Srpen Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM"

Transkript

1 Červenec-Srp Srpen Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co dals mi tento den. Jestli jsem ti v něčem pochybil, prosím, abys mi odpustil. Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude u mne stát. Maria, Boží rodičko, ochraň mne, ochraň, Matičko! A ty, můj Pane Ježíši, můj Bože, dobro nejvyšší, v tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám. Amen. neznámý autor

2 Malé křesťanské kalendárium Červenec: 3. červenec svátek sv. Tomáše, apoštola 5. červenec slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa 11. červenec svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 15. červenec památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 16. červenec památka Panny Marie Karmelské 22. červenec památka sv. Marie Magdaleny 23. červenec svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 25. červenec svátek sv. Jakuba, apoštola 27. červenec památka sv. Gorazda a druhů 29. červenec památka sv. Marty 31. červenec památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze Srpen: 1. srpen památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 4. srpen památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 6. srpen svátek Proměnění Páně 8. srpen památka sv. Dominika, kněze 10. srpen památka sv. Vavřince, mučedníka 11. srpen památka sv. Kláry, panny 14. srpen památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 15. srpen slavnost Nanebevzetí Panny Marie Po celý Starý zákon bylo Mariino poslání připravováno posláním svatých žen. Na počátku je Eva: navzdory své neposlušnosti dostává příslib potomstva, které zvítězí nad zlým duchem, a také slib, že bude matkou všech živých. V síle tohoto přislíbení Sára počne syna i přes své stáří. Proti všemu lidskému očekávání Bůh volí to, co je považováno za bezmocné a slabé, aby ukázal, že je věrný tomu, co přislíbil: Annu, Samuelovu matku, Deboru, Rút, Juditu, Ester a mnohé další ženy. Maria vyniká mezi pokornými a chudými Páně, kteří od něho s důvěrou očekávají a přijímají spásu. S ní konečně, přeslavnou dcerou Siónu, po dlouhém čekání na splnění zaslíbení přišla plnost času a uskutečňuje se nový plán spásy. (Katechismus) 2

3 Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí. Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů: Ve svém mateřství jsi uchovala panenství, ve své smrti (dosl. usnutí pozn. překl.) jsi neopustila svět, ó Matko Boží; dosáhla jsi pramene života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami naše duše od smrti. (srov. Katechismus čl. 963) 20. srpen památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 21. srpna památka sv. Pia X., papeže 22. srpna památka Panny Marie Královny 24. srpna památka sv. Bartoloměje, apoštola 27. srpna památka sv. Moniky 28. srpna památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 29. srpna památka umučení sv. Jana Křtitele Vzděláváme se Jak se dobře vyzpovídat? Kolem pěti podmínek dobré zpovědi Katechismus počítá 5 podmínek dobré zpovědí: zpytování svědomí, lítost nad hříchy, pevné předsevzetí nápravy, upřímná zpověď a dostiučinění. Ty podmínky nejsou jen praktickým upozorněním pro penitenta. Tvoří následující etapy cesty obrácení. To je 5 podmínek získání zpátky duchovního zdraví. Světlo je silnější O vyznání hříchů s o. Tomášem Golonkou OP hovoří Martin Jakimovicz 3

