Otrava kyanovodíkem z inhalace kouře výtah z přílohy časopisu SMOKE zpracovala ing. Vlasta Neklapilová, Informační středisko medicíny katastrof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otrava kyanovodíkem z inhalace kouře výtah z přílohy časopisu SMOKE zpracovala ing. Vlasta Neklapilová, Informační středisko medicíny katastrof"

Transkript

1 Otrava kyanovodíkem z inhalace kouře výtah z přílohy časopisu SMOKE zpracovala ing. Vlasta Neklapilová, Informační středisko medicíny katastrof Nebezpečí otravy kyanovodíkem z kouře při požáru v uzavřených prostorech Dle studie švédského výzkumného ústavu SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut v Boras vznikají při hoření některých materiálů se skleněnými vlákny v kouři kyanové zplodiny. Podobných stavebních materiálů se dnes používá mnohem více, než tomu bylo před 30 lety. Při požáru v Providence, Rhode Island, USA, v roce 2006 zkolaboval jeden z hasičů při obsluze čerpadla mimo hořící budovu kvůli srdeční zástavě. Po resuscitaci v nemocnici byl u něj v krvi nalezen kyanovodík. Hasič si na požár vůbec nevzpomínal. Při dalším vyšetřování bylo 28 z 91 hasičů, kteří zasahovali v březnu 2006 u 3 požárů, testováno, 27 z nich také na přítomnost kyanidu. U osmi z nich byly potvrzeny vysoké hladiny kyanidu v krvi. Další vyšetřování obsahu požárních zplodin prokázalo, že kyanovodík v kouři je daleko větším ohrožením zasahujících hasičů, než se předpokládalo. Závěrečná doporučení, vycházející z výsledků vyšetřování, se týkají ochrany hasičů i obyvatelstva: např. vzdělávat hasiče ohledně ohrožení vysokými hladinami kyanovodíku v kouři, o rychlosti, s jakou působí a o ochranných opatřeních; vzdělávat lékařskou odbornou veřejnost, aby se zavedlo běžné provádění testů na kyanidy u pacientů, kteří se nadýchali kouřových zplodin; urychlit v USA schválení bezpečných protilátek na kyanidy (hydroxykobalamin); vyvinout nové technologie pro detekci přítomnosti kyanidů při požárech. Požár v nočním klubu Station Nightclub ve West Warwick, Rhode Island (únor 2003) Požár v dřevěné jednopodlažní budově vypukl náhle ve 23 hod., kdy byly zábavnou pyrotechnikou podpáleny polyuretanové obklady stěn v sále. Požár se rychle šířil a brzy byla celá budova v plamenech. První hasičská jednotka byla na místě necelých 5 minut od výzvy. Přes rychlou reakci hasičů i záchranné služby a spuštění plánu pro hromadné neštěstí zahynulo v ohni 100 ze 440 přítomných, další byli velmi těžce popáleni. Při vyšetřování příčin vysokých ztrát na životech zkoumal Národní institut pro standardy a technologii USA (NIST National Institute of Standards and Technology) šíření požáru a kouře pomocí simulací v prostorách podobných rozměrů vybudovaných z podobných materiálů jako měl zničený klub. Měřily se teploty i koncentrace různých plynů ve zplodinách za přítomnosti protipožárního sprchového zařízení (sprinkler) i bez něj, jak tomu bylo v nočním klubu. (Toto zařízení zde předpisy nevyžadovaly, protože prostory nepřekročily stanovené rozměry.) Simulace ukázala, jak rychle se situace po vzniku požáru stala smrtící během desítek sekund se v prostoru klubu významně zvýšily koncentrace oxidu uhelnatého a kyanovodíku a poklesla koncentrace kyslíku. Za působení sprinklerového hasicího zařízení se dle měření koncentrace kyslíku v prvních minutách nesnížila a koncentrace toxických zplodin nevzrostly. Výsledky měření potvrzují názor, že inhalace toxických zplodin s přítomností kyanovodíku byla v případě tohoto požáru příčinou znehybnění a smrti řady obětí. Proto bylo doporučeno, aby se sprinklerové systémy povinně zaváděly do budov s nočními kluby bez ohledu na rozměry prostor. Kyanovodík je vysoce toxická zplodina, vznikající při spalování materiálů obsahujících sloučeniny dusíku a uhlíku, tedy téměř všech materiálů používaných při stavbě obytných domů. Možnost otravy kyanovodíkem nebyla zdravotníky po požáru nočního klubu brána v potaz (jak vyplývá např. z článku o léčbě jedné z obětí v časopise New England Journal of Medicine (New Engl J Med. 2004;350: ). Autoři vyšetřují pouze možnost otravy oxidem uhelnatým. V diskusi se hovoří o léčbě popálenin a inhalaci kouře, ale intoxikace kyanovodíkem není zmíněna, přesto, že se hovoří o několika příznacích pro ni typických.

