!!" &%' ( )) *+ %(%, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!" &%' ( )) *+ %(%, )"

Transkript

1 !!"#!!$ %!!" &%' ( )) *+ %(%, )

2 Obsah 1) Úvod ) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 7 C) SENIOI D) OBANÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM E) OBANÉ DLOUHODOB DUŠEVN NEMOCNÍ F) OBANÉ OHROŽENI DROGOU G) ETNICKÉ MENŠINY H) OBANÉ V PECHODNÉ KRIZI ) Plnní spolených cíl pro všechny cílové skupiny ) Struktura a zdroje financování cíl a opatení 1. RKPSS v roce ) Závr

3 1) Úvod Pedmtem této zprávy je informovat o naplnní jednotlivých cíl a opatení 1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci na období let za rok Komunitní plán byl zpracován leny jednotlivých pracovních skupin a byl projednán Radou msta Olomouce dne a Zastupitelstvem msta Olomouce dne Plán obsahuje celkem 32 cíl a 94 opatení navržených k realizaci v období let Celkový poet stanovených cíl a opatení PS Název pracovní skupiny Poet cíl Poet opatení 1 Dti, mládež a rodina Obané se zdravotním postižením Senioi Obané s mentálním postižením Obané dlouhodob duševn nemocní Obané ohroženi drogou Etnické menšiny Obané v pechodné krizi 3 6 Spolené cíle pro všechny cílové skupiny 3 10 Celkem všechny skupiny Úkolem manažer pracovních skupin bylo vypracovat souhrnnou zprávu o naplování cíl a opatení za pracovní skupinu s využitím monitorovacích finanních a textových tabulek, a to za rok Souhrnná roní zpráva je lenna za každou pracovní skupinu, u které je uveden souhrnný pehled cíl a opatení. U každého opatení je umístna informace o tom, zda je dané opatení za rok 2007 naplnno, rozpracováno nebo nenaplnno a krátký komentá popisující aktivity, které se v rámci opatení v loském roce zrealizovaly. 2

4 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA Manažer pracovní skupiny: Mgr. Irena Sonntagová Pehled definovaných cíl a opatení: Cíl 1. Opatení 1.1. Terénní sociální práce v rodinách Vytvoení dohody mezi MmOl jako orgánem sociáln-právní ochrany dtí (dále jen OSPOD) a nestátními subjekty, které získaly povení k výkonu sociálnprávní ochrany dtí o zajištní terénní sociální práce v rodinách - V prbhu jednání s jednotlivými subjekty o podmínkách jejich zapojení do projektu a vytvoení dohody o spolupráci vyvstala poteba zajištní jednoho subjektu, který by innosti zašti oval a koordinoval. V 2. pololetí 2007 byla kontaktována Nadace lovk v tísni, která v té dob rozšíila svou innost na Moravu a má zkušenosti s vedením projekt terénní sociální práce. Podailo se dohodnout její vstup do projektu s tím, že zpracuje projektový zámr v podob, ve které bude moci být uplatnn v rámci výzev na podporu projekt z evropských fond. V rámci vyhlášeného programu SmOl na podporu projekt v sociální oblasti Nadace lovk v tísni uspla se svou žádostí a v souasné dob je zpracováván projekt. Opatení 1.2. Vymezení konkrétních lokalit msta pro výkon terénní sociální práce, zajištní personálního obsazení, finanního zajištní, vzájemné informovanosti a koordinace inností mezi MmOl (OSPOD) a terénními sociálními pracovníky. - Navazuje na opatení 1.1., na základ jednání s jednotlivými subjekty a Nadací lovk v tísni bylo dohodnuto, že lokality budou shodné s obvody pro výkon sociáln-právní ochrany dtí odboru sociální pomoci. Opatení 1.3. Vytvoení dohody o dobrovolné spolupráci rodin v evidenci OSPOD s terénními sociálními pracovníky a vlastní realizace koordinované sociální práce v rodinách. - Opatení navazuje na pedcházející opatení 1.1., 1.2. a podle plánu realizace pichází v úvahu až v roce

5 Cíl 2. Opatení 2.1. Medianí centrum Vytvoení podmínek pro vznik medianího centra - Medianí centra jako alternativní zpsob pedcházení a ešení rodinných konflikt je v podmínkách R zatím málo rozšíenou aktivitou na rozdíl od zemí západní Evropy. V prbhu roku 2007 byly mapovány možnosti a zjiš ovány zkušenosti se zízením a provozem medianího centra v Ostrav. Kontaktována byla Asociace mediátor s žádostí o metodickou pomoc. Je pipraven návrh zákona o mediaci, který prochází schvalovacím procesem. Opatení 2.2. Prostorové, finanní a personální zajištní innosti medianího centra - V prbhu roku 2007 probíhala jednání o podmínkách a nabídce prostor pro innost centra s Katedrou sociologie a Katedrou psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc a píspvkovými organizacemi Krajského úadu Olomouckého kraje. Jednání zatím nebyla uzavena, v píp. UP z dvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vedoucího katedry, v pípad píspvkových organizací KÚOK je pípadná nabídka prostor závislá na úspchu a realizaci investiních projekt. Paraleln probíhají jednání o zajištní finanních prostedk na výcvik mediátor, v souasné dob se pipravuje projekt v rámci výzev evropských fond a ve he je použití sponzorských prostedk na realizaci vzdlávání. Opatení 2.3. Zajištní informaní kampan Stav opatení: nenaplnno. Opatení navazuje na pedcházející opatení 2.1., 2.2. a podle plánu realizace pichází v úvahu až v roce Cíl 3. Systém vasné intervence Opatení 3.1. Vytvoení podmínek, metodiky a následné dohody o jednotném interdisciplinárním postupu všech institucí zainteresovaných v sociáln-právní ochran dtí - V ervnu 2007 bylo slavnostn v rámci tiskové konference za úasti pedstavitel msta a zástupc MV R podepsáno Spolené prohlášení o spolupráci zainteresovaných subjekt. V prbhu 2. pololetí roku byl dle závazné metodiky MV R sestaven Tým pro mládež, probhla 2 setkání celého týmu a pibližn 15 dvoustranných konzultací nad pípravou projektového zámru, zpracování SWOT analýzy, požadovaných statistických výkaz a pípravou rozpotu projektu. Ke konci roku byly k dispozici požadované podklady. Projekt byl zaazen a schválen 4

