Srpen Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM"

Transkript

1 Červenec-Srp Srpen Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co dals mi tento den. Jestli jsem ti v něčem pochybil, prosím, abys mi odpustil. Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude u mne stát. Maria, Boží rodičko, ochraň mne, ochraň, Matičko! A ty, můj Pane Ježíši, můj Bože, dobro nejvyšší, v tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám. Amen. neznámý autor

2 Malé křesťanské kalendárium Červenec: 3. červenec svátek sv. Tomáše, apoštola 5. červenec slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa 11. červenec svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 15. červenec památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 16. červenec památka Panny Marie Karmelské 22. červenec památka sv. Marie Magdaleny 23. červenec svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 25. červenec svátek sv. Jakuba, apoštola 27. červenec památka sv. Gorazda a druhů 29. červenec památka sv. Marty 31. červenec památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze Srpen: 1. srpen památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 4. srpen památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 6. srpen svátek Proměnění Páně 8. srpen památka sv. Dominika, kněze 10. srpen památka sv. Vavřince, mučedníka 11. srpen památka sv. Kláry, panny 14. srpen památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 15. srpen slavnost Nanebevzetí Panny Marie Po celý Starý zákon bylo Mariino poslání připravováno posláním svatých žen. Na počátku je Eva: navzdory své neposlušnosti dostává příslib potomstva, které zvítězí nad zlým duchem, a také slib, že bude matkou všech živých. V síle tohoto přislíbení Sára počne syna i přes své stáří. Proti všemu lidskému očekávání Bůh volí to, co je považováno za bezmocné a slabé, aby ukázal, že je věrný tomu, co přislíbil: Annu, Samuelovu matku, Deboru, Rút, Juditu, Ester a mnohé další ženy. Maria vyniká mezi pokornými a chudými Páně, kteří od něho s důvěrou očekávají a přijímají spásu. S ní konečně, přeslavnou dcerou Siónu, po dlouhém čekání na splnění zaslíbení přišla plnost času a uskutečňuje se nový plán spásy. (Katechismus) 2

3 Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí. Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů: Ve svém mateřství jsi uchovala panenství, ve své smrti (dosl. usnutí pozn. překl.) jsi neopustila svět, ó Matko Boží; dosáhla jsi pramene života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami naše duše od smrti. (srov. Katechismus čl. 963) 20. srpen památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 21. srpna památka sv. Pia X., papeže 22. srpna památka Panny Marie Královny 24. srpna památka sv. Bartoloměje, apoštola 27. srpna památka sv. Moniky 28. srpna památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 29. srpna památka umučení sv. Jana Křtitele Vzděláváme se Jak se dobře vyzpovídat? Kolem pěti podmínek dobré zpovědi Katechismus počítá 5 podmínek dobré zpovědí: zpytování svědomí, lítost nad hříchy, pevné předsevzetí nápravy, upřímná zpověď a dostiučinění. Ty podmínky nejsou jen praktickým upozorněním pro penitenta. Tvoří následující etapy cesty obrácení. To je 5 podmínek získání zpátky duchovního zdraví. Světlo je silnější O vyznání hříchů s o. Tomášem Golonkou OP hovoří Martin Jakimovicz 3