2 Takto je problematika kyanidové intoxikace opomíjena ve většině odborné lékařské literatury. Švédští odborníci se domnívají, že relativně dobře známé ohrožení oxidem uhelnatým při inhalaci kouře odvádí lékaře od možnosti, že by zde hrozily i další možnosti intoxikace. Výše zmíněná švédská studie potvrzuje ve shodě s NIST, že kyanid je nejzávažnější toxickou zplodinou vzniklou při hoření materiálů obvykle používaných při stavbě obytných domů. Emise oxidu uhelnatého a kyanovodíku byly zkoumány ve zplodinách hoření vlny, nylonu, syntetické gumy, melaminu a pěnového polyuretanu. Ukázalo se, že všechny tyto materiály uvolňují velké množství kyanovodíku, zvláště za podmínek pouhého doutnání (pyrolýza) za nízké přítomnosti kyslíku. Oxid uhelnatý se uvolňoval také. Kyanovodík je však asi 35x více toxický při akutní expozici, proto autoři zdůrazňují nutnost detailnějšího zjištění jeho vlivu na toxicitu kouře. Švédové prováděli další experimenty ke zjištění faktorů ovlivňujících množství kyanidu generovaného požárem. Na modelech spalování bylo zjištěno, že obsah kyslíku ve vzduchu poblíž požáru je nižší než v čerstvém vzduchu. Vzduch při požáru obsahuje zplodiny, které snižují účinnost hoření a vedou k neúplnému spalování, a nárůst požáru zvyšuje obsah produktů spalování ve vzduchu. S využitím těchto modelů nalezli vědci dvě podmínky zvyšující pravděpodobnost vytváření kyanidu v ohni. Za prvé, recyklace produktů spalování v omezeném prostoru zvyšuje tvorbu kyanovodíku. Za druhé, snížená ventilační frekvence působí na 6 10násobný vznik kyanovodíku oproti vyšší ventilační frekvenci. Za těchto dvou podmínek narůstá i množství oxidu uhelnatého, což platí zvláště při požárech v uzavřených prostorech. Jak uvádí výzkumná studie, otrava kyanovodíkem z kouře při požáru může být smrtící buď přímo, nebo tím, že postižený přestane být schopný reagovat na situaci a uniknout. Kyanid v nízkých koncentracích může způsobit bezvědomí. Postižený pak dále dýchá rostoucí množství zplodin vč. oxidu uhelnatého a tato otrava pak může být přímou příčinou smrti. Hlavním viníkem je však kyanovodík, který zabránil útěku oběti z ohrožené oblasti. Švédští odborníci dále zjistili, že kyanid může být součástí kouře při požáru také v podobě isokyanátů. Jde o sloučeniny kyanidu a některých uhlovodíků, běžně se vyskytující v plastech a lepidlech. Generují se při tepelném rozkládání uretanů a dle odhadů odborníků také při neúplném spalování sloučenin obsahujících dusík. Ve studii byl zkoumán vznik isokyanátů u 18 standardních materiálů při spalování menšího rozsahu a dále ve velkoplošných experimentech sledujících spalování předmětů z domácnosti (pohovky a matrací). Při experimentu byly podchyceny další zplodiny jako oxid uhelnatý, oxid siřičitý, fluorovodík, chlorovodík a kyanovodík. Testy v menším měřítku byly prováděny v podmínkách dobré ventilace, kdy se nepředpokládalo a ani nezachytilo větší množství nebezpečných zplodin jako oxid uhelnatý nebo kyanovodík. Byly zde ale zaznamenány isokyanáty v koncentraci nebezpečnější pro člověka více než další testované produkty spalování. V závěrech se konstatuje, že zvýšené hladiny isokyanátů v kouři mohou způsobit ohrožení života, i když hladiny kyanovodíku a oxidu uhelnatého zůstávají nízké a ohrožení nepředstavují. Laboratorní krevní testy prokázaly u hasičů zasahujících při požáru nočního klubu na v Providence, Rhode Island, vysoké hladiny kyanovodíku. Proto došlo k významným změnám hasičských předpisů a postupů. Byla vydána nová doporučení ohledně detekce kyanidů, nové lékařské testovací protokoly, nové předpisy ohledně léčby pomocí kyanidových antidot a vzdělávací programy o ohrožení kouřem při požáru. Dle zkušeností z tohoto požáru i dle výsledků vědeckých studií znamená kyanovodík v kouři významné ohrožení, se kterým musí zasahující jednotky počítat. Doporučení amerických hasičů: 1. vzdělávání hasičů i civilních obyvatel o ohrožení kyanidem v kouři 2. krevní testy na kyanidy u zasahujících hasičů i postižených při požárech 3. využití bezpečných antidot na kyanidy (hydroxykobalamin) při ošetření hasičů i obětí 4. podpora výzkumu k vypracování lepších zdravotně-bezpečnostních standard