6 RMO a ZMO v rámci programu prevence kriminality Partnerství pro rok 2008 a bylo požádáno o dotaci MV R. V souasné chvíli máme zatím neoficiální informaci, že projekt byl v zaslané podob projednán pípravnou pracovní skupinou odboru prevence kriminality MV R a doporuen ke schválení. Opatení 3.2. Vytvoení jednotného informaního prostedí, které umožuje pedávání doplování, sdílení a vyhodnocování informací mezi úastníky systému vasné intervence - Opatení navazuje na pedcházející opatení 3.1. a podle plánu realizace pichází v úvahu až v roce Opatení 3.3. Konkrétní praktická opatení k náprav delikventního chování, odvrácení ohrožení dítte, snížení kriminality páchané dtmi a na dtech Stav opatení: nenaplnno. Opatení navazuje na pedcházející opatení 3.1., 3.2. a podle plánu realizace pichází v úvahu až v roce Cíl 4. Opatení 4.1. Informaní systém dtí a mládeže S využitím stávajících prostor a personálních kapacit Informaního centra mládeže pi Dom dtí a mládeže v Olomouci dobudovat a zkvalitnit informaní systém pro dti, mládež a rodiny s dtmi - Informaní centrum mládeže (ICM) se ve druhém pololetí roku 2007 pesthovalo do nových vhodnjších prostor na Janského ul.. V souvislosti se sthováním byla pipravena propaganí kampa. Opatení 4.2. Zajištní hardwarového a softwarového vybavení informaního centra - Byl pipraven a nainstalován software, probhl sbr dat, který je prbžn aktualizován. Nepodailo se zajistit výkonnjší poíta, nebo žádost o dotaci nebyla akceptována v plné výši. Data jsou zpracovávána na poítaích, které má ICM k dispozici. Opatení 4.3. Zajištní sbru, zpracování a pravidelné aktualizace relevantních informací - Byly vytvoeny a aktualizovány dotazníky pro poskytovatele, probhl sbr dat. Ke sbru dat byli angažováni externí spolupracovníci s ohledem na fakt, že bylo nutné pipravit nový soubor informací na základ sbru dat z terénu do jednoho msíce. Doposud sbírané informace jsou výsledkem nkolikaleté práce a 5

7 jsou aktualizovány v prbhu celého roku. Opatení 4.4. Prbžná a cílená prezentace Informaního centra mládeže jako zdroje informací - Zmnou vzhledu webových stránek Domu dtí a mládeže (DDM) Olomouc bylo zvýraznno informaní centrum mládeže. Webová stránka je již zaazena do adresáe celostátní sít ICM. ICM je napojeno na sí informaních center obcí Olomouckého kraje, kde jsou prbžn vymovány a aktualizovány informace. Dále budou rozesílány na všechny kontakty z adresáe poskytovatel sociálních služeb a dojde k napojení na další kontakty poskytovatel v našem kraji. Další formou propagace jsou informaní letáky distribuované ve mst. Z prbžného vyhodnocování návštvnosti a zájmu o informace vyplynulo, že vlivem cílené propagace došlo k posunu v zájmu o informace o sociálních službách. 6

8 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Manažer pracovní skupiny: PaedDr. Miroslav Pilát Pehled definovaných cíl a opatení: Cíl 1. Opatení 1.1. Udržení a zkvalitnní stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území msta Olomouce Služby pro osoby se zrakovým postižením - Poskytování služeb rané pée pro rodiny s dtmi s tžkým zrakovým postižením a kombinovaným postižením. (Stedisko rané pée SPRP Olomouc), - Poskytování služby sociální rehabilitace metodou podporované zamstnávání pro osoby se zrakovým postižením. Službu se podailo udržet i pes nízkou finanní podporu ze strany MPSV. Nedošlo k píprav projektu vzhledem ke zpoždní zahájení nového programového období. (SPOLU Olomouc) - Realizace kurz výuky tení a psaní Braillova bodového písma, kurzu prostorové orientace a samostatného pohybu, výuka psaní na klávesnici, výuka vlastnoruního podpisu, kurz sebeobsluhy, psychoterapie, rekondiní pobyty, zajiš ování studentských odborných praxí, organizace dvou dovednostních soutží (soutž ve tení a psaní Braillova bodového písma a soutž v sebeobsluze). (Tyfloservis, o.p.s.) - Poskytování sociálního poradenství, sociální rehabilitace, tlumonických služeb, sociáln aktivizaních služeb pro osoby se zdravotním postižením, otevení poradenského centra. (o.s. LORM) - Byla pipravena a podána žádost o dotaci MPSV formou 3 projekt na sociální služby, byl pipraven a podán projekt Barevné tóny (multimediální publikace) na Ministerstvo kultury, byl podán projekt u rzných nadací na získání prostedk na poízení vozidla, navázána spolupráce s poradenskou spoleností PROMACO, byl uspoádán benefiní koncert pod záštitou primátora msta Olomouce, úast na týdnu duševního zdraví, uspoádání výstavy ím chci být, která byla souástí informaní kampan v rámci projektu Podpora zamstnatelnosti zrakov postižených, byly upraveny a vybaveny prostory samostatného stediska na Kmochov ulici v Olomouci. (TyfloCentrum, o.p.s.) Opatení 1.2. Služby pro osoby s tlesným postižením - Poskytování služby sociální rehabilitace metodou podporované zamstnávání pro osoby s tlesným postižením. Službu se podailo udržet i pes nízkou finanní podporu ze strany MPSV. Nedošlo k píprav projektu vzhledem ke zpoždní zahájení nového 7

9 programového období. (SPOLU Olomouc) - Poskytování nepetržité osobní asistence. (Spolek Trend vozíká Olomouc) - Poskytování sociáln právního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, zajištní chodu poradny pro uživatele sociálních služeb, provoz handicap help linky. (Centrum pro zdravotn postižené OK) - Provozování služby peprava osob na invalidním vozíku. (Charita Olomouc PONIV) - Realizace plavání, PC kurzy, sociální poradenství, divadlo, rekondice, sportovní dny, dtské akce. (Svaz tlesn postižených v R) Opatení 1.3. Služby pro osoby se sluchovým postižením - Poskytování služeb rané pée rodinám dtí se sluchovým a kombinovaným postižením zachování rozsahu a kvality stávajících služeb. (Stedisko rané pée Tamtam Olomouc) - Poskytování služby sociální rehabilitace metodou podporované zamstnávání pro osoby se sluchovým postižením. Službu se podailo udržet i pes nízkou finanní podporu ze strany MPSV. Nedošlo k píprav projektu vzhledem ke zpoždní zahájení nového programového období. (SPOLU Olomouc) - V rámci projektu BBO došlo k odstranní komunikaních bariér v pobytových zaízeních pro seniory se sluchovým postižením Olomouc Chválkovice a Zikova ul. (instalace svtelných signalizací bytových zvonk, indukních smyek a sluchátek k zesílení poslechu reprodukovaného zvuku). (Oblastní unie neslyšících Olomouc) - Poskytování sociálního poradenství, sociální rehabilitace, tlumonických služeb, sociáln aktivizaních služeb pro osoby se zdravotním postižením, otevení poradenského centra. (o.s. LORM) Opatení 1.4. Služby pro osoby s kombinovaným postižením Stav opatení: naplnno. - Poskytování služby sociální rehabilitace metodou podporované zamstnávání pro osoby s kombinovaným postižením, Tranzitní program pro žáky s kombinovaným postižením, kteí navštvují poslední roníky základních a praktických škol. Službu se podailo udržet i pes nízkou finanní podporu ze strany MPSV. Nedošlo k píprav projektu vzhledem ke zpoždní zahájení nového programového období. (SPOLU Olomouc) - Stedisko podpory integrace SPOLU Olomouc poskytuje osobám s kombinovaným postižením aktivizaní, rozvojové a volnoasové programy. Jde o kurzy výuky práce na PC, kurzy zvyšující pracovní a sociální dovednosti, volnoasové aktivity. (SPOLU 8