4 Martin Jakimowicz: Na hodně lidí před mřížkou zpovědnice doléhá nějaký strach: co si kněz bude myslet? A jestliže mne pozná? Jak bude reagovat, když vyjde najevo, že vůbec nejsem takový zbožný, jak říkám? O. Tomáš Golonka: když jdeme ke zpovědi, stojí za to se netrápit knězem. Kněz může být různý, může různě reagovat, ale nejdůležitější je, aby člověk věděl, ke komu opravdu přichází. To je základní podmínka. Odpověď na otázku: ke komu přicházíš? Zpověď nám skvělé poukazuje na pravdu o tom, co my si myslíme o Pánu Bohu. Jestli Ho vnímáme jako Big Brothera, nebo tyrana, jdeme ke zpovědi pro trest? Podřimují v nás různé způsoby myšlení na Boha. Strach, podezřívavost, nedůvěra. Často to právě ony nás determinují, vězí v nás velice, velice hluboce. A neomezoval bych zprávy pouze k výchově, toho, jaký byl můj rodič, nebo jak se o Bohu mluvilo v náboženství. Problém je hlouběji: to jsou následky dědičného hříchu. On zasel v našich srdcích nedůvěru, podezíravost a myšlení, že Pán Bůh je pro mě ohrožením. Ke komu jdeš po zpovědi? K Bohu, který je tvým spojencem. Začínáme vyznávat hříchy. Některá slova jsou velice prostorná. Hřešil jsem nečistotou může znamenat bojoval jsem s pokušeními, ale také někoho jsem znásilnil. Často chceme během zpovědi zabalovat do bavlny, říci tak, abychom co nejméně řekli. Přece Pán Bůh stejně vidí můj hřích. Proč o něm podrobně vyprávět? Je to dobrý mechanismus? Je to velice delikátní věc. Neboť z jedné strany očekávání vůči knězi jsou velice vysoká: měl by být subtilní, citlivý, taktní, zaposlouchaný, trpělivý a nedej Bože dotěrný. A kněz je také v obtížné situaci, neboť když slyší: nechodil jsem do kostela, neví, zda ten někdo nechodil do kostela léta, nebo poslední dvě neděle? Nechodil, neboť se mu nechtělo, nebo byl nemocný? A často kněz zkouší to zpřesnit. A to má smysl. Neboť se tehdy často zjevuje podstata hříchu anebo to, že žádné morální viny není! Schválně nemluvím o věcech spojených s oblastí 4

5 šestého přikázání, s čistotou, neboť je to nejcitlivější prostor, ve kterém zpovídající se očekává, že kněz se nebude ptát na detaily. A má právo? Generálně je takové pravidlo, že ve věcech spojených se sexualitou neměl by to dělat. Ale z druhé strany, když slyší: zhřešil jsem nečistotou, je dobře, jestli ví, co to bylo konkrétně. Já vím, že vyprávění o tom, to je námaha, bolest, ale pro formování svědomí a hluboké osvobození stojí za to se do toho pustit. Neboť zpověď - to není magie, kde vyznáváme hříchy a najednou se s námi děje něco neobyčejného. Čím precizněji pojmenuji hřích, nerozkopávajíc ho, tím lépe. Jdu k věci a budu vidět, jak s tím zápasit. Zpověď to je přece postavení se tváří v tvář a utkání se svou slabostí. Mám vyznat pouze hříchy? Někteří kněží napovídají: A co bylo dobrého? Svátost smíření je pro vyznání hříchů a prosbu Boha o dar osvobození, odpuštění. Ale chápu ten pedagogický zákrok. V situacích, kdy zpovídající se má tendencí k jednoznačnému koncentrování se na svých slabostech a temnotách, prosba: Řekni mi teď o Bohu v Tvém životě má vychovatelský smysl. Podívej, světlo. Neboť tak opravdu v životě je důležitější dobro než slabost a hřích. Zlo překonáváme dobrem. Čím více dobra, opravdovosti, tím automaticky méně místa pro hřích a temnotu U zpovědnice o. Pia formovaly se fronty, ale lidé čekali se strachem. Stalo se, že řeholník někoho vyhodil ze zpovědnice Zda kněz si může dovolit takové radikální seky? Věřím, že když sv. o. Pio odesílal někoho s prázdnou, věděl, co dělá a bral na sebe zodpovědnost. Je lépe, když kněz nikoho od zpovědnice neodesílá, ale stávají se situace velice těžké, kdy zpovídající se evidentně nesplňuje podmínky zpovědi, např. lítosti nad hříchy. Velice těžká situace. Jestliže se dokonce stane odřeknutí rozhřešení, vždycky to vyžaduje veliké starosti a subtilnosti. V této situací je to opravdovější řešení, udělení rozhřešení by bylo nepravé. Proč máme něco předstírat? Jak se cítí o. Tomáš, když říká slova: A já odpouštím Ti hříchy. Ne Bůh odpouští, ale já odpouštím. 5