3 Ochrana dýchání hasičů při požáru Na nesprávné postupy ohledně zacházení se vzduchem mohou hasiči doplatit i životem. Někdy si dokonce nevezmou dýchací přístroj při požáru, protože je těžký anebo kvůli zcestné představě, že správný hasič se takovými věcmi nezdržuje! V posledních letech jsou vyvíjeny nové lehčí a spolehlivější typy těchto dýchacích přístrojů. Podobně dochází k optimalizaci dalších ochranných pomůcek i pracovních metod, dalo by se tedy očekávat, že poklesne i počet hasičů zemřelých při zásahu. Přesto řada hasičů při zásahu v budovách zemře, převážně na asfyxii (zadušení). Nepoužívání dýchacích přístrojů má také závažné sekundární zdravotní dopady (zvýšený výskyt onkologických a dalších respiračních onemocnění). V období dle zprávy National Fire Protection Association zemřelo v USA 103 hasičů přímo kvůli asfyxii, tento počet nezahrnuje další návazné příčiny úmrtí jako např. srdeční zástava. Je třeba dodržovat předpisy a zásady bezpečnosti práce při zásahu, vč. správného používání ochranného vybavení, včasného vystřídání, dostatečné hydratace atd. Nelze také podcenit zvýšené koncentrace toxických látek v ovzduší i v době následující po uhašení požáru. Význam rychlého rozpoznání otravy kyanidem a protokoly přednemocniční péče Kyanovodík jakožto toxická zplodina spalování sloučenin dusíku a uhlíku se generuje zvláště při vysokých teplotách a nízkých hladinách kyslíku, tedy při požárech v uzavřených prostorech, a dle výzkumů je pravděpodobnou bezprostřední příčinou úmrtí. Mechanismus a projevy otravy Toxicita kyanidů spočívá v deaktivaci buněčných mechanismů umožňujících využití kyslíku. Buňky pak generují toxické vedlejší produkty, např. kyselinu mléčnou, které funkce buňky zničí. Orgány jako srdce a mozek, závislé na stálém dostatečném přívodu kyslíku, jsou otravou velmi rychle postiženy. Při expozici nízkou koncentrací kyanidů dochází zpočátku ke zvýšené aktivaci dýchání ve snaze doplnit nedostatek kyslíku (hyperpnea, tachykardia). Prvními příznaky otravy jsou bolesti hlavy, úzkost, rozostřené vidění a ztráta rozhodovací schopnosti. Další akumulací kyanidů se začnou projevovat dopady nedostatku kyslíku na srdce a mozek, v konečné fázi je to srdeční arytmie, křeče, koma a smrt. Doba mezi expozicí a následným ochromením a/nebo smrtí bývá obvykle řádově v minutách, ale může se lišit v závislosti na koncentraci kyanidů a dalších toxických látek. Zpracovávání kyslíku v těle je ovlivněno řadou těchto látek, proto je současný výskyt jejich většího počtu v kouři zvláště nebezpečný. Rozpoznání akutní otravy kyanidy Zatím neexistuje diagnostický test potvrzující otravu kyanidy tak rychle, aby bylo možno včas zasáhnout. V budoucnu možná budou využity transkutánní monitory (podobně jako při detekci otravy oxidem uhelnatým), které by stanovily hladinu kyanidu navázaného v krvi na hemoglobin. Zatím je možno tuto otravu stanovit pouze odhadem. Je třeba s ní počítat u všech osob, které se nadýchaly kouře při požáru v uzavřeném prostoru. Dalším příznakem této otravy je hypotenze. Někteří postižení mají růžově až třešňově zbarvenou pokožku vzhledem k abnormálně vysoké oxygenaci venózní krve (nefunguje předávání kyslíku v orgánech). Jejich dech může mít mandlový odér, protože obsahuje malé množství vydechovaných kyanidů, jde však o obtížně zachytitelný příznak. Rychlá možnost změření hladiny kyanidů není dostupná ani v nemocnicích, proto vyhodnocení situace a zvolená terapie závisí na klinickém zhodnocení. Z laboratorních výsledků svědčí o závažném podezření na otravu kyanidy zjištěná metabolická acidóza, zvýšená koncentrace laktátů v plazmě vlivem akumulace kyseliny mléčné, zvýšený obsah kyslíku ve venózní krvi a minimální zvýšení hladiny oxidu uhelnatého. Rozlišení otravy kyanidy a oxidem uhelnatým může být problematické.

