Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS"

Transkript

1 verze : 0102 exemplář : 6 strana : 1z 35 platí od : přílohy : 2 datum tisku : Oddělení klinické hematologie, pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Dělnická 24, Havířov-Město, tel , fax Název dokumentu Laboratorní příručka OKH NsP Havířov Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Dat. převzetí Podpis primář OKH MUDr. David Starostka 1 1 Vedoucí laboratoře OKH Mgr. Kateřina Chasáková 1 2 ved.laborantka OKH Bc. Vladimíra Sivá 1 3 manaţer kvality OKH Mgr. Petra Brzová 1 náměstek LP MUDr. Jaroslav Lux 1 4 náměstkyně OP Mgr. Renata Tydlačková 1 5 man.kvality NsP Havířov Lenka Obracajová 1 6 elektronickou cestou Primáři všech odděl. NsP Havířov elektronickou cestou Vrchní sestry všech oddělení NsP Tento dokument je duchovním majetkem OKH NsP v Havířově, p.o. Podléhá náleţitostem, které se týkají řízení dokumentace. Kopírování tohoto dokumentu je přípustné pouze se souhlasem primáře oddělení OKH. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS Schválil MUDr. David Starostka, primář OKH Dne :

2 Strana : 2 z 35 Kontroloval Bc.Vladimíra Sivá, ved.lab.okh Dne : Revize : Dne : A ÚVOD A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, obsahuje i pokyny a zásady správné přípravy před odběrem krve pro pacienty i pro provádějící oddělení. Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími poţadavky na podobné dokumenty. Doufáme, ţe v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Kolektiv pracovníků Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

3 Strana : 3 z 35 A-2 Obsah A - Úvod A - 1 Předmluva A - 2 Obsah A - 3 Úvod B - Informace o laboratoři B - 1 Identifikace laboratoře a důleţité údaje B - 2 Základní informace o laboratoři B - 3 Zaměření laboratoře B - 4 Úroveň a stav akreditace pracoviště B - 5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení B - 6 Spektrum nabízených sluţeb B - 7 Popis nabízených sluţeb C - Manuál pro odběry primárních vzorků C - 1 Základní informace C - 2 Poţadavkové listy (ţádanky) C - 3 Poţadavky na urgentní vyšetření C - 4 Ústní poţadavky na vyšetření C - 5 Pouţívaný odběrový systém C - 6 Příprava pacienta před vyšetřením C - 7 Identifikace pacienta na ţádance a označení vzorku C - 8 Odběr vzorku C - 9 Mnoţství vzorku C -10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C -11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky C -12 Informace k dopravě vzorků C -13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků. D - Preanalytické procesy v laboratoři D - 1 Příjem ţádanek a vzorků D - 2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků D - 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo ţádanky

4 Strana : 4 z 35 D - 4 Vyšetřování smluvními laboratořemi E - Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E - 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech E - 2 Informace o formách vydávání výsledků E - 3 Typy nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis E - 4 Vydávání výsledků přímo pacientům E - 5 Opakovaná a dodatečná vyšetření E - 6 Změny výsledků a nálezů E - 7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku E - 8 Konzultační činnost laboratoře E - 9 Způsob řešení stíţností E -10 Vydávání potřeb laboratoří PŘÍLOHY : F - Přehled laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří OKH F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsP Havířov F - 2 Seznam laboratorních vyšetření zprostředkovaných OKH NsP Havířov G Fyziologické meze Vydalo oddělení klinické hematologie NsP Havířov dne Následná revize :

5 Strana : 5 z 35 A-3 Úvod Táto laboratorní příručka je zpracována pracovníky Oddělení klinické hematologie NsP Havířov a jsou v ní informace týkající pouze laboratoře tohoto oddělení. B - INFORMACE O LABORATOŘI B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Název organizace NsP Havířov,p.o. telefon Identifikační údaje Typ organizace Statutární zástupce organizace IČO , DIČ - CZ příspěvková organizace Ing. Jan Ferenc Adresa Dělnická 1132/24, Havířov-Město Fax Název laboratoře Oddělení klinické hematologie telefon Adresa Umístění Okruh působnosti laboratoře Dělnická 1132/24, Havířov-Město budova nemocnice, 6.poschodí, 4.poschodí pro akutní i neakutní péči, včetně lůţkové, pro ambulantní zařízení, transfúzní sluţba

6 Strana : 6 z 35 Primář OKH a klinické laboratoře MUDr.David Starostka Zástupce primáře MUDr.Libuše Novosadová Lékařský garant MUDr.Peter Mikula Vedoucí laboratoře Mgr. Kateřina Chasáková Analytický garant Ing.Milan Drobek Vedoucí laborantka Bc.Vladimíra Sivá Provozní doba nepřetrţitá, speciální vyšetření jen během denní pracovní doby Příjem vzorků laboratoř 6.patro Krevní banka laboratoř 6.patro B-2 Základní informace o laboratoři Struktura a telefonní spojení ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE primář zástupce primáře vedoucí laborant Llékaři, vedoucí laboratoře VŠ nelékaři Laboratoře na 6. poschodí laboratoř hematologie - pohotovostní sluţba laboratoř hemokoagulace krevní banka Laboratoře na 4. poschodí laboratoř průtokové cytometrie laboratoř sérologická laboratoř mikroskopická Hematologická ambulance 3.poschodí lékaři ,499 sestry stacionář