10 Olomouc) - Poskytování sociáln právního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, zajištní chodu poradny pro uživatele sociálních služeb, provoz handicap help linky. (Centrum pro zdravotn postižené OK) - Poskytování sociálního poradenství, sociální rehabilitace, tlumonických služeb, sociáln aktivizaních služeb pro osoby se zdravotním postižením, otevení poradenského centra. (o.s. LORM) - Pipraveny a podány projekty na získání financí na provoz a služby - zkvalitnní, projekty na zkvalitnní rehabilitaní pée získána finanní pomoc na víivou vanu, volnoasových aktivit získána pomoc na realizaci letních tábor, osobní asistenci pro dti s autismem, poruchami chování, budování chránného bydlení pesunuto na rok 2008, projekty na vybavení a provoz chránného bydlení vypracování a podání v roce 2008, projekt z roku 2007 nadací nepodpoen. (Jitro o.s.) Opatení 1.5. Služby pro osoby s civilizaním onemocnním - Poskytování sociáln právního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, zajištní chodu poradny pro uživatele sociálních služeb, provoz handicap help linky. (Centrum pro zdravotn postižené OK) - Realizace rekondiních pobyt, rehabilitaních cviení, hipoterapie. (ROSKA Olomouc) - Realizace rekondiních pobyt pro kardiaky, rehabilitaní cviení pro respiriky a kardiaky, pednášková innost, zájezdy, vycházky. (Svaz postižených civilizaními chorobami) Cíl 2. Opatení 2.1. Zlepšení kapacity a zvýšení dostupnosti vybraných terénních služeb Zvýšení personální kapacity ve služb osobní asistence Stav opatení: nenaplnno. Opatení se prozatím nenapluje v souvislosti se zavedením píspvku na péi, kdy nkteí uživatelé využívají k poskytování služeb rodinné píslušníky. - zvýšení kapacity této služby nebylo možné z dvodu prostorových a personálních. (SPOLU Olomouc) - S úinností zák. 108/06 Sb. o sociálních službách nebylo zvýšení kapacity osobní asistence zatím potebné, po došlo k doasnému poklesu zájmu uživatel, v prbhu roku zájem opt narstal. (Spolek Trend vozíká Olomouc) 9

11 Opatení 2.2. Zvýšení personální kapacity v tlumonických službách pro neslyšící osoby Stav opatení: nenaplnno. - V roce 2007 nedošlo k realizaci tohoto opatení, nebo nebyly vyhlášeny další granty z EU na r (Oblastní unie neslyšících Olomouc) Opatení 2.3. Rozšíení služeb rané pée pro rodiny s dtmi se zrakovým, sluchovým a kombinovaným postižením Stav opatení: naplnno. - Zvyšování personální kapacity v roce 2007 se nepodailo, byl pouze získán projekt z nadace O2 na rozšíení kapacity, který se bude realizovat v roce Norské fondy nevyšly, bude se žádat v další výzv. Došlo ke zvyšování informovanosti širší i odborné veejnosti o službách rané pée a specificích vývoje dítte s konkrétním typem postižení formou prezentaní a osvtovou. Došlo k rozšíení pjovny speciálních pomcek, hraek a literatury (realizováno z projektu NF R Svtluška). Poízení a pronájem vozidla - získána dv vozidla Nadace Leontýna, Sociální auto-firma Kompakt s.r.o. (Stedisko rané pée SPRP Olomouc) - Došlo k zajištní bezbariérových prostor dostupných pro uživatele (pesthování organizace), rozšíení pjovny speciálních pomcek a hraek pro píjemce služeb, rozšíení pjovny odborné literatury pro píjemce a poskytovatele, poízení vozidla pro zajištní terénních služeb, došlo k rozšíení kapacity týdenních pobytových kurz pro setkání rodin z Moravy s cílenou speciáln pedagogickou prací s díttem a jeho rodinou zamenou na posílení kompetencí a znalostí rodin, došlo k rozšíení nabídky služeb pro rodiny dtí se sluchovým a kombinovaným postižením na Olomoucku. (Stedisko rané pée Tamtam Olomouc) Opatení 2.4. Zvýšení kapacity pepravy pro lidi s tlesným handicapem - Kapacitu služby PONIV se podailo navýšit již na podzim Charita Olomouc získala nové vozidlo darem z Fondu Globus, následn probhla úprava vozu pro vozíkáe. Pestože již bylo toto opatení naplnno, Charita Olomouc PONIV se dostala do potíží s financováním této služby, proto dne svolala tiskovou konferenci, kde oznámila ukonení této innosti. Na základ tohoto probhlo jednání vcn píslušného námstka primátora SmOl a zástupce odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl se zástupci Charity Olomouc a Spolku Trend vozíká Olomouc, jehož cílem bylo nalézt náhradní ešení. Charita Olomouc poskytuje nyní tuto službu komern, ale pouze s jedním vozidlem v omezenou provozní dobu. Pracovní skupina Obané se zdravotním postižením považuje naplování tohoto 10

12 opatení za prioritní. Cíl 3. Opatení 3.1. Rozvoj služeb podporujících pracovní uplatnní osob se zdravotním postižením žijících na území msta Olomouce Rozvoj služby Podporované zamstnávání - V prbhu roku 2007 nedošlo k rozvoji služby Podporované zamstnávání. Vzhledem k omezenému množství finanních prostedk docházelo spíše k jejímu útlumu, který se pln projeví zejména na poátku roku Dvodem je slabá finanní podpora služby ze strany MPSV a zpoždní zahájení nového programového období projekt financovaných EU. (SPOLU Olomouc) - Realizace projektu Nauím T chytat ryby projekt byl ukonen k (Spolek Trend vozíká Olomouc) Opatení 3.2. Aktivní oslovování potenciálních zamstnavatel za úelem vyhledávání a podpory vzniku pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením - V prbhu roku 2007 probhla mediální kampa zamená na diskriminaci zdravotn postižených a romského etnika na trhu práce v rámci projektu Práce je tu dost, který byl spolufinancován Nadací pro rozvoj obanské spolenosti z programu Transition Facility Kampa probíhala formou leták umístných v prostedcích MHD v Olomouci, v regionálním vysílání TV Morava byly odvysílány televizní spoty, stejné spoty byly promítány v kinech olomouckého kraje, rozhlasové spoty byly vysílány stanicemi Rádio Apollo a Rádio Hity, byly zaslány letáky zamstnavatelm v olomouckém kraji, v msíci ervnu probhla závrená konference. Pracovní skupina Obané se zdravotním postižením se usnesla na tom, že v aktivním oslovováním budou dotené organizace pokraovat. (SPOLU Olomouc) - Aktivity v rámci tohoto opatení nejsou ešeny v rámci samostatného projektu (nebyly nové výzvy ze SF EU), ale v rámci opatení 3.1. Rozvoj služby Podporované zamstnávání, následn pak v rámci opatení 3.4. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením žijících na území msta Olomouce. (Spolek Trend vozíká Olomouc) Opatení 3.3. Rozvoj podprných program pro osoby se zdravotním postižením žijících na území msta Olomouce - Realizace projektu BezBariérové Byre projekt byl ukonen k Realizace akce Mikuláš pijede na vozíku. 11