4 Základní a pokročilé resuscitační postupy u pacienta po inhalaci kouře Základní postupy jsou odsun pacienta od zdroje expozice, kardiopulmonární podpora, teplo a podání tekutin. Je podáván 100% kyslík. Inhalační léčba a bronchodilatancia jsou vhodné při dušnosti. Při podezření na otravu kyanidy je v přednemocniční péči nutno urychleně podat antidota (v USA i ve Francii se doporučuje hydroxykobalamin). Pokročilé resuscitační postupy zahrnují dále podání antikonvulsiv proti křečím. Motorická aktivita spojená s křečemi může zhoršit acidózu. U pacientů se srdečními problémy mohou vzniknout závažné arytmie, proto se zde podávají antiarytmika. Proti šoku působí podávání tekutin a prevencí podchlazení. Při významné acidóze lze podat bikarbonát sodný, což současně zlepší účinnost další terapie. Transport V regionech s nemocnicí specializovanou na léčbu popálenin a/nebo s možností hyperbarické kyslíkové terapie jsou pacienti s popáleninami a s podezřením na otravu oxidem uhelnatým obvykle převezeni do těchto zařízení. Ošetřovací protokoly většinou hodnotí jako prioritu závažnost popálenin, proto jsou pacienti s popáleninami většího rozsahu a s inhalačními popáleninami předáni do popáleninových center. Distribuci pacientů nelze podcenit, protože ne všechny nemocnice jsou připraveny a vybaveny pro léčbu menších popálenin vč. inhalačních a pro léčbu otravy kyanidy. Protokoly pro přednemocniční péči o pacienty po inhalaci kouře Otrava z kouře vlivem kyanidů či dalších toxických látek může velmi rychle končit smrtí. Je nutno rychle stav pacienta zhodnotit, k tomu pomáhají ošetřovací protokoly. Indikace: inhalace kouře při požáru v uzavřeném prostoru Saze v nose nebo ústech u pacienta v bezvědomí jsou závažným indikátorem pro otravu kyanidy; protokol použít bez ohledu na další poranění či popáleniny. Zhodnocení stavu pacienta: pacienta je nutno přemístit na bezpečné místo vhodné k ošetření Kritéria pro hodnocení: stav vědomí, další popáleniny, další závažná poranění, stupeň respirační nedostatečnosti, schopnost oxygenace. Kombinace s některým z kritérií klade pacienta do třídící kategorie 1 (červená) s nutností prioritní péče a podpory dýchání. Pacienti s kombinací poranění a popálenin jsou ošetřeni dle příslušného protokolu, současně se postupuje dle tohoto protokolu (následky inhalace kouře). Pulsní oxymetr může pomoci stanovit schopnost perfuze kyslíku v těle, nedokáže však správně vyhodnotit postižení hemoglobinu oxidem uhelnatým nebo kyanidem. Hodnota pod 90% ukazuje na neúčinné dýchání, přímé poranění dýchacích cest nebo plic nebo závažné plicní onemocnění. Měřič CO (pokud je dostupný) ukazuje hladiny oxidu uhelnatého navázaného na hemoglobin v krvi. U hodnot nad 12% detekuje středně závažné postižení, nad 25% závažnou otravu oxidem uhelnatým. Kouř a jeho zplodiny také způsobují podráždění dýchacích cest a plic a je třeba mírnit jeho následky. Urgentní ošetření a transport (příklad ošetřovacího protokolu): 1. primární vyšetření dýchacích cest, dýchání a stavu vědomí, přítomnost dalších poranění a popálenin; pokud lze, získání anamnézy ohledně srdečních a plicních onemocnění 2. vyšetření oxygenace pulsním oxymetrem, poslech plic (abnormální zvuky, dušnost); měření CO (pokud lze), hodnota > 25% indikuje prioritní transport do vhodné nemocnice 3. vyšetření možné otravy kyanidem saze v nose či ústech a/nebo zhoršený stav vědomí, hypotenze nebo šok, zčervenalá pokožka, křeče jsou indikací podání antidot, kontaktovat nadřízeného lékaře

