Kraisk'f fi iad Stiedodesl<6ho kraie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kraisk'f fi iad Stiedodesl<6ho kraie"

Transkript

1 Kraisk'f fi iad Stiedodesl<6ho kraie V Praze dne: iislolednaci: /KUSK OLp-pat Spisovf znaika: 3Z-1263 I 0 I 20 L KUSIV I 0 Vyiizuj e/linka: RNDr. Radek P atodkal3 44 ZnaLkaz ozp-pat viz rozddlovnik Rozhodnuti Krajsky iriad Stiedodesk6ho kraje,jako org6n veiejn6 sprdvy odpadovdho hospod6istvf, piislu5n;f ve smyslu $ 78 odst.2 pism. a) zilkona d. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmdn6 n6- kteqfch dal5ich zhkont, ve zn5ni pozddj$ich zmdn (ddle jen zhkon o odpadech), po provedendmiizeni ve smyslu zilkonae Sb., sprdvni i6d v platn6m zn6nf I. uddluje fyzickd osobe opr6vn6n6 k podnik6ni, panu Viktoru Pichlerovio narozen6mu dne , bydli5td nsmdsri 5. kvdtna l0z,z5z 25 Jinodany (Ii: ) podle $ 14 odst. I zhkonao odpadech s o u h I a s kprovozov6ni a provoznirnu i6du zaiizeni ke sb6ru a vfkupu odpadu -,,Vykup Jinodany - Viktor Pichler". Zaiizenimje provozovnaumistdnd na pozemcich stav. p.d , a 43}ll adrim d.p. 3, vie k.ir. Jinodany. Konkrdtni umistdni je zakresleno v provoznim i6du, schv6lendm timto rozhodnutim. PledmEtem souhlasu jsou dinnosti uveden6 v odsouhlasen6m provoznim i6du, opatiendm tazitkem Krajsk6ho riiadu Stiedodesk6ho kraje. Piedev5im sbdr a qikup odpadfi od jejich privodcfi, mechanick6 fprava vybranych druhri piijfmanlfch odpadri, dodasn6 shrom62d1ni a n6slednd piedfni odpadu opr6vn6nlim osobdm. Uveden;fm souhlasem je pokryto i nakl6d6ni s nebezpednlfmi odpady ve smyslu ustanoveni $ 16 odst' 3 zhkona o odpadech,vznikajicimi pii provozov6ni vy5e uveden6ho zaiizenia uveden;fmi ve schvslen6m provoznim i6du, a to'zprisobem popsan;im ve schvslendm provozn im i6- du. Do zalizenije moin6 piijimat ddle uveden6 odpady: Zborovskii I I 150 2l Praha 5 tel.: lll fax: patocka(dkr-s.cz

2 \ K6d odpadu, podle Katalogu N6zev odpadu podle Katalogu odpad0 (vyhlsika c. odpad0 (vyhl, d. 381/2001 Sb,) 381/2001 Sb,) piliny a tiisky nezeleznlich kovfi 120r 04 iletneleleznlch kovti nezeleznd kovy vyiazenhzaiizeni neuveden6 pod disly al' t t j in6 s lozky o d strandn6 z vyi azen! ch zai izeni nev veden6 pod dislem x olov6n6 akumul6tory upotieben6 katalyziftory obsahujici drah6 kovy (zlato, stiibro, rhenium, rhodium, paladium, iridium, platina a pod.) mdd', bronz, mosaz r r' hlinik olovo zinek t t t Lelezo a ocel cln smdsn6 kow 17041r kabely neuveden6 pod dislem l7 04 l0 19 r0 02 nelelezny odpad t9 t nezelezn6 kovy vyiazenl elektrickd a elektronickl zaiizeni neuveden6 pod disly 200I21,200l23, \ \\ strana2lt \ pozn6mka napi. poditade bez monitoru, elektromotory (nejedn6 se o zpdtnf odbdr) napf. desky plosnlfch spojti, 'procesory a pod. jednd se o upotiebend automobilovd katalyzdtoty napi. motory z pradek, ods6- vaci ventil6tory, mobily (nejedn6 se o zpdtn! odbdr) Souhlas je platnf pouze v pifpade plneni t6chto podmfnek: ll Zaiizeni bude provozovsno v souladu se zpracovan;im provoznim i6dem, upiesndn;fm po- Ladavl<y uvedenymi v podmink6ch tohoto rozhodnuti' 2l ZaiizenimirZe blit provozov6no pouze na ploch6ch a objektech k tomuto ridelu urden;fch ve smyslu zhkona d Sb., stavebn i zhkon v platn6m zndni' 3/ ShromaZd'ovaci prostiedky, vdetne kontejnerfi, musi odpovidat druhrim odpadri, pro kter6 budou urdeny a musi splilovat pozadavliy pro nd stanoven6 v ustanoveni $ 5 odst.2 vyhl63ky d. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklildhni s odpady. 4/ / Nakl6d6ni s odpady v zaiizenibude probihattak, aby byly naplndny technick6 pozadavky stanoven6 ustanovenimi vyhl65ky d. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakl6d6ni s odpady v platn6m zn5ni,mimo jin6 v $ 4,5 a $ 8 t6to vyhl5sky. Zborovsk6 l l Praha 5 tel.: lll fax: www'k-stredocesky.cz