4 Martin Jakimowicz: Na hodně lidí před mřížkou zpovědnice doléhá nějaký strach: co si kněz bude myslet? A jestliže mne pozná? Jak bude reagovat, když vyjde najevo, že vůbec nejsem takový zbožný, jak říkám? O. Tomáš Golonka: když jdeme ke zpovědi, stojí za to se netrápit knězem. Kněz může být různý, může různě reagovat, ale nejdůležitější je, aby člověk věděl, ke komu opravdu přichází. To je základní podmínka. Odpověď na otázku: ke komu přicházíš? Zpověď nám skvělé poukazuje na pravdu o tom, co my si myslíme o Pánu Bohu. Jestli Ho vnímáme jako Big Brothera, nebo tyrana, jdeme ke zpovědi pro trest? Podřimují v nás různé způsoby myšlení na Boha. Strach, podezřívavost, nedůvěra. Často to právě ony nás determinují, vězí v nás velice, velice hluboce. A neomezoval bych zprávy pouze k výchově, toho, jaký byl můj rodič, nebo jak se o Bohu mluvilo v náboženství. Problém je hlouběji: to jsou následky dědičného hříchu. On zasel v našich srdcích nedůvěru, podezíravost a myšlení, že Pán Bůh je pro mě ohrožením. Ke komu jdeš po zpovědi? K Bohu, který je tvým spojencem. Začínáme vyznávat hříchy. Některá slova jsou velice prostorná. Hřešil jsem nečistotou může znamenat bojoval jsem s pokušeními, ale také někoho jsem znásilnil. Často chceme během zpovědi zabalovat do bavlny, říci tak, abychom co nejméně řekli. Přece Pán Bůh stejně vidí můj hřích. Proč o něm podrobně vyprávět? Je to dobrý mechanismus? Je to velice delikátní věc. Neboť z jedné strany očekávání vůči knězi jsou velice vysoká: měl by být subtilní, citlivý, taktní, zaposlouchaný, trpělivý a nedej Bože dotěrný. A kněz je také v obtížné situaci, neboť když slyší: nechodil jsem do kostela, neví, zda ten někdo nechodil do kostela léta, nebo poslední dvě neděle? Nechodil, neboť se mu nechtělo, nebo byl nemocný? A často kněz zkouší to zpřesnit. A to má smysl. Neboť se tehdy často zjevuje podstata hříchu anebo to, že žádné morální viny není! Schválně nemluvím o věcech spojených s oblastí 4

5 šestého přikázání, s čistotou, neboť je to nejcitlivější prostor, ve kterém zpovídající se očekává, že kněz se nebude ptát na detaily. A má právo? Generálně je takové pravidlo, že ve věcech spojených se sexualitou neměl by to dělat. Ale z druhé strany, když slyší: zhřešil jsem nečistotou, je dobře, jestli ví, co to bylo konkrétně. Já vím, že vyprávění o tom, to je námaha, bolest, ale pro formování svědomí a hluboké osvobození stojí za to se do toho pustit. Neboť zpověď - to není magie, kde vyznáváme hříchy a najednou se s námi děje něco neobyčejného. Čím precizněji pojmenuji hřích, nerozkopávajíc ho, tím lépe. Jdu k věci a budu vidět, jak s tím zápasit. Zpověď to je přece postavení se tváří v tvář a utkání se svou slabostí. Mám vyznat pouze hříchy? Někteří kněží napovídají: A co bylo dobrého? Svátost smíření je pro vyznání hříchů a prosbu Boha o dar osvobození, odpuštění. Ale chápu ten pedagogický zákrok. V situacích, kdy zpovídající se má tendencí k jednoznačnému koncentrování se na svých slabostech a temnotách, prosba: Řekni mi teď o Bohu v Tvém životě má vychovatelský smysl. Podívej, světlo. Neboť tak opravdu v životě je důležitější dobro než slabost a hřích. Zlo překonáváme dobrem. Čím více dobra, opravdovosti, tím automaticky méně místa pro hřích a temnotu U zpovědnice o. Pia formovaly se fronty, ale lidé čekali se strachem. Stalo se, že řeholník někoho vyhodil ze zpovědnice Zda kněz si může dovolit takové radikální seky? Věřím, že když sv. o. Pio odesílal někoho s prázdnou, věděl, co dělá a bral na sebe zodpovědnost. Je lépe, když kněz nikoho od zpovědnice neodesílá, ale stávají se situace velice těžké, kdy zpovídající se evidentně nesplňuje podmínky zpovědi, např. lítosti nad hříchy. Velice těžká situace. Jestliže se dokonce stane odřeknutí rozhřešení, vždycky to vyžaduje veliké starosti a subtilnosti. V této situací je to opravdovější řešení, udělení rozhřešení by bylo nepravé. Proč máme něco předstírat? Jak se cítí o. Tomáš, když říká slova: A já odpouštím Ti hříchy. Ne Bůh odpouští, ale já odpouštím. 5

