Mitsubishi Meiki Motor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mitsubishi Meiki Motor"

Transkript

1 Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli tento návod k obsluze, abyste se seznámili se správnou obsluhou tohoto motoru. (Nesprávná obsluha by mohla vést k způsobení nehod nebo zranění.) Před použitím tohoto motoru se také ujistěte, zda jste si přečetli návod k obsluze pro příslušenství, které je používáno s tímto motorem. Pečlivě tento návod k obsluze uschovejte tak, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoli nahlédnout. Mitsubishi Meiki Benzínový motor - Návod k obsluze CZ

2

3 Obsah 1. Bezpečné použití Názvy dílů Palivo a motorový olej Kontrola před uvedením motoru do chodu Startování a zastavení motoru Motoronderhoud Opatření při provádění kontrol Kontroly a údržba Dlouhodobé odstavení Závady a postupy pro jejich odstranění... 8 (Kalifornie, USA - Výstražné prohlášení 65) V A R O V Á N Í Výfukové plyny vycházející z tohoto motoru obsahují látky, o kterých je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu, novorozenecké vady nebo jiné problémy týkající se reprodukce. POZOR Provádějte občas kontrolu komponentů palivového systému, zda není poškozen a zda nedochází k únikům z tohoto systému. Je-li to nutné, proveďte výměnu těchto komponentů. Odstraňte nahromaděnou špínu, trávu a jiné nečistoty nacházející se v blízkosti chladicích žeber a navíjecího startéru. (Při tomto úkonu zajistěte, aby byl zastaven motor a připojené příslušenství a počkejte dokud nedojde k vychladnutí motoru.) Nedotýkejte se tlumiče výfuku nebo jiných částí motoru, které jsou horké, abyste zabránili způsobení popálenin. POZOR Vždy používejte čerstvý benzín. (Použití starého benzínu by mohlo způsobit nahromadění usazenin v karburátoru, což by znamenalo nedostatečný výkon motoru.) Používejte originální díly motoru Mitsubishi Meiki. Nebudou-li používány originální díly, může dojít k poškození motoru a k předčasnému opotřebování. POZOR Důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze nezahrnují všechny možné stavy nebo podmínky. Přestože věnujeme dostatečnou pozornost bezpečnosti, od osoby, která používá tento motor nebo která provádí jeho údržbu je vyžadováno, aby také věnovala náležitou pozornost bezpečnosti. 3 Mitsubishi Meiki Benzínový motor - Návod k obsluze CZ

4 1. Veilig gebruik Tato značka označuje ty pokyny, které jsou velmi důležité z hlediska bezpečnosti. Zajistěte prosím, aby byly dodržovány. VAROVÁNÍ Nedovolte osobám, které nejsou seznámeny s tímto návodem k obsluze, aby obsluhovaly tento motor. Neuvádějte tento motor do chodu uvnitř místností nebo na místech s nedostatečným větráním. (Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, což je jedovatá látka bez zápachu.) Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti rotujících dílů. (Zajistěte, aby byl řádně zakrytý prostor v blízkosti vývodového hřídele a řemenů, ve kterém je motor propojen s dalším příslušenstvím.) Neskladujte, nerozlévejte a nepoužívejte benzín v blízkosti horkých povrchů nebo otevřeného plamene nebo v blízkosti zařízení, která využívají kontrolní plamínek nebo která jsou zdrojem jiskření, jako jsou sporáky, trouby, ohřívače vody atd. (Mohlo by dojít k explozi.) Nedoplňujte palivo uvnitř budov nebo na místech s nedostatečným odvětráním. Při doplňování paliva nekuřte. Nesnímejte víčko palivové nádrže nebo nedoplňujte palivo, je-li motor v chodu nebo je-li horký. (Doplňujte palivo po vychladnutí motoru v trvání 2 nebo více minut po jeho zastavení.) Nepoužívejte motor, dojde-li k rozlití benzínu, je-li cítit zápach benzínu nebo hrozí-li riziko výbuchu. Nepřepravujte tento motor s palivem v palivové nádrži. (Dojde-li k rozlití paliva, může dojít k požáru.) Nezastavujte motor pomocí páčky sytiče. Neprovádějte bezdůvodné změny nastavení otáček motoru. Nekontrolujte jiskru zapalování s vyjmutou zapalovací svíčkou. Nenechávejte motor v chodu s demontovaným vzduchovým filtrem. (Zejména u tlumiče výfuku pravidelně kontrolujte utažení montážních šroubů, poškození a úniky a zjistíte-li jakoukoli abnormalitu, proveďte opravu nebo výměnu.) Nepoužívejte tento motor, nachází-li se v prostoru výfuku tráva, listí nebo jiné hořlavé materiály. Nedotýkejte se vysokonapěťového kabelu nebo koncovky tohoto kabelu. 2. Názvy dílů 1 Víčko palivové nádrže 2 Palivová nádrž 3 Páčka regulátoru otáček (Ovládací páčka) 4 Spínač motoru (Typ se liší v závislosti na specifikaci modelu.) 5 Palivový kohout (Typ se liší v závislosti na modelu a specifikaci.) 6 Rukojeť navíjecího startéru 7 Vzduchový filtr (Typ se liší v závislosti na specifikaci.) 8 Tlumič výfuku 9 Koncovka kabelu zapalovací svíčky 10 Páčka sytiče (Typ se liší v závislosti na specifikaci.) 11 Měrka oleje a víčko plnicího otvoru pro olej 12 Zátka pro vypouštění oleje 13 Vývodový hřídel 14 Identifikační číslo motoru Poznamenejte si následující identifikační číslo motoru. Toto číslo by mělo být používáno při objednávání náhradních dílů nebo při komunikaci s obchodem, kde byl motor zakoupen atd Model G T Výrobní číslo Mitsubishi Meiki Benzínový motor - Návod k obsluze CZ 4

