UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30"

Transkript

1 Handheld Acer n30

2 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

3 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská pfiíruãka kapesního poãítaãe Acer n30. PÛvodní vydání: Duben 2004 Znaãka a logo Acer jsou registrovan mi ochrann mi znaãkami spoleãnosti Acer Inc. Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT a logo Windows jsou ochrann mi znaãkami spoleãnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dal ích zemích. Produkty Microsoft jsou OEM licencovány spoleãností Microsoft Licensing, Inc., která spadá pod spoleãnost Microsoft Corporation. Ostatní jména produktû nebo obchodní známky jsou zde pouïity pouze za úãelem popisu a patfií sv m vlastníkûm. Zmûny v této pfiíruãce mohou b t provádûny prûbûïnû bez vzniku povinnosti o tûchto zmûnách informovat. V echny zmûny budou zaãlenûny do nov ch vydání této pfiíruãky nebo budou zvefiejnûny jinak. Îádná ãást této pfiíruãky nesmí b t reprodukována, uloïena ve vyhledávacím systému, nebo pfienesena elektronickou, mechanickou, fotoreprodukãní nebo jinou cestou bez pfiedchozího písemného svolení spoleãnosti Acer Inc. Z EKNUTÍ SE ODPOVùDNOSTI Spoleãnost Acer a spoleãnosti k nûmu pfiidruïené nepfiedstavují v souvislosti s vyjádfien m ani my len m obsahem této pfiíruãky Ïádné záruky a zvlá tû se zfiíkají my len ch záruk ohlednû vhodnosti pro konkrétní úãel. Souãasnû se spoleãnost Acer a spoleãnosti k nûmu pfiidruïené zfiíkají zodpovûdnosti za pfiípadné po kození nebo ztráty plynoucí z pouïití této pfiíruãky pro kapesní poãítaã Acer n30. POZNÁMKY Zaznamenejte si prosím sériové ãíslo zafiízení, datum a místo zakoupení do políãek níïe. Sériové ãíslo je uvedeno na títku kapesního poãítaãe Acer n30. Pfii libovolné komunikaci t kající se Va eho zafiízení budete vyzváni k uvedení sériového ãísla a informací o zakoupení. Kapesní poãítaã Acer n30 SÉRIOVÉ âíslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

4 O této uïivatelské pfiíruãce O této uïivatelské pfiíruãce Vítejte v uïivatelské pfiíruãce kapesního poãítaãe Acer n30. Tato uïivatelská pfiíruãka je vytvofiena tak, aby Vám pomohla pfii rychlém seznámení s kapesním poãítaãem Acer n30 - kapesním poãítaãem, kter je vybaven systémem Windows Pocket PC 2003 Popisuje ve keré informace, které musíte znát pro pouïívání kapesního poãítaãe Acer n10, a také aplikaãní programy, které jsou jeho souãástí. Vjednotliv ch kapitolách bude postupnû popsán: Pfiehled moïností kapesního poãítaãe Acer n30 Postup nastavení a údrïba Zobrazení a zadávání údajû Práce s programy dodávan mi s kapesním poãítaãem MoÏnosti roz ífiení kapesního poãítaãe Synchronizace dat mezi kapesním poãítaãem a stolním poãítaãem Pfiipojení kapesního poãítaãe k poãítaãi, poãítaãové síti a Internetu PfiizpÛsobení osobního nastavení Vpfiíruãce se také dozvíte, jak nûkolika zpûsoby spravovat pracovní a osobní záznamy, aby Vám Vá kaïdodenní pracovní rozvrh pfiiná el vût í uïitek. iii

5 O této uïivatelské pfiíruãce iv

6 Nejprve základní informace Dal í informace Nejprve základní informace Chtûli bychom Vám podûkovat za Va i volbu kapesního poãítaãe Acer n30. Jsme rádi, Ïe jste si vybrali elegantní kapesní poãítaã Acer n30 poskytující mnoho funkcí pro správu pracovních a osobních informací zpûsobem, kter vám umoïní u etfiit více ãasu. Vûfiíme, Ïe budete se sv m nov m kapesním Acer n30 poãítaãem spokojeni, tak jako jsme byli my, kdyï jsme jej pro vás vyvíjeli. PouÏívejte svûj kapesní poãítaã Acer n30 pro úãinnou správu obchodních i osobních informací a úkolû. Pro správu úkolû vyuïijete programy, které jsou souãástí balíku Microsoft Pocket PC 2003 Pro synchronizaci dat se stolním poãítaãem pouïijete program Microsoft ActiveSync Pro pfiipojení na Internet a pro procházení Internetov ch stránek vyuïijete program Microsoft Pocket Internet Explorer Jednodu e vytvofiíte soubory se zálohou dat MoÏnosti kapesního poãítaãe mûïete také roz ífiit pfiidáním pamûèové karty SD/MMC V mûna informací mezi zafiízeními vybaven mi rozhraním Bluetooth Mezi dvûma IR zafiízeními mûïete snadno pfiená et potfiebné informace Chování prostfiedí mûïete pfiizpûsobit osobním potfiebám Dal í informace Abychom Vám usnadnili pouïívání kapesního poãítaã Acer n30, pfiipravili jsme pro Vás tyto informace: PoÏadované informace: Programy nainstalované na kapesním poãítaãi Dal í programy, které si mûïete nainstalovat na kapesním poãítaãi Zdroj informací: Tento návod k pouïívání. Online dokumentace na CD-ROM Acer n30 Handheld Companion CD poskytuje nápovûdu v elektronické podobû. Nápovûda v kapesním poãítaãi Acer n30. Pro zobrazení nápovûdy kliknûte na a potom vyberte Nápovûda. Instalaãní disk Acer n30 Handheld Companion CD. Pfiipojení a synchronizace se stolním poãítaãem Struãn prûvodce kapesního poãítaãe Acer n30. Nápovûda k programu ActiveSync. K prohlíïení nápovûdy kliknûte na Help Microsoft ActiveSync Help. v

7 Nejprve základní informace Balení obsahuje PoÏadované informace: Zdroj informací: Poslední zmûny a technické informace Poslední informace t kající se kapesního poãítaãe Soubory Read Me. Soubory ReadMe umístûné na stolním PC ve sloïce Microsoft Active Sync a na CD ROM Acer n30 Handheld Companion CD. Balení obsahuje Acer n30 je dodáván v krabicovém balení. Pfii rozbalování obsahu zkontrolujte úplnost sady. Pokud zjistíte chybûjící nebo po kozenou souãást, ihned kontaktujte svého dodavatele. Vkrabici naleznete: Kapesní poãítaã Acer n30 Stylus Synchronizaãní kabel 3-v-jednom (USB Host, USB Client, DC-in) SíÈov adaptér Pouzdro Struãn prûvodce kapesního poãítaãe Acer n30. Instalaãní disk Acer n30 Handheld Companion CD Licenãní ujednání pro koncového uïivatele Mezinárodní cestovní záruka ÚdrÏba Va eho kapesního poãítaãe Acer n30 Vtéto ãásti se dozvíte jak: O etfiovat a pouïívat Vá kapesní poãítaã Resetovat Vá kapesní poãítaã vi PouÏívání a péãe o kapesní poãítaã Acer n30 Odolná konstrukce kapesního poãítaãe Acer n30 zaruãí, Ïe vám bude poãítaã bez poruchy pracovat mnoho let. K správnému provozu dodrïujte tyto zásady: 1 ChraÀte displej kapesního poãítaãe pfied po krábáním. UdrÏujte displej v ãistotû. Pi te na nûj dodávan m stylusem nebo jin mi pery s umûlohmotn m hrotem urãen m pro ovládání dotykov ch displejû. Vyvarujte se pouïití ostr ch pfiedmûtû nebo bûïné propisovací tuïky. 2 Vá kapesní poãítaã není vodûodoln a nemûl by b t vystaven de ti a vlhkosti. Za extrémních podmínek mûïe voda vniknout do pfiístroje i skrz tlaãítka na pfiední stranû nebo pfies konektor roz ifiujících slotû. Obecnû zacházejte s kapesní poãítaãem podobnû jako tfieba s kapesní kalkulaãkou nebo jin m elektronick m zafiízením tohoto druhu. 3 ZabraÀte aby do lo k silnému nárazu. Nenoste kapesní poãítaã napfiíklad v zadní kapse kalhot, mohlo by dojít k jeho po kození.