6 Ne vždy hodně cítí, neboť kdyby se to měřilo emocemi, scházely by, anebo by to bylo urážlivé vůči tomuto obrovskému tajemství. Tam se udává něco nevěrohodného. Kněz je fascinovaný, že ve jménu Boha, v první osobě uděluje odpuštění hříchů. Stejně jak říká v první osobě slova konsekrace. To je tajemství neobvyklého povolání do toho, že kněz ve svátostech funguje v osobě Krista. Co to znamená? To nepochopíme. To je obrovská pokora Boha, která jasno zjevuje: kněz je služebníkem. To je tak fascinující, že to až probouzí strach. A hříchy probouzí strach? Zda po několika letech zpovědí je možné si na ně zvyknout? Jedni kněží říkají, že hříchy jsou tak obvyklé, všední a nudné, že to už na ně nedělá žádný dojem, jiní, že neustále v nich probouzejí strach. Jistě je jedno i druhé. Každý zpovídající se přece zakouší občas, že temnota, která ho ohrožuje a je schopná ho pohltit, je něčím znepokojujícím. Jestliže zakouším, že hřích mne může totálně zničit, mám strach. Ale z druhé strany je fascinující to, že je z toho možné se dostat! Zda kněz, když poslouchá dvě, tří hodiny o špíně, hříších, zradách a smrti, nedostává se sám do tmy? Zpověď, to už je okamžik, kdy přicházíme, neboť se chceme obrátit, vstát, přiblížit se ke světlu. A to převládá. Světlo je silnější. Jestliže se zpovídáme fascinováni tím, že Kristus spasí, Kristus obklopuje láskou, že je přemožitel smrti, pekla a satana, to temnota nás nepohlcuje. Proč se zpovídat před knězem? Není lépe jet do hor, vyjít na louku a vyprávět o hříších Bohu, který už je dávno odpustil a nechce se k nim vracet? Proč se já mám k nim vracet? Myslím, že kdybych své hříchy někomu neřekl do ucha, neměl bych zkušenosti vyznání hříchů. Je něčím jiným, když ve svých myšlenkách, ve svém svědomí něco vnitřně jmenuji a něčím jiným, když k někomu přicházím a otevřeně mu to říkám. Teprve tehdy mám zkušenost, že jsem to vyznal, vyslovil. Je něco jiného vědět, že jsem zradil manželku a něco jiného se k ní přiblížit a říci ji o tom? Ano. Tehdy vím, že jsem to řekl. Někdo to zaslechl. Vyznání hříchů někomu, to je krok více radikální a znamení pro Pána Boha, že se od nich odřezávám a že nechci kompromis se zlem. Kromě toho hříchy 6