5 3. Palivo a motorový olej PALIVO Používejte čistý a čerstvý bezolovnatý benzín. (Nepoužívejte benzín obsahující olovo.) Spotřebujte benzín do 30 dnů od jeho zakoupení. Nepoužívejte starý benzín. V takovém případě by mohlo dojít k problémům. Nemíchejte benzín s alkoholem atd. Při doplňování paliva do palivové nádrže dávejte pozor, aby nedošlo k nadměrnému dolití paliva. (Nechejte v horní části nádrže několik centimetrů volného prostoru.) VAROVÁNÍ Otevřený plamen nebo teplo mohou způsobit explozi benzínu. Při manipulaci s benzínem dávejte dostatečný pozor na otevřený plamen nebo na působení tepla. MOTOROVÝ OLEJ Motor je dodáván bez motorového oleje. Před nastartováním motoru zajistěte, aby byla provedena kontrola množství oleje podle níže uvedených pokynů. 1 Při doplňování paliva a při provádění kontroly postavte motor na rovný povrch. 2 Kontrolujte množství oleje bez zašroubování měrky oleje. 3 Naplňte do motoru takové množství oleje, aby byla jeho hladina na měrce vyznačena na rysce F (správné množství). 4 Před nastartováním motoru měrku oleje pevně zašroubujte. Provádějte výměnu nebo doplnění motorového oleje podle níže uvedené tabulky. Používejte vysoce kvalitní motorové oleje třídy API s klasifikací SE nebo s vyšší klasifikací. Nepřidávejte do doporučeného oleje žádná aditiva. Nemíchejte do oleje benzín. Při použití celoročního oleje se bude spotřeba oleje zvyšovat, a proto provádějte kontrolu množství oleje častěji než při použití sezónního oleje. 4. Kontrola před uvedením motoru do chodu Zajistěte, aby bylo před použitím motoru zkontrolováno následující. Sezónní olej Celoroční olej Teplota C 1 Kontrola paliva Je v palivové nádrži benzín? Nebude použit starý benzín? Doplňujte správné palivo podle pokynů uvedených na straně 4 PALIVO A MOTOROVÝ OLEJ. Je správně uzavřeno víčko palivové nádrže? VAROVÁNÍ Dávejte dostatečný pozor na horké plochy a na otevřený plamen při manipulaci s palivem i při jeho doplňování. Nebudete-li dostatečně opatrní, může dojít k požáru nebo k explozi. 2 Kontrola vzduchového filtru Je vložka vzduchového filtru znečištěna nebo je vložka vzduchového filtru dostatečně navlhčena olejem (typ s navlhčenou vložkou)? Je-li vložka vzduchového filtru znečištěna nebo je-li olej ve vzduchovém filtru znečištěn nebo je-li množství tohoto oleje nedostatečné, proveďte kontrolu a údržbu podle pokynů uvedených na straně 6 PÉČE O MOTOR a na straně 7 KONTROLA A ÚDRŽBA. 3 Kontrola motorového oleje Je motor naplněn specifikovaným množstvím motorového oleje? Není tento oleje znečištěn? Není-li v motoru dostatečné množství oleje, je-li tento olej znečištěn nebo byl-li tento olej používán déle než je specifikovaný interval jeho použití, postupujte podle pokynů pro kontrolu a údržbu motoru, které jsou uvedeny na straně 4 PALIVO A MOTO- ROVÝ OLEJ a na straně 6 PÉČE O MOTOR. 4 Kontrola utažení všech montážních šroubů. Jsou utaženy všechny šrouby? Zajistěte, aby byla provedena kontrola šroubů použitých pro montáž tlumiče výfuku. Provádějte tuto kontrolu, je-li tlumič výfuku studený. 5 Kontrola čistoty komponentů Nachází se v blízkosti tlumiče výfuku tráva, listí nebo hořlavé materiály? Nachází se v blízkosti sání vzduchu a navíjecího startéru tráva, listí nebo hořlavé materiály? Nachází-li se na těchto místech špína atd., zajistěte, aby byla před použitím motoru odstraněna. 6 Kontrola úniků paliva a oleje Dochází k únikům paliva nebo oleje? Zjistíte-li jakékoli úniky, motor musí být opraven. Objem standardní palivové nádrže a množství motorového oleje pro různé modely5. Starten en stoppen van de motor 5 Mitsubishi Meiki Benzínový motor - Návod k obsluze CZ