7 Strana : 7 z 35 B-3 Zaměření laboratoře Oddělení klinické hematologie je samostatnou součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Laboratoř OKH provádí jak základní, tak i specializovaná hematologická vyšetření pro potřeby vlastní ambulance, odborných ambulancí i lůţkových oddělení NsP Havířov, praktických i odborných lékařů spádové oblasti a v některých speciálních případech i pro jiná zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji. Mezi aktivity laboratoře OKH patří také činnost krevního skladu. Zprostředkovává rovněţ prostřednictvím vlastní hematologické ambulance odběry pro některá genetická vyšetření a odběry autologních transfúzních přípravků. B-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště, kontrola kvality Laboratoř OKH NsP Havířov se začala systematicky zabývat řízením kvality v roce Tento trend byl potvrzen ţádostí o registraci mezi laboratoře, které aktivně přistupují k zvyšování kvality své činnosti a připravují se tak na akreditaci podle norem ISO. Naše laboratoř splňuje podmínky registrace a je zaregistrována v registru NASKL garantovaném Českou lékařskou společností JEP a od drţitelem osvědčení pro odbornost 818 Laboratoř hematologická. Laboratoř je nedílnou součásti oddělení klinické hematologie, které je akreditováno pro specializační vzdělávání v oboru hematologie a transfúzního lékařství jako pracoviště I.typu (základní) pro dospělé a děti. V roce 2008 byl OKH přiznán statut regionálního centra s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Laboratoř OKH NsP Havířov realizuje pravidelně interní kontrolu kvality dle vnitřních předpisů a v laboratoři jsou k dispozici nejistoty pro jednotlivá vyšetření. Laboratoř OKH NsP Havířov se průběţně účastní externího hodnocení kvality a má k disposici následující doklady ČHS ČLS J.E.P. a NKRL pro hematologii : - CERTIFIKÁT KO pro: Leukocyty, Erytrocyty, Hemoglobin, Hematokrit, MCV, Trombocyty, RDW. Platnost do CERTIFIKÁT Hemokoagulace pro : APTT poměr, Fibrinogen, Tromboplast.test INR,Tromboplast. Test-ratio. Platnost do CERTIFIKÁT Imunohematologie základní pro: AB0 skupina, Rh(D) antigen (dárce), Rh(D) antigen (příjemce), Přímý Coombusův test,screening protilátek (dárce), Screening protilátek (příjemce), Screening protilátek (těhotná). Platnost do OSVĚDČENÍ O ÚČASTI KO pro : Leukocyty, Erytrocyty, Hemoglobin, Hematokrit, MCV, Trombocyty. Platnost do OSVĚDČENÍ O ÚČASTI Imunofenotypizace pro : CD3+ T lymfocyty, CD4+ T lymfocyty, CD8+ T lymfocyty, B lymfocyty, NK buňky, Lymphosum. Platnost do :

8 Strana : 8 z 35 - OSVĚDČENÍ O ÚČASTI Hemokoagulace pro : APTT poměr, Fibrinogen, Tromboplast. test INR, Antitrombin, Tromboplast. Test-ratio. Platnost do OSVĚDČENÍ O ÚČASTI D Dimery. Platnost do OSVĚDČENÍ O ÚČASTI Imunohematologie základní pro: AB0 skupina, Rh(D) antigen (dárce), Rh(D) antigen (příjemce), Přímý Coombusův test,screening protilátek (dárce), Screening protilátek (příjemce), Screening protilátek (těhotná). Platnost do OSVĚDČENÍ O ÚČASTI Hodnocení nátěru periferní krve. Platnost do ÚČAST CERTIFIKÁT Správné diagnostiky V EXTERNÍM HODNOCENÍ KVALITYv externím hodnocení kvality pro: sérologii syfilis, sérologii HBsAg a HIV. Termín účastiplatnost do: OSVĚDČENÍ O ÚČASTI Stanovení retikulocytů na hematologickém analyzátoru. Platnost do OSVĚDČENÍ O ÚČASTI A VÝSLEDKOVÝ LIST HEMOKOAGULACE SPECIÁLNÍ. Platnost do OSVĚDČENÍ O ÚČASTI - Postanalytická fáze hematologie. Platnost do B-5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Nemocnice Havířov poskytuje akutní lůţkovou, neakutní lůţkovou i ambulantní zdravotní péči. Laboratoř OKH zajišťuje pro tyto sluţby nepřetrţitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních (statimových), rutinních a specializovaných vyšetření. Organizačně je oddělení členěno na část ambulantní a laboratorní s mnohými formálními i neformálními vazbami. Laboratorní pracoviště jsou dislokována následovně: Centrální laboratoře 6.p. Základní hematologická laboratoř : Zajišťuje centrální příjem všech hematologických vzorků podle stanovených harmonogramů, jejich evidenci, přípravu, zpracování a vydání výsledků. Provádějí se zde základní rutinní hematologická vyšetření včetně statimových. V mimopracovní době je zde činnost zajišťována pohotovostní sluţbou. Je vybavena automatickým krevním analyzátorem SYSMEX XT 2000i pro rutinní provoz, pohotovostním krevním analyzátorem SYSMEX XS 1000i, mikroskopy, příslušnou výpočetní, vyhodnocovací a chladící technikou. Hemokoagulační laboratoř : Zajišťuje základní a speciální hemokoagulační vyšetření. Je vybavena hemokoagulačními analyzátory Compact a Compact CT od firmy STAGO, agregometrem APACT 4, speciálními odstředivkami, PC a potřebnou drobnou laboratorní technikou.

