DFG/TFG DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Návod k obsluze 09.14 - 11.14"

Transkript

1 DFG/TFG Návod k obsluze C DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435

2 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Typ Volitelné p íslušenství Sériové íslo Rok výroby Další údaje Z pov ení Datum C ES - Prohlášení o shod Níže podepsaní tímto potvrzují, že podrobný popis vozidla s motorovým pohonem odpovídá Evropským sm rnicím 2006/42/EC (sm rnice pro strojní za ízení) a 2004/ 108/EEC (elektromagnetická kompatibilita - EMC) v etn jejich pozd jších úprav, jakož i p íslušným právním výnos m pro uplatn ní p íslušné sm rnice v rámci národního práva. Každý z podepsaných má individuální zplnomocn ní k sestavení technických podklad. 3

3 4

4 P edmluva Pokyny k návodu k obsluze K bezpe nému ovládání vozíku jsou pot ebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a p ehledné form. Jednotlivé kapitoly jsou ozna eny písmeny a stránky jsou pr b žn íslovány. V tomto návodu k obsluze jsou dokumentovány r zné varianty vozíku. P i obsluze a p i provád ní údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ vozíku použit p íslušný popis. Naše p ístroje podléhají neustálému procesu vývoje. Žádáme vás o pochopení a vyhrazujeme si právo na zm nu tvaru, výbavy a technické konstrukce. Z obsahu tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na ur ité vlastnosti p ístroje. Bezpe nostní pokyny a ozna ení Bezpe nostní pokyny a d ležité vysv tlivky jsou ozna eny následujícími piktogramy: NEBEZPE Í! Ozna uje mimo ádn velké nebezpe í. P i nedodržení tohoto pokynu dojde k t žkým zran ním s nezvratnými následky nebo ke smrti. VAROVÁNÍ! Ozna uje mimo ádn velké nebezpe í. P i nedodržení tohoto pokynu m že dojít k t žkým zran ním s nezvratnými i smrtelnými následky. UPOZORN NÍ! Ozna uje nebezpe í. P i nedodržení tohoto pokynu m že dojít k lehkým až st edn t žkým zran ním. Z OZNÁMENÍ Ozna uje nebezpe í škody na zboží. P i nedodržení tohoto pokynu m že dojít k hmotným škodám. Tento symbol je uveden p ed pokyny a vysv tlivkami. t Ozna uje sériovou výbavu o Ozna uje dopl kovou výbavu Autorské právo Na tento návod k obsluze se vztahuje autorské právo spole nosti JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Deutschland Telefon: +49 (0) 40/

6 Obsah A Ú el použití Obecn Ú el použití P ípustné podmínky použití Povinnosti provozovatele Montáž p ídavných za ízení nebo dopl kového vybavení B Popis vozíku Popis použití Typy vozík a jmenovitá nosnost Popis konstruk ních skupin a funkce Definice sm ru pojezdu P ehled konstruk ních skupin Popis funkce Technická data Výkonová specifikace Rozm ry Hmotnosti Provedení zdvihových za ízení Obutí Data motoru Evropské normy (EN) Provozní podmínky Požadavky na elektrickou soustavu Místa ozna ení a typové štítky Typový štítek Štítek nosnosti vozíku Štítek nosnosti p ídavného za ízení Stabilita Zatížení tlakem v tru C P eprava a první uvedení do provozu P eprava Manipulace s vozíkem Poloha t žišt vozíku Manipulace s vozíkem pomocí je ábu Manipulace s vozíkem pomocí druhého vozíku Zajišt ní vozíku p i p eprav První uvedení do provozu

7 D Tankování vozíku Obecn Bezpe nostní opat ení pro zacházení s motorovou naftou a kapalným plynem P etlakový ventil plynové soustavy Tankování motorové nafty Pokyny a postup p i tankování Tankování z kanystru Ukazatel zásoby paliva (jen DFG) Nádrž na hnací plyn Láhve s hnacím plynem Nádrž na kapalný plyn (o) E Obsluha Bezpe nostní pokyny pro provoz pozemního dopravního vozíku Popis indika ních a obslužných prvk Ovládací konzola s indika ní jednotkou P íprava vozíku k provozu Kontroly a innosti provád né každý den p ed uvedením do provozu Vstup a výstup P íprava místa idi e bezpe nostní pás Práce s vozíkem Bezpe nostní pravidla pro pojezd vozíku Obnovení provozní pohotovosti Bezpe né odstavení vozíku Odpojovací spína baterie Pojezd ízení Brzd ní Nastavení vidlic Vým na vidlic Nakládání, p eprava a vykládání b emen Obsluha zdvihového za ízení a integrovaných p ídavných za ízení Bezpe ností pokyny pro obsluhu p ídavných za ízení Obsluha dopl kových p ídavných za ízení pro SOLO-PILOT Montáž p ídavných za ízení Vle ení p ív s Dopl ková výbava Vytáp ní Odnímatelná ochranná m íž Dopl te kapalinu do st ikova Odstran ní závad Hledání chyb a jejich náprava Pojezd vozíku bez vlastního pohonu

8 F Údržba vozíku Provozní bezpe nost a ochrana životního prost edí Bezpe nostní p edpisy pro údržbu Práce na elektrické soustav Provozní prost edky a vy azené díly Kola Zdvihové et zy Hydraulická soustava Práce v oblasti motoru Provozní prost edky a mazací plán Bezpe né zacházení s provozními prost edky Mazací plán Provozní prost edky Popis prací p i údržb a opravách P íprava vozíku pro údržbu a opravy Bezpe né zvedání a usazení vozíku na špalky Otevírání víka motoru Otev ení víka motoru u vozík s komfortní seda kou (o) Sejmutí kryt Odstran ní podlahového krytu Kontrola upevn ní kol Vým na kol Hydraulická soustava Údržba motoru Kontrola elektrických pojistek išt ní Startovací baterie Výfuková soustava P evodovka a hnací náprava Brzda Uvedení vozíku do provozu po údržb a opravách Dlouhodobé odstavení vozíku Opat ení p ed odstavením vozíku Opat ení, která je t eba zajistit v pr b hu provozního odstavení vozíku Op tovné uvedení vozíku do provozu po odstavení Bezpe nostní kontrola po stanovené dob a po mimo ádných událostech Kone né vy azení z provozu, likvidace M ení vibra ního p sobení na lidské t lo Údržba a kontroly Kontrolní seznam údržby DFG Provozovatel Zákaznický servis Kontrolní seznam údržby TFG Provozovatel Zákaznický servis

9 10

10 A Ú el použití 1 Obecn Vozík musí být používán, obsluhován a udržován dle pokyn uvedených v tomto návodu k obsluze. Jiný zp sob použití není v souladu s jeho ur ením. M že vést ke zran ní osob, poškození vozíku nebo k v cným škodám. 2 Ú el použití OZNÁMENÍ Maximální p ípustná hmotnost a maximální p ípustná vzdálenost nákladu je uvedena na štítku nosnosti a nesmí být p ekro ena. B emeno musí dosedat na prost edek pro uchopení b emene nebo p ídavné za ízení schválené výrobcem. B emeno musí být kompletn naloženo, Viz: "Nakládání, p eprava a vykládání b emen" na stran 94. Povolené a v souladu s ur ením jsou tyto innosti: Zdvihání a spoušt ní b emen. P eprava spušt ných b emen na krátkou vzdálenost. P íležitostné vle ení p ív s sb emenem. P i vle ení p ív s musí být b emeno na p ív su zajišt né. Povolená nosnost p ív su s b emenem nesmí být p ekro ena. Zakázané jsou tyto innosti: Pojezd se zdviženým b emenem (>30 cm). P eprava a zdvihání osob. Posun nebo tažení b emen. P eprava zav šených b emen. Pokud se po ítá s provozem se zav šenými b emeny, musí být zajišt na dostate ná stabilita a potvrzena pro provoz v daných provozních podmínkách znalcem. 11