6 5. Startování a zastavení motoru Před startováním motoru si pečlivě přečtěte a nastudujte části BEZPEČNÉ POUŽITÍ a KONTROLA PŘED POUŽITÍM MOTO- RU uvedené v tomto návodu k obsluze. 1 Palivový kohout Otevřete palivový kohout. 2 Spínač motoru Nastavte spínač motoru do polohy I (ON) (zapnuto) 3 Páčka regulace otáček Nastavte páčku regulace otáček motoru mírně směrem k vysokým otáčkám. 4 Páčka sytiče Uzavřete zcela sytič. 5 Navíjecí startér Uchopte rukojeť navíjecího startéru a zlehka za ni zatáhněte tak, abyste dosáhli kompresní polohy a potom v této poloze proveďte rychlé zatáhnutí za rukojeť. Po nastartování motoru vraťte rukojeť navíjecího startéru pomalu do původní polohy. 6 Startování pomocí elektrického startéru Nastavte klíček ve spínací skříňce do polohy START (I). Nedojde-li k nastartování motoru pomocí startéru do 5 sekund, před opětovným pokusem o nastartování počkejte 5 sekund. Po nastavení klíčku ve spínací skříňce do polohy START (I) a po uvolnění tohoto klíčku se tento klíček automaticky vrátí do polohy ON (I). 7 Po nastartování Po nastartování motoru postupně přesunujte páčku sytiče zpět do původní otevřené polohy a stále sledujte otáčky motoru. Po zahřátí motoru (v trvání zhruba 5 minut) nastavte u motoru požadované provozní otáčky. 8 Páčka regulace otáček Nastavte regulátor otáček do polohy pro nízké otáčky a udržujte motor v chodu 1 nebo 2 minuty. 9 Spínač motoru Nastavte spínač motoru do polohy O (OFF) (vypnuto) nebo nastavte klíček ve spínací skříňce do polohy O (OFF) (vypnuto) 10 Palivový kohout Uzavřete palivový kohout. 6. Péče o motor - Denní a pravidelná péče o motor je důležitá z hlediska zajištění bezpečné, správné a dlouhodobé obsluhy motoru. Při provádění kontrol a úkonů údržby postupujte podle tabulky pravidelné kontroly. Tabulka pravidelné kontroly Položka Doba Před každým použitím Každých 25 hodin Každých 50 hodin Kontrola a utažení šroubů a matic na všech místech Kontrola a doplnění motorového oleje Výměna motorového oleje Pouze poprvé Kontrola, zda nedochází k úniku paliva nebo oleje. Kontrola a vyčištění vzduchového filtru Vyčištění prostoru v blízkosti navíjecího startéru Vyčištění obvodu krytu tlumiče výfuku Kontrola a vyčištění zapalovací svíčky Kontrola a vyčištění palivového kohoutu Odstranění karbonu ze spalovací komory Kontrola a seřízení vůle ventilů Výměna palivového potrubí 3 roky (nebo v případě nutnosti) Každých 100 hodin Položky označené symbolem vyžadují určité zkušenosti a speciální nářadí, a proto by měly být prováděny v autorizovaném servisu. Mitsubishi Meiki Benzínový motor - Návod k obsluze CZ 6