5 4. ošetření poranění a popálenin, znehybnění páteře v indikovaných případech, jinak co nejpohodlnější poloha, při závažné inhalaci kouře prudký kašel až zvracení ochranná poloha 5. při poranění dýchacích cest endotracheální intubace 6. podávání kyslíku, často pro nesnášenlivost suchého kyslíku nutno s nebulizérem, pokud to pacientův stav dovolí, přidržuje si masku sám v pohodlné poloze 7. při dušnosti nebo astmatu v anamnéze se podává nebulizátorem albuterol (2.5 ml v solném roztoku) 8. u velkého počtu postižených lze podávat kyslík příslušným zařízením hromadně (s potřebným počtem masek a s velkokapacitním nebulizátorem) 9. pacienty s lehkým až středně závažným inhalačním postižením lze po ošetření propustit za předpokladu, že nemají narušen stav vědomí oproti normálu; jsou bez příznaků respirační nedostatečnosti, pulsní oxymetrie > 92%; plíce poslechově čisté; neutrpěli významnější poranění a popáleniny 10. pacienti s těžším inhalačním postižením transport do nemocnice, s příslušnou stabilizací; při podezření na otravu oxidem uhelnatým (zhoršený stav vědomí, neurologické problémy vč. křečí, měřič CO > 25%) zvolit nemocnici s hyperbarickou oxygenační terapií; u závažných popálenin transport do popáleninového centra Tabulka 1 Projevy otravy kyanidem Časné projevy při inhalaci nízkých koncentrací letargie, zhoršená rozhodovací schopnost, úzkost, závratě, bolest hlavy, dušnost, zrychlené dýchání, tachykardie Projevy při inhalaci středních až vysokých koncentrací znatelně změněný stav vědomí, vůně mandlí v dechu (někdy nezřetelná), křeče, respirační nedostatečnost nebo zástava, srdeční arytmie, hypotenze, kardiovaskulární kolaps Tabulka 2 Projevy otravy oxidem uhelnatým Inhalace nízkých koncentrací únava, obtíže s udržením rovnováhy,bolest hlavy, bušení srdce Projevy při inhalaci středních až vysokých koncentrací změněný stav vědomí, závažná bolest hlavy, mdloby, nausea a zvracení, křeče, respirační zástava, srdeční arytmie, šok a smrt zdroj: SMOKE Perceptions, myths and misunderstandings Educational Supplement, Cyanide Poisoning Treatment Coalition August 2006