6 Ne vždy hodně cítí, neboť kdyby se to měřilo emocemi, scházely by, anebo by to bylo urážlivé vůči tomuto obrovskému tajemství. Tam se udává něco nevěrohodného. Kněz je fascinovaný, že ve jménu Boha, v první osobě uděluje odpuštění hříchů. Stejně jak říká v první osobě slova konsekrace. To je tajemství neobvyklého povolání do toho, že kněz ve svátostech funguje v osobě Krista. Co to znamená? To nepochopíme. To je obrovská pokora Boha, která jasno zjevuje: kněz je služebníkem. To je tak fascinující, že to až probouzí strach. A hříchy probouzí strach? Zda po několika letech zpovědí je možné si na ně zvyknout? Jedni kněží říkají, že hříchy jsou tak obvyklé, všední a nudné, že to už na ně nedělá žádný dojem, jiní, že neustále v nich probouzejí strach. Jistě je jedno i druhé. Každý zpovídající se přece zakouší občas, že temnota, která ho ohrožuje a je schopná ho pohltit, je něčím znepokojujícím. Jestliže zakouším, že hřích mne může totálně zničit, mám strach. Ale z druhé strany je fascinující to, že je z toho možné se dostat! Zda kněz, když poslouchá dvě, tří hodiny o špíně, hříších, zradách a smrti, nedostává se sám do tmy? Zpověď, to už je okamžik, kdy přicházíme, neboť se chceme obrátit, vstát, přiblížit se ke světlu. A to převládá. Světlo je silnější. Jestliže se zpovídáme fascinováni tím, že Kristus spasí, Kristus obklopuje láskou, že je přemožitel smrti, pekla a satana, to temnota nás nepohlcuje. Proč se zpovídat před knězem? Není lépe jet do hor, vyjít na louku a vyprávět o hříších Bohu, který už je dávno odpustil a nechce se k nim vracet? Proč se já mám k nim vracet? Myslím, že kdybych své hříchy někomu neřekl do ucha, neměl bych zkušenosti vyznání hříchů. Je něčím jiným, když ve svých myšlenkách, ve svém svědomí něco vnitřně jmenuji a něčím jiným, když k někomu přicházím a otevřeně mu to říkám. Teprve tehdy mám zkušenost, že jsem to vyznal, vyslovil. Je něco jiného vědět, že jsem zradil manželku a něco jiného se k ní přiblížit a říci ji o tom? Ano. Tehdy vím, že jsem to řekl. Někdo to zaslechl. Vyznání hříchů někomu, to je krok více radikální a znamení pro Pána Boha, že se od nich odřezávám a že nechci kompromis se zlem. Kromě toho hříchy 6

7 nejsou pouze mé. Církev je Tělo Krista. To jsou spojené nádoby. Můj hřích není jen má porážka a zoufalství. On se dotýká a nakazí jiné. Hřeším doma, nikdo to nevidí. Proč se to má dotýkat sousedů? To je otázka, zda působí pouze to, co vidím. Jestliže tě bolí zub, to dokonce, jestliže to nerozhlašuješ a nikdo to neví, přece to působí na jiné: zraňuješ je svým rozčilením, soustředěním na sebe. Stejně je tomu se zdvořilostí. Není ji vidět, ale působí na jiné. Zda zpověď vyžaduje odolnost, odvahu? Ano. Je to tak, jak bys stál na vysoké strmé hoře. Něco se strachem se díváš dolu a bojíš se jet. Ale když sjedeš jednou, po druhé a po třetí, získáváš cvik. Jedeš zase, vyvracíš se, ale víš, že je možné vstat, sebrat se. Pád tě neznechucuje. Plody praktikování zpovědí dají duchovního kopance Zapomenutá podmínka - dostiučinění Zprac. na základě Katechismu Katolické Církve Dostiučinění. To slovo zní starodávně. Spojuje se nám s odříkáním několika Zdrávasů uložených zpovědníkem. Stává se, že je podceněné skrze zpovědníky a penitenty. Možná právě to působí, že se tak často rychle po zpovědi vracíme ke starým hříchům. Hřích vždycky působí křivdu. Zraňuje Boha, bližní a samotného hříšníka. Bůh koná nejdůležitější operaci. Svým milosrdenstvím léčí rány hříchu. Pro získání duchovního zdraví bude nutná ještě rekonvalescence. Člověk by měl pokračovat v opravném díle, které začal Bůh. Právě to je dostiučinění. To je působení, které je odpovědí člověka na dar odpuštění. Je opravením škody způsobené hříchem. Je prvním krokem na cestě překonávání následků zla. Připomeňme si základní pravidla, která se týkají té poslední podmínky zpovědi. Poslední neznamená přece nedůležité. Zadostiučinění objímá dva prvky: nabídku kněze a vlastní invenci penitenta. Tzv. pokání nabízené nám zpovědníkem je spíše jistou sugescí, která nám má pomoct dát se na cestu pokání. Nemůžeme ji vnímat čistě mechanicky, zákonně, bez reflexu. Člověk by si měl dát 7