3 strana3 l7 5/ Nebezpedn6 odpady, af jil vznikajicf nebo piijiman6, budou shromazd'ov 6ny tak, aby bylo zabthnino,vlivu povdtrnostnfch podminek, zejm6na srirtek, na tyto odpady (napi. shromazd'ovaci prostiedky budou uzaviratelnl a odoln6 vridi srdzk6m). 6l Jako odpad katalogov6 dislo budou do zaiizeni piijim6ny qfhradnd automobilov6 katalyzifiory. 7l Piijimat lze pouze odpad, kter;.i nebude znedistdny ropnlimi lstkami a dal5imi nebezpedn;.imi piimdsemi. 8/ Provoz zaiizeni musi probihattak, aby vozidla dodavatehi i odbdratehi odpadu mohla parkovat v arcfilu zaiizeni. 9/ Jak6koliv zmdna ve zpfisobu provozov6n i zaiizeni oproti schvdlen6mu provoznimu i6du je podmindna lyd6nim souhlasu Krajsk6ho iriadu Stiedodesk6ho kraje s touto zmdnou v souladu s ustanovenim $ 14 odst. I zilkona o odpadech. Uveden6 zmdny nesmi mit vliv nazvy- Seni hludnosti a pra5nosti zaiizeni. 10/ Provozovatel za(izeni je povinen oznhmit nejpozddji do 14 dnri od ukondeniprovozu zaiizeni tuto skutednost Krajsk6mu riiadu Stiedodesk6ho kraje. u. r u 5 i podle ustanoveni $ 78 odst. 4 pism. al zhkona o odpadech rozhodnutf Krajsk6ho riiadu Stiedodesk6ho kraje dj.r /I(USK OLp-pat ze dne vdetnd ieho dodatku d j,: 03 l494l2010lkusk OZP - Pat ze dne t0 Odtvodndni Krajskf riiad Stiedodesk6ho kraje obdrzel dne Lhdost fyzickd osoby opr6vndnd k podnikini, pana Viktora Pichlera o souhlas k provozovsni a provoznimu i6du zaiizenike sbdru a vfkupu kovovych neheleznych odpadfi. Soudasnd pan Pichler polhdal o zru5eni piedchilzejiciho souhlasu. Drivodem nyni podan6 Lhdostijsou zejm6n a zminy v sortimentu piijiman;fch odpadri a s tim souvisejici zm5ny ve zprisobu provozovfni zaiizeni. Protoze v \izeni o uddleni souhlasu k provozu zaiizeni ke sbdru a q;ikupu odpadri je ridastnikem na zhkladd ustanovenf $ 14 odst. 7 zhkona o odpadech, rovnli, obec na jejimi: tlzemi m byt zaiizeni provozov6no, krajs(i riiad dopisem dj.: /I(USK OZp - pat ze dne oznhmil obci Jinodany zahfijeniiizeni. Soudasnd krajshf riiad obec Jinodany vyzval v souladu s ustanovenimi $ 36 spr6vniho i6du ke sd6leni piipominek, navrileni drikazri a umoznil ji nahlddnuti do spisu. Lhritu stanovil krajskli ttlad 20 dnfi od pievzeti oznitmeni o zahhjeniizeni. Obec Jinodany pshv irdastnika iizeni vyullla a dopisem dj.: ze dne 17 ' se vyjhdiila: Obec nesouhlasi s roz5iienim piijimanfch odpadri o ndsledujici polozky: vyiazen zaiizeni neuveden5 pod disly al, (ve vyj6dieni oznaden6jakodpady z elektrick6ho a elektronick6ho zaiizeni), Zborovsk6 1l Praha 5 tel.: lll fax: l7o natocka(okr-s.cz