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA Intoxikace oxidem uhelnatým - CO MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA CO oxid uhelnatý Charakteristika: bezbarvý plyn, bez chuti, bez zápachu vysoce toxický toxický pro

Více

Otrava oxidem uhelnatým

Otrava oxidem uhelnatým 4/20/2016 Otrava oxidem uhelnatým Seminární práce do předmětu Toxikologie Bc. Jakub Staněk, 1. CNP JČU ZSF Otrava oxidem uhelnatým Seminární práce do předmětu Toxikologie V dnešní době patří ze zkušenosti

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1244_spalování_plynů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

SARIN a jeho teroristické zneužití

SARIN a jeho teroristické zneužití 10. kongres Medicína katastrof, Brno 5. 2. 2015 SARIN a jeho teroristické zneužití Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně SARIN - nervově paralytická látka

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

CO BY MĚL MLADÝ ANESTEZIOLOG VĚDĚT NEŽ POJEDE VOZEM ZZS

CO BY MĚL MLADÝ ANESTEZIOLOG VĚDĚT NEŽ POJEDE VOZEM ZZS CO BY MĚL MLADÝ ANESTEZIOLOG VĚDĚT NEŽ POJEDE VOZEM ZZS MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Úst nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách

Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách Obsah Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách... 2 Třídění zraněných START... 2 Přetřídění START... 2 Postup při určení priorit metodou START... 3 Odsunové třídění... 6

Více

Kombinovaná poškození při použití chemických zbraní

Kombinovaná poškození při použití chemických zbraní Kombinovaná poškození při použití chemických zbraní plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Úvod Poškození

Více

Kompetence záchranáře. MUDr. Mgr. Dita Mlynářová

Kompetence záchranáře. MUDr. Mgr. Dita Mlynářová Kompetence záchranáře MUDr. Mgr. Dita Mlynářová Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má dle zákona

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

SARIN - zahraniční zkušenosti. Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně

SARIN - zahraniční zkušenosti. Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně SARIN - zahraniční zkušenosti Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně 10. konference Medicína katastrof, Hradec Králové 28.-29.11.2013 SARIN - nervově paralytická

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Úvod do problematiky chemických látek

Úvod do problematiky chemických látek Úvod do problematiky chemických látek Machartová V. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

JAK VIDÍM URGENTNÍ MEDICÍNU

JAK VIDÍM URGENTNÍ MEDICÍNU JAK VIDÍM URGENTNÍ MEDICÍNU MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Zdravotnická

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

Obr. 1 Vzorec adrenalinu

Obr. 1 Vzorec adrenalinu Feochromocytom, nádor nadledvin Autor: Antonín Zdráhal Výskyt Obecně nádorové onemocnění vzniká následkem nekontrolovatelného množení buněk, k němuž dochází mnoha různými mechanismy, někdy tyto příčiny

Více

První pomoc a primární péče u termického úrazu

První pomoc a primární péče u termického úrazu První pomoc a primární péče u termického úrazu MUDr. L. Brož Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha PATOFYZIOLOGIE POPÁLENINOVÉHO ŠOKU JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PROCES OBĚHOVÉ A MIKROCIRKULAČNÍ