8 Nejprve základní informace ÚdrÏba Va eho kapesního poãítaãe Acer n30 4 Nevystavujte kapesní poãítaã velk m teplotním v kyvûm. Napfi. teplota v uzavfieném autû v letních mûsících nebo velké mrazy. UdrÏujte kapesní poãítaã dále od zdrojû tepla jako je napfiíklad topení. 5 Vyvarujte se místûm s velkou pra ností anebo vlhkostí. Pokud nepouïíváte SD slot, vïdy do nûj zasuàte zaslepovací kartu pro ochranu vnitfiních ãástí kapesního poãítaãe. 6 Pro ãi tûní pouïijte mûkk navlhãen hadfiík. Vpfiípadû, Ïe je povrch obrazovky zneãi tûn, otfiete ji mûkkou látkou navlhãenou v jemném roztoku pro ãi tûní oken. Reset kapesního poãítaãe Acer n30 Pokud se vám zdá, Ïe kapesní poãítaã nereaguje na stisk tlaãítek nebo na povely z displeje, mûïete provést inicializaci/reset poãítaãe. Soft reset Po provedení soft resetu dojde k inicializaci operaãního systému podobnému jako pfii restartu stolního poãítaãe. V echna data (kromû neuloïen ch) zûstanou po resetu zachována. Postup provedení soft resetu : Hrotem stylusu lehce stisknûte tlaãítko reset na spodní stranû krytu va eho kapesního poãítaãe. Hard reset Tento druh vynulování zpûsobí vymazání v ech záznamû a dat uloïen ch do kapesního poãítaãe. Nikdy neprovádûjte úpln / hard reset dokud si nejste jisti, Ïe vá problém soft reset nevyfie í. Po provedení následující synchronizace pomocí ActiveSync dojde k obnovení v ech dat, která jste pfii poslední úspû né synchronizaci pfienesli na PC. Postup provedení hard resetu : vii

9 Nejprve základní informace Uzamãení pfiístupu do kapesního poãítaãe Acer n30 Pomocí piãky stylusu pfiepnûte pfiepínaã pro reset ve spodní ãásti krytu kapesního poãítaãe do polohy vlevo (a) a potom zase zpût do polohy vpravo (b). POZNÁMKA: Po provedení úplného resetu se v echny formáty a nastavení vãetnû nastavení data a ãasu uvedou do továrního v chozího stavu. Tento druh resetování zpûsobí vymazání v ech záznamû a dat uloïen ch na kapesního poãítaãe (s v jimkou informací uloïen ch v pamûti ROM). Uzamãení pfiístupu do kapesního poãítaãe Acer n30 Vá kapesní poãítaã je úloïi tûm osobních informací, z nichï nûkteré mohou b t soukromé nebo tajné. Proto je pochopitelné, Ïe taková data je nutné ochránit pfied neoprávnûn m pfiístupem. Bezpeãnostní nastavení kapesního poãítaãe pfiiná í moïnost nastavení poïadavku na zadání hesla pokud není poãítaã po urãitou dobu pouïíván. Nastavení hesla 1 Klepnûte na a na Nastavení 2 Na záloïce Osobní klepnûte na Heslo. 3 Zvolte typ hesla. Jednoduché 4místné ãíselné heslo PIN Bezpeãné heslo, které je vytvofien kombinací znakû a ãíslic 4 Nastavte dobu neãinnosti, po které bude vyïadováno zadání pfiístupového hesla. 5 Zapi te heslo poprvé a podruhé pro ovûfiení. viii

10 Obsah O této uïivatelské pfiíruãce iii Nejprve základní informace v Dal í informace v Balení obsahuje vi ÚdrÏba Va eho kapesního poãítaãe Acer n vi PouÏívání a péãe o kapesní poãítaã Acer n vi Reset kapesního poãítaãe Acer n vii Uzamãení pfiístupu do kapesního poãítaãe Acer n viii 1 Zaãínáme PoÏadavky na systém Shrnutí funkcí V kon Displej Audio Vlastní konektor 26-pin I/O Pfiipojení Roz ífiení Akumulátor Vzhled a ergonomie Prohlídka kapesního poãítaãe Acer n Pohled zepfiedu Pohled zleva Pohled shora Pohled zespodu Pfiíprava kapesního poãítaãe Acer n30 pro pouïívání Instalace programu Microsoft ActiveSync Pfiipojení ke stolnímu poãítaãi Nabíjení akumulátorû kapesního poãítaãe Acer n Nastavení Va eho kapesního poãítaãe Acer n Provedení první synchronizace Ovládání prostfiedí Tlaãítka a stylus Dnes Nabídka Start Pfiíkazová li ta Rozbalovací nabídky

11 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n PouÏití vstupního panelu Psaní pomocí programové klávesnice Rozpoznávání s pomocí Letter Recognizeru PouÏívání Block Recognizeru Rozpoznávání s pouïitím Transcriberu Psaní na obrazovce Zápis na obrazovce Kreslení na obrazovce Vytvofiení kresby Záznam zprávy Vytvofiení záznamu Pfiehrávání záznamu PouÏití pamûti My Text VloÏení zprávy z My Textu Práce s programy a informacemi Otevfiení programu Pfiepínání mezi programy Vyhledávání a uspofiádání informací PouÏití programu Najít PrÛzkumník File Explorer a soubory Správa pfiidruïen ch programû Microsoft Pocket Outlook Kalendáfi Plánování schûzky Vytvofiení poïadavku na schûzku Kontakty Vytvofiení kontaktu Nalezení kontaktu Úkoly Vytvofiení nového úkolu Poznámky Vytvofiení poznámky Po ta Synchronizace elektronické po ty Pfiímé pfiipojení kapesního poãítaãe na po tovní server Práce se seznamem zpráv Psaní nové zprávy Správa zpráv a sloïek elektronické po ty