9 Strana : 9 z 35 Krevní sklad: Je relativně samostatné pracoviště zabezpečující příjem, výdej a skladování krevních derivátů a předtransfúzní vyšetření transfúzních přípravků. Je vybaven chladícími a mrazícími boxy, rozmrazovacím zařízením, potřebnou laboratorní a evidenční technikou. Speciální laboratoře 4.p. Laboratoř průtokové cytometrie: Je vybavena průtokovým cytometrem BD Facs Canto II, lyzačním zařízením pro přípravu vzorků, výpočetní a tiskovou technikou. Provádí se zde speciální vyšetření krve, kostní dřeně, punktátů, uzlin apod. Mikroskopický sálek: Je vybaven kvalitní mikroskopickou a vyhodnocovací technikou (OLYMPUS, CARL ZEISS JENA ). Slouţí k cytologické a cytochemické analýze. Virologická laboratoř : Zde se provádí vyšetřování infekčních markerů. Laboratoř má k disposici promývačku SANOFI - Pasteur, fotometr Opsys MR, tiskárnu, termostat a lednici. V rámci OKH je laboratoř řízena primářem oddělení, jemuţ je podřízen vedoucí lékař laboratoře. Organizovat činnost laborantek a materiální zabezpečení provozu oddělení je náplní vedoucí laborantky. Na oddělení pracují tři lékaři se specializovanou způsobilosti v oboru HaTL, kteří se při částečném laboratorním úvazku zaměřují především na interpretace a odborné komentování výsledků, případně zajišťováním některých speciálních vyšetření a zajišťují odbornou garanci laboratoře. Speciální vyšetření a řízení kvality je svěřeno 3 VŠ nelékařům (jeden 2 s atestací a specializovanou způsobilostí registrací sam.odb.způsobilosti). Laboratorní provoz včetně pohotovostních sluţeb dále zajišťuje 9 kvalifikovaných zdravotních laborantek (všechny registrované a 4 se specializační atestacíspecializovanou způsobilostí). Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány hlavně potřebami vlastní ambulance a pracovišť nemocnice Havířov. Významně je ale také ovlivněna okolními velkými zdravotnickými zařízeními: NsP Karviná-Ráj, FN Ostrava, NsP Třinec, KHN Karviná, NsP Orlová, NsP Bohumín, NsP Frýdek-Místek a KC Frýdek-Místek. B-6 Spektrum nabízených služeb

10 Strana : 10 z 35 OKH Nemocnice Havířov poskytuje: základní hematologická a koagulační vyšetření krve, specializovaná hematologická a koagulační vyšetření krve, sluţby krevní banky, včetně moţnosti autotransfúze, odběry a vyšetření kostní dřeně, vyšetření na průtokovém cytometru (krev, dřeň, uzlina, výpotek ), vyšetření infekčních markerů (HIV, HBsAg, syfilis), konzultační sluţby v oblasti klinické hematologie, péči o pacienty v ambulanci OKH. Podrobnější informace o jednotlivých vyšetřeních viz kapitola F. Na základě smluv s externími odbornými laboratořemi jsou zajišťována další specializovaná cytogenetická, molekulárně genetická a jiná speciální vyšetření. LP D-4 Vyšetřování smluvními laboratořemi Oddělení poskytuje praktické výukové sluţby v předatesteční přípravě lékařům a ostatním VŠ v oboru hematologie. Oddělení se aktivně podílí na výzkumných a vývojových programech : aktivity České myelomové skupiny ( CMG), aktivity Kooperativní lymfomové skupiny ČR (KLS), STUDIE YM 150 B-7 Popis nabízených služeb Laboratoř OKH zajišťuje své sluţby v následujících reţimech : rutinní provoz statimový provoz pohotovostní sluţba Jejich rozsah a charakter je uveden v tabulce LP F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsP Havířov. Mimo uvedené základní rutinní vyšetření jsou laboratorní části OKH prováděna ještě speciální vyšetření a funkční testy : cytologická a cytochemická vyšetření specializované hemokoagulační vyšetření imunofenotypizace buněk průtokovou cytometrií vyšetření těhotných pro prenatální poradny ( krevní skupina, screening nepravidelných protilátek, markery některých infekčních onemocnění ) činnost krevní banky ( předtransfúzní vyšetření )

11 Strana : 11 z 35 B-7.1 Statimová vyšetření Část vyšetření spadající mezi základní a specializovaná hematologická a koagulační vyšetření je dostupná v akutním ( statimovém ) reţimu i v době rutinního provozu. Informace o akutních (statimových) vyšetřeních jsou uvedeny v tabulce kapitoly F 1. Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá 24 hodin denně. Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat sluţbě OKH osobně (zvonek na příjmovém okénku)! Akutní vyšetření mají přednost před vyšetřováním ostatních materiálů. Jsou určena pro závaţné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na ţádankách musí být zřetelně vyznačen poţadavek STATIM, ţádanky musí splňovat všechny běţné poţadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení,podpis odebírající sestry, korektně vypsané jednotlivé poţadavky, kontakt pro nahlášení výsledků) a musí být podepsány ordinujícím lékařem. Neoprávněné akutní poţadavky a poţadavky nesplňující dohodnutá pravidla spolupráce se evidují a řeší s příslušným nadřízeným ordinujícího lékaře. Patologické výsledky statimových vyšetření překračující kritické hodnoty se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Do LIS se zaznamenává, komu a kdy byl výsledek ohlášen. Způsob ordinování statimových poţadavků viz LP C-3 Poţadavky na urgentní vyšetření B-7.2 Popis nabízených služeb - Speciální vyšetření, diagnostické postupy a služby OKH Specializovaná koagulační vyšetření Paleta vyšetření trombofilních markerů zahrnuje: Antitrombin, D-dimery ( jsou součástí rutinních koagulačních vyšetření ), faktory VIII a XII, APC rezistenci, protein C, protein S, plazminogen, testy na lupus antikoagulans ( kaolínový test, LCA,, drvvt, LA HEX). Další specializovaná vyšetření: faktory II,V, VII, IX, X, XI, von Willebrandův faktor ( stano-