11 3 P ípustné podmínky použití NEBEZPE Í! Povolené plošné a bodové zatížení tras nesmí být p ekro eno. Na nep ehledných místech musí druhá osoba ukazovat idi i cestu. idi se musí p esv d it o tom, že b hem manipulace s b emenem (nakládání a vykládání) je vykládací rampa/vykládací m stek na svém míst a není uvoln ná/ý. Pr myslové využití. P ípustný teplotní rozsah -20 až 40 C. Použití pouze na pevných, únosných a rovných podlahách. Povolené plošné a bodové zatížení vozovek nesmí být p ekro eno. Použití pouze na p ehledných a provozovatelem schválených vozovkách. Jízda vozíkem do svahu a ze svahu max. 15 %. Jízda nap í svahem, resp. šikmo po svahu je zakázána. Náklad musí vždy sm ovat ke svahu. Použití v áste n ve ejném provozu. VAROVÁNÍ! Nebezpe í výbuchu p i použití plynových vozík (TFG) na místech pod úrovní terénu Hnací plyn je t žší než vzduch. Na místech pod úrovní terénu se tak bez dostate ného odv trání m že tvo it explozivní sm s hnacího plynu se vzduchem. Plynové vozíky nepoužívejte na místech pod úrovní terénu. VAROVÁNÍ! Použití v extrémních podmínkách. Použití vozíku v extrémních podmínkách m že vést k chybám funkcí a nehodám. Pro použití vozíku v extrémních podmínkách, zejména v siln prašném i korozívním prost edí, je nutné speciální vybavení vozíku a zvláštní povolení. Použití v oblastech s nebezpe ím výbuchu není povoleno. Za nep íznivého po así (bou ka, blesky) nesmí být vozík používán pod širým nebem i v oblastech ohrožení. 12

12 4 Povinnosti provozovatele Provozovatelem ve smyslu tohoto návodu k obsluze je každá fyzická nebo právnická osoba, která vozík sama používá nebo smluvn vozík k tomuto ú elu poskytuje. Ve zvláštních p ípadech (nap. leasing i pronájem vozík ) je provozovatelem vozíku ta osoba, které p ísluší plnit povinnosti provozovatele podle stávajících smluvních ujednání mezi vlastníkem vozíku a jeho uživatelem. Provozovatel musí zajistit, aby byl vozík používán pouze v souladu s ú elem a nedocházelo k jakémukoliv ohrožení života i zdraví uživatele nebo t etích osob. Krom toho je nutné dbát na dodržování p edpis pro prevenci nehod, ostatních bezpe nostn -technických pravidel a sm rnic pro provoz, ošet ování a údržbu vozíku. Provozovatel musí zajistit, aby si všichni uživatelé tento návod k obsluze p e etli a porozum li jeho obsahu. OZNÁMENÍ Nedodržení pravidel popsaných v tomto návodu k obsluze vede ke ztrát záruky. Totéž platí, pokud byly na terminálu bez povolení výrobce provád ny zákazníkem a/ nebo t etí osobou neodborné zásahy. 5 Montáž p ídavných za ízení nebo dopl kového vybavení Montáž nebo vestavba dalších za ízení, která ovliv ují funkce vozíku nebo je dopl ují, je možná pouze s písemným schválením výrobce. Pop ípad je nutné povolení místních ú ad. Povolení ú ad však nenahrazuje schválení výrobce. 13

13 14

14 B Popis vozíku 1 Popis použití Vozík ady DFG/TFG je ty kolový vysokozdvižný vozík se seda kou obsluhy, pohán ný spalovacím motorem. Vozíky ady DFG jsou vybaveny dieselovým motorem, vozíky ady TFG motorem na plynový pohon. Vozík ady DFG/TFG je samonosný vozík s protizávažím, kterým lze nakládat b emena, zdvíhat je, p epravovat a skládat. M že manipulovat i s paletami s otev eným dnem. Vozík DFG/TFG je vybaven hydrodynamickým pohonem. Levý pedál kombinuje funkci pedálu pomalého pojezdu a pedálu brzdy a aktivuje funkci rychlého zdvihu b hem pomalého pojezdu. St ední pedál aktivuje provozní brzdu. 1.1 Typy vozík a jmenovitá nosnost Jmenovitá nosnost závisí na typu vozíku. Jmenovitou nosnost lze vy íst z typového ozna ení vozíku. DFG316 DFG Typové ozna ení 3 Konstruk ní ada 16 Jmenovitá nosnost x 100 kg Jmenovitá nosnost nemusí vždy odpovídat povolené nosnosti. Údaje o povolené nosnosti najdete na štítku nosnosti umíst ném na regále. 15

15 2 Popis konstruk ních skupin a funkce 2.1 Definice sm ru pojezdu Pro údaje o sm ru pojezdu platí následující ustanovení: 4 Poz. Sm r pojezdu 1 Doleva 2 Dozadu 3 Dop edu 4 Doprava 16

16 2.2 P ehled konstruk ních skupin Poz. Ozna ení Poz. Ozna ení 5 t Ochranná st echa kabiny idi e 13 t Páka pro ru ní ízení 6 t Seda ka idi e 14 t ízená náprava 7 t Volant 15 t Víko motoru 8 t Displej 16 t Obslužné prvky hydrauliky 9 t Zdvihové za ízení 17 t Hnací náprava 10 t Nosi vidlí 18 t Vidlice 11 t Láhev s hnacím plynem (pouze TFG) 12 t Protizávaží t = sériové vybavení o= volitelné vybavení 17

17 2.3 Popis funkce Rám Ve spojení s hnací nápravou a protizávažím tvo í rám základní nosnou konstrukci vozíku. Slouží k upevn ní hlavních komponent. Hydraulická nádrž je zabudována na pravé stran a palivová nádrž u ady DFG na levé stran rámu. Místo (kabina) idi e a ochranná st echa kabiny idi e Ochranná st echa kabiny idi e (5) je k dispozici v r zných provedeních a slouží kochran idi e p ed padajícími p edm ty a jinými vn jšími vlivy. Všechny obslužné prvky jsou ergonomicky uspo ádány. Sloupek ízení a seda ka idi e jsou individuáln nastavitelné. Provozní a výstražné indikátory na displeji (8) umož ují monitorování systému b hem provozu a zajiš ují tak z hlediska bezpe nosti vysoký standard. ízení Válec hydrostatického ízení je integrován do ízené nápravy (14) a je aktivován prost ednictvím servostatu. ízená náprava je na rámu uložena kyvn a vyzna uje se proto dobrým sledováním terénu i na nerovných trasách. Kola Všechna kola jsou umíst na uvnit obrysu vozíku. Plášt jsou volitelné, a sice vzduchové nebo superelastické. Motor Výkonné, vodou chlazené dieselové a plynové motory s vysokou životností a nízkými spot ebními a emisními hodnotami. Elektrická soustava Soustava 12 V s alternátorem. Systém blokování opakovaných start zabra uje chybné obsluze p i startování. Dieselové motory jsou vybaveny rychložhavením, plynové motory mají elektronický systém zapalování pro rychlé a bezproblémové nastartování motoru. Motor se startuje a zastavuje klí kem spínací sk í ky. 18