13 (Spolek Trend vozíká Olomouc) - Realizace vzdlávání v práci s informaními technologiemi (poítae, tiskárny, kopírky, faxy, telefony, skartovaky), kurzy znakové ei, nácvik sociálních dovedností. (Oblastní unie neslyšících Olomouc) - Realizace kurzu Základy práce s PC, vytvoení a realizace kurzu Sociálních a pracovních dovedností, vytvoení a realizace kurzu Základy administrativy. (o.s. InternetPoradna.cz) - Zajištní sociální rehabilitace, výuka Braillova písma, Lormovy abecedy, taktilního znakového jazyka, aj., doprovod, sebeobsluha, pracovní rehabilitace, pedítání. (o.s. LORM) Opatení 3.4. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením žijících na území msta Olomouce - Poradenství pro osoby se zdravotním postižením je nedílnou souástí poskytovaných služeb. Poradenství je poskytováno nejen uživatelm služeb, se kterými je uzavena smlouva na jejich poskytování, ale i zájemcm o služby SPOLU Olomouc, kteí jsou zaazeni v poadníku zájemc o službu, pípadn lidem, kteí nespadají do cílové skupiny nebo chtjí využít jiné služby, než nabízí organizace. Není vytvoen ryze poradenský program. (SPOLU Olomouc) - V rámci projektu NEKUK? (Nevíš kudy kam?) je poskytováno odborné poradenství a pjovna kompenzaních pomcek. (Spolek Trend vozíká Olomouc) - Poskytování sociálního poradenství, vyešení provozu internetové kavárny, spolené aktivity se Stediskem rané pée Tamtam Olomouc. (Oblastní unie neslyšících Olomouc) - Poskytování sociáln právního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, zajištní chodu poradny pro uživatele sociálních služeb, provoz handicap help linky. Došlo k píprav projektu, došlo k pesthování organizace do nových bezbariérových prostor, spolupráce s NRZP na projektu poradenství uživatelm sociálních služeb. (Centrum pro zdravotn postižené OK) - Vytvoení kamenné poradny poskytující doprovod pi uplatování práv a povinností. (o.s. InternetPoradna.cz) - Poskytování sociálního poradenství. (o.s.lorm) 12

14 C) SENIOI Manažer pracovní skupiny: PhDr. Jana Tomášková Pehled definovaných cíl a opatení: Cíl 1. Opatení 1.1. Domov pro seniory píprava podklad pro rozhodování o zízení nového domova s oddlením se zvláštním režimem a odlehovacími službami Píprava podklad pro rozhodování o vzniku nového zaízení - MmOl a skupina KP: v listopadu a prosinci 2007 byl zmapován zájem o domov pro seniory a oddlení se zvláštním režimem a odlehovacími službami na základ dotazníkového šetení, ze kterého vyplynulo, že je zájem o zízení výše uvedených služeb na území msta Olomouce. Zahájeny práce na zpracování zprávy z dotazníkového šetení, která bude dokonena v lednu únoru Zpráva bude pedložena námstkovi primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi, píp. RMO. - Sociální služby pro seniory Olomouc: je zpracována studie na ešení tohoto problému nadstavbou a dále Koncepce na ešení reprofilizace 2 pater stávajícího chránného bydlení. V záí 2007 byl s touto možností seznámen námstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs a v listopadu 2007 byla taktéž seznámena RMO. Cíl 2. Opatení 2.1. Poskytování pobytových služeb seniorm v zaízeních sociálních služeb ve mst Olomouci Rozvoj stávajících pobytových služeb v zaízení sociálních služeb ve mst: v Penzionu a Domov dchodc ve Chválkovicích a Penzionu pro dchodce na Zikov ulici. Podpora klubové innosti senior. - V DD a DPD Chválkovice se rozvinula služba ošetovatelská pée a v chránném bydlení se prohlubuje kontakt s dobrovolníky apod. - Sociální služby pro seniory Olomouc: Pobytová služba chránné bydlení spluje požadavky Zákona o sociálních službách a nadále rozvíjí aktivizaní innost uživatel a zlepšuje jejich podmínky bydlení. Od poskytují služby i ve dnech pracovního klidu. Opatení 2.2. Týdenní stacioná - podpora vzniku nového zaízení ve mst Stav opatení: nenaplnno. - MmOl a skupina KP: v listopadu a prosinci 2007 byl zmapován prostednictvím dotazníkového šetení zájem o týdenní stacioná, ze kterého vyplynul zájem o tento druh služby na území msta Olomouce. Zahájeny práce na zpracování zprávy z dotazníkového 13

15 šetení, která bude dokonena v lednu únoru Zpráva bude pedložena námstkovi primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi, píp. RMO. Návrh skupiny je následující: o vykat na zkušenosti Pamatováku z denního centra, o vykat na zkušenosti Sociálních služeb z denního centra, uvidíme požadavky klient, zatím do hod. Ob organizace bhem svého psobení mohou dobe zmapovat, zda stávající klienti by mli zájem o týdenní stacioná. Opatení 2.3. Podpora a rozvoj dobrovolnických služeb v Domov dchodc a Penzionech pro dchodce - JIKA: organizace JIKA zmapovala poteby jednotlivých zaízení pro seniory, pipravila propaganí materiály a vytipovala a pipravila formou školení dobrovolníky. Dále vykonávala dobrovolnickou innost v organizaci Sociální služby pro seniory Olomouc. - DD a DPS Chválkovice: dobrovolnickou službu v DD a DPS Chválkovice realizuje Maltézská pomoc o.p.s.. Nejprve si pedstavitelé organizací dohodli a vyjasnili možnosti zapojení dobrovolník. Dále se organizace Maltézská pomoc zamila na propagaci a získávání dobrovolník, které vzdlávala v kurzech pro dobrovolníky. Dobrovolníci každý msíc absolvovali supervize. Maltézská pomoc se zamila na akreditaci dobrovolnického programu dle zákona o dobrovolnické služb. - Sociální služby pro seniory Olomouc: spolupráce s Maltézskou pomocí a JIKOU, je plánováno rozšiování dobrovolník v organizaci. V organizaci Sociální služby pro seniory Olomouc byla dobrovolnická služba využívána pedevším v terénních službách a v Centru denních služeb. - Maltézská pomoc o.p.s: spolupráce s organizací Sociální služby pro seniory p.o., spolupráce s Pamatovákem na odlehovacích službách a v DD a DPS Chválkovice. Realizace zaala od podzimu 2007 díky novele zákona o soc. službách. Opatení 2.4. Píprava podklad pro transformaci Domova dchodc a penzionu Chválkovice a Penzionu pro dchodce a peovatelské služby Olomouc dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis, transformovala výše uvedená zaízení své služby od roku 2007 následovn: - DD a DPS Chválkovice: Domov penzion pro dchodce byl v roce 2007 transformován na Chránné bydlení a Domov dchodc na Domov pro seniory. - Sociální služby pro seniory Olomouc: Penzion pro dchodce byl v roce 2007 transformován do chránného bydlení. 14