7 7. Opatření při provádění kontrol Provádějte kontroly na rovném povrchu a při kvalitním osvětlení. Při provádění kontrol a údržby odpojte kabel od zapalovací svíčky, abyste zabránili náhodnému nastartování motoru. Ihned po ukončení provozu je motor horký, a proto se motoru nedotýkejte. Při manipulaci s palivem (benzín) se nikdy nepřibližujte k otevřenému ohni nebo k horkým plochám. Dojde-li k rozlití paliva, zajistěte jeho kompletní setření. Neprovádějte omývání motoru vodou. Neprovádějte bezdůvodnou změnu nastavených otáček motoru (svěřte tento úkon autorizovanému servisu). Intervaly kontrol uvedené v tabulce pravidelných kontrol jsou nejvhodnější pro provoz motoru v běžných podmínkách. Použitá zařízení nebo pracovní prostory mohou způsobit zhoršení funkce motoru z důvodu zvýšeného množství prachu a jiných nečistot. V takovém případě přerušte práci a na bezpečném místě proveďte vyčištění motoru. 8. Kontrola a údržba Před každým použitím Doplnění motorového oleje Minimální úroveň (doplňování) Měrka Nedotahujte Normální úrovni Před každým použitím motoru zajistěte, aby byla provedena kontrola množství oleje a je-li to nutné, doplňte zásobník potřebným množstvím oleje. Je-li motorový olej znečištěn, proveďte jeho výměnu. Čištění a kontrola komponentů Očistěte prostor v blízkosti krytu tlumiče výfuku. (Odstraňte nečistoty atd.) Zkontrolujte a utáhněte všechny matice a šrouby. (Nejsou uvolněny matice tlumiče výfuku?) Vyčistěte prostor v blízkosti navíjecího startéru. (Odstraňte nečistoty atd.) Zkontrolujte, zda nedochází k únikům paliva nebo oleje. (Kompletně setřete rozlité palivo.) Kontrola a údržba vzduchového filtru Držák vložky filtru Filtru Je-li vložka filtru velmi znečištěna nebo došlo-li k spotřebování oleje vložky filtru a tato vložka je suchá, po vyčištění vložky navlhčete tuto vložku motorovým olejem a silným stiskem v jedné ruce vymačkejte z vložky přebytečný olej. Použití tepla nebo otevřeného plamene je absolutně zakázáno! Prvních 25 hodin a každých 50 hodin provozu Výměna motorového oleje Vyčištění zapalovací svíčky Kontrola a vyčištění palivového kohoutu Výpustná zátka oleje Měrka (Pouze prvních 25 hodin) Dokud je motor stále zahřátý, vypusťte z motoru přes výpustnou zátku motorový olej a naplňte motor novým olejem. Odtrh zapalovací svíčky 0,7 mm Odstraňte karbon usazený na elektrodách, očistěte elektrodu smirkovým papírem a nastavte správný odtrh zapalovací svíčky. Zapalovací svíčky: NGK BPR5ES Tělo palivového kohoutu Krytka filtrovacího sítka Síťka Sejměte krytku filtrovacího sítka palivového kohoutu, odstraňte usazeniny nacházející se v krytce a vyčistěte síťku. Kontakt s horkými díly může způsobit popáleniny pokožky, a proto buďte dostatečně opatrní. 7 Mitsubishi Meiki Benzínový motor - Návod k obsluze CZ