18 Pohon pojezdu P evodovka s chladi em p evodového oleje a momentovým m ni em p enáší sílu na hnací nápravu (17). Hnací náprava a p evodovka mají spole ný olejový okruh. P epína em sm ru pojezdu umíst ném vlevo na sloupku ízení se nastavuje pojezd vp ed/vzad, resp. neutrální poloha. Brzdy Brzdovým pedálem jsou hydraulicky ovládány dv mokré lamelové brzdy hnacích kol. Pedál pomalého pojezdu / brzdový pedál usnad uje aplikace pomalého pojezdu. Tento pedál se nesmí používat k normálnímu brzd ní. Parkovací brzda se ovládá elektricky pomocí spína e a p sobí na lamelovou brzdu. Hydraulická soustava Citlivé ovládání pracovních funkcí obslužnými prvky pomocí sdruženého ídicího ventilu. Hydraulické erpadlo pracující v závislosti na otá kách zajiš uje efektivn a dle pot eby napájení všech funkcí hydrauliky. Zdvihové za ízení Dvoustup ová, resp. trojstup ová zdvihová za ízení, voliteln s funkcí volného zdvihu. Štíhlý profil zdvihového za ízení zajiš uje dobrý výhled na vidlice a p ídavná za ízení. Nosi vidlí a zdvihové za ízení se pohybují na bezúdržbových kladkách. P ídavná za ízení Vozík je možné dodate n vybavit mechanickými i hydraulickými p ídavnými za ízeními (dopl ková výbava). 19

19 3 Technická data Z V echny technické údaje se vztahují na vozíky ve standardním provedení. Všechny hodnoty ozna ené *) mohou variovat podle r zných variant provedení (nap. zdvihové za ízení, kabina, plášt atd.). Údaje o technických datech odpovídají n mecké sm rnici Typové listy pro pozemní vozíky. Technické zm ny a dopl ky vyhrazeny. 3.1 Výkonová specifikace Ozna ení DFG 316 DFG 320 Q Nosnost (p i C = 500 mm) 1) kg C Vzdálenost t žišt nákladu mm Rychlost pojezdu * s nákladem / bez nákladu 18/19 18/19 km/h Rychlost zdvihu s nákladem / bez nákladu 0,54/0,58 0,57/0,59 m/s Rychlost spoušt ní s nákladem / bez nákladu 0,55 0,55 m/s Stoupavost 2) * s nákladem / bez nákladu 27/30 22/30 % Zrychlení * s nákladem / bez nákladu 5,2/4,5 5,6/4,7 s na 15 m Pracovní tlak pro p ídavná za ízení bar Množství oleje pro p ídavná za ízení l/min 20

20 Ozna ení TFG 316 TFG 320 Q Nosnost (p i C = 500 mm) 1) kg C Vzdálenost t žišt nákladu mm Rychlost pojezdu * s nákladem / bez nákladu 19/20 19/20 km/h Rychlost zdvihu s nákladem / bez nákladu 0,56/0,58 0,58/0,60 m/s Rychlost spoušt ní s nákladem / bez nákladu 0,55 0,55/0,5 m/s Stoupavost 2) * s nákladem / bez nákladu 27/30 25/30 % Zrychlení * s nákladem / bez nákladu 4,7/4,0 4,9/4,2 s na 15 m Pracovní tlak pro p ídavná za ízení bar Množství oleje pro p ídavná za ízení l/min Ozna ení DFG 425 DFG 430 DFG 435 Q Nosnost (p i C = 500 mm) 1) kg C Vzdálenost t žišt nákladu mm Rychlost pojezdu * s nákladem / bez nákladu 17/18 17/18 17/18 km/h Rychlost zdvihu s nákladem / bez nákladu 0,55/0,57 0,58/0,60 0,48/0,50 m/s Rychlost spoušt ní s nákladem / bez nákladu 0,55 0,55 0,55 m/s Stoupavost 2) * s nákladem / bez nákladu 24/27 20/26 18/24 % Zrychlení * s nákladem / bez nákladu 5,4/4,8 5,6/4,8 5,8/5,0 s na 15 m Pracovní tlak pro p ídavná za ízení bar Množství oleje pro p ídavná za ízení l/min 21

21 Ozna ení TFG 425 TFG 430 TFG 435 Nosnost (p i C = Q 500 mm) 1) kg C Vzdálenost t žišt nákladu mm Rychlost pojezdu * s nákladem / bez nákladu 18/19 18/19 18/19 km/h Rychlost zdvihu s nákladem / bez nákladu 0,58/0,60 0,59/0,61 0,50/0,52 m/s Rychlost spoušt ní s nákladem / bez nákladu 0,55 0,55 0,55 m/s Stoupavost 2) * s nákladem / bez nákladu 23/27 20/26 17/24 % Zrychlení * s nákladem / bez nákladu 5,7/5,0 6,2/5,4 6,6/5,6 s na 15 m Pracovní tlak pro p ídavná za ízení bar Množství oleje pro p ídavná za ízení l/min 1) p i svislé poloze zdvihového za ízení. 2) Uvedené hodnoty p edstavují maximální stoupavost k p ekonávání krátkých výškových rozdíl a povrchových nerovností (obrubníky). Provoz na svahu prudším než 15% je zakázán. 22

22 3.2 Rozm ry Ozna ení DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 a/2 Bezpe ná vzdálenost mm h 1 Výška zdvihového mm za ízení v zasunutém stavu* h 2 Volný zdvih* mm h 3 Zdvih* mm h 4 Výška zdvihového mm za ízení ve vysunutém stavu* h 6 Výška p es ochrannou mm st echu kabiny* h 7 Výška seda ky* mm h 10 Výška spojky tažného za ízení mm a Náklon zdvihového 6 6 za ízení dop edu* ß Náklon zdvihového 7 7 za ízení dozadu* l 1 Délka, v etn vidlí* mm l 2 Délka, v etn zadního mm ela vidlí* b 1 Celková ší ka* mm s/e/l Rozm ry vidlic* 40/100/ /100/1050 mm m 1 Sv tlost s nákladem mm pod zdvihovým za ízením* m 2 Sv tlost ve st edu mm rozvoru kol* Nosi vidlí ISO A 2A mm t ída / typ A, B b 3 Ší ka nosi e vidlí mm Ast Ší ka pracovní uli ky mm pro palety 800 x 1200 uložené podéln Ast Ší ka pracovní uli ky mm pro palety 1000 x 1200 uložené p í n Wa Polom r otá ení mm b 13 Nejmenší vzdálenost mm bodu otá ení x Vzdálenost nákladu* mm c T žišt nákladu mm y Rozvor kol mm 23

23 *) Data uvedená v tabulce odpovídají standardnímu provedení. 24

24 Ozna ení DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 a/2 Bezpe ná vzdálenost mm h 1 Výška zdvihového mm za ízení v zasunutém stavu* h 2 Volný zdvih* mm h 3 Zdvih* mm h 4 Výška zdvihového mm za ízení ve vysunutém stavu* h 6 Výška p es ochrannou mm st echu kabiny* h 7 Výška seda ky* mm h 10 Výška spojky tažného za ízení mm a Náklon zdvihového za ízení dop edu* ß Náklon zdvihového za ízení dozadu* l 1 Délka, v etn vidlí* mm l 2 Délka, v etn zadního mm ela vidlí* b 1 Celková ší ka* mm s/e/l Rozm ry vidlic* 40x100x x125x x125x1050 mm m 1 Sv tlost s nákladem mm pod zdvihovým za ízením* m 2 Sv tlost ve st edu mm rozvoru kol* Nosi vidlí ISO A 3 A 3 A mm t ída / typ A, B b 3 Ší ka nosi e vidlí mm Ast Ší ka pracovní uli ky mm pro palety 800 x 1200 uložené podéln Ast Ší ka pracovní uli ky mm pro palety 1000 x 1200 uložené p í n Wa Polom r otá ení mm b 13 Nejmenší vzdálenost mm bodu otá ení x Vzdálenost nákladu* mm c T žišt nákladu mm y Rozvor kol mm *) Data uvedená v tabulce odpovídají standardnímu provedení. 25