7 nejsou pouze mé. Církev je Tělo Krista. To jsou spojené nádoby. Můj hřích není jen má porážka a zoufalství. On se dotýká a nakazí jiné. Hřeším doma, nikdo to nevidí. Proč se to má dotýkat sousedů? To je otázka, zda působí pouze to, co vidím. Jestliže tě bolí zub, to dokonce, jestliže to nerozhlašuješ a nikdo to neví, přece to působí na jiné: zraňuješ je svým rozčilením, soustředěním na sebe. Stejně je tomu se zdvořilostí. Není ji vidět, ale působí na jiné. Zda zpověď vyžaduje odolnost, odvahu? Ano. Je to tak, jak bys stál na vysoké strmé hoře. Něco se strachem se díváš dolu a bojíš se jet. Ale když sjedeš jednou, po druhé a po třetí, získáváš cvik. Jedeš zase, vyvracíš se, ale víš, že je možné vstat, sebrat se. Pád tě neznechucuje. Plody praktikování zpovědí dají duchovního kopance Zapomenutá podmínka - dostiučinění Zprac. na základě Katechismu Katolické Církve Dostiučinění. To slovo zní starodávně. Spojuje se nám s odříkáním několika Zdrávasů uložených zpovědníkem. Stává se, že je podceněné skrze zpovědníky a penitenty. Možná právě to působí, že se tak často rychle po zpovědi vracíme ke starým hříchům. Hřích vždycky působí křivdu. Zraňuje Boha, bližní a samotného hříšníka. Bůh koná nejdůležitější operaci. Svým milosrdenstvím léčí rány hříchu. Pro získání duchovního zdraví bude nutná ještě rekonvalescence. Člověk by měl pokračovat v opravném díle, které začal Bůh. Právě to je dostiučinění. To je působení, které je odpovědí člověka na dar odpuštění. Je opravením škody způsobené hříchem. Je prvním krokem na cestě překonávání následků zla. Připomeňme si základní pravidla, která se týkají té poslední podmínky zpovědi. Poslední neznamená přece nedůležité. Zadostiučinění objímá dva prvky: nabídku kněze a vlastní invenci penitenta. Tzv. pokání nabízené nám zpovědníkem je spíše jistou sugescí, která nám má pomoct dát se na cestu pokání. Nemůžeme ji vnímat čistě mechanicky, zákonně, bez reflexu. Člověk by si měl dát 7

8 námahu takového jednání, které bude nejvíce vhodným pro něj znamením otevření se na milost. Zpověď nemůže sloužit pouze uklidnění svědomí. Je třeba udělat všechno, co je možné, aby byla napravená škoda způsobená bližnímu, např. vrátit ukradené věci, nahradit křivdy, vrátit dobrou pověst tomu, kdo byl pomluvený. Všimněme si, že při krádeži společného nebo podnikového jmění to pravidlo také platí. Vrácení se může udát diskrétním způsobem. Náprava křivdy je někdy nemožná, např. není snadné narovnat klep puštěný do světa, který očerňuje bližního, ne vždycky je možné vrátit ukradené věci. Vždycky však je možné se pustit do nějakého jednání, které vyjadřuje naší upřímnou vůli napravení křivdy. Formou dostiučinění může být pomoc druhému nebo příspěvek na dobrý cíl. V hodnocení stupnice dostiučinění řídíme se pravidlem spravedlnosti, tzn. čin pokání měl by odpovídat množství spáchaného zla. Dostiučinění je zkouškou, na kolik upřímné bylo naše předsevzetí nápravy. To je konkrétní. A život, také duchovní, to jsou konkréty. Dostiučinění není našim samostatným výkonem, je spíše prvním plodem milosti odpuštění. Je tedy v nějaké míře naše, ale vždycky vykonané díky Ježíši Kristu. Sami ze sebe nemůžeme udělat nic. Všechno můžeme v Tom, který nás zpevňuje. Ježíš je naším dostiučiněním Otci. Nejedenkrát je velice těžké napravit křivdy, zvlášť v prostoru lidské lásky. Svou bezmocnost je tehdy třeba odevzdat Ježíši a z Něj čerpat naději na uzdravení. Zprac. na základě katechismu Katolické Církve a knížky S. Czermińskiego i J. Kucharczak, Pouze pro ničemy. Rozhovory o hříších. Vyklep divan, zasaď jabloň S kn. Ladislavem Zązelem o dostiučinění hovoří Martin Jakimowicz a kn. Tomáš Jaklewicz Kněz řekne: pomodlete se desátek svatého růžence. Pouze tolik? Žádný problém. Vstáváme rozhřešení, spokojení Zda v tom spočívá dostiučinění? Ks. Ladislav Zązel: Neúplně. Pamatuji na své první 8