12 5 Správa pfiidruïen ch programû Microsoft Pocket PC Pocket Word Vytvofiení nového souboru Práce se seznamem souborû v Pocket Word Zápis dat v Pocket Wordu Pocket Excel Vytvofiení nového se itu Vytvofiení seznamu souborû v Pocket Excelu MSN Messenger Nastavení Práce s kontakty On-line komunikace Microsoft Windows Media Player pro Pocket PC Microsoft Reader pro Pocket PC PouÏívání PrÛvodce Získání knih do kapesního poãítaãe Acer n PouÏívání knihovny Otevfiení knihy âtení knihy PouÏívání funkcí ãtenáfie Odstranûní knihy Zálohování a obnova dat Funkce zálohování Funkce AutoBackup Obnovení dat MoÏnosti roz ifiování PouÏívání karty SD/MMC VloÏení pamûèové karty SD/MMC Vyjmutí pamûèové karty SD/MMC PouÏívání pamûèového klíãe USB Pfiipojení pamûèového klíãe USB Odpojení pamûèového klíãe USB Synchronizace s ActiveSync PouÏívání ActiveSync Pfiipojení Pfienos poloïek pfies Infraport nebo Bluetooth Odeslání informací pfies infraãervené rozhraní

13 Pfiipojení k Internetu Pfiipojení na Internet pfies modem Pfiipojení k Internetu pfies Bluetooth Pfiipojení na Internet pfies bezdrátovou síè Ethernet Pfiipojení do firemní sítû Spojení se sítí pfies modem Vytvofiení bezdrátového pfiipojení k Internetu Pfiipojení k síti pfies Bluetooth Nápovûda pfii pfiipojení PouÏívání Microsoft Pocket Internet Explorer SloÏka Mobile Favorites Favorite links Mobile Favorites PouÏívání Pocket Internet Explorer Zobrazení oblíben ch poloïek a kanálû ProhlíÏení stránek na Internetu PfiizpÛsobení kapesního poãítaãe Nastavení moïností kapesního poãítaãe Pfiidávání a odebírání programû Pfiidání programû Odebrání programû Dodatek: V mûna a aktualizace dat pomocí Bluetooth (pouze pro n30-b) Bluetooth Utility Nastavení Bluetooth Bluetooth Manager Bluetooth Browser SluÏby vzdáleného zafiízení Rejstfiík

14 1 Zaãínáme PoÏadavky na systém 1 Zaãínáme Vtéto kapitole se získáte následující informace: Základní poïadavky Technické parametry kapesního poãítaãe Acer n30 Prohlídka kapesního poãítaãe Acer n30 Podrobn popis pfiípravy kapesního poãítaãe k pouïívání Základní pojmy v oblasti kapesní poãítaãû PoÏadavky na systém Pro instalaci programu Microsoft ActiveSync pro synchronizaci dat mezi kapesním poãítaãem Acer n30 a stolním poãítaãem potfiebujete stolní poãítaã s tûmito minimálními parametry: Procesor Intel Pentium (minimálnû 233 MHz) 64 MB RAM 120 MB volného prostoru na disku Jednotka CD-ROM: USB rozhraní nebo Infraport Grafickou kartu SVGA (nebo kompatibilní) s alespoà 256-ti barvami Microsoft Windows XP, 2000, ME nebo 98SE Microsoft Internet Explorer 4.01 Shrnutí funkcí V kon Samsung S3C2410 Application Processor 266 MHz Systémová pamûè: - programová pamûè 64 MB SDRAM - pamûè 32 MB Flash ROM pro operaãní systém Software Microsoft Windows MobileTM 2003 pro Pocket PC Premium Edition s aplikací Outlook 2002 Displej 3,5" transflektivní TFT LCD Rozli ení 240 x 320 obrazov ch bodû Podpora barev Technologie Microsoft ClearType pro vyhlazenûj í zobrazení písma 1

15 1 Zaãínáme Shrnutí funkcí Audio Vylep en kodek AC '97 v v stupem ve stereo CD kvalitû Vestavûn standardní sluchátkov konektor, stereo 2,5 mm Vestavûn mikrofon Vlastní konektor 26-pin I/O USB Host (konektorová zástrãka) USB Client (konektor) DC power in pfiipojení stejnosmûrného napûtí Pfiipojení MoÏnost SIR (Serial Infrared) Bluetooth 1.1 Roz ífiení Slot pamûèové karty SD/MMC (kompatibilní s SDIO) USB 1.1 Akumulátor Nabíjecí akumulátor Lithium-Ion s kapacitou 1000 mah Pracovní doba 8 hodin s vypnut m podsvícením POZNÁMKA:Îivotnost baterie je závislá na spotfiebû energie, která závisí na vyuïívání systémov ch zdrojû. Napfiíklad trvalé zapnutí podsvícení, vyuïívání energeticky nároãn ch aplikací a nûkter ch zásuvn ch karet mûïe zkrátit provozní dobu na jedno nabití. Nabíjení 3 hodiny od úplného vybití po úplné nabití baterií Vzhled a ergonomie Stylov, lehk a útl design Technické údaje V ka ífika Hloubka Hmotnost Rozmûry 118 mm 71 mm 13 mm 130 g (vãetnû stylusu) UÏivatelsky pfiívûtivá navigace - Posunovací koleãko pro ovládání jednou rukou - Programová tlaãítka pro rychlé spu tûní oblíben ch programû - Tlaãítko Start pro pfiístup k dostupn m programûm na jedno klepnutí 2

16 Prohlídka kapesního poãítaãe Acer n30 1 Zaãínáme Prohlídka kapesního poãítaãe Acer n30 Pohled zepfiedu âíslo Prvek Popis Kontrolka napájení Kontrolka Bluetooth LCD dotykov displej Programové tlaãítko pro pfiehled Dnes Programové tlaãítko pro Kalendáfi Kontrolka napájení - Popis stavu: Blikající zelená - Nabíjení Svítící zelená Nabíjení dokonãeno Blikající ãervená Indikátor alarmu, nov pfiíchozí Kontrolka Bluetooth. (pouze pro n30-b) - Popis stavu: Bliká modfie - Bluetooth je aktivní Zobrazuje v stup z programû a prezentaci uloïen ch dat. Displej je citliv na dotek a reaguje na ovládání stylusem nebo prstem. Zobrazí pfiehled Dnes. Dal í informace o této obrazovce naleznete na stranû 12. Otevfie program Kalendáfi. Dal í informace o této obrazovce naleznete na stranû 29. 3

17 1 Zaãínáme Prohlídka kapesního poãítaãe Acer n30 âíslo Prvek Popis Vnitfiní reproduktor Programové tlaãítko pro Kontakty Programové tlaãítko pro Po tu V stup zvuku z kapesního poãítaãe. Otevfie program Kontakty. Dal í informace o této obrazovce naleznete na stranû 33. Otevfie program Po ta. Dal í informace o této obrazovce naleznete na stranû 38. POZNÁMKA:Pokud je vypnuté napájení kapesního poãítaãe, potom se po stisknutí programového tlaãítka zapne napájení a otevfie se pfiifiazen program. Pohled zleva âíslo Prvek Popis Tlaãítko zapnutí Posunovací koleãko IR port Stisknutím se zapne (kontrolka LED svítí zelenû) a zobrazí se poslední program aktivní pfied vypnutím. SlouÏí také k vypnutí napájení. Koleãko pro posun nahoru a dolû vyuïijete nejãastûji pro rolování textu a informací po plo e displeje. Také se s koleãkem mûïete posouvat v nabídce ikon nebo rozbalovacích nabídkách. Stisknutím se zvolená poloïka otevfie nebo spustí a akce, která se provede, odpovídá dvojímu poklepání stylusem na displej v aktivní ãásti. Infraãervené rozhraní slouïí k pfienosu dat mezi dvûma zafiízeními optickou cestou. PouÏití podsvícení Pokud okolní osvûtlení neumoïàuje ãtení z displeje, pouïijte podsvícení displeje. Zapnutí a vypnutí podsvícení: Pro zapnutí podsvícení stisknûte tlaãítko napájení a drïte jej stisknuté po dobu asi dvou sekund. Po zapnutí podsvícení displeje uvolnûte tlaãítko. 4