12 Strana : 12 z 35 vení antigenu i aktivity kofaktoru ristocetinu), korekční testy normální plasmou, stanovení anti Xa aktivity nízkomolekulárního i nefrakcionovaného heparinu, agregace trombocytů po ADP, ristocetinu, CPG a kyselině arachidonové.. Vyšetření na průtokovém cytometru Stanovení základních lymfocytárních populací ( T- lymfocyty, B-lymfocyty, CD4 a CD8 subpopulace T-lymfocytů, NK buňky) a stanovení lehkých řetězců povrchových imunoglobulínů kappa a lambda. Stanovení imunofenotypu hematologických malignit( lymfoproliferace vč. mnohočetného myelomu, akutní leukémie, myelodysplastický syndrom ). Imunofenotypizační diagnostika paroxysmální noční hemoglobinurie. Vyšetřovaným materiálem jsou vzorky periferní krve, kostní dřeně, lymfatických uzlin, výpotky a cerebrospinální likvor. Serologie luesviróz Vyšetření infekčních markerů : HIV-1, HIV-2, HBsAg, VDRL a TPHA B-7.3 Popis nabízených služeb KREVNÍ BANKA V rámci účelné hemoterapie zabezpečuje krevní banka oddělení klinické hematologie nnákup, skladování a distribuci transfusních přípravků a krevních derivátů v Nemocnici s poliklinikou Havířov. Prováděná vyšetření : stanovení krevní skupiny předtransfúzní vyšetření přímý a nepřímý Coombsův test a screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek vyšetření krevní skupiny + přímý Coombsův test u novorozenců vyšetření těhotných pro prenatální poradny ( krevní skupina, screening nepravidelných protilátek, markery některých infekčních onemocnění )

13 Strana : 13 z 35 V roce 2008 bylo SÚKL prodlouţeno povolení k provádění autologních krevních oodběrů vč. nákupu, skladování a výdeje krevních derivátů, identifikační kód ZTS: C Hlavními dodavateli krve a krevních derivátů pro NsP Havířov je HTO NsP Karviná Ráj, Krevní centrum FN Ostrava Poruba a Krevní centrum Frýdek Místek. Podrobné imunohematologické vyšetření včetně vyšetření antileukocytárních a antithrombocytárních protilátek zajišťuje pro NsP Havířov Krevní centrum Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě. C- MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ C-1 Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz LP F-1 Přehled laboratorních vyšetření poskytovaných OKH NsP Havířov Vyplnění poţadavkového listu a identifikace primárního vzorku viz LP C-7 Identifikace pac. na ţádance a označení vzorku Typ primárního vzorku a mnoţství, které se má odebrat viz LP C-9 Mnoţství vzorku Instrukce týkající se časových limitů pro poţadování dodatečných analýz viz LP E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření. Další dokumenty kapitoly LP C: LP C-2 Poţadavkové listy (ţádanky) LP C-3 Poţadavky na urgentní vyšetření LP C-4 Ústní poţadavky na vyšetření LP C-5 Pouţívaný odběrový systém LP C-6 Příprava pacienta před vyšetření LP C-7 Identifikace pacienta na ţádance a označení vzorku LP C-8 Odběr vzorku LP C-9 Mnoţství vzorku LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita LP C-11 Základní informace k bezpečnosti LP C-12 Informace k dopravě vzorků LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků

14 Strana : 14 z 35 C-2 Požadavkové listy (žádanky) Základní identifikační znaky poţadované a povinně uváděné na poţadavkovém listu (ţádance): kód pojišťovny pojištěnce ( pacienta ) číslo pojištěnce - pacienta ( rodné číslo, číslo pojistky u cizinců ) příjmení, jméno a tituly pacienta základní a další diagnózy pacienta u vyšetření agregace trombocytů a koagulace je nutno uvádět typ antiagregační a antikoagulační léčby věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce datum a čas odběru ( datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí ţádanky ) identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje : ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost, nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části ţádanky) kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení urgentnost dodání urgentnost dodání ( statim ) identifikace osoby provádějící odběr ( čitelné jméno a podpis ) poţadovaná vyšetření ( vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům ) Identifikace novorozence Na ţádance pro vyšetření novorozenců musí být uvedeno jeho jméno, příjmení a minimálně počátek rodného čísla, případně označení A, B u dvojčat. Laboratorní informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uloţené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo. Nepovinné (fakultativní) údaje: Lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření, popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např.: s manţetou - bez manţety, vleţe - vsedě, s blíţe specifikovanou zátěţí atd.), datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře (doporučený údaj) a další informace. V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně.

15 Strana : 15 z 35 Laboratoř: nesmí přijmout ţádanku ambulantního pacienta s razítkem lůţkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Současně upozorňujeme, ţe není přípustné uţívat pro hospitalizované pacienty ţádanky s razítkem ambulance. nesmí přijmout ţádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně tedy poţadavek na vyšetření dítěte od lékaře nepediatra - můţe být přijat pouze tehdy, kdyţ je věk dítěte nad 10 let. nesmí přijmout ţádanku pro muţe s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie). Postup při odmítnutí vzorku - viz LP D-2 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Postup při nesprávné identifikaci viz LP D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku, nebo ţádanky C-3 Požadavky na vyšetření STATIM Obecné pokyny 1. Indikace urgentního vyšetření je omezena jen na určité případy. V lůţkových zařízeních u nemocných : právě přijatých v těţkém stavu u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče) před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyţadují neodkladné hematologické vyšetření.

16 Strana : 16 z 35 v ambulantní sloţce u nemocných v závaţném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní sluţbě, a to tehdy, kdyţ by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závaţný hematologický nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení. 2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací na oddělení klinické hematologie neprodleně po odběru. 3. Po přejímce materiálu a ţádanky pověřený pracovník oddělení klinické hematologie neprodleně provede analýzu. Výsledky urgentních vyšetření se odesílají po síti NIS. Telefonicky se hlásí výsledky výrazně patologické, překračující stanovené kritické hodnoty. 4. Zkumavku s krví a ţádanku s poţadavkem na kříţový pokus předá sestra osobně laborantce. Poţadavky na předoperační přípravu transfuzí musí být den předem uvedeny v operačním programu a vzorky na kříţové testy musejí být doručeny do laboratoře v den operace do 7:00 hod. Aplikace na OKH OKH bude za statim vyšetření v době rutinního provozu (7:00 15:30) povaţovat pouze ordinace splňující výše uvedené klinické a administrativní poţadavky. Všechny vzorky doručené v době pohotovostní sluţby a v sobotu a neděli jsou vzhledem ke statimovému reţimu laboratoře automaticky povaţovány za statim. Rozsah statimových vyšetření je uveden v dokumentu LP B-7 Popis nabízených sluţeb. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním moţnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se poţadování vyšetření statim nesmí zneuţívat. Ve všedních dnech OKH vţdy přednostně provádí vyšetření nemocných na ARO a JIP, kteří jsou ve stabilizovaném stavu kontrolováni pravidelnými ranními odběry. C- 4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, či sestrou, provádět vyšetření za dodrţení těchto pravidel: dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečný poţadavkový list (ţádanka) musí být vţdy po telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře. dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale budou provedena aţ po doručení dodatečného poţadavkového listu do laboratoře.