9 farnosti po zpovědi muže, který pobil manželku, při ukládání pokání, řekl jsem mu: kromě modlitby, teď v postní době, pomůžeš manželce při uspořádání a uklizení. Vrátil se domů a jako nikdy pustil se do klepání divanů. Oba se smějí. Ona se na něj dívá s údivem a nakonec udivená se táže: Co tě tak vzalo? On na to: Neboť jsem dostal takové pokání od toho kněze, horale. A později často ženy chtěly, aby manžel šel se zpovídat u toho kněze, neboť on nejen ukládal za pokání modlitbu, ale povzbuzoval k zamyšlení se, co hříšník pokazil? Mužové začali přemýšlet a vážit si práce a úkolů manželky, kterých nejčastěji neviděli. Bratříček pobil sestru? Obdržel pokání, aby vyčistil sestře boty. Co, vyčistit boty? Ano. Jestliže Pán Ježíš umýval učedníkům nohy, ty jí můžeš vyčistit boty. Modlitba je počátkem pokání a dostiučinění. Ale kdyby zloděj a podvodník neměl chuť napravit křivdu, pro něj dokonce rozhřešení nebude platné. Dostiučinění je pomodlením se modlitby a napravením křivdy způsobené bližnímu. Zda je možné napravit veškeré křivdy? Jak je možné napravit manželskou zradu? Samozřejmě, to není tak jednoduché. Ale vždycky tehdy při pokání ukládám kup manželce nějaký dárek. Neříkám konkrétně jaký a prosím, aby nevyprávěl nikomu, že je to pokání za zradu. Každý den je dobrý na dárek. A co je na tom nejdůležitější ten dárek bude mu vždycky připomínat ten hřích. Stane se, jak je v Davidově žalmu: Proti Tobě jsem se provinil a hřích můj je vždycky přede mnou. Dostiučinění může být rozložené na delší dobu. Podmínka je jedna: jestli to jde napravit křivdu. Např. v Krakově stojí dodnes kostel, zasvěcený Božímu Tělu. Byl postaven po tom, jak nějací lidé dopustili se v XIV. století svatokrádeže krádeže monstrance s Nejsvětější svátostí. A král Kazimír jako dostiučinění zřídil průvod. Sám šel v čele bosky a na bahnech postavil velký chrám. A jestliže nejde napravit křivdy? Je možné dát na mši svatou na úmysl ukřivděného člověka. Když zpovídám starších lidí, často vidím, jak jsou smutní, že nejsou schopní napravit křivdy. Při bezesných nocích mají dost času, aby se zamysleli a analyzovali svůj život. Mučí se tím, že nějaká křivda nebyla napravená 9

10 Je možné napravit křivdy lidem, kteří už zemřeli? Kolik lidí by chtělo jim ještě říci: mami, tati, miluji vás Nejčastěji je to vidět na hřbitovech. Naklonění nad hroby brečí, trápení výčitkami svědomí. Jak jim pomoct? Církev má od století řešení. Takovým je mše svatá. Naše dostiučinění má smysl pouze proto, že samotný Ježíš zadostiučinil za naše hříchy na kříži. Kdy je třeba vykonat pokání? Vždycky říkám kdykoli. Nemělo by se však dlouze čekat, aby člověk nezapomněl uloženého pokání. Zda je možné jít ke svatému přijímání bez vykonání pokání? Ano, je to možné. A je možné změnit pokání? Ne. Samému ne. V případě kdyby někdo zapomenul, měl by se pomodlit, to, co nejčastěji měl uložené. Ale vždycky přece může odevzdat Pánu Bohu více, pomodlit se déle: zde velkomyslnost nemá hranic. Dokonce Pán Ježíš se ptal: Petře, miluješ mne více? Dostiučinění, to je nádherné místo, aby se udělalo právě něco VÍCE. Vykonat druhý, třetí krok směrem k Bohu, k lidem není možné, jasná věc, to počítat. Farizeus všechno přepočítával: zachovávám půst dvakrát týdně, dávám desetinu ze všeho, co získávám. Scházela v tom podstata, kterou našel celník. Bil se do prsou a říkal: Bože, měj slitování pro mne hříšníka! to je základ dostiučinění. Jestliže neodhalím, že jsem hříšník, stačí mi uložené nějaké Zdrávas. A po věci. S Pánem Bohem jsem všechno urovnal, jsem čistý. A někdo, kdo najde plody hříchu? Zavolá: mou obětí, Bože, je duch zkroušený, srdcem zkroušeným Ty. Bože, nepohrdneš. 50. žalm se dotýká podstaty obrácení se. Neboť to není okamžik, ale proces rozložený do celého života. Ježíš řekl: obracejte se a věřte Evangeliu. Tedy ne jedenkrát, ale pořád se obracejte. P.S. Mám naději, že těch pár článků o svátosti smířeni pomohlo nám více pochopit podstatu této svátosti a podmínek s ní spojených. Teď udělejme všechno, aby zpověď patřila skutečně k největším pokladům, jaké nám odkázal Ježíš a jaké využíváme. 10 P. Janusz Łomzik