18 1 Zaãínáme Prohlídka kapesního poãítaãe Acer n30 Pro vypnutí podsvícení stisknûte tlaãítko napájení a drïte jej stisknuté po dobu asi dvou sekund. Po vypnutí podsvícení displeje tlaãítko uvolnûte. Pohled shora âíslo Prvek Konektor pro sluchátka i Slot SD/MMC Záslepka SD karty Mikrofon Místo pro stylus Popis Pfiipojení v stupního zvukového zafiízení (sluchátka). Do tohoto slotu mûïete zasunout jak karty typu SD tak karty MMC. Nejãastûji vyuïijete pro roz ifiující pamûèovou kartu, na kterou budete moci ukládat programy, data, zvukové nebo video soubory. PamûÈ roz ifiující karty vyuïijete také pro ukládání zálohy dat a programû z kapesního poãítaãe. Vpfiípadû, Ïe nepouïíváte kartu SD, pouïijte tuto záslepku. Zvukov vstup kapesního poãítaãe. SlouÏí pro uloïení stylusu. Pro práci jej vyjmûte a uchopte do ruky jako tuïku. 5

19 1 Zaãínáme Pfiíprava kapesního poãítaãe Acer n30 pro pouïívání Pohled zespodu âíslo Prvek Popis Pfiepínaã soft resetu Vlastní konektor 26-pin I/O Tlaãítko pro úpln reset Po provedení soft resetu dojde k inicializaci operaãního systému podobnému jako pfii restartu stolního poãítaãe. V echna data (kromû neuloïen ch) zûstanou po resetu zachována. Konektor pro pfiipojení kapesního poãítaãe k osobnímu poãítaãi a napájecího adaptéru, kter slouïí nabije akumulátor. - USB Host USB rozhraní hostitele - USB Client - USB rozhraní klienta - Seriál sériové rozhraní - DC power in pfiipojení stejnosmûrného napûtí Skryté tlaãítko pro provedení úplného resetu a pro návrat k továrnímu v chozímu nastavení. Dal í podrobnosti naleznete v ãásti Provedení úplného / hard resetu na stranû vii. Pfiíprava kapesního poãítaãe Acer n30 pro pouïívání Pfied prvním pouïitím kapesního poãítaãe udûlejte nejprve nûkolik jednoduch ch krokû které jsou popsány dále: Instalace programu Microsoft ActiveSync na Va em poãítaãi Pfiipojte kapesní poãítaã ke stolnímu poãítaãi dodan m Mini USB kabelem Nabijte akumulátor kapesního poãítaãe Proveìte nastavení kapesního poãítaãe Proveìte první spojení pfies ActiveSync 6

20 Instalace programu Microsoft ActiveSync 1 Zaãínáme Pfiíprava kapesního poãítaãe Acer n30 pro pouïívání Hlavní funkcí programu Microsoft ActiveSync je synchronizace dat mezi stolním a kapesním poãítaãem. Bûhem synchronizace jsou data na obou poãítaãích porovnávána a v závislosti na va em nastavení dojde k uloïení aktuálních informací na oba poãítaãe. Takto vytvofiená záloha na stolním poãítaãi také poslouïí jako zdroj zálohovan ch dat pro pfiípad ztráty dat na kapesním poãítaãi. Následuje popis instalace programu ActiveSync. DÛleÏité poznámky k instalaci Pfied spu tûním instalace programu ActiveSync se ujistûte, Ïe Vá kapesní poãítaã není zatím k poãítaãi pfiipojen. Jakmile instalaci ActiveSync dokonãíte, pfiipojte PDA dodan m Mini USB kabelem. Pokud nemáte nainstalovan program Microsoft Outlook 98 nebo jeho novûj í verzi, nainstalujte si nejprve program Microsoft Outlook Vpfiípadû, Ïe máte instalovánu aplikaci Outlook 98 nebo Outlook 2000 doporuãujeme Vám, abyste provedli upgrade na verzi Outlook Doporuãuje se pfied spu tûním instalace programu ActiveSync nainstalovat z pfiiloïeného CDROM program Outlook Soubory programu ActiveSync nekopírujte pfiímo na disk. Pro instalaci programu pouïijte pfiiloïen instalaãní disk Acer n30 handheld Companion CD. Instalace programu Microsoft ActiveSync 1 Ukonãete v echny spu tûné programy a pozastavte práci antivirového programu na pozadí. 2 Do mechaniky CDROM vloïte instalaãní disk Acer n30 handheld Companion CD. Zobrazí se uvítací obrazovka. 3 Kliknûte na animovanou ikonku pro pokraãování. 4 Na pravé stranû obrazovky zvolte záloïku Start Here. 5 Pfieãtûte si instalaãní informace a poznámky na obrazovce Start Here. 6 Postupnû klepnûte na tlaãítka na levé stranû obrazovky odpovídající jednotliv m programûm pro instalaci. Outlook 2002 (doporuãeno) ActiveSync Po dokonãení instalace se na systémové li tû stolního poãítaãe (na dolním pravém okraji obrazovky OS Windows) objeví ikona ActiveSync. Pro informace o práci s programem ActiveSync si otevfiete online nápovûdu. Pokud kdykoliv pozdûji budete chtít instalaci zopakovat, zaãnûte vloïením CD-ROM do mechaniky a opakujte instalaci jak bylo popsáno. 7

21 1 Zaãínáme Pfiíprava kapesního poãítaãe Acer n30 pro pouïívání Pfiipojení ke stolnímu poãítaãi Synchronizaãní kabel 3-v-jednom, kter je souãástí dodávky, Vám umoïní propojit kapesní poãítaã se stolním poãítaãem a synchronizovat data mezi tûmito poãítaãi pomocí technologie ActiveSync. POZNÁMKA: Nepropojujte konektor USB host s USB client. Pfiipojení poãítaãe Synchronizaãní kabel 3-v-jednom zapojte do I/O konektoru, kter se nachází v dolní ãásti kapesního poãítaãe a druh konec kabelu zapojte do volného USB portu na stolním poãítaãi. 8 Nabíjení akumulátorû kapesního poãítaãe Acer n30 Pfied prvním pouïitím potfiebujete nejprve nabít akumulátor kapesního poãítaãe. Nabití trvá 3 hodiny. Po tomto nabití je tû mûïete projít nûkolik nabíjecích cyklû k dosaïení plné kapacity. Obyãejné staãí plné nabití na 8 hodin plného provozu s vypnut m podsvícením.