8 námahu takového jednání, které bude nejvíce vhodným pro něj znamením otevření se na milost. Zpověď nemůže sloužit pouze uklidnění svědomí. Je třeba udělat všechno, co je možné, aby byla napravená škoda způsobená bližnímu, např. vrátit ukradené věci, nahradit křivdy, vrátit dobrou pověst tomu, kdo byl pomluvený. Všimněme si, že při krádeži společného nebo podnikového jmění to pravidlo také platí. Vrácení se může udát diskrétním způsobem. Náprava křivdy je někdy nemožná, např. není snadné narovnat klep puštěný do světa, který očerňuje bližního, ne vždycky je možné vrátit ukradené věci. Vždycky však je možné se pustit do nějakého jednání, které vyjadřuje naší upřímnou vůli napravení křivdy. Formou dostiučinění může být pomoc druhému nebo příspěvek na dobrý cíl. V hodnocení stupnice dostiučinění řídíme se pravidlem spravedlnosti, tzn. čin pokání měl by odpovídat množství spáchaného zla. Dostiučinění je zkouškou, na kolik upřímné bylo naše předsevzetí nápravy. To je konkrétní. A život, také duchovní, to jsou konkréty. Dostiučinění není našim samostatným výkonem, je spíše prvním plodem milosti odpuštění. Je tedy v nějaké míře naše, ale vždycky vykonané díky Ježíši Kristu. Sami ze sebe nemůžeme udělat nic. Všechno můžeme v Tom, který nás zpevňuje. Ježíš je naším dostiučiněním Otci. Nejedenkrát je velice těžké napravit křivdy, zvlášť v prostoru lidské lásky. Svou bezmocnost je tehdy třeba odevzdat Ježíši a z Něj čerpat naději na uzdravení. Zprac. na základě katechismu Katolické Církve a knížky S. Czermińskiego i J. Kucharczak, Pouze pro ničemy. Rozhovory o hříších. Vyklep divan, zasaď jabloň S kn. Ladislavem Zązelem o dostiučinění hovoří Martin Jakimowicz a kn. Tomáš Jaklewicz Kněz řekne: pomodlete se desátek svatého růžence. Pouze tolik? Žádný problém. Vstáváme rozhřešení, spokojení Zda v tom spočívá dostiučinění? Ks. Ladislav Zązel: Neúplně. Pamatuji na své první 8

9 farnosti po zpovědi muže, který pobil manželku, při ukládání pokání, řekl jsem mu: kromě modlitby, teď v postní době, pomůžeš manželce při uspořádání a uklizení. Vrátil se domů a jako nikdy pustil se do klepání divanů. Oba se smějí. Ona se na něj dívá s údivem a nakonec udivená se táže: Co tě tak vzalo? On na to: Neboť jsem dostal takové pokání od toho kněze, horale. A později často ženy chtěly, aby manžel šel se zpovídat u toho kněze, neboť on nejen ukládal za pokání modlitbu, ale povzbuzoval k zamyšlení se, co hříšník pokazil? Mužové začali přemýšlet a vážit si práce a úkolů manželky, kterých nejčastěji neviděli. Bratříček pobil sestru? Obdržel pokání, aby vyčistil sestře boty. Co, vyčistit boty? Ano. Jestliže Pán Ježíš umýval učedníkům nohy, ty jí můžeš vyčistit boty. Modlitba je počátkem pokání a dostiučinění. Ale kdyby zloděj a podvodník neměl chuť napravit křivdu, pro něj dokonce rozhřešení nebude platné. Dostiučinění je pomodlením se modlitby a napravením křivdy způsobené bližnímu. Zda je možné napravit veškeré křivdy? Jak je možné napravit manželskou zradu? Samozřejmě, to není tak jednoduché. Ale vždycky tehdy při pokání ukládám kup manželce nějaký dárek. Neříkám konkrétně jaký a prosím, aby nevyprávěl nikomu, že je to pokání za zradu. Každý den je dobrý na dárek. A co je na tom nejdůležitější ten dárek bude mu vždycky připomínat ten hřích. Stane se, jak je v Davidově žalmu: Proti Tobě jsem se provinil a hřích můj je vždycky přede mnou. Dostiučinění může být rozložené na delší dobu. Podmínka je jedna: jestli to jde napravit křivdu. Např. v Krakově stojí dodnes kostel, zasvěcený Božímu Tělu. Byl postaven po tom, jak nějací lidé dopustili se v XIV. století svatokrádeže krádeže monstrance s Nejsvětější svátostí. A král Kazimír jako dostiučinění zřídil průvod. Sám šel v čele bosky a na bahnech postavil velký chrám. A jestliže nejde napravit křivdy? Je možné dát na mši svatou na úmysl ukřivděného člověka. Když zpovídám starších lidí, často vidím, jak jsou smutní, že nejsou schopní napravit křivdy. Při bezesných nocích mají dost času, aby se zamysleli a analyzovali svůj život. Mučí se tím, že nějaká křivda nebyla napravená 9