25 c α β h4 h3 h1 Q h6 h2 h7 h10 s x m1 y m2 l l 1 l 2 a 2 a 2 e b b 1 l 6 b 13 Wa A st 26

26 3.3 Hmotnosti Z Všechny údaje v kg. DFG 316 DFG 320 Vlastní hmotnost* Zatížení p ední / zadní 1210/ /1760 nápravy bez nákladu* Zatížení p ední / zadní nápravy s nákladem* 3780/ /540 TFG316 TFG 320 Vlastní hmotnost* Zatížení p ední / zadní 1190/ /1780 nápravy bez nákladu* Zatížení p ední / zadní nápravy s nákladem* 3760/ /560 *) Data uvedená v tabulce odpovídají standardnímu provedení. DFG 425 DFG 430 DFG 435 Vlastní hmotnost* Zatížení p ední / zadní 1510/ / /2860 nápravy bez nákladu* Zatížení p ední / zadní nápravy s nákladem* 5480/ / /900 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vlastní hmotnost* Zatížení p ední / zadní 1490/ / /2850 nápravy bez nákladu* Zatížení p ední / zadní nápravy s nákladem* 5460/ / /900 *) Data uvedená v tabulce odpovídají standardnímu provedení. 27

27 3.4 Provedení zdvihových za ízení Z Všechny údaje v mm. DFG/TFG 316 Ozna ení ZT ZZ DZ Zdvih h 3 Tabulka zdvihových za ízení Volný zdvih h 2 Konstruk ní výška v zasunutém stavu h 1 Konstruk ní výška ve vysunutém stavu h 4 Hmotnost zdvihového za ízení (kg) Zvláštní provedení nejsou v tomto p ehledu uvedena. 28

28 DFG/TFG 320 Ozna ení ZT ZZ DZ Zdvih h 3 Tabulka zdvihových za ízení Volný zdvih h 2 Konstruk ní výška v zasunutém stavu h 1 Konstruk ní výška ve vysunutém stavu h 4 Hmotnost zdvihového za ízení (kg) Zvláštní provedení nejsou v tomto p ehledu uvedena. 29

29 DFG/TFG 425 Ozna ení ZT ZZ DZ Zdvih h 3 Tabulka zdvihových za ízení Volný zdvih h 2 Konstruk ní výška v zasunutém stavu h 1 Konstruk ní výška ve vysunutém stavu h 4 Hmotnost zdvihového za ízení (kg) Zvláštní provedení nejsou v tomto p ehledu uvedena. 30

30 DFG/TFG 430 Ozna ení ZT ZZ DZ Zdvih h 3 Tabulka zdvihových za ízení Volný zdvih h 2 Konstruk ní výška v zasunutém stavu h 1 Konstruk ní výška ve vysunutém stavu h 4 Hmotnost zdvihového za ízení (kg) Zvláštní provedení nejsou v tomto p ehledu uvedena. 31

31 DFG/TFG 435 Ozna ení ZT ZZ DZ Zdvih h 3 Tabulka zdvihových za ízení Volný zdvih h 2 Konstruk ní výška v zasunutém stavu h 1 Konstruk ní výška ve vysunutém stavu h 4 Hmotnost zdvihového za ízení (kg) Zvláštní provedení nejsou v tomto p ehledu uvedena. 32

32 3.5 Obutí OZNÁMENÍ Vp ípad vým ny pláš /ráfk namontovaných z výroby používejte výhradn originální náhradní díly, resp. díly schválené výrobcem. Jinak nelze dodržet specifikace výrobce. Vp ípad dotaz se laskav obra te na zákaznický servis výrobce. P ední plášt Zadní plášt Ozna ení DFG/TFG SE* Vzduch* PR PR Tlak v pneumatikách bar Utahovací moment (Nm) SE* 18x7-8 18x7-8 Vzduch* 18x7-8 PR 18x7-8 PR Tlak v pneumatikách bar 9 9 Utahovací moment (Nm) P ední plášt Zadní plášt Ozna ení DFG/TFG SE* x x Vzduch* PR 27 x PR 27 x PR Tlak v pneumatikách bar Utahovací moment (Nm) SE* 6 x x x 10 Vzduch* Tlak v pneumatikách bar Utahovací moment (Nm) 6 x 9-10 PR 6.50 x PR 6.50 x PR *) Typy uvedené v tabulce odpovídají standardnímu provedení. Dle vybavení vozíku mohou být namontovány jiné typy pláš. 33

33 3.6 Data motoru Ozna ení DFG 316 DFG 320 Válce / zdvihový objem 4/2434 4/2434 cm³ Volnob žné otá ky min-1 Jmenovité otá ky (bez min-1 zát že) Výkon motoru 31,2 31,2 kw Spot eba paliva 60 VDI pracovních cykl /h 2,4 2,8 l/h [kg/h] Ozna ení TFG 316 TFG 320 Válce / zdvihový objem 4/2491 4/2491 cm³ Volnob žné otá ky min-1 Jmenovité otá ky (bez min-1 zát že) Výkon motoru kw Spot eba paliva 60 VDI pracovních cykl /h 2,8 2,9 l/h [kg/h] Ozna ení DFG 425 DFG 430 DFG 435 Válce / zdvihový objem 4/2434 4/2434 4/2434 cm³ Volnob žné otá ky min-1 Jmenovité otá ky (bez min-1 zát že) Výkon motoru 36,5 36,5 36,5 kw Spot eba paliva 60 VDI pracovních cykl /h 3,2 3,7 3,9 l/h [kg/h] Ozna ení TFG 425 TFG 430 TFG 435 Válce / zdvihový objem 4/2491 4/2491 4/2491 cm³ Volnob žné otá ky min-1 Jmenovité otá ky (bez min-1 zát že) Výkon motoru 36,5 36,5 36,5 kw Spot eba paliva 60 VDI pracovních cykl /h 3,2 3,8 4,3 l/h [kg/h] 34

34 3.7 Evropské normy (EN) Z Z Z Hladina trvalého akustického tlaku DFG/TFG 316/320: 82 db(a)* DFG/TFG 425/430: 82 db (A)* DFG/TFG 435: 82 db(a)* *+/- 3 db(a) v závislosti na vybavení vozíku dle v souladu s ISO Hladina trvalého akustického tlaku je dle normy pr m rnou st ední hodnotou vyjad ující hladinu akustického tlaku p i pojezdu, zdvihu a b hu vozíku naprázdno. Hladina akustického tlaku se m í u ucha idi e. Vibrace DFG/TFG 316/320: 0,79 m/s² DFG/TFG 425/430/435: 0,79 m/s² DFG/TFG 316/320 s komfortní seda kou: 0,39 m/s² DFG/TFG 425/430/435 s komfortní seda kou: 0,39 m/s² dle EN Vibra ní zrychlení, p sobící na t lo p i obsluze vozíku, je dle normy lineárn integrované, vážené zrychlení ve vertikále. Zjiš uje se p i p ejezdu prah konstantní rychlostí (vozík ve standardním provedení). Tyto m ené hodnoty jsou u vozíku zjiš ovány jednorázov a nesmí být zam ovány s hodnotami vibra ního p sobení na lidské t lo dle sm rnice pro provozovatele 2002/44/EHS/Vibrace. Km ení vibra ního p sobení na lidské t lo poskytuje výrobce zvláštní servis, Viz: "M ení vibra ního p sobení na lidské t lo" na stran 179. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Výrobce potvrzuje spln ní limit pro emise elektromagnetických rušivých vln a pro odolnost proti rušení, spln ní zkoušky vybíjení statické elekt iny dle EN a spln ní zde odkazovaných norem. Veškeré zm ny na elektrických a elektronických ástech za ízení a jejich uspo ádání sm jí být provád ny výhradn na základ písemného svolení výrobce. VAROVÁNÍ! Rušení funkcí léka ských p ístroj v d sledku p sobení neionizujícího zá ení Elektrické vybavení vozík, která produkují neioniza ní zá ení (nap. bezdrátový p enos dat), mohou mít negativní vliv na funkci léka ských p ístroj (kardiostimulátory, sluchadla ad.) používané obsluhou vozíku. Je nutné konzultovat léka e nebo výrobce léka ského p ístroje, zda lze daný p ístroj p i provozu vozíku používat. 35