4 kabely neuveden6 pod , strana 4 I l 36 - vylazen6 elektrick6 a elektronick6 zaiizeni neuveden6 pod disly 20 0I 21, 20 0l 23 a20 0I 35. Nesouhlas s piijmem uvedenlich odpadri obec zdrivodnila umistdnim provozovny pana Viktora Pichlera v centru obce. Obec Jinodany d6le ve vy'j6dieni uvedla, Ze s ohledem na jiz, zmin1nf umistdni provozovrry dochilzi v souvislosti s jejim provozem k dopravnim komplikacim a konednd obec po- Laduje aby provozovatel zaiizeni piedkl6dal jedenkr6t za ptl roku qisledky mdieni hluku a pra5nosti. Ikajshj riiad rovndz dopisem Ej.: (USK OLp JFat ze dne po' Lhdal o stanovisko Krajskou hygienickou stanici Stiedodesk6ho kraje, kter6je viizeni dotden;im org6nem na fseku ochrany veiejn6ho zdravi. Ve stanovisku, kter6 krajsky riiad obdrzel KHS uv6di, Ze s ohledem na fakt, Le provozni6d je neripln;i, neni mozn6 se k ndmu komplexnd vyjsdfit. KHS pozadovala doplnit pravidla prvnf pomoci a prov6st mdieni hluku v souvislosti s technologii zpracov fni automobiloqich katalyzhtori. ProtoZe v piedlozend Lhdosti a provoznfm i6du, ktery je jeji podstatnou soud6sti byly jestd dalsi nedostatky, respektive nejasnosti, krajshj :6iad iizeni pierusil a pana Viktora Pichlera vyztal k doplndni (vyzva d, j.: l2012lKUSK ze dne ). Krajski tiad pozadoval piedev5im upiesn6ni provozniho isdutechnickdho charakteru, zaplaceni spr6vniho poplatku zavydhni rozhodnuti, piedlozeni dokladri, prokazujicich,le zaiizeni bude provozov6no v objektech a ploch6ch, kter6jsou k tomuto ridelu urdeny v souladu se stavebnim z6konem., doplndni v souladu s vy'j6dienim KHS Stiedodesk6ho kraje. Spolu s qizvou k doplndni pod5ni, Krajsky iriad Stiedodesk6ho kraje zaslal panu Viktoru Pichlerovi stanovisko obce Jinodany a stanovisko KHS Stiedodesk6ho kaje. Pan Viktor Pichler svoji Z6dost doplnil podsnim doruden;fm na krajskf uiad Dopln6nlf provozni i6d zaslal krajsky riiad opakovand obci Jinodany, aby se kndmu mohla vyj5diit (vyzvadj.: <USKOLP -Patze dne )Lhttta 20 dnfi ode dne dorudeni marnd ubdhla , ktery byl jejim poslednim dnem. Dopracovan;f provoznf i6d zaslal krajskf riiad opakovan6 i na KHS Stiedodesk6ho kraje, ta se vyj6diila pod dfslem jednacim KHSSC tentokr6t jiz kladn6. Kladn{ stanovisko bylo zdfivodn6no piedlozenim vlfsledkri hlukov6 studie a tim, Le pan Pichler dolozil, Le v provozovnd jsou k dispozici pravidla prvni pomoci. Krajsky riiad tak vychhzel pii rozhodovfini z n6sledujicich podkladt: - dopracovan6ho provozniho i6du, dorudendho na krajskf dne pod dislem jednacim r3366s12012/kusk, - kopie vlipisu z Zivnostensk6ho rejstiiku, dokl6daji ci,2e panviktor Pichler podnik6 v oblasti nakl6d6ni s nebezpednfmi i ostatnimi odpady, - korespondenci mezi panem Viktorem Pichlerem, respektive pani Pichlerovou a Obecnim riiadem Jinodany ve vdci ulivhni pozemku p.(t k.ri. Jinodany (dopis ze dne Obecnimu iriadu Jinodany, odpoved' OU Jinodany dj.: ze dne Zborovsk6 ll Praha 5 tel.: lll fax:

5 , stranallt 7 '5.2009, dal5i dopis pani Pichlerov6 Obecnfmu fiadu Jinodany ze dne g,vyj6dieni Stavebniho riiadu Rudnh E,i.: 07316/06lKy ze dne k moznosti vyuliv1niobjektu na pozemku p.(:. 43tll k.ri. Jinodany). - protokolu E' / o mdienf hluku v chrdndn6m venkovnim prostoru stavby dne provozovny pana pichlera, - protokolu ('. 2012/ z3l8'2012 o mdieni pra5nosti v mimopracovnim'prostiedf ze dne provozovna pana pichlera, - stanovisek KHS dj.: KHSSC 42471/2012 ze dne a dj.: KHSS C 30779/2012 ze dne , - dokladu o zaplaceni spr6vnfho poplatku 500 Kd. - piijmovy pokladni doklad d. 154 ze dne t2 - manu6lu prvni pomoci pii vzniku pracovniho irazupanaviktora pichlera, - kopie zilznamu z jednhni mezi obcf Jinodany a panem Pichlerem na z1klad1 pln6 moci zastoupenlim panem Stehlikem a panem Vargou ze dne 22.g.2012, r - stanoviska obce Jinodany dj.: /12 ze dne i2 k ptvodnimu n6vrhu provozniho isdu (piedlozen spolu se 26dosti ze dne dorudend pod dislem jednacim (USK). Po proveden6m spr6vnim iizeni aposouzeni v5ech podkladri mohl krajskf fiad konstatovat, 2e Ladatel, pan Viktor Pichler, splnil v5echny z6konn6 podmfnky a poladovan!,souhlas mohl blit uddlen. Krajslcj riiad se v prribdhu \izeni zabj'val i stanoviskem obce Jinodany. pokud jde o ne_ souhlas obce s roz5fienim piijfmanlfch odpadri o odpady katalogov6 disla 160Z 14,1704 ll, 20 0l 36, ze samotndho stanoviska i ze zfnnamu zjednfuni mezi obci Jinodany a panem Pichlerem dne je pravddpodobn6, Ze obec se obsvala, Le do zaiizenf bude piijim6n odpad s nebezpednfmi vlastnostmi. Kromd olovdnych automobilovych akumuldt ortt i:hdn!, odpad s nebezpednfmi'vlastnostmi nebude moci blit do zaiizenipiijim6n. Krajs\f iriad navic stanovil podminku, Le piijiman;i odpad nesmi b;ft znedi5tdn L dnftmi ropn;fmi lftkami, nebo j injmi Skodlivjmi piimdsemi. Problematiku dopravy prvotnd nelze ie$it v iizeni o vyd6ni souhlasu k provozu zaiizeni ke sbdru a ripravd odpadu. JestliZe parkov6nim vozidel nedochlzi kporusovani pravidel silnidniho provozu, nelze takovd parkov6ni zakhzat,tfm spf5e viizenipodle z6kona o odpadech. Krajsky riiad v5ak stanovil podminku (d.8), kter6 se ve sv6m drisledku mrize do dopravni situace promitnout kladnd' Zalizeni musi byt provozovdno takovfm zpfisobem, aby vozidla piiv62ejici, respektive odvirtejici odpad mohla nanezbytnl nutnou dobu zajiaddt do areillu zaiizeni a nemusela st6t a dekat pied are6lem. Provozovatel je povinen organizadnimi opatienimi takovli stav zajistit' Podminka je v souladu s ustanovenim g 4 odst. 2 vyhl65ky d. 3g3/2001 Sb', o podrobnostech nakl6ddnf s odpady, v platndm zneni.v tomto ustanovenf se uvfdi mimo iin6, Le kalde zaiizeni musf byt vybaveno manipuladnim prostorem umoziujicim piijem odpadt. To znamend i prostorem, kde budou vozidlapiiv6i:ejici(odv6zejfci) odpad. Zborovsk Praha 5 tel.: lll fax: patocka(rjkr-s.cz