Více

Specifika urgentních stavů pacientů s popáleninami

Specifika urgentních stavů pacientů s popáleninami Specifika urgentních stavů pacientů s popáleninami Břetislav Lipový Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno Historie 1903 Chicago (USA) Iroquois

Více

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Specifika urgentních stavů pacientů s popáleninami

Specifika urgentních stavů pacientů s popáleninami Specifika urgentních stavů pacientů s popáleninami Jakub Holoubek Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno 1903 Chicago (USA) Iroquois Theatre Fire 602

Více

Úmrtí udušením. Autor: Klára Marecová, Školitel: MUDr. Kateřina Hrubá

Úmrtí udušením. Autor: Klára Marecová, Školitel: MUDr. Kateřina Hrubá Úmrtí udušením Autor: Klára Marecová, Školitel: MUDr. Kateřina Hrubá Dušení neboli sufokace je stav, k němuž dochází z nedostatku kyslíku nebo nahromaděním oxidu uhličitého v krvi. Rozlišují se 2 formy

Více

Zdravotnické zabezpečení MS ve fotbale 2006

Zdravotnické zabezpečení MS ve fotbale 2006 MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Zdravotnické zabezpečení MS ve fotbale 2006 Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová

Více

CONOXIA, stlačený medicinální plyn PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CONOXIA, stlačený medicinální plyn PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE CONOXIA, stlačený medicinální plyn Oxygenium Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ,

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Spolupráce lékařů ÚN Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

Embolie plodovou vodou. Radka Klozová KARIM 2.LF UK a FN Motol Praha

Embolie plodovou vodou. Radka Klozová KARIM 2.LF UK a FN Motol Praha Embolie plodovou vodou Radka Klozová KARIM 2.LF UK a FN Motol Praha EPV Závažná akutní porodnická komplikace s vysokou mateřskou a fetální mortalitou Vzácná komplikace, ale nejobávanější Připomíná anafylaxi

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Mimořádná situace a událost

Mimořádná situace a událost Mimořádná situace a událost Mimořádná situace stav, kdy náhle dochází k nahromadění, úbytku či uvolnění určitých hmot, energie či sil, které působí škodlivě a ničivě na obyvatelstvo, jeho majetek, životní

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Nebezpečí podchlazení a omrznutí. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí podchlazení a omrznutí. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Nebezpečí podchlazení a omrznutí Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Účinek chladu se může na člověku projevit: - celkově, - místně. Podchlazení - nastává, poklesne-li tělesná teplota pod 35 C, - při poklesu

Více

DVĚ NEJČASTĚJŠÍ SMRTELNÉ POTRANSFUZNÍ PŘÍHODY

DVĚ NEJČASTĚJŠÍ SMRTELNÉ POTRANSFUZNÍ PŘÍHODY Helena Ondrášková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Česká společnost bezkrevní medicíny DVĚ NEJČASTĚJŠÍ SMRTELNÉ

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP

Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP Eva Smržová Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. KAPIM, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, KZ a.s. Kongres ČSIM Hradec Králové 27.5.-29.5.2015

Více

Datum vydání: Revize:

Datum vydání: Revize: strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Číslo výrobku: IN051 Použití látky / přípravku Produkty Intumex se využívají v oblasti protipožárního těsnění

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL Bojové chemické látky BCHL - Úvod Bojové chemické látky Chemické látky, které mohou být využity

Více

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Náhlá zástava výměny krevních plynů při funkčnímoběhu 230 ml kyslíku

Více

ANO. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

ANO. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. OPIOIDY JSOU INDIKOVÁNY V ANALGETICKÉ PŘEDNEMOCNIČNÍ LÉČBĚ PACIENTŮ S NPB ANO MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY OPATŘENÍ PŘI DUŠENÍ U DĚTÍ ZHODNOŤTE ZÁVAŽNOST ZÁVAŽNÁ OBSTRUKCE DÝCHACÍCH CEST (neúčinný kašel) MÍRNÁ OBSTRUKCE