8 9. Dlouhodobé odstavení 1. Nebude-li motor používán déle než 30 dnů, mohou změny kvality paliva způsobit problémy při startování motoru atd. Chcete-li těmto problémům zabránit, povolte výpustný šroub a vypusťte palivo z karburátoru. Otevřete také palivový kohout, aby došlo k vypuštění paliva z palivové nádrže. Při provádění tohoto úkonu dávejte velký pozor na manipulaci s palivem. Manipulace v blízkosti horkých povrchů nebo otevřeného plamene je absolutně zakázána. 2. Při ukládání motoru demontujte zapalovací svíčku, nalijte do válce 2 až 3 cm 3 motorového oleje, několikrát protočte klikovou hřídelí, namontujte zpět zapalovací svíčku a nastavte klikový hřídel v místě komprese. 3. Otřete celý povrch motoru hadrem navlhčeným v oleji. Neprovádějte omývání motoru vodou. 4. Uložte motor na místě s malou vlhkostí. 10. Poruchy a postupy pro jejich odstranění Problémy se startováním - Je v pořádku zapalování? 1. Je spínač motoru nastaven do provozní polohy (I)? 2. Demontujte zapalovací svíčku. Je-li zapalovací svíčka znečištěna, proveďte její očištění nebo výměnu. - Je komprese motoru dostatečná? Proveďte kontrolu pomalým zatáhnutím za rukojeť navíjecího startéru. Je-li komprese motoru nedostatečná, zkontrolujte, zda je řádně utažena zapalovací svíčka. Je-li uvolněna, proveďte její utažení. - Je palivo nasáváno do spalovací komory? 1. Je otevřen palivový kohout? 2. Uzavřete páčku sytiče, několikrát zatáhněte za táhlo a potom demontujte zapalovací svíčku. Je-li zapalovací svíčka vlhká, je to v pořádku. 3. Není-li palivo nasáváno, zkontrolujte filtrovací sítko paliva, zda není zaneseno. (Pouze u specifikace s krytkou filtrovacího sítka) 4. Nelze-li nastartovat motor, i když je palivo nasáváno, použijte nový filtr. Nestartuje-li tento motor i navzdory výše uvedené kontrole, požádejte o provedení kontroly prodejce nebo autorizovaný servis. Mitsubishi Meiki Benzínový motor - Návod k obsluze CZ 8

MITSUBISHI MOTORY NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! TYPOVÁ ŘADA: GM a GB

MITSUBISHI MOTORY NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! TYPOVÁ ŘADA: GM a GB MITSUBISHI MOTORY TYPOVÁ ŘADA: GM a GB NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! Pokud nebudete některé části rozumět, obraťte se na odborného prodejce nebo

Více

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu Motor Návod k obsluze GTE140 Pokyny pro obsluhu a údržbu PŘED OBSLUHOU MOTORU Přečtěte si všechny pokyny pro obsluhu a údržbu tohoto motoru a také pokyny pro obsluhu zařízení poháněného tímto motorem.

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vždy, když uvidíte v textu níže uvedené symboly, dodržujte u nich uvedené pokyny! Dodržujte bezpečné postupy při provozu i údržbě. VAROVÁNÍ Tento výstražný symbol označuje speciální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÝ KOMPRESOR

NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÝ KOMPRESOR NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÝ KOMPRESOR TYPOVÁ ŘADA: EC600 UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! Pokud nebudete některé části rozumět, obraťte se na odborného prodejce nebo

Více

Česky. Motor GTE165. Překlad originálního návodu k obsluze. www.gtmprofessional.com

Česky. Motor GTE165. Překlad originálního návodu k obsluze. www.gtmprofessional.com Motor GTE165 Překlad originálního návodu k obsluze www.gtmprofessional.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MOTOR...4 6 2. UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ...7 3. MOTOROVÝ OLEJ...8 4. PALIVO...9

Více

vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ

vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím motoru si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Bezpečnostní pokyny Dodržujte veškeré bezpečností pokyny uvedené v návodu

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D)

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Benzínový motor Návod k použití 165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Překlad originálního návodu Tento návod mějte vždy při ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. Tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

TEXAS MOTOR POWER LINE INTERNETOVÝ NÁVOD 500 B, TG 510

TEXAS MOTOR POWER LINE INTERNETOVÝ NÁVOD 500 B, TG 510 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark TEAS MOTOR POWER LINE INTERNETOVÝ NÁVOD 500 B, TG 510 CZ: NÁVOD K POUŽITÍ Dovozce a distributor: Verze návodu 20010/1 Copyright a autorská práva k překladu:

Více

GTE Benzínový motor. Návod k obsluze (CZ) GTE270 - GTE390

GTE Benzínový motor. Návod k obsluze (CZ) GTE270 - GTE390 GTE Benzínový motor Návod k obsluze (CZ) GTE270 - GTE390 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU

NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU (překlad z originálního návodu) BEZPEČNOST OBSLUHA SESTAVENÍ ÚDRŽBA POZOR: Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny

Více

BENZÍNOVÝ GENERÁTOR. (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

BENZÍNOVÝ GENERÁTOR. (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. BENZÍNOVÝ GENERÁTOR (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Návod uschovejte. CZ 2 VÝSTRAHA: Vždy dodržujte

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

Tester komprese COMBIDUO

Tester komprese COMBIDUO Tester komprese COMBIDUO POKYNY PRO SESTAVENÍ A OBSLUHU Z důvodu neustálého zdokonalování se může váš výrobek mírně odlišovat od výrobku, který je popisován v tomto návodu. TU21-1 - Technické údaje: Použití