16 Cíl 3. Opatení 3.1. Rozvoj terénních služeb pro seniory Udržitelnost a rozvoj služeb v klubech pro dchodce zízených i provozovaných statutárním mstem Olomouc - SmOl: na území statutárního msta Olomouce je zízeno a provozováno 14 klub pro seniory (díve kluby pro dchodce) a 1 klubovna. Organizan je provoz klub pro seniory zajiš ován prostednictvím odboru sociálních služeb a zdravotnictví, oddlením služeb seniorm a obanm se zdravotním postižením. V klubech je provozována spoleenská, kulturní a zájmová innosti pro seniory a obany se zdravotním postižením. V roce 2007 bylo opatení naplováno následovn: o Zajištní provozu a podpora inností 14 Klub pro seniory (dále jen KS) v Olomouci. o Modernizace jednotlivých KS (stavba a vybavení KS Chomoutov, nákup vodních lázní do ty výdejen stravy v KS, nákupy drobných provozních prostedk). o Poádání tanení veselice a pravidelných taneních kurz pro seniory aktivizace senior. o Poádání zájezd pro seniory na Dlouhé Strán (4x) a Ba v kanál, Milotice (2x). o Aktivní innost jednotlivých KS dle zájmu len (výlety, kulturní akce, pednášky apod.). o Získání sklepních prostor na Fischerov ulici za úelem zízení klubovny pro seniory. o Zmna názvu Kluby pro dchodce na Kluby pro seniory 06/2007. o Vybudování bezbariérového WC v DPS na ul. Erenburgov vetn nov vybudované místnosti pro veejný internet, tudíž klubovna pro seniory mže od pesthování PC do nových prostor sloužit k setkávání senior. - Sociální služby pro seniory Olomouc: do klub pro seniory je dovážen obd pro zájemce. Další služby nelze organizací poskytnout, nebo kluby pro seniory nejsou náplní zákona o sociálních službách. Opatení 3.2. Udržitelnost a rozvoj peovatelských, ošetovatelských a asistenní služeb - eskomoravská provincie KSP: do projektu Peovatelská služba Domova sv. Norberta byla zalenna ást pvodního samostatného projektu, který ale neodpovídá novému zákonu o sociálních službách. Tím se navýšil poet uživatel, kteí nepotebují jiné služby, než zajištní odbru stravy obd. K došlo ke spojení dvou pvodních projekt: Domov sv. Norberta peovatelská služba a Centrum denních služeb v návaznosti na zákon. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Zaregistrován projekt Peovatelská služba 15

17 Domova sv. Norberta, provozovatel zstává eskomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek a zstávají platné všechny aktivity. Projekt byl oproti Centru denních služeb odlehen o pracovní síly, které se nevztahují k poskytování pée, konkrétn o práci dvou kuchaek. Tím došlo k celkové úspoe náklad. Poskytování peovatelské služby mimo Domov sv. Norberta, jedná se o jednu rodinu, kde jsou dva uživatelé. - Charita Olomouc: Charitní ošetovatelská a peovatelská služba - Charita Olomouc poskytuje ošetovatelskou službu v domácím prostedí 98 uživatelm a peovatelskou službu 95 uživatelm. Kapacita zaízení je 40 návštv v ošetovatelské služb a 30 návštv denn v peovatelské služb. Postupn Charita Olomouc rozšiuje své služby i na vesnice. Služba se poskytuje celodenn v. víkend a svátk. - POMADOL s. r. o.: zajiš oval pevážn ošetovatelské úkony hrazené zdravotními pojiš ovnami. Od nabízí i peovatelské úkony. Tato služba se pomalu rozvíjí. Mají zamstnané 3 peovatelky, na jejichž mzdy získali dotaci od SmOl na základ projektu na rozjezd peovatelské služby, nyní jsou již peovatelky placené z plateb klient. Od pešla fyzická osoba Ta ána Sklenáková na právnický subjekt POMADOL s.r.o. - Sociální služby pro seniory Olomouc: peovatelská služba je zajiš ována dle požadavk žadatel o tento druh služby. Zatím se nemusí tvoit poadníky a staí stávající kapacitu zajiš ovat. Poskytování služeb je rozšíeno i na dny pracovního klidu a odpolední hodiny. - Domácí ošetovatelská pée J. Pospíšilová: v roce 2007 byla vnována pozornost prezentaci organizace u praktických léka, lékam byly poskytnuty letáky s nabídkou služeb, aby o existenci zaízení mohli informovat své pacienty. Díky této propagaci vzrostl poet ošetovaných klient. Zdravotní pée pedstavuje provádní nejrznjších ošetovatelských úkon, které závisí na indikaci praktických léka (aplikace injekce, uí klienta pracovat s inzulínem, dodržovat dietu, provádí odbry biologického materiálu, provádjí pevazy, aplikace tišících prostedk u onkologicky nemocných). Zdravotní péi organizace poskytuje denn, i o sobotách, nedlích a svátcích. Opatení 3.3. Rozvoj a podpora dobrovolnických služeb - JIKA: uskutenila nábor dobrovolník prostednictvím propaganích materiál, vetn náboru ve školách. Dále poádala besedy v klubu pro seniory na ul. Polská a uskutenila propagaci dobrovolnictví mezi obany (lánek v tisku). - Maltézská pomoc o.p.s: spolupráce s organizací Sociální služby pro seniory v rámci terénních a ambulantních služeb a s organizací Pamatováek v rámci odlehovacích služeb. Dobrovolnická služba Maltézské pomoci se v rámci opatení zamila na rozvoj terénního 16

18 dobrovolnického programu Pomoc peujícím o nemocné (nejen) s Alzheimerovou chorobou. Zejména se jedná o poskytnutí asistencí u klient, kteí potebují péi a tím dochází k odlehení osobám každodenn peujícím o své blízké - nemocné. Dále organizace realizovala setkávání peujících. Opatení 3.4. Udržení a rozvoj Centra denních služeb (Denního pobytu) na Rooseveltov ulici vetn zajištní odlehovacích služeb - Sociální služby pro seniory Olomouc: Centrum denních služeb nabízí své služby olomouckým obanm a obanm z pilehlých vesnic. Došlo k rozšíení kapacity služby a provozní doby od 6.30 do hod. Opatení 3.5. Podpora vzniku tísové pée - SmOl: v prbhu roku probhlo jednání s organizací Život 90 z Prahy, která tísovou péi zajiš uje v nkolika mstech R a mla by zájem o zízení tísové pée i pro Olomouc. Rok 2007 pedstavoval spíše fázi zjiš ování podrobností ohledn provozu a financování tísové pée a podpora vzniku tísové pée se pedpokládá v roce Pvodn projevila zájem o provoz tísové pée i Mstská policie Olomouc, která však tento zámr z mnoha dvod nebude realizovat. Opatení 3.6. Podpora rozšíení pípravy a rozvozu stravy (obdy) v Penzionu pro dchodce a peovatelské služb v Olomouci Stav opatení: nenaplnno. - Sociální služby pro seniory Olomouc: na rozšíení pípravy a rozvozu stravy by organizace musela nechat zpracovat pinejmenším stavební studii, protože ve stávajících prostorách nelze vtší poet obd uvait. Na studii nemají v rozpotu peníze a jejich stávající zizovatel nepoítá s touto možností. I po zpracování studie by bylo nutné zajistit finanní prostedky na rozšíení provozu pro nové zamstnance, vozidla a další související náklady. Cíl 4. Opatení 4.1. Podpora nezávislého bydlení, rozvoj služeb a modernizace byt v domech s peovatelskou službou Vytipování nebytových prostor pro poskytovatele služeb poskytované v DPS - SmOl: manažerka pracovní skupiny KP Senioi vyzvala v dubnu 2007 poskytovatele služeb v DPS, aby zaslali své požadavky dle svých zkušeností z poskytování služeb v DPS, tzn., kde chybí prostory a zázemí ke kvalitnímu poskytování služeb obyvatelm DPS - velikost daných prostor, lokalita apod. Do ervence 2007 i pes opakované 17