35 3.8 Provozní podmínky Z Teplota okolí p i provozu -20 až 40 C P i trvalém nasazení p i extrémním kolísání teploty nebo kondenzace vlhkosti vzduchu je pro pozemní dopravní prost edky pot eba speciální výbava a osv d ení. 3.9 Požadavky na elektrickou soustavu Výrobce potvrzuje spln ní požadavk na koncepci a výrobu elektrického vybavení vozíku p i dodržení ú elu použití vozíku dle EN 1175 Bezpe nost pozemních dopravních prost edk - požadavky na elektrickou soustavu. 36

36 4 Místa oznaþení a typové štítky Z Výstražné a informaþní štítky, jako štítky nosnosti, místa pro zavčšení a typové štítky, musí být vždy þitelné a v pĝípadč potĝeby musí být vymčnčny *optional 24 XX* XXA XX* XXA XX* XXA XX* XXA XXX XA XXX XA XXX XXA XXX XXA XXX XA *optional XX* XXA XXA LED XX* XXA XX3* XXA XA LED XXX XXX XXX XXA XXA XA XA / LED XA / LED XXX XA XXX XXA 25 XX XXA XXXX MINERAL OIL ONLY (mm) DIESEL Q (kg) 33 D (mm) LPG xxx bar XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 38 *optional xxx bar

37 Poz. Ozna ení 19 Pojistky na ovládacím pultu 20 Jízda se zvednutým nákladem je zakázána / nakláp ní zdvihového za ízení vp ed se zvednutým nákladem je zakázáno 21 Zdržovat se na nosném za ízení je zakázáno / Zdržovat se pod nosným za ízením je zakázáno / Nebezpe í sev ení p i pohybu zdvihového za ízení 22 Omezení zdvihu vlevo 23 Omezení zdvihu vpravo 24 Hladina hluku 25 Záv sné body pro manipulaci pomocí je ábu 26 Kontrolní známka 27 Varování p ed p evrácením; Spolujízda osob zakázána 28 i te se návodem k obsluze 29 Dopl ujte pouze minerální olej 30 Motor dobíhá 31 Zapn te si bezpe nostní pás 32 Nebezpe í sev ení otá ejícím se ventilátorem (v motorovém prostoru) 33 Nosnost 34 Palivo 35 Tlak v pneumatikách 36 Typový štítek vozíku, pod víkem motoru (není na obr.) 37 Horký povrch 38 Ozna ení typu 39 Záv sné body pro zvedák vozíku 40 Pojistky na baterii 41 Otevírání víka motoru 42 Specifikace hydraulického oleje Sériové íslo, vyražené na rámu pod víkem motoru 38

38 4.1 Typový štítek Z Poz. Ozna ení Poz. Ozna ení 43 Typ 48 Rok výroby 44 Sériové íslo 49 Vzdálenost t žišt nákladu v mm 45 Jmenovitá nosnost v kg 50 Vlastní hmotnost v kg 46 Výkon pohonu 51 Výrobce 47 Volitelné p íslušenství 52 Logo výrobce Vp ípad dotaz týkajících se vozíku nebo p i objednávkách náhradních díl udávejte prosím sériové íslo (44). 39

39 4.2 Štítek nosnosti vozíku UPOZORN NÍ! Nebezpe í úrazu v d sledku vým ny vidlí Vým nou vidlí, které se liší od stavu p i expedici, se zm ní nosnost. V p ípad vým ny vidlí je t eba na vozík umístit další štítek nosnosti. Vozíky dodávané bez vidlí jsou vybaveny štítkem nosnosti pro standardní vidle (délka: 1150 mm). Štítek nosnosti vozíku (33) udává nosnost vozíku Q (v kg) p i svislé poloze zdvihového za ízení. V tabulkové form jsou zde uvedeny hodnoty max. nosnosti pro ur itou polohu t žišt D (v mm) a požadovanou výšku zdvihu H (v mm). Štítek nosnosti (33) vozíku udává nosnost vozíku s vidlicemi ve stavu p i dodání. P íklad pro zjišt ní max. nosnosti: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Provedení štítku nosnosti podle australských sm rnic P i poloze t žišt D 600 mm a maximální výšce zdvihu h mm je maximální nosnost Q 1105 kg. 40

40 Omezení výšky zdvihu Zna ení v podob šipek (22 a 23) na vnit ním, resp. vn jším sloupu ukazují idi i, kdy dosáhl hrani ních hodnot zdvihu uvedených na štítku nosnosti

41 4.3 Štítek nosnosti p ídavného za ízení Štítek nosnosti pro p ídavná za ízení je umíst n vedle štítku nosnosti vozíku. Udává nosnost vozíku Q (v kg) ve spojení s daným p ídavným za ízením. Sériové íslo udané na štítku nosnosti pro p ídavné za ízení musí souhlasit s typovým štítkem daného p ídavného za ízení. 5 Stabilita Stabilita vozíku je testována podle aktuálního stavu techniky. Dynamické a statické klopné síly, které se p i použití vozíku v souladu s jeho ur ením mohou vyskytnout, jsou p itom zohledn ny. Stabilita vozíku je ovlivn na p edevším t mito faktory: plášt zdvihové za ízení p ídavné za ízení p epravovaný náklad (velikost, hmotnost a t žišt ) VAROVÁNÍ! Nebezpe í úrazu v d sledku ztráty stability Zm na uvedených komponent vede ke zm n stability vozíku. 6 Zatížení tlakem v tru P i zvedání, spoušt ní a p eprav velkoplošných náklad ovliv uje stabilitu vozíku síla v tru. Jsou-li lehké náklady vystaveny p sobení síly v tru, musejí být speciáln zajišt ny. Náklad je tak chrán n proti sklouznutí nebo pádu. V obou p ípadech je dle situace nutné provoz vozíku zastavit. 42

42 C P eprava a první uvedení do provozu 1 P eprava P eprava m že probíhat dle konstruk ní výšky zdvihového za ízení a okolností vmíst použití dv ma r znými zp soby: Ve svislé poloze, s namontovaným zdvihovým za ízením (u malých konstruk ních výšek). Ve svislé poloze, s demontovaným zdvihovým za ízením (u velkých konstruk ních výšek). Všechny mechanické p ípojky a všechna hydraulická vedení mezi základním vozíkem a zdvihovým za ízením jsou rozpojená. 2 Manipulace s vozíkem 2.1 Poloha t žišt vozíku VAROVÁNÍ! Nebezpe í p eklopení p i jízd do zatá ek kv li zm n polohy t žišt Poloha celkového t žišt se m že m nit podle vybavení vozíku (zejména podle provedení zdvihového za ízení). U vozík bez zdvihového za ízení se poloha t žišt p esune siln ve sm ru protizávaží. S vozíkem pojížd jte opatrn a p izp sobte rychlost, aby nedošlo k p evrácení. Obr. ukazuje p ibližnou polohu t žišt. 43