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC)

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) GC135 * GC160 Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) 2 Obsah: 1. Bezpečnostní instrukce.... 5 2. Popis motoru.. 7 3. Kontrola před spuštěním.. 8 4. Startování motoru.. 12 5. Provoz motoru 15 6. Vypnutí

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Honda GX35 6078970-0411

Honda GX35 6078970-0411 Návod k použití pro motor Honda GX35 6078970-0411 Motor Honda GX 35 Návod k použití Výrobní číslo Typ motoru Před použitím se seznamte s návodem. Návod je třeba uložit a při prodeji motoru by měl být předán

Více

Obr. 2. Maximální hladina paliva v nádrži. Obr. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů. Obr.4 Technické parametry

Obr. 2. Maximální hladina paliva v nádrži. Obr. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů. Obr.4 Technické parametry br. 2 Maximální hladina paliva v nádrži br. 3 Vysvětlení anglických nápisů u ovladačů N =ZAPNUT, TEVŘEN FF =VYPNUT, ZAVŘEN br.4 Technické parametry Popis motoru jednoválcový, vzduchem chlazený, skloněný

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a

DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a porozumět jim. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny...3 2.

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

SNĚHOVÁ FRÉZA. Překlad originálního návodu k obsluze

SNĚHOVÁ FRÉZA. Překlad originálního návodu k obsluze SNĚHOVÁ FRÉZA Překlad originálního návodu k obsluze MODEL:Riwall 5660 Poznámka: Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte při práci všechny bezpečnostní předpisy.

Více

Elektrický generátor BSTE3000. Návod k obsluze. CE Číslo výrobku: 10 498 Označení výrobku: BSTE3000

Elektrický generátor BSTE3000. Návod k obsluze. CE Číslo výrobku: 10 498 Označení výrobku: BSTE3000 Elektrický generátor BSTE3000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 10 498 Označení výrobku: BSTE3000 Obsah Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Používání dle návodu 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze PANDA

Návod k obsluze PANDA - 1 - Návod k obsluze PANDA Jednofázová elektrocentrála PANDA 3010 Verze 01 -2- OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. POPIS A USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 5. TECHNICKÉ

Více

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Výrobce: U VČELAŘE, Pravdomil Svoboda, Nádražní 828, 565 01 Choceň AGREGÁT. Spalovací motor / vzduchový kompresor OLEO MAC / MK 4 FUK 2

Výrobce: U VČELAŘE, Pravdomil Svoboda, Nádražní 828, 565 01 Choceň AGREGÁT. Spalovací motor / vzduchový kompresor OLEO MAC / MK 4 FUK 2 Výrobce: U VČELAŘE, Pravdomil Svoboda, Nádražní 828, 565 01 Choceň AGREGÁT Spalovací motor / vzduchový kompresor OLEO MAC / MK 4 FUK 2 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Platnost od 20.12.2002 1 ÚVOD Děkuji vám,

Více

OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE. 2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY

OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE. 2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY CS 1 OBSAH 1. Obecné informace... 1 2. Bezpečnostní pokyny... 1 3. Součásti a ovládání... 2 4. Co je vhodné znát... 3 5. Pokyny k použití... 4 6. Údržba... 5 7. Poruchy a řešení... 7 8. Technické údaje...

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3010

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3010 Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3010 Specifikace výrobku Travní sekačka s elektrickým motorem REM 3010 Jmenovitý výkon 1000 W (3550 ot/min)

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze. ARCTOS Jednofázová elektrocentrála

Návod k obsluze. ARCTOS Jednofázová elektrocentrála Návod k obsluze ARCTOS Jednofázová elektrocentrála 12510V 12530V 22020H 22040H ARCTOS 12510-20040 navod CZ 3 2/14 OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. POPIS

Více

EW 220 TDC NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

EW 220 TDC NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! EW 220 TDC NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Pokud nebudete některé části rozumět, obraťte se na odborného prodejce nebo servis. Obsah:

Více

Generátor s invertorovou regulací. GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE.