19 výzvy žádný poskytovatel neprojevil zájem o získání dalších prostor v DPS. - Žádost organizace Sociální služby pro seniory o získání vtších prostor v DPS Pichystalova pro sociální pracovnici peovatelské služby. - RMO dne souhlasila s užíváním nebytového prostoru o výme 106,90 m² v 1. NP v objektu Fischerova. 6 odborem sociálních služeb a zdravotnictví MmOl, který tento prostor využije pro zízení klubovny pro seniory. Opatení 4.2. Modernizace a zlepšení vybavenosti stávajících DPS - SmOl a SNO a. s.: v srpnu 2007 odbor sociálních služeb a zdravotnictví MmOl požádal o zaazení požadavk z tohoto opatení do rozpotu SmOl, Správa nemovitostí Olomouc (dále jen SNO) a.s. Ke konci roku 2007 byli kontaktováni obyvatelé DPS Erenburgova za úelem zjištní jejich zájmu o vybudování výtahu. Protože v DPS je málo byt a provoz výtahu by byl pro jeho obyvatele finann nákladný (cca 300,- K/msíc), vtšina obyvatel domu byla proti jeho vybudování. Proto bylo SNO a. s. navrženo, aby finanní prostedky vylenné na výtah byly využity pro pestavbu sklepních prostor v DPS Fischerova, ve kterých by vznikla nová klubovna pro seniory i se sociálním zaízením a kuchykou. Pestavba bude zrealizována v roce V DPS na ul. Erenburgova vymnila SNO a. s. okna a zateplovala fasádu a v dalších DPS docházelo k drobným opravám v bytech. 18

20 D) OBANÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Manažer pracovní skupiny: PhDr. Vlasta Krosesková Pehled definovaných cíl a opatení: Cíl 1. Opatení 1.1. Rozvoj program samostatného a chránného bydlení Evidence oban s mentálním postižením se zájmem o chránné bydlení - byl vypracován návrh dotazníku pro zjištní zájmu oban s mentálním postižením o chránné bydlení. Na vypracování návrhu nebyly zapotebí finanní prostedky. Po schválení návrhu dotazníku bylo provedeno šetení, které zajiš ovalo SPOLU Olomouc. Opatení 1.2. Podpora samostatného bydlení - ÚSP Klí a SmOl : na podzim 2007 probhlo jednání, kterého se zúastnili: nám. prim. RNDr. Ladislav Šnevajs, editel ÚSP Klí PaedDr. Petr Matuška, Ph.D, vedoucí OSSZ PaedDr. Miroslav Pilát, námstek editele Správy nemovitostí Olomouc (dále jen SNO) a.s. RNDr. Josef Kaštil, PhDr. Jana Tomášková, PhDr. Vlasta Krosesková. Na této schzce bylo domluveno, že ze strany vedení msta a SNO a.s. je podpora pro ešení chránného bydlení vylenním vhodného bytu z fondu mstských byt v pípad, že vhodný byt bude volný. Je však nutné tuto záležitost projednat s vedením Olomouckého kraje. RNDr. Šnevajs doporuuje jednání s námstkyní hejtmana MUDr. Jitkou Chalánkovou. ÚSP Klí je schopno žádost do fond EU vypracovat nebo si nechat vypracovat nemá však na toto finance v rozpotu. Službu podporovaného bydlení by realizovali pro své klienty, po dalších debatách možná i pro klienty dalších organizací. - SPOLU Olomouc: v souasné dob vyhledává vhodné prostory pro samostatné bydlení. Opatení 1.3. Chránné bydlení rozšíení rezidenní kapacity oddlení týdenního a celoroního provozu - V íjnu 2006 byla zapoata rekonstrukce prostor na Dolní Hejínské 28. Provoz nového oddlení je pedbžn naplánován od dubna 2008 pravdpodobný poet klient: 25. Pestože se opatení nazývá chránné bydlení, jedná se o domov pro osoby se zdravotním postižením. 19

21 Opatení 1.4. Chránné bydlení pro mentáln a zdravotn postižené obany - Dtské centrum 1990: naplnní opatení stále plánuje. Pipravuje podklady pro výzvu do fond EU spolupracuje s firmou, která pipraví žádost do pedpokládané výzvy. Cíl 2. Opatení 2.1. Podpora zamstnávání osob s mentálním postižením Rozvoj podporovaného zamstnávání - V roce 2007 bylo v programu TRANZIT 12 uživatel (praxe na rzných pracovištích) a v rámci projektu Rozvoj agentur PZ hrazeného z ESF 17 uživatel, z nichž 8 je zamstnáno na oteveném trhu práce. Opatení 2.2. Píprava prostedí pro vznik voln pístupné chránné dílny pro osoby s mentálním postižením Stav opatení: nenaplnno. - Žádná z organizací, pedpokládaných realizátor opatení, se naplováním tohoto opatení dosud nezaala zabývat, opatení bylo opakovan prodiskutováno na schzkách pracovní skupiny KP Obané s mentálním postižením. Opatení 2.3. Podprné programy - Od ervence 2006 probíhají v rámci akce ÚŽAS 4 kurzy, které budou pokraovat až do V roce 2007 probhly 2 pololetní kurzy Rozvoje pracovních dovedností, 2 pololetní kurzy Základy PC, prbžn probíhal Individuální podprný program. Kurz se zúastnilo 50 uživatel. V rámci podprných program probíhají tyto pololetní kurzy: o Rozvoj pracovních dovedností skupinový kurz, 2x týdn 1,5 hod. (15 uživatel). o Rozvoj pracovních dovedností individuální kurz, dle poteby uživatele (12 uživatel). o Základy práce s PC skupinový kurz, 1x týdn, 1,5 hod. (8 uživatel). o Spolupráce s APZ SPOLU Olomouc, Úadem práce Olomouc. Cíl 3. Opatení 3.1. Socioterapeutické innosti a celoživotní vzdlávání Socioterapeutické innosti - SPOLU Olomouc: nabízí lidem s mentálním postižením pravidelné 20

22 odpolední kurzy (plavání, výtvarný, Slovem básnikou, písnikou, Neználek, Tanení, sportovní, Drama ák), jednodenní i vícedenní akce. V 2007 se akcí zúastnilo 60 uživatel. - Obanské sdružení Jdeme autistm naproti Olomouc o.s. (dále jen JAN Olomouc o.s.) se zapojilo do naplování opatení, pestože se nepodílelo na jeho stanovování. Toto opatení bude JAN Olomouc o.s. naplováno prostednictvím programu Sociáln aktivizaní služby pro dti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. JAN Olomouc o.s. získalo v íjnu díky podpoe SmOl prostory se zvýhodnným pronájmem v KD Žerotín na ulici Slovenská 5 v Olomouci. JAN Olomouc o.s. obdrželo grant od NROS, sbírkového projektu: Pomozte dtem! Grant ve výši ,- K bude využit na realizování projektu Možnost volby (na období ). Z tchto prostedk bylo možné uhradit mzdu pro jednoho pracovníka na HPP. Od listopadu probíhají pravideln tyto aktivity: o pohybový kurz: 1 x týdn 1 hod. ( 9 uživatel ) o Individuální kurz: 10 x týdn 1,5 2 hod. ( 11 uživatel ) dít s poruchou autistického spektra se kurzu bu úastní individuáln nebo astji se svým zdravým sourozencem, pokud se kurzu úastní více dtí, snaží se JAN Olomouc o.s. o vytvoení menší skupinky dtí, aby se postižené dti vzájemn svými rituály nerušily a nevystavovaly tak stresovým situacím. Kurzy probíhají bhem celého dne. - Cílem výše uvedených aktivit je osobnostní rozvoj dítte, adaptace na nové prostedí a osoby a integrace postižených dtí do spolenosti. Opatení 3.2. Celoživotní vzdlávání - Toto opatení je naplováno probíhajícím kurzem Aktivního sociálního uení (ASU), který probíhá nepetržit od února Kurzy jsou pololetní, konají se 2x týdn od 8,00 do 14,00 hodin v prostorách SPOLU Olomouc a Domu dtí a mládeže Olomouc. Kurz je rozdlen na ást vzdlávací, dramaterapeutickou a obd. V souasné dob dochází do kurzu ASU 10 uživatel na každý kurz. Za rok 2007 se jej zúastnilo 20 uživatel. Cíl 4. Opatení 4.1. Podpora rodiny Informaní služby - Organizace zabývající se naplováním tohoto opatení poskytují svým klientm sociální poradenství. - Informace o programech SPOLU Olomouc jsou vyvšeny na nástnkách Agentury podporovaného zamstnávání SPOLU Olomouc, ÚP Olomouc, Univerzity Palackého Olomouc, Domu 21