10 Je možné napravit křivdy lidem, kteří už zemřeli? Kolik lidí by chtělo jim ještě říci: mami, tati, miluji vás Nejčastěji je to vidět na hřbitovech. Naklonění nad hroby brečí, trápení výčitkami svědomí. Jak jim pomoct? Církev má od století řešení. Takovým je mše svatá. Naše dostiučinění má smysl pouze proto, že samotný Ježíš zadostiučinil za naše hříchy na kříži. Kdy je třeba vykonat pokání? Vždycky říkám kdykoli. Nemělo by se však dlouze čekat, aby člověk nezapomněl uloženého pokání. Zda je možné jít ke svatému přijímání bez vykonání pokání? Ano, je to možné. A je možné změnit pokání? Ne. Samému ne. V případě kdyby někdo zapomenul, měl by se pomodlit, to, co nejčastěji měl uložené. Ale vždycky přece může odevzdat Pánu Bohu více, pomodlit se déle: zde velkomyslnost nemá hranic. Dokonce Pán Ježíš se ptal: Petře, miluješ mne více? Dostiučinění, to je nádherné místo, aby se udělalo právě něco VÍCE. Vykonat druhý, třetí krok směrem k Bohu, k lidem není možné, jasná věc, to počítat. Farizeus všechno přepočítával: zachovávám půst dvakrát týdně, dávám desetinu ze všeho, co získávám. Scházela v tom podstata, kterou našel celník. Bil se do prsou a říkal: Bože, měj slitování pro mne hříšníka! to je základ dostiučinění. Jestliže neodhalím, že jsem hříšník, stačí mi uložené nějaké Zdrávas. A po věci. S Pánem Bohem jsem všechno urovnal, jsem čistý. A někdo, kdo najde plody hříchu? Zavolá: mou obětí, Bože, je duch zkroušený, srdcem zkroušeným Ty. Bože, nepohrdneš. 50. žalm se dotýká podstaty obrácení se. Neboť to není okamžik, ale proces rozložený do celého života. Ježíš řekl: obracejte se a věřte Evangeliu. Tedy ne jedenkrát, ale pořád se obracejte. P.S. Mám naději, že těch pár článků o svátosti smířeni pomohlo nám více pochopit podstatu této svátosti a podmínek s ní spojených. Teď udělejme všechno, aby zpověď patřila skutečně k největším pokladům, jaké nám odkázal Ježíš a jaké využíváme. 10 P. Janusz Łomzik

11 Jsme vděční Rok kněží Dekret Apoštolské penitenciárie jímž se udělují zvláštní odpustky u příležitosti Roku kněží, který byl vyhlášen ke cti sv. Jana Maria Vianneye. N května 2009 Jak již bylo oznámeno, Svatý otec Benedikt XVI. se rozhodl vyhlásit zvláštní Rok kněží u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře z Arsu Jana Marie Vianneye, zářného příkladu pastýře, plně zasvěceného službě Božímu lidu. Během Roku kněží, který bude zahájen 19. června 2009 a zakončen 19. června 2010, se bude udělovat dar zvláštních odpustků podle dnes (tj. 12. května 2009) zveřejněného Dekretu Apoštolské penitenciárie. URBIS ET ORBIS DECRETUM O dar posvátných odpustků se obohatí zvláštní pobožnosti, které se budou konat během Roku kněží, vyhlášeného ke cti sv. Jana Marie Vianneye. Den, v němž si připomeneme 150 let od zbožného odchodu do nebe sv. Jana Marie Vianneye, faráře z Arsu, je významný. Sv. Jan Maria Vianney byl zde na zemi obdivuhodným příkladem pravého pastýře ve službě Kristova stádce. 11