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

IZS a chemický terorismus

IZS a chemický terorismus IZS a chemický terorismus Jiří Kassa Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové TERORISTICKÝ ÚTOK NA WTC New York 11.září 2001 1 TERORISTICKÝ ÚTOK V TOKIJSKÉM METRU 1994 - Matsumoto

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR EDUARD KASAL ARK LFUK A FN PLZEŇ ČRR II. ODBORNÉ SYMPÓZIUM ČRR RESUSCITACE 2012 PRAHA 2012 Guidelines 2010 Tracheální intubace

Více

Kompetence z pohledu lékaře. K. Cvachovec KARIM.LF UK a FN Motol, Praha

Kompetence z pohledu lékaře. K. Cvachovec KARIM.LF UK a FN Motol, Praha Kompetence z pohledu lékaře K. Cvachovec KARIM.LF UK a FN Motol, Praha Co to jsou kompetence? rozsah působnosti nebo činnosti, oprávnění a povinností svěřených právní normou, příslušnost po odborné nebo

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC *MVCRX03A276Z* MVCRX03A276Z MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-168114-2/O-IZS-2016 Kódové označení: NZ raha 6. ledna 2017 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Drahoslav

Více

TRUHLÁŘ, Anatolij. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: souhrn doporučení [online]. České Budějovice: MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, 18 [cit.

TRUHLÁŘ, Anatolij. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: souhrn doporučení [online]. České Budějovice: MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, 18 [cit. TRUHLÁŘ, Anatolij. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: souhrn doporučení [online]. České Budějovice: MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, 18 [cit. 2018-01-20]. Urgentní medicína. Multiple System Approch

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

Zkušenosti z posledních útoků s hromadným postižením zdraví - aktivní střelec

Zkušenosti z posledních útoků s hromadným postižením zdraví - aktivní střelec Zkušenosti z posledních útoků s hromadným postižením zdraví - aktivní střelec ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně XIV. Kongres Medicína katastrof, Hradec

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Kyanovodík. Základní charakteristika. kyselina kyanovodíková, formonitril. další názvy číslo CAS 74-90-8 chemický vzorec

Kyanovodík. Základní charakteristika. kyselina kyanovodíková, formonitril. další názvy číslo CAS 74-90-8 chemický vzorec Kyanovodík další názvy číslo CAS 74-90-8 chemický vzorec kyselina kyanovodíková, formonitril HCN ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) 200 do vody (kg/rok) - do půdy (kg/rok) - ohlašovací

Více

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA. Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA. Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY Seznámení s bezpečnostními listy vašeho dodavatele, případně s jejich elektronickou verzí, je vaší POVINNOSTÍ, protože obsahují

Více

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína Clarion Congress Hotel Ostrava **** 17. 19. 10. 2016 Urgentní medicína a medicína katastrof 2016 Program Pondělí 17. 10. 2016 Workshop - W1 14.00 16.00 sál Silver Klinická etika v urgentní medicíně Workshop

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ Katarína Kačmárová 3. Cíl 4. Terapie 2. Diagnostika 1. Definice DEFINICE * ztráta určitého objemu krve za časovou jednotku: ztráta celého objemu krve za

Více

kařů ÚN N Brno s USAR odřadem M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU

kařů ÚN N Brno s USAR odřadem M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Spolupráce lékal kařů ÚN N Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

ACTYNOX 50 % / 50 % V/V Oxid dusný (dinitrogenii oxidum) / kyslík (oxygenum) Medicinální plyn, stlačený PRŮVODCE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

ACTYNOX 50 % / 50 % V/V Oxid dusný (dinitrogenii oxidum) / kyslík (oxygenum) Medicinální plyn, stlačený PRŮVODCE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Edukační materiály Orgány veřejného zdraví stanovily určité podmínky pro tržní rozvoj přípravku ACTYNOX. Jednou z nich je předávat tyto informace zdravotnickým pracovníkům jako součást povinného plánu

Více