11 Jsme vděční Rok kněží Dekret Apoštolské penitenciárie jímž se udělují zvláštní odpustky u příležitosti Roku kněží, který byl vyhlášen ke cti sv. Jana Maria Vianneye. N května 2009 Jak již bylo oznámeno, Svatý otec Benedikt XVI. se rozhodl vyhlásit zvláštní Rok kněží u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře z Arsu Jana Marie Vianneye, zářného příkladu pastýře, plně zasvěceného službě Božímu lidu. Během Roku kněží, který bude zahájen 19. června 2009 a zakončen 19. června 2010, se bude udělovat dar zvláštních odpustků podle dnes (tj. 12. května 2009) zveřejněného Dekretu Apoštolské penitenciárie. URBIS ET ORBIS DECRETUM O dar posvátných odpustků se obohatí zvláštní pobožnosti, které se budou konat během Roku kněží, vyhlášeného ke cti sv. Jana Marie Vianneye. Den, v němž si připomeneme 150 let od zbožného odchodu do nebe sv. Jana Marie Vianneye, faráře z Arsu, je významný. Sv. Jan Maria Vianney byl zde na zemi obdivuhodným příkladem pravého pastýře ve službě Kristova stádce. 11

12 Jeho příklad je vhodný k tomu, aby povzbuzoval věřící a zejména kněze k napodobování jeho ctností, proto Svatý otec Benedikt XVI. ustanovil, že se při této příležitosti bude slavit od 19. června 2009 do 19. června 2010 v celé církvi zvláštní Rok kněží, během něhož se budou kněží stále více upevňovat ve věrnosti Kristu zbožnými meditacemi, posvátnými úkony a dalšími vhodnými skutky. Toto posvátné období bude zahájeno o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v den posvěcení kněží, kdy bude papež slavit nešpory před posvátnými relikviemi sv. Jana Marie Vianneye, které do Říma přiveze biskup z Belley-Arsu. Svatý otec zakončí Rok kněží na náměstí Sv. Petra v přítomnosti kněží z celého světa, kteří obnoví věrnost Kristu a pouto bratrství. Kněží budou modlitbami a dobrými skutky usilovat o získání milosti od Nejvyššího a Věčného kněze Krista k tomu, aby vyzařovali víru, naději a lásku i další ctnosti a ukazovali způsobem života i navenek, že se plně věnují duchovnímu dobru lidu; to církvi vždy velmi leželo na srdci. K lepšímu dosažení vytouženého cíle velmi poslouží dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto Dekretem, vydaným v souladu s přáním papeže, laskavě uděluje během Roku kněží: Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, v kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté a obětují za kněze církve modlitby Ježíši Kristu, Nejvyššímu a Věčnému knězi, a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce, budou uděleny plnomocné odpustky, pokud se vyznali ze svých hříchů ve svátosti smíření a pomodlili se na úmysl Svatého otce: v den zahájení a zakončení Roku kněží, v den 150. výročí zbožného odchodu sv. Jana Marie Vianneye, dále pak první čtvrtek v měsíci nebo v jiný den stanovený místními ordináři ve prospěch věřících. Bylo by velmi vhodné, aby v katedrálních a farních kostelích kněží pověření pastorací vedli tyto pobožnosti, slavili mši svatou a zpovídali věřící. Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s 12