17 Strana : 17 z 35 dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. Viz kap.f-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři NsP Havířov. Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. C-5 Používaný odběrový systém F-SARSTEDT Srážlivá žilní krev TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka se separačními granulemi (Sarstedt bílý uzávěr, 7,5 ml nebo 5,5 ml) PŘÍKLAD POUŢITÍ - Krevní skupina u těhotných z gyn. ambulancí - Screening protilátek u těhotných - Virologická vyšetření HIV,HBsAg, sscreening syfilis TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU PŘÍKLAD POUŢITÍ

18 Strana : 18 z 35 Nesrážlivá žilní krev (EDTA) Plastová zkumavka + kalium EDTA (Sarstedt - červený uzávěr) - Krevní skupina - Zkouška kompatibility (kříţový pokus) - Krevní obraz - Diferenciální rozpočet leukocytů - Retikulocyty - Průtoková cytometrie (imunofenotypizace) Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 9 ) Nesrážlivá žilní krev pro získání plazmy (heparin litný) Plastová zkumavka s citrátem (1 : 9) (Sarstedt zelený uzávěr, 2,9 ml) Plastová zkumavka s heparinem litným (Sarstedt - oranţový uzávěr, 2,7 ml nebo 1,2 ml) - PT (Quickův test) - fibrinogen - APTT - TT (trombinový test) - AT (antitrombin) - anti Xa aktivita LMWH - D-dimery - APC rezistenci - protein C - Faktorry II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII - protein S - Plazminogen - Lupus antikoagulans - anti Xa aktivita UFH - agregace trombocytů - vwf - Osmotická rezistence erytrocytů Je moţné vyšetřit i vzorky odebrané do jiného odběrového systému, za předpokladu standardních podmínek odběru stanovených výrobcem daného odběrového materiálu a v souladu s podmínkami odběru stanovenými v této Laboratorní příručce.. C-6 Příprava pacienta před vyšetřením Základní pokyny pro pacienty

19 Strana : 19 z 35 Odběr nalačno - Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. - Pacient je poučen, ţe odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. - Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. - Ráno před odběrem nemá trpět ţízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l neslazeného čaje (vody). Odběr STATIM Odběry lze provádět kdykoli dle potřeby. Odběr na agregaci trombocytů Pacient musí před odběrem přesně dodrţet medikaci určenou lékařem. Pokud ji z nějakého důvodu nedodrţí, případně si např. z důvodu bolesti, vezme lék, který nebyl předepsán lékařem, je nutné, aby toto před odběrem nahlásil. Rovněţ je pro kvalitu tohoto náročného vyšetření velmi důleţité stravovat se před odběrem běţným způsobem a 3 dny před samotným odběrem vynechat ryby, česnek, víno a kofein. Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi - fyzická zátěţ Asi hodin před odběrem krve je vhodné zachovat zavedenou kaţdodenní fyzickou aktivitu, není vhodné provádět nárazově vysokou fyzickou aktivitu ve smyslu silové či vytrvalostní zátěţe. - dieta Potrava můţe způsobit změnu koncentrací jednotlivých laboratorních analytů. Aby se zabránilo chybám v interpretaci, doporučuje se lačnění v délce hodin, lačnění delší neţ 12 hodin je nevhodné, kratší je nedostatečné. - dehydratace Dehydratace můţe zhoršit, případně i znemoţnit vlastní odběr, navíc výsledky laboratorních odběrů mohou být výrazně zkresleny. Je nutné, aby pacient před odběrem dodrţoval dostatečný pitný reţim, není však vhodné podávat slazené tekutiny. - fyziologické stavy Gravidita, šestinedělí během gravidity a šestinedělí dochází ke změnám hemokoagulačních poměrů, proto mohou být některé laboratorní odběry ovlivněny zejména protein S, FVIII, vwf.

20 Strana : 20 z 35 - vliv léků Léky mají mimořádný vliv na laboratorní výsledky, nutno přesně specifikovat typ odběru a dle toho, po domluvě s lékařem eventuálně vyloučit na určitou dobu lék, který konkrétní laboratorní nález můţe ovlivnit. Kumariny: s výjimkou sledování léčby se doporučuje provést odběry 6 8 týdnů po vysazení léčby, jedná se o odběry protein C, protein S, lupus antikoagulans, všechny K- dependentní faktory : FII, FV, FVII, FIX, FX. Pokud je potřeba odběr výše uvedených vyšetření i při kumarinech, je tento postup moţný pouze po konzultaci s hematologem. Hormonální antikoncepce, hormonální léčba: doporučuje se provést odběry 6 8 týdnů po vysazení léčby, zejména se jedná o odběry proteinu C, proteinu S, lupus antikoagulans, FVIII, vwf. UFH, nefrakciované hepariny: doporučuje se poslední aplikace minimálně 12 hodin před odběry, zejména při odběru lupus antikoagulans. LMWH, nízkomolekulární hepariny: při odběrech za účelem monitorace léčby LMWH anti Xa aktivita se odběr provádí 3 hodiny od poslední aplikace - netýká se kontinuálního podávání LMWH, aplikace heparinů ovlivňuje například i stanovení hladiny antitrombinu, na ţádance je nutné vţdy léčbu uvádět. C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Vzorky pacientů určené k analýze bez kompletní identifikace pacienta laboratoř nepřijme s výjimkou instrukcí popsaných v OKH-PI 004 Vyšetření vzorku při neshodě identifikačních údajů na odběrové zkumavce a ţádance. Po kontrole přijatého materiálu a poţadavkového listu jsou identifikační znaky pacienta z poţadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému, zadanému vzorku je přiřazeno laboratorní číslo. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na ţádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu. Alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) jsou ihned po zadání poţadavků přepipetovány do předem označených zkumavek (příjmení, datum, poţadované vyšetřeníštítek s čárovým kódem). Popis ţádanky a práce se ţádankou je předmětem odstavce Požadavkové listy (žádanky). viz LP C-2 Poţadavkové listy (ţádanky) C-8 Odběr vzorku