43 2.2 Manipulace s vozíkem pomocí je ábu VAROVÁNÍ! Nebezpe í v d sledku manipulace s vozíkem pomocí je ábu provád né nevyškoleným personálem Neodborná manipulace pomocí je ábu provád ná nevyškoleným personálem m že vést k pádu vozíku. Z tohoto d vodu hrozí nebezpe í úrazu pro personál a vzniku v cných škod na vozíku. S vozíkem smí manipulovat pouze proškolený a kvalifikovaný personál. Kvalifikovaný personál musí být vyškolený v zajiš ování nákladu na silni ních vozidlech a v manipulaci s pomocnými prost edky pro zajiš ování nákladu. Pro každý jednotlivý p ípad musí být zvláš stanoveny správné rozm ry a pravidla použití zabezpe ovacích prost edk. NEBEZPE Í! Nebezpe í úrazu v d sledku p etržení je ábového postroje Používejte pouze je ábový postroj s dostate nou nosností. P epravní hmotnost = prázdná hmotnost vozíku (+ hmotnost baterie u elektrických vozík ). Zdvihové za ízení musí být naklopené zcela dozadu. Je ábový postroj na zdvihovém za ízení musí mít volnou délku min. 2 m. Záv sy je ábových lan musí být umíst ny tak, aby se p i zvedání nedotýkaly dalších díl vozíku i ochranné st echy kabiny idi e. Nevstupujte pod náklad. P epravu vozíku smí provád t pouze osoby, které byly vyškoleny v zacházení se záv snými a zvedacími prost edky. P i manipulaci s vozíkem pomocí je ábu noste ochrannou obuv. Nevstupujte do oblasti nebezpe í, resp. nezdržujte se v ní. Je ábový postroj umíst te na záv sné body a zajist te ho proti sklouznutí. Z Prázdná hmotnost vozíku: Viz: "Typový štítek" na stran

44 Manipulace s vozíkem pomocí je ábu P edpoklady Vozík je bezpe n odstavený viz strana 86. Je ábový postroj bezpe n p ipevn te k záv sným bod m (54) a (53). Vozík zdvihn te a naložte. Opatrn vozík spus te a odstavte vzajišt né poloze, viz strana 86. Vozík zajist te klíny proti samovolnému rozjetí. Manipulace s vozíkem pomocí je ábu je ukon ena. 45

45 2.3 Manipulace s vozíkem pomocí druhého vozíku VAROVÁNÍ! M že dojít k poškození vozíku P i použití druhého vozíku k manipulaci s vozíkem m že dojít k poškození nakládaného vozíku. S vozíkem smí tímto zp sobem manipulovat pouze vyškolený personál. K manipulaci s vozíkem používejte pouze vozíky s dostate n velkou nosností. Povoleno jen k nakládání a vykládání. Vidlice druhého vozíku jsou dostate n dlouhé P eprava na delší vzdálenosti je zakázána. Manipulace s vozíkem pomocí druhého vozíku P edpoklady Vozík je bezpe n odstavený viz strana 86. Vozík naložte na vidlice ze strany mezi nápravami. Mírn vozík nadzdvihn te a zkontrolujte, zda stojí spolehliv na vidlicích, p íp. jej vyrovnejte nebo vidlice zajist te vhodnými prost edky. Vozík nakládejte, resp. vykládejte opatrn, Viz: "Nakládání, p eprava a vykládání b emen" na stran 94. Vozík pomalu složte na zem a zajist te jej proti samovolnému rozjezdu. Manipulace s vozíkem je ukon ena. 46

46 3 Zajišt ní vozíku p i p eprav VAROVÁNÍ! Nekontrolované pohyby b hem p epravy Neodborné zajišt ní vozíku a zdvihového za ízení p i p eprav m že vést k vážným nehodám. S vozíkem smí manipulovat pouze proškolený personál. Odborný personál musí být vyškolený v zajiš ování nákladu na silni ních vozidlech a v manipulaci s pomocnými prost edky pro zajiš ování nákladu. Pro každý jednotlivý p ípad musí být zvláš stanoveny správné rozm ry a pravidla použití zabezpe ovacích prost edk. P i p eprav na nákladním aut nebo p ív su musí být vozík odborn zajišt n pásy. Nákladní vozidlo, resp. p ív s, musí být vybaveno upínacími oky. Vozík zajist te proti necht nému pohybu podložením klíny. Používejte výhradn zajiš ovací, resp. upínací pásy s dostate nou jmenovitou pevností. K zajišt ní manipula ních jednotek (palety, klíny,...) používejte protiskluzové materiály, nap. protiskluzovou rohož. 47

47 Zajišt ní se zdvihovým za ízením Zajišt ní bez zdvihového za ízení Zajišt ní vozíku p i p eprav P edpoklady Umíst te vozík na nákladní vozidlo nebo p ív s a zajist te ho, Viz: "Bezpe né odstavení vozíku" na stran 86. Pot ebné ná adí a materiál 2 zajiš ovací pásy s napínákem Zajiš ovací klíny Upínacím pásem (55) upn te vozík za horní nosník zdvihového za ízení (54) a za záv sné za ízení (53), resp. p es p ední nosník nápravy (56) a za záv sné za ízení (53). Upínací pásy (55) dotáhn te napínákem. Vozík je zajišt n pro p epravu. 48

48 4 První uvedení do provozu Bezpe nostní pokyny pro montáž a uvedení do provozu VAROVÁNÍ! Nebezpe í úrazu v d sledku chybné montáže Montáž vozíku na míst použití, jeho uvedení do provozu a instruktáž idi e smí provád t pouze zákaznický servis výrobce speciáln vyškolený k t mto ú el m. Uvedení vozíku do stavu provozní pohotovosti po dodávce nebo p eprav Zkontrolujte úplnost výbavy. Zkontrolujte plnicí množství motorového oleje. Zkontrolujte plnicí množství hydraulického oleje. Zkontrolujte stav p evodového oleje (jen u vozík s hydrodynamickým pohonem pojezdu). Zkontrolujte stav oleje v systému brzd. Zkontrolujte p ipojení baterie. Zkontrolujte množství kyseliny v baterii (neprovádí se u bezúdržbových baterií). Vozík lze nyní uvést do provozu, Viz: "P íprava vozíku k provozu" na stran

49 50

50 D Tankování vozíku 1 Obecn 1.1 Bezpe nostní opat ení pro zacházení s motorovou naftou a kapalným plynem VAROVÁNÍ! Nebezpe í úrazu v d sledku nezajišt ného vozíku Vozík se m že dát nekontrolovan do pohybu. P ed tankováním, resp. p ed vým nou láhve s hnacím plynem odstavte vozík vzajišt né poloze, viz strana 86. VAROVÁNÍ! Nebezpe í úrazu v d sledku vznícení plynu Palivo, resp. hnací plyn se mohou vznítit. P i zacházení s motorovými palivy a hnacím plynem je v blízkosti místa tankování zakázáno kou it, používat otev ený ohe a jiné zdroje, které by mohly zp sobit vznícení. Štítky ozna ující nebezpe nou oblast musí být umíst ny viditeln. V této oblasti je zakázáno skladovat lehce vzn tlivé materiály. Na míst tankování musí být neustále k dispozici funk ní a dob e p ístupné hasící p ístroje. Pro hašení požáru kapalného plynu je povoleno používat pouze hasicí p ístroje t ídy požáru A, B a C. Net sné láhve s hnacím plynem neprodlen vyneste z budovy, viditeln ozna te a závadu ohlaste dodavateli. Skladování a p eprava Za ízení pro skladování a p epravu motorové nafty a kapalného plynu musí spl ovat zákonem stanovené požadavky. Pokud není k dispozici plnicí za ízení, musí být palivo skladováno a p epravováno v istých a schválených nádobách. Obsah musí být na nádob jasn ozna en. 51