13 úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů. Konečně částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života. Tento Dekret platí po celou dobu trvání Roku kněží. Jakékoliv opačné ustanovení není překážkou. Vydáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 25. dubna, o svátku sv. Marka, evangelisty, léta od Vtělení Páně Rádi vzpomínáme Děkanátní pouť do Jednova za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání Tak jako každý rok, tak i letos se konala pouť děkanátu za obnovení rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Tentokrát to všechno proběhlo 20. června v našem děkanátním mariánském sanktuáriu v Jednově. Vše to mělo začínat v 16:30 růžencem, v 17:15 měla být adorace a v mše svatá, ale všechno začínalo trochu dříve kvůli tomu, že během růžence a adorace to bylo prokládáno písněmi. Na tuto pouť jsem jela spolu s rodiči a schválně jsme tam jeli tak, abychom tam 13

14 mohli být už od začátku, a tak mě docela zklamalo, když jsem tam přijela a zjistila, že už je pozdě. Velice se mi líbila schola, která přijela z farností od otce Metoděje a tak pomáhala vytvořit takovou lepší náladu při adoraci. Myslím, že celkově se této pouti účastnilo dost lidi a že každý si může připadat, že vytvářel tu společnou atmosféru svým slovem při modlitbě, zpěvem, službou u oltáře nebo jakoukoliv jinou službou. Bylo vidět, že i otec biskup byl nadšený a že byl rád, že se mohl spolu s námi modlit na tento úmysl. Rovněž také věřím, že díky této poutí lidé získali hodně Božích milostí, které jsou opravdu v dnešním světě potřebné. Po mši svaté jsme se spolu /kněží, ministranti a mariánky/ s otcem biskupem vyfotili. Byla jsem ráda, že byl nadšený tím, že v našich farnostech je zavedené něco jako Mariánky. Ptal se mě, zda to už dřív tak bylo nebo odkud se to u nás tak vzalo, tak jsem mohla s úsměvem na rtech říci, že to u nás založil otec Janusz. Tak se otec biskup divil, že to už je tak dlouho, že už 7 let něco takového v našich farnostech existuje. anim. Jana Ošťádalová I. svaté přijímání Můžeme říci, že měsíc červen byl pro nás velikým přínosem. Měli jsme první svaté příjímání hned ve dvou našich farnostech - ve farnosti Čechy pod Kosířem a ve farnosti Laškov. A přitom hned už první neděli července následuje první svaté přijímání v Přemyslovicích. Myslím, že tyto dny byly významné nejen pro samotné děti, které poprvé v životě přijaly Pána Ježíše do svého srdce, ale také pro každého z nás, kteří jsme vzpomínali na své první svaté příjímání. I 14