21 Strana : 21 z 35 Stručné pokyny k odběru vzorků Odběr žilní krve Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při pouţití vakuových systémů se vloţí vhodná jehla do drţáku, palcem ve vzdálenosti 2 aţ 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha ţíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu drţáku před venepunkcí, protoţe by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisráţlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do ţilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisráţlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti aţ desetinásobným šetrným převrácením. Systém Sarstedt lze pouţít klasickým způsobem s vyuţitím pístu stříkačky i jako vakuový systém. Doporučené pořadí sériových odběrů z jednoho vpichu: - zkumavka pro hemokultury - zkumavky bez přísad - zkumavky pro hemokoagulaci(nikdy jako první odběr) - ostatní zkumavky s přísadami Odběr kapilární krve První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloţí roztěrové sklíčko a provedeme krevní nátěr na podloţní sklíčko. Nátěry se provádějí jako součást vyšetření kostní dřeně.

22 Strana : 22 z 35 C-9 Množství vzorku Doporučené mnoţství plné krve při primárním odběru Krevní banka Prenatální vyšetření Cytometrie Hematologie Hemokoagulace rutinní,speciální Trombofilní markery Agregace trombocytů Likvor Dialyzát 7,5 ml EDTA krve 5-10 ml sráţlivé nebo nesráţlivé krve 2 aţ 3 ml EDTA krve,dle odběrového systému 2 aţ 3 ml EDTA krve,dle odběrového systému 2,9 ml citrátové krve nutné dodrţení poměru krve a citrátu, počet zkumavek záleţí na rozsahu vyšetřovaných poloţek. 7 zkumavek po 2,9 ml citrátové krve, nebo 4 zkumavky po 5 ml citrátové krve+2 zkumavky po 2,9 ml citrátové krve. Nutné dodrţet poměr krve a citrátu 4 zkumavky po 2,9 ml citrátové krve Nutné dodrţet poměr krve a citrátu 2 ml 2 ml Mnoţství krve pro metody prováděné z nesráţlivé krve se řídí nutností dodrţení poměru krve a protisráţlivého činidla. Při pouţití vakuových systémů je správný objem zajištěn ( za předpokladu správného provedení odběru). Při odběru pístovým způsobem je nutné dodrţet pokyn výrobce o mnoţství vzorku - na zkumavce je vyznačená ryska, po kterou má být krev odebrána. Při odběrech pro koagulační vyšetření je poměr krve a citrátu nutné striktně dodrţovat. Vzorky s nesprávným mnoţstvím krve nebudou vyšetřeny. Moţné zkreslení výsledků. Pro novorozence a velmi malé děti lze pouţít speciální odběrové zkumavky,které jsou přizpůsobené menšímu objemu krve. C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrţeny časové limity pro stabilitu analytů. Odebraný biologický materiál je uloţen v uzavíratelných plastových nádobách, kaţdá ambulance má svou transportní nádobu. Na centrálním pracovištipříjmu OKH se dovezený materiál třídí tak, aby odběry určené pro konkrétní laboratoř a transfúzní odděleníkrevní banku byly ihned odneseny na místo

23 Strana : 23 z 35 určení. Materiál pro hematologická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další zpracování. Další informace k přepravě vzorků viz LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků. Transport primárních vzorků do laboratoře z lůţkových oddělení Transport primárních vzorků z lůţkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama. Materiál je transportován v omyvatelných, uzavřených nádobách.veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře (vojáci civilní sluţby, sanitářky). Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz LP F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsP Havířov. C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaţeny ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické poţadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: kaţdý vzorek krve je nutné povaţovat za potencionálně infekční, ţádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku, vzorky od pacientů se závaţným infekčním onemocněním je vhodné viditelně označit nápisem : CAVE. vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloţeny do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.

24 Strana : 24 z 35 C-12 Informace k dopravě vzorků Zkumavky s materiálem musejí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. U citlivých analýz je nutné dodrţet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku na OKH. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vloţka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě). Podrobné informace ke kaţdému analytu v dokumentech LP F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsP Havířov, LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita, LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků. C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace obvodních lékařů v Havířově ve všedních dnech.na pracoviště OKH je dopraven biologický materiál předaný v těchto ordinacích. Materiál je roztříděn podle typu vyšetření a předán jednotlivým úsekům ke zpracování. Krevní obrazy, krevní skupiny a koagulační vyšetření jsou zpracována bezprostředně po doručení. Vzorky prenatální poradny se zpracovávají v určený den, daný provozem laboratoře. Svoz zajišťuje i dovoz vzorků průtokové cytometrie z Opavy, Frýdku-Místku a Krnova dle vyţádání hematologa.vyšetření se domlouvá telefonicky. Svoz materiálu z obvodních ambulancí Svoz zajišťuje řidič NsP Havířov dle vypracovaných pravidelných tras. Od 7.00 do 9,00 probíhá svoz materiálu z obvodních ordinací. Materiál je po odebrání v ambulanci vloţen odděleně se ţádankami do termoboxu. Řidič si kaţdé ráno pře svozem vyzvedne termobox v OKH laboratoři. Do 9.00 hod je materiál doručen do laboratoře OKH. Po doručení je materiál hned kontrolován a tříděn. Vlastní organizaci svozu lze konzultovat na tel.: vedoucí laborantka nebo : tel dokumentační pracovnice laboratoře.