12 Jeho příklad je vhodný k tomu, aby povzbuzoval věřící a zejména kněze k napodobování jeho ctností, proto Svatý otec Benedikt XVI. ustanovil, že se při této příležitosti bude slavit od 19. června 2009 do 19. června 2010 v celé církvi zvláštní Rok kněží, během něhož se budou kněží stále více upevňovat ve věrnosti Kristu zbožnými meditacemi, posvátnými úkony a dalšími vhodnými skutky. Toto posvátné období bude zahájeno o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v den posvěcení kněží, kdy bude papež slavit nešpory před posvátnými relikviemi sv. Jana Marie Vianneye, které do Říma přiveze biskup z Belley-Arsu. Svatý otec zakončí Rok kněží na náměstí Sv. Petra v přítomnosti kněží z celého světa, kteří obnoví věrnost Kristu a pouto bratrství. Kněží budou modlitbami a dobrými skutky usilovat o získání milosti od Nejvyššího a Věčného kněze Krista k tomu, aby vyzařovali víru, naději a lásku i další ctnosti a ukazovali způsobem života i navenek, že se plně věnují duchovnímu dobru lidu; to církvi vždy velmi leželo na srdci. K lepšímu dosažení vytouženého cíle velmi poslouží dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto Dekretem, vydaným v souladu s přáním papeže, laskavě uděluje během Roku kněží: Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, v kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté a obětují za kněze církve modlitby Ježíši Kristu, Nejvyššímu a Věčnému knězi, a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce, budou uděleny plnomocné odpustky, pokud se vyznali ze svých hříchů ve svátosti smíření a pomodlili se na úmysl Svatého otce: v den zahájení a zakončení Roku kněží, v den 150. výročí zbožného odchodu sv. Jana Marie Vianneye, dále pak první čtvrtek v měsíci nebo v jiný den stanovený místními ordináři ve prospěch věřících. Bylo by velmi vhodné, aby v katedrálních a farních kostelích kněží pověření pastorací vedli tyto pobožnosti, slavili mši svatou a zpovídali věřící. Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s 12

13 úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů. Konečně částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života. Tento Dekret platí po celou dobu trvání Roku kněží. Jakékoliv opačné ustanovení není překážkou. Vydáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 25. dubna, o svátku sv. Marka, evangelisty, léta od Vtělení Páně Rádi vzpomínáme Děkanátní pouť do Jednova za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání Tak jako každý rok, tak i letos se konala pouť děkanátu za obnovení rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Tentokrát to všechno proběhlo 20. června v našem děkanátním mariánském sanktuáriu v Jednově. Vše to mělo začínat v 16:30 růžencem, v 17:15 měla být adorace a v mše svatá, ale všechno začínalo trochu dříve kvůli tomu, že během růžence a adorace to bylo prokládáno písněmi. Na tuto pouť jsem jela spolu s rodiči a schválně jsme tam jeli tak, abychom tam 13

14 mohli být už od začátku, a tak mě docela zklamalo, když jsem tam přijela a zjistila, že už je pozdě. Velice se mi líbila schola, která přijela z farností od otce Metoděje a tak pomáhala vytvořit takovou lepší náladu při adoraci. Myslím, že celkově se této pouti účastnilo dost lidi a že každý si může připadat, že vytvářel tu společnou atmosféru svým slovem při modlitbě, zpěvem, službou u oltáře nebo jakoukoliv jinou službou. Bylo vidět, že i otec biskup byl nadšený a že byl rád, že se mohl spolu s námi modlit na tento úmysl. Rovněž také věřím, že díky této poutí lidé získali hodně Božích milostí, které jsou opravdu v dnešním světě potřebné. Po mši svaté jsme se spolu /kněží, ministranti a mariánky/ s otcem biskupem vyfotili. Byla jsem ráda, že byl nadšený tím, že v našich farnostech je zavedené něco jako Mariánky. Ptal se mě, zda to už dřív tak bylo nebo odkud se to u nás tak vzalo, tak jsem mohla s úsměvem na rtech říci, že to u nás založil otec Janusz. Tak se otec biskup divil, že to už je tak dlouho, že už 7 let něco takového v našich farnostech existuje. anim. Jana Ošťádalová I. svaté přijímání Můžeme říci, že měsíc červen byl pro nás velikým přínosem. Měli jsme první svaté příjímání hned ve dvou našich farnostech - ve farnosti Čechy pod Kosířem a ve farnosti Laškov. A přitom hned už první neděli července následuje první svaté přijímání v Přemyslovicích. Myslím, že tyto dny byly významné nejen pro samotné děti, které poprvé v životě přijaly Pána Ježíše do svého srdce, ale také pro každého z nás, kteří jsme vzpomínali na své první svaté příjímání. I 14