15 já jsem vzpomínala na to, když jsem poprvé přijímala Pána Ježíše. Není tomu tak dávno, je to 7 let a pár dnů, co jsem stejně jako tyto děti přijímala Pána Ježíše poprvé. Myslím, že jsem měla docela strach ze samotné mše svaté a první zpovědi a prostě z toho všeho, co mě čekalo. Bylo to něco nového, a tak jsem se obávala, jak to všechno zvládnu, ale s Boží pomocí jsem to dokázala. Také letos tomu bylo myslím podobně, děti byly nervózní spolu s jejich rodiči a těšily se na to, jak poprvé přijmou Pána Ježíše. Musím říci, že jsem šťastná, že jsem přijala tuto svátost a že mohu nyní na každé mši svaté přijímat samotného Krista celým srdcem a tak opravdu se zapojit do mše svaté; málo, je mi smutno, když končí den a já jsem nepřijala do svého srdce Pána Ježíše. Proto věřím, že toto první svaté příjímání nebude pro ty děti zároveň posledním, že vytrvají v milosti posvěcující a budou se snažit chodit ke svátosti smíření, že se budou snažit neustále přijímat Krista do svého srdce, že ho jednoho dne neodkopnou a pak si stěží jen vzpomenou, že někdy byly u něčeho, jako je první svaté přijímání. Proč? Protože tato svátost je opravdu velice důležitá a připomíná nám na to, že Kristus se za nás obětoval a aby mohl s námi neustále setrvávat každého dne, zanechal nám své Tělo v podobě chleba a svou nejdražší Krev v podobě vína. Kéž by tyto děti nikdy nezapomenuly na tyto jejich významné dny! Dnes jim přeji, aby skutečně byly rády, že mohly Krista přijmout do svého srdce. Díky zároveň patří otci Januszovi, že je s velikou trpělivostí připravoval na tu událost a že jim věnoval svůj čas a nepochybně i modlitby, aby tento den pro ně byl opravdu nezapomenutelný. Myslím, že by stálo za to také znát pocit některých dětí z toho jejich významného dne. Daniel Vychodil z farnosti Laškov, např. říká: Těšil jsem se na ten den. Děkuji rodičům, že mne k tomu vedli a budou mi v tom oporou. Děkuji duchovnímu otci za mou přípravu a všem, kteří se na tom podíleli. Svatým přijímáním přibližuji se k Pánu Bohu a je to pro mne cesta do nebe. Prosím Pána, abych neodešel z té cesty. 15 anim. Jana Ošťádalová

16 Co se chystá? 4. červenec požehnání symbolů obce v Přemyslovicích na hřišti ve hod. 5. červenec I.svaté přijímání v Přemyslovicích 12. červenec setkání karmelitánské rodiny klubovna v Laškově v hod. 13. červenec - fátimská pobožnost na Krakovci. Začne mší svatou v hod. Po ní bude adorace Nejsvětější svátosti a průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem 13. srpen fátimská pobožnost na Krakovci. Začne mší svatou v hod. Po ní bude adorace Nejsvětější svátosti a průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem 16. srpen pouť v Laškově ke cti Nanebevzetí Panny Marie 16. srpna 2009 Pouť ke cti Nanebevzetí Panny Marie Laškov Hlavní mše svatá hod. Mariánské nešpory se slavnostním požehnáním hod. Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách 2/2009 Úvodem Začíná nám nový školní rok, a proto Benjamín přináší informace o pravidelných aktivitách ve farnosti i o několika změnách, které od září nastanou. Připomínám, že mnoho informací zveřejňujeme

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !DÁREK! CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: soutěžní osmisměrka svaté celebrity životopis o svatém Františku z Pauly mše svatá liturgický rok připravme se na následují mše svaté křížovka, vtípek komiks na pokračování

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Týden od 12. do 18. července 2009 CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Biblické texty na tento týden: J 3,19; 8,12; Ř 3,10 20; 1 Tm 1,15; 1 J 1,5 2,2 Základní verš Jestliže doznáváme své hříchy,

Více

2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá

2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá 2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá zima jednou skončí, podobně hřeje naše srdce i naděje,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Z obsahu: Pochvala od Boha... 02. Věřím, věříš, věříme... 04. Ptali jste se... 05. Farní tábor... 06. Svatý týden a Velikonoce 2015...

Z obsahu: Pochvala od Boha... 02. Věřím, věříš, věříme... 04. Ptali jste se... 05. Farní tábor... 06. Svatý týden a Velikonoce 2015... DUBEN 2015 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Pochvala od Boha... 02 Věřím, věříš, věříme...... 04 Ptali jste se... 05 Farní tábor... 06 Svatý týden a Velikonoce 2015...

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy únor 201 3 Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy UVNITŘ NAJDETE: Poselství papeže Benedikta XVI. k Postní době Přehled jarních akcí ve farnosti Dětskou přílohu Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více