor uhlíku) x (l - nedopal) kde: - emisní fakor uhlíku ( CO2/ MWh výhřevnosi paliva) je sanovený na základě složení mísního paliva, keré je používáno pro zabezpečení energeických pořeb konkréního projeku; - sandardně doporučené hodnoy pro nedopal jsou: 0,02 (j. 2 %) pro uhá paliva, 0,01 pro kapalná paliva a 0,005 pro plynná paliva. Hodnoa 0,02 je vhodná pro práškové spalování uhlí, při spalování v rošových openiších a zejména v domácích kamnech mohou bý hodnoy nedopalu vyšší (např. 5 %). 2. Výpoče emisí uhých láek, SO2, NOx a CO ze spalování fosilních paliv Při výpoču emisí uhých láek, S02, NOx a CO ze spalování fosilních paliv se vychází z přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kerým se sanoví emisní limiy a další podmínky provozování spalovacích sacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

14 VZOR Evidenční lis energeického audiu Předmě energeického audiu (EA) Adresa Zadavael EA Zásupce Adresa zadavaele Telefon Fax Charakerisika předměu EA 1. Výchozí sav Příloha č. 9 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. Sručný popis energeického hospodářsví (vč. budov) Vlasní energeický zdroj Insal. ep. výkon (MW) Insal. el. výkon (MW) Typ energosousrojí (proilaká, odběrová, kondenzační, spalovací,vodní, věrná urbína, spalovací moor, ad.) Teplo Výrob ve vlasním zdroji (GJ/r) Nákup (GJ/r) Prodej (GJ/r) Elekřina Výroba ve vlasním zdroji (MWh/r) Nákup (MWh/r) Prodej (MWh/r) Spořeba paliv a energie z oho,.přímá echnologická (GJ/r) Spořebič energie Příkon (ep. zráa) (kw) spořeba (GJ/r) Spořeba energie (GJ/r, kwh/r) Nosiel energie

15 2. Energeicky úsporný projek Sručný popis doporučené variany Invesiční náklady (is. Kč) Konečná spořeba paliv a energie z oho echnologie (is. Kč) Před realizací projeku po realizaci projeku energie (GJ/r) náklady (is. Kč/r) energie (CJ/r) náklady (is. :Kč/r) Poenciál energeických úspor GJ/r Přínosy z hlediska ochrany živoního prosředí MWh/r Znečišťující láka Tuhé láky SO 2 NO X CO CO 2 Výchozí sav (/r) Sav po realizaci (/r) Rozdíl (/r) Ekonomická efekivnos Cash - Flow projeku (is. Kč/r) Prosá doba návranosi (roky) Doba vyhodnocení (roky) Diskon (%) Reálná doba návranosi (roky) NPV (is. Kč) IRR (%) Energeický audior Podpis Č. osvědčení Daum

213/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu

213/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu 213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Změna: 425/2004 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

1/66 Základy tepelných čerpadel

1/66 Základy tepelných čerpadel 1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ

BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ PROFIL BEST, a.s. BEST, a.s., je nejvěším českým výrobcem beonových savebních prvků pro venkovní a zahradní archiekuru. Byl založen ihned po pádu komunisického režimu v

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

A. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A ENERGETICKÝCH POSUDKŮ

A. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A ENERGETICKÝCH POSUDKŮ A. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A ENERGETICKÝCH Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38 Kaalog 2003 pro asynchronní moory Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem)

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem) Audi lokali problémových pro cyklisy v cenru Prahy (zjednodušeným posupem) Vraislav Filler ve spolupráci s CPS (Tomáš Cach, Tomáš Prousek, Kvěoslav Syrový) verze. Teno dokumen obsahuje popis a výsledky

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

HOMMEL CS. Katalog měřicích přístrojů JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY JENOPTIK

HOMMEL CS. Katalog měřicích přístrojů JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY JENOPTIK HOMMEL CS Kaalog měřicích přísrojů INDUSTRIAL METROLOGY 2015 OBSAH INDUSTRIAL METROLOGY We measure he world... Výrobní divize průmyslové merologie INDUSTRIAL METROLOGY je členem dynamické obchodní skupiny

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha Opatření č. 48/2007 ministra průmyslu a obchodu 1 Z K U Š E B N Í Ř Á D MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU pro přezkoušení osob oprávněných k činnostem v oblasti energetické účinnosti podle 6 odst.

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Požární uzávěry Textilní požární uzávěry. Fibershield-P Fibershield-E Fibershield-H Fibershield-S Fibershield-F Fibershield-W Fibershield-I

Požární uzávěry Textilní požární uzávěry. Fibershield-P Fibershield-E Fibershield-H Fibershield-S Fibershield-F Fibershield-W Fibershield-I Požární uzávěry Texilní požární uzávěry Fibersield-P Fibersield-E Fibersield-H Fibersield-S Fibersield-F Fibersield-W Fibersield-I Koncepy ocrany: 1. Auomaické exilní požární uzávěry pro ovory ve sěnác

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Městská část Praha 18

Městská část Praha 18 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 18 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více