22 Nabíjení Va eho kapesního poãítaãe Acer n10 1 Zaãínáme Pfiíprava kapesního poãítaãe Acer n30 pro pouïívání Pfiipojte konektor síèového napájecího zdroje do kapesního poãítaãe a poté zapojte adaptér do síèového napûtí. Stav kontrolky napájení bûhem nabíjení: Probíhající nabíjení: LED kontrolka bliká zelenû Dokonãené nabíjení: LED kontrolka svítí zelenû Pokud pfii provozu poklesne kapacita akumulátoru pod urãitou mez, zobrazí se na displeji stavová ikona informující o malé nebo velmi malé zb vající kapacitû akumulátoru. Proveìte synchronizaci programem ActiveSync, a potom dobijte akumulátor kapesního poãítaãe. Pokud dojde k úplnému vybití hlavní baterie, energie v záloïní baterii udrïí obsah asi po dobu 72 hodin (3 dny) od úplného vybití hlavní baterie. Tuto dobu máte na znovudobytí hlavního akumulátoru, po této dobû dojde ke ztrátû v ech dat z pamûti. Nastavení Va eho kapesního poãítaãe Acer n30 Po prvním nabití akumulátoru mûïete koneãnû pfiistoupit k prvnímu nastavení. Postupujte podle následujících rad. 9

23 1 Zaãínáme Pfiíprava kapesního poãítaãe Acer n30 pro pouïívání Nastavení Va eho kapesního poãítaãe Acer n30 1 Zapnûte napájení kapesního poãítaãe stisknutím tlaãítka napájení na levé stranû kapesního poãítaãe Dal í podrobnosti o umístûní tlaãítka pro zapnutí naleznete na stranû 4 v ãásti Pohled zleva. 2 V nastavení postupujte podle instrukcí na displeji. Provedení první synchronizace Po provedení v ech poãáteãních nastavení nyní mûïete nastavit první synchronizaci dat se stolním poãítaãem za pomoci prûvodce nastavením nového Spojení/Partnership. S pomocí prûvodce nov m partnerstvím budete moci: 10

24 1 Zaãínáme Ovládání prostfiedí Nastavit nové partnerství, abyste kdykoliv pozdûji mohli synchronizovat data mezi kapesní poãítaãem a stolním PC. Upravit vlastní nastavení synchronizace. Provedení první synchronizace 1 Pfiipojte synchronizaãní kabel 3-v-jednom ke kapesnímu poãítaãi. 2 Zapojte druh konec s konektorem USB do USB konektoru na stolním poãítaãi. Vtuto chvíli by se mûl na stolním poãítaãi automaticky spustit prûvodce nov m partnerstvím / 'New Partnership'. POZNÁMKA:Pokud se prûvodce nespustí automaticky, spusète na stolním poãítaãi ActiveSync a kliknûte na ikonu prûvodce v nabídce Start>Programy. 3 DrÏte se pokynû na obrazovce. První synchronizace se spustí hned, jak dokonãíte práci s prûvodcem nastavení. Po první synchronizaci se podívejte na kapesního poãítaãe do programû Kalendáfi, Kontakty a Úkoly. Uvidíte, Ïe se vám informace uloïené v aplikaci Microsoft Outlook na stolním poãítaãi zkopírovaly do kapesního poãítaãe. Nyní mûïete kapesní poãítaã odpojit od poãítaãe a data zûstanou uchována i v kapesního poãítaãe. Po první úspû né synchronizaci mezi kapesní poãítaãem a PC s pomocí aplikace ActiveSync mûïete v echna dal í volání o synchronizaci volat jiï i z kapesního poãítaãe. Pro spu tûní ActiveSync na kapesního poãítaãe nejprve klepnûte na a potom na ActiveSync. Ovládání prostfiedí Tlaãítka a stylus Vá kapesní poãítaã má pro ovládání vestavûná programová tlaãítka pro provádûní operací a pro funkce posouvání. Stylus (dotykové pero) slouïí k ovládání dotykové obrazovky, v bûr poloïek z displeje a pro zadávání informací. Na kapesního poãítaãe stylus nahrazuje my. 11

25 1 Zaãínáme Ovládání prostfiedí Klepnutí, kliknutí (tap). Jedním dotykem stylusu na displej otevfiete poloïku nebo vyberete z moïností. TaÏení (drag). TaÏením stylusu po displeji oznaãíte zvolenou ãást textu a obrázkû. TaÏením v seznamu mûïete oznaãit nûkolik poloïek souãasnû. Klepnutí a drïení, dlouhé klepnutí (tap and hold). Po dlouhém klepnutí na poloïku se zobrazí nabídka dostupn ch akcí pro zvolenou poloïku. Vrozbalovací nabídce, která se zobrazí, klepnûte na operaci, kterou chcete provést. Dnes Ve stfiední ãásti obrazovky Dnes jsou uvedeny informace, co musíte dnes udûlat. Klepnutím na poloïku zobrazíte nebo mûïete upravit podrobnosti. Vhorní ãásti obrazovky jsou uvedeny stavové ikony. Klepnutím na ikonu zobrazíte nebo mûïete zmûnit moïnosti. Tyto ikony jsou zobrazeny v horní ãásti kaïdé obrazovky na kapesním poãítaãi, nejen u obrazovky Dnes. KaÏd den pfii prvním zapnutí kapesního poãítaãe (nebo po nûkolika hodinách neãinnosti) se zobrazí pfiehled Dnes. Tento pfiehled mûïete také vyvolat, pokud klepnete na a potom na Dnes. Pro vytvofiení nové poloïky v programu. Klepnutím zobrazíte stav pfiipojení. Klepnutím zmûníte nastavení hlasitosti nebo zti íte v echny zvuky. Klepnutím zmûníte datum a ãas. Klepnutím otevfiete poloïku. Rychl pfiehled denních aktivit. ové zprávy. Aktivní úkoly. Pro vytvofiení nové poloïky klepnûte zde. 12

26 Nabídka Start 1 Zaãínáme Ovládání prostfiedí Z nabídky Start mûïete vybírat programy, nastavení a nápovûdu. Pro zobrazení nabídky Start z libovolné obrazovky, klepnûte v horní ãásti obrazovky na. Pfiíkazová li ta Pfiíkazová li ta se nachází ve spodní ãásti obrazovky. Nabídky a tlaãítky pfiíkazové li ty mûïete pouïívat k provádûní úkolû v programech. V závislosti na pouïitém programu se mohou tlaãítka uvedená níïe li it. Pro vytvofiení nové poloïky v programu zvolte Nov /New. Jméno tlaãítka zobrazíte, pokud na nûj dlouze klepnete. StaÏením stylusu z tlaãítka mimo tlaãítko bez pfiedchozího uvolnûní mûïete zru it volání funkce daného tlaãítka. Klepnutím vyberete nabídku. Klepnutím vyberete pfiíkazová tlaãítka. Klepnutím zobrazíte Vstupní panel. Rozbalovací nabídky Pomocí kontextov ch rozbalovacích nabídek mûïete snadno pfiistupovat k funkcím urãen m pro dan prvek. Pro zobrazení kontextové nabídky dlouze klepnûte na poloïku. Pro zavfiení nabídky bez provedení akce klepnûte mimo nabídku. Zvednûte stylus a klepnûte na poïadovanou akci. 13