25 Strana : 25 z 35 D - PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI D-1 Příjem ţádanek a vzorků Příjem rutinních vzorků probíhá od 7,00 do 14,00 hod., tento materiál je vyšetřen téhoţ dne do 15,00 hod., nebo v případě speciálních vyšetření v termínech specifikovaných dále v Laboratorní příručce OKH. Materiál na vyšetření v reţimu STATIM je přijímán nepřetrţitě 24 hod. denně. Statimová vyšetření, u kterých nehrozí nebezpečí z prodlení, jsou v rámci NsP sdruţována do statimových cyklů v 7.00, 11.00, 14.00, a hod. Pracovníci při příjmu kontrolují u přebíraných ţádanek a vzorků: Mnoţství vzorku ( tolerance +- 10% předepsaného objemu ) Kvalitu vzorku ( zda není sraţený apod. ) Neporušenost obalu vzorku Identifikovatelnost Kompletnost ţádanky a poţadavky na vyšetření Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří jméno, příjmení a číslo pojištěnce (rodné číslo pacienta). Požadavkový list ( žádanka ) Na ţádance musí být uvedeny následující údaje: Číslo pojištěnce ( rodné číslo ) Příjmení a jméno pacienta Poţadavek na vyšetření Poţadavek na typ zpracování: běţné, statimové, vitální indikace Kód zdravotní pojišťovny, kde byl pacient pojištěn v době odběru Odesílající pracoviště a jeho číselný kód Kontakt na odesílající pracoviště ( telefon, adresa ) IČP odesílajícího lékaře Podpis odebírající sestry Razítko a podpis lékaře Základní, případně související diagnózy Příslušné klinické informace o pacientovi a jeho léčbě ( zejména antikoagulační nebo jiná léčba ovlivňující hemostázu nebo jinak interferující) Datum a čas odběru Biologický materiál s pozitivitou HIV nebo HBsAg je vhodné viditelně na ţádance označit nápisem CAVE

26 Strana : 26 z 35 Identifikace primárního vzorku Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně jméno, příjmení a rok narození pacientačíslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji můţe přijmout za předpokladu, ţe je jednoznačně připojena k ţádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). V případě poţadavku na vyšetření krevní skupiny nebo zkoušky kompatibility, nelze přijmout materiál s nekompletní identifikací pacienta tj. s chybějícím číslem pojištěnce a údajem o odebírajícím pracovníkovi. Výjimku tvoří nemocní, u nichţ není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichţ jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. Identifikace novorozence K vyšetření pupečníkové krve novorozence (krevní skupina + Rh, Coombs přímý, BWR ) mohou být uvedeny na ţádance i na zkumavce identifikační údaje matky. Ţádanka i zkumavka musí ale obsahovat jméno a příjmení dítěte a počátek rodného čísla. Pro ostatní vyšetření (KO, koagulace) musí být zkumavky označeny jménem a příjmením dítěte. Laboratorní informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uloţené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo. D-2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo poţadavkového listu v laboratoři

27 Strana : 27 z 35 Odmítne se : ţádankau s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není moţné je doplnit na základě dotazu pacienta a/nebo obsahuje poţadavek (poţadavky) na vyšetření, která laboratoř OKH neprovádí ani nezajišťuje (viz informace o vyšetřeních, která laboratoř neprovádí - smluvní laboratoře) ţádanka u s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů poţadavek na doplnění vyšetření, pokud není dodatečně dodána ţádanka obsahující poţadovaná (doplněná) vyšetření, viz LP C-4 Ústní poţadavky na vyšetření ţádankau nebo odběrováou nádobau znečištěnou biologickým materiálem, nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se povaţuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu, viz LP C-2 Poţadavkové listy (ţádanky) a LP D-01 Příjem ţádanek a vzorků nádobau s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi viz LP F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsP Havířov. neoznačenáou nádobau s biologickým materiálem, biologický materiál bez ţádanky. D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Vyšetření vzorku při neshodě identifikačních údajů na odběrové zkumavce a ţádance. V případě neshody identifikačních údajů pacienta na odběrové zkumavce a ţádance v reţimu rutinních analýz se vyšetření takového vzorku neprovádí, a to ani na výslovnou ţádost ošetřujícího lékaře. O události je proveden laborantkou, která neshodu řeší, záznam na předepsaném formuláři, který je následně uloţen na příjmu rutinní hematologické laboratoře. Ţadatel vyšetření obdrţí kopii vyplněného formuláře a je telefonicky ţádán o nový vzorek a ţádanku (odeslání formuláře a telefonickou výzvu zajišťuje laborantka, která neshodu řeší).

28 Strana : 28 z 35 V případě neshody identifikačních údajů pacienta na odběrové zkumavce a ţádance v reţimu statim se vyšetření takového vzorku neprovádí. Laborantka, která neshodu řeší, o této skutečnosti telefonicky informuje ošetřujícího lékaře nebo sestru odesílajícího oddělení či ambulance a vyţádá si nový vzorek a ţádanku. O události je laborantkou řešící neshodu proveden záznam na níţe uvedeném formuláři. Ţadatel vyšetření obdrţí kopii vyplněného formuláře (odeslání formuláře zajišťuje laborantka, která neshodu řeší). Trvá-li ošetřující lékař na vyšetření vzorku s chybnou identifikací i přesto, ţe laborantka OKH vyţádá nový vzorek a ţádanku, je vzorek vyšetřen a výsledek vyšetření se zadá do LIS pod identifikací uvedenou na odběrové zkumavce. Do poznámky k výsledku v LIS se zapíší identifikační údaje na odběrové zkumavce a na ţádance a připojí se formulace: vzorek vyšetřen na výslovnou ţádost MUDr. Odpovědnost za výsledek vyšetření vzorku s chybnou identifikací v tomto případě přebírá ošetřující lékař, který na vyšetření takového vzorku trvá, a svůj poţadavek stvrzuje na níţe uvedeném formuláři svou jmenovkou a podpisem. Zajištění podpisu lékaře na uvedeném formuláři je v kompetenci sestry, která chybně označený vzorek vzorek doručila. V případě neshody identifikačních údajů pacienta na odběrové zkumavce a ţádance pro vyšetření na krevní bance se vyšetření takového vzorku neprovádí, a to ani na výslovnou ţádost ošetřujícího lékaře, ani v reţimu statim. O události je proveden laborantkou, která neshodu řeší, záznam na níţe uvedeném formuláři, který je předán vedoucí laborantce. Ţadatel vyšetření obdrţí kopii vyplněného formuláře a je okamţitě po obdrţení vzorku telefonicky ţádán o nový vzorek a ţádanku (zajišťuje laborantka, která neshodu řeší). D-4 Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí Obdrţí-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu ve smluvních laboratořích, pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i poţadujícího oddělení či lékaře, správnost preanalytického postupu. Ţádanky pro jednotlivá vyšetření jsou dostupné na internetových stránkách smluvních laboratoří. Seznam vyšetření prováděných smluvními laboratořemi včetně podmínek jejich realizace je uveden v tabulce :LP F-2 Seznam laboratorních vyšetření zprostředkovaných OKH NsP Havířov. Výsledky molekulárně genetického vyšetření trombofilních mutací a antifosfolipidových protilátek se zapisují do laboratorního informačního systému a jsou k dispozici v koagulační laboratoři.