51 OZNÁMENÍ Palivem zp sobené ekologické škody Vyteklou motorovou naftu nechte vsáknout do vhodné látky. Vsáklé palivo a palivový filtr zlikvidujte v souladu s p edpisy pro likvidaci odpadu. Personál pro tankování a vým nu láhví s hnacím plynem Osoby, které jsou vyškoleny v tankování vozík nebo vým n láhví s hnacím plynem, jsou povinny si za ú elem bezpe ného tankování a vým ny láhví s hnacím plynem osvojit pot ebné znalosti o vlastnostech paliv. UPOZORN NÍ! Nebezpe í omrzlin v d sledku kapalného plynu Kapalný plyn m že na nekryté pokožce zp sobit omrzliny. Zabra te p ímému kontaktu kapalného plynu s pokožkou. Noste rukavice. Pln ní nádrže hnacím plynem Nádrže pro hnací plyn z stávají namontovány na vozíku a jsou dopl ovány na erpacích stanicích. P i tankování je nutno dodržovat p edpisy výrobce plnícího za ízení a nádrže na hnací plyn i zákonná a místní ustanovení. OZNÁMENÍ Pokyny pro bezpe ný provoz s plynovou soustavou Veškeré opravy a údržbu na plynové soustav a nádržích na hnací plyn smí provád t pouze kvalifikovaný a pro tyto práce vyškolený personál. Provozovatel je povinen se ídit platnými zákony, technickými normami a bezpe nostními p edpisy pro práci s kapalnými plyny. Obsluha vozíku je povinna zkontrolovat každý den p ed uvedením vozíku do provozu ádný stav všech dostupných konstruk ních díl plynové soustavy, a to v souladu s p edpisy platnými v dané zemi. V p ípad poškození, koroze nebo opot ebení jednotlivých konstruk ních díl plynové soustavy nesmí být vozík používán. 52

52 1.2 P etlakový ventil plynové soustavy Vozíky s plynovým pohonem jsou vybaveny p etlakovým ventilem. Ten se nachází na krytu zadní ásti vozíku vedle plynové láhve. Vp ípad poruchy je tlak v plynové soustav omezen na maximální hodnotu. 57 P etlakový ventil je vybaven plastovým krytem (57). P i aktivaci p etlakového ventilu se uvolní plastový kryt a z eteln tak ukáže poruchu na plynové soustav. Provoz vozíku musí být v takovém p ípad p erušen. Plynová soustava musí být zkontrolována kvalifikovaným a za tímto ú elem vyškoleným personálem. Obsluha vozíku musí p ed každým použitím zkontrolovat p ítomnost um lohmotného krytu. NEBEZPE Í! Nebezpe í v d sledku unikajícího kapalného plynu. Vp ípad porušených hadic plynu m že kapalný plyn nekontrolovan unikat. Používejte pouze plynové láhve s integrovanou aktivací pojistky proti prasknutí hadice. P ípojka láhve je krom toho vybavena pojistkou proti prasknutí hadice, zabra ující samovolnému unikání plynu za provozu. V p ípad vým ny používejte pouze p ípojku láhve s integrovanou pojistkou proti prasknutí hadice. 53

53 2 Tankování motorové nafty UPOZORN NÍ! Vzduch v palivovém systému zp sobuje provozní poruchy. Nikdy nespot ebujte z nádrže všechno palivo! 2.1 Pokyny a postup p i tankování VAROVÁNÍ! Nebezpe í v d sledku kontaktu s motorovou naftou P i kontaktu motorové nafty s pokožkou m že dojít k podrážd ní. Postižení místo okamžit ádn o ist te. P i kontaktu o í vypláchn te okamžit o i pod proudem tekoucí vody a konzultujte léka e. P i pracech s motorovou naftou noste ochranné rukavice. OZNÁMENÍ Tankování motorové nafty smí provád t pouze personál vyškolený a oprávn ný k tomuto ú elu, a to pouze na místech k tomu ur ených. OZNÁMENÍ Max. plnicí množství: DFG 316/320 = 42 l. Max. plnicí množství: DFG = 50 l. Používejte pouze motorovou naftu podle DIN EN 590 nebo ASTM 975 s cetanovým íslem vyšším než 45. OZNÁMENÍ Poškození motoru vlivem použití motorové nafty s vysokým obsahem síry P i použití motorové nafty s vysokým obsahem síry (0,5 % (5 000 ppm) až 1,0 % ( ppm) se motor rychleji opot ebovává. Motorový olej a filtr vym ujte každých 250 provozních hodin. Abyste zabránili poškození motoru, nepoužívejte žádnou motorovou naftu s vyšším obsahem síry než 1.0 % ( ppm). OZNÁMENÍ Používání paliva s vysokým obsahem síry T ída paliva a podíl síry použité nafty v procentech (v ppm) musí spl ovat všechny ekologické p edpisy platné v zemi použití. Palivový filtr vym ujte po 500 provozních hodinách. Zásadn doporu ujeme používat motorovou naftu s obsahem síry nižším než 0,10 % (1 000 ppm). 54

54 OZNÁMENÍ Poškození motoru v d sledku zne išt né nafty P i používání siln zne išt ného paliva bude nutné zkrátit interval vým ny palivového filtru z provozních hodin na Tankování z plnicího za ízení P ed tankováním odstavte vozík v zajišt né poloze, viz strana 86. Odšroubujte uzáv r nádrže (58). Tankovací pistoli zave te do otev eného hrdla palivové nádrže. Napl te nádrž palivem. Nádrž nep epl ujte. Po ukon ení tankování uzáv r nádrže (58) dob e uzav ete. Tankování je ukon eno

55 2.2 Tankování z kanystru Odšroubujte uzáv r nádrže (58) a otev ete kanystr. Na kanystr namontujte vypoušt cí trubku. Vypoušt cí trubku zave te do otev eného hrdla palivové nádrže. P esv d te se, zda je vypoušt cí trubka pevn nasazená na kanystru. Opatrn nadzdvihn te kanystr a pomalu dolijte motorovou naftu. Nádrž nep epl ujte. Po ukon ení tankování uzáv r nádrže (58) dob e uzav ete. Tankování je ukon eno

56 2.3 Ukazatel zásoby paliva (jen DFG) Indika ní jednotka Jakmile se rozsvítí kontrolka rezervy (59), je t eba nádrž doplnit

57 3 Nádrž na hnací plyn Z Smí se používat pouze kapalný plyn podle DIN 51622, resp. srovnatelných národních p edpis. 3.1 Láhve s hnacím plynem NEBEZPE Í! Nebezpe í výbuchu Vým nu láhve s hnacím plynem smí provád t pouze personál vyškolený a oprávn ný k tomuto ú elu, a to pouze na místech k tomu ur ených. UPOZORN NÍ! Nebezpe í úrazu v d sledku použití nesprávných láhví s hnacím plynem. Používejte pouze schválené láhve s hnacím plynem. Láhev s hnacím plynem musí být p i aretovaném držáku láhve umíst na vždy tak, aby hadicová p ípojka uzavíracího ventilu ukazovala svisle dol. U typ lahví z jiných zemí dbejte národních p edpis pro jejich použití. Dbejte pokyn a zna ek na láhvi s hnacím plynem Provoz s láhví s hnacím plynem Vym nit láhev s hnacím plynem P ed tankováním odstavte vozík vzajišt né poloze, viz strana 86 Spolehliv uzav ete zavírací ventily (60). Nastartujte motor a nechte jej b žet v neutrální poloze, dokud nebude plynová soustava prázdná