15 já jsem vzpomínala na to, když jsem poprvé přijímala Pána Ježíše. Není tomu tak dávno, je to 7 let a pár dnů, co jsem stejně jako tyto děti přijímala Pána Ježíše poprvé. Myslím, že jsem měla docela strach ze samotné mše svaté a první zpovědi a prostě z toho všeho, co mě čekalo. Bylo to něco nového, a tak jsem se obávala, jak to všechno zvládnu, ale s Boží pomocí jsem to dokázala. Také letos tomu bylo myslím podobně, děti byly nervózní spolu s jejich rodiči a těšily se na to, jak poprvé přijmou Pána Ježíše. Musím říci, že jsem šťastná, že jsem přijala tuto svátost a že mohu nyní na každé mši svaté přijímat samotného Krista celým srdcem a tak opravdu se zapojit do mše svaté; málo, je mi smutno, když končí den a já jsem nepřijala do svého srdce Pána Ježíše. Proto věřím, že toto první svaté příjímání nebude pro ty děti zároveň posledním, že vytrvají v milosti posvěcující a budou se snažit chodit ke svátosti smíření, že se budou snažit neustále přijímat Krista do svého srdce, že ho jednoho dne neodkopnou a pak si stěží jen vzpomenou, že někdy byly u něčeho, jako je první svaté přijímání. Proč? Protože tato svátost je opravdu velice důležitá a připomíná nám na to, že Kristus se za nás obětoval a aby mohl s námi neustále setrvávat každého dne, zanechal nám své Tělo v podobě chleba a svou nejdražší Krev v podobě vína. Kéž by tyto děti nikdy nezapomenuly na tyto jejich významné dny! Dnes jim přeji, aby skutečně byly rády, že mohly Krista přijmout do svého srdce. Díky zároveň patří otci Januszovi, že je s velikou trpělivostí připravoval na tu událost a že jim věnoval svůj čas a nepochybně i modlitby, aby tento den pro ně byl opravdu nezapomenutelný. Myslím, že by stálo za to také znát pocit některých dětí z toho jejich významného dne. Daniel Vychodil z farnosti Laškov, např. říká: Těšil jsem se na ten den. Děkuji rodičům, že mne k tomu vedli a budou mi v tom oporou. Děkuji duchovnímu otci za mou přípravu a všem, kteří se na tom podíleli. Svatým přijímáním přibližuji se k Pánu Bohu a je to pro mne cesta do nebe. Prosím Pána, abych neodešel z té cesty. 15 anim. Jana Ošťádalová

16 Co se chystá? 4. červenec požehnání symbolů obce v Přemyslovicích na hřišti ve hod. 5. červenec I.svaté přijímání v Přemyslovicích 12. červenec setkání karmelitánské rodiny klubovna v Laškově v hod. 13. červenec - fátimská pobožnost na Krakovci. Začne mší svatou v hod. Po ní bude adorace Nejsvětější svátosti a průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem 13. srpen fátimská pobožnost na Krakovci. Začne mší svatou v hod. Po ní bude adorace Nejsvětější svátosti a průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem 16. srpen pouť v Laškově ke cti Nanebevzetí Panny Marie 16. srpna 2009 Pouť ke cti Nanebevzetí Panny Marie Laškov Hlavní mše svatá hod. Mariánské nešpory se slavnostním požehnáním hod. Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ!

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! 6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! Podívej se, kdybych se tě tak najednou zeptal: Když dovede někdo vykonat něco opravdu těžkého, dovedou to mnozí

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více