Generátor s invertorovou regulací. GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE. Generátor s invertorovou regulací Typy: GG2000 Si GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE. 2 I. Bezpečnostní pokyny Naše generátory díky své konstrukci slouží bezpečně

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Travní sekačky s elektrickým motorem. návod k obsluze

Travní sekačky s elektrickým motorem. návod k obsluze Travní sekačky s elektrickým motorem návod k obsluze VeGA GT 3403, VeGA GT 3805, VeGA GT 4205 Překlad z originálního návodu 2014 Specifikace výrobku Travní sekačka s elektrickým motorem VeGA GT 3403 Jmenovitý

Více

Zážehový motor. Provozní pokyny

Zážehový motor. Provozní pokyny Zážehový motor CZ Provozní pokyny OBSAH 1. BEZPEČNOST MOTORU 5 2. UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 6 3. OVLÁDACÍ PRVKY 7 4. KONTROLY PŘED SPUŠTĚNÍM 9 5. PROVOZ 10 6. ÚDRŽBA 14 7. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

GXV610 GXV620 NÁVOD K OBSLUZE 3KZJ4700 00X3K-ZJ4-7000 VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU

GXV610 GXV620 NÁVOD K OBSLUZE 3KZJ4700 00X3K-ZJ4-7000 VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU GXV610 GXV620 VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU NÁVOD K OBSLUZE 3KZJ4700 00X3K-ZJ4-7000 HONDA MOTOR CO. LTD. 1999 Honda, 2002 Vyrobilo Z STUDIO, 2002 Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

CT-933 NÁVOD K POUŽITÍ CT BRAND. Obsah PÁJECÍ STANICE

CT-933 NÁVOD K POUŽITÍ CT BRAND. Obsah PÁJECÍ STANICE CT BRAND CT-933 PÁJECÍ STANICE Obsah Výstrahy.... 3 Úvod....4 Funkce.. 4 Technický popis... 4 Provoz a použiváví......5 Zapojení... 5 Nastavení teploty... 5 NÁVOD K POUŽITÍ Kalibrace teploty...6 Posouzení

Více

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup elektrocentrály Endress. Účel použití Důležité provozní symboly

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup elektrocentrály Endress. Účel použití Důležité provozní symboly Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup elektrocentrály Endress. Elektrocentrála Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

Uživatelská příručka MEDVED GRIZZLI

Uživatelská příručka MEDVED GRIZZLI MEDVED GRIZZLI Uživatelská příručka MEDVED GRIZZLI Třífázová a jednofázová elektrocentrála 16000H 16100H Blahopřejeme Blahopřejeme Vám k výběru špičkového profesionálního zařízení pro nezávislou výrobu

Více

Návod k obsluze GRIZZLI

Návod k obsluze GRIZZLI Návod k obsluze GRIZZLI Třífázová a jednofázová elektrocentrála 7000 GRIZZLI 7000 navod CZ 10 2/14 OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. POPIS A USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ...

Více

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ Str 1/7 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER 0. Úvod Tento návod platí výhradně pro standardní provedení generátorových soustrojí

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Motorový postřikovač a práškovač GardeTech Model 11812,11815, 11820, 11826

Motorový postřikovač a práškovač GardeTech Model 11812,11815, 11820, 11826 Motorový postřikovač a práškovač GardeTech Model 11812,11815, 11820, 11826 Návod k použití 1 Upozornění pro uživatele: 1. Motor musí užívat směsného paliva. 2. Motor by měl běžet bez zátěže 3,5 minut po

Více

! Upozornění! Před použitím našeho křovinořezu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, která Vám. pomůže porozumět, jak řádně křovinořez používat.

! Upozornění! Před použitím našeho křovinořezu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, která Vám. pomůže porozumět, jak řádně křovinořez používat. ! Upozornění! Před použitím našeho křovinořezu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, která Vám pomůže porozumět, jak řádně křovinořez používat. Příručku uschovejte na dostupném místě pro pozdější nahlédnutí.

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU NÁVOD K OBSLUZE (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU www.gtmprofessional.com GTM PROFESSIONAL Obsah: 1. Důležité bezpečnostní provozní pokyny...3 2. Nalezení čísla modelu...7 3. Volání na linku

Více

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ EBV245A FUKAR A VYSAVAČ LISTÍ PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ Důkladně si prostudujte pravidla pro bezpečný provoz a veškeré pokyny. Tento návod k použití, který dodáváme spolu se strojem, je nutné si

Více

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 TYP RVH200 CZ Návod k obsluze VYROBENO V EU Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VODICÍ TYČ ZÁŽEHOVÝ MOTOR HLINÍKOVÝ PROFIL DRŽÁK MOTORU NÁVOD

Více

GX 120 * GX 160 * GX 200.