27 1 Zaãínáme Ovládání prostfiedí 14

28 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 PouÏití vstupního panelu 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 Data do va eho kapesního poãítaãe mûïete vkládat nûkolika zpûsoby: Pomocí vstupního panelu zapisovat text a to buì pomocí programové klávesnice zobrazené na displeji kapesního poãítaãe anebo jednou z dal ích dostupn ch metod: Pfiím m psaním po displeji Kreslením obrázkû po displeji. Záznamem fieãi do pamûti kapesního poãítaãe. Pomocí programu Microsoft ActiveSync pfienosem kopie pûvodních dat z PC na kapesní poãítaã. Dal í podrobnosti o pouïívání programu Microsoft ActiveSync naleznete na stranû 63. PouÏití vstupního panelu Vstupní panel mûïete pouïít pro vstup dat v libovolném programu. MÛÏete psát buì pomocí programové klávesnice nebo s pomocí nástrojû pro rozpoznávání psaného textu jako jsou Letter Recognizer, Block Recognizer a Transcriber. Vtûchto pfiípadech se zapsan text objevuje na displeji jako jednotlivé znaky obvykl zpûsob zápisu jak známe ze stolního PC. POZNÁMKA:Program Transcriber je souãástí pouze v modelech Acer n30 pro anglicky mluvící zemû. Zobrazení a skrytí vstupního panelu 1 Klepnûte na tlaãítko Vstupní panel. 2 Klepnûte na ipku vedle tlaãítka Vstupní panel a rozbalí se vám nabídka dostupn ch metod a klávesnic. Vyberte zpûsob zadávání. Tlaãítko vstupního panelu. Klepnutím zobrazíte moïnosti. Pfii pouïití Vstupního panelu se kapesní poãítaã pokou í odhadnout slovo, které chcete napsat a nabízí vám vybrané varianty nad vstupním panelem. Pokud klepnete na navrïené slovo, vloïí se celé toto slovo na místo, kde se právû nachází kurzor. âím více pouïíváte funkci navrhování slov, tím více se kapesní poãítaã uãí a tím lep ích v sledkû dosahuje pfii nov ch odhadech. 15

29 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 PouÏití vstupního panelu Klepnûte zde, jestliïe se zobrazí správné slovo. Zmûna moïností v doplàování slov Pro zmûnu nastavení navrhování slov jako je poãet najednou navrhovan ch slov, klepnûte na a potom na Nastavení, záloïka Osobní, Vstup a nakonec záloïka DoplÀování slov. Psaní pomocí programové klávesnice 1 Klepnûte na ipku vedle tlaãítka Vstupního panelu a potom vyberte klávesnici. 2 Na zobrazené klávesnici pi te pomocí stylusu klepáním na jednotlivé klávesy. Rozpoznávání s pomocí Letter Recognizeru Pomocí rozpoznávaãe písma Letter Recognizer mûïete psát pomocí stylusu stejnû jako by jste psali na papír. 1 Klepnûte na ipku vedle tlaãítka Vstupního panelu a vyberte Letter Recognizer. 2 Do okénka vepi te písmeno. Pfii napsání písmene je toto hned pfievedeno na tiskací písmeno které se objeví na displeji. POZNÁMKA:Pro podrobné rady jak pracovat s programem Letter Recognizer klepnûte po otevfiení okna LR na symbol otazníku vedle vstupní oblasti. 16

30 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 Psaní na obrazovce PouÏívání Block Recognizeru S pomocí rozpoznávaãe písma Block Recognizer mûïete psát s pouïitím tahû stylusu podobnû, jako jsou zavedeny i u jin ch zafiízení. 1 Klepnûte na ipku vedle tlaãítka Vstupního panelu a vyberte Block Recognizer. 2 Do okénka vepi te písmeno. Pfii napsání písmene je toto hned pfievedeno na tiskací písmeno které se objeví na displeji. POZNÁMKA:Pro podrobné rady jak pracovat s programem Block Recognizer klepnûte po otevfiení okna BR na symbol otazníku vedle vstupní oblasti. Rozpoznávání s pouïitím Transcriberu S pomocí rozpoznávaãe písma Transcriber mûïete psát kdekoliv po displeji stejnû jako by jste psali na papír. POZNÁMKA:Program Transcriber je souãástí pouze v modelech Acer n30 pro anglicky mluvící zemû. Podobnû jako s rozpoznávaãi Letter Recognizer a Block Recognizer i s Transcriberem mûïete psát celé vûty. Potom se mûïete nechat program rozpoznat napsané znaky a pfievést je na text najednou. 1 Klepnûte na ipku vedle tlaãítka Vstupního panelu a vyberte Transcriber. 2 Psát mûïete kamkoliv po displeji. POZNÁMKA:Pro podrobné rady jak pracovat s programem Transcriber klepnûte po otevfiení okna TR na symbol otazníku vedle vstupní oblasti. Oznaãení a úpravy napsaného textu Pokud chcete upravit formátování napsaného textu, nejprve tento text musíte oznaãit. 1 TaÏením stylusu oznaãte oblast textu, kter chcete oznaãit. 2 Pro vyjmutí, kopírování a vkládání napsaného textu: A Dlouze klepnûte na oznaãená slova. B Z kontextového menu vyberte poïadovanou funkci nebo stejnou funkci vyberte z pfiíkazové li ty z nabídky Úpravy. Psaní na obrazovce Psát pomocí stylusu pfiímo po obrazovce podobnû jako pfii psaní na papír mûïete jak v programu Poznámky, tak i v záloïce Poznámky v programech Kalendáfi, Kontakty a Úkoly a v mnoha dal ích programech, které tuto funkci podporují. Stejnû tak toto písmo mûïete kdykoliv pozdûji pfievést na text. 17

31 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 Psaní na obrazovce Zápis na obrazovce Pro pfiepnutí do reïimu volného psaní klepnûte na tlaãítko Pen. Po klepnutí na tlaãítko se zobrazí py vodící linky pro psaní. Klepnûte na tlaãítko s perem a stylus pouïívejte jako pero. POZNÁMKA:Nûkteré programy sice pracují s funkcemi psaní, ale zpûsob aktivace funkce psaní mûïe b t vyfie en jinak. Vtom pfiípadû se podívejte do pûvodní dokumentace k programu. 18 Oznaãení a úpravy napsaného textu Pfied úpravami a formátováním písma jej musíte nejprve oznaãit. 1 Dlouze klepnûte vedle oblasti, kterou chcete oznaãit aï se zobrazí kurzor pro oznaãení bloku. 2 Bez zvednutí táhnutím stylusu oznaãte poïadovanou oblast, kterou chcete vybrat. Pokud omylem nûco napí ete na displej, zvolte Nástroje Zpût a zopakujte akci je tû jednou. -nebo- Jinou moïností je nejprve odznaãit funkci psaní klenutím na tlaãítko Pen a teprve potom táhnout stylusem pfies plochu a oznaãit poïadovan blok. 3 Psané písmo mûïete vyjmout, kopírovat a vkládat stejnû jako v pfiípadû psaného textu: a Dlouze klepnûte na oznaãená slova. b Z kontextového menu vyberte poïadovanou funkci nebo stejnou funkci vyberte z pfiíkazové li ty z nabídky Úpravy.