29 Strana : 29 z 35 Výsledky imunohematologického screeningu jsou zapisovány do laboratorního programu krevního skladu. Obdrţí-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, které neprovádí ani nezajišťuje: z lůţkového oddělení NsP Havířov, vrací materiál zpět lůţkovému oddělení, které si vše zařizuje. ze svozu biologického materiálu, kontaktuje laboratoř, která vyšetření provádí nebo odesílajícího lékaře, který vyšetření poţaduje. V laboratoři OKH zůstávají kopie ţádanek vyšetření odeslaných do smluvních laboratoří. Archivace ţádanek probíhá obvyklým způsobem. E - VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Výrazně patologické výsledky se telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním reţimu. Oznámení o ohlášení se zapisuje do LIS jako textový komentář pro vnitřní potřebu ke kritickému výsledku čas ohlášení a komu byl patologický výsledek ohlášen. VYŠETŘENÍ POD NAD JEDNOTKA Hemoglobin g/l Leukocyty 1 * /l Trombocyty /l APTT s Protrombinový čas (QUICK) INR Trombinový čas s D-dimery ng/ml Fibrinogen g/l * pokud je hodnota zjištěna poprvé

30 Strana : 30 z 35 E-2 Informace o formách vydávání výsledků Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů (VL) - obecné zásady Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, civilní sluţba, sanitářky) a pacientům. Jedinou výjimku tvoří hlášení hodnoty protrombinového času (INR) pacientům (na výsledky vyšetření INR se mohou pacienti informovat na telefonní lince v době mezi 11:00 a 14:00 hodinou). Vydávání výsledkových listů pacientům - viz LP E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům Telefonování výsledků Patologické výsledky se telefonují ordinujícímu lékaři nebo sestře podle seznamu patologických výsledků podléhajících hlášení viz LP E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech a provede se záznam do LIS (čas a osoba, které byl výsledek hlášen). Hlášení ostatních výsledků se nezaznamenává. Zásadní patologické výsledky mimo hodnoty v kritických intervalech hlásí lékař hematolog ošetřujícímu lékaři nemocného a domlouvá další postup řešení. O hlášení je proveden zápis do LIS. Hlášení ostatních patologických výsledků se nezaznamenává Dále se telefonicky hlásí : pozitivní PAT u novorozenců pozitivní zkouška kompatibility pozitivní nález NAT O hlášení je proveden zápis do LIS. E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají v listinné podobě a v rámci NsP Havířov také v podobě elektronické (přechod výsledků z Open LIMS do NIS Akord)..

31 Strana : 31 z 35 Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala, jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo) název oddělení a jméno lékaře poţadujícího vyšetření, telefonní kontakt datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří laboratoří datum a čas kontroly nálezu datum a čas tisku nálezu název vyšetřovaného systému (skupiny) nezaměnitelnou identifikaci vyšetření, výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to moţné, biologické referenční intervaly v případě potřeby textové interpretace výsledků jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou neţádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu V případě výsledků nemocných z NsP Havířov je výsledek současně odesílán z LIS do NIS elektronickou cestou. Uchovávání kopií výsledků, archivování: Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud se pacient nebo jeho zákonný zástupce prokáţe průkazem totoţnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou). Údaje o totoţnosti osoby, která výsledek převzala, se zaznamenávají. Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce nebo přeloţené a sešité sponkami. E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J. Hradec, a.s. Typ dokumentu: OHKT.doc 1 Název dokumentu Rozdělovník Jméno Umístění

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka laboratoře HTO Česká Lípa preanalytická a postanalytická část Výtisk č. Účinnost od : 1.3.2015 Schválil : Pri Verze : 7.0 Strana : 1 z 61 A Úvod...7 B Identifikace organizace a laboratoře...7

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 12. 2011 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov NEMOS Sokolov s.r.o.,transfuzní oddělení NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov Oddělení Primář Typ dokumentu Číslo dokumentu: LP-TOSO-02 Transfuzní oddělení MUDr. Zuzana Fialová Laboratorní

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD.

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř pro poruchy hemostázy Zpracovatel: Dr. Ing. František Mareček Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. Podpis: Garant dokumentu: Dr. Ing. František

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/009/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.5.2015 Revize: 1x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 08 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka - Transfúzní

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 12.12.2011 A Úvod Váţené kolegyně, váţení

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01 Identifikační číslo dokumentu: LP HKB 2011-11-01 Strana: 1/28 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327, IČO 25999249 Název

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Účinnost od 1. 4. 2015 Verze č. 12 Tímto předpisem Laboratorní příručka laboratoře IV. interní hematologické

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více