58 Vyjmutí láhve s hnacím plynem UPOZORN NÍ! P ipojení má levoto ivý závit. Odšroubujte p evle nou matici (62), p idržujte p itom rukoje (61). Odmontujte hadici (64) a na prázdnou láhev ihned našroubujte krytku ventilu. Zatáhn te za pojistku (66) sm rem dol. Upínací pá ku (65) vyklopte sm rem nahoru. Upínací pás vyhákn te z držáku a položte p es láhev. Láhev vyjm te opatrn z držáku (67) a uložte na bezpe né místo Z Vložení nové láhve s hnacím plynem Láhev vložte do držáku (67). Dbejte na polohu uzáv ru sm rem dol. Na láhev p iložte upínací pás. Hadicovou p ípojku vyrovnejte sm rem nahoru. Upínací pás upn te kolem láhve a zahákn te jej do upevn ní Konec upínacího pásu vytáhn te rukou a umíst te na láhvi. Uzavírací mechanizmus na upínacím pásu dotáhn te tahem za pojistku a sou asným klopením upínací páky (65). Upínací páku (65) klopte n kolikrát, dokud není láhev bezpe n zajišt ná. Odšroubujte krytku ventilu (63). Namontujte ádn hadici (64). Utáhn te p evle nou matici (62), p idržujte p itom rukoje (61). Opatrn otev ete uzavírací ventil (60). P nivým prost edkem zkontrolujte t snost hadicového p ipojení. Vým na je ukon ena. 59

59 3.2 Nádrž na kapalný plyn (o) Doplnitelné nádrže na kapalný plyn jsou vybaveny odb rovým ventilem (69), uzavíracím plnicím ventilem (71), bezpe nostním ventilem (70) a ukazatelem stavu (68). Tankování doplnitelných nádrží na kapalný plyn (dopl kové vybavení). 68 Z P edpoklady Dbejte všech p edpis týkajících se tankování kapalného plynu, umíst ných na erpadle kapalného plynu Uzav ete odb rový ventil (69). Odšroubujte uzáv r (72) uzavíracího plnicího ventilu (71). Na uzavírací plnicí ventil našroubujte plnicí hrdlo erpadla kapalného plynu (71) Tankování je automaticky ukon eno, když je dosaženo maximálního plnicího množství v nádrži. Po ukon ení tankování odšroubujte plnicí hrdlo a našroubujte uzáv r (72) uzavíracího plnicího ventilu (71). 60

60 61

61 62

62 E Obsluha 1 Bezpe nostní pokyny pro provoz pozemního dopravního vozíku idi ské oprávn ní Vozík smí ídit jen ti pracovníci, kte í jsou pro jeho obsluhu odpovídajícím zp sobem vyškoleni a kte í provozovateli nebo jeho zplnomocn ným zástupc m prokáží své schopnosti ovládat vozík, jsou jím výslovn pov eni k ízení vozíku, resp. spl ují národní p edpisy. Práva, povinnosti a zásady pro práci obsluhy vozíku idi musí být pou en o svých právech a povinnostech, seznámen s obsluhou vozíku a s obsahem tohoto návodu k obsluze. Zákaz používání vozíku nepovolanými osobami Po dobu používání obsluha vozíku zodpovídá za sv ený vozík. Musí zakázat jízdu nebo obsluhu vozíku nepovolaným osobám. Nesmí vozit nebo zvedat další osoby. Závady a nedostatky Poškození a jiné nedostatky na vozíku nebo p ídavném za ízení musí idi ihned hlásit osob provád jící dozor. Vozíky, které nejsou pro provoz dostate n bezpe né (nap. vozíky s ojetými plášti nebo vadnými brzdami), nesmí být používány až do doby jejich ádného opravení. Opravy Bez speciálního vyškolení a povolení nesmí idi na vozíku provád t žádné opravy ani úpravy. V žádném p ípad není dovoleno obcházet nebo m nit nastavení bezpe nostních prvk nebo spína. 63

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 11.09 - Návod k obsluze 51158598 07.10 C DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho

Více

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Návod k obsluze C 51077679 09.08 P edmluva K bezpe nému ovládání vozíku jsou pot ebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou

Více

EMC 110 / EMC B10. Návod k obsluze 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. Návod k obsluze 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - Návod k obsluze 51040506 02.11 C EMC 110 EMC B10 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH Typ Opce Sériové íslo Rok

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ESE 533. Návod k obsluze 03.10 - 11.14

ESE 533. Návod k obsluze 03.10 - 11.14 ESE 533 03.10 - Návod k obsluze C 51187534 11.14 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH ESE 533 Typ Volitelné p íslušenství Sériové íslo Rok

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5 Stránka 1/5 1. Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní jméno Oznacení látky pigmentová preparace v nenasyceném polyesteru, bez obsahu rozpouštedel, monomeru a dibutylftalátu Zamýšlené/doporucnené

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Stavební výtah / Transportní plošina pro osoby a náklad Nosnost: max. 1 500 kg / max. 7 osob Rok výroby:... Výrobní íslo:... Mertinger Straße 60 D-86663 Asbach-Bäumenheim Telefon

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU

PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU Před montáží pozorně pročtěte! 60965.0-.SD www.geminox.cz Obsah Všebecné informace......................................... Technické údaje.............................................

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ISTÍCÍ KAPALINA NA BÍLÉ TABULE

ISTÍCÍ KAPALINA NA BÍLÉ TABULE Datum vytvo ení: 21. 11. 2008 Datum revize: 1. Identifikace látky/p ípravku a spole nosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo p ípravku Název: íselné ozna ení: 0107 1.2. Použití látky nebo ípravku ípravek

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka) P ed montáží a používáním je nutno p e íst tento návod! Obsah Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)... Všeobecné pokyny...

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ

CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT Souprava je ur ena k montá i centrálního zamykání dve í automobilu ŠKODA Octavia. Obsahuje centrální jednotku,

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

JHBAZAR News SLEVA AŽ 4.000 NA VYBRANÉ NAFTOVÉ HYDROSTATY. NEVÁHEJTE - AKCE PLATÍ JEN DO KONCE ŘÍJNA 2014.

JHBAZAR News SLEVA AŽ 4.000 NA VYBRANÉ NAFTOVÉ HYDROSTATY. NEVÁHEJTE - AKCE PLATÍ JEN DO KONCE ŘÍJNA 2014. JHBAZAR News ZÁŘÍ 2014 Noviny plné skvělých cen SLEVA AŽ 4.000 NA VYBRANÉ NAFTOVÉ HYDROSTATY. NEVÁHEJTE - AKCE PLATÍ JEN DO KONCE ŘÍJNA 2014. Tankujte v roce 2015 na nás! Při ceně nafty 31 Kč bez DPH Vám

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN) Italy Tel: +39 0464 484111 www.sicor-spa.it info@sicor-spa.it Strana/stran:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ SL Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho

Více

Vysokozdvižné vozíky s pohonem na naftu a LPG Nosnost 1400 2000 kg H 14 H 20 řada 391

Vysokozdvižné vozíky s pohonem na naftu a LPG Nosnost 1400 2000 kg H 14 H 20 řada 391 Vysokozdvižné vozíky s pohonem na naftu a LPG Nosnost 1 2000 H 14 H 20 řada 391 Bezpečnost Linde ProtectorFrame: Ochranný rám řidiče a nosný rám vozíku tvoří ucelenou a masivní integrovanou ochrannou zónu.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více