6 strana 6 I 'l Pan Viktor Pichler v prribdhu iizeni piedlozil qfsledky mdieni hludnosti a pra5nosti. Mdieni provedl Zdravotni ristav se sidlem v Usti nad Labem. V obou piipadech jsou stanoven6 limity splndny. Krajsky riiad podminkou dislo 9 zajiltuje, Ze piipadn6 zmdny v provozov6- nizaiizeninepovedou ke zhor5eni st6vajici situace, soudasndjejak6koliv zmlna oproti schv6- len6mu provoznimu isdu piimo v rozhodnuti podmindna vydsnim souhlasu krajsk6ho riiadu. Na piepracovanlf provozni i6d, doplndnf o qfsledky mdieni hludnosti a pra5nosti jiz obec Jinodany nezar eagov ala (v iz vy5e). Jednotliv6 podminky, pii jejichz spln6ni je mozn6 zaiizeni provozovat, stanovil krajsk;f riiad na zhkladd opr6vndni v ustanoveni $ 78 odst. 2pism. al zfikona o odpadech. Podminka 6.2 zajilfuje aby souhlas vydanli podle zskona'o odpadech a n5slednd na jeho z5kladd provozovand zaiizeni byly v souladu se stavebnim zhkonem (zhkon (, Sb., v platn6m zndni). Podminky d. 3 a 4 zajiituji, Ze pii jejich respektov6ni bude provoz zaiizeni odpovidat technickfm pozadavkfim, kter6 jsou dsny ve vyhl65ce d. 383/2001 Sb.,.o podrobnostech nakl6d6ni s odpady v platn6m zndni. Pln6ni podminky d. 5 zajisti, aby nedochdzelo kpiipadndmu ztileni naklildhni s piijimanfmi, respektive vznikajicimi nebezpednlfmi odpady vlivem povdtrnostnich podminek, piedev5im sr6zek. Podminka d. 6 upiesiluje piijimanlf odpad s ohledem na skutednost Ze odpad katalogov6 dislo , tedy formslnd jeden druh odpadu v sobd zahrnuje 5ir5i spektrum odpadfl nez vdcndjeden druh. Podminka L 7 vychhzi ze skutednosti, Ze kovovlf odpad v zsvislosti na jeho ptivodu milebyt znedi5t6n mimo jin6 ropnfmi l6tkami azaiizeni neni pro piijem znedi5tendhodpadu urdeno ani uzprisobeno. Odrivodndni podminek d. 8 a 9 je jil obsazeno v piedchozim textu. V obou piipadech dodrlovhni tdchto podminek napomrize k minimalizaci moznfch negativnich dopadri provozovdni zaiizeni. Podminka d. 10 je d6,na potiebou zajistit aktu6lni piehled skutednd provozovanjch zaiizeni - privodci mohou odpad pied6vat qfhradnd osob6m k jejich pievzeti opr6vndn;fm ve smyslu zilkona o odpadech. Soudasnd s vyd6nim souhlasu k provozov6ni zaiizeni ke sb6ru a ripravd odpadu pana Viktora Pichlera definovan6ho ve qfroku tohoto rozhodnuti, byla na zhkladi- Z5dosti pana Viktora Pichlera zru5ena rozhodnuti dj.: /2007/KUSK OZP-Pat ze dne vdetnd jeho dodatku dj.: 0314g4l20l0lKUSK OZP -Patze dne , na zhkladd kteqfch bylo zaiizeni provozov6no do soudasnosti. Nyni vydan! souhlas obd tato rozhodnuti plnd nahrazuje. P o u i e n i: Proti tomuto rozhodnuti je mozn6 dle ustanoveni $ 81 odst. 1 zhkona6. 500/2004 Sb. podat odvol6ni. Odvolfini je molne podat do 15 dnri od jeho ozndmeni Zborovsk6 11 l502lpraha 5 tel.: Ll fax:

7 I stranat l7 k Ministerstvu Zivotniho prostiedi, a to prostiednictvim Krajskdho riiadu Stiedodesk6ho kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemddelsfuf. t l l,,/1 r / {) -1. tj'a'r-d" t'e-* //.a"1'< RNDr. Radek Patodka opr6vridn6 riiednf osoba Piiloha: provozni i6d zaiizeni,,vykup Jinodany - Viktor Pichler" provozovatele ' Viktora ' Pichlera ObdrLi: Udastnik iizeni: Viktor Pichler, nsmdsti 5. kvetna 102,25225 Jinodany Udastnik iizeni dle ustanoveni $ 27 odst. 3 spr6vniho i6du: Obec Jinodany }am6sti 5. kvdtna 19,25225 Jinodany D6le obdrli: - Krajsk6 hygienick6 stanice Stiedodeskdho kraje, Dittrichova 17, IZ8 01 praha 2 (po nabytiprdvni moci), - M6sts\f riiad eerno5ice, odbor Zivotniho prostiedi, Podskalsk6 lg, praha 2 (po nabytipr vni moci) Zborovsk6 1 I 1,5021, Praha 5 tel.: lll fax: l7o patocka(idkr-s.oz

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

i. 3/2015 etz obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE ir. r Piedm6t a pfisobnost vyhlisky Zikladni pojmy

i. 3/2015 etz obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE ir. r Piedm6t a pfisobnost vyhlisky Zikladni pojmy obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE i. 3/2015 o syst6mu shromazd'ov6ni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivhni a odstrafiovini komunilnich odpadfi a syst6mu nakl6ddni se stavebnim odpadem Zastupitelstvo

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

f-// /,0 ry M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim piistup. vvvdseno: DoRUdENi noznonnuti Obdrif:

f-// /,0 ry M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim piistup. vvvdseno: DoRUdENi noznonnuti Obdrif: M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim Odbor qistavby a fizemniho pl6nov6nf Letenskii 1918.756 61 RoZnov pod RadhoStdm Spisov6 znalka: Mdli/Vyst/3 I8l2l20l4l lmi C j. dokumentu: MdU-RpN 407 l9l20l4 Vyiizuje:

Více

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp RozH o D N urf d. L4204753-s rzp o poskytnuti podpory na spolufinancov6ni projektu v r6mci Operainiho programu Zivotni prostfedi z prostredkfi'stainitr-o fondu Zivotniho prostiedi er laate len "SfZp" nebo

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

I reg.c. ls SFZP L4204753

I reg.c. ls SFZP L4204753 Registrace akce Poslqytovatel Ministerstvo Zivotniho prostfed( fdentifikaini dislo EDS: 7L5D222004975 Vriovickd 1442/65 L00 10 Praha L0 f dentifikadni dislo EIS : I reg.c. ls SFZP L4204753 Ndzev akce (projektu)

Více

Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie. Naseziadka (a I ) Hradec Krabve. t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012. ROZHODNUTi. zrusuje

Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie. Naseziadka (a I ) Hradec Krabve. t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012. ROZHODNUTi. zrusuje Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie VEREJNA VYHLASKA ViS dopisze dne VaSe znadka (e I ) izemniho pliinoviini a stavebniho iddu stavebniho i6du Naseziadka (a I ) Hradec Krabve t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

el6nek 3 Vfdaje fondu

el6nek 3 Vfdaje fondu Pravidla poskytovfni nivratnf'ch ridelovfch prijdek z Fondu rozvoje bydlenf m6sta Brna Zastupitelstvo mdsta Bma schvflilo na sv6m Z51016. zasedfni konan6m ve dnech 24. a25.6.2008 tato pravidla: Cldnek

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, 28522 Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst. 03423l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

Oznfmeni o pieru5eni dodivky elektrick6 energie

Oznfmeni o pieru5eni dodivky elektrick6 energie Oznfmeni o pieru5eni dodivky elektrick6 energie Z drivodu plrlnovanlch praci na zaiizeni distribudni soustavy - rekonstrukci, oprav, ridrzbovly'ch a reviznich praci - bude pieru5ena dod6vka elektrick6

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne 08.02.2012 (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii

Více

Jednaci dislo: 29 Nc 620012004-20a. USNTSENi

Jednaci dislo: 29 Nc 620012004-20a. USNTSENi USNTSENi Jednaci dislo: 29 Nc 620012004-20a Okresni soud ve Fqidku-Mistku rozhodl samosoudkyni JIIDr. Ren6tou Golkovou v exekudni vdci x opr6vndn6ho Ceski republika - Ministerstvo financi CR, Letenski

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI

MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI ODBOR VYSTAVBY V praze dne: 21-12' 2011 KOLAIIDACNI SOUHLAS S UZTVANIM STA\'BY A) Odbor vfstavby Uiad,, m. d. Praha 6, jako stavebni uiad piislu5n;f podle $ 13 odst.