23 dtí a mládeže Olomouc. - Obanské sdružení Jdeme autistm naproti Olomouc o.s. (dále jen JAN Olomouc o.s.) se v rámci naplování výše uvedeného opatení zúastnilo na podzim 2007 projektu Týden duševního zdraví, ve svých prostorách na ulici Slovenská 5 uspoádalo celkem 4 pednášky s tématikou: porucha autistického spektra; informace o diagnóze - setkání s odborníky, rodii; informace a zkušenosti s tradiními a alternativními postupy pi práci s dtmi s poruchou autistického spektra. Po celý rok probíhaly schzky svépomocné rodiovské skupinky dtí s poruchou autistického spektra. Bohužel se nepodailo vydat propaganí materiály obanského sdružení JAN Olomouc o.s., které mly informovat o diagnóze porucha autistického spektra, dále pak o službách, které pro takto postižené dti a peující rodie nabízí JAN - Olomouc o.s.. Souástí informaního letáku ml být také pehled kontaktních míst v Olomouckém kraji, kde rodie takto postižených dtí mohou vyhledat pomoc. O prostedky na propaganí materiály o poruše autistického spektra bylo žádáno na podzim 2007: Významné projekty Olomouckého kraje - grant nebyl pidlen. Dále sdružení JAN - Olomouc o.s. žádalo nadaci Precioza o pidlení finanních prostedk pro vytvoení informaního zázemí kanceláe JAN Olomouc o.s. ( finance na poíta + internet ) - grant nebyl pidlen. Opatení 4.2. Rozšíení kapacity služby osobní asistence - V roce 2007 se rozšíila kapacita služby na 30 uživatel. Služba byla finann zabezpeena. 22

24 E) OBANÉ DLOUHODOB DUŠEVN NEMOCNÍ Manažer pracovní skupiny: Mgr. Yvona Kubjátová Pehled definovaných cíl a opatení: Cíl 1. Opatení 1.1. Zízení speciálního denního centra Pamatováku pro osoby s Alzheimerovou chorobou Vytipování vhodných prostor k pronájmu pro zízení denního centra pro osoby s Alzheimerovou nemocí - Došlo k pronájmu prostor bývalé MŠ od Fakultní nemocnice Olomouc pro zízení denního centra pro osoby s Alzheimerovou nemocí. Opatení 1.2. Zajištní pípadných úprav prostor Opatení je závislé na získaných finanních prostedcích. Opatení 1.3. Zajištní odborné sociální a zdravotní pée Stav opatení: nenaplnno. Opatení je závislé na realizaci opatení 1.2. Opatení 1.4. Zajištní dobrovolník pro osobní asistence u osob nemocných Alzheimerovou chorobou - Maltézská pomoc, o.p.s. zajiš uje proškolování dobrovolník, kteí se vnují osobám nemocným Alzheimerovou chorobou. Opatení 1.5. Informovanost veejnosti - V rámci každoroní celostátní sbírky Pomeranový týden je veejnost informována prostednictvím propaganích materiál o existenci o.s. Pamatováek a jeho aktivitách. Cíl 2. Opatení 2.1. Zajištní bydlení pro osoby s dlouhodobým duševním onemocnním a služeb spojených s podporovaným bydlením Vyhledávání vhodného bydlení pro dlouhodob duševn nemocné obany - Charita Olomouc vstoupila v jednání se Správou nemovitostí Olomouc, a.s. o pevedení domu.p. 8 v ulici ezníkova, 23

25 Olomouc Hodolany na Charitu Olomouc za úelem zajištní vhodného podporovaného bydlení pro osoby dlouhodob duševn nemocné v tchto prostorách. Charita Olomouc získala bezplatný pronájem na dobu uritou do Opa tení 2.2. Podpora samostatného bydlení a zajištní asistenních služeb v pirozeném prostedí klienta v rámci podporovaného bydlení - Od msíce dubna 2007 o.s. Mana realizuje projekt s názvem Podpora samostatného bydlení ve spolupráci s eskou asociací student psychologie pi Katede psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc. Cílem spolupráce je rozšíení služby pro více duševn nemocných. V rámci projektu bude o.s. Mana poskytovat sociální podporu klientm (tj. odborné innosti jako sociáln právní poradenství, doprovod na úady apod.). eská asociace student psychologie zajistí a vyškolí dobrovolníky z ad student psychologie. Dobrovolníci budou zajiš ovat další podporu klienta v jeho pirozeném prostedí (nácvik sociálních dovedností, domácích prací, volnoasové aktivity). - Na realizaci tohoto opatení se spolupodílí také Dm Sv. Vincence Charity Olomouc, který pomáhá lidem s duševním onemocnním v olomouckém regionu žít co nejsamostatnji v bžných, tj. neústavních podmínkách a nalézt možnosti osobní realizace ve spolenosti. V roce 2007 využilo programu nácvik samostatného bydlení 8 uživatel, z toho 2 tento program dále využívají, 3 se vrátili ke své rodin a 3 uživatelé již zvládají samostatné bydlení v pronájmu. Nácvik samostatného bydlení je uživatelm poskytován v rámci sociáln aktivizaních služeb. Patí k sociáln terapeutickým innostem, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální zaleování osob. Cílem je co nejvtší sobstanost uživatel pi pozdjším samostatném bydlení. Nácvik samostatného bydlení trvá 6 msíc, v pípad odvodnné poteby ze strany uživatele lze program prodloužit o dalších 6 12 msíc. Bhem této doby je uživatel ubytován v prostorách Domu Sv. Vincence. Jedná se o típokojový podkrovní byt s kapacitou 6 osob. Své osobní cíle a dovednosti, které se chce uživatel nauit, si stanovuje sám ve spolupráci se sociálním pracovníkem pi tvorb individuálního rehabilitaního plánu. Nejastjší trénované dovednosti jsou vaení, praní, žehlení, úklid, pée o osobní hygienu, nákupy, finanní hospodaení, režim dne a využití volného asu. Charita Olomouc se ve svém Strategickém plánu zabývá možností realizace projektu Podpora samostatného bydlení od ledna Zatím probíhá pípravná fáze, po které bude následovat podání žádosti o dotaci na MPSV (záí 2008). 24