32 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 Psaní na obrazovce Pfievod písma na text Klepnûte na Nástroje - Rozpoznat. Pokud chcete rozpoznat jen nûkterá slova, nejprve vyberte blok k rozpoznání a teprve potom zavolejte pfiíkaz Nástroje Rozpoznat. Stejnû tak mûïete vyvolat funkci rozpoznání z kontextového menu nad Va í volbou vyvolaného dlouh m klepnutím na oznaãenou oblast. Pokud nedojde k rozpoznání slova, zûstane zobrazeno jako zápis. Vyberte text, kter chcete zmûnit, a v nabídce stisknûte Rozpoznat. Zapsané znaky se pfievedou na text. Pokud nedojde k rozpoznání slova, mûïete si vybrat ze seznamu vhodn ch slov nebo se vrátit k pûvodnímu písemnému formátu. Návrat do psané podoby: 1 Dlouze klepnûte na nesprávnû rozpoznané slovo (vïdy v jednu chvíli jen na jedno slovo). 2 Z kontextové nabídky zvolte Alternates. Objeví se nabídka s nabízen mi moïnostmi. 3 Proveìte jednu z uveden ch ãinností: a Klepnûte na slovo které chcete pouïít. b Klepnûte na horní poloïku v nabídce pro návrat k pûvodnímu psanému tvaru. POZNÁMKA: Rozdûlená slova, cizí slova a slova s akcenty nemohou b t pfievedena! Pokud se vrátíte k psanému tvaru a pokusíte se jej opravit (napfiíklad 3 dotáhnout na 8), nebude uï tato zmûna zahrnuta v písmu k dal ímu rozpoznání. 19

33 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 Kreslení na obrazovce Pro návrat k pûvodnímu písmu kliknûte zde. Nebo kliknûte na slovo, které chcete pouïít. Rady na dosaïení dobrého rozpoznávání Pi te upravenû. Pi te na linky. KfiíÏení v písmenû t a apostrofy pi te pod horní linku tak, aby nedo lo k zámûnû s obsahem fiádku v e. Teãky a ãárky ve vûtách pi te nad spodní linku. Pro lep í rozli ení vyzkou ejte zv it zvût ení lupy na 300% v nabídce Nástroje. Pi te písmena v jednotliv ch slovech poblíï sebe a mezi slovy dûlejte vût í mezery tak, aby program mohl rozeznat, kde konãí jedno slovo a zaãíná dal í. Kreslení na obrazovce Stejnû, jako lze na obrazovku psát, tak na nûj mûïete kreslit. Rozdíl mezi psaním a kreslením spoãívá vtom, jak se bude s obrázky dále zacházet. U kresby mûïete napfiíklad mûnit její velikost (zmen ovat, zvût ovat), coï u psaní není moïné. Vytvofiení kresby 1 Pfii prvním tahu kresby pfietáhnûte nejménû 3 linky. Objeví se ohraniãení oznaãující okraje objektu kreslení. 20

34 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 Kreslení na obrazovce 2 Následující tahy, které zasahují do oblasti kreslení se stanou souãástí kresby a roz ífií velikost kreslícího boxu na celou plochu své délky. KaÏdá kresba, která nepfiesáhne rozpûtí 3 linek bude oznaãena jako psaní. Okraje oznaãují ohraniãení kresby. Tlaãítko pera. RADA: Pro zmûnu zvût ení (lupa) klepnûte na Nástroje (Tools) a zde zvolte pomûr zvût ení. Oznaãení kresby Pokud chcete upravovat nebo formátovat kresbu, musíte ji nejprve oznaãit. Dlouze klepnûte do kresby, kterou chcete oznaãit a drïte stylus na kresbû, dokud se vybraná kresba neoznaãí. Pro v bûr nûkolika kreseb nejprve odznaãte tlaãítko Pen a potom taïením vyberte poïadované kresby. Úprava kresby Vyjmutí, kopírování a vloïení kreseb Dlouze klepnûte na vybranou kresbu Z kontextové nabídky vyberte poïadovanou funkci nebo stejnou funkci vyberte z pfiíkazové li ty z nabídky Úpravy. Zmûna velikosti kresby Zkontrolujte, Ïe je tlaãítko Pen vybrané. Pfietáhnûte oznaãenou oblast do poïadovan ch rozmûrû. 21

35 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 Záznam zprávy Záznam zprávy VkaÏdém programu, ve kterém mûïete psát nebo kreslit, mûïete i rychle zaznamenávat hlasové poznámky, my lenky nebo telefonní ãísla. VKalendáfii, Kontaktech a Úkolech mûïete zvukové poznámky pfiikládat v záloïce Poznámky. VPoznámkách mûïete buì vytvofiit samostatn zvukov záznam, nebo zvuk pfiifiadit jako souãást psané poznámky. Pokud chcete mít zvuk jako souãást psané poznámky, otevfiete nejprve novou poznámku a teprve poté spusète záznam zvuku. VPo tû mûïete vloïit zvukov záznam do ové zprávy. Vytvofiení záznamu 1 Nasmûrujte a pfiibliïte mikrofon k ústûm nebo ke zdroji zvuku. POZNÁMKA:Dal í podrobnosti o umístûní mikrofonu kapesního poãítaãe naleznete na stranû 5 v ãásti Pohled shora. 2 Nahrávání spustíte klepnutím na tlaãítko Záznam v nástrojové li tû Záznam. 3 Nahrajte poïadovan záznam. 4 Zastavení záznamu: Pro zastavení záznamu klepnûte na tlaãítko Stop na nástrojové li tû programu. Nov záznam se objeví v seznamu poznámek jako vloïená ikona. Pfiehrávání záznamu Klepnûte na název zvukového souboru v seznamu poznámek, nebo klepnûte na ikonu zastupující zvukov záznam. Oznaãuje vloïenou nahrávku. Pro spu tûní nahrávání kliknûte zde. 22 Pro zobrazení ãi skrytí nahrávací li ty kliknûte zde.

36 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 PouÏití pamûti My Text PouÏití pamûti My Text Pfii práci s po tou nebo MSN Messenger vyuïijete pamûè My Text k rychlému vloïení ãasto pouïívan ch textû do pole se zprávou. VloÏení zprávy z My Textu 1 V pfiíkazové fiádce klepnûte na My Text. 2 Klepnûte na zprávu. Pro moïnost v bûru pfiedepsaného textu kliknûte zde. POZNÁMKA:Po vloïení textu z pamûti My Text mûïete zprávu je tû pfied odesláním upravit. Úprava zprávy z My Textu 1 Z nabídky Nástroje vyberte Úpravy a zvolte Zprávy My Text. 2 Vyberte zprávu kterou chcete upravit a proveìte poïadované zmûny. 23