Více

FIRST TRANSPORT LINES

FIRST TRANSPORT LINES FRST TRANSPORT LNES VYROCN ZPRAVA ZAROK SPOLECNOST 2014 vynoerui zpnavn za ROK 2014 Spolednosti FTL - First Transport Lines a.s. Obsah: A. B. C. D. E. F. ZAkladni (daje o spolednosti ZprAva piedstavenstva

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

ROZHODNUTI. veftejna VYHLASKA

ROZHODNUTI. veftejna VYHLASKA ."Mt nnbsrsr{' unld zrui t'lad s tzd,vou odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6novini a iivotniho prostiedi Zdmekdp. l' 28522 Zrr' nad S zavot) Fax 32'7532856 E-mail: sta ztuc.cz * www.mesto'zruc cz Spis.

Více

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

Praha: Vyfizuje: ll$idr. ZdendkPluhfdek l' 811. fiiiad StYedoiesk6ho kraie ROZHODNUTI. A) Forlle $?8 odst' 4 pisrn. a) z6kona o odpadech

Praha: Vyfizuje: ll$idr. ZdendkPluhfdek l' 811. fiiiad StYedoiesk6ho kraie ROZHODNUTI. A) Forlle $?8 odst' 4 pisrn. a) z6kona o odpadech fiiiad StYedoiesk6ho kraie Praha:?.3.2'2015 dislo jednaci: 17172312014/KUSK OZptpt Spisovf znacka: llz -17 L7 23 120 1 4/KUSM Vyfizuje: ll$idr. ZdendkPluhfdek l' 811 Znatka: azptpl M+M METAL servis, s.r'o.

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT OPONENTSKY POSUDEK HABILIT CNI PRACE Habilitadni iizeni: ve studijnim oboru 5.1.4 pozemnf stavby N6zev habilitadni prhce Ing. Stanislav Darula, Ph.D ZDROJE DENNEHO SVE oponent doc.ing. Jan Kaika, katedra

Více

?zr.&61 /? EKONKONZULT, ING,VACLAV KHYN NafLidova 1a99, 73911 Fnidlani n. OFlr. .\ ^,r rani. n ;1-il!;-,:5u. Pild6leno:

?zr.&61 /? EKONKONZULT, ING,VACLAV KHYN NafLidova 1a99, 73911 Fnidlani n. OFlr. .\ ^,r rani. n ;1-il!;-,:5u. Pild6leno: 4-?zr.&61 /? Ministr financi Ceski republtky Minister of Finance of the Czech t,/fzr^ o o/n EKONKONZULT, ING,VACLAV KHYN NafLidova 1a99, 73911 Fnidlani n. OFlr. 0o3lo:.\ ^,r rani n ;1-il!;-,:5u V praze

Více

úí Í Í é Č ě ň ň Ř Č ďě ě Ý Ě ě ě š š ě ď ň ě é é Í ě Ů ě š ě š ň ď ě ě ě ě ň Ú Ú š š ě ď ě ěž é é ě ď l k běžnémuspocmu ritu. 19 408702/0600vedenémuu GE Money Bank. 1 ze dne 4.I.20 3 l zrušena z statekpevedennaběžny

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI

MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI Ocelikova 67211.149 41 Praha 415 Odbor vfstavby, Vidimova 13250 Praha 4, Telefon: 267 902 lll ill]iltiltl 23044379 Sp.znadka e j.: MCPI l/15/037439toytkut Vyiizuje:

Více

SMLOUVA O DILO. . Trzni 2042, Lilvinov. . Ukrajinsk6 453, Litvinov. Holesick6 248, Litvinov - Janov. cz 00266027. lco: Dte : Vichozi podklady a 0daje

SMLOUVA O DILO. . Trzni 2042, Lilvinov. . Ukrajinsk6 453, Litvinov. Holesick6 248, Litvinov - Janov. cz 00266027. lco: Dte : Vichozi podklady a 0daje .:! t "' U SMLOUVA O DILO uzavien6 v souladu s obecn6 zavaznfmiplatnlmi prdvnim i piedpisy, zejm na dle ustanoveni $ 2586 a ndsl. zdkona d. S9/2006 Sb., v 0latn6m zndni a ve zndni pozddjsich piedpisi (dele

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

1:,i 6 MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI

1:,i 6 MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI Ocelikova 67211,149 4l Praha4l5 Odbor vfstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 lll ilililililililil 19348651 Sp.znadka: OY I 1 41 0226 1 4l Kav C j.:

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju ,z / q,t Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju Psvchiatricki l6iebna iervenf Dvfir se sfdlem: Cerven;i Dvfir 1, 381 0l Ceskf Krumlov zastoupen6: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem Ie:00583600, (d6le jen,,spr6vce")

Více

Kupni smlouva. I. Smluvni strany

Kupni smlouva. I. Smluvni strany Kupni smlouva I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf tlstav se sidlem ZlutY' kopec 7,65653 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Ii: 00209805, DIe: C200209805 Bankovni

Více

Io" Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf

Io Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf O\L\ IOP. KVALITA ZIVOTA Io" Ndrodni hlebtin Kladruby nad Labem, st6tni piisp6vkov6 organizace 533 14 KLADItUBY NAD TABEM rc 7 zo48g7 2, ot( cz t zocsgt z Ucet vedeny u Komerdni b;rnky, a,s, t,43_591747027110l00

Více

Jimramovskf zpravodaj i. I. Z jednini zastupitelstva M6styse Jimramov 8.6/2007 ze dne 22.11.2007