26 Cíl 3. Opatení 3.1. Zamstnávání Píprava podklad pro vznik nového zaízení chránných dílen pro osoby dlouhodob duševn nemocné Stav opatení: nenaplnno. - Vzhledem k finanní a personální náronosti a legislativní obtížnosti nelze zatím dané opatení pln realizovat. Opatení 3.2. Realizace služby podporované zamstnávání pro osoby s duševním onemocnním - V roce 2007 probíhal v Psychosociálním centru o.s. Mana Job klub, jehož realizace je v pímé návaznosti na požadavky uživatel. V rámci Job klubu je klientm nabízena pomoc a asistence pi hledání a udržení si práce, realizace jazykových kurz a PC kurz. Úastníkm Job klubu jsou poskytovány informace a rady teoretické i praktické a pedevším aktuální informace z oblasti trhu práce, zamstnání a zamstnávání. - Tento projekt má klientm pomoci: orientovat se na trhu práce, využít všechny zpsoby kontaktování pi hledání zamstnání, pipravit si osobní dokumentaci (životopis, žádost o zamstnání, motivaní dopis), nauit se správnému chování u pijímacího pohovoru, pipravit si odpovdi na otázky pi pijímacím pohovoru, získat dovednosti v mezilidské komunikaci, nauit se zvládat stres. - Pi zprostedkování pomoci pi hledání zamstnání se organizace zamuje jak na práce stálejšího charakteru, tak na možnosti pracovních pokus i krátkodobých brigád. V roce 2007 se podailo, aby 6 klient pracovalo déle než 6 msíc, 4 klienti pokraují v sníženém pracovním úvazku a celkem 12 klient Psychosociálního centra absolvovalo pracovní brigádu. 25

27 F) OBANÉ OHROŽENI DROGOU Manažer pracovní skupiny: PhDr. Jarmila Fritscherová Pehled definovaných cíl a opatení: Cíl 1. Opatení 1.1. Institucionální udržitelnost služeb Zalenní projekt primární protidrogové prevence do Programu prevence kriminality Partnerství na rok Projekty odpovídají potebám SWOT analýzy pracovní skupiny Obané ohroženi drogou a kriteriím, na základ kterých jsou projekty zaazovány do Programu prevence kriminality (primární prevence). - V zájmu snížení poptávky po drogách v populaci dtí a mládeže na území msta Olomouce se podailo i v roce 2007 zajistit realizaci 4 stžejních projekt primární protidrogové prevence a to: 1. Interaktivní zážitkové programy pro žáky 2.stupn základních škol, studenty stedních škol a odborných uiliš zpracovávající téma prevence drogové závislosti a prevence sociáln patologických jev (Sdružení D, o.s.) 2. Dtské denní centrum (P-centrum, o.s.) 3. P-centrum - programy primární prevence (P-centrum, o.s.) 4. Nízkoprahové zaízení KudyKam (Sdružení Podané ruce, o.s.) Opatení 1.2. Financování sekundární a terciární prevence v rámci veejné finanní podpory poskytované v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a v oblasti zdravotnických služeb je naplnno financování a tím i realizace níže uvedených projekt z oblasti sekundární a terciární prevence: o Ambulantní léba - poradenství a sociální služby pro uživatele drog (P-centrum, o.s.) o Doléovací program s chránným bydlením a ezbáskou dílnou (P-centrum, o.s.) o Kontaktní centrum Walhalla (Sdružení Podané ruce, o.s.) o Terénní programy Olomouc (Sdružení Podané ruce, o.s.) o Program práce s klienty v konfliktu se zákonem (Sdružení Podané ruce, o.s.) Opatení 1.3. Pravidelné tvrtletní setkávání zástupc zadavatele SmOl a poskytovatel sociálních služeb z oblasti Obané ohroženi drogou - Opatení je zásti nahrazeno jednáním Skupiny pro dohodu KP, ve které jsou zastoupeni zástupci SmOl i zástupci poskytovatel 26

28 sociálních služeb. Navíc se specifické záležitosti jednotlivých poskytovatel sociálních služeb z této oblasti eší individuáln, pípadn prostednictvím manažera pracovní skupiny KP Obané ohroženi drogou se zástupci statutárního msta Olomouc. Z tchto dvod považuje pracovní skupina KP toto opatení za splnné v tom smyslu, že se nahradilo operativním ešením vzniklých problém, nap. prodej budov, ve kterých sídlí o.s. P-centrum, Sdružení Podané ruce o.s. Cíl 2. Opatení 2.1. Rozšíení sít ambulantních služeb Otevení nových terapeutických skupin pro gamblery a pro problémové uživatelky drog-matky - Opatení je naplnno otevením tchto skupin v rámci poskytovaných služeb v o.s. P-centrum projektem Ambulantní léba a poradenství (v roce klientek) a v Kontaktním centru Olomouc o.s. Podané ruce projektem Ženské programy v kontaktním centru Walhalla (v roce klientek celkem, z toho 15 matek). - Obanské sdružení Sdružení Podané ruce poskytuje poradenství a individuální konzultace pro skupinu patologických hrá 2 dny v týdnu a obanské sdružení P-centrum v rámci projektu Ambulantní léba a poradenství poskytlo v roce 2007 službu 7 patologickým hrám. Opatení 2.2. Pedopsychiatrická ambulance pro závislé - V roce 2007 byla provedena analýza souasného stavu a výchozích podmínek ke zízení pedopsychiatrické ambulance pro závislé formou 2 setkání se zainteresovanými subjekty. Výsledek bude zejmý až v prbhu roku 2008, kdy dojde k oslovení zdravotních pojiš oven a stávajících odborník v rámci Fakultní nemocnice Olomouc. Cíl 3. Opatení 3.1. Veejné zdraví Vzdlávací program pro pracovníky, kteí nejsou primárn zameni na práci s cílovou skupinou osob ohrožených drogovou závislostí (pracovníci preventivn informaních skupin policie, sociální pracovníci MmOl, praktití lékai) - Vznikla poboka I.E.S. (Institut expertních služeb), která zajiš uje vzdlávací aktivity a která je pobokou Sdružení Podané ruce, o.s. Sídlo institutu je v Sokolské ulici. 41. Pracovní skupina KP se dohodla, že vzdlávací program zahrne do aktivit zmínného vzdlávacího stediska. V roce 2007 nebyla ze strany cílových 27

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!   #  $!!   %  & '!!   #  ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Komunitní plánování sociálních služeb msta Kostelec nad Orlicí a Kosteleckého regionu

Komunitní plánování sociálních služeb msta Kostelec nad Orlicí a Kosteleckého regionu Komunitní plánování sociálních služeb msta Kostelec nad Orlicí a Kosteleckého regionu 1 eská republika jako transformující se zem prochází adou zmn, které s sebou pinášejí rizika, na která je teba reagovat

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

!"# $%$$ &' ()* )+,- #$$ 3 +"#1"1#$$%

!# $%$$ &' ()* )+,- #$$ 3 +#11#$$% !"# $%$$ &' ()* )+,- #$$./012 3 +"#1"1#$$% Obsah: 1 1. Zaízení registrovaných služeb 2 2. Zabezpeení provozu 3 innosti v oblasti financování 3 innosti v oblasti hospodaení s energiemi 4 3. Naplování hlavních

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Prezentace neziskových organizací

Prezentace neziskových organizací Prezentace neziskových organizací CHARITA OSTRAVA CHARITA SV. ALEXANDRA Organizátor akce Advent plný andělů. Občanské sdružení Eko-info centrum (EICO) bylo založeno v říjnu 1999 s hlavními cíli v oblasti

Více