37 2 Zapisování dat do kapesního poãítaãe Acer n30 PouÏití pamûti My Text 24

38 3 Práce s programy a informacemi Vtéto kapitole se získáte následující informace: Spou tûní a pfiepínání mezi aplikacemi na Va em kapesním poãítaãi PouÏití prûzkumníka souborû File Explorer Hledání souborû s pouïitím funkce Najít Otevfiení programu Ke spu tûní programu mûïete pouïít nûkolika zpûsobû: Klepnûte na, Programy a potom vyberte jméno programu. Pokud máte nainstalováno velké mnoïství programû, pouïijte pro pfiesun v seznamu posuvnou li tu. Ke spu tûní ãasto pouïívan ch programû mûïete pouïít programové tlaãítko na pfiední stranû kapesního poãítaãe. Ikonami rozli íte programy. Pfiepínání mezi programy 3 Práce s programy a informacemi Otevfiení programu K pfiepínání mezi programy mûïete pouïít nûkolika zpûsobû: Z nabídky si vyberte dal í program, kter chcete pouïívat. Ke spu tûní ãasto pouïívan ch programû mûïete pouïít programové tlaãítko na pfiední stranû kapesního poãítaãe. POZNÁMKA:Jména nûkter ch programû mohou b t uvedena ve zkráceném tvaru. Pro zobrazení jména v pûvodním zmûní, klepnûte dlouze na zkratku. Po pfieãtení plného jména stylus z nabídky stáhnûte stranou, aby se pfiíkaz nevykonal. Následující tabulka uvádí pfiehled programû, které jsou na kapesního poãítaãe Acer n10 pfiedinstalovány. Ikona Program PouÏití ActiveSync Synchronizace dat mezi kapesní poãítaãem a stolním poãítaãem. Kalendáfi Pro správu ãasu a hlídání schûzek. 25

39 3 Práce s programy a informacemi Pfiepínání mezi programy Ikona Program PouÏití Kontakty UdrÏuje seznam kontaktû kamarádû a kolegû. Po ta Pro pfiíjem a odesílání elektronické po ty. Pocket Internet Explorer Pro procházení Webov ch a WAPov ch stránek na Internetu a naãítání nov ch programû a souborû z Internetu. Poznámky Pro ruãní psaní poznámek a obrázkû, texty, zvuk. Úkoly Pfiehled nad úkoly. Pocket Excel Vytváfiení nov ch tabulek nebo prohlíïení a úpravy tabulek ze stolního PC. MSN Messenger Pro zasílání krátk ch zpráv po Internetu pomocí kontaktû MSN Messenger. Pocket Word Vytváfiení nov ch dokumentû nebo prohlíïení a úpravy textov ch dokumentû ze stolního PC. 26

40 Vyhledávání a uspofiádání informací 3 Práce s programy a informacemi Vyhledávání a uspofiádání informací Soubory v kapesního poãítaãe mûïete snadno vyhledávat pomocí programu Najít a spravovat je s pomocí prûzkumníka souborû File Explorer. PouÏití programu Najít S pomocí programu Najít mûïete snadno vyhledat hledanou informaci. 1 Z nabídky vyberte Najít. 2 Zadejte hledan text a zvolte druh hledan ch dat. RADA: Pro vyhledání souborû které zabírají na kapesního poãítaãe pfiíli mnoho místa, zadejte jako kritérium hledání moïnost Vût í neï 64kB. 3 Pro spu tûní hledání klepnûte na Spustit (Go) Napi te vyhledávan text. Pro spu tûní hledání kliknûte zde. 27

41 3 Práce s programy a informacemi Vyhledávání a uspofiádání informací PrÛzkumník File Explorer a soubory Pomocí tohoto prûzkumníka budete moci organizovat va e soubory na kapesním poãítaãi do sloïek. Z nabídky vyberte Programy a potom zvolte PrÛzkumník File Explorer. Klepnutím zmûníte adresáfie. Vyberte pofiadí fiazení pro seznam. Klepnutím na název sloïky ji otevfiete. Pro vytvofiení nové poloïky dlouze klepnûte na tomto místû. Rychl pfiístup do hlavní pamûti, síèov m souborûm a pamûèov m kartám. 28

42 4 Správa pfiidruïen ch programû Microsoft Pocket Outlook Kalendáfi 4 Správa pfiidruïen ch programû Microsoft Pocket Outlook Vtéto kapitole naleznete popis práce s programy, které jsou souãástí Microsoft Pocket Outlook: Naleznete zde: Kalendáfi plánování a sledování termínû setkání Kontakty adresáfi s kontakty Úkoly chytr seznam úkolû se schopností pfiipomínání Poznámky záznamník na nákresy, zápisky, texty a zvukové záznamy Po ta ãtení a psaní elektronické po ty kdekoliv na cestách Tyto programy mûïete pouïívat jednotlivû nebo jako celek a vyuïít jejich provázanosti. Napfiíklad ové adresy uloïené v Kontaktech mûïete vyuïívat pfii psaní dopisû v Po tû. Kalendáfi Kalendáfi slouïí ke správû va ich plánû, schûzek a v ech dal ích aktivit spojen ch s urãit m datem a ãasem. MÛÏete si naplánovat schûzky, vãetnû jednání a ostatních událostí. Pro sledování stavu va eho kalendáfie mûïete vybrat z nûkolika typû pfiehledû: Agenda, Den, T den, Mûsíc a Rok. POZNÁMKA:Volbu aktuálního náhledu na Kalendáfi mûïete pfiepnout v nabídce Zobrazit. 29

43 4 Správa pfiidruïen ch programû Microsoft Pocket Outlook Kalendáfi Otevfiení Kalendáfie Nejrychleji spustíte Kalendáfi pomocí programového tlaãítka na pfiední stranû kapesního poãítaãe. Kalendáfi se otevfie na dne ním rozvrhu. Pro zobrazení dne ního dne klepnûte zde. Pro zobrazení nebo úpravu podrobností ke schûzce klepnûte zde. Pro vytvofiení nové schûzky klepnûte zde. POZNÁMKA:ZpÛsob zobrazení kalendáfie jako je tfieba zmûna prvního dne v t dnu (ne,po) lze zmûnit v nabídce v MoÏnosti - Nástroje. 30

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

ceník platný od 15.2.2006

ceník platný od 15.2.2006 ceník platný od 1522006 n-series n30: Bezdrátový zázrak Acer n30 je nový, tenký, kompaktní kapesní počítač s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 2003 Pocket PC Premium Edition, výkonným procesorem,

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

P800 Návod k pouïití

P800 Návod k pouïití P800 Návod k pouïití 2 Obsah Úvod...7 Zaãínáme... 9 Základní funkce... 20 Telefon... 39 Kontakty... 54 Zprávy... 64 Internet... 76 Kalendáfi... 85 Úkoly... 89 Zápisník... 92 Hry... 95 Hlasové poznámky...

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Práce s mobilním zařízením

Práce s mobilním zařízením Práce s mobilním zařízením Ing. Petr Nepustil 2 Agenda Ovládání dodaného mobilního zařízení a SW Lenovo Ovládání Microsoft Windows 8.1 Registrujte své zařízení Lenovo www.lenovo.com/registration/index.html

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Notebook Acer TravelMate série C110

Notebook Acer TravelMate série C110 Notebook Acer TravelMate série C110 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série C110 Návod k obsluze Copyright 2003. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

P525 Stručná příručka

P525 Stručná příručka P525 Stručná příručka Obsah balení Zkontrolujte, zda krabice s přístrojem P525 obsahuje následující položky: Zařízení ASUS P525 Baterie Napájecí adaptér Kabel USB Sada headset Stylus Ochranné pouzdro Disk

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G C1150 â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH C1150 UÎIVATELSK MANUÁL UÎIVATELSK MANUÁL C1150 UÎIVATELSK MANUÁL Pfieãtûte si tento návod peãlivû je tû pfied pouïíváním svého nového mobilního telefonu. Uchovejte si

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více