GX 120 * GX 160 * GX 200. GX 120 * GX 160 * GX 200. NÁVOD K OBSLUZE HONDA MOTOR CO., LTD. Motor HONDA GX120, GX160, GX200, GX240, GX270, GX340, GX390 Návod k obsluze Děkujeme Vám za nákup motoru HONDA. Tento návod k obsluze popisuje

Více

Benzinový kypřič BMH360-5.0

Benzinový kypřič BMH360-5.0 Version 1.2 česky Benzinový kypřič BMH360-5.0 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 01 Art.-Bez.: BMH360-5.0 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

GENERÁTORY S REGULACÍ AVR

GENERÁTORY S REGULACÍ AVR GENERÁTORY S REGULACÍ AVR Návod k obsluze 0. Obsah 0. Obsah...1 1. Bezpečnost...1 1.1. Základní pokyny pro předcházení úrazům a škodám...1 1.2. Štítky a symboly...2 2. Obecně...3 2.1. Úvod...3 2.2. Technické

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST Záznamy o provedených záručních opravách: MGK 2400, MGK 4200 MGP 4500, MGP 6000, MGP 8500 MGP 7200, MGP 7500, MGP 9000 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU NÁVOD K OBSLUZE BG Technik cs, a.s, 2002 Vyrobilo Z STUDIO, 2002 Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a

Více

GCV 160 * GCV 190. Návod k obsluze. AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright

GCV 160 * GCV 190. Návod k obsluze. AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright GCV 160 * GCV 190 Návod k obsluze AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright 2 OBSAH: ÚVOD... 4 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. 5 2 POPIS KOMPONENTŮ A OVLÁDÁNÍ MOTORU... 6 3.

Více

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE FZS 3020-B Obsah 25 CZ Benzínový křovinořez Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Motorové proudové čerpadlo Návod k použití

Motorové proudové čerpadlo Návod k použití HERON EPH 80 Motorové proudové čerpadlo Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce HERON zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._24_SM 1-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových Instalační manuál instalace autorizovaným servisem Doporučujeme pozorně přečíst a postupovat pouze podle pokynů v této příručce. Jakékoli nesrovnalosti na které narazíte během instalace nebo údržby by

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Návod k použití Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín BV3100 Dvoutaktní mulčovací vysavač

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

XAS1P56F (99cc) XAS1P65F (139cc) XAS1P70F (200cc)

XAS1P56F (99cc) XAS1P65F (139cc) XAS1P70F (200cc) XAS1P56F (99cc) XAS1P65F (139cc) XAS1P70F (200cc) 2 Čeština... 5-14 1 2 BENZIN 3 4 Táhnout Páka brzdy 4TAKTNÍ, JEDNOVÁLEC 3 5 Olej Benzín 6 7 ZAHRADNÍ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE CZ 4 4TAKTNÍ,

Více

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 200000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3637657

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 200000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3637657 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BRIGGS & STRATTON 200000. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU NÁVOD K OBSLUZE (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU www.gtmprofessional.com Obsah: 1. Důležité bezpečnostní provozní pokyny...3 2. Nalezení čísla modelu...7 3. Volání na linku podpory pro

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

GB100 GB130 GB180 GB220

GB100 GB130 GB180 GB220 vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor NÁVOD K POUŽITÍ GB100 GB130 GB180 GB220 NÁVOD K POUŽITÍ Tento návod k použití obsahuje pokyny potřebné pro správné a bezpečné používání motoru. Před uvedením

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod

Více

GX630 GX660 GX690. Návod k obsluze. HONDA MOTOR CO., LTD. 2009 Vydání české verze 26/06/2010 Copyright

GX630 GX660 GX690. Návod k obsluze. HONDA MOTOR CO., LTD. 2009 Vydání české verze 26/06/2010 Copyright GX630 GX660 GX690 Návod k obsluze HONDA MOTOR CO., LTD. 2009 Vydání české verze 26/06/2010 Copyright NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ GX630 GX660 GX690 VAROVÁNÍ: Výfukové plyny motoru obsahují chemické látky

Více

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.:

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.: DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : Rádi bychom Vás informovali, že za přísných jakostních podmínek poskytujeme záruku, jak je popsaná v záruční příručce dodávané prodejcem produktů TGB. Naše skútry musí být pravidelně

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod pro užívání BIO-krbu Bezpečnostní předpisy

Návod pro užívání BIO-krbu Bezpečnostní předpisy Návod pro užívání BIO-krbu Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy: Bio krb musí být namontován pouze na stěnu z nehořlavého materiálu. Bio krb spaluje kyslík v pokoji, ve kterém je umístěn. Tento

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU označení: 42.01-22105, 22110, 22120, 22130,

Více