Jimramovskf zpravodaj i. I. Z jednini zastupitelstva M6styse Jimramov 8.6/2007 ze dne 22.11.2007 Jimramovskf zpravodaj i. I Z jednini zastupitelstva M6styse Jimramov 8.6/2007 ze dne 22.11.2007 Projednrini zminy v odkupu pozemkri st. 327 a p.i. 52313 v k.ri. Jimramov ZMbylo sezn6meno se zmdnou pozadavku

Více

-J LJ-L-T. TJZEMI{I RO ZHODNUTi VEREJI{A VYHLASKA. rfzemni rozhodnuti o umfstenf stavby

-J LJ-L-T. TJZEMI{I RO ZHODNUTi VEREJI{A VYHLASKA. rfzemni rozhodnuti o umfstenf stavby -J LJ-L-T Mdstsky riiad Pisek odbor vystavby a flzemnftopl6nov6n Velk6 nilmdsti 114. Pfsek i.j, vli st/259(t2587 4/0/Zal trcz - SrunUSlRozh Vyiizuje: Petr eizek E-nrail: petr.cizek@mupisek.cz "l'elefon:

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

clslo soas CERTIFIKACNI PROTOKOL (recertifikace) dislo C 3712013 AKREDITOVANY CERTIFIKAENI OBGAN SPOLEENOSTI THEZoR TEST s r.o.

clslo soas CERTIFIKACNI PROTOKOL (recertifikace) dislo C 3712013 AKREDITOVANY CERTIFIKAENI OBGAN SPOLEENOSTI THEZoR TEST s r.o. AKREDITOVANY CERTIFIKAENI OBGAN clslo soas SPOLEENOSTI THEZoR TEST s r.o. v 3025 Na VGtu 67 25O 67 KLECANY I 244 892 997 fa( e26 O13 295 efail - mzof IEST@TFZOBTEST_CZ www. IFEZ 0RIESiT.CZ CERTIFIKACNI

Více

zaprs whorortnu I 5. 4. 20 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/2014

zaprs whorortnu I 5. 4. 20 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/2014 zaprs whorortnu I 5. 4. 2 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/214 zastupitelstva obcepierov nad Labem konan6ho dne 9.4.214 Datum, das: 9. dubna 214, od 18:45 hod do 22:34hod Misto kon6ni: Skolni jidelna,fiitomni:

Více

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16 in-st:itni riiad inspekce prdce Sidf o: Jednajici: le: 75046962 dsle jen Zadavatel na strane jednd KolSiskd 45L/13,7 46 0L Opava Mgr. lng. Rudolf Hahn, generillni inspektor Autocont CZ a.s. Sidlo: Jednajici:

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistna smlouva C. 2645000991 POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991 PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistnik : SpoleEenstvi vlastnikti jednotek pro budovu Cistovicka 1700162

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd Mdstsk6 i6st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5 24.6.2015 Zndpoviil6 Termin nln6ni Nov6 usneseni iislo Podpisy SnlnEno Kontrolni termin?4x ffif ZaloZeno na U dne 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

Více

Ifuajskf soud v Ostrav6. prostfednicnim Okresniho soudu Na Poiidi 3206 738 13 Frfdek - Mistek. Frydlant nad Ostravici 23.01.2011

Ifuajskf soud v Ostrav6. prostfednicnim Okresniho soudu Na Poiidi 3206 738 13 Frfdek - Mistek. Frydlant nad Ostravici 23.01.2011 Ifuajskf soud v Ostrav6. prostfednicnim Okresniho soudu Na Poiidi 3206 738 13 Frfdek - Mistek Frydlant nad Ostravici 23.01.2011 Vdc: Ke sp.zn. 29 Nc 6188/2008 Oprdvndny : iesk6 republika - Ministersfvo

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty & {t Piitomni:dlenov6ZMe: Michal H a ba rt ing', starosta Vladimira

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

H il. INSPEKdI\I ZPRAVE. ci. Cesk6 Skolnf inspekce. Plzeilslcf inspektor6t. isl-rzo+l07-04

H il. INSPEKdI\I ZPRAVE. ci. Cesk6 Skolnf inspekce. Plzeilslcf inspektor6t. isl-rzo+l07-04 H il Cesk6 Skolnf inspekce Plzeilslcf inspektor6t INSPEKdI\I ZPRAVE, Materski Skola pobiioviceo okres Domazlice, piispevkovf organ tzace Drahotinskd 86, 345 22 pobeiovice Identifikftor: 600 065 235 Termin

Více

internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax

internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax @ roenred R6mcov6 smlouva o zprostiedkovini K6d partnera:4942 PIN: Smluvni strany: Edenred CZ s.r.o. se sidlem: Na Poiidi t ozols, psd t I o oo, te: 247 45 391, DlC. C2247 45 391 zapsan6 v obchodnim rejstiiku

Více

prosrnnni MTNTSTERSTV o LlorNino 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku

prosrnnni MTNTSTERSTV o LlorNino 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku MTNTSTERSTV o LlorNino prosrnnni 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku V65 dopis znaeky: NaSe znadka: 88959/EI\rV/14 Vyfizuje: Mgr. Indr6kovdl1.2559 PRAHA: 29.12.2014 VEc: PosuzovSni

Více

Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s.

Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s. KOMERCNI BANKAO.S. POBOEKA OSTRAVA-HRABUVKA HORNi 1 1 16/52, PO BOX 35 7oo 30 osrrava-aelskf Les dislo tidtu: 774434023710100 Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s. Komerdni

Více

n eesrn If PoJtSTovNA ieski poji5t'ovna a.s. Sp6len6 75116,113 04 Praha 1, eesk6 republika rc 452729s6,

n eesrn If PoJtSTovNA ieski poji5t'ovna a.s. Sp6len6 75116,113 04 Praha 1, eesk6 republika rc 452729s6, "'7 i ;, n eesrn If PoJtSTovNA ieski poji5t'ovna a.s. Sp6len6 75116,113 04 Praha 1, eesk6 republika rc 452729s6, zapsanh v obchodnim rejstiiku u Mdstsk6ho soudu v Praze, oddil B, vlolka 1464, kterou zastupuje

Více

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY vypracovanf statut6rnim org6nem spolednosti ROLOFOL s.r.o. Osobou z0dastn6nou na piem6ne je spolednost: ROLOFOL s.r.o. lc: 258 73750 se sidlem: Bordovice 9, PSe : 744 01 zapsanf

Více

Prodej budovy c.p.699143 V ulici Kralova Vysina, Usti nad Labem

Prodej budovy c.p.699143 V ulici Kralova Vysina, Usti nad Labem ""'- ~~> V NARODNi ~AMATKOVY USTAV I GENERALNi REDITELSTVi vyhlasuje ve smyslu zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, (dale jen "ObZ") OBCHODNi VEREJNOU SOUTEZ Prodej budovy c.p.699143 V ulici Kralova

Více

Kupnf smlouva. 1. Smluvni strany. Kupuiici:

Kupnf smlouva. 1. Smluvni strany. Kupuiici: EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND FRO REGIONALNI ROZVOJ MINISTERSTVO SKOLSTVi, MLADEZE A TELOVVcHoVY INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI 1. Smluvni strany Kupuiici: Kupnf smlouva E. g77an0a29 uzavlend podle S 2079

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu piskova 830/2s, r43 12 praha 4 - mooi.llvy oononyisllvny PrcoyistE: Husmnnov 3014, Prh 4 - Modlnv Zn: OYY/1619/20121M2 Vyiizuje: L Meznikovii, tel.24 44 00 116

Více

Vyzva k podani nabidky

Vyzva k podani nabidky Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst.

Více

USNESENi. dislo iednaci: 8 Nc 1301/2011

USNESENi. dislo iednaci: 8 Nc 1301/2011 dislo iednaci: 8 Nc 1301/2011 USNESENi Okresni soud Brno-venkov v BrnE rozhodl soudkyni JUDr. Soiou Nedbalovou v pr6vni v6ci navrhovatele FINE LINE DEVELOP, s.r.o. se sidlem v Praze 3, Kubelkova 1224142,

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7

I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Urdeno v5em zamdstnancrim: Platnost od l. 5.2014 "5i'r',"#n,,"r"0 Dokument navantje na Etick-i kodex zamdstnancfi v resortu MPSV, upravenj pro poskytovatele

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011 Rozpočet obce na r. 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2010 jako vyrovnaný ve výši 1 197 651 Kč. Rozpočet byl dále v průběhu roku upravován

Více

VEREJNA VYHLASKA TJZ&I/INI ROZHODNUTI

VEREJNA VYHLASKA TJZ&I/INI ROZHODNUTI @yur' Spis. zn.: uj.: VyÍizuje: Tel.: E-mail: Méstski úíad Varnsdorf Stavební úíad Ném. E. Bene5e 470 Varnsdorf 7408i2008/SU-Sch MUVA 77012009 Anna Schillingovó 472372241hJ.: 136 anna.schillin gova@varnsdorf.

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

c... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha

c... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha SMLOUVA 0 POSKYTOVANf POzARUCNfHO SERVISU uzavrena nize uvedeneho dne, mesice a roku podle ustanovenf 269 odst. 2 a nasi. zakona c. 513/1991 Sb., obchodnf zakonik, v platnem zneni c... - Ustredni vojenska

Více

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*,,,*, ijl,.,.] 9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.] zpnavn o posouzrni A HoDNocrrui Nneiorr Podle g 80 zskona E. L37 2OOO Sb., o veiejn'ich zak5zk6ch, v platn6m zneni (d5le jen,,zyz*) 1. Veiejn6zakilzl

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

1Iilil illirililuilililtilll ilfliliilil]ilriilrilltilililil

1Iilil illirililuilililtilll ilfliliilil]ilriilrilltilililil lil ililililil liluilililt llutilii ilffil NUTSPOO3431N KRAJSKY URAD - JIHOCESKY KRAJ odbor regionrihliho rcz1ole, ilzenrdho p16no\arni, stevcbniho i6dl1a in\,.esiic odddlcni star.ebniho irldu lj Zinmiho

Více

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku mdsta strdz pod Ralskem Pravidla pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku mdsta Strfuil pod Ralskem Strana I (celkem 